ÅRSRAPPORT er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr Nyropsgade København V Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr."

Transkript

1 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr Nyropsgade København V Tlf Fax ÅRSRAPPORT DLR KREDIT A/S NYROPSGADE KØBENHAVN V TLF FAX CVR NR

2 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Kapitalgrundlag 5 Restancer og tvangsauktioner 6 Forventninger til Ejerforhold og kapitalstruktur 8 Kapitalforhold 8 Aktieudvidelser 8 Hybrid kernekapital 8 Senior Secured Bonds/ statsgaranteret seniorgæld 9 Ejere og ejerandele 9 DLRs udlånsområder 10 Landbrugssektoren 10 Byerhvervsejendomme og andelsboliger 11 Udlånsaktivitet og portefølje 12 Funding 15 Risikoforhold 18 Organisation 24 Ledelse og administration 27 Regnskab 32 Resultat- og totalindkomstopgørelse 32 Balance 33 Egenkapitalopgørelse 34 Noter 35 Solvens 57 Pengestrømsopgørelse 58 Serieregnskaber 59 Påtegninger 61 Selskabsmeddelelser i Aktionærer i DLR Kredit A/S 68

3 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal, mio. kr. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 1.048,9 944,2 579,7 808,5 759,8 Andre ordinære indtægter m.v. 19,1 18,4 22,5 17,5 16,5 Udgifter til personale og administration -199,6-188,4-185,6-183,5-173,1 Andre driftsudgifter 0,0 0,0 0,0-12,5 0,0 Omkostninger i øvrigt -5,1-5,7-6,7-7,3-7,2 Basisindtjening 863,3 768,5 409,9 622,7 596,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -87,1-140,8-106,4-158,7 13,8 Kursreguleringer -173,7-258,7 32,6-14,1 1,5 Resultat før skat 602,5 369,0 336,1 449,9 611,3 Resultat efter skat 450,7 275,3 251,1 336,9 457,9 Balance pr. 31. december Aktiver Udlån , , , , ,9 Obligationer og aktier m.v , , , , ,0 Øvrige aktiver 7.900, , , , ,3 Aktiver i alt , , , , ,2 Passiver Udstedte obligationer , , , , ,7 Øvrige passiver 6.240, , , , ,9 Efterstillede kapitalindskud 5.254, , , , ,8 Egenkapital 8.968, , , , ,8 Passiver i alt , , , , ,2 Nøgletal Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct. af egenkapital *) 7,3 5,0 4,9 7,4 11,9 Resultat efter skat i pct. af egenkapital *) 5,4 3,7 3,7 5,5 8,9 Omkostninger Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Indtjening pr. omkostningskrone *) 3,07 2,10 2,13 2,24 4,67 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. nedskrivninger 4,37 3,63 3,30 4,00 4,31 Solvens (inkl. periodens resultat) Solvensnøgletal, pct.*) 13,2 12,2 12,0 11,7 9,7 Kernekapital, pct. *) 13,2 12,2 12,0 11,6 6,6 Restancer og nedskrivninger Restancer ultimo (mio. kr.) 165,2 142,9 190,9 278,5 150,3 Periodens nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) *) 0,06 0,11 0,08 0,12-0,01 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,25 0,26 0,25 0,23 0,13 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) *) 2,3 1,1 2,0 5,9 14,7 Bruttonyudlån (mio. kr. ) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital *) 15,1 17,6 18,6 20,0 21,7 Marginaler Pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje (nominel): Resultat før skat 0,44 0,28 0,26 0,35 0,53 Bidragsindtægter i pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje 0,93 0,80 0,73 0,64 0,59 Pct. af kernekapital efter fradrag: Valutaposition i pct. af kernekapital efter fradrag *) 2,4 12,0 10,3 8,2 12,2 *) Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner. 3

4 REGNSKABSBERETNING Resumé 4 DLR Kredit opnåede i 2012 et tilfredsstillende resultat på 450,7 mio. kr. efter skat mod 275,3 mio. kr. året før. 4 Nedskrivninger på udlån er reduceret og ud gjorde 87 mio. kr. mod 141 mio. kr. i De samlede restancer udviser en mindre stigning i forhold til Bruttoudlånet udgjorde 20,2 mia. kr. i 2012 mod 12,8 mia. kr. i Nettoudlånet ud gjor - de 1,6 mia. kr. 4 DLRs kapitalgrundlag blev styrket i 2012 gennem forhøjelser af DLRs aktiekapital to gange samt ved udstedelse af hybrid Tier 1 kernekapital. Endvidere blev i 2012 foretaget delvis indfrielse af statslig hybrid kernekapital. 4 Solvensprocenten udgjorde 13,2 ultimo 2012 mod 12,2 ultimo Resultatet før skat i 2013 forventes at blive i niveauet mio. kr. Årets resultat I 2012 opnåede DLR et tilfredsstillende resultat før skat på knap 603 mio. kr. mod 369 mio. kr. i Efter skat blev resultatet 451 mio. kr. mod 275 mio. kr. året før. Skat af overskuddet for 2012 udgør 152 mio. kr. Fremgangen i DLRs resultat på mere end 60 pct. i forhold til 2011 skyldes dels stigende bidragsindtægter som følge af bidragsforhøjelser på udlånsporteføljen, dels et fald i udgiften til gebyrer og provisioner (netto). Faldet i nettoudgiften til gebyrer og provisioner er sket på baggrund af øgede gebyrindtægter bl.a. ved øget kursskæring i forbindelse med refinansieringsauktionerne og som følge af lavere provistionsudgifter til de låneformidlende pengeinstitutter på grund af tabsmodregning. Hertil kommer, at nedskrivningsbehovet er faldet i Posten nettorenteindtægter er med 1.238,1 mio. kr. i 2012 på niveau med Det skal dog ved sammenligning med 2011 bemærkes, at nettorenteindtægterne i 2011 var påvirket positivt med 250,1 mio. kr. som følge af terminshandler med DLR-obligationer. Mod svarende blev der i 2011 realiseret en negativ kursregulering af samme størrelse som nettorenteindtægten. Korrigeret herfor er der i 2012 realiseret en stigning i nettorenteindtægter på 246,3 mio. kr. i forhold til Udgiften til gebyrer og provisioner (netto) mellem de to kalenderår faldt fra 298 mio. kr. til 189,8 mio. kr. DLRs udgifter til personale og administration m.v. udviste en stigning fra 188,4 mio. kr. i 2011 til 199,6 mio. kr. i Afskrivninger beløb sig i 2012 til 5,1 mio. kr. I 2012 har DLR konstateret en negativ kursregulering på 173,7 mio. kr., som i det væsentligste kan hen føres til løbetidsforkortelse på beholdningen af kortløbende obligationer med højere kuponrenter end markedsrenten. Konstaterede tab på fordringer, inklusive reguleringer fra tidligere år, er for 2012 opgjort til 92,1 mio. kr. Da nedskrivningerne samtidig er reduceret med 5,0 mio. kr., belaster posten nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. regnskabet med 87,1 mio. kr. mod 140,8 mio. kr. i Ultimo 2012 udgør de samlede individuelle nedskrivninger 287,8 mio. kr., mens de gruppevise nedskrivninger udgør 57,1 mio. kr. DLR indstiller til generalforsamlingen, at der for 2012 i lighed med tidligere år ikke udbetales udbytte. 4

5 Resultatopgørelse Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Kursreguleringer Udgifter til personale og adm. m.v Afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Kapitalgrundlag DLRs kapitalgrundlag blev igen i 2012 styrket gennem to forhøjelser af DLRs aktiekapital, jf. afsnittet Ejerforhold og kapitalstruktur. Derudover er DLR konsolideret ved, at overskuddet for 2012 på 450,7 mio. kr. i sin helhed er henlagt til reserverne. DLRs egenkapital er sam let forøget med 1.382,7 mio. kr. i 2012, mens kapitalgrundlaget samlet set er forøget med 1.014,4 mio. kr. Styrkelsen af DLRs kapitalgrundlag har betydet, at DLRs solvensprocent er øget fra 12,2 ultimo 2011 til 13,2 ultimo Kernekapitalprocenten udgjorde ligeledes 13,2 ultimo DLR Kredits egenkapital udgjorde 8.968,8 mio. kr. ultimo 2012 mod 7.586,1 mio. kr. ved udgangen af I egenkapitalen indgår aktiekapitalen på nominelt 534,4 mio. kr. og DLRs reserver på 8.434,4 mio. kr., hvoraf den bundne fondsreserve udgør 2.337,9 mio. kr. 1) fordelt på statslig hybrid kernekapital på 3.154,3 mio. kr. optaget i 2009, hybrid kernekapital optaget i 2005 på 100 mio. EUR (799,9 mio. kr.) og hybrid kernekapital på mio. kr. optaget i Den statslige hybride kernekapital blev etableret inden for rammerne af Bankpakke II i juni 2009 og har i princippet en uendelig løbetid. Renten, der er fast, udgør nominelt 9,26 pct. p.a. Der er mulighed for hel eller delvis førtidsindfrielse - første gang 3 år efter indskuddets etablering. Det har DLR benyttet sig af i 2012 med indfrielse af en tranche på mio. kr. af den statslige hy bride kernekapital med konverteringsret, jf. afsnittet Ejerforhold og kapitalstruktur. DLRs kapital var ultimo 2012 baseret på kernekapital (egenkapital) og hybrid kernekapital. Sammenlagt androg basiskapitalen før fradrag ,0 mio. kr. ultimo 2012 mod ,6 mio. kr. ultimo Ved udgangen af 2012 androg DLRs samlede efterstillede kapital 5.254,2 mio. kr. Kapitalen består udelukkende af hybrid kernekapital (Tier 5

6 Kapitalgrundlag og solvensprocent Mio. kr Egenkapital Frie reserver Bunden fondsreserve Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud Hybrid kernekapital (2005) Statslig hybrid kernekapital (2009) Hybrid kernekapital (2012) Efterstillede kapitalindskud i alt Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Solvenskrav DLRs solvensprocent 12,0 12,2 13,2 Restancer og tvangsauktioner DLR har i 2012 opkrævet terminsydelser på godt 6,4 mia. kr. Ved udgangen af 2012 udgjorde skyldige terminsydelser 165,2 mio. kr. mod 142,9 mio. kr. året før. Af restancebeløbet hidrører ca. 85 pct. (140 mio. kr.) fra terminer, der ikke er ældre end 3½ måned. Efter at have udvist fald igennem 2010 og med en fortsat faldende tendens i 2011 har restanceprocenterne i 2012 været på niveau med 2011, jf. figur 1. Antallet af gennemførte tvangsauktioner over ejendomme, hvori DLR har pant, udgjorde 261 i Heraf overtog DLR 131 ejendomme. De tilsvarende tal i 2011 var 235 og 116. DLRs be holdning af overtagne ejendomme udgjorde 58 ultimo 2012 mod 51 ultimo Videre har DLR i 2012 konstateret tab på 27 ejendomme, som blev overtaget på tvangsauktion af andre end DLR, samt deltaget i 50 frivillige handler og akkorder med tab til følge. Sammenlagt har DLR i 2012 konstateret tab på 208 ejendomme mod 139 i

7 Figur 1: Udviklingen i DLRs 3½ måneds restanceprocenter Pct. 4,0 3,5 3, Udlån i alt Kontor- og forretningsejendomme Privat boligudlejning og andelsboliger Landbrugsejendomme 1 2, kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 11 2,0 1,5 1,0 0,5 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 12 Note: Restancer i procent af terminsydelser 105 dage efter sidste rettidige betalingsdag Forventninger til 2013 Den generelt svage samfundsøkonomiske situation forventes ikke væsentligt forbedret i løbet af Erhvervslivet, herunder landbrugssektoren, forventes på den baggrund fortsat at have udfordringer i det kommende år, dog understøttet af et fortsat lavt renteniveau og relativt stabile jord- og produktpriser. DLR forventer et fortsat afdæmpet aktivitetsniveau i 2013 i lighed med Resultat før skat forventes at ligge i niveauet mio. kr. mod et realiseret resultat før skat på 602,5 mio. kr. i Resultatet forventes positivt påvirket af stigende bidragsindtægter som følge af allerede gennemførte bidragsstigninger, mens renteindtægter af fondsbeholdningen forventes reduceret pga. et forventet lavere gennemsnitligt renteniveau end i Hertil kommer en forventning om et moderat forøget nedskrivningsbehov. 7

8 EJERFORHOLD OG KAPITALSTRUKTUR Kapitalforhold DLRs bestyrelse traf medio 2012 beslutning om DLRs kapitalforhold frem mod Kapitalplanen omfatter en målsætning for udviklingen i DLRs kapitalgrundlag, der opfylder de forventede krav til såvel kvaliteten som størrelsen af selskabets kapitalbase m.v. Der tages udgangspunkt i, at der med den forventede implementering af CRD IV sker dels en ændring i kravene til kvaliteten af kapitalen til opfyldelsen af det regulatoriske kapitalkrav, dels implementering af en række kapitalbuffere herudover. I kapitalplanen er samtidig afdækket mulighederne for en forventet indfrielse af den statslige hybride kernekapital, der blev optaget i juni I kapitalplanen er der ud over de solvensmæssige forhold endvidere taget højde for, at DLR løbende skal have tilstrækkelige midler til supplerende sikkerhedsstillelse for de udsted te SDO-obligationer. I kapitalplanen indgår endvid ere ratingmæssige overvejelser i rela tion til den ønskede størrelse af DLRs basiskapi tal og yderligere kapitalberedskab. Kapitalplanen ajourføres og behandles løbende af DLRs bestyrelse som et væsentligt styringsredskab i forbindelse med de fremtidige overvejelser om DLRs kapitalforhold. Aktieudvidelser DLR har i 2012 to gange forhøjet aktiekapitalen. Aktiekapitalen blev første gang pr. 31. juli 2012 forhøjet med nom kr. til i alt nom kr., hvilket indbragte DLR et provenu på 500 mio. kr. Aktieudvidelsen blev tegnet af PRAS A/S, som er stiftet ved salget af Totalkredit A/S til Nykredit Holding A/S. PRAS har bl.a. til formål at eje aktier og anden efterstillet kapital i realkreditinstitutter m.v. Aktionær kred sen består ligesom i DLR helt overvejende af medlemmer af Lokale Pengeinstitutter og Regionale Bankers Forening. DLRs aktiekapital blev for anden gang pr. 28. december 2012 forhøjet med nom kr. til i alt nom kr. Kapitaludvidelsen indbragte DLR et provenu på knap 432 mio. kr. Aktiekapitalen blev i lighed med tidligere år tegnet af DLRs eksisterende aktionærer, pri mært i forhold til deres bidrag til DLRs nettoudlånsaktivitet i det foregående år. Hybrid kernekapital DLRs basiskapital består af aktiekapital, overført overskud og bunden fondsreserve samt herudover af hybrid kernekapital. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 20. juli 2012 blev DLRs bestyrelse bemyndiget til at optage hybrid kernekapital på op til 1,3 mia. kr. DLRs bestyrelse besluttede i august 2012 at anvende den givne bemyndigelse til at optage hybrid kernekapital med konverteringspligt på i alt 1,3 mia. kr. Den hybride kernekapital, der forventes at opfylde kravene til hybrid kernekapital under de kommende CRD IV regler, og samtidig opfylder Standard & Poor s krav til kapitalinstrumenter, blev udstedt til PRAS A/S. Provenuet af den pågældende udstedelse af hybrid kernekapital på 1,3 mia. kr. blev sammen med provenuet fra aktieudvidelsen ultimo juli 2012 anvendt til at indfri en tranche på i alt knap 1,7 mia. kr. med konverteringsret af DLRs tidligere optagne statslige hybride kernekapital på i alt godt 4,8 mia. kr. DLR har således ultimo 2012 statslig hybrid kernekapital uden konverteringsret for knap 3,2 mia. kr. tilbage samt herudover privat hybrid kernekapital på knap 2,1 mia. kr. fordelt på 2 udstedelser på henholdsvis 1,3 mia. kr. og 100 mio. euro. 8

9 Senior Secured Bonds / statsgaranteret seniorgæld Ved långivning baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO er) skal DLR stille supplerende sikkerhed, hvis belåningsgrænsen overskrides, hvilket primært kan ske som følge af fald i ejendommens værdi. Til afdækning af LTVoverskridelser kan DLR benytte basiskapitalen i kapitalcenter B og inden for visse begrænsnin - g er stillede pengeinstitutgarantier. Endvidere kan DLR udstede og benytte obligationer til samme formål i lov om realkreditlån og realkreditobligationer. Disse obligationer betegnes også Junior Covered Bonds (JCB) eller Senior Secured Bonds (SSB), hvor DLR har valgt at benytte sidst nævnte betegnelse. SSB er kan anvendes til såvel at imødekomme opfyldningsforpligtelsen som til eventuelt at etablere ratingmæssig overdækning i kapitalcentret. For en nærmere beskrivelse af behov m.v. for supplerende sikkerhed hen vises i øvrigt til afsnittet om Risikoforhold. DLR havde indtil november 2012 ikke anvendt muligheden for at udstede SSB er i medfør af den daværende 33e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer. Dette skal ses i lyset af, at DLR medio 2010 udstedte statsgaranteret seniorgæld for 7,5 mia. kr. Denne udstedelse skete netop med henblik på at sikre et kapitalberedskab til brug for supplerende sikkerhedsstillelse ved overskridelse af LTV-grænserne. Optagelse af den statsgaranterede seniorgæld er sket dels i form af en USD-udstedelse til en modværdi af 2,5 mia. kr., dels udstedelse af 5,0 mia. kr. denomineret i danske kr. Ejere og ejerandele Ved omdannelsen af DLR til aktieselskab i maj 2001 havde DLR 137 aktionærer, hvoraf de 133 var pengeinstitutter. De resterende 4 aktionærer var 3 organisationer inden for jordbrugserhvervene samt Nationalbanken. Antallet af aktionærer udgør 78 ultimo 2012 og har ikke overraskende været faldende, herunder særligt i de senere år. En årsag til faldet i antallet af pengeinstitutter er bl.a. fusioner og overtagelser, mens en anden årsag har været, at en række pengeinstitutter i løbet af den finansielle krise har måttet lade sig overtage af det statslige selskab Finansiel Stabilitet A/S. DLRs aktionærer er primært organiseret i henholdsvis Lokale Pengeinstitutter og Regionale Bankers Forening. Disse besidder sammenlagt henholdsvis 53 og 22 pct. af aktiekapitalen i DLR Kredit. Den største aktionær i DLR ultimo 2012 med knap 11 pct. af aktiekapitalen var Finansiel Stab ilitet. Med udgangspunkt i det snarlige udløb af den statsgaranterede seniorgæld har DLR for første gang udstedt SSB er i november I sammenhæng hermed har DLR endvidere valgt at foretage førtidig indfrielse af en del af den stats garanterede seniorgæld. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Funding. 9

10 DLRs UDLÅNSOMRÅDER Landbrugssektoren Efter et indtjeningsmæssigt lavpunkt i 2009, hvor det gennemsnitlige driftsresultat for heltidslandbrug udgjorde kr., er der sket betydeli ge forbedringer af priserne på landbrugets vig tigste salgsprodukter, og de gennemsnitlige drifts resultater er forbedret væsentligt. De senest offent ligtgjorte prognoser fra Videncentret for Land brug viser således, at der i 2012 forventes et gennemsnitligt driftsresultat for heltidsbrug på kr. Den meget betydelige forbedring af de gennemsnitlige resultater dækker over stor spredning, såvel mellem som inden for de enkelte produktionsgrene. Svineproducenterne samt plante- og minkavlerne har haft et indtjeningsmæssigt godt år, mens mælkeproducenterne gennemsnitligt set har haft det vanskeligt i En del af mælkeproducenterne har med baggrund i stigende mælkeydelse og lavere omkostninger formået at opnå gode resultater også i 2012, og for den bedste 1/3 af mælkeproducenterne forventes der i 2013 og 2014 et årligt driftsresultat i størrelsesordenen 1 mio. kr. En mindre gruppe af mælkeproducenter, der investerede i jord og produktionsanlæg i årene umiddelbart forud for finanskrisen og ikke har kunnet realisere de forventede effektivitetsfremgange i produktionen, har trods den lave rente haft betydelige udfordringer de senere år. Denne gruppe må forventes også at få det vanskeligt i 2013 og De senere års generelt forbedrede driftsresultater i landbruget forventes i de seneste prognoser at fortsætte i 2013 og 2014, jf. figur 2. Særligt forventes svineproducenternes økonomi at blive yderligere forbedret, og med de seneste forventninger til blandt andet udviklingen i foderpriser, mælkeprisen og renteniveauet er der også udsigt til forbedringer af mælkeproducenternes økonomi i de næste par år. Som følge af blandt andet nye EU-krav til dyrevelfærd vedrørende sohold indført pr. 1. januar 2013 er der nu udsigt til et reduceret udbud af svinekød, hvilket forventes at påvirke prisen på svinekød positivt. Figur 2: Udviklingen i driftsresultater, heltidslandbrug pr. bedrift Svineproduktion Kvægbedrifter Planteproduktion Mink Alle Kilde: Videncentret for Landbrug, december

11 Markedet for omsætning af landbrugsejendomme har gennem de senere år mærket en betydelig afmatning. I perioden fra 2008 til 2011 faldt værdien af landbrugsbedrifterne, herunder jorden, med i størrelsesordenen 35 pct. for landet som gennemsnit. DLR har gennem 2012 observeret nogenlunde stabile priser på land brugsejendomme, herunder landbrugsjord, men med afvigelser i visse områder i forhold til den generelle tendens. Det skønnes, at det nuværende prisniveau for landbrugsjord er underbygget af de langsigtede forventninger til priserne på landbrugsprodukter, også under hensyntagen til en vis stigning i renteniveauet i de kommende år. På trods af, at det i de senste år med baggrund i finanskrisen har været vanskeligt at få finansieret nyinvesteringer, er dansk landbrug og land brugets forarbejdningsvirksomheder, efter DLRs opfattelse, fortsat godt rustet til at levere føde varer, der med hensyn til ensartethed, fødevarekvalitet og dyrevelfærd m.v. lever op til forbrugernes kvalitetskrav. Byerhvervsejendomme og andelsboliger DLRs udlån til byerhvervsejendomme omfatter private boligudlejningsejendomme, kontor- og forret ningsejendomme, industri- og håndværksejendomme, kollektive energiforsyningsanlæg, herunder landbaserede vindmøller, samt udlån til andelsboliger. Udlejningssituationen for byerhvervsejendomme i 2012 har sammenlignet med de seneste par år været uforandret. For så vidt angår markedet for private boligudlejningsejendomme, er der med baggrund i den fortsatte tilflytning til de større byer sket en stigning i interessen for ejendomme i disse byer, mens interessen for boligudlejningsejendomme i tyndere befolkede områder fortsat er relativt beskeden. Tilsvarende ses der fortsat en betydelig forskel i interessen for kontor- og forretningsejendomme afhængigt af ejendommens beliggenhed. Der er således god interesse for ejendomme med primære beliggenheder, mens der konstateres et relativt svagere udlejningsmarked for sekundært beliggende ejendomme. Det medfører, at interessen for at erhverve sidstnævnte ejendomme er mere begrænset. Det fortsat lave renteniveau igennem 2012 har sammen med en stort set uforandret udlejningssituation bidraget til, at driften af byerhvervsejendommene generelt set har været tilfredsstillende. Samlet set er det DLRs oplevelse, at 2012 har været et relativt stabilt år for private boligudlejningsejendomme, kontor- og forretningsejendomme og andelsboliger. 11

12 UDLÅNSAKTIVITET OG PORTEFØLJE Udlånsaktiviteten DLRs primære udlånsområder omfatter landbrugs- og byerhvervsejendomme. Langt hovedparten af DLRs udlån formidles igennem aktionærpengeinstitutterne. Efter flere års fald har udlånsaktiviteten i 2012 atter været stigende. Den stigende aktivitet vurderes som tilfredsstillende set i lyset af den generelle afmatning i samfundsøkonomien og de fortsat aktuelle udfordringer inden for såvel landbrugs- som byerhvervsområdet. Det samlede bruttoudlån i 2012 blev på 20,2 mia. kr. mod 12,8 mia. kr. i Fremgangen har omfattet alle ejendomskategorier, jf. figur 3. Netto udlånet, hvilket vil sige bruttoudlånet fratrukket overførsler og indfrielser, steg ligeledes i 2012 til 1,6 mia. kr. Der er dog fortsat tale om et lavt niveau for nettoudlånet i de senere år, hvilket afspejler de svage økonomiske og finansielle markedsvilkår samt faldet i ejendomspriserne. Udlån til landbrugsejendomme eksklusiv ejerboliger udgjorde i 2012 ca. 58 pct. af DLRs samlede bruttoudlån, hvilket er på niveau med Af det totale udlån i 2012 gik 64 pct. til låneomlægninger. Herudover udgjorde finansiering af ejerskifter 13 pct. og tillægslån 19 pct. Langt den overvejende del af bruttoudlånet ydes fortsat som rentetilpasningslån bl.a. med baggrund i den relativt store forskel imellem den korte og lange rente. I 2012 udgjorde rentetilpasningslån 73 pct. af alle udbetalte lån, hvilket dog er noget mindre end i 2011, hvor andelen var 89 pct. Endvidere blev 49 pct. af udlånet samlet set udbetalt med indledende afdragsfrihed, hvilket er 13 pct.point mindre end i Figur 3: Bruttoudlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr Jordbrugsejendomme Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Private andelsboliger Industri- og håndværksejendomme Ejerboliger (inkl. boliglandbrug) Andre ejendomme Nettoudlån Note: Alle lån er opgjort til kontantværdi 12

13 DLRs udlånsportefølje DLRs udlånsportefølje var ultimo 2012 på knap 134 mia. kr., hvilket er en mindre stigning fra godt 132 mia. kr. i Af realkreditsektorens samlede obligationsrestgæld udgjorde DLRs andel 5,5 pct. Betragtes udelukkende DLRs pri mære forretningsområder, dvs. landbrugsrelateret udlån, kontor- og forrentningsejendomme, private boligudlejningsejendomme samt private andelsboliger, er markedsandelen i gennemsnit 16 pct. DLRs samlede udlån til jordbrugsejendomme udgør 84,8 mia. kr. Jordbrugsejendomme omfatter i denne opgørelse ejendomme over 10 ha, uanset det produktionsmæssige omfang på ejen dommen, samt ejendomme under 10 ha med en væsentlig jordbrugsmæssig produktion. Af DLR Kredits samlede udlån til jordbrugsejendomme på 84,8 mia. kr. udgør 3,8 mia. kr. udlån til specialproduktioner. Specialproduktioner er for trinsvis gartnerier, pelsdyrejendomme, fjerkræfarme og dambrug, hvor arealet typisk ikke overstiger 10 ha. Den resterende del af udlånet til jordbrugsejendomme fordeler sig på ejendomme over 10 ha, der fortrinsvis omfatter 1) fritids- og deltidsejendomme uden egentlig animalsk produktion, hvor økonomien er baseret på lønind komster, 2) ejendomme med nogen landbrugsmæssig produktion i kombination med lønindkomst uden for bedriften samt 3) egentlige produktionslandbrug med betydelig animalsk produktion, hvor økonomien er baseret på indtjeningen fra landbrugsdriften. Rentetilpasningslån har igennem de seneste år udgjort en stadig større del af udlånet og udgør med 72 pct. ultimo 2012 den største del af DLRs udlånsportefølje. Samtidig har der været en fortsat reduktion i andelen af fastforrentede lån, der udgør 15 pct. af porteføljen i DLR har ikke siden marts 2008 tilbudt Cibor- og Euriborbaserede lån som følge af afsætningsvanskeligheder for de bagvedliggende obligationer. Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggjorde den 27. september 2012 en redegørelse om fastsættelse og brug af Cibor-renter. Baggrunden for redegørelsen var, at det blev vurderet som et grundlæggende problem, at markedet for usikrede lån mellem pengeinstitutter stort set er faldet bort siden finanskrisens start. Finansrådet har derfor pr. 1. januar 2013 etableret en supplerende DLRs udlånsportefølje Mio. kr. Låneporteføljen ultimo 2012 fordelt pct.-vis på Fastfor- Rentetilpas- Garanti- Kortrenterentede lån ningslån lån lån 1) Jordbrugsejendomme Ejerboliger (inkl. boliglandbrug 2) ) Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Andelsboliger Andre ejendomme I alt Note: Alle beløb er opgjort til obligationsrestgæld 1 ) Cibor- og euriborbaserede lån 2 ) Boliglandbrug omfatter landbrugsejendomme under 10 ha uden væsentlig landbrugsaktivitet 13

14 markedsbaseret referencerente, CITA. I tilknytning til redegørelsen har bl.a. Realkreditrådet indgået aftale med ministeriet om, at rådets medlemmer, og dermed DLR, senest fra den 1. januar 2014 vil tilbyde kunder realkreditlån, som er baseret på CITA-referencerenter, hvis realkreditinstituttet tilbyder pengemarkedsrelaterede lån. På produktområdet er det DLRs generelle politik at tilbyde standardiserede finansieringsløsninger. Herefter kan DLRs samarbejdspartnere pengeinstitutterne i tilknytning til DLR-lån eventuelt tilbyde løsninger, der kan tilpasses kundens individuelle behov. Bidragsreguleringer DLR har siden 2009 gennemført stigninger i bidragssatserne på realkreditudlån. Bi dragsstigningerne er dels gennemført i form af reguleringer af bidragssatserne på nyudlån, dels ved stigninger på den eksisterende portefølje. Begrundelsen for de gennemførte bidragsstigninger er i det væsentligste følgende: Bidragsstigningerne på porteføljen er gennemført ved forudgående varsling af bidragsstigningerne mindst 3 måneder forud for ændringerne. Der blev senest medio september 2012 varslet en stigning med effekt for førstkommende termin efter årsskiftet 2012/2013. Ved denne porteføljevarsling blev der gennemført en stigning svarende til ca. 0,1 pct.point på porteføljeniveau. DLR har ved bidragsvarslingerne vedrørende den eksisterende udlånsportefølje i vidt omfang tilstræbt, at bidragsstigningerne afspejler DLRs risiko og kapitalomkostninger ved långivningen. DLR har dog også været opmærksom på, at det i den aktuelle situation er vanskeligt for en del kunder at skifte realkreditinstitut, som følge af en relativt høj belåning. DLR har ikke benyttet sådanne forhold som grundlag for bidragsforhøjelsen ud over, hvad der følger af kapitalomkostninger og risiko. Det er afgørende for kursdannelsen på DLRs obligationer og dermed for den rente, DLRs kunder opkræves, at DLRs indtjening og kapitalstruktur til enhver tid lever fuldt op til markedsstandarder og til de forudsætninger, der stilles i forbindelse med rating af obligationerne. Såfremt forholdene ændrer sig, vil yderligere bidragsvarslinger indgå i DLRs overvejelser omkring mulige løsninger på linje med andre muligheder for at imødekomme yderligere krav til indtjening og kapitalisering. 4 Forventede øgede regulatoriske krav til størrelsen og kvaliteten af kapitalgrundlaget 4 Øgede krav til kapital og overdækning fra ratingbureauer 4 Krav til supplerende sikkerhedsstillelse vedr. SDO-lån 4 Øgede omkostninger til kapital og supplerende sikkerhedsstillelse 4 Øgede tab og nedskrivninger 4 Øgede krav til indtjening for at imødekomme ovenstående. 14

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2007 7. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i.2005. 4 Risikoforhold................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 Årsrapport 2014 Indhold LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til 2015 6 Øvrige forhold 7 Forretningskoncept 7 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION. August 2015

DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION. August 2015 DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION August 2015 DLR KREDIT 1H 2015 I HOVEDTRÆK DLRs regnskab for 1. halvår 2015 Tilfredsstillende perioderesultat på 377,0 mio. kr. før skat Basisindtjening forbedret med

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 FORMÅL OG VISION Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed,

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere