Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010

2 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune Antal respondenter: 198 Besvarelsesprocent: 23 Baggrund Denne undersøgelse er blevet foretaget af Dansk Erhvervsfremme på vegne af Hjørring ErhvervsCenter. Formålet har været at afdække tilfredsheden med ErhvervsCenterets services og aktiviteter blandt virksomheder i Hjørring Kommune. De adspurgte virksomheder bestod af to grupper: tidligere medlemmer af de 4 erhvervsråd, der eksisterede før kommunesammenlægningen, samt en liste af 488 virksomheder med stor branchespredning og perifer relation til erhvervsrådene. Virksomhederne blev både spurgt om deres vurdering af ErhvervsCenterets services og interaktion med andre aktører. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes tilfredshed med 9 centrale vurderingskategorier målt via 28 spørgsmål. Dette giver en dybdegående måling af performance på eksempelvis vejledninger, arrangementer og netværksfaciliteringer. Undersøgelsen belyser desuden virksomhedernes vurdering af henvisningerne til Væksthus Nordjylland og private rådgivere. Ydermere afdækkes holdningen til de erhvervsmæssige rammevilkår i kommunen. Sidstnævnte er et udtryk for de udfordringer, ErhvervsCenteret har i erhvervsfagligt lobbyarbejde i forhold til Kommunen. I undersøgelsen indgår desuden en behovsanalyse af virksomhedernes kommende efterspørgsel efter ErhvervsCenterets services. Potentiale Rapporten bygger på et spørgeskema-design udviklet af Dansk Erhvervsfremme til analyse af danske erhvervsfremmeaktørers tilfredshedsperformance hos virksomheder. Der er tale om et fast spørgsmålsbatteri, der fokuserer på de betydende dele af aktørernes aktivitetsportefølje, og som anvendes til tilfredshedsmålinger over hele landet. Analyseresultaterne kvantificerer tilfredsheden hos virksomhederne med en række vurderingsparametre målt på en skala fra 1-4 (1 = dårligst, 4 = bedst). For hver parameter udregnes gennemsnitsværdier af samtlige besvarelser. Dermed åbnes mulighed for tidsstudier af tilfredsheden hos de enkelte erhvervskontorer og for nationale benchmark analyser mhp. identifikation af best-practise. Denne rapport er derfor et redskab til belysning af potentielle udviklingsområder i ErhvervsCenterets aktiviteter og service. 2

3 Virksomhedernes tilfredshedsvurderinger Hovedkonklusioner på tilfredshedsanalysen: Ved iværksættervejledningen i Hjørring ErhvervsCenter sætter iværksætterne mest pris på: sparringen på forretningsplanen, input om bogholderi samt indsigten i love og regler ifm. virksomhedsetableringen. ErhvervsCenteret får meget positive tilfredshedsvurderinger af sine arrangementer. Særligt temamøder og fyraftensmøder er populære. Virksomhederne udtrykker tilfredshed med ErhvervsCenterets kommunikation. 87 % af holdningstilkendegivelserne omkring nyhedsmailen ErhvervsNyt er positive. Blandt de virksomheder, der deltager i netværk er der stor tilfredshed med ErhvervsCenterets facilitering. Ingen udtrykker utilfredshed. ErhvervsCenterets henvisninger af virksomheder til Væksthuset eller private rådgivere synes kvalificerede og velbegrundede og får en meget positiv vurdering. Årsagerne til udvikling og vækst er svære at måle, og mange respondenter kan være tilbøjelige til selv at tage æren for de opnåede resultater. Det er derfor interessant at mellem % af vurderingerne angiver en direkte målbar positiv effekt af ErhvervsCenterets vejledningsindsats på virksomhedens indtjening, omsætning, innovationsevne eller vækst. De indkomne fritekst-kommentarer til ErhvervsCenterets generelle arbejde er overvejende positive. En del virksomheder er kritiske overfor Hjørring Kommunes service på erhvervsområdet. 81 % af virksomhederne er meget positive overfor ErhvervsCenteret og vil anbefale et medlemskab til deres netværk. Dette tal må betragtes som meget højt, da ikke alle respondenter har en fast relation til ErhvervsCenteret og dets services. Kritikerne blandt de adspurgte virksomheder udtrykker ikke en klar utilfredshed med en specifik del af ErhvervsCenterets services og aktiviteter. Performance resultater Metode Konverteringen af virksomhedernes vurderinger til kvantitative mål er sket ved at koble udtrykt tilfredshed til talværdier. Fra 4 point for høj tilfredshed til 1 point for lav tilfredshed. De udregnede gennemsnitlige tilfredsheds score er uafhængig af antallet af besvarelser og åbner for national benchmarking af resultaterne og tidsstudier. I denne sammenhæng er ved ikke svar og manglende svar sorteret fra. 3

4 Performance skema Herunder ses en skematisk fremstilling af undersøgelsens resultater. Til hver vurderingskategori er tilknyttet en række vurderingsparametre formuleret i et spørgsmål. For de konkrete spørgsmålsformuleringer henvises til den tilsendte spørgsmålsoversigt. Vurderingskategori Vurderingsparameter Gns. tilfredshedsscore (skala: 1-4) Arrangementer Kommunikation Iværksættervejledning Netværk Vejledning Henvisninger Image Temamøder 3,30 Fyraftensmøder 3,14 Konferencer 3,34 Events 3,43 Nyhedsbrevet 3,06 Hjemmesiden 3,03 Personlig formidling 3,09 Kontaktskabelse 2,98 Sparring 2,98 ErhvervsCenterets rolle 3,45 Faglig kompetence udvikling 3,10 Samarbejdsrelationer 3,22 Kontaktskabelse 3,35 Sparring 3,06 Problemløsning Væksthus 3,43 Inspiration Væksthus 3,38 Problemløsning privat rådgiver 3,35 Fremmer interesser 2,83 Ruster virksomheder 2,60 Personlig service 3,18 ErhvervsCenter performance (gns. af ovenstående score) 3,17 Rammevilkår i Hjørring Kommune Målbar effekt Byggesager 2,05 Trafikplanlægning 1,80 Arbejdskraft 2,09 Indkøbs- /udbudspolitik 1,82 Betalingsfrister 2,07 Indtjening 2,35 Omsætning 2,45 Innovationsevne 2,75 Vækst 2,65 Udvidet ErhvervsCenter performance (totalt gennemsnit) 2,87 4

5 Diagram over ErhvervsCenterets performance Hjørring ErhvervsCenter scorer høje værdier på sin performance. Undtagelserne er vurderingskategorierne Målbar effekt og Rammevilkår. Dette skal dog tages med nogle forbehold, da rammevilkårene i vid udstrækning bygger på faktorer, der ligger udenfor ErhvervsCenterets kontrol, og den målbare effekt bl.a. afhænger af respondentens mulighed for at kvalificere ErhvervsCenterets medvirken i opnået vækst. Rammevilkår og Målbar effekt har imidlertid sin berettigede plads i analysen, da Rammevilkår udtrykker ErhvervsCenterets udfordring indenfor erhvervsfagligt samarbejde med Kommunen, og Målbar effekt trods alt er et udtryk for meget tydelige positive effekter af ErhvervsCenterets arbejde. Oversigtsdiagram over ErhvervsCenterets tilfredshedsscore (januar 2010) Målbar effekt Vejledning Iværksætteri 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Arrangementer Netværk Henvisninger Image Rammevilkår Kommunikation National benchmarking og tidsstudier Tilfredsheds resultaterne fra Hjørring ErhvervsCenter vil indgå i en kommende national benchmark analyse af erhvervsfremmeaktører i Danmark. Resultaterne vil således blive sammenlignet med de nationale gennemsnit. Hjørring ErhvervsCenter vil også kunne foretage interne målinger af tilfredshedsudviklingen over tid, da resultaterne vil være indbyrdes sammenlignelige. 5

6 Kendskabsanalyse Som en del af tilfredshedsanalysen gennemførtes også en mindre kendskabsanalyse. Her blev virksomhederne adspurgt om deres kendskab til centrale aktiviteter og services hos ErhvervsCenteret. Mest kendt blandt virksomhederne er driften af Vækstcenter Nord, samarbejdet med Erhverv Hjørring og adgangen til gratis nyhedsmail via hjemmesiden. Mindst kendt er ErhvervsCenterets facilitering af kontakter til Aalborg Universitet. Diagram over respondenternes kendskab (januar 2010) Vidste du at, Hjørring ErhvervsCenter: Ja Nej Tilbyder gratis tilmelding til nyhedsmail på 61% 39% Hjælper potentielle købere og sælgere af virksomheder med at knytte gensidige kontakter? 44% 56% Er ansvarlig for driften af Vækstcenter Nord, og dermed kan tilbyde professionelle lokaler og faciliteter til nye og nyere virksomheder? 65% 35% Samarbejder med den selvstændige medlemsforening Erhverv Hjørring, der varetager erhvervslivets erhvervspolitiske interesser i Hjørring Kommune? 62% 38% Kan bistå med kontaktskabelse til Aalborg Universitet vedr. studenterjobs, studenterpraktik og studenterprojekter? 36% 64% Kan bistå med kontaktskabelse til Aalborg Universitet vedr. forskningssamarbejder, Erhvervs PhD, netværk, videnformidling og uddannelse? 34% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Behovsanalyse Som et led i analysen blev virksomhederne bedt om at vurdere deres fremtidige behov for ErhvervsCenterets services i et 12 måneders perspektiv. Der blev sat fokus på generelle aktiviteter og på arrangements-temaer. Tabel over behovstilkendegivelser vedrørende generelle HEC aktiviteter Hvor ofte vil din virksomhed, efter din vurdering, benytte sig af nedenstående tilbud fra ErhvervsCenteret indenfor de kommende 12 måneder? 5 gange eller flere 3-4 gange 1-2 gange 0 gange Generel vejledning og sparring 2% 4 4% 8 44% 83 49% 92 Deltagelse i arrangementer 3% 6 11% 21 62% % 44 Deltagelse i netværksgrupper 1% 2 7% 13 30% 56 62% 116 Henvisninger og tips i ErhvervsNyt 4% 8 12% 23 45% 84 39% 72 Flest virksomheder forventer at gøre brug af ErhvervsCenterets tilbud om arrangementer. Herefter følger oplysningerne i nyhedsmailen. Færrest forventer et behov for deltagelse i en netværksgruppe. 7

8 Diagram over respondenternes behovstilkendegivelser - temaer (januar 2010) Hvilke temaer ville motivere dig til at deltage i et arrangement fra ErhvervsCenteret indenfor de kommende 12 måneder? (antal krydser) Salg og markedsføring 116 HR 29 Produkt- og serviceudvikling 27 Produktionsoptimering 13 Fundraising og finansiering 33 Strategi og ledelse 80 Eksport 24 Andet De mest populære arrangements-temaer er Salg og markedsføring samt Strategi og ledelse. Mindst appel har temaet Produktionsoptimering med kun 13 behovstilkendegivelser. 8

9 Kontakt For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne Hjørring ErhvervsCenter Åstrupvej Hjørring For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser Dansk ErhvervsFremme Chr. M. Østergaardsvej Horsens 9

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere