Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden Forvaltningen orienterer Forslag til mødekalender for 2013 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Frigivelse af anlægsbevilling til Tranum Gymnastikforening Udmøntning af Budget 2013 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område Udmøntning af budget 2013 på biblioteksområdet Indsatspuljen - udmøntning af budget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om lån på kr Udmøntning af anlægsramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v Ansøgning om tilskud til aktivitetshus i Bonderup Ansøgning om driftstilskud fra Spillestedet i Pandrup Multiparken Damengen - ansøgning om forhøjelse af støtte pct Nyt tag Saltum Husflidsskole - genoptaget Junior Masterclass Blokhus Udpegning af årets ildsjæl Punkter på lukket møde: 167. Indstilling om nedrivning og orientering om køb af faldefærdig ejendom 168. Indstilling om nedrivning om orientering om køb af faldefærdig ejendom 169. Indstilling om nedrivning og orientering om køb inden tvangsauktion Afbud:

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forvaltningen orienterer / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Aabybro Hallen Budgettet for 2013 Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forslag til mødekalender for 2013 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget / Noël Mignon Beslutningstema Godkendelse af forslag til mødekalender 2013 for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder i Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes, jfr. styrelseslovens regler. Det enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om, hvornår deres møder skal afholdes. Forslag 2013: 17. januar, kl februar, kl marts, kl april, kl maj, kl juni, kl august, kl september, kl september, kl oktober, kl november, kl I lighed med tidligere år afholdes møderne hhv. kl (lige uger) og kl (ulige uger). Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, 8. Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender forslag til udvalgets møder i Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Frigivelse af anlægsbevilling til Tranum Gymnastikforening / Claus Eriksen Beslutningstema Frigivelse af anlægsbevilling til Tranum Gymnastikforening, og stillingtagen til eventuel justering af støttebeløb. Sagsbeskrivelse På grundlag af en budgetansøgning fra Tranum Gymnastikforening vedrørende støtte til henholdsvis nedrivning af den ældste klubhusdel og nybyggeri af klubhus, blev der i budget 2010 afsat et rammebeløb på kr. til projektstøtte. Det oprindelige byggeprojekt havde et budget på i alt 2 mio. kr. Projektet er påbegyndt efteråret 2012, men på grund af manglende finansiering til anlægsdelen og manglende forhøjelse af lokaletilskud til påkrævet låneoptagelse, gennemføres byggeriet i reduceret form. Det betyder, at den gamle bygning bevares, og at der kun foretages en mindre tilbygning på ca. 70 m2 (og ikke som oprindeligt planlagt 235 m2). I det reducerede projekt opføres der ikke (som angivet i den oprindelige ansøgning) 2 omklædningsrum og entre med toiletter. Projektsummen er reduceret til fra kr. til kr., hvoraf værdi af eget arbejde udgør kr. Dermed er der et kontant finansieringsbehov på kr. Ansøger har fremsendt følgende reviderede finansieringsplan: Finansieringsplan LAG - tilskud Jammerbugt Kommune - tilskud LOA - tilskud Rentefrit lån DGI/Fonde Egenkapital Retsgrundlag Kommunalfuldmagten.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Økonomi og finansiering Der er afsat et rammebeløb på kr. på budget 2010 svarende til 10 % af den oprindelige projektsum. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, om de ændrede forudsætninger i projektet giver anledning til at justere støttebeløbets størrelse Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der frigives kr. til Tranum Gymnastikforening. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af Budget 2013 på Kultur-, Fritidsog Landdistriktsudvalgets område / Noël Mignon Beslutningstema Udmøntning af budget 2013 på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på mødet den 11. oktober 2012 endelig godkendt budget 2013 og overslagsårene ved andenbehandlingen af budgettet. På Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område er en række tekniske korrektioner blevet godkendt og indarbejdet i budgettet jævnfør det tekniske katalog. Herudover er en række forslag til omstillinger og nye forslag vedtaget. Nedenfor redegøres der for udmøntningen af de væsentligste ændringsforslag i budgettet indenfor Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område, ligesom der redegøres for de væsentligste budgetbemærkninger kr. til den videre drift af foreningsadministrationssystem Conventus. Midlerne her anvendes til at betale den aftalte abonnementspris, og der vil være tale om en fortsættelse af de arbejde, der har stået på i ca. to år kr. til spillestederne som tilskud til fælles booking, markedsføring og administration af musikarrangementer m.m. i kommunen. Der forestår her en diskussion af, hvordan dette konkret skal udmøntes kr. i engangstilskud til renovering og indretning af kulturcentret Tinghuset. Der foreligger her en konkret ansøgning fra Tinghusets bestyrelse, og det indstilles, at bevillingen frigives til dette projekt kr. i engangstilskud til Vildmoseporten. Der foreligger her en konkret ansøgning fra Vildmoseporten, og det indstilles, at bevillingen frigives til dette projekt. Bibliotekerne tilføres ekstra midler på kr. årligt til forhøjelse

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 af kontoen for materialeanskaffelser m.v. Se separat sagsfremstilling for dette på dagens møde. Videreførelse af skrotningsordningen. Der blev afsat en årlig anlægsramme på 1,3 mio kr. til videreførelse af skrotningsordningen. Se separat sagsfremstilling for dette på dagens møde. Hallerne anlægsramme Der blev afsat en årlig anlægsramme på 1,5 mio kr. til halområdet. Der forestår her en diskussion af, hvordan og hvornår rammen konkret skal udmøntes. Hallerne drift Der blev afsat en årlig ramme på kr. til ekstra driftstilskud til hallerne. Der forestår her en diskussion af, hvordan og hvornår rammen konkret skal udmøntes. Omorganisering af Ungerådet Der udarbejdes et forslag med henblik på at Ungerådet organiseres og sekretariatsbetjenes under Ungdomsskolen. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering Se sagsfremstillingen. Høring/borger- og brugerinvolvering Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 22. august 2012, hvilke forslag fra omstillings- og effektiviseringskataloget, der skulle sendes i høring. Høringen fandt sted fra den 23. august til den 5. september. Herudover har høringsparterne haft mulighed for at fremsende budgetønsker til brug for budgetlægningen for Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender den i sagsbeskrivelsen nævnte udmøntning af budget 2013 indenfor udvalgets område. Bilag:

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Der udsendes orientering om anlægspuljen til haller til alle idrætshaller i kommunen. Puljen disponeres i starten af 2. kvartal. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af budget 2013 på biblioteksområdet / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af hvordan budgetforliget omkring bibliotekerne skal udmøntes. Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev det besluttet at biblioteksområdet tilføres ekstra midler på kr. årligt bl.a. til forhøjelse af kontoen for materialeanskaffelser m.v. Konkret er der fra Bibliotekslederens side et ønske om i 2013 at anvende de ekstra midler til: RFID-mærkning det er et større projekt som indebærer chip-mærkning af bibliotekets materialesamling, projektet er medtaget i folkebibliotekets aftalestyring. Forhøjelse af materialekontoen især i forhold til digitale medier. Derudover har Bibliotekslederen opretholdt medlemskabet af Danmarks Biblioteksforening. Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi og finansiering Der blev i forbindelse med budget 2013 afsat kr. årligt Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget diskuterer, hvordan den konkrete udmøntning skal finde sted. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Bibliotekschefens forslag til udmøntning følges.

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 13 Fraværende: Tilbage til toppen

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Indsatspuljen - udmøntning af budget / Noël Mignon Beslutningstema I forbindelse med Budget 2013 blev der afsat en årlig pulje på 1,3 mio kr. til fortsættelse af den såkaldte Skrotordning. Der skal tages stilling til den konkrete udmøntning af puljen. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har i 2011 og 2012 fået støtte fra den såkaldte Indsatspulje til byfornyelse og konkrete nedrivninger af faldefærdige boliger. Denne pulje eksisterer ikke længere, når midlerne heri er brugt. I 2012 er der kommet en lovændring, der gør det muligt også at benytte byfornyelsesrammen til indsatsen. Ved at benytte byfornyelsesrammen på de i 2012 gennemførte sager, kan man overføre kr. af midlerne i indsatspuljen til Samtidigt er det herefter muligt fremadrettet at bruge byfornyelsesrammen til indsatsen i de kommende år. Der er således i alt ca kr. til rådighed for indsatsen i 2013 med en kommunal egenbetaling på kr Egenfinansiering ved grundsalg forventes at udgøre kr., hvorved den kommunale andel af projektet efter grundsalg vil udgøre kr. Midlerne vedr. Indsatspuljen udgør inkl. den kommunale andel ca. kr og kan anvendes til køb, nedrivning og administration. Midlerne vedr. Byfornyelsesrammen udgør ca. kr inkl. den kommunale andel og p.t. alene kan anvendes til nedrivning og administration. Det forudsættes, at midlerne fra Indsatspuljen i 2013 anvendes til køb af ejendomme, beløbet dækker ca. køb af 15 ejendomme med en gennemsnitspris på ca. kr pr. stk. eller evt. færre ejendomme til en højere købesum. Det er vigtigt for projekts egenfinansiering af grundsalg, at der også erhverves ejendomme, hvor grundene efterfølgende kan sælges, for at fremskaffe den budgetterede egenfinansiering på kr Midlerne fra Byfornyelsesrammen anvendes således primært til nedrivning og

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 15 administration, heraf udgør udgiften til administration ca. kr , hvorefter der resterer ca. kr til nedrivning. Det forventes, at der i 2013 i alt kan nedrives ca. 30 gennemsnitlige ejendomme inkl. de ejendomme kommunen samtidig erhverver for beløbet. Retsgrundlag Byfornyelsesloven. Økonomi og finansiering Stat Kommune I alt Resterende midler fra indsatspuljen overføres til Kommunal egenbetaling udgør 30% Byfornyelsesramme Kommunal egenbetaling udgør 50% I alt Den kommunale medfinansiering udgør kr. Heraf er de kr. afsat i Budget De sidste kr. skal findes via grundsalg. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at byfornyelsesrammen benyttes i det omfang det er muligt (ved nedrivning) i 2012 at kr. af midlerne i indsatspuljen overføres til 2013 at de sidste kr. af den kommunale medfinansiering findes via grundsalg Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at midlerne frigives. Fraværende:

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 Tilbage til toppen

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om lån på kr / Noël Mignon Beslutningstema Behandling af låneansøgning på kr. samt beslutning om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud på ,75 kr. Sagsbeskrivelse Han Herred Fritidscenter er foranlediget dels af følgeproblemer efter EBHbankens krak og dels ændrede regler for Arbejdsmarkedets Feriefonds udlån af rente- og afdragsfrie lån økonomisk og likviditetsmæssig i en situation, som kræver, at der sker en refinansiering af centrets lån og daglige pengeforretninger. Der har i gennem en længere periode været arbejdet med en refinansieringsplan, og der har været drøftelser med flere kreditforeninger og pengeinstitutter. Alle långivere er i den aktuelle kreditsituation blevet overordentlig tilbageholdende med at bevilge lån på fornuftige vilkår. Kommunen har været forespurgt, om der kunne bevilges en kommunegaranti, men jf. lånereglerne vil en sådan i givet fald skulle modregnes i kommunens låneramme. Denne løsning er således administrativt blevet afvist. I stedet er det foreslået, at der kunne afgives en hensigtserklæring om, at tilskud (inkl. betaling af renter og afdrag) til centret er afsat på kommunens årlige budgetter, og der hermed er sikkerhed for ydelserne. Dette har imidlertid ikke været tilstrækkeligt til, at pengeinstitutter vil stille med den sidste nødvendige driftskapital. Der er i oktober 2012 fremsendt en ansøgning fra centret sammen med en refinansieringsplan fra det aktuelle pengeinstitut. Der er i kreditforening opnået tilsagn om nyt kreditforeningslån, der dels finansierer restgælden på eksisterende lån i samme kreditforening og dels finansierer indfrielsen af resterende lån fra Arbejdsmarkedets feriefond og pantebrev i EBH-fonden. Derudover vil der fortsat være et lån hos FS-Finans (statens afviklingsbank). Jf. ansøgningen vil de årlige ydelser på disse lån udgøre kr., hvilket er det maksimale centret kan afholde inden for budgettets rammer. Det nye lån modsvarer alene de indfriede lån, og giver ikke noget merprovenu til centret. Forinden denne omlægning og refinansiering indbetalte centret i foråret kr. til Arbejdsmarkedets Feriefond for at indfri et lån på samme beløb. Lånet stod i vejen for refinansieringen, da de ikke har mulighed for at afgive prioritet begrundet i, at afgivelse af prioritet sidestilles med konkurrenceforvridende statsstøtte. Fonden meddelte, at centret alternativt

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 18 ville blive erklæret konkurs. Indfrielsen af disse kr. skal ligeledes finansieres, og dette har ikke været muligt at rumme inden for den aktuelle refinansieringsaftale grundet de omtalte kreditvurderinger. Flere pengeinstitutter har været forespurgt, herunder kommunens daglige forretningsbank. Dette er baggrunden for, at centret fremsender ansøgning til kommunen om at få et lån på kr. til finansiering af indfrielsen, der i foråret er sket via centrets kassebeholdning (herunder væsentligst via det ½-årlige kommunale tilskud). Centret er indstillet på at tilbagebetale lånet, så hurtigt som muligt via driften ved modregning i det årlige kommunale tilskud i de kommende år. Justering af terminer for udbetaling af det årlige tilskud Herudover ønsker centret endvidere, at det årlige tilskud fremover udbetales én gang årligt 1. januar frem for via to ½-årlige tilskud for at sikre tilstrækkelig likviditet til den løbende forretning. Den gældende praksis er, at haltilskuddet udbetales ½-årligt. I få konkrete situationer har forvaltningen besluttet, at udbetale et ½-årligt tilskud på et lidt tidligere tidspunkt for at sikre den selvejende institutions likviditet. Det har bl.a. været til Han Herred Fritidscenter. Forvaltningen indstiller, at den gældende praksis for udbetaling af haltilskud ½-årligt fastholdes. Det er forventningen, at bevillingen af lånet på kr. sammen med centrets tiltag med at tilpasse omkostninger og øge indtægter kan sikre en tilstrækkelig likviditet, og at der fremadrettet vil være muligt i spidsbelastningsperioder at kunne trække på en trækningsmulighed i pengeinstitut. Såfremt den gældende praksis for udbetaling af haltilskud skal/skulle justeres bør det omfatte øvrige selvejende institutioner m.v., og en fremrykning ville i øvrigt påvirke kommunens likviditet negativt. Bevilling af lån samt afvikling inkl. skyldig post på ,75 kr. Såfremt der bevilges lån på kr. skal der samtidig aftales en afdragsordning, der også inkluderer tilbagebetaling af for megen modtaget støtte (for meget opkrævet lokaleleje hos foreningerne i 2008) på ,75 kr. Det foreslås, at de godt ,75 kr. afvikles over en 5-årig periode ved modregning i det årlige tilskud. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Der kan ikke anvises midler til det på budgettet, hvorfor det vil skulle finansieres via en tillægsbevilling. Høring/borger- og brugerinvolvering

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Ikke relevant. Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at at at at at Han Herred Fritidscenter bevilges et lån på kr. til dækning af udgifterne vedr. indfrielse af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond, lånet gives som en tillægsbevilling til 2012 og udbetales snarest, lånet på de kr. samt det for meget udbetalte tilskud på ,75 kr. afdrages over 5 år med ,35 kr. årligt startende januar 2013, og at afdragene indregnes som en negativ tillægsbevilling, Han Herred Fritidscenter udarbejder og fremsender et revideret budget, hvoraf det fremgår, at afdraget på ,35 kr. årligt kan betales, og den gældende praksis for ½-årlig udbetaling af haltilskud fastholdes. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Anbefales godkendt under forudsætning af, at HHF straks indsender dokumentation for tilbagebetalingen. Fraværende: Tilbage til toppen

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af anlægsramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v / Helle Harlund Beslutningstema Beslutning om eventuel ekstra bevilling til haller, der er bevilget tilskud fra halpuljen i Sagsbeskrivelse Der er tidligere på året bevilget tilskud til renoverings- og vedligeholdelsesprojekter i idrætshallerne i De bevillinger, der er givet, er givet er uden moms. Der er bevilget følgende tilskud til hallerne til renoverings-/vedligeholdelsesopgaver i 2012: Bevilget tilskud: Budget kr. Skydecenter kr. Biersted kr. Birkelse kr. Fjerritslev (HHF) kr. Jetsmark kr. Brovst kr. Skovsgaard kr. Ombygning af lokaler Moseby Skole (Jetsmark Judoklub) kr. I alt kr kr. Rest kr. Biersted og Birkelse får deres momsudgifter refunderet i forbindelse med årets afslutning ved regnskabsaflæggelsen, da de er kommunalt ejede. Moseby Skole er kommunal bygning, hvorfor momsen automatisk afløftes. De øvrige haller har ikke fået tilskud til momsudgiften. Hvis der skal bevilges moms-tilskud til de øvrige hallers udgifter (ekskl. skydecenter) vil det betyde en merudgift på kr. og når kommunemomsen trækkes fra svarer det til en kommunal udgift på kr. Udgiften kan holdes indenfor den afsatte ramme til renovering af haller Retsgrundlag

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 21 Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Se sagsfremstilling. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, om det skal indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der frigives ekstra tilskud til betaling af de selvejende hallers momsudgift. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der frigives ekstra tilskud til betaling af de selvejende hallers momsudgift. Fraværende: Tilbage til toppen

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om tilskud til aktivitetshus i Bonderup / Ulla Tjell Beslutningstema En sammenslutning af borgere i Bonderup søger om kr. til etablering af aktivitetshus, Skræmvej 5, Bonderup, hvilket svarer til 29 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse En sammenslutning af borgere i Bonderup by ønsker at skabe mere socialt liv og sammenhold i Bonderup. Gruppen har afholdt en del møder i Bonderup og resultatet er nu, at man ønsker at etablere et samlingssted i Bonderup by på Skræmvej 5. Huset, som står ubeboet og er til salg, har beliggenhed midt i byen ved siden af byens parkeringsplads samt nuværende legeplads. Gruppen oplyser, at tanken bag projektet er at skabe mere lokalt engagement, samt styrke sammenholdet mellem borgerne. opførelse af en bålhytte. Projektet består i at erhverve ejendommen og omdanne den til et aktivitetshus, hvor der skal være plads til byens borgere, som kan mødes til sociale sammenkomster af varierende karakter. Desuden ønskes Gruppen forventer, på baggrund af tilkendegivelser, at huset kan ombygges helt på frivillig basis og at man desuden kan samle nogle økonomiske midler fra byens borgere til projektet. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Budget for projektet

23 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 23 Udgifter Indtægter Køb af ejendom Materialer til ombygning Materialer til udenomsarealer Bålhytte Søgt Jammerbugt Kommune Søges LAG Søges Lokale- & Anlægsfonden Bogsalg Difference 0 Støtte pct. 29 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne Projektets udgifter er støtteberettiget Ansøger er støtteberettiget Er der offentlig adgang Projektet er nyskabende Projektet er igangsættende og involverende Projektet har udviklingspotentiale Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde Det kan oplyses, at der findes et forsamlingshus i Bonderup Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet bedes prioritere ansøgningen med 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Sagen udsættes til næste møde, som indledes i Bonderup. Til mødet inviteres repræsentanter for ansøgergruppen. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V)

24 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 24 Afbud Jens Jungersen (V) Karl Schrøder (A) Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget den 1. november 2012 På mødet vil repræsentanter for ansøgergruppen redegøre nærmere for projektet. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget på baggrund af drøftelserne med repræsentanter for ansøgergruppen beslutter, om projektet skal prioriteres, og i givet fald hvordan. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der afsættes kr. til projektet under forudsætning af, at det gennemføres i regi af en borgerforening, der kan skabe et bredt samarbejde og fællesskab i byen. Ansøgergruppen gøres opmærksom på, at udvalget ikke ønsker at støtte projektet med midler til drift. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om driftstilskud fra Spillestedet i Pandrup / Ulla Tjell Beslutningstema Ansøgning fra Spillestedet i Pandrup om årligt driftstilskud på kr. Sagsbeskrivelse Spillestedet indsendte en ansøgning om et driftstilskud i forbindelse med budget Ansøgningen blev ikke imødekommet. Spillestedet i Pandrup eksisterede fra og arrangerede i gennemsnit en koncert hver måned. Nu har man genoplivet Spillestedet og stiftet en ny forening pr Formålet med foreningen og dens virke er at udbrede forståelsen af og kendskabet til musik og at gøre dette gennem koncertvirksomhed. Formål for Spillestedet: Foreningens formål er at udbrede forståelsen af og kendskab til musik Der præsenteres koncerter i forskellige genrer på scenen Der arbejdes for at give unge musikere chancen på scenen Der samarbejdes med beslægtede musik- og kulturelle foreninger Der ydes støtte til velgørende formål på musik- og kulturområdet Spillestedet planlægger at lave koncerter fra begyndelsen af 2013, og der planlægges med rytmiske koncerter samt 2-4 klassiske koncerter årligt. Man har allerede i forbindelse med Spil Dansk afholdt en opstartskoncert med Naboerne Helge Engelbrecht & Tommy Rasmussen 24. oktober Koncerterne skal primært afholdes på Messecenter Nord, hvor man har bygget en permanent scene, og hvor der også vil forefindes teknisk udstyr, så det er let tilgængeligt at afholde koncerter. Spillestedets repertoire vil lægge sig op ad det tidligere Spillesteds traditioner og holde samme kvalitetsniveau. Desuden vil man være risikovillig og give mulighed for koncerter med nye og / eller smalle navne. Der vil være variation, genremæssigt, rytmisk og klassisk, kendt og ukendt / upcoming, store arrangementer og mindre arrangementer. Arrangementoversigt fra Spillestedet er vedlagt som bilag. Spillestedet vil gerne søge Statens Kunstråd om kr. i honorarklip á 930 kr. Det er en forudsætning for at modtage støtte fra Statens Kunstråd, at

26 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 26 der gives tilsvarende kommunal støtte. Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget støtter Brovst Musikforsyning på disse vilkår, da det for Brovst Musikforsyning, i lighed med dette tilfælde, er en forudsætning for at få den statslige støtte. Hvis der gives et tilskud fra Jammerbugt Kommune på kr. og dette matches af 162 honorarklip fra Statens Kunstråd, kan der budgetteres med en årlig aktivitet på Spillestedet med: 15 koncerter med i alt 97 medvirkende/klip 1 koncert med 65 medvirkende/klip (Sommerkoncert med Aalborg Symfoniorkester og kendte solister) (Honorarklippene gives pr. musiker og tekniker til hver koncert.) Ansøgningsfristen for at søge honorarklip er 1. november 2012 og derfor har Spillestedet allerede indsendt en ansøgning, der er betinget af, om den nødvendige kommunale finansiering gives. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Driftsbudget for Spillestedet 2013 Budget for Spillestedet Udgifter Indtægter Honorarer og provision musik Koda, annoncering og div Øvrigt, lokaler, anskaffelser, adm Kontingent Entréindtægter Sponsorer Barsalg Honorarklip, stat Søgt Jammerbugt Kommune Støtte pct. 27 % Udviklingsafdelingens kommentarer: Ønsket om driftstilskud til Spillestedet blev behandlet under budget 2013, men valgtes ikke medtaget i budgettet. Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget kan vælge at bevilge tilskuddet fra eget budget Nordjyllands Mediecenter modtager honorarklip for kr. fra

27 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 27 Statens Kunstråd på baggrund af støtten fra Jammerbugt Kommune Brovst Musikforsyning har i 2012 modtaget tilskud på kr. fra Jammerbugt Kommune. Brovst Musikforsyning modtager honorarklip fra Statens Kunstråd på baggrund af støtten fra Jammerbugt Kommune Spillestedet oplyser, at man har mod på at arrangere koncerter, også selvom der ikke bevilges kr. og tilsvarende i honorarstøtte, men at det ved et mindre tilskud vil være meget vanskeligt faktisk urealistisk at turde satse på eksperimenterende arrangementer med utraditionelle genrer, instrumenter, optrædende etc. som det står i foreningens formål Spillestedet oplyser videre, at hvis man slet ikke opnår nogen form for tilskud, er det ikke muligt at arrangere koncerter ifølge formålet for Spillestedet Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget drøfter, om man vil imødekomme ansøgningen. Bilag: Arrangementer på Spillestedet Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Ansøgningen imødekommes med kr. af udvalgets midler på Budget Afbud: Søren Dybdal Møller Fraværende: Tilbage til toppen

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 09.06.2011 kl. 15:00 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 142. Orientering fra formanden

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Lokale 77, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 10. Ansøgning om støtte til Maratonløb

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 INTERNAT... 2 3 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I LANDDISTRIKTSRÅDET... 3 4 OPLÆG FRA BONDERUP OG

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune Referat Landdistriktsrådet 4. februar 2014 kl. 19:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsordenspunkter 1. Tilskud til lokalsamfund... 3 2. Valg til Landdistriktsrådet... 5 Af stående skema fremgår Landdistriktsrådet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 4. april 2006, kl. 12:00 Søren Kristiansen fra Aalborg Universitet deltager fra kl. 12-13.00 Åben sag:

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere