Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet"

Transkript

1 Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) er initiativtager til dette projekt, på baggrund af identificerede behov og udfordringer i kommunens ældrepleje og med ældres brug og håndtering af deres medicin. I henhold til Sundhedsloven nr. 288 af 15/ registrerer og analyserer Regionskommunen rapporteringer om utilsigtede hændelser (UTH), og disse hændelser gemmes i Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (DPSD) under Sundhedsstyrelsen (www.dpsd.dk). Ved en UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed (personalet) udfører deres arbejde, herunder medicinering. Data fra DPSD fortæller, at 80 % af alle hændelser i BRK (og i resten af landet) er inden for området medicinering. Inden for medicinering er det medicinadministrationen, der har flest registrerede UTH er; forstået på den måde, at pillerne bliver talt korrekt nok op, men borgeren får ikke pillerne - af mange forskellige årsager (f.eks. forglemmelser). BRK ønsker at minimere antallet af UTH er relateret til medicinering, ved at flytte medicin doseringen ud i folks eget hjem. Dette er i første omgang i ældreplejen, men dette tænkes udvidet til andre grupper på fast medicin, f.eks. på kronikerområdet. Projekt formål Projektets formål er at sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, korrekt medicinmængde og indtagelse på de rigtige tidspunkter; i eget hjem. Projektet har fokus på at løse dette gennem identificering og generering af en pille-device / pille-automat til borgerens hjem, og projektet vil derfor specificere, identificere, konceptualisere og brugerevaluere forskellige prototyper for pille-devicen samt kvalificere behov, pris, potentiale og arbejdsgange. Dette skal bl.a. sikre et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune mod et videre forpligtende samarbejde. Leverance Projektet vil have følgende leverancer og slutmål: 1. Synliggørelse af marked, målgruppe(r), behov og potentiale. Beskrivelse af arbejdsgange og organisation. 2. Identificering, udvikling og brugertest af 2-5 prototyper 3. Evaluering, herunder udvælgelse af prototype for videre kommercialisering 4. Identificering og igangsætning af next step, for udvikling og kommercialisering Projekt budget Projektets totale budget er på: Heraf er følgende privat medfinansiering: BRK og DELTA medfinansiering: Der ansøges LevVel om følgende beløb: dkk dkk dkk dkk Tidsplan Projektforløbet: 1. november juni 2013 (i alt 8 måneder). 1

2 Projektledelse Bornholms Regionskommune og DELTA varetager i fællesskab projektledelsen. BRK er ansvarlige for, at borgerens og kommunens behov fremkommer og opfyldes gennem projektforløbet, og DELTA er ansvarlig for idégenerering og udvikling af løsninger. Proces og forløb Projektforløbet er bygget op over 4 workshops, der alle tager udgangspunkt i stor involvering af brugerne: Workshop 1. Brugerscenarier Workshop 2. Prototyper og idégenerering Workshop 3. Workshop 4. Brugerevaluering I Brugerevaluering II Workshoppen omkring brugerscenarier vil også omhandle brugsscenarie for håndtering af medicin fra FMK og apotek til hjemmesygeplejerske og borgerens hjem dette værende brugssituationen i dag som mulige fremtidige scenarier og organiseringer. Workshops for brugerevalueringer vil foregå i de relevante brugsomgivelser og med de relevante brugere; dette værende hjemme hos borgeren, på apoteket og med hjemmeplejen. Markedstal Statistisk materiale fra sundhedsstyrelsen i Danmark: 30% af befolkningen i Danmark over 18 år er kronikere; herunder er størstedelen i den ældre del af befolkningen. 71% af befolkningen over 67 år har mindst en kronisk sygdom På Bornholm var der i % flere ældre end landsgennemsnittet tallet vil ifølge befolkningsprognoser at stige til 52 % i år Tal og statistik, fra Danmarks Apotekerforening: Bornholm har kronikere; regnet ud fra de gennemsnitlige kronikertal i Danmark. Bornholm har ca kronikere; omregnet ud fra de øens flere ældre end aktuelt i landsgennemsnittet. Tal fra Bornholm, om borgernes dosisdispensering og medicinforbrug: Ca borgere i Danmark modtager dosisdispenseringsposer; heraf ca. 500 på Bornholm. Gennemsnitligt 20 piller pr. dag; tages typisk over 4 gange i døgnet. Totalmængde over en 14 dages periode er derfor ca. 280 piller En ældre borger tager typisk 8-10 forskellige præparater 2

3 Baggrundsviden Projektet vil før og i forbindelse med workshop 1 sikre, at tilgængelig viden fra andre partnere og projekter anvendes og delagtiggøres med alle projektdeltagerne. Dette er især undersøgelser og viden fra Borgerrettede Add-On projektet (http://www.lvvl.dk/addons-brugerindsigter), baggrundsviden og viden om målgruppen hos Pharmakon, viden hos de deltagende projektpartnere samt viden fra Bispebjerg Hospital (Carsten Hendriksen og Lene Ørskov Reuther). Endvidere er det viden om behovet hos borgeren og fra kommunens vinkel; her er eksempler og input med behov, fra disse to vinkler. Borgervinkel: En stor gruppe af disse ældre får mange forskellige typer medicin, der skal tages på forskellige tidspunkter af dagen. Dette giver blandt andet følgende komplikationer: Kommune vinkel: Glemmer at tage medicin på det rigtige tidspunkt. Glemmer, hvilke forhold medicinen skal tages under (f.eks. hvilken pille der tages med et glas juice) Kender ikke konsekvensen af, at en pille tages for sent eller sammen med medicin, der skal tages på et andet tidspunkt Svage finger og gigt giver cirka halvdelen af de ældre problemer med at åbne doseringsposerne / blisterpakninger med piller Hjemmebesøg, der kun hidrører medicin og medicinering Embedslægen udfører én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg, vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. (iht. sundhedsloven). Embedslægeinstitutionen har årlige temaer, som de fokuserer på under deres tilsynsbesøg. Det har bl.a. handlet om medicinering. Fra embedslægens konklusioner vedr. plejehjemstilsyn 2011 i BRK anføres, at der på borgernes medicinliste skal stå medicinens aktuelle handelsnavn. Det er ikke er tilstrækkelig at anføre lægemidlets generiske navn (som angiver indholdsstoffet i lægemidlet). F.eks. Handeles navn: Arax, Pinex, Paracetamol, Panodil, Pamol, eller præparater med Generisk navn: Paracetamol Når en borger skal have dispenseret sine piller (talt op), og der er bestilt nye pille hjem fra apoteket, er det ikke sikkert at pillerne har det samme handelsnavn som sidst. Her skal personalet ind i omsorgssystemet og tilrette medicinlisten. Da Sundhedsstyrelsens opdateringer ikke følger hastigheden af de nye præparater, kan Sundhedsstyrelsen ikke selv leve op til deres egne krav, og dagligdagen bliver meget besværlig ude i praksis. 3

4 Projektpartnere og forankring Bornholms Regionkommune, ældreplejen (BRK): BRK leverer input til pille-automatens kapacitet og funktionskrav samt fremstillede prototypers interface til borgeren og de sundhedsprofessionelle. Herunder er kommunen ansvarlig for involvering af fagpersonale og borgere, ifm. brugerundersøgelser og prototype evalueringer. Kommunen laver første prisestimater, vurdering af salgspris samt potentiale. BRK udarbejder use-cases; såvel for håndtering i dag og i fremtiden ved indførelse af pille-automaten i hjemmeplejen. Her tænkes på arbejdsgange og organisering mellem apoteker og kommune, samt central håndtering og pakning af medicin og opfyldning i hjemmet. Evt. indførelse af en tilhørende serviceydelse vil endvidere blive vurderet og beskrevet. BRK vil sikre inddragelse af et større dansk apotek i denne del af projektet. MedicPen: MedicPen er en privat virksomhed beliggende i Syd-Sverige, der arbejder indenfor medicin og devices. Virksomheden har i dag en mobil pille-dispenser, som du producerer og sælger, og hvortil der er udviklet en foreløbig integration til KMD CARE omsorgssystemet. Se Viden omkring intregration med KMD Care vil blive anvendt i dette projekt. MedicPen er i dette projekt ansvarlig for, at markedets funktionskrav opfyldes. Herunder at de udviklede prototyper optimeres mht. udviklings- og produktionspris, produktionsproces, markedsbehov og brugerbetjening. MedicPen sikre integrationen med FMK, gennem interface med KMD CARE. MedicPen er aktivt involveret i fremstilling og evaluering af prototyper, herunder afprøvning og afsøgning hos brugere og sundhedsprofessionelle. KMD HealthCare: Bornholm Kommune anvender i alle deres regionskommuner KMD s omsorgssystem, CARE. KMD skal sikre, at borgerens aktuelle ordinerede medicin fra praktiserende læge og hospital online fastlægger og bestemmer medicindoseringerne i pille-automaten i borgerens hjem. Borgerens medicinmønster, herunder tidspunkterne for indtagelse af medicindoserne, sendes tilbage til og gemmes i brugbar form i omsorgssystemet. KMD s rolle er lille i den del af projektet her, som der ansøges om her. I den videre udvikling og kommercialisering vil KMD have en stor og betydende rolle. Pharmakon: Pharmakon bidrager med deres store baggrundsviden omkring medicin, brugen af medicin, produkter og marked. Pharmakon vil bidrage med deres viden ifm. behovsafklaring og brugs-senarier samt ifm. evaluering af prototyper. DELTA: DELTA er ansvarlig for den del der vedrører idégenerering og fremstilling af prototyper. Den overordnede projektledelse varetages i et samarbejde mellem DELTA og BRK. DELTA er planlægger af og facilitator for workshops i perioden, herunder ansvarlig for udvikling og brugerevaluering af 2-5 prototyper i samarbejde med BRK. Den endelige prototypeudvælgelse sker i projektteamet. Øvrige: Det forsøges at inddrage Bispebjerg Hospital / KU Center for Sund Aldring ved Carsten Hendriksen og Lene Ørskov Reuther som sparingspartnere ifm. projektet; herunder gerne deltagelse i workshop 1 samt som sparringspartner/advisory board undervejs i projektforløbet. 4

5 IPR og rettigheder De fremkomne prototyper og rettighederne til prototyperne tilhører MedicPen. MedicPen vil have fokus på videre udvikling og kommercialisering. Øvrige projektpartnere må bruge arbejdet og resultater ifm. vidensspredning og formidlingsaktiviteter, såfremt det ikke påvirker MedicPen s eventuelle patentering og kommercialisering negativt. Relevans for LevVel Projektet understøtter LevVel s formål om at sikre livskvalitet hos selvhjulpne ældre. Endvidere falder projektet i naturlig forlængelse af viden og erfaringer indhentet i LevVel projektet Add-Ons til Fælles MedicinKort FMK. Erfaringer og netværk ved udviklingen af Add-On projektets pilleæske vil blive inddraget direkte i projektet, gennem DELTA s deltagelse. Der vil blive koordineret med eventuelle aktiviteter omkring medicin og videreførelse af pilleæsken, som VHHR påtænker at iværksætte. Projektbeskrivelse Pille-automaten er en fysisk device, der står i den enkelte borgers hjem. Denne fyldes hver 14. dag af hjemmesygeplejersken med borgerens medicin, for de kommende 14. dage. Borgerens 14-dages medicinpakning er pakket centralt ud fra oplysninger i FMK og CARE; hos kommunen, apotek eller lignende. Medicinpakningen er tagget med den givne borgers ID og dermed knyttet sammen med borgerens pille-automat. Pille-automaten i hjemmet er knyttet op til internettet, enten trådløst eller via kabel. På pille-automaten tænkes et display eller anden feedback indikation. Herigennem får borgeren besked om, hvornår næste medicin-dosis skal tages samt evt. vejledning til hvordan den skal tages. Hvis medicin ikke er taget på det givne tidspunkt, varsles borgeren. Endvidere styrer og håndterer pille-automaten eventuelle ændringer og restriktion i pille-typer og dosis, ved senere indtagelse. Er det kritisk medicin vil der, hvis ønsket, afgå en advarsel / alarm til hjemmeplejen / hjemmesygeplejersken, der så kan reagere. Medicindoseringen er online og opdateret, så borgeren får den rette medicin på rette tidspunkt. Eventuelle ændringer i dosis fra praktiserende læge slår direkte igennem, ligesom omsorgssystemet får besked hvis der mangler medicintyper i borgerens pille-automat. 5

6 Medico Device Direktivet De forventes, at pille-automaten skal klassificeres under MD som klasse 2, med det bliver endelig fastlagt i projektforløbet. Projektet inddrager brugere omkring design, interface og funktion, men uden at der laves decideres funktionsafprøvninger. Derfor er projektet ikke underlagt MD og krav omkring klinisk afprøvning. Værdi og effekt af Pille-automaten Bornholms Regionskommune forventer at optimere ældres indtag af medicin; herunder at minimere fejl i medicin håndtering og medicin indtaget. Målet er at få bedre ældre, der gennem korrekt medicin indtag vil få det fysisk og psykisk bedre. Dette kan have afledte effekter som mindre hjemmehjælp, færre hjemmebesøg, færre besøg hos praktiserende læge, færre indlæggelser m.v. Endvidere forventes færre besøg af hjemmesygeplejerske; i dag må denne også tage ud til ældre for at klippe dosisposerne op. Endelig forventes en øget livskvalitet for målgruppen, der får større tryghed omkring medicin-indtag og bliver mindre afhængig af sundhedspersonale i eget hjem. Nøgleord: Sikkerhed, pris, effektivitet, kvalitet, tryghed, livskvalitet. Udviklingsmuligheder Målgruppen: Der haves som udgangspunkt fokus på ældre. Løsningen forventes også at kunne udvides til kroniker-grupper, der ofte har stort medicin indtag. Medicin type: Udvidelse til også at kunne håndtere flydende medicin. Eksport: Pille-automaten er bestemt interessant at udbrede til andre europæiske markeder Eksisterende løsninger Der findes i dag følgende løsninger: 1. Doseringsæsker Æske, typisk opdelt i 4-5 doseringsrum svarende til én dags medicinforbrug for borgeren. Påfyldning af æskerne foretages af en hjemme-sygeplejerske, der hver 14.dag kører ud til borgeren og ud fra borgerens medicinglas manuelt opfylder æsker i hjemmet til 14 dages forbrug. Dette giver en vis risiko for fejl-medicinering. 2. Dosis-dispenseringsposer Piller pakket på få landsdækkende apoteker, typisk indeholdende piller til en 14-dages periode. Doseringsposen er små plastikposer, som borgeren selv åbner. Dette giver problemer for en del af målgruppen, der grundet manglende styrke i hænderne har svært ved at åbne poserne. Dispenseringsposerne benytter af borgere med et meget stabilt og ensartet pilleforbrug. Hjemmesygeplejersken foretager kontroller hos borgeren, omkring korrekt medicin og kontrol mængde. 6

7 Såfremt der sker ændring i borgerens medicin og dosering, skal gamle poser bortskaffes og nye indkøbes. Dette kan være en større omkostning for især borgeren og tidskrævende for plejepersonalet. 3. Hjemmebesøg, af sundhedspersonale Visse borgere tilbydes en ydelse, hvor kommunens sundhedspersonale kommer i hjemmet og hjælper ved tidspunkter for pilleindtagelse. Dette skal sikre, at pillerne tages i rette mængder og på rette tidspunkt. Dette er meget omkostningstungt for kommunen, og borgeren bliver meget afhængig af kommunens hjælp. 4. Hollandsk, intelligent doseringsposer (fra firmaet INNOSPENCE (www.innospence.com) En løsning, der kan dispensere medicinen fra færdigpakkede dosisdispenseringsposer. Her foretages et klip pr. dosering, samtidig med at der åbnes/klippes et hul i posen, hvorved det er nemmere at få fat i medicinen. Der er mulighed for en sms-funktion, som giver plejepersonalet besked, hvis medicinen ikke tages planmæssigt. Eventuet indførelse af denne løsning i Danmark kræver involvering af og beslutning fra apotekerne. WT / Astrid Leisner & Søn vil sammen med apotekerforeningen søge om mulighed for at teste modellen i Danmark via Sundhedsstyrelsen. Dette produkt forsøger at afhjælpe den gruppe af borgere, der har svært ved at åbne doseringsposerne egenhændigt. Dette er en løsning på en mindre del af behovet og ikke umiddelbart en sammenlignelig løsning. 5. Amerikansk pille-automat. Der findes et amerikansk produkt, i form af en fysisk automat til hjemmet og med sms interface til borger og sundhedsprofessionelle. Denne løsning kræver dog manuel påfyldning af piller, som hældes i fra en kop. Tidskrævende og mulighed for fejl, hvilket også er kritikken i US. 6. Intelligente doseringsæsker. Der findes et hav af forskellige doseringsæsker, til daglig eller ugentlig medicinindtag. Disse har forskellige typer af alarmer og sms interface muligheder. Et udpluk af disse kan ses på Pharmakon s hjemmeside. Disse løsninger kan ikke sammenlignes med den foreslåede pille-automat. Welfare Tech (WT) vil starte et projekt med danske kommuner, for at undersøge afprøve udveksle erfaringer fra forskellige medicin dispenseringsløsninger. Der vil blive taget kontakt til denne gruppe og dette projekt (hvis det kommer op og stå), for en evaluering af pille-automat løsningen igennem WT-projektets deltagende kommuner. Videreførelse og kommercialisering Efter dette projektforløb ligger der en produktudviklingsfase og kommercialiseringsfase. Der vil blive søgt andre midler, til at sikre videreførelse mod kommercialisering. Pt. overvejes en EU-ansøgning til R4SME, til indlevering november

8 BUDGET KOMMUNE PRIVATE VIRKSOMHEDER F&U Bornholm MedicPen KMD DELTA Pharmakon Timer Budget Timer Budget Timer Budget Timer Budget Timer Budget (kr) (kr) (kr) (kr) (kr) Markedsanalyse / vurdering Indsamling og opstilling af tal og baggrund Workshops: 1. Brugersenarier, behov og krav Prototyper og idégenerering Forberedelse og opfølgning på workshop I+II Fremstilling af prototyper: Fremstillingstid Materialer Øvrig udviklingstid, i egen "virksomhed": Timer til kravspec., integration, udvikling m.m Brugerevalueringer: 3. Brugerevaluering I Brugerevaluering II Opfølgning op workshops Administration /projektledelse Forberedelse, videnspredning, rapporteringer m.m Omkostninger Km samt anden transport / evt. overnatning Workshops; forplejning m.m Fondsansøgning / EU ansøgning Diverse indledende skrivearb Afrapportering Afrapportering, skriftligt eller visuelt Udgifter, grafisk opsætning m.m F&U egenfinansiering I alt Afregninger og satser: Timesats, private virksomheder, BRK samt Pharmakon: 600 kr/time DELTA afregner efter samme princip og takst som i tidligere LevVel projekter. Herunder lægger DELTA 24% egenfinansering i projektet 8

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011 Fredensborg Fredensborg Frikommune Frikommune Forsøgsansøgning Forsøgsansøgning Byrådet 31. oktober 2011 Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere