Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET"

Transkript

1 Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1

2 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab for Skov- og Naturstyrelsen 5 Miljøpolitik og miljøstyring 6 Medarbejderinddragelse 8 Årets resultater 9 MILJØPRÆSTATIONER FOR DEN CENTRALE STYRELSE 11 Affald 11 Energi 11 Indkøb 13 Papir 13 Rengøring og kantine 14 Tryksager 14 Andre indsatsområder 14 MILJØPRÆSTATIONER FOR STATSSKOVDISTRIKTERNE OG PLANTEAVLSSTATIONEN 15 Ressourceforbrug 15 Pesticider 15 Gødning 17 Energi 18 Papir 19 Udledninger og affald 19 Luftemissioner 19 Affald 20 Arbejdsmiljø 20 Produkter 21 Planteskoler 24 Landbrug 25 Jagt og fiskeri 26 Friluftsliv 28 Kulturmiljø 27 Ordliste 28 Grønt regnskab 1997 Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Redaktion: Tine Fricke Layout og grafisk tilrettelæggelse: Bodil Nielsen Omslagsfoto: Bert Wiklund Tryk: Kailow Tryk a/s. ISO miljøcertificeret Omslag: 200 gr.cyklus Print Indhold: 130 gr.cyklus Print Oplag: eksemplarer ISBN: Grønt Regnskab kan fås gratis ved henvendelse til: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf.: og til Miljøbutikken Læderstræde 3, 1201 København K Tlf.:

3 Forord Hermed foreligger det første grønne regnskab for hele Skov- og Naturstyrelsens virksomhed. Regnskabet omfatter den centrale del af Skovog Naturstyrelsen i København (Skov- og Naturstyrelsens hovedkontor ), Statsskovenes Planteavlsstation i Humlebæk samt de 25 statsskovdistrikter, der er fordelt over hele landet. Fra og med 1998 vil også Skovskolen i Nødebo være med i det grønne regnskab. Det samlede grønne regnskab forholder sig ikke til de konkrete mål på det enkelte distrikt, men til mål opstillet for statsskovbruget som helhed. Målene for de enkelte distrikter er behandlet i de grønne regnskaber for det enkelte distrikt, som ikke er indeholdt her. Regnskabet består af to dele, det ene vedrørende den centrale del af Skov- og Naturstyrelsen og det andet vedrørende statsskovdistrikterne og Planteavlsstationen. Skov- og Naturstyrelsen leverer en lang række grønne goder, herunder bevaring og forbedring af landskaber, grundvandsbeskyttelse, beskyttelse af kulturminder, oplevelser for de mange besøgende, træ og andre produkter samt levesteder for såvel almindelige som truede og sjældne arter af vilde dyr og planter. Mange af goderne kan ikke umiddelbart prissættes. Skov- og Naturstyrelsens aktiviteter har samtidig nogle følgevirkninger, f.eks. i form af forbrug af energi, gødning og pesticider. I det grønne regnskab opgøres såvel de positive som negative virkninger af Skov- og Naturstyrelsens mangeartede aktiviteter. Regnskabet er et vigtigt led i dialogen med brugere, kunder, interesseorganisationer, naboer og andre interesserede om, hvordan Skov- og Naturstyrelsen bedst bidrager til en bæredygtig udvikling. Det grønne regnskab er afrapporteringen af en omfattende miljøstyringsindsats, som startede med fire forsøgsdistrikter i 1996, og som i 1997 er udvidet til hele Skov- og Naturstyrelsen virksomhed. Miljøstyringen omfatter kortlægning af miljø- og arbejdsmiljøforhold samt opstilling af mål og handlingsplan for miljøarbejdet. Miljøstyringsarbejdet og det grønne regnskab er under stadig udvikling. I de kommende år vil opgørelsen af goder, der vanskeligt kan pris- og mængdesættes, blive forbedret, og nye indikatorer for Skov- og Naturstyrelsens miljøforbedringer og -påvirkninger vil komme til. Det er målet, at Skov- og Naturstyrelsen skal fortsætte udviklingen i en mere miljøvenlig retning, således at de positive effekter af virksomheden øges, samtidig med at de negative følgevirkninger mindskes. Tiltag som en grønnere skovdrift, mere økologi og begrænsninger af ressourceforbrug og udledninger vil bringe os i den rigtige retning. For de, der vil læse mere om Skov- og Naturstyrelsens resultater i 1997, henvises til de grønne regnskaber for de enkelte statsskovdistrikter og Planteavlsstationen og til Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab for Karen Westerbye-Juhl Direktør 3

4 Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljø- og Energiministeriet og består af en central styrelse i København, 25 statsskovdistrikter fordelt over hele landet, Statsskovenes Planteavlsstation i Humlebæk og Skovskolen i Nødebo. Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov-, natur- og kulturmiljøområdet, som omfatter følgende områder: skovbrugserhvervet, jagt- og vildtforvaltning, naturbeskyttelse og naturforvaltning, friluftsliv, råstofforvaltning samt kulturmiljøet, dvs. de historiske bygninger og bymiljøer, fortidsminderne og kulturlandskabet. Det er Skov- og Naturstyrelsens overordnede målsætning at arbejde for en bæredygtig forvaltning af skov-, natur- og kulturmiljøområdet. Styrelsen varetager denne opgave gennem rådgivning af miljø- og energiministeren, administration af en række love, bl.a. skovloven, jagt og vildtforvaltningsloven, naturbeskyttelsesloven, bygningsfredningsloven, sommerhusloven og råstofloven, drift og administration af Miljø- og Energiministeriets natur-, skov- og landbrugsarealer, rådgivning, vejledning og informationsaktiviteter overfor amter, kommuner, andre offentlige myndigheder samt private, iværksættelse af forsknings,- udviklings- og overvågningsprojekter indenfor skov-, natur- og kulturmiljøområdet samt gennemførelse af udviklingsopgaver m.m. på ministeriets egne arealer. Der blev i 1997 brugt i alt 1537 årsværk i Skovog Naturstyrelsen, heraf ca årsværk på skovdistrikterne (inkl. Planteavlsstationen). Skov- og Naturstyrelsen administrerer skove og åbne arealer på i alt ha, svarende til 4,3 % af Danmarks totale areal. Arealernes udseende varierer fra landsdel til landsdel alt efter klimaforhold og jordens beskaffenhed. Skovdistrikterne langs den jyske vestkyst er, bl.a. pga. det barske klima, domineret af fyrretræer, sitkagraner, klitter, klitheder, strandenge og moser. I Midtjylland dominerer de udvaskede hedejorde med rødgranbevoksninger og heder. På Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og i det østlige Jylland er løvskovene mere fremherskende, som følge af at klimaet er mildere og jordbunden bedre. Figur 1. Arealfordelingen i statsskovbruget 1997 Som det fremgår af nedenstående figur, er hovedparten af Skov- og Naturstyrelsens åbne arealer naturarealer som f.eks. heder, enge, søer mv., der er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelse ( 3). Figur 2. Fordeling af åbne arealer Egentlige landbrugsarealer (ager) omfatter både arealer i fri avl og græsningsarealer, som drives med omlægning. Gruppen andre åbne arealer omfatter arealer, der ikke er 3-beskyttede, især klitter, strande og sletter, dvs. mere ekstensivt drevne, græsbevoksede arealer, som ikke omlægges. Tekniske anlæg mm. omfatter udover egentlige anlæg, som f.eks. bygninger, også P-pladser, golfbaner, parkarealer mv. Hjælpearealer mm. omfatter bl.a. skovveje, vildtagre, planteskoler, råstofgrave og arealer, hvor skoven netop er fældet, men som endnu ikke er gentilplantede. 4

5 LEDELSENS REDEGØRELSE Grønt regnskab for Skovog Naturstyrelsen Kernen i et grønt regnskab er en input-/outputanalyse, der redegør for forbrug af vand, energi og råstoffer i forhold til produktionen samt udledning af affald, emissioner til luft og vand og indhold af miljøskadelige stoffer i produkter. Figur 3. Hovedprincipperne for et grønt regnskab for en industrivirksomhed Grønt regnskab for statsskovene Skovdistrikternes grønne regnskab adskiller sig på et væsentligt punkt fra tilsvarende regnskaber for traditionelle produktionsvirksomheder, nemlig med hensyn til opgørelse af produkterne. Mens produktionen for en traditionel produktionsvirksomhed kan opgøres i omsætning eller producerede enheder, så er statsskovenes produkter langt mere komplekse, fordi statsskovene skal tilfredsstille en række politisk vedtagne krav om flersidig produktion, herunder hensyn til friluftsliv, landskab, flora og fauna m.v. Statsskovenes produkter omfatter således dels markedsbaserede produkter som træ, pyntegrønt og juletræer og dels en række ikke-markedsbaserede produkter som naturpleje, sikring af kulturmiljøet og forbedringer for friluftslivet. I forhold til et grønt regnskab for en fremstillingsvirksomhed er det grønne regnskab for statsskovdistrikterne og Planteavlsstationen, som det fremgår af nedenstående figur, derfor udvidet med en opgørelse af en række ikke markedsbaserede produkter. Grønt regnskab for den centrale styrelse Det grønne regnskab for den centrale del af Skovog Naturstyrelsen fokuserer alene på miljøbelastningen i forbindelse med driften af den centrale styrelse. Det betyder, at de administrative afgørelser og vurderinger mv., der træffes i styrelsen, og som har væsentlig større betydning for miljøet end miljøbelastningen ved driften af selve styrelsen, er udeladt af dette regnskab og opgøres i andre sammenhænge. Det skal dog bemærkes, at der foretages miljøkonsekvensvurdering af nye lovgivningsmæssige initiativer. Den centrale del af Skov- og Naturstyrelsen er en typisk kontorvirksomhed, som væsentligst belaster miljøet gennem sit energiforbrug (el, varme og vand) samt gennem sit forbrug af de varer (f.eks. papir og inventar) og tjenesteydelser (f.eks. konsulentydelser og transport), som indgår i styrelsens daglige kontorvirksomhed. Figur 4. Hovedprincipperne for statsskovdistrikternes grønne regnskab 5

6 Miljøpolitik og miljøstyring Miljø- og Energiministeriets fælles miljøpolitik og miljøhandlingsplan for blev revideret i 1997, bl.a. med det resultat, at styrelsens arealdrift blev indarbejdet i miljøpolitikken. Ministeriets fælles miljøpolitik har følgende målsætning: Miljø- og Energiministeriet skal løse sine opgaver med en så lille miljøpåvirkning som muligt. Hensynet til miljøet skal inddrages i planlægningen og udførelsen af alle ministeriets indkøbs-, drifts- og produktionsaktiviteter. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et livscyklusperspektiv. Nøgleordene er forebyggelse, kvalitet og en stadig forbedret indsats. Arealforvaltningen skal ske ud fra et bæredygtighedsprincip, der inddrager økologiske, økonomiske, sociale og kulturelle hensyn. Statsskovdistrikternes arealdrift skal være god og flersidig og skal ske under hensyntagen til miljømæssige, landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige hensyn. Målsætningen uddybes i relation til virkemidler, indkøb, drift, produktion, uheld og organisation. Miljø- og Energiministeriet har, i lighed med en række andre virksomheder, valgt at inddrage arbejdsmiljøforhold i miljøstyringsarbejdet dels for at sikre, at forbedringer af det ydre miljø ikke fører til forringelse af arbejdsmiljøet, dels aht. medarbejdermotivationen. Derfor er der i planlægningen og gennemførelsen af miljøstyringsaktiviteterne løbende opmærksomhed på eventuelle konflikter mellem hensynet til det ydre miljø og hensynet til arbejdsmiljøet. Miljø- og Energiministeriets miljøhandlingsplan for omfatter grøn indkøbspolitik og miljøstyring i ministeriets kontorvirksomhed, laboratoriedrift og statsskovbruget. Bl.a. pålægges statsskovbruget at indføre miljøstyring i 1997 og udarbejde grønne regnskaber. Samtidig er styrelsens interne miljøhandlingsplan for blevet evalueret. Den centrale styrelses indsats omkring intern miljøstyring har i 1997 været koncentreret om evaluering af Miljø- og Energiministeriets fælles miljøpolitik og handlingsplan og opstilling af nye fælles mål, evaluering af Skov- og Naturstyrelsens egen handlingsplan og igangsætning af miljøstyringsarbejdet på alle skovdistrikterne og Planteavlsstationen. I 1997 er desuden påbegyndt en revision af styrelsens miljøhandlingsplan, som forventes færdiggjort i Planen vil også omfatte statsskovdistrikterne. Målene for den centrale styrelse for 1998 er at udarbejde en revideret miljøhandlingsplan, at udarbejde grønt regnskab for 1997 samt at udarbejde beslutningsgrundlag for det videre abejde med miljøstyring. Statsskovdistrikterne og Planteavlsstationen påbegyndte miljøstyringsarbejdet i foråret Hvert enkelt skovdistrikt har gennemført en kortlægning af miljøforholdene (indledende miljøgennemgang) og på den baggrund opstillet mål og miljøhandlingsprogram for miljøstyringsarbejdet i Arbejdet ventes færdiggjort i løbet af Miljøstyringsindsatsen afrapporteres årligt i form af grønne regnskaber. De grønne regnskaber er således stedet, hvor miljøforholdene opgøres, og miljøstyringsarbejdet er midlet til at forbedre resultaterne i det følgende år. Overordnede rammer for kontorvirksomhed Den centrale styrelse er omfattet af de overordnede mål for kontorvirksomhed i Miljø- og Energiministeriets fælles miljøhandlingsplan. Miljøhandlingsplanen indeholder bl.a. overordnede miljømål for grøn indkøbspolitik, brug af genbrugspapir, brug af miljøgodkendte trykkerier, energimærkning samt rengøring. Den centrale styrelses målområder For den centrale del af Skov- og Naturstyrelsen er der valgt følgende målområder for 1997: Affald Energi El Varme Vand Indkøb Rengøring og kantine Tryksager Andre indsatsområder: Bygningsvedligeholdelse Transport Konsulentydelser 6

7 Overordnede rammer for statsskovdistrikternes drift Miljøpolitikken for statsskovdistrikterne er sammensat af den overordnede politik, som besluttes i regeringen og Folketinget, samt strategier og målsætninger, der fastsættes af Miljø- og Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. Den overordnede ramme for miljøpolitikken er først og fremmest skovloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, loven om jagt- og vildtforvaltning, planloven samt miljøbeskyttelsesloven. Hertil kommer en række strategier og udmeldinger, som f.eks. Oplevelser i Statsskovene med mål for Friluftslivet i statsskovene. Strategi for de danske naturskove. Mindst ha statsskov skal senest i år 2000 være overgået til naturskov. Strategi for bæredygtig skovdrift. Pesticidstrategien. Foreskriver bl.a. at pesticidforbruget i år 2005 skal være reduceret til 1/3 af forbruget i Retningslinier for brugerråd. Brugerråd inddrager brugere og interessegrupper i driften. Retningslinier for driften af statsskovdistrikternes landbrugsarealer. Bl.a. skal miljørigtige driftsformer, herunder økologisk jordbrug, fremmes. Statsskovdistrikternes målområder Skov- og Naturstyrelsen har valgt at fokusere på følgende centrale indikatorer i det grønne regnskab for statsskovene og Planteavlsstationen for 1997: Ressourceforbrug - pesticider - gødning - energi - papir Udledninger og affald - luftemissioner - affald Arbejdsmiljø - sygefravær - arbejdsskader Årets resultater - skov og natur - planteskole - landbrug - jagt og fiskeri - friluftsliv - kulturmiljø Andre væsentlige større strategier og retningslinier vedrører jagt og vildtforvaltning, fiskeri, varetagelse af kulturhistoriske interesser samt produktion af pyntegrønt og juletræer. Flere af de nationale mål og strategier er gennemført som opfølgning på internationale aftaler og forpligtelser. På FN s topmøde i Rio de Janeiro i 1992 undertegnede Danmark således konventionen om biologisk mangfoldighed, og Danmark har desuden undertegnet paneuropæiske resolutioner om bæredygtig skovdrift og beskyttelse af biodiversitet i skove. Som opfølgning på internationale forpligtelser er bl.a. gennemført en strategi for bæredygtig skovdrift og naturskovstrategien. 7

8 Medarbejderinddragelse Samtlige medarbejdere centralt og på statsskovdistrikterne har løbende været inddraget i processen, der har resulteret i det grønne regnskab. Medarbejderne har ikke været involveret i selve sammenstillingen af det grønne regnskab. Den centrale styrelse Skov- og Naturstyrelsens samarbejdsudvalg er blevet orienteret om arbejdet med evalueringen af Miljø- og Energiministeriets miljøpolitik og handlingsplan, samt om Skov- og Naturstyrelsens miljøhandlingsplan og grønne regnskab. Den centrale styrelses indsats vedr. motivation, uddannelse og information har i 1997 omfattet følgende: medarbejdere, som er ansvarlige for de enkelte indsatsområder i Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan, har haft mulighed for at deltage i to efteruddannelseskurser om miljøstyring, Skov- og Naturstyrelsens ansvarlige medarbejdere har deltaget i Miljø- og Energiministeriets fælles erfa-grupper vedr. tryksager, kontormaskiner, affald, kontormøbler, energi, kantine og EDB, udstilling i Skov- og Naturstyrelsens kantine af en måneds papirforbrug for en medarbejder, indlæg på et introduktionskursus for nye medarbejdere vedrørende miljøstyringssystemet og medarbejdernes forpligtelser, opråb vedrørende energispareråd til alle medarbejdere, indarbejdelse af retningslinier for miljøforhold i Skov- og Naturstyrelsens interne informationsvejledning. Statsskovdistrikterne og Planteavlsstationen I forbindelse med den indledende miljøgennemgang, som er grundlaget for det grønne regnskab, har samtlige medarbejdere udfyldt skemaer om miljø- og arbejdsmiljøforhold ved den enkelte arbejdsopgave. De indsamlede data er på de enkelte skovdistrikter blevet behandlet i en miljøstyringsgruppe med såvel medarbejder- som ledelsesrepræsentanter. Gruppen har opstillet mål og handlingsprogram for miljøstyringsarbejdet i Også ved den løbende opfølgning og revision af miljømål og -handlingsplaner vil medarbejderrepræsentanter blive inddraget. Skovdistrikternes samarbejdsudvalg har enten været inddraget direkte eller været underrettet om processen løbende. Der har desuden løbende været orienteret bredt om miljøstyringsaktiviteterne i Megafonen, som er Miljø- og Energiministeriets interne blad, og på ministeriets interne elektroniske opslagstavle, hvor man kan se de nye handlingsplaner og referater fra møderne i erfagrupperne. 8

9 Årets resultater Den centrale styrelse Evalueringen af den hidtidige indsats ( ) viste en vis, men ikke fuldstændig gennemførelse af Miljø- og Energiministeriets fælles miljømål for kontorområdet (affald, edb, energi, kontormaskiner, inventar, papir, rengøring og tryksager) og af Skov- og Naturstyrelsen egne supplerende mål (vand, kantine og kontorartikler). De bedste resultater sås for henholdsvis inddragelse af miljøhensyn ved indkøb og for affaldssortering. Det var vanskeligere at dokumentere, hvorvidt målene om reduktion af forbruget af el, varme og papir var opfyldt. Det skyldes bl.a. at Skov- og Naturstyrelsens aktiviteter i perioden har været præget af nye initiativer og udvidelser både lokale- og personalemæssigt. Enkelte indsatsområder i Skov- og Naturstyrelsens miljøhandlingsplan for (bygningsvedligeholdelse, transport og konsulent-ydelser) var næsten ikke kommet i gang; der var problemer med registrering af affaldsmængder og tryksager samt opstilling af miljøkrav til inventarleverandører, og der var kun i begrænset omfang gennemført informationskampagner mv. overfor medarbejderne, hvilket var en af årsagerne til et stigende papir- og energiforbrug. Konklusionen var, at indsatsen fremover burde koncentrere sig om gennemførelse af resterende tiltag, forbedring af indsatsen på de nuværende indsatsområder, og en forstærket indsats omkring motivation og information. Herudover viste erfaringerne blandt andet, at der var brug for en stærkere organisatorisk opbakning samt en øget uddannelsesindsats. Indsatsen i 1997 vedr. affaldssortering, indkøb af edb-maskiner, kontormaskiner (kopimaskiner), inventar, papir, tryksager og kontorartikler, rengøring, vandforbrug og kantine er gået stort set planmæssigt, hvorimod der ikke har været ressourcer til at gennemføre de planlagte informationskampagner vedr. energi- og papirforbrug eller til at gennemføre mere økonomisk krævende tiltag. Et tidligere mål om at reducere papirforbruget med 15 % er vurderet urealistisk at gennemføre foreløbig. Forbruget søges dog fortsat nedbragt mest muligt. For så vidt angår energiforbruget, vurderes indsatsen i 1997 således som mindre tilfredsstillende, idet både el- og varmeforbruget skønnes at kunne nedsættes. Indsatsen vil blive beskrevet nærmere i afsnittet vedrørende den centrale styrelses miljøpræstationer. Statsskovdistrikterne og Planteavlsstationen I 1997 har samtlige distrikter og Planteavlsstationen indført miljøstyring. Miljøhandlingsplanerne ventes færdiggjort i Alle distrikter samt Planteavlsstationen har udarbejdet et grønt regnskab for I 1998 indfører også Skovskolen i Nødebo miljøstyring. Skov- og Naturstyrelsens mål om indførelse af miljøstyring i hele virksomheden er derfor tæt på at være opfyldt. Med det grønne regnskab er der sat fokus på fire hovedområder af statsskovdistrikternes og Planteavlsstationens virksomhed: Ressourceforbrug, udledninger og affald, arbejdsmiljø samt produkterne af virksomheden. I 1997 er natur- og miljøvenlige driftsformer opprioriteret, samtidig med at en stor del af befolkningen har haft glæde af at bruge skov og natur og af skovenes reproducerbare goder som træ og rent vand. Naturværdierne er generelt forbedret, bl.a. i forbindelse med naturpleje og naturgenopretningsprojekter, og løvtræandelen er øget. Denne tendens ventes at fortsætte i I 1997 bandt statsskovene netto ca tons CO 2 og bidrog således positivt til det samlede CO 2 -regnskab. Ressourceforbruget som følge af Skov- og Naturstyrelsens virksomhed er på flere områder mindsket i Bl.a. er pesticid- og gødningsforbruget mindsket væsentligt. Også denne tendens ventes fortsat, ligesom der ventes at ske en omlægning af forbruget mod mere miljøvenlige produkter. På flere områder, bl.a. forbrug af el og varme, vil en forbedret registrering åbne mulighed for en bedre styring af forbruget. For arbejdsmiljøet er i 1997 anvendt to indikatorer, nemlig sygefravær og arbejdsskader. I 1998 vil der være øget fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med gennemførelse af skriftlige arbejdspladsvurderinger. Det er samlet set målet at sikre en produktion af markedsomsatte goder, f.eks. tømmer, af høj kvalitet, og at øge produktionen af ikke markedsomsatte goder, f.eks. friluftsliv og biodiversitet samtidig med at belastningen af miljøet reduceres og arbejdsmiljøet forbedres. Miljøstyringsarbejdet skal medvirke til, at der tages hånd om miljø- og arbejdsforhold, at miljø- og arbejdsmiljøbelastningen gøres mindst mulig, at der anven- 9

10 des færrest mulige ressourcer, at de anvendte ressourcer udnyttes optimalt og endelig at de positive effekter af den samlede virksomhed er størst mulige. Grønt Regnskab 1997 er det første grønne regnskab for samtlige statsskovdistrikter og Planteavlsstationen. Regnskabet har derfor først og fremmest karakter af en statusopgørelse. På baggrund af årets resultater er der sat en række mål, som vil blive fulgt op i næste års grønne regnskab. 10

11 MILJØPRÆSTATIONER FOR DEN CENTRALE STYRELSE Affald Det overordnede mål er at minimere affaldsmængder, og at sortere affaldet i flest mulige fraktioner med henblik på størst mulig genanvendelse. Skov- og Naturstyrelsen har affaldssortering for Papir og pap fra kontorer, kopirum m.v., der indsamles til genbrug. Affaldet vejes. Lysstofrør og energisparepærer, der bortskaffes af ejendomsadministrationen på miljømæssigt forsvarlig måde. Skov- og Naturstyrelsens andel opgøres ikke særskilt. Ødelagt inventar, der bortskaffes til genbrugsbutikker eller til den kommunale genbrugsplads. Affaldet vejes ikke. Batterier. Bortskaffes miljømæssigt forsvarligt (opdelt i hhv. genopladelige og ikkegenopladelige). Vejes samlet. Glasaffald, der bortskaffes af ejendommen til genbrug. Styrelsens andel opgøres ikke særskilt. Olie- og kemikalieaffald (foto) indsamles og bortskaffes til genindvinding eller miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse. Affaldet vejes. Elektronisk udstyr, der i 1997 bortskaffedes via salg til genbrug. Udstyret vejes ikke. Byggeaffald bortskaffes af de involverede håndværkere. Affaldet vejes ikke. Alle øvrige affaldstyper bortskaffes via ejendommens fælles container til dagrenovation. Skov- og Naturstyrelsens andel opgøres ikke særskilt. Affaldstype 1997 Papir og pap (tons) 15,1 Batterier (kg) 59 Olie- og kemikalieaffald (kg) 25 Tabel 1. Affald Energi Alle ministeriets centrale institutioner skal i 1997 energimærke deres bygninger. Den centrale styrelse er i 1997 gennemgået med henblik på energimærkning og opstilling af nye mål for miljøindsatsen. Styrelsens egen energimærkning omfatter alene elforbruget, som er det eneste, styrelsen som lejer afregner direkte overfor forsyningsselskabet. Ejendommens varme- og vandforbrug energimærkes af udlejer, da udlejer afregner overfor forsyningsselskaberne. Styrelsen har i samråd med energikonsulenten valgt at beregne nøgletal mv. ud fra egne opgørelser, da ejendommens energimærke ikke følger kalenderåret. Forbruget af el og varme resulterede i 1997 i en samlet udledning af CO 2 på 808 tons (mod 829 tons i 1996). Generelt vurderes indsatsen i 1997 som mindre tilfredsstillende, idet både el- og varmeforbrug skønnes at kunne nedsættes ved investering i bedre styremekanismer og tekniske anlæg, opstramning af rutiner og - ikke mindst - øget indsats fra medarbejdernes side. Skov- og Naturstyrelsen har i 1997 undersøgt mulighederne for at veje de enkelte fraktioner, herunder at udskille og veje madaffald. På denne baggrund besluttede styrelsen at opstille sin egen container for at kunne veje papiraffaldet, samt igangsætte vejning af batterier. Undersøgelsen viste samtidig, at der var for lidt madaffald til særskilt fraktionering, og at det ville være uforholdsmæssigt dyrt at veje de øvrige fraktioner. Det er således første år, at affaldsmængderne for papir/pap, batterier og olie/kemikalieaffald indgår i den centrale styrelses grønne regnskab. 11

12 Energimærke: Energiforbrug (Mwh) Fjernvarme, korrigeret El Nøgletal (kwh/m 2 ) Fjernvarme, korrigeret 73,2 68,6 71,6 70,6** El* 48,8 46,8 45,1 46,3 45,8 Forbrugsudvikling - indeks (%) Fjernvarme, indeks El, indeks *m 2 -tallet for 1997 er incl Naturklagenævnets lejemål, der fraflyttedes (ca. 8 % af det samlede areal). ** Tallet stammer fra styrelsens egen energiårsrapport Tabel 2. Energimærke El Elforbruget steg i 1996, men faldt i Hovedparten af faldet skyldes, at Naturklagenævnet, der hidtil har haft til huse i Skov- og Naturstyrelsens lejemål, er fraflyttet 1. juli 1997, men ud fra en forholdsmæssig beregning tyder tallene på en stigning på 1%. Stigningen skyldes formentlig, at styrelsen er blevet Miljø- og Energiministeriets centrale knudepunkt for datatransmission, samt øget brug af edb og intern trykning. I løbet af 1997 har både styrelsens energikonsulent og Københavns Belysningsvæsen gennemført en bygningsgennemgang, som bl.a. har resulteret i halvering af lysmængden på størsteparten af bygningens gangarealer, opstramning af rutiner for check af temperatur i køleskabe og -anlæg samt slukning af lys og indgåelse af vedligeholdelseskontrakt for ventilationsanlæg. De fleste af disse tiltag vil først slå igennem i Derudover har udlicitering af kantinedriften medført elbesparende rutiner mv., der dog skønnes opvejet af en øget kundetilgang. 12

13 Varme Varmeforbruget steg i 1996, men faldt i 1997 til 70,6 kw/m2. Faldet skyldes Naturklagenævnets fraflytning pr. 1. juli 1997, men en forholdsmæssig beregning på basis af styrelsens eget nøgletal tyder på, at der er tale om en stigning i varmeforbruget på 4 %. Stigningen skyldes varmtvandsforbrug til nedvaskning af graffitti, øget varmeforbrug i garagen og for høje temperaturer i lokalerne. Der er gennemført rutiner til jævnlige check af ur og temperaturindstillinger på ventilationsanlæg og radiatorer, ligesom der er opsat termometre på udvalgte steder. Tiltagene forventes først at slå fuldt igennem i igangsat en kortlægning af produkter, leverandører og miljøkrav med henblik på en bredere erfaringsudveksling end tidligere. Den hidtidige indsats vedr. EDB og kontormaskiner (kopimaskiner), samt kontorartikler er fortsat i Omkring kontormøbler har Skov- og Naturstyrelsen i 1997 haft en aktiv dialog med leverandørerne, særligt leverandørerne af terminalborde om deres miljøforhold generelt og produkternes miljøbelastning. Efter afprøvning af forskellige borde, bl.a. for at sikre, at også de arbejdsmiljømæssige forhold var i orden, resulterede det i skift til en anden leverandør, der opfyldte miljø- og arbejdsmiljøkrav. Vand Vandforbruget er stabilt og må generelt betegnes som lavt. I 1997 har det været 0,12 m3/m2. Dog er varmtvandsforbruget steget, hvilket bla. kan skyldes grafittifjernelse, samt sænkning af brugsvandstemperaturen med 3-5 grader Vandforbrug, m Nøgletal, (m 3 ) 0,14* 0,11 0,11 0,12** Forbrugsudvikling - indeks 1993 (%) ,6 78,6 85,7 *Tallet stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægningsrapport **Tallet stammer fra styrelsens energiårsrapport Tabel 3. Vandforbrug Indkøb Det overordnede mål er at købe miljømærkede produkter eller handle med miljøcertificerede virksomheder. Derudover er der som et led i ministeriets forrige handlingsplan udformet en række krav til inventar, kontormaskiner, rengøring, tryksager, papir og edb, som justeres løbende efter behov efter vurdering i erfagrupperne og i samarbejde med Miljøstyrelsens faglige eksperter. Der stilles krav til leverandører og producenter om miljøpolitik og miljøstyring. Der stilles også krav til produkterne om fx. energiforbrug, begrænset indhold af miljøbelastende stoffer og materialer, genanvendelse, bortskaffelse og emballageforbrug. Der er etableret en erfagruppe for indkøb, hvor man i slutningen af 1997 har Papir Forbruget af printer- og kopipapir er i 1997 steget påny. Årsagen er, at rapporter i stigende omfang bliver trykt internt i styrelsen. Det samlede forbrugstal for 1997 indeholder i modsætning til tidligere forbruget til blokke mv., som siden starten af 1997 også har været af genbrugspapir. Ministeriet har et mål om, at 90 % af alt papir skal være 100 % genbrugspapir. I dag er stort set alle typer papirforbrug i styrelsen 100 % genbrugspapir, således at skønsmæssigt 95 % af papirforbruget er genbrugspapir. Enkelte kuverttyper, samt papir til mere krævende trykkeopgaver er dog ikke genbrugspapir. Her bruges i stedet hovedsageligt svanemærket papir. Det hidtidige mål om 15 % reduktion af papirforbruget er vurderet urealistisk at gennemføre foreløbig og er derfor opgivet. Det er dog fortsat et mål at søge forbruget nedbragt mest muligt. Der har ikke i 1997 været ressourcer til at gennemføre kampagner for at øge anvendelsen af duplexfunktionerne mv. Til gengæld er det elektroniske postsystem en succes, ligesom den elektroniske opslagstavle anvendes i stigende grad. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, i hvilket omfang det indebærer papirbesparelser. 13

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

1.5 Øvrige sektorer. 1.5.1 Skovbrug

1.5 Øvrige sektorer. 1.5.1 Skovbrug 1.5 Øvrige sektorer 1.5.1 Skovbrug Omkring en tiendedel af Danmark er dækket af skov. Heraf hører ca. ¼ til statsskovene og resten er kommunalt, privatejede mv. Rammerne for forvaltningen af Danmarks skove

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Skovpolitisk oplæg 2 SKOVPOLITISK OPLÆG 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Indhold Indledning og resumé 4 Skovens rekreative funktion 8 Skovens helbredende funktion 10

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Renere teknologiprojekter 1997

Renere teknologiprojekter 1997 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2002 Renere teknologiprojekter 1997 Resumeer af samtlige Miljøprojekter og Arbejdsrapporter om renere teknologi, udgivet i 1997 Niels Lyksted Cohn & Wolfe Rapporten

Læs mere