Bilag 4 Højesterets dom U H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H"

Transkript

1 Bilag 4 Højesterets dom

2 H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte et varmeværk, fandtes ej indtrådt som medlem af fjernvarme-andelsselskab. A, der ikke af et fjernvarme-andelsselskab S var blevet gjort bekendt med dets vedtægter og de deri indeholdte vidtgående forpligtelser og ikke havde underskrevet nogen overenskomst med S, fandtes ikke ved tilslutning af sit nybyggede hus til varmeværket eller på andet grundlag at være blevet forpligtet som medlem af S. [1] Roskilde herredsrets dom 27. juni I forbindelse med udstykningen i et større antal parceller af en Osted kommune tilhørende ejendom i Osted blev der planlagt opført et fjernvarmeværk til forsyning af de på parcellerne kommende huse med varme, og i overensstemmelse hermed blev der indlagt varmestik på parcellerne. Efter at det sagsøgende selskab, Osted Fjernvarmeværk, A.m.b.a., var blevet stiftet den 24. maj 1965, blev der oprettet en kontrakt med Axel Brøndum A/S, Viborg, om levering af fjernvarmeværket. I kontrakten er i 4 anført følgende:»sælgeren forpligter sig endvidere til at udføre det for tegningen af de enkelte forbrugerkontrakter fornødne akkvisitionsarbejde«. I 1966 købte sagsøgte, gravemester Kjeld Larsen, ejendommen matr. nr. 6-ee af Osted by og sogn, der er omfattet af den nævnte udstykning, og som er beliggende Alfarvej 38. I skødet findes følgende bestemmelse:»andel i anlægsudgifter til fjernvarmeledning i vej betales kontant samtidig med nærværende skødes underskrift med 750 kr., idet beløbet indbetales til Osted kommune og hensættes på en særlig konto. Skulle oprettelse af fjernvarmeanlæg ikke blive realiseret, f. eks. fordi amtets godkendelse af eventuel kommunegaranti ikke kan opnås, skal de 750 kr. med påløbne renter tilbagebetales køberen«. Der blev ikke fra Axel Brøndum A/S rettet nogen henvendelse til sagsøgte om tilslutning til varmeværket, men i januar 1967 lod sagsøgte ved sine egne håndværkere sit hus, som nu var bygget, slutte til varmesystemet, ligesom han fik opsat varmemåler. I december 1967 lod sagsøgte <41> sine håndværkere afbryde forbindelsen til fjernvarmeværket og installerede et oliefyr. I den i forbindelse med stiftelsen af det sagsøgende selskab oprettede vedtægt af 24. maj 1965 er i 3 bestemt følgende:»enhver ejer af fast ejendom inden for varmeværkets forsyningsområde er berettiget til på lige vilkår at blive optaget som andelshaver i selskabet mod, at han betaler tilslutningsafgift og ved skriftlig overenskomst, der tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom, og forpligter sig og efterfølgende ejere af ejendommen til i mindst 20 år at aftage sit forbrug af varme til ejendommens opvarmning og til varmt forbrugsvand fra varmeværket for den herfor i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes punkt 5 til enhver tid beregnede betaling.«i 5 er følgende bestemt om fordelingen af de årlige udgifter:»selskabets årlige udgifter fordeles på andelshaverne i det pågældende regnskabsår, således at udgifterne til forrentning og afdrag på lån samt eventuelle henlæggelser dækkes af en afgift, der årligt fastsættes på grundlag af de tilsluttende ejendommes maksimale timeforbrug (opvarmede bruttoomfang), medens udgifterne til værkets drift herunder til brændsel, elektricitet, løn, vedligeholdelse og administration dækkes af forbrugerne på grundlag af deres konstaterede varmeforbrug i vedkommende regnskabsår Om andelshavernes hæftelse bestemmes i vedtægtens 6:»Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men de til enhver tid værende ejere af de til selskabets anlæg tilsluttede ejendomme er forpligtede til efter de i punkt 5 fastsatte bestemmelser gennem de årlige afgifter at betale hver deres andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på selskabets lån og af de årlige driftsudgifter.«en til 5 svarende bestemmelse blev optaget ligeledes som 5 i nogle trykte blanketter til overenskomsten mellem sagsøgerne og de enkelte forbrugere. Endvidere findes i disse blanketter bestemmelser svarende til indholdet af vedtægtens 3 samt følgende bestemmelse:»ved overenskomstens ikrafttræden indtræder underskrevne forbruger tillige som andelshaver i selskabet.«sagsøgte har imidlertid aldrig underskrevet nogen overenskomst med sagsøgerne. I eftersommeren 1967 besluttede fjernvarmeværkets bestyrelse at forhøje varmeafgiften. Denne, der oprindeligt var fastsat til en fast årlig afgift på 2,50 kr. pr. m³ rumindhold + målerafgift og varmtvandsbeholderafgift på tilsammen 90 kr., hvortil kom afgift af varmeforbrug fastsat til 2,50 kr. pr. m³, blev ved den nævnte bestyrelsesbeslutning såvel f. s. v. angår den faste årlige afgift som f. s. v. angår varmeforbrugsafgiften forhøjet til 3,50 kr. pr. m³, hvilken forhøjelse blev godkendt på en den 5. september 1967 afholdt generalforsamling. Da sagsøgte intet har betalt til sagsøgerne har disse anlagt nærværende sag, hvorunder de efter deres endelige påstand påstår sagsøgte dømt til betaling af kr. 40 øre med renter 5% p. a. fra den 3. maj 1968 til betaling sker, hvilket beløb fremkommer således: Ingangsudgift ,40 kr. Varmebidrag 1966/ ,00 kr. Varmebidrag 1967/ ,00 kr. - I alt ,40 kr. - Endvidere har sagsøgerne nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at han er medlem af det sagsøgende andelsselskab og tilpligtet at underskrive overenskomst herom samt at lade denne tinglyse på ejendommen matr. nr. 6-ee af Osted by og sogn. Sagsøgte har påstået frifindelse mod betaling af dokumenteret varmeforbrug efter måler samt nedlagt påstand om, at sagsøgerne tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ikke er medlem af det sagsøgende andelsselskab. Sagsøgerne har påstået frifindelse for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand. Axel Brøndum A/S har af sagsøgerne været procestilvarslet, men har ikke givet møde under sagen. Parterne er enige om sagens behandling ved nærværende ret. Sagsøgerne, der vel har erkendt, at sagsøgte ikke er indtrådt som medlem af andelsselskabet i overensstemmelse med forskrifterne i vedtægtens 3, har gjort gældende, at sagsøgte ved at lade sin ejendom tilslutte varmeværket og ved sin optræden iøvrigt bl. a. ved at lade sine egne håndværkere foretage tilslutningen, har handlet på en sådan måde, at han må anses som værende stiltiende indtrådt som andelshaver, og at det heroverfor må være uden betydning, at andelsselskabets bestyrelse har forsømt at få oprettet overenskomst med sagsøgte om hans medlemsskab. Sagsøgerne har nærmere anført, at sagsøgte, allerede da han købte sin ejendom, blev gjort bekendt med, at den skulle tilslut- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

3 tes varmeværket, og at han har underskrevet skøde, hvoraf denne forpligtelse fremgår, ligesom han har deltaget i andelsselskabets generalforsamling i september <42> Sagsøgerne har videre anført, at der med det begrænsede ansvar ikke som andelshaver i selskabet vil blive pålagt sagsøgte nogen økonomisk byrde eller risiko af en sådan uforholdsmæssig tyngde, at man bør vige tilbage fra at anse ham som andelshaver som følge af en stiltiende indtræden. Hvis man derimod tillader nogle varmeforbrugere at trække sig ud af fællesskabet, vil byrden for dem, der bliver tilbage, blive urimelig stor. Med hensyn til størrelsen af det sagsøgte afkrævede beløb har sagsøgerne anført, at der intet er lovet sagsøgte med hensyn til varmeafgiftens størrelse, hvorfor sagsøgte også må være forpligtet til at betale det på generalforsamlingen af 5. september 1967 fastsatte forhøjede beløb. Endelig har sagsøgerne til den af sagsøgte nedlagte påstand om frifindelse mod betaling af dokumenteret varmeforbrug bemærket, at der ikke er mulighed for at dokumentere varmeforbrugets størrelse, men at denne omstændighed ikke bør kunne føre til, at sagsøgte, som han har gjort gældende, intet skal betale. Da det ham afkrævede beløb må antages at svare til værdien af den ham leverede varme, bør han betale det ham afkrævede varmebidrag. Sagsøgte har til støtte for sin påstand først henvist til, at han ikke er indtrådt som andelshaver i det sagsøgende selskab i overensstemmelse med reglen i vedtægtens 3, og at bestemmelsen i hans skøde om betaling af 750 kr. til fjernvarme og indbetalingen af dette beløb ikke kan medføre nogen forpligtelse for ham over for sagsøgerne til at blive andelshaver, idet den nævnte bestemmelse alene kan forstås som pålæggelse af en almindelig grundforbedringsafgift. Endvidere har sagsøgte vedrørende spørgsmålet om sit eventuelle medlemsskab i det sagsøgende selskab i det hele bestridt, at hans optræden har været en sådan, at der kan være tale om en stiltiende indtræden, idet der til en sådan må være udvist en betydelig mere aktiv deltagelse i selskabets virksomhed, og det navnlig når en indtræden som andelshaver medfører forpligtelse til 20 års medlemsskab. Som følge af alt det anførte kan sagsøgte alene anses som havende været en køber af varme, og det må i denne henseende komme sagsøgerne til skade, at varmeforbrugets størrelse ikke kan dokumenteres, hvorfor sagsøgte, hvis sådan dokumentation ikke kan ske, helt må fritages for at betale. Formanden for det sagsøgende andelsselskab, faglærer Poul B. Hansen, har som vidne forklaret, at han i foråret 1966 selv købte en grund af den i sagen omhandlede kommunale udstykning. Han tegnede sig som medlem af andelsselskabet, efter at en mand fra Axel Brøndum A/S havde henvendt sig til ham. På en generalforsamling i efteråret 1966 blev vidnet valgt ind i bestyrelsen, og på generalforsamlingen den 5. september 1967 blev han valgt som formand. Da det på denne generalforsamling, hvortil der var indvarslet ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, i formandens beretning blev nævnt, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje afgifterne, fremkom der en del protester, idet mange medlemmer fandt at medlemsskabet ville blive for dyrt. På generalforsamlingen blev såvel regnskabet for det forløbne år som driftsbudgettet for det kommende år læst op. Der blev ved håndsoprækning stemt om godkendelse af formandens beretning og af regnskabet, men til trods for den udbredte utilfredshed var der ingen, der stemte imod godkendelsen af formandens beretning. Grunden til at det blev nødvendigt at forhøje varmeafgiften var dels, at det ikke, som man oprindeligt havde tilsigtet, havde været muligt at få et lån over 20 år, men kun over 12½ år, og dels at ikke alle parcellerne var blevet solgt. Efter generalforsamlingen gik vidnet rundt til forbrugerne for at få underskrevet overenskomsten mellem hver enkelt og andelsselskabet. 55 af forbrugerne skrev under på en overenskomst, medens 12 ikke ville underskrive, idet de gjorde gældende, at det var blevet for dyrt. Andelsselskabet har nu de 55 andelshavere. Der er opsat 67 målere. Nogle af de forbrugere, der ikke ville skrive under, betaler den fastsatte varmeafgift. For hver grund der fritages for betaling, skal et afgiftsbeløb på 800 kr. deles ud på de tilbageværende grunde. Varmemålerne blev ikke aflæst ved begyndelsen af varmeåret 1966/67, hvorfor forbruget for dette år ikke kan beregnes. Man har derfor fastsat afgiften efter et skønnet forbrug. Sagsøgte har som part forklaret, at han, da han købte ejendommen, ikke var interesseret i fjernvarme, men kommunens bygningsinspektør sagde, at det var en betingelse, og at det skulle tinglyses på ejendommen. Sagsøgte indgik derfor, og fordi bygningsinspektøren sagde, at det ikke ville koste over kr. de første år og senere mindre, på betingelsen, og betalte i henhold til skødet 750 kr. til det nævnte formål. Sagsøgte begyndte at bygge i 1966 og fik tilslutning til varmeværket i januar 1967, ligesom han fik opsat varmemåler, uden at han nogensinde har skrevet under på nogen kontrakt eller overenskomst med sagsøgerne. Sagsøgte fik senere en opkrævning, som han syntes var rimelig, men han var ude af stand til at betale. I efteråret 1967 fik sagsøgte en ny regning, ligesom han fik indkaldelse til generalforsamlingen i september. Han var med til generalforsamlingen, men <43> han»fik ikke noget ud af det«. Regnskabet blev godkendt, idet de fleste stemte for det, men nogle, deriblandt sagsøgte, stemte imod. Selskabets formand har ikke opsøgt sagsøgte, men sagsøgte gik efter generalforsamlingen selv til formanden, idet han ville melde sig ud af andelsselskabet, fordi han syntes, at det for varmeåret 1967/68 afkrævede varmebidrag var for stort. Sagsøgte traf ikke formanden, men gav dennes hustru besked; ca. 1. oktober 1967 indfandt sagsøgte sig efter en invitation igen hos formanden, hvor foruden denne en mand fra A/S Brøndum var til stede. De opfordrede sagsøgte til at skrive under på en overenskomst, men sagsøgte ville ikke, og sagde at han ville melde sig ud. Formanden svarede, at det kunne sagsøgte ikke. I december 1967 afbrød sagsøgte så tilslutningen til varmeværket og satte et oliefyr op. Han har flere gange forgæves forsøgt at komme til at aflevere varmemåleren, men har hverken kunnet træffe formanden eller kassereren. Retten finder at sagsøgte må antages ved købet af sin ejendom at have accepteret forpligtelsen til at aftage varme fra fjernvarmeværket. Som følge heraf, og da han i overensstemmelse med den nævnte forpligtelse har ladet ejendommen tilslutte fjernvarmesystemet, findes han, der ikke har gjort gældende, at han var uvidende om, at fjernvarmeværket blev drevet som andelsselskab, at have handlet på en måde, der må ses som udtryk for en stiltiende indtræden som andelshaver i det sagsøgende selskab. Herefter og da de andelshaverne påhvilende økonomiske forpligtelser ikke findes at være af et sådant omfang, at der bør næres betænkelighed ved at pålægge sagsøgte disse forpligtelser alene på grundlag af hans ovenfor nævnte optræden, findes han at måtte anses som andelshaver. Som følge af det anførte vil der være at give dom i overensstemmelse med sagsøgernes påstand, medens sagsøgerne vil være at frifinde for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand. Sagsøgte betaler sagsøgerne sagens omkostninger med kr Østre Landsrets dom 15. september 1969 (VIII afd.). (Smith, Taul, Lorentzen (kst.)). Den indankede dom, der er afsagt den 27. juni 1968 af Roskilde herredsret, er påanket af gravemester Kjeld Larsen med endelig påstand om frifindelse mod betaling af 1.174,65 kr. med renter 5% årlig fra den 3. maj Dette beløb er opgjort således: Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

4 Tilslutningsafgift ,40 kr. Varmebidrag 1966/ ,00 kr. Forbrugsafgift 1967/ ,20 kr. Målerafgift... 90,00 kr. Fast afgift for tiden ,66 kr. Moms ,59 kr. I alt ,85 kr. Heraf betalt den ,20 kr ,65 kr. Indstævnte Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. påstår stadfæstelse, dog at det ved dommen tilkendte beløb på 3.904,40 kr. nedsættes med 386,58 kr. som for meget beregnet varmebidrag for 1967/68 og med det den 21. januar 1969 betalte beløb 1.847,20 kr. til 1.670,62 kr. Subsidiært, hvis appellanten får medhold i sin påstand om frifindelse med hensyn til medlemsskab af andelsselskabet, påstår indstævnte appellanten dømt til betaling af det af ham anerkendte beløb 1.174,65 kr. med renter for levering af varme. For landsretten er der afgivet forklaring af appellanten og civilingeniør Ole Drost, Osted. Appellanten har forklaret som for herredsretten. Han har tilføjet, at han aldrig har fået nogen henvendelse om tilslutning til fjernvarmeanlægget fra andelsselskabet eller Axel Brøndum A/S. Han har haft lejlighed til at se nogle naboers kontrakter med dette firma, hvori er anført en pris på 2,50 kr. pr. m³. Da han anså sig forpligtet til at aftage fjernvarme telefonerede han til den daværende formand for andelsselskabet, fabrikant Sigfred Nielsen, og spurgte, om der skulle skrives noget, og hvad han skulle gøre. Sigfred Nielsen svarede, at appellanten blot skulle gå til den lokale smed og få en måler og slutte til. Sigfred Nielsen lovede også selv at komme, hvilket han dog ikke gjorde. Under generalforsamlingen i september 1967 oplyste advokat Roulund, at ingen af grundejerne havde pligt til at være andelshaver. Appellanten, som ført da blev bekendt hermed, forsøgte straks at tale med formanden for at melde sig ud, men denne havde ikke tid til at tale med ham. Efter samtalen med formanden omkring den 1. oktober 1967, hvor appellanten erklærede at ville melde sig ud, hørte han hverken fra selskabet eller Axel Brøndum A/S. Han har set selskabets vedtægter, men husker ikke hvornår. Appellantens hus er 119 m² stort og har fuld kælder. Det har kostet ham ca kr. foruden egen arbejdskraft at opstille kedel og bygge skorsten. I det sidste år har han brugt for kr. olie, og han mener, at det er billigere at foretage opvarmning med oliefyr end med fjernvarme. <44> Civilingeniør Ole Drost, der nu er formand for det indstævnte selskab, har som vidne forklaret, at værket begyndte sin virksomhed i foråret Det er beregnet til at forsyne ca. 160 parcelhuse. Der er nu ialt ca. 70 private aftagere samt skolen, hvis forbrug svarer til ca. 50 parceller. I efteråret 1970 vil et plejehjem, der ligeledes har et forbrug svarende til ca. 50 parceller, blive tilsluttet. 55 af grundejerne har underskrevet overenskomst om varmelevering. Ca % af grundejerne i det pågældende udstykningsområde har oliefyr, heri medregnet ejere af nogle huse opført før varmeværket. Værkets driftsudgifter er stigende, og da der ikke opkræves så store bidrag, at udgifterne dækkes, vokser selskabets gæld. Den forventes dog væsentlig nedbragt ved tilslutningsafgifterne fra skolen og plejehjemmet. Det er vidnets opfattelse, at et hus som appellantens i fremtiden vil kunne forsynes med fjernvarme for ialt ca kr. årlig med tillæg af moms. Under en ved Østre Landsrets dom af 10. februar 1969 (sag VIII. a. s ) pådømt sag mellem indstævnte og en anden grundejer i samme udstykningsområde har advokat Knud Roulund, Roskilde, som vidne for landsretten bl. a. forklaret, at han i sin egenskab af advokat for Osted kommune fik at gøre med salget af grundene og stiftelsen af andelsselskabet. Han vidste, at der blev lagt et vist pres på parcelkøberne for at få dem til at indtræde i andelsforetagendet. Han blev dog ret hurtigt klar over, at amtet betragtede det som uberettiget at betinge købet af indtræden i værket, hvorfor han benyttede enhver lejlighed til at gøre køberne opmærksom på, at tilslutningen til værket var en frivillig sag. Det samme udtalte han på generalforsamlingerne i efteråret 1966 og den 5. september Akkvisitionsarbejdet skulle udføres af Axel Brøndum A/S. Først på generalforsamlingen den 5. september 1967 blev vidnet klar over, at de af dette selskab med de enkelte forbrugere oprettede kontrakter havde fået et uheldigt indhold, der ikke stemte med de trykte blanketter til overenskomst med forbrugerne. Af vedtægterne for andelsselskabet fremgår af pkt. 2., stk. 2, at levering til ikke-andelshavere kun kan ske undtagelsesvis og kun på tilslutningsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for herredsretten. Appellanten har yderligere gjort gældende, at den ham ved parcelkøbet givne oplysning om hans pligt til at indtræde i andelsforetagendet har været bestemmende for hans handlemåde og dermed for hele sagens forløb. Medlemskab af varmeværket vil medføre at opvarmningsudgifterne vil blive uforholdsmæssig høje og derfor bevirke en varig forringelse af ejendommens værdi. Risikoen for den svigtende deltagelse bør bæres af selskabet, der har handlet letsindigt ved ikke at have sørget for de fornødne aftaler med grundejerne, herunder appellanten, overfor hvem der af selskabet og Axel Brøndum A/S er udvist fuldstændig passivitet med hensyn til oprettelse af overenskomst. Indstævnte har ikke villet bestride, at den i appellantens skøde indeholdte bestemmelse om betaling af 750 kr. til en fjernvarmeledning ikke i sig selv begrundede en pligt til at indtræde i andelsselskabet, men har under henvisning til en fremlagt korrespondance med Indenrigsministeriet gjort gældende, at det af bygningsinspektøren på kommunens vegne stillede krav om medlemsskab er lovligt. Endvidere støtter indstævnte påstanden om appellantens medlemsskab på den omstændighed, at han gav møde og stemte på generalforsamlingen den 5. september Retten udtaler: Det må antages, at appellanten ved købet af parcellen er blevet bibragt den opfattelse, at han havde pligt til at indtræde i det fælles fjernvarmeanlæg, og at dette har været afgørende for ham, da han lod sin ejendom tilslutte anlægget efter forudgående henvendelse til formanden for andelsselskabet. Under hensyn til, at indstævnte ikke har draget omsorg for, at appellantens af selskabets vedtægter flydende vidtgående forpligtelser blev fastlagt gennem oprettelse af en skriftlig kontrakt, og idet appellanten ikke ved tilslutningen til varmeværket og modtagelsen af varme herfra eller i øvrigt på andet grundlag findes at være blevet bundet som medlem af andelsselskabet, må han anses at have været berettiget til som sket at opsige forholdet over for andelsselskabet. Der vil derfor være at give dom i overensstemmelse med appellantens, i indstævntes subsidiære påstand ubestridte, påstand Indstævnte godtgør appellanten sagens omkostninger for begge retter med kr Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

5 Højesterets dom. Den i denne sag af Østre Landsret afsagte dom er med Justitsministeriets tilladelse indanket for Højesteret. I sagens pådømmelse har deltaget syv dommere: Trolle, Gjerulff, Blom-Andersen, H. A. Sørensen, Hvidt, Helga Pedersen og Schaumburg. Appellanten har påstået stadfæstelse af herredsrettens dom, dog således at indstævnte, der har opfyldt landsrettens dom, alene tilpligtes at betale appellanten 495 kr. 97 øre med de i dommen bestemte renter. Indstævnte har påstået frifindelse. For Højesteret angår tvisten alene spørgsmålet <45> om, hvorvidt indstævnte er blevet forpligtet til at være medlem af andelsselskabet, idet der mellem parterne er enighed om størrelsen af de til grund for deres påstande liggende beløb. Appellanten har ikke påberåbt sig, at indstævnte i forbindelse med sit køb af ejendommen har påtaget sig pligt til medlemskab af andelsselskabet, men alene, at indstævnte ved sin senere, i dommen beskrevne adfærd stiltiende har forpligtet sig til medlemskab af andelsselskabet. Det er oplyst, at tilslutningen til varmeværket nu svarer til ca. 185 enheder. Det tiltrædes, at indstævnte, der ikke af appellanten er blevet gjort bekendt med selskabets vedtægter og de deri indeholdte vidtgående forpligtelser og ikke har underskrevet nogen overenskomst med selskabet, ikke ved sin tilslutning til varmeværket eller på andet grundlag er blevet forpligtet som medlem af andelsselskabet, og indstævnte vil derfor i overensstemmelse med sin påstand være at frifinde. I sagsomkostninger for Højesteret findes appellanten at burde betale kr. til statskassen, hvorved bemærkes, at der er meddelt indstævnte fri proces for Højesteret. For så vidt angår sagens omkostninger for herredsretten og landsretten, findes landsrettens dom at burde stadfæstes. Thi kendes for ret: Indstævnte, gravemester Kjeld Larsen, bør for tiltale af appellanten, Osted Fjernvarmeværk A.m. b.a., under denne sag fri at være. I sagsomkostninger for Højesteret betaler appellanten kr. til statskassen. For så vidt angår sagens omkostninger for herredsretten og landsretten, bør landsrettens dom ved magt at stande. Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 1. Jfr. U , U og U HH, Dyrbye: Retsforholdet mellem andelsforeninger og deres medlemmer s. 26 og 38-41, Sindballe: Dansk Selskabsret T1 s. 59 og Jacobi i U1944B.73 ff. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere