Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983

2

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 I I 0.0 ÅFHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 195 Et boligområde mellem Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestergade og Århus 3. INDHOLDSFORTEGNELSE Side: I - 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Plan af eksisterende forhold... bilag 1 illustrationsplan... bilag 2 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til 15-rammer for Århus kommune og den Øvrige planlægning for området... Udsnit af 5 15-rammer for Århus kommune.. bilag 3 Tillæg nr. 109 til 5 15-rammer for Århus kommune.. Bilag til tillæg nr bilag 4 3. LOKALPLANEN 5 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Teknisk forsyning Bebyggelsenb omfang og.placering Bebyggelsens ydre fremtræden Opholds- og parkeringsarealer StØjforhold Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11. Servitutter... Matrikelkort... bilag 5 Lokalplankort... bilag 6 Vedtagelsespåtegning

5 BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold - Lokalplanen omfatter det på bilag 1 viste område afgrænset af Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester AllE, Vestergade og Arhus å. Bebyggelsen er opført i årene fra ca til og 1950 er i det væsentligste udformet som en randbebyggelse 5 i og 6 eta- ger. Randbebyggelsen er primært anvendt til boligformål. I bebyg- gelsens stueetage forekommer en del dagligvarebutikker. Ud over randbebyggelsen forekommer en del erhvervs- og garagebebygge1 se. Alle ejendomme er privatejede. Lokalplanen har til formål at sikre og forbedre området som boligområde ved fastlæggelse af den fremtidige boligbebyggel- se og sikring af rimelige opholds- og parkeringsarealer. I lokalplanen opdeles det samlede område i underområderne 1 og 2 som angivet på bilag 1 og 6. Område 1 fastholdes som boligkarre med en sluttet randbebyg- gelse i 4 etager. Den bestående erhvervsbebyggelse og gara- gebebyggelse i karreen forudsættes nedrevet. Mod åen åbnes mulighed for opførelse af en ny 4-etages boligblok. Friarealerne forudsættes udlagt som fælles opholds- og par- keringsarealer. Område 2 fastholdes som lukket boligkarr6bebyggelse i 3% eta- ge. Friarealet sikres udelukkende anvendt til opholdsareal.

6

7

8 1.2 LokalPlanens retsvirkninqer Efter byrådets endelige vedtagelse og planstyrelsens godken- delse af det nødvendige tillæg til 15-rammerne, og offent- 1iggOrelse af lokalplanen, herunder 15-rammetillagget, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlo- vens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lem- pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke andrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen ikke må nedrives uden tilladelse fra magistratens 2. afdeling. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter kommune- planlovens 33 under visse forudsætninger forlange, ejen- at dommen overtages af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

9 REDEG~RELSEN - RedeqØrelse for lokalplanens forhold til - HUS KOMMUNE og 15-RAMMER FOR AR- til den Øvrige planlægning for området RAMMER FOR ARHUS KOMMUNE - Se bilag 3, udsnit af 5 15-RAMMER FOR ARHUS KOMMUNE. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de af byrådet og miljøministeriet godkendte 15-rammer for Arhus kommune. Lokalplanområdet omfatter område BO For område BO 9.37 gælder rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sik- re: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde, såsom boliger for ældre (plejehjem), børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning, eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, b. at der ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for et delområde overstiger 100, c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 4 etager, d. at der i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 50% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet samt et parkeringsareal svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 50% af erhvervsetagearealet. e- at bebyggelsen langs gaderne kan fastlægges som sluttet bebyggelse.

10 2.2 Lokalplanens forhold -- 5 til 15-rammerne - Anvendelse I lokalplanen er områderne 1 og 2 udlagt til boligformål i overensstemmelse med!j 15-rammernes anvendelsesbestemmelser. - Bebyggelsesprocent For område 1 og 2 er i 5 15-rammerne angivet en bebyggelsesprocent på max Område 1 har i Øjeblikket en bebyggelsesprocent på ca. 180, svarende til et etageareal på ca m2 fordelt med et boligareal på ca m2 (ca. 224 boliger), et erhvervsareal på ca m 2 og et garage- og udhusareal på ca m. Område 2 har i Øjeblikket en bebyggelsesprocent på ca. 231, svarende til et etageareal på ca m2 fordelt med et boligareal på ca m2 (ca. 126 boliger) og et erhvervsareal på ca m 2. I lokalplanen er bebyggelsen fastlagt ved angivelse af byggezoner og max. antal etager. Etagearealet udgør i område 1 ca etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 127, og i område 2 ca etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på ca For lokalplanområdet under 6t bliver bebyggelsesprocenten ca Etageantal 5 15-rammerne foreskriver en max. bygningshøjde på 4 etager. I lokalplanen er for område 1 og 2 foreskrevet en bygnings- højde på ikke over 4 etager. Opholds- og parkeringsarealer ---

11 2.3 I 5 15-rammerne er fastsat en friarealdækning på 75% af eta- gearealet. Lokalplanen er således i strid med 5 15-rammerne hvad angår bestemmelser om bebyggelsesprocent og opholds- og parkeringsarealer for område 1 og 2. Lokalplanforslaget vil derfor kun kunne endeligt vedtages af byrådet under forudsætning af, at Planstyrelsen godkender den nødvendige ændring af 5 15-rammerne, hvilket søges gennemført ved omstående "Tillæg nr. 109 til 5 15-RAMMER FOR ARHUS KOM- MUNE". Regionplan Lokalplanens hensigt er at sikre og forbedre boligforholdene i området og er dermed i overensstemmelse med Regionplanens intentioner om en boligorienteret byfornyelse de i centrale bydele. - Vejplanlægning Lokalplanområdet trafikbetjenes via det eksisterende gadenet. I strukturplanen for midtbyens trafiknet er de omkransende gader, Thorvaldsensgade, Vesterbrogade og Vester AllPI, fastlagt som veje, der betjener den gennemgående trafik, medens Janus la Cours Gade og Vestergade er fastlagt veje, som der kun skal betjene det lokale område. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er busbetjent ved bestående buslinier i Thorvaldsensgade, Vesterbrogade og Vester Allg. Skole- og institutionsforhold -- Lokalplanområdet er beliggende på grænsen mellem Ny Munkegades skole og Brobjergskolens distrikter, hvor Vesterbrogade i skoleåret 1982/83 er tillagt den førstnævnte skole. I overensstemmelse med skoleplanlagningspraksis vil der kunne forekm^^ distriktsreguleringer.

12 2.4 Der er ikke aktuelle planer om etablering af institutioner i lokalplanområdet, men i Øjeblikket undersøges muligheden for at etablere en vuggestue på kommunens tilstødende areal mel- lem Carl Blochs Gade og Arhus å. Teknisk forsyninq Den tekniske forsyning af lokalplanområdet sker via Arhus Kommunale Værkers bestående net. Kloakforsyning skal ske i henhold til "Vedtægt for kloakfor- syning, Arhus Kommune 1972". Regn- og spildevand kan afledes til det eksisterende afvan- dingsanlæg i området indenfor anlæggets kapacitet.

13

14 2.5 TILLÆG NR. 109 TIL 5 15-RAMMER FOR ARHUS KOMMUNE - Tillægget omfatter område BO For område BO 9.37 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sik- re: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde, såsom boliger for ældre (plejehjem), børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning, eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, b. at der ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for området under 6t overstiger 150, c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 4 etager, d. at der i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 40% af etagearealet, og et parkeringsareal svarende til mindst 20% af etagearealet. I de tilfælde, hvor anlæg af parkeringspladser vil være forbundet med uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder, f.eks. hvor parkeringsdækningen kun ville kunne etableres ved komplicerede underjordiske anlæg, kan magistratens 2. afdeling tillade, at parkeringsdækningen udelades samt opstille betingelser herfor, e. at bebyggelsen langs gaderne kan fastlægges som sluttet bebyggelse.

15

16 LOKALPLANEN -- Lokalplan nr Et boligområde mellem Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester All&, Vestergade og Arhus å. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. FORMAL Formålet med nærværende lokalplan er: - at sikre området anvendt til boligformål, - at muliggøre nedrivning af bestående erhvervsb eb 1Y9- gelse, - at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse og sikre dennes tilpasning til den eksisterende bebyggelse, - at sikre udlæg af friarealer i boligkarrgerne. Bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vil bl.a. indebære, at bebyggelsesprocenten for område 1 og 2 under 6t ikke vil overstige 135, og at friarealdækningen vil være af en størrelsesorden på ca. 55% af etagearealet for område 1 og ca. 40% for område OM-DE OG OPDELING stk. 1 Lokalplanområdet afgranses som vist på bilag 5 af Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester ~11.5, Vestergade og Arhus å og omfatter følgende matr.nr.: 1279a, 1279b, 1279c, 1279d, 1279e, l28ob, l28og, 1286a, 1286c, 1286d, 1288c, 1289a, , 1289e, 1289f, 12899, 1289h, 1289i, 1289k, 12891, 1289m, 1289n, 12890, 1289p, 1289q, 1289r, 1289s, 1289t, , 1289v, 1289x, 1289y, 12892, 1289æ, 1289Ø, 1289aa, 2027ai, alle af Arhus bygrunde, samt alle parceller, som efter den 1. marts 1982 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

17 3.2 Herudover omfatter området Janus la Cours Gade og del af Vestergade. stk. 2 Området opdeles i områderne 1 og 2 som vist på bilag 5 og ANVENDELSE Område 1 og 2 må kun anvendes til boligformål og kollektive anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde, såsom børneinstitution, ungdomsklub m.v., samt butikker og liberale erhverv, som efter magistratens 2. afdelings skøn kan indpasses i om- råderne uden genevirkninger i forhold til omgivel- serne. 4. UDSTYKNING Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m' TEKNISK FORSYNING Nybyggeri skal tilsluttes og aftage fjernvarme fra Arhus Kommunale Værker på de til enhver tid galden- de betingelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING stk. 1 Bebyggelsen må kun opføres i et omfang og med en placering i princippet som angivet på lokalplan- kortet, bilag 6. Husdybden må i område 1 ikke overstige 10 m og i område 2 9 m. Magistratens 2. afdeling kan efter skøn i hvert en- kelt tilfælde meddele tilladelse til, at mindre bygningspartier, såsom trappetårne og lignende, kan OpfØres udenfor den angivne byggezone. stk. 2 Bebyggelsen i område 1 og 2 må opfsdres i indtil 3 fulde etager med udnyttelig tagetage. I område 1 kan bebyggelsen tillades opført i indtil 4 fulde etager med uudnyttelig tagetage.

18 3.3 stk. 3 I område 1 og 2 må der endvidere opføres enkelte, mindre skure i tilknytning til friarealernes anven- delse til rekreative formål. O stk. 4 Tage skal normalt udføres som 45 sadeltag. Andre tagformer, såsom 6nsidigt tagfald, skal dog være tilladt, hvor det efter magistratens 2. afdelings skøn er foreneligt med områdets helhedsvirkning. 7- BEBYGGELSENS --L YDRE FREMTRÆDEN stk. 1 Ny bebyggelse skal, med hensyn til bygningsprofil, herunder bygningshøjde, materialevalg, facadeudformning og farvesætning, tilpasses den bestående bebyggelse på en efter magistratens 2. afdelings skøn rimelig og forsvarlig måde. stk. 2 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden magistratens 2. afdelings godkendelse. stk. 3 Eksisterende boligbebyggelse må ikke nedrives, om- bygges eller på anden måde ændres, herunder bl.a. ved ændring af tagbeklædning, ændring og bemaling af facader og vinduer, udskiftning af vinduer, med mindre magistratens 2. fælde giver tilladelse hertil. afdeling i hvert enkelt til- 8. OPHOLDS- OG PARKERINGSAREALER stk. 1 I forbindelse med nybebyggelse og ved væsentlig om- bygning af bestående bebyggelse, herunder ved æn- dret anvendelse, skal etableres opholds- og parkeringsarealer i et omfang som angivet i stk. 2 og 3. stk. 2 Opholdsarealet skal anlægges i et omfang svarende til min. 40% af etagearealet. stk. 3 Parkeringsarealet skal anlægges i et omfang svaren- de til min. 20% af boligarealet og min. 35% af er- hvervsarealet.

19 3.4 I område 2 må parkeringen ikke etableres på terræn, men skal etableres som underjordisk anlæg. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at parkeringsdækningen udelades samt opstille betingelser herfor. stk. 4 Opholdsarealet og underjordisk parkeringsanlæg skal indgå i fællesanlæg efter magistratens 2. afdelings nærmere anvisning. stk. 5 Opholdsarealets udformning, herunder beplantning, skal tillige godkendes af magistratens 1. afdeling, stadsgartneren. 9. STØJFORHOLD -- stk. l Ved ny bebyggelse, der anvendes til støjfølsomt formål, såsom bolig-, kontor- og lignende formål, skal sikres, at det indendørs støjniveau, som påføres af omgivelserne, ikke overstiger 30 db(a). stk. 2 Ved anlæg af områdets opholdsarealer skal sikres, at det beregnede akvivalente udendørs støjniveau ikke overstiger 55 db(a). stk. 1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den i 5 5 nævnte tilslutning til Arhus Kommunale Værkers fjernvarmeanlæg har fundet sted. stk. 2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det til den pågældende ejendom hørende opholds- og parke- ringsareal er anlagt. stk. 3 Ny. bebyggelse må ikke tagesibrug, før det evt. ved støjdæmpende foranstaltninger er sikret, at et støj- niveau på max. 55 db(a) på opholdsarealer og en af bygningens facader samt et indendars stgjniveau på max. 30 db (A) er overholdt.

20 SERVITUTTER FØlgende servitutter ophæves i henhold til Kommu- neplanlovens 5 18, stk. 1, nr. 16: 1. Servitut tinglyst den 17. maj 1888 på matr. nr. 1279a, 1279b1 1279c, 1279d og 1279~. 2. Servitut tinglyst den 6. oktober 1927 på matr. nr. 1289a, 1289h, 12891, 1289m, 1289n, 12890, 1289p, 1289q, 1289r, 1289~~ 1289t, 1289~~ 1289v, 1289Ø1 1289x, 1289~~ 12892, 1289æ og 1289aa.

21

22

23 3.6 Arhus byråd, den P.b.v. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 29 &i f983. J

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere