Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden Forvaltningen orienterer Forslag til mødekalender for 2013 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Frigivelse af anlægsbevilling til Tranum Gymnastikforening Udmøntning af Budget 2013 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område Udmøntning af budget 2013 på biblioteksområdet Indsatspuljen - udmøntning af budget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om lån på kr Udmøntning af anlægsramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v Ansøgning om tilskud til aktivitetshus i Bonderup Ansøgning om driftstilskud fra Spillestedet i Pandrup Multiparken Damengen - ansøgning om forhøjelse af støtte pct Nyt tag Saltum Husflidsskole - genoptaget Junior Masterclass Blokhus Udpegning af årets ildsjæl Punkter på lukket møde: 167. Indstilling om nedrivning og orientering om køb af faldefærdig ejendom 168. Indstilling om nedrivning om orientering om køb af faldefærdig ejendom 169. Indstilling om nedrivning og orientering om køb inden tvangsauktion Afbud:

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forvaltningen orienterer / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Aabybro Hallen Budgettet for 2013 Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forslag til mødekalender for 2013 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget / Noël Mignon Beslutningstema Godkendelse af forslag til mødekalender 2013 for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder i Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes, jfr. styrelseslovens regler. Det enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om, hvornår deres møder skal afholdes. Forslag 2013: 17. januar, kl februar, kl marts, kl april, kl maj, kl juni, kl august, kl september, kl september, kl oktober, kl november, kl I lighed med tidligere år afholdes møderne hhv. kl (lige uger) og kl (ulige uger). Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, 8. Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender forslag til udvalgets møder i Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Frigivelse af anlægsbevilling til Tranum Gymnastikforening / Claus Eriksen Beslutningstema Frigivelse af anlægsbevilling til Tranum Gymnastikforening, og stillingtagen til eventuel justering af støttebeløb. Sagsbeskrivelse På grundlag af en budgetansøgning fra Tranum Gymnastikforening vedrørende støtte til henholdsvis nedrivning af den ældste klubhusdel og nybyggeri af klubhus, blev der i budget 2010 afsat et rammebeløb på kr. til projektstøtte. Det oprindelige byggeprojekt havde et budget på i alt 2 mio. kr. Projektet er påbegyndt efteråret 2012, men på grund af manglende finansiering til anlægsdelen og manglende forhøjelse af lokaletilskud til påkrævet låneoptagelse, gennemføres byggeriet i reduceret form. Det betyder, at den gamle bygning bevares, og at der kun foretages en mindre tilbygning på ca. 70 m2 (og ikke som oprindeligt planlagt 235 m2). I det reducerede projekt opføres der ikke (som angivet i den oprindelige ansøgning) 2 omklædningsrum og entre med toiletter. Projektsummen er reduceret til fra kr. til kr., hvoraf værdi af eget arbejde udgør kr. Dermed er der et kontant finansieringsbehov på kr. Ansøger har fremsendt følgende reviderede finansieringsplan: Finansieringsplan LAG - tilskud Jammerbugt Kommune - tilskud LOA - tilskud Rentefrit lån DGI/Fonde Egenkapital Retsgrundlag Kommunalfuldmagten.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Økonomi og finansiering Der er afsat et rammebeløb på kr. på budget 2010 svarende til 10 % af den oprindelige projektsum. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, om de ændrede forudsætninger i projektet giver anledning til at justere støttebeløbets størrelse Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der frigives kr. til Tranum Gymnastikforening. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af Budget 2013 på Kultur-, Fritidsog Landdistriktsudvalgets område / Noël Mignon Beslutningstema Udmøntning af budget 2013 på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på mødet den 11. oktober 2012 endelig godkendt budget 2013 og overslagsårene ved andenbehandlingen af budgettet. På Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område er en række tekniske korrektioner blevet godkendt og indarbejdet i budgettet jævnfør det tekniske katalog. Herudover er en række forslag til omstillinger og nye forslag vedtaget. Nedenfor redegøres der for udmøntningen af de væsentligste ændringsforslag i budgettet indenfor Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område, ligesom der redegøres for de væsentligste budgetbemærkninger kr. til den videre drift af foreningsadministrationssystem Conventus. Midlerne her anvendes til at betale den aftalte abonnementspris, og der vil være tale om en fortsættelse af de arbejde, der har stået på i ca. to år kr. til spillestederne som tilskud til fælles booking, markedsføring og administration af musikarrangementer m.m. i kommunen. Der forestår her en diskussion af, hvordan dette konkret skal udmøntes kr. i engangstilskud til renovering og indretning af kulturcentret Tinghuset. Der foreligger her en konkret ansøgning fra Tinghusets bestyrelse, og det indstilles, at bevillingen frigives til dette projekt kr. i engangstilskud til Vildmoseporten. Der foreligger her en konkret ansøgning fra Vildmoseporten, og det indstilles, at bevillingen frigives til dette projekt. Bibliotekerne tilføres ekstra midler på kr. årligt til forhøjelse

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 af kontoen for materialeanskaffelser m.v. Se separat sagsfremstilling for dette på dagens møde. Videreførelse af skrotningsordningen. Der blev afsat en årlig anlægsramme på 1,3 mio kr. til videreførelse af skrotningsordningen. Se separat sagsfremstilling for dette på dagens møde. Hallerne anlægsramme Der blev afsat en årlig anlægsramme på 1,5 mio kr. til halområdet. Der forestår her en diskussion af, hvordan og hvornår rammen konkret skal udmøntes. Hallerne drift Der blev afsat en årlig ramme på kr. til ekstra driftstilskud til hallerne. Der forestår her en diskussion af, hvordan og hvornår rammen konkret skal udmøntes. Omorganisering af Ungerådet Der udarbejdes et forslag med henblik på at Ungerådet organiseres og sekretariatsbetjenes under Ungdomsskolen. Retsgrundlag - Økonomi og finansiering Se sagsfremstillingen. Høring/borger- og brugerinvolvering Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 22. august 2012, hvilke forslag fra omstillings- og effektiviseringskataloget, der skulle sendes i høring. Høringen fandt sted fra den 23. august til den 5. september. Herudover har høringsparterne haft mulighed for at fremsende budgetønsker til brug for budgetlægningen for Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender den i sagsbeskrivelsen nævnte udmøntning af budget 2013 indenfor udvalgets område. Bilag:

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Der udsendes orientering om anlægspuljen til haller til alle idrætshaller i kommunen. Puljen disponeres i starten af 2. kvartal. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af budget 2013 på biblioteksområdet / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af hvordan budgetforliget omkring bibliotekerne skal udmøntes. Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev det besluttet at biblioteksområdet tilføres ekstra midler på kr. årligt bl.a. til forhøjelse af kontoen for materialeanskaffelser m.v. Konkret er der fra Bibliotekslederens side et ønske om i 2013 at anvende de ekstra midler til: RFID-mærkning det er et større projekt som indebærer chip-mærkning af bibliotekets materialesamling, projektet er medtaget i folkebibliotekets aftalestyring. Forhøjelse af materialekontoen især i forhold til digitale medier. Derudover har Bibliotekslederen opretholdt medlemskabet af Danmarks Biblioteksforening. Retsgrundlag Biblioteksloven Økonomi og finansiering Der blev i forbindelse med budget 2013 afsat kr. årligt Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget diskuterer, hvordan den konkrete udmøntning skal finde sted. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Bibliotekschefens forslag til udmøntning følges.

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 13 Fraværende: Tilbage til toppen

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Indsatspuljen - udmøntning af budget / Noël Mignon Beslutningstema I forbindelse med Budget 2013 blev der afsat en årlig pulje på 1,3 mio kr. til fortsættelse af den såkaldte Skrotordning. Der skal tages stilling til den konkrete udmøntning af puljen. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har i 2011 og 2012 fået støtte fra den såkaldte Indsatspulje til byfornyelse og konkrete nedrivninger af faldefærdige boliger. Denne pulje eksisterer ikke længere, når midlerne heri er brugt. I 2012 er der kommet en lovændring, der gør det muligt også at benytte byfornyelsesrammen til indsatsen. Ved at benytte byfornyelsesrammen på de i 2012 gennemførte sager, kan man overføre kr. af midlerne i indsatspuljen til Samtidigt er det herefter muligt fremadrettet at bruge byfornyelsesrammen til indsatsen i de kommende år. Der er således i alt ca kr. til rådighed for indsatsen i 2013 med en kommunal egenbetaling på kr Egenfinansiering ved grundsalg forventes at udgøre kr., hvorved den kommunale andel af projektet efter grundsalg vil udgøre kr. Midlerne vedr. Indsatspuljen udgør inkl. den kommunale andel ca. kr og kan anvendes til køb, nedrivning og administration. Midlerne vedr. Byfornyelsesrammen udgør ca. kr inkl. den kommunale andel og p.t. alene kan anvendes til nedrivning og administration. Det forudsættes, at midlerne fra Indsatspuljen i 2013 anvendes til køb af ejendomme, beløbet dækker ca. køb af 15 ejendomme med en gennemsnitspris på ca. kr pr. stk. eller evt. færre ejendomme til en højere købesum. Det er vigtigt for projekts egenfinansiering af grundsalg, at der også erhverves ejendomme, hvor grundene efterfølgende kan sælges, for at fremskaffe den budgetterede egenfinansiering på kr Midlerne fra Byfornyelsesrammen anvendes således primært til nedrivning og

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 15 administration, heraf udgør udgiften til administration ca. kr , hvorefter der resterer ca. kr til nedrivning. Det forventes, at der i 2013 i alt kan nedrives ca. 30 gennemsnitlige ejendomme inkl. de ejendomme kommunen samtidig erhverver for beløbet. Retsgrundlag Byfornyelsesloven. Økonomi og finansiering Stat Kommune I alt Resterende midler fra indsatspuljen overføres til Kommunal egenbetaling udgør 30% Byfornyelsesramme Kommunal egenbetaling udgør 50% I alt Den kommunale medfinansiering udgør kr. Heraf er de kr. afsat i Budget De sidste kr. skal findes via grundsalg. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at byfornyelsesrammen benyttes i det omfang det er muligt (ved nedrivning) i 2012 at kr. af midlerne i indsatspuljen overføres til 2013 at de sidste kr. af den kommunale medfinansiering findes via grundsalg Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at midlerne frigives. Fraværende:

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 Tilbage til toppen

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om lån på kr / Noël Mignon Beslutningstema Behandling af låneansøgning på kr. samt beslutning om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud på ,75 kr. Sagsbeskrivelse Han Herred Fritidscenter er foranlediget dels af følgeproblemer efter EBHbankens krak og dels ændrede regler for Arbejdsmarkedets Feriefonds udlån af rente- og afdragsfrie lån økonomisk og likviditetsmæssig i en situation, som kræver, at der sker en refinansiering af centrets lån og daglige pengeforretninger. Der har i gennem en længere periode været arbejdet med en refinansieringsplan, og der har været drøftelser med flere kreditforeninger og pengeinstitutter. Alle långivere er i den aktuelle kreditsituation blevet overordentlig tilbageholdende med at bevilge lån på fornuftige vilkår. Kommunen har været forespurgt, om der kunne bevilges en kommunegaranti, men jf. lånereglerne vil en sådan i givet fald skulle modregnes i kommunens låneramme. Denne løsning er således administrativt blevet afvist. I stedet er det foreslået, at der kunne afgives en hensigtserklæring om, at tilskud (inkl. betaling af renter og afdrag) til centret er afsat på kommunens årlige budgetter, og der hermed er sikkerhed for ydelserne. Dette har imidlertid ikke været tilstrækkeligt til, at pengeinstitutter vil stille med den sidste nødvendige driftskapital. Der er i oktober 2012 fremsendt en ansøgning fra centret sammen med en refinansieringsplan fra det aktuelle pengeinstitut. Der er i kreditforening opnået tilsagn om nyt kreditforeningslån, der dels finansierer restgælden på eksisterende lån i samme kreditforening og dels finansierer indfrielsen af resterende lån fra Arbejdsmarkedets feriefond og pantebrev i EBH-fonden. Derudover vil der fortsat være et lån hos FS-Finans (statens afviklingsbank). Jf. ansøgningen vil de årlige ydelser på disse lån udgøre kr., hvilket er det maksimale centret kan afholde inden for budgettets rammer. Det nye lån modsvarer alene de indfriede lån, og giver ikke noget merprovenu til centret. Forinden denne omlægning og refinansiering indbetalte centret i foråret kr. til Arbejdsmarkedets Feriefond for at indfri et lån på samme beløb. Lånet stod i vejen for refinansieringen, da de ikke har mulighed for at afgive prioritet begrundet i, at afgivelse af prioritet sidestilles med konkurrenceforvridende statsstøtte. Fonden meddelte, at centret alternativt

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 18 ville blive erklæret konkurs. Indfrielsen af disse kr. skal ligeledes finansieres, og dette har ikke været muligt at rumme inden for den aktuelle refinansieringsaftale grundet de omtalte kreditvurderinger. Flere pengeinstitutter har været forespurgt, herunder kommunens daglige forretningsbank. Dette er baggrunden for, at centret fremsender ansøgning til kommunen om at få et lån på kr. til finansiering af indfrielsen, der i foråret er sket via centrets kassebeholdning (herunder væsentligst via det ½-årlige kommunale tilskud). Centret er indstillet på at tilbagebetale lånet, så hurtigt som muligt via driften ved modregning i det årlige kommunale tilskud i de kommende år. Justering af terminer for udbetaling af det årlige tilskud Herudover ønsker centret endvidere, at det årlige tilskud fremover udbetales én gang årligt 1. januar frem for via to ½-årlige tilskud for at sikre tilstrækkelig likviditet til den løbende forretning. Den gældende praksis er, at haltilskuddet udbetales ½-årligt. I få konkrete situationer har forvaltningen besluttet, at udbetale et ½-årligt tilskud på et lidt tidligere tidspunkt for at sikre den selvejende institutions likviditet. Det har bl.a. været til Han Herred Fritidscenter. Forvaltningen indstiller, at den gældende praksis for udbetaling af haltilskud ½-årligt fastholdes. Det er forventningen, at bevillingen af lånet på kr. sammen med centrets tiltag med at tilpasse omkostninger og øge indtægter kan sikre en tilstrækkelig likviditet, og at der fremadrettet vil være muligt i spidsbelastningsperioder at kunne trække på en trækningsmulighed i pengeinstitut. Såfremt den gældende praksis for udbetaling af haltilskud skal/skulle justeres bør det omfatte øvrige selvejende institutioner m.v., og en fremrykning ville i øvrigt påvirke kommunens likviditet negativt. Bevilling af lån samt afvikling inkl. skyldig post på ,75 kr. Såfremt der bevilges lån på kr. skal der samtidig aftales en afdragsordning, der også inkluderer tilbagebetaling af for megen modtaget støtte (for meget opkrævet lokaleleje hos foreningerne i 2008) på ,75 kr. Det foreslås, at de godt ,75 kr. afvikles over en 5-årig periode ved modregning i det årlige tilskud. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Der kan ikke anvises midler til det på budgettet, hvorfor det vil skulle finansieres via en tillægsbevilling. Høring/borger- og brugerinvolvering

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Ikke relevant. Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at at at at at Han Herred Fritidscenter bevilges et lån på kr. til dækning af udgifterne vedr. indfrielse af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond, lånet gives som en tillægsbevilling til 2012 og udbetales snarest, lånet på de kr. samt det for meget udbetalte tilskud på ,75 kr. afdrages over 5 år med ,35 kr. årligt startende januar 2013, og at afdragene indregnes som en negativ tillægsbevilling, Han Herred Fritidscenter udarbejder og fremsender et revideret budget, hvoraf det fremgår, at afdraget på ,35 kr. årligt kan betales, og den gældende praksis for ½-årlig udbetaling af haltilskud fastholdes. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Anbefales godkendt under forudsætning af, at HHF straks indsender dokumentation for tilbagebetalingen. Fraværende: Tilbage til toppen

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af anlægsramme til haller, skydecenter og idrætsanlæg m.v / Helle Harlund Beslutningstema Beslutning om eventuel ekstra bevilling til haller, der er bevilget tilskud fra halpuljen i Sagsbeskrivelse Der er tidligere på året bevilget tilskud til renoverings- og vedligeholdelsesprojekter i idrætshallerne i De bevillinger, der er givet, er givet er uden moms. Der er bevilget følgende tilskud til hallerne til renoverings-/vedligeholdelsesopgaver i 2012: Bevilget tilskud: Budget kr. Skydecenter kr. Biersted kr. Birkelse kr. Fjerritslev (HHF) kr. Jetsmark kr. Brovst kr. Skovsgaard kr. Ombygning af lokaler Moseby Skole (Jetsmark Judoklub) kr. I alt kr kr. Rest kr. Biersted og Birkelse får deres momsudgifter refunderet i forbindelse med årets afslutning ved regnskabsaflæggelsen, da de er kommunalt ejede. Moseby Skole er kommunal bygning, hvorfor momsen automatisk afløftes. De øvrige haller har ikke fået tilskud til momsudgiften. Hvis der skal bevilges moms-tilskud til de øvrige hallers udgifter (ekskl. skydecenter) vil det betyde en merudgift på kr. og når kommunemomsen trækkes fra svarer det til en kommunal udgift på kr. Udgiften kan holdes indenfor den afsatte ramme til renovering af haller Retsgrundlag

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 21 Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Se sagsfremstilling. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, om det skal indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der frigives ekstra tilskud til betaling af de selvejende hallers momsudgift. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der frigives ekstra tilskud til betaling af de selvejende hallers momsudgift. Fraværende: Tilbage til toppen

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om tilskud til aktivitetshus i Bonderup / Ulla Tjell Beslutningstema En sammenslutning af borgere i Bonderup søger om kr. til etablering af aktivitetshus, Skræmvej 5, Bonderup, hvilket svarer til 29 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse En sammenslutning af borgere i Bonderup by ønsker at skabe mere socialt liv og sammenhold i Bonderup. Gruppen har afholdt en del møder i Bonderup og resultatet er nu, at man ønsker at etablere et samlingssted i Bonderup by på Skræmvej 5. Huset, som står ubeboet og er til salg, har beliggenhed midt i byen ved siden af byens parkeringsplads samt nuværende legeplads. Gruppen oplyser, at tanken bag projektet er at skabe mere lokalt engagement, samt styrke sammenholdet mellem borgerne. opførelse af en bålhytte. Projektet består i at erhverve ejendommen og omdanne den til et aktivitetshus, hvor der skal være plads til byens borgere, som kan mødes til sociale sammenkomster af varierende karakter. Desuden ønskes Gruppen forventer, på baggrund af tilkendegivelser, at huset kan ombygges helt på frivillig basis og at man desuden kan samle nogle økonomiske midler fra byens borgere til projektet. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Budget for projektet

23 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 23 Udgifter Indtægter Køb af ejendom Materialer til ombygning Materialer til udenomsarealer Bålhytte Søgt Jammerbugt Kommune Søges LAG Søges Lokale- & Anlægsfonden Bogsalg Difference 0 Støtte pct. 29 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne Projektets udgifter er støtteberettiget Ansøger er støtteberettiget Er der offentlig adgang Projektet er nyskabende Projektet er igangsættende og involverende Projektet har udviklingspotentiale Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde Det kan oplyses, at der findes et forsamlingshus i Bonderup Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet bedes prioritere ansøgningen med 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Sagen udsættes til næste møde, som indledes i Bonderup. Til mødet inviteres repræsentanter for ansøgergruppen. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V)

24 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 24 Afbud Jens Jungersen (V) Karl Schrøder (A) Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget den 1. november 2012 På mødet vil repræsentanter for ansøgergruppen redegøre nærmere for projektet. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget på baggrund af drøftelserne med repræsentanter for ansøgergruppen beslutter, om projektet skal prioriteres, og i givet fald hvordan. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der afsættes kr. til projektet under forudsætning af, at det gennemføres i regi af en borgerforening, der kan skabe et bredt samarbejde og fællesskab i byen. Ansøgergruppen gøres opmærksom på, at udvalget ikke ønsker at støtte projektet med midler til drift. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om driftstilskud fra Spillestedet i Pandrup / Ulla Tjell Beslutningstema Ansøgning fra Spillestedet i Pandrup om årligt driftstilskud på kr. Sagsbeskrivelse Spillestedet indsendte en ansøgning om et driftstilskud i forbindelse med budget Ansøgningen blev ikke imødekommet. Spillestedet i Pandrup eksisterede fra og arrangerede i gennemsnit en koncert hver måned. Nu har man genoplivet Spillestedet og stiftet en ny forening pr Formålet med foreningen og dens virke er at udbrede forståelsen af og kendskabet til musik og at gøre dette gennem koncertvirksomhed. Formål for Spillestedet: Foreningens formål er at udbrede forståelsen af og kendskab til musik Der præsenteres koncerter i forskellige genrer på scenen Der arbejdes for at give unge musikere chancen på scenen Der samarbejdes med beslægtede musik- og kulturelle foreninger Der ydes støtte til velgørende formål på musik- og kulturområdet Spillestedet planlægger at lave koncerter fra begyndelsen af 2013, og der planlægges med rytmiske koncerter samt 2-4 klassiske koncerter årligt. Man har allerede i forbindelse med Spil Dansk afholdt en opstartskoncert med Naboerne Helge Engelbrecht & Tommy Rasmussen 24. oktober Koncerterne skal primært afholdes på Messecenter Nord, hvor man har bygget en permanent scene, og hvor der også vil forefindes teknisk udstyr, så det er let tilgængeligt at afholde koncerter. Spillestedets repertoire vil lægge sig op ad det tidligere Spillesteds traditioner og holde samme kvalitetsniveau. Desuden vil man være risikovillig og give mulighed for koncerter med nye og / eller smalle navne. Der vil være variation, genremæssigt, rytmisk og klassisk, kendt og ukendt / upcoming, store arrangementer og mindre arrangementer. Arrangementoversigt fra Spillestedet er vedlagt som bilag. Spillestedet vil gerne søge Statens Kunstråd om kr. i honorarklip á 930 kr. Det er en forudsætning for at modtage støtte fra Statens Kunstråd, at

26 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 26 der gives tilsvarende kommunal støtte. Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget støtter Brovst Musikforsyning på disse vilkår, da det for Brovst Musikforsyning, i lighed med dette tilfælde, er en forudsætning for at få den statslige støtte. Hvis der gives et tilskud fra Jammerbugt Kommune på kr. og dette matches af 162 honorarklip fra Statens Kunstråd, kan der budgetteres med en årlig aktivitet på Spillestedet med: 15 koncerter med i alt 97 medvirkende/klip 1 koncert med 65 medvirkende/klip (Sommerkoncert med Aalborg Symfoniorkester og kendte solister) (Honorarklippene gives pr. musiker og tekniker til hver koncert.) Ansøgningsfristen for at søge honorarklip er 1. november 2012 og derfor har Spillestedet allerede indsendt en ansøgning, der er betinget af, om den nødvendige kommunale finansiering gives. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Driftsbudget for Spillestedet 2013 Budget for Spillestedet Udgifter Indtægter Honorarer og provision musik Koda, annoncering og div Øvrigt, lokaler, anskaffelser, adm Kontingent Entréindtægter Sponsorer Barsalg Honorarklip, stat Søgt Jammerbugt Kommune Støtte pct. 27 % Udviklingsafdelingens kommentarer: Ønsket om driftstilskud til Spillestedet blev behandlet under budget 2013, men valgtes ikke medtaget i budgettet. Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget kan vælge at bevilge tilskuddet fra eget budget Nordjyllands Mediecenter modtager honorarklip for kr. fra

27 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 27 Statens Kunstråd på baggrund af støtten fra Jammerbugt Kommune Brovst Musikforsyning har i 2012 modtaget tilskud på kr. fra Jammerbugt Kommune. Brovst Musikforsyning modtager honorarklip fra Statens Kunstråd på baggrund af støtten fra Jammerbugt Kommune Spillestedet oplyser, at man har mod på at arrangere koncerter, også selvom der ikke bevilges kr. og tilsvarende i honorarstøtte, men at det ved et mindre tilskud vil være meget vanskeligt faktisk urealistisk at turde satse på eksperimenterende arrangementer med utraditionelle genrer, instrumenter, optrædende etc. som det står i foreningens formål Spillestedet oplyser videre, at hvis man slet ikke opnår nogen form for tilskud, er det ikke muligt at arrangere koncerter ifølge formålet for Spillestedet Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget drøfter, om man vil imødekomme ansøgningen. Bilag: Arrangementer på Spillestedet Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Ansøgningen imødekommes med kr. af udvalgets midler på Budget Afbud: Søren Dybdal Møller Fraværende: Tilbage til toppen

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere