Bilag 4 Højesterets dom U H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H"

Transkript

1 Bilag 4 Højesterets dom

2 H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte et varmeværk, fandtes ej indtrådt som medlem af fjernvarme-andelsselskab. A, der ikke af et fjernvarme-andelsselskab S var blevet gjort bekendt med dets vedtægter og de deri indeholdte vidtgående forpligtelser og ikke havde underskrevet nogen overenskomst med S, fandtes ikke ved tilslutning af sit nybyggede hus til varmeværket eller på andet grundlag at være blevet forpligtet som medlem af S. [1] Roskilde herredsrets dom 27. juni I forbindelse med udstykningen i et større antal parceller af en Osted kommune tilhørende ejendom i Osted blev der planlagt opført et fjernvarmeværk til forsyning af de på parcellerne kommende huse med varme, og i overensstemmelse hermed blev der indlagt varmestik på parcellerne. Efter at det sagsøgende selskab, Osted Fjernvarmeværk, A.m.b.a., var blevet stiftet den 24. maj 1965, blev der oprettet en kontrakt med Axel Brøndum A/S, Viborg, om levering af fjernvarmeværket. I kontrakten er i 4 anført følgende:»sælgeren forpligter sig endvidere til at udføre det for tegningen af de enkelte forbrugerkontrakter fornødne akkvisitionsarbejde«. I 1966 købte sagsøgte, gravemester Kjeld Larsen, ejendommen matr. nr. 6-ee af Osted by og sogn, der er omfattet af den nævnte udstykning, og som er beliggende Alfarvej 38. I skødet findes følgende bestemmelse:»andel i anlægsudgifter til fjernvarmeledning i vej betales kontant samtidig med nærværende skødes underskrift med 750 kr., idet beløbet indbetales til Osted kommune og hensættes på en særlig konto. Skulle oprettelse af fjernvarmeanlæg ikke blive realiseret, f. eks. fordi amtets godkendelse af eventuel kommunegaranti ikke kan opnås, skal de 750 kr. med påløbne renter tilbagebetales køberen«. Der blev ikke fra Axel Brøndum A/S rettet nogen henvendelse til sagsøgte om tilslutning til varmeværket, men i januar 1967 lod sagsøgte ved sine egne håndværkere sit hus, som nu var bygget, slutte til varmesystemet, ligesom han fik opsat varmemåler. I december 1967 lod sagsøgte <41> sine håndværkere afbryde forbindelsen til fjernvarmeværket og installerede et oliefyr. I den i forbindelse med stiftelsen af det sagsøgende selskab oprettede vedtægt af 24. maj 1965 er i 3 bestemt følgende:»enhver ejer af fast ejendom inden for varmeværkets forsyningsområde er berettiget til på lige vilkår at blive optaget som andelshaver i selskabet mod, at han betaler tilslutningsafgift og ved skriftlig overenskomst, der tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom, og forpligter sig og efterfølgende ejere af ejendommen til i mindst 20 år at aftage sit forbrug af varme til ejendommens opvarmning og til varmt forbrugsvand fra varmeværket for den herfor i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes punkt 5 til enhver tid beregnede betaling.«i 5 er følgende bestemt om fordelingen af de årlige udgifter:»selskabets årlige udgifter fordeles på andelshaverne i det pågældende regnskabsår, således at udgifterne til forrentning og afdrag på lån samt eventuelle henlæggelser dækkes af en afgift, der årligt fastsættes på grundlag af de tilsluttende ejendommes maksimale timeforbrug (opvarmede bruttoomfang), medens udgifterne til værkets drift herunder til brændsel, elektricitet, løn, vedligeholdelse og administration dækkes af forbrugerne på grundlag af deres konstaterede varmeforbrug i vedkommende regnskabsår Om andelshavernes hæftelse bestemmes i vedtægtens 6:»Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men de til enhver tid værende ejere af de til selskabets anlæg tilsluttede ejendomme er forpligtede til efter de i punkt 5 fastsatte bestemmelser gennem de årlige afgifter at betale hver deres andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på selskabets lån og af de årlige driftsudgifter.«en til 5 svarende bestemmelse blev optaget ligeledes som 5 i nogle trykte blanketter til overenskomsten mellem sagsøgerne og de enkelte forbrugere. Endvidere findes i disse blanketter bestemmelser svarende til indholdet af vedtægtens 3 samt følgende bestemmelse:»ved overenskomstens ikrafttræden indtræder underskrevne forbruger tillige som andelshaver i selskabet.«sagsøgte har imidlertid aldrig underskrevet nogen overenskomst med sagsøgerne. I eftersommeren 1967 besluttede fjernvarmeværkets bestyrelse at forhøje varmeafgiften. Denne, der oprindeligt var fastsat til en fast årlig afgift på 2,50 kr. pr. m³ rumindhold + målerafgift og varmtvandsbeholderafgift på tilsammen 90 kr., hvortil kom afgift af varmeforbrug fastsat til 2,50 kr. pr. m³, blev ved den nævnte bestyrelsesbeslutning såvel f. s. v. angår den faste årlige afgift som f. s. v. angår varmeforbrugsafgiften forhøjet til 3,50 kr. pr. m³, hvilken forhøjelse blev godkendt på en den 5. september 1967 afholdt generalforsamling. Da sagsøgte intet har betalt til sagsøgerne har disse anlagt nærværende sag, hvorunder de efter deres endelige påstand påstår sagsøgte dømt til betaling af kr. 40 øre med renter 5% p. a. fra den 3. maj 1968 til betaling sker, hvilket beløb fremkommer således: Ingangsudgift ,40 kr. Varmebidrag 1966/ ,00 kr. Varmebidrag 1967/ ,00 kr. - I alt ,40 kr. - Endvidere har sagsøgerne nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at han er medlem af det sagsøgende andelsselskab og tilpligtet at underskrive overenskomst herom samt at lade denne tinglyse på ejendommen matr. nr. 6-ee af Osted by og sogn. Sagsøgte har påstået frifindelse mod betaling af dokumenteret varmeforbrug efter måler samt nedlagt påstand om, at sagsøgerne tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ikke er medlem af det sagsøgende andelsselskab. Sagsøgerne har påstået frifindelse for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand. Axel Brøndum A/S har af sagsøgerne været procestilvarslet, men har ikke givet møde under sagen. Parterne er enige om sagens behandling ved nærværende ret. Sagsøgerne, der vel har erkendt, at sagsøgte ikke er indtrådt som medlem af andelsselskabet i overensstemmelse med forskrifterne i vedtægtens 3, har gjort gældende, at sagsøgte ved at lade sin ejendom tilslutte varmeværket og ved sin optræden iøvrigt bl. a. ved at lade sine egne håndværkere foretage tilslutningen, har handlet på en sådan måde, at han må anses som værende stiltiende indtrådt som andelshaver, og at det heroverfor må være uden betydning, at andelsselskabets bestyrelse har forsømt at få oprettet overenskomst med sagsøgte om hans medlemsskab. Sagsøgerne har nærmere anført, at sagsøgte, allerede da han købte sin ejendom, blev gjort bekendt med, at den skulle tilslut- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

3 tes varmeværket, og at han har underskrevet skøde, hvoraf denne forpligtelse fremgår, ligesom han har deltaget i andelsselskabets generalforsamling i september <42> Sagsøgerne har videre anført, at der med det begrænsede ansvar ikke som andelshaver i selskabet vil blive pålagt sagsøgte nogen økonomisk byrde eller risiko af en sådan uforholdsmæssig tyngde, at man bør vige tilbage fra at anse ham som andelshaver som følge af en stiltiende indtræden. Hvis man derimod tillader nogle varmeforbrugere at trække sig ud af fællesskabet, vil byrden for dem, der bliver tilbage, blive urimelig stor. Med hensyn til størrelsen af det sagsøgte afkrævede beløb har sagsøgerne anført, at der intet er lovet sagsøgte med hensyn til varmeafgiftens størrelse, hvorfor sagsøgte også må være forpligtet til at betale det på generalforsamlingen af 5. september 1967 fastsatte forhøjede beløb. Endelig har sagsøgerne til den af sagsøgte nedlagte påstand om frifindelse mod betaling af dokumenteret varmeforbrug bemærket, at der ikke er mulighed for at dokumentere varmeforbrugets størrelse, men at denne omstændighed ikke bør kunne føre til, at sagsøgte, som han har gjort gældende, intet skal betale. Da det ham afkrævede beløb må antages at svare til værdien af den ham leverede varme, bør han betale det ham afkrævede varmebidrag. Sagsøgte har til støtte for sin påstand først henvist til, at han ikke er indtrådt som andelshaver i det sagsøgende selskab i overensstemmelse med reglen i vedtægtens 3, og at bestemmelsen i hans skøde om betaling af 750 kr. til fjernvarme og indbetalingen af dette beløb ikke kan medføre nogen forpligtelse for ham over for sagsøgerne til at blive andelshaver, idet den nævnte bestemmelse alene kan forstås som pålæggelse af en almindelig grundforbedringsafgift. Endvidere har sagsøgte vedrørende spørgsmålet om sit eventuelle medlemsskab i det sagsøgende selskab i det hele bestridt, at hans optræden har været en sådan, at der kan være tale om en stiltiende indtræden, idet der til en sådan må være udvist en betydelig mere aktiv deltagelse i selskabets virksomhed, og det navnlig når en indtræden som andelshaver medfører forpligtelse til 20 års medlemsskab. Som følge af alt det anførte kan sagsøgte alene anses som havende været en køber af varme, og det må i denne henseende komme sagsøgerne til skade, at varmeforbrugets størrelse ikke kan dokumenteres, hvorfor sagsøgte, hvis sådan dokumentation ikke kan ske, helt må fritages for at betale. Formanden for det sagsøgende andelsselskab, faglærer Poul B. Hansen, har som vidne forklaret, at han i foråret 1966 selv købte en grund af den i sagen omhandlede kommunale udstykning. Han tegnede sig som medlem af andelsselskabet, efter at en mand fra Axel Brøndum A/S havde henvendt sig til ham. På en generalforsamling i efteråret 1966 blev vidnet valgt ind i bestyrelsen, og på generalforsamlingen den 5. september 1967 blev han valgt som formand. Da det på denne generalforsamling, hvortil der var indvarslet ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, i formandens beretning blev nævnt, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje afgifterne, fremkom der en del protester, idet mange medlemmer fandt at medlemsskabet ville blive for dyrt. På generalforsamlingen blev såvel regnskabet for det forløbne år som driftsbudgettet for det kommende år læst op. Der blev ved håndsoprækning stemt om godkendelse af formandens beretning og af regnskabet, men til trods for den udbredte utilfredshed var der ingen, der stemte imod godkendelsen af formandens beretning. Grunden til at det blev nødvendigt at forhøje varmeafgiften var dels, at det ikke, som man oprindeligt havde tilsigtet, havde været muligt at få et lån over 20 år, men kun over 12½ år, og dels at ikke alle parcellerne var blevet solgt. Efter generalforsamlingen gik vidnet rundt til forbrugerne for at få underskrevet overenskomsten mellem hver enkelt og andelsselskabet. 55 af forbrugerne skrev under på en overenskomst, medens 12 ikke ville underskrive, idet de gjorde gældende, at det var blevet for dyrt. Andelsselskabet har nu de 55 andelshavere. Der er opsat 67 målere. Nogle af de forbrugere, der ikke ville skrive under, betaler den fastsatte varmeafgift. For hver grund der fritages for betaling, skal et afgiftsbeløb på 800 kr. deles ud på de tilbageværende grunde. Varmemålerne blev ikke aflæst ved begyndelsen af varmeåret 1966/67, hvorfor forbruget for dette år ikke kan beregnes. Man har derfor fastsat afgiften efter et skønnet forbrug. Sagsøgte har som part forklaret, at han, da han købte ejendommen, ikke var interesseret i fjernvarme, men kommunens bygningsinspektør sagde, at det var en betingelse, og at det skulle tinglyses på ejendommen. Sagsøgte indgik derfor, og fordi bygningsinspektøren sagde, at det ikke ville koste over kr. de første år og senere mindre, på betingelsen, og betalte i henhold til skødet 750 kr. til det nævnte formål. Sagsøgte begyndte at bygge i 1966 og fik tilslutning til varmeværket i januar 1967, ligesom han fik opsat varmemåler, uden at han nogensinde har skrevet under på nogen kontrakt eller overenskomst med sagsøgerne. Sagsøgte fik senere en opkrævning, som han syntes var rimelig, men han var ude af stand til at betale. I efteråret 1967 fik sagsøgte en ny regning, ligesom han fik indkaldelse til generalforsamlingen i september. Han var med til generalforsamlingen, men <43> han»fik ikke noget ud af det«. Regnskabet blev godkendt, idet de fleste stemte for det, men nogle, deriblandt sagsøgte, stemte imod. Selskabets formand har ikke opsøgt sagsøgte, men sagsøgte gik efter generalforsamlingen selv til formanden, idet han ville melde sig ud af andelsselskabet, fordi han syntes, at det for varmeåret 1967/68 afkrævede varmebidrag var for stort. Sagsøgte traf ikke formanden, men gav dennes hustru besked; ca. 1. oktober 1967 indfandt sagsøgte sig efter en invitation igen hos formanden, hvor foruden denne en mand fra A/S Brøndum var til stede. De opfordrede sagsøgte til at skrive under på en overenskomst, men sagsøgte ville ikke, og sagde at han ville melde sig ud. Formanden svarede, at det kunne sagsøgte ikke. I december 1967 afbrød sagsøgte så tilslutningen til varmeværket og satte et oliefyr op. Han har flere gange forgæves forsøgt at komme til at aflevere varmemåleren, men har hverken kunnet træffe formanden eller kassereren. Retten finder at sagsøgte må antages ved købet af sin ejendom at have accepteret forpligtelsen til at aftage varme fra fjernvarmeværket. Som følge heraf, og da han i overensstemmelse med den nævnte forpligtelse har ladet ejendommen tilslutte fjernvarmesystemet, findes han, der ikke har gjort gældende, at han var uvidende om, at fjernvarmeværket blev drevet som andelsselskab, at have handlet på en måde, der må ses som udtryk for en stiltiende indtræden som andelshaver i det sagsøgende selskab. Herefter og da de andelshaverne påhvilende økonomiske forpligtelser ikke findes at være af et sådant omfang, at der bør næres betænkelighed ved at pålægge sagsøgte disse forpligtelser alene på grundlag af hans ovenfor nævnte optræden, findes han at måtte anses som andelshaver. Som følge af det anførte vil der være at give dom i overensstemmelse med sagsøgernes påstand, medens sagsøgerne vil være at frifinde for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand. Sagsøgte betaler sagsøgerne sagens omkostninger med kr Østre Landsrets dom 15. september 1969 (VIII afd.). (Smith, Taul, Lorentzen (kst.)). Den indankede dom, der er afsagt den 27. juni 1968 af Roskilde herredsret, er påanket af gravemester Kjeld Larsen med endelig påstand om frifindelse mod betaling af 1.174,65 kr. med renter 5% årlig fra den 3. maj Dette beløb er opgjort således: Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

4 Tilslutningsafgift ,40 kr. Varmebidrag 1966/ ,00 kr. Forbrugsafgift 1967/ ,20 kr. Målerafgift... 90,00 kr. Fast afgift for tiden ,66 kr. Moms ,59 kr. I alt ,85 kr. Heraf betalt den ,20 kr ,65 kr. Indstævnte Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. påstår stadfæstelse, dog at det ved dommen tilkendte beløb på 3.904,40 kr. nedsættes med 386,58 kr. som for meget beregnet varmebidrag for 1967/68 og med det den 21. januar 1969 betalte beløb 1.847,20 kr. til 1.670,62 kr. Subsidiært, hvis appellanten får medhold i sin påstand om frifindelse med hensyn til medlemsskab af andelsselskabet, påstår indstævnte appellanten dømt til betaling af det af ham anerkendte beløb 1.174,65 kr. med renter for levering af varme. For landsretten er der afgivet forklaring af appellanten og civilingeniør Ole Drost, Osted. Appellanten har forklaret som for herredsretten. Han har tilføjet, at han aldrig har fået nogen henvendelse om tilslutning til fjernvarmeanlægget fra andelsselskabet eller Axel Brøndum A/S. Han har haft lejlighed til at se nogle naboers kontrakter med dette firma, hvori er anført en pris på 2,50 kr. pr. m³. Da han anså sig forpligtet til at aftage fjernvarme telefonerede han til den daværende formand for andelsselskabet, fabrikant Sigfred Nielsen, og spurgte, om der skulle skrives noget, og hvad han skulle gøre. Sigfred Nielsen svarede, at appellanten blot skulle gå til den lokale smed og få en måler og slutte til. Sigfred Nielsen lovede også selv at komme, hvilket han dog ikke gjorde. Under generalforsamlingen i september 1967 oplyste advokat Roulund, at ingen af grundejerne havde pligt til at være andelshaver. Appellanten, som ført da blev bekendt hermed, forsøgte straks at tale med formanden for at melde sig ud, men denne havde ikke tid til at tale med ham. Efter samtalen med formanden omkring den 1. oktober 1967, hvor appellanten erklærede at ville melde sig ud, hørte han hverken fra selskabet eller Axel Brøndum A/S. Han har set selskabets vedtægter, men husker ikke hvornår. Appellantens hus er 119 m² stort og har fuld kælder. Det har kostet ham ca kr. foruden egen arbejdskraft at opstille kedel og bygge skorsten. I det sidste år har han brugt for kr. olie, og han mener, at det er billigere at foretage opvarmning med oliefyr end med fjernvarme. <44> Civilingeniør Ole Drost, der nu er formand for det indstævnte selskab, har som vidne forklaret, at værket begyndte sin virksomhed i foråret Det er beregnet til at forsyne ca. 160 parcelhuse. Der er nu ialt ca. 70 private aftagere samt skolen, hvis forbrug svarer til ca. 50 parceller. I efteråret 1970 vil et plejehjem, der ligeledes har et forbrug svarende til ca. 50 parceller, blive tilsluttet. 55 af grundejerne har underskrevet overenskomst om varmelevering. Ca % af grundejerne i det pågældende udstykningsområde har oliefyr, heri medregnet ejere af nogle huse opført før varmeværket. Værkets driftsudgifter er stigende, og da der ikke opkræves så store bidrag, at udgifterne dækkes, vokser selskabets gæld. Den forventes dog væsentlig nedbragt ved tilslutningsafgifterne fra skolen og plejehjemmet. Det er vidnets opfattelse, at et hus som appellantens i fremtiden vil kunne forsynes med fjernvarme for ialt ca kr. årlig med tillæg af moms. Under en ved Østre Landsrets dom af 10. februar 1969 (sag VIII. a. s ) pådømt sag mellem indstævnte og en anden grundejer i samme udstykningsområde har advokat Knud Roulund, Roskilde, som vidne for landsretten bl. a. forklaret, at han i sin egenskab af advokat for Osted kommune fik at gøre med salget af grundene og stiftelsen af andelsselskabet. Han vidste, at der blev lagt et vist pres på parcelkøberne for at få dem til at indtræde i andelsforetagendet. Han blev dog ret hurtigt klar over, at amtet betragtede det som uberettiget at betinge købet af indtræden i værket, hvorfor han benyttede enhver lejlighed til at gøre køberne opmærksom på, at tilslutningen til værket var en frivillig sag. Det samme udtalte han på generalforsamlingerne i efteråret 1966 og den 5. september Akkvisitionsarbejdet skulle udføres af Axel Brøndum A/S. Først på generalforsamlingen den 5. september 1967 blev vidnet klar over, at de af dette selskab med de enkelte forbrugere oprettede kontrakter havde fået et uheldigt indhold, der ikke stemte med de trykte blanketter til overenskomst med forbrugerne. Af vedtægterne for andelsselskabet fremgår af pkt. 2., stk. 2, at levering til ikke-andelshavere kun kan ske undtagelsesvis og kun på tilslutningsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for herredsretten. Appellanten har yderligere gjort gældende, at den ham ved parcelkøbet givne oplysning om hans pligt til at indtræde i andelsforetagendet har været bestemmende for hans handlemåde og dermed for hele sagens forløb. Medlemskab af varmeværket vil medføre at opvarmningsudgifterne vil blive uforholdsmæssig høje og derfor bevirke en varig forringelse af ejendommens værdi. Risikoen for den svigtende deltagelse bør bæres af selskabet, der har handlet letsindigt ved ikke at have sørget for de fornødne aftaler med grundejerne, herunder appellanten, overfor hvem der af selskabet og Axel Brøndum A/S er udvist fuldstændig passivitet med hensyn til oprettelse af overenskomst. Indstævnte har ikke villet bestride, at den i appellantens skøde indeholdte bestemmelse om betaling af 750 kr. til en fjernvarmeledning ikke i sig selv begrundede en pligt til at indtræde i andelsselskabet, men har under henvisning til en fremlagt korrespondance med Indenrigsministeriet gjort gældende, at det af bygningsinspektøren på kommunens vegne stillede krav om medlemsskab er lovligt. Endvidere støtter indstævnte påstanden om appellantens medlemsskab på den omstændighed, at han gav møde og stemte på generalforsamlingen den 5. september Retten udtaler: Det må antages, at appellanten ved købet af parcellen er blevet bibragt den opfattelse, at han havde pligt til at indtræde i det fælles fjernvarmeanlæg, og at dette har været afgørende for ham, da han lod sin ejendom tilslutte anlægget efter forudgående henvendelse til formanden for andelsselskabet. Under hensyn til, at indstævnte ikke har draget omsorg for, at appellantens af selskabets vedtægter flydende vidtgående forpligtelser blev fastlagt gennem oprettelse af en skriftlig kontrakt, og idet appellanten ikke ved tilslutningen til varmeværket og modtagelsen af varme herfra eller i øvrigt på andet grundlag findes at være blevet bundet som medlem af andelsselskabet, må han anses at have været berettiget til som sket at opsige forholdet over for andelsselskabet. Der vil derfor være at give dom i overensstemmelse med appellantens, i indstævntes subsidiære påstand ubestridte, påstand Indstævnte godtgør appellanten sagens omkostninger for begge retter med kr Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

5 Højesterets dom. Den i denne sag af Østre Landsret afsagte dom er med Justitsministeriets tilladelse indanket for Højesteret. I sagens pådømmelse har deltaget syv dommere: Trolle, Gjerulff, Blom-Andersen, H. A. Sørensen, Hvidt, Helga Pedersen og Schaumburg. Appellanten har påstået stadfæstelse af herredsrettens dom, dog således at indstævnte, der har opfyldt landsrettens dom, alene tilpligtes at betale appellanten 495 kr. 97 øre med de i dommen bestemte renter. Indstævnte har påstået frifindelse. For Højesteret angår tvisten alene spørgsmålet <45> om, hvorvidt indstævnte er blevet forpligtet til at være medlem af andelsselskabet, idet der mellem parterne er enighed om størrelsen af de til grund for deres påstande liggende beløb. Appellanten har ikke påberåbt sig, at indstævnte i forbindelse med sit køb af ejendommen har påtaget sig pligt til medlemskab af andelsselskabet, men alene, at indstævnte ved sin senere, i dommen beskrevne adfærd stiltiende har forpligtet sig til medlemskab af andelsselskabet. Det er oplyst, at tilslutningen til varmeværket nu svarer til ca. 185 enheder. Det tiltrædes, at indstævnte, der ikke af appellanten er blevet gjort bekendt med selskabets vedtægter og de deri indeholdte vidtgående forpligtelser og ikke har underskrevet nogen overenskomst med selskabet, ikke ved sin tilslutning til varmeværket eller på andet grundlag er blevet forpligtet som medlem af andelsselskabet, og indstævnte vil derfor i overensstemmelse med sin påstand være at frifinde. I sagsomkostninger for Højesteret findes appellanten at burde betale kr. til statskassen, hvorved bemærkes, at der er meddelt indstævnte fri proces for Højesteret. For så vidt angår sagens omkostninger for herredsretten og landsretten, findes landsrettens dom at burde stadfæstes. Thi kendes for ret: Indstævnte, gravemester Kjeld Larsen, bør for tiltale af appellanten, Osted Fjernvarmeværk A.m. b.a., under denne sag fri at være. I sagsomkostninger for Højesteret betaler appellanten kr. til statskassen. For så vidt angår sagens omkostninger for herredsretten og landsretten, bør landsrettens dom ved magt at stande. Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 1. Jfr. U , U og U HH, Dyrbye: Retsforholdet mellem andelsforeninger og deres medlemmer s. 26 og 38-41, Sindballe: Dansk Selskabsret T1 s. 59 og Jacobi i U1944B.73 ff. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk 1 VEDTÆGTER FOR BJERGBY MARK VANDVÆRK Bjergby Mark Vandværk er et Andelsselskab beliggende på Enagervej 101, 4200 Slagelse. Selskabets formål er i overensstemmelse med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere