Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin"

Transkript

1 Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er rapporteret tre alvorlige utilsigtede hændelser hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin. Patienterne havde været udsat for et hovedtraume, men var ikke blevet observeret og undersøgt optimalt. Den ene rapporterede utilsigtede hændelse omhandlede en patient, som havde været udsat for et faldtraume. Han blev bragt til skadestuen, men hurtigt sendt hjem. Patienten var i antikoagulationsbehandling. Patienten blev kort efter indlagt med intrakranielle blødninger og døde. Den anden patient blev indlagt efter fald i hjemmet. Patienten var svimmel og utilpas ved indlæggelsen. Patienten blev efter et døgn overflyttet til organkirurgisk afdeling, fordi han en måned forinden ambulant havde fået diagnosticeret en godartet organkirurgisk lidelse. Selv om der ikke i sygehistorien var oplysninger om demens, blev patienten opfattet som dement ved indlæggelsen. Han udviklede efter godt et døgn halvsidig lammelse og talebesvær. Efter tre døgn blev der rekvireret medicinsk tilsyn, som først blev gennemført seks døgn senere. Ved tilsynet var der mistanke om blodprop i hjernen, og der blev anbefalet CT scanning af hjernen og overflytning til medicinsk afdeling samt iværksat behandling med trombocytfunktions-hæmmende medicin (magnyl og persantin). Yderligere fem døgn senere blev patienten undersøgt af læge på medicinsk afdeling, og den ordinerede CT scanning blev nu gennemført akut. Den viste massiv blødning under den hårde hjernehinde, og patienten blev overflyttet til neurokirurgisk afdeling. En patient med halvsidig lammelse var indlagt til rehabilitering. Patienten var i antikoagulationsbehandling på grund af tidligere blodprop i hjertet. Under toiletbesøg skulle patienten mobiliseres fra toilet til kørestol. I forbindelse hermed faldt patienten på toiletgulvet. Patienten ramte gulvet med den lammede højre side og slog samtidig hovedet i gulvet. Der blev umiddelbart observeret stort sår og kraftig blødning fra højre albue og mindre flænge over højre øje. Disse skader blev undersøgt og behandlet. I de følgende timer klagede patienten over diffuse hovedsmerter og blev gradvist bevidsthedssvækket. Efter godt fem timer blev det besluttet at gennemføre en scanning af hovedet. Denne viste en stor blødning under den hårde hjernehinde, og patienten blev overflyttet til neurokirurgisk afdeling. Risiko for hovedtraumer Den årlige hyppighed af sygehusbehandlede hovedtraumer i Skandinavien er ca. 200/ indbyggere. Hovedparten af disse er ved fuld bevidsthed ved ankomsten til sygehuset, Ingebrigtsen et al (2000).

2 Risiko for intrakraniel blødning Næsten hele den videnskabelige litteratur om patienter i behandling med blodfortyndende medicin, som udsættes for hovedtraumer, handler om patienter i antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonister. Men tromboseforebyggelse finder i stor udstrækning sted ved brug af trombocytfunktionshæmmende midler. Størsteparten får acetylsalicylsyre, men en række nye lægemidler er fremkommet indeholdende eksempelvis dipyridamol, clopidogrel, prasugrel, ligesom der er introduceret trombinhæmmende medicin, dabigatran. Af Dansk Kardiologisk Selskabs rapport (2007) om antitrombotisk behandling ved kardiovaskulær sygdom fremgår det, at der er ca personer i Danmark i behandling antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonister og ca i behandling med trombocythæmmere (actylsalicylsyre eller tilsvarende). Risikoen for spontane intrakranielle blødninger ved antikoagulationsbehandling angives at være ca. 3 promille per år og ved behandling med trombocythæmmere ca. 0,25 promille. I en undersøgelse af patienter med atrieflimren i behandling med vitamin K-antagonist, fandt man en årlig risiko for intrakraniel blødning (både spontane og traumatisk betingede) på 7,3 promille, Connolly et al, Især ældre patienter er i risiko for blødningskomplikationer. Der er øget blødningsrisiko hos alle patienter i behandling med vitamin K-antagonister. Jo større behandlingsintensiteten er, udtrykt ved den forlængelse af blødningstiden, der er opnået ved behandlingen, jo større er blødningsrisikoen. Hylek & Singer (1994) foretog en case-kontrol undersøgelse af patienter i antikoagulations behandling indlagt med og uden intrakraniel blødning. De fandt, at for hver 0,5 enhed stigning i Prothrombin Time Ratio (udtryk for blødningstid) blev risikoen for intracerebral blødning fordoblet. Også risikoen for subdural blødning (blødning under den hårde hjernehinde) var afhængig af blødningstiden. Alder var den anden dominerende risikofaktor. Fang et al ((2004) foretog et tilsvarende case-kontrol studie. De fandt, at patienter i antikoagulationsbehandling, som fik intrakraniel blødning, var ældre og havde højere median International Normalized Ratio (INR, udtryk for blødningstid) end patienter, som ikke fik blødning. Risikoen steg med stigende INR. Rosand et al (2004) undersøgte dødeligheden hos 435 patienter indlagt med intracerebral blødning, hvoraf 102 var i antikoagulationsbehandling. Dødeligheden var 25,8 % hos patienter, som ikke var i antikoagulationsbehandling og 52 % hos patienter i denne behandling. To tredjedele af patienterne i antikoagulationsbehandling havde en blødningstid inden for det anbefalede og tilstræbte niveau. Risiko for intrakraniel blødning og død efter traumer Williams et al (2008) undersøgte betydningen af blødningstiden hos ældre patienter indlagt efter tilskadekomst (i bred forstand). Et hundrede og to af patienter havde en INR højere end 1,5. Forfatterne fandt, at efter korrektion for alder og skadens alvorlighed var dødeligheden for de 102 patienter 2,5 gange højere end for de øvrige patienter. Hovedtraumer 2

3 Karni et al (2001) undersøgte dødeligheden hos patienter med og uden antikoagulationsbehandling forud for, at de pådrog sig hovedtraumer af sammenlignelig sværhedsgrad. I gruppen af patienter i antikoagulationsbehandling døde 50 %. I den anden gruppe døde 20 %. Den gennemsnitlige INR i den antikoagulationsbehandlede gruppe var 2,99. Franko et al (2006) fulgte knap 1500 patienter indlagt efter hovedtraumer, heraf var 11 % i anti-koagulationsbehandling. Dødeligheden i denne gruppe var 23,9 % og hos de øvrige patienter 4,9 %. Både forekomst af intrakraniel blødning og dødelighed steg med stigende INR. Mina et al (2002) fulgte 380 patienter indlagt efter hovedtraume, som før traumet var sat i behandling med medicin, som nedsatte blodets evne til at størkne. Syv og tredive patienter i en sådan behandling, som havde fået diagnosticeret intrakranielle skader, blev sammenlignet med et tilsvarende antal med samme intrakranielle skader, men som ikke fik tilsvarende medicin. I den første gruppe var dødeligheden 38 %, i kontrolgruppen 8 %. Fire af tolv patienter i antikoagulationsbehandling døde. Nitten patienter var i behandling med trombocythæmmere (acetylsalicylsyre), heraf døde ni. I modsætning til ovenstående undersøgelser fandt Wojcik et al (2001) ikke større dødelighed (godt 30 %) blandt 416 patienter i antikoagulationsbehandling udsat for et traume sammenlignet med en kontrolgruppe, som var matchet med hensyn til alle væsentlige parametre. Et lavt antal trombocytter udgør en selvstændig risiko for progression af traumatisk betinget intrakraniel blødning og øger dødeligheden. Schnüriger et al (2010) fulgte 310 patienter og fandt, at et blodpladetal på under øgede risikoen for død med en faktor ni. Anbefalinger i den videnskabelige litteratur Li et al (2001) undersøgte 144 patienter i antikoagulationsbehandling, som blev indlagt efter lettere hovedtraumer. Deres antikoagulationsbehandling var velreguleret med INR inden for det anbefalede niveau. De fik alle foretaget tidlig CT scanning. Syv procent fik derved påvist intrakranielle læsioner. Forfatterne foreslår CT scanning til alle denne type patienter. Cohen et al (2006) fulgte 126 antikoagulerede patienter, som ved CT scanning havde fået påvist skade på hjernen efter hovedtraume. Den gruppe, som klinisk var dårligst bedømt ved Glascow Coma Scale, havde et INR over terapeutisk niveau. Den gennemsnitlige INR var også forhøjet men på et lavere niveau i den gruppe patienter, som fik påvist mindre hjerneskader. Forfatterne foreslår måling af INR hos alle antikoagulerede patienter udsat for hovedtraumer. Forfatterne mener endvidere, at CT scanning skal udføres på bredere indikation hos antikoagulerede patienter udsat for hovedtraumer herunder på alle med forhøjet INR. Blandt internationale anbefalinger vedrørende undersøgelse og behandling af patienter med hovedtraumer indtager National Institute for Clinical Excellence, NICE (2003) en fremtrædende rolle. NICE anbefaler ikke tidlig CT scanning til alle patienter i antikoagulationsbehandling, men til de der samtidig har en eller anden form for bevidsthedstab eller amnesi. NICE anfører endvidere, at patienter i behandling med trombocythæmmer kan have øget risiko for intrakraniel blødning efter hovedtraume, men der er ikke tilstrækkelig dokumentation for, i hvilket omfang risikoen er øget. Hovedtraumer 3

4 NICE anbefalinger anfægtes af Fabbri et al (2004), som foretog en tidlig CT scanning på 66 patienter i antikoagulationsbehandling, som havde været udsat for lettere hovedtraumer, men var uden bevidsthedstab eller amnesi. De fandt intrakraniel blødning hos en fjerdedel. De henviser til Servedal et al, som på vegne af Neurotraumatology Committee og the World Federation of Neurosurgical Societies, som i 2001 udarbejdede anbefalinger og placerede patienter i antikoagulationsbehandling i højrisikogruppen uanset kliniske symptomer, og som derfor bør tilbydes tidlig CT scanning. Den samme anbefaling er der i de skandinaviske retningslinier for behandling af hovedtraumer udarbejdet af Ingebrigtsen et al (2000) på vegne af The Scandinavian Neurotrauma Committee, både offentliggjort i et internationalt og et dansk tidsskrift Romner et al (2000). Alle patienter i risikogruppe, som kommer på sygehus efter hovedtraume, skal have foretaget en tidlig CT scanning og indlægges til observation, selv om de ikke har ledsagesymptomer. Til risikogruppen hører patienter i antikoagulationsbehandling. Konklusion I Danmark er mindst personer i antikoagulationsbehandling og mindst tre gange så mange i behandling med trombocythæmmere. Hovedparten af disse tilhører den ældre del af befolkningen. Blandt så stor en befolkningsgruppe vil sundhedsvæsenet møde en del, der har været udsat for traumer herunder hovedtraumer især taget i betragtning, at ældre mennesker hyppigere er udsat for faldtraumer. Undersøgelser viser, at patienter i antikoagulationsbehandling langt hyppigere et udsat for alvorlige følgevirkninger af hovedtraumer både i form af intrakranielle skader og død. Risikoen er større for ældre patienter, og det skal sammenholdes med, at det netop er den ældre del af befolkningen som hyppigst er i antikoagulationsbehandling. Det samme gælder formentlig patienter i behandling med trombocytfunktionshæmmere, selv om dette ikke er nær så velbelyst. Der er påvist en lineær sammenhæng mellem INR og intrakranielle skader efter hovedtraumer. Det terapeutiske interval ved behandling med vitamin K-antagonist er snævert, og patienter med høje INR værdier har en langt større risiko for blødning efter hovedtraumer. Nogle undersøgelser har vist, at man ved tidlig CT scanning af patienter i antikoagulationsbehandling udsat for lettere hovedtraumer uden bevidsthedstab eller amnesi finder intrakranielle læsioner hos op mod 10 %. Sundhedsstyrelsens anbefalinger På baggrund af den videnskabelige litteratur samt høring af sagkyndig rådgiver i neuromedicin, Dansk Neurokirurgisk Selskab, Danske Selskab for Trombose og Hæmostase samt Dansk Ortopædisk Traumeselskab anbefales det at der foretages en tidlig CT scanning af alle patienter i antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonister, som ankommer til et sygehus efter at have været udsat for et hovedtraume. Det bør overvejes, om symptomfri patienter først skal scannes eller have gentaget scanningen - efter 12 til 24 timer, idet en min- Hovedtraumer 4

5 dre subakut blødning under den hårde hjernehinde vanskeligt vil kunne påvises ved en meget tidlig scanning at patienter med påvist blødning indlægges til observation/behandling, hvorimod patienter uden blødning kan hjemsendes, med mindre de har et meget højt INR kan hjemsendes at følge patientens bevidsthedsniveau samt eventuelle udvikling af neurologiske symptomer at gentage CT scanning ved ændring af bevidsthedsniveau eller udvikling af andre neurologiske symptomer at undersøge patientens hæmostase og blødningsrisiko med f.eks. INR, trombocyttal og APTT, samt tage stilling til om antikoagulationsbehandling fortsat er indiceret at standse behandlingen med vitamin K-antagonister hos patienter med verificeret intrakraniel blødning samt akut revertere behandlingen ved indgift af K-vitamin at fremme reverteringen af antikoagulationsbehandlingen ved akut indgift af protrombin komplex koncentrat (Octaplex) eller indgift af frisk frossent plasma, da seponering af vitamin K-antagonist og indgift af K-vitamin først begynder at virke efter 6-12 timer at udvise skærpet opmærksomhed vedrørende patienter i andre former for antitrombotisk behandling (trombocythæmmere, trombinhæmmere). Hovedtraumer 5

6 Litteratur Cohen DB, Rinker C & Wilberger JE. Traumatic Brain injury in anticoagulated patients. J Trauma 2006;60: Conolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabitagran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;361: Dansk Cardiologisk Selskab. Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulær sygdom. København Fabbri A, Vendelli A, Servedai F et al. Coagulopathy and NICE recommendations for patients with mild head injury. J neurol neurosurg psychiatri 2004;75: Fang MC, Chang Y, Hylek EM et al. Advanged age, anticoagulation intensity, and risk for intracranial hemorrhage among patients taking warfarin for antrial fibrillation. Ann Intern Med 2004;141: Franko J, Kish KJ O Connell BG et al. Advanced age and preinjury warfarin anticoagulation increase the risk of mortality after head trauma. J Trauma 2006;61: Hylek EM & Singer DE. Risk factors for intracranial hemorrhage in outpatients taking warfarin. Ann Intern Med 1994;120: Ingebrigtsen T, Romner B & Kock-Jensen C. Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild, and moderate head injuries. The Scandinavian Neurotrauma Committee. J Trauma 2000;48: Karni A, Holtzman R, Bass T et al. Traumatic head injury in anticoagulated elderly patients: A lethal combination. American J Surg 2001;67: Li J, Brown J & Levine M. Mild head injury, anticoagulants, and risk of intracranial injury: Lancet 2001;357: Mina AA, Knipfer JF, Park DY et al. Intracranial complications of preinjury anticoagulation in trauma patients with head injury. J Trauma 2002;53: National Institute for Clinical Excellence. Head injury in infants, children and adults: Triage, assessment, investigation and early managemet. Englanad RomnerB, Ingebrigtson T & Kock-Jensen C. Skandinaviska riktlinijer för omhändertagende av skallskador. Ugeskr Læger 2000:162: Rosand J, Eckman MH, Knudsen KA et al. The effect of warfarin and intensity of anticoagulation on ourcome of intracerebral hemorrhage. Arch Intern Med 2004;164: Schnüringer B, Inaba K Abdelsayed GA el al. The impact of platelets on the progression of traumatic intracranial hemorrhage. J. Trauma 2010;68: Servedal F, Teasdale G, Merry G. Defining acute mild head injury in adults: A proposal base don prognostic factors, diagnosis and management. J Neurotrauma 2001;18: Williams TM, Sadjadi J, Harken AH et al: The necessity to assess anticuagulation status in elderly injured patients. J Trauma 2008;65: Wojcik R, Cipolle MD, Seislove E et al. Preinjury warfarin dos not impact outcome in trauma patients. J Trauma 2001;51: Sundhedsstyrelsen 8. september 2010 Hovedtraumer 6

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN November 2014 Information om antikoagulansbehandling ved atrieflimren Udgivet af: Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse Titel Søgeord Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse ISBN: 87-988376-5-6 Hjerterehabilitering på danske sygehuse er udarbejdet af netværksgruppen Hjerterehabilitering under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere