Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Udmøntning af rammebesparelse for budget 2013 og overslagsår Finansloven for STU elevers muligheder for optagelse af SU-lån Fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver Orientering om Beskæftigelsesindikatorprojektet Beskæftigelsesregion Syddanmarks opfølgningsrapport 4. kvartal Flygtningekvoter Godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud Status på implementering af fleksjobs- og førtidspensionsreformen Status på akutpakken Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse Til efterretning 5. december Eventuelt...12

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Udmøntning af rammebesparelse for budget 2013 og overslagsår /5207 Beslutningstema: Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav til budget 2013 og overslagsårene Den 23. september blev der indgået forlig om budgettet for Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. De samlede besparelser for budget 2013 og overslagsår fremgår af vedlagte bilag. Forligsparterne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgenes møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene på baggrund af oplæg fra administrationen forslag til udmøntning af rammebesparelser, hvorefter forslagene sendes i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Dvs. at det er fagudvalgene, som på baggrund af de udmeldte besparelser, får til opgave at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende har ansvaret for udmøntning af disse. De samlede besparelser for Arbejdsmarkedsudvalget udgør jf. vedlagte bilag 0,4 mio. kr. i 2014 stigende til 0,5 mio. kr. i Administrationen vil på mødet fremkomme med et foreløbigt forslag til udmøntning af de udmeldte besparelser, som efterfølgende kvalificeres, hvorefter de forelægges på udvalgets møde den 5. december

3 Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Administrationen indstiller, at: oplæg til udmøntning af udvalgets besparelseskrav drøftes, og at oplægget indgår i det videre arbejde med at kvalificere/beskrive forslaget Indstilling 5. december Administrationen indstiller, at udmøntningen af besparelsen godkendes Åben - AU rammebesparelse budget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Drøftet. Til behandling på decembermødet med oplysning om samlet økonomi til lægeerklæringer. Der gennemføres ikke høring. Godkendt 3. Finansloven for /39299 Regeringen og Enhedslisten vedtog 11. november 2012 en samlet aftale om finansloven for I vedlagte notat ridser KL de vigtigste elementer i aftalen op. Jobcentret har i sær fokus på initiativerne: Uddannelse med forsørgelse til dagpengemodtagere der mister retten til dagpenge Fleksjobsambassadører i kommunerne Forsøg med kommunale fleksjobsansættelser Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte. 2

4 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Finanslovsaftale - hurtigt overblik.pdf.pdf Til efterretning 4. STU elevers muligheder for optagelse af SU-lån 11/5004 Beslutningstema: Udvalget for Børn og Unge har drøftet at rette henvendelse til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini vedrørende problematikker omkring forsørgelsesgrundlaget for unge på STU. Forslag til skrivelse til ministeren vedlægges til udvalgets godkendelse. Udvalget for Børn og Unge har drøftet at rette henvendelse til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini vedrørende problematikker omkring forsørgelsesgrundlaget for unge på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Administrationen har udarbejdet forslag til skrivelse til ministeren. I skrivelsen peges på, at unge på STU er stillet anderledes end andre unge på ungdomsuddannelser, idet unge på STU typisk modtager førtidspension eller kontanthjælp. De unge har dermed ikke mulighed for som unge på SU - at supplere deres indkomst med et fritidsjob eller et studielån eller have en mindre opsparing, således at de har mulighed for at spare op til eksempelvis en studietur i forbindelse med deres uddannelse. I skrivelsen bedes ministeren derfor om at se nærmere på denne problemstilling med henblik på at sidestille ALLE unge, der tager en ungdomsuddannelse, i forhold til rettigheder og muligheder. Det bemærkes, at skrivelsen skal godkendes i både Udvalget for Børn og Unge samt Arbejdsmarkedsudvalget. Det indstilles, at 3

5 skrivelsen godkendes med henblik på fremsendelse til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. Åben - Skrivelse til Ministeriet for Børn og Undervisning Udvalget er enige i opfordring til ligestilling hvis dette kan ske uden at forringe vilkårene for unge på STU. Formanden bemyndiges til at underskrive henvendelsen. 5. Fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver 12/15949 Beslutningstema: Tilslutning til fælles fynsk samarbejde Som Arbejdsmarkedsudvalget tidligere er orienteret om, er de fynske kommuner gået sammen for at se på de beskæftigelsespolitiske udfordringer som en fælles udfordring. Bilaget beskriver hovedudfordringen, der er at sikre det rette match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, hvor der specielt er fokus på virksomhedskontakt og ungeindsats. Et centralt middel til at imødegå udfordringerne er samarbejde og vidensdeling og der peges på steder, hvor der med fordel kan indgås samarbejde. Som opbakning til kommunale samarbejder foreslås nedsat en politisk netværksgruppe bestående af formændene i Arbejdsmarkeds- /beskæftigelsesudvalgene i de fynske kommuner. Gruppen skal udveksle erfaringer og følge de igangsatte initiativer. Aftalen forventes, at blive underskreven på møde 6. december. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om et fælles fynsk samarbejde Åben - Samarbejde mellem kommunerne på Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver docx 4

6 Godkendt 6. Orientering om Beskæftigelsesindikatorprojektet 12/36435 Jobcenter Svendborg har valgt at deltage i et projekt, der hedder Beskæftigelsesindikatorprojektet. Bag projektet står Væksthuset, som er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med udvikling, forskning og formidling på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for projektet er, at der mangler viden om, hvad der virker i indsatsen overfor indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Det er svært at måle effekt på indsatsen på denne målgruppe, da afgangen til beskæftigelse ikke er specielt høj. Derfor er der behov for at kunne måle og se om der er andre beskæftigelseseffekter. Der er behov for progressionsmålinger, der kan måle om borgerne bliver mere arbejdsmarkedsparate, altså om de kommer tættere på arbejdsmarkedet. Projektet skal bidrage til at kvalificere effektmåling for målgruppen, så det bliver mere tydeligt, hvilken indsats eller kombinationer af indsatser, der bringer borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Projektet opererer med 11 udvalgte indikatorer, der skal testes på ca borgere fordelt på forskellige jobcentre. Der måles på indikatorerne ved kontaktforløbssamtalerne hver 3. måned. Pt. deltager 11 jobcentre foruden Svendborg i projektet. Projektet har derudover tilknyttet forskere fra bland andet Aarhus og Aalborg universitet. Der måles på match 2 borgere på kontanthjælp i alderen år, hvor Svendborg regner med at deltage med 450 borgere. I Svendborg starter målingerne i udgangen af 3. kvartal 2013 og fortsætter til udgangen af Økonomiske konsekvenser: Der er en deltagerbetaling på kr., der finansieres indenfor jobcentrets budget. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Til efterretning. 5

7 7. Beskæftigelsesregion Syddanmarks opfølgningsrapport 4. kvartal /10928 Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport om beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. I rapporten sættes der fokus på 2 væsentlige udfordringer og følges op på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg Kommune med en klynge af kommuner, der har de samme rammevilkår. I rapporten for 4. Kvartal 2012 er der sat fokus på udfaldstruede og fleksjobsvisiterede. Ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten Der er en stor gruppe ledige, der er i risiko for at opbruge deres ret til dagpenge, hvilket gør sig gældende i Svendborg såvel som i resten af landet. De største grupper kommer fra 3F, Metal og HK, og mere end hver fjerde i risikogruppen er over 55 år. Beskæftigelsesregionen bemærker sig, at Svendborg hurtigt har etableret et synligt jobberedskab. Af fokusområder nævner Beskæftigelsesregionen; samarbejde med a- kasserne, tæt og motiverende kontakt, samspil med lokale virksomheder og fortsat fokus på jobrotation. Fleksjobsvisiterede Siden 2008 er antallet af borgere på ledighedsydelse steget med 19 procent, hvilket er lavere end i regionen og i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Beskæftigelsesregionen bemærker, at der er en færre andel af personer, der tilkendes ledighedsydelse, der ender på førtidspension end i regionen. Beskæftigelsesregionen opfordrer dog Svendborg Kommune til at være opmærksomme på, at tilgangen primært kommer fra langvarige sygedagpengesager, hvorfor der fortsat bør være fokus på en tidlig intensiv indsats på dette område. Desuden nævnes en række fokusområder som f.eks. tilkendelsespraksis, tidlig screening og styrket samarbejde med virksomheder om fastholdelse. Ministermål Arbejdskraftsreserven er steget med 0,8 procent i det seneste år, men langtidsledigheden er samtidig faldet. Der er 10,2 procent af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse, men der er sket et fald i tilgangen. Der er en lidt større stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Svendborg end i klyngen, men andelen er mindre. 6

8 Antallet af ikke-vestlige indvandrere er steget i Svendborg, men stigningen er mindre end i klyngen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Politisk opfølgning Svendborg 4. kvt pdf Til efterretning. 8. Flygtningekvoter /39261 Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over, hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år, og som derfor skal bo i en dansk kommune. På baggrund af landstallene forsøger landets kommunekontaktråd at blive enige om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne - på regionskvoter. Derefter forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. Hvis kommunekontaktrådene eller kommunerne ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne. Det overordnede formål er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. KKR Syddanmark har besluttet at godkende Udlændingestyrelsens matematiske fordeling. Ifølge denne fordeling skal Svendborg Kommune i 2013 modtage 46 kvoteflygtninge. Det udmeldte antal i 2012 er 32, hvoraf de 21 foreløbig er tilflyttet. Økonomiske konsekvenser: Omkostninger til boligplacering, introduktionsydelse og indsats for de flygtninge, der modtages afhængig af deres alder og ressourcer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 7

9 Til efterretning 9. Godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud 12/14378 Beslutningstema: Opfølgning på retningslinjer for godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud. Som følge af den ændrede lovgivning vedrørende befordringsgodtgørelse vedtog Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 9. maj nye retningslinjer for udbetaling af godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud. Formålet med de nye retningslinjer er blandt andet at kompensere kontanthjælpsmodtagere for udgifter der især er forbundet med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud. Retningslinjerne understøtter strategien om at prioritere virksomhedsvendte tilbud, og er relativt enkel at administrere. Arbejdsmarkedsudvalget bad i forbindelse med vedtagelsen af de nye retningslinjer om at få en redegørelse for konsekvenserne efter 3. kvartal. Jobcentret skønner, at 125 af de personer der i dag er i virksomhedspraktik bor inden for 2 zoner fra Svendborg. Disse er i dag berettiget til et tilskud på kr. om måneden, mod ingenting efter de tidligere regler. Jobcentret skønner endvidere at 23 af de personer, der i dag er i virksomhedspraktik bor 3 zoner fra Svendborg. I gennemsnit er disse borgere i dag berettiget til i alt kr. i tilskud, mod 210 efter de tidligere regler. Endelig skønner jobcentret, at 57 personer bor 3 zoner fra Svendborg og deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering. Disse borgere er i dag berettiget til gennemsnitligt 65 kr., mod 210 kr. før. Der er få eksempler på at borgere ikke har taget imod tilbud om vejledning og opkvalificering med henvisning til transportudgifter. Jobcentret undersøger omfanget af denne problemstilling nærmere og underretter Arbejdsmarkedsudvalget når resultatet foreligger. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 8

10 Åben - Tabel_Godtgørelse_ved_tilbud.pdf Udsættes 10. Status på implementering af fleksjobs- og førtidspensionsreformen 12/39183 I januar 2013 forventes en række lovændringer indenfor førtidspension og fleksjobsområdet at træde i kraft. Målet med reformen er, at sikre at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet og kan forsørge sig selv. De væsentligste elementer i reformen er at oprette rehabiliteringsteam og skabe ressourceforløb, hvor relevante aktører samarbejder om og med borgeren for at udvikle dennes arbejdsevne. For at sikre, at den nye lovgivning implementeres i Svendborg Kommune, har direktionen godkendt den vedlagte implementeringsplan, der fastsætter de overordnede rammer. Der gives en kort status på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Implementeringsstrategi.docx Åben - Interessenter.docx Åben - bilag til implementeringsstrategi.pptx Til efterretning. 11. Status på akutpakken 12/29289 Beslutningstema: Orientering vedrørende akutpakken. 9

11 Den 20. september trådte aftalen om akutpakken i kraft. Indtil nu har 665 personer modtaget brev fra a-kassen om at de har ret til den særlige indsats. Heraf har jobcentret haft kontakt med 598 (90 pct.), og 180 (27 pct.) har takket ja til tilbuddet om en personlig jobformidler. Vedlagte notat beskriver kort status på indsatsen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Notat_status_akutpakke.docx Til efterretning. 12. Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse 12/34787 Beslutningstema: Orientering om praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet. Svendborg Kommune har deltaget i en praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet. Praksisundersøgelsen er foretaget af Ankestyrelsen. I alt har 15 kommuner deltaget, og samlet er der behandlet 125 sager. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som modtagere af førtidspension i aldersgruppen år, hvor kommunen har truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension, og hvor hoveddiagnosen er en affektiv sindslidelse (grundlæggende forandringer i stemningslejet, enten i form af depression eller opstemthed) eller en nervøs eller stressrelateret tilstand. Resultatet af undersøgelsen er, at Ankestyrelsen finder, at kommunerne i 84 % af sagerne har bevilliget førtidspension i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. 16 procent af kommunernes afgørelser, svarende til 20 sager, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. I 10

12 disse sager er der ikke tilstrækkelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Da Ankestyrelsen lavede en lignende (mindre) praksisundersøgelse i 2007 på området var resultatet, at der i en tredjedel af sagerne ikke var tilstrækkeligt grundlag for bevilling af pension. Ankestyrelsens anbefalinger På baggrund af praksisundersøgelsen for 2012 kommer Ankestyrelsen med 6 anbefalinger til kommunerne: 1. Kommunerne skal sørge for, at der tidligt i forløbet indhentes psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for behandling. 2. Kommunerne skal sørge for at indhente aktuelle oplysninger om behandlingsforløb samt indhente aktuelle psykiatriske oplysninger, herunder psykologiske test til belysning af diagnose og dermed forsatte behandlingsmuligheder. 3. Kommunerne skal sørge for, at der indhentes aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af mulighed for fortsat behandling. 4. Kommunerne skal sørge for, at arbejdsprøvningen bliver individuelt tilpasset, således at der tages hensyn til borgerens eventuelle skånebehov. Kun derved belyses muligheden for bedring af arbejdsevnen og borgerens ressourcer bedst muligt. 5. Kommunen skal sørge for, at der i sagerne er fyldestgørende oplysninger om behandlingsforløb, herunder hvilken medicin personen har modtaget, dosering og tidsmæssig udstrækning. 6. Kommunerne skal være opmærksomme på, at reglen om kontrol er restriktiv, og at reglen ikke kan anvendes til at tilkende midlertidige pensioner. Svendborg Kommune deltog med 8 sager. Ankestyrelsen fandt, at i 1 ud af de 8 sager er der bevilget førtidspension, der ikke er i overensstemmelse med den lovfastsatte praksis. Sagen ville være blevet hjemvist til yderligere behandling, hvis der havde været en klage. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Førtidspension til personer med en psykisk lidelse nov 2012.pdf Beslutning i Socialudvalget den : 11

13 Orienteringen taget til efterretning. Tina Petersen (O) var fraværende. Til efterretning 13. Til efterretning 5. december /46265 Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Orientering fra administrationen Orientering om jobrotationsprojekt i Jobcenter Svendborg. Kommende arrangementer Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning Bo Hansen (A) ønskede oplæg om mikrolån til iværksættere til drøftelse i udvalget. Jobcentret orienterede om ansøgning til brobygningsforløb sammen med Svendborg Erhvervsskole og nabokommuner. Orienteringerne blev taget til efterretning. 14. Eventuelt Intet 12

14 13

15 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Grete Schødts Bente Bondebjerg Bo Hansen Christian Kaastrup Jesper Ullemose Lærke Jensen Jeppe Ottosen 14

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere