BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen"

Transkript

1 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

2 INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 5 VALGTE MILJØOPLYSNINGER 6 MILJØPOLITIK 9 MEDARBEJDERE OG MILJØ 9 OVERHOLDELSE AF VILKÅR 1 MILJØMÅL OG MILJØTEKNOLOGISKE FORBEDRINGER 13 APPENDIX 1: MILJØDATA 213 OG 5 ÅRS OVERSIGT 14

3 3 BASISOPLYSNINGER ADRESSE BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Refshalevej 25, DK-1432 København K Tlf.: , fax.: CVR-nummer: P-nummer (Lynetten): P-Nummer (Damhusåen): TILSYNSMYNDIGHED Miljøstyrelsen Slamforbrændingsanlæg Renseanlæg Lynetten, Askedepot for Renseanlæg Lynetten. Naturstyrelsen Udledning af renset spildevand Renseanlæg Lynetten og Damhusåen. Center for Miljø København Modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald. Udlastning af slam Renseanlæg Damhusåen. Affaldshåndtering. BRANCHEBETEGNELSE 37: Opsamling og behandling af spildevand. LISTEPUNKTER 5.2b: Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovation eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. 5.4: Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 1 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25. tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) K 212: Håndtering af ikke farligt affald i mængder større end 3 tons pr. dag. HOVEDAKTIVITET Rensning af spildevand. RECIPIENT Øresund modtager biologisk renset spildevand og mekanisk renset spildevand fra renseanlæggene. VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske. MILJØGODKENDELSER OG SPILDEVANDSTILLADELSER Miljøgodkendelse af nyt slamforbrændings- og biogasmotoranlæg, Lynettefællesskabet I/S, 3. september 21. Revurdering af miljøgodkendelse, Askedepot for Renseanlæg Lynetten, 17. november 29. Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Lynetten, 23. april Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen, 23. april Tilladelse til etablering af tre specialdepoter til oplagring af forurenet jord og spildevandsslam på Renseanlæg Damhusåen, 12. august Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald på Renseanlæg Damhusåen, 24. november 25. Miljøgodkendelse af anlæg til udlastning af afvandet slam på Renseanlæg Damhusåen, juli 211.

4 4 FLOWDIAGRAM FOR RENSEANLÆG LYNETTEN Flowdiagram for Renseanlæg Lynetten Bio-P tank Udligningstank Gas holders Ovn og kedel El-filter Posefilter Scrubber og røggaskondensator AFKAST Skorsten RD og eksterne Opdateret marts 214 / Suzanne Fog FLOWDIAGRAM FOR RENSEANLÆG DAMHUSÅEN Flowdiagram for Renseanlæg Damhusåen Til forbrænding Tilsætning af jernsalt og organinsk stof Tilsætning af jernsalt Gasmotor RL og RA

5 5 LEDELSENS REDEGØRELSE BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD Spildevandet fra Renseanlæg Lynettens og Damhusåens oplande består af vand fra husholdninger, erhvervs- og industrivirksomheder, regnvand opsamlet fra veje og tagflader og vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Spildevandet indeholder partikler i form af organisk og uorganisk stof samt næringssalte i form af kvælstof og fosfor m.fl. Ved renseprocessen fjernes hovedparten af stofferne. Ved at reducere udledningen af organisk stof og næringssalte til Øresund begrænses algevæksten og risikoen for iltsvind, der i alvorlige tilfælde kan give anledning til fiskedød. Udledningen af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer til Øresund reduceres også ved renseprocessen, da en væsentlig del af disse fjernes fra spildevandet med slammet eller nedbrydes. Ved renseprocessen dannes slam, som efter afvanding på renseanlæggene tørres og forbrændes på Renseanlæg Lynetten. Ved forbrændingsprocessen dannes røggas, som efter rensning i et elfilter, en basisk skrubber samt et posefilter udledes fra en 4 m høj skorsten. Ved rensning af røggassen begrænses de lokale og regionale påvirkninger af mennesker og miljø. I posefiltret bruges kalk og aktivt kul, som efterfølgende deponeres på eksternt depot. En stor andel af asken fra forbrændingsprocessen bliver genbrugt i produktionen af isoleringsmateriale hos Rockwool, og resten deponeres i et miljøgodkendt depot på Renseanlæg Lynettens område. På Renseanlæg Lynetten forbruges el og varme (sidstnævnte især fra egen produktion). Til støttefyring ved forbrænding af slammet bruges biogas. I tilfælde af, at biogas er begrænset, bruges fyringsolie. Hedtvand produceres i kedlen ved forbrænding af biogas på Renseanlæg Lynettens gas-/oliekedler og anvendes som varmekilde til tørring af det afvandede slam før forbrænding og varmeproduktion. Desuden produceres varme i et kondensationstrin i røggasrensningen. På Renseanlæg Damhusåen forbruges el og varme. En del af denne energi produceres på anlæggets gasmotor. Det afvandede slam fra Renseanlæg Damhusåen transporteres på lastbil til Renseanlæg Lynetten til tørring og forbrænding. Der modtages også mindre mængder slam fra andre renseanlæg. Der bruges fældningskemikalier til at rense spildevandet for fosfor, og der bruges polymerer ved afvandingen af slammet. Der benyttes drikkevand til rengøring og til en

6 6 række procesformål, hvor der af arbejdshygiejniske grunde ikke kan anvendes renset filtreret spildevand. En del af drikkevandet til rengøringsformål er erstattet med renset spildevand, som er behandlet på et omvendt osmoseanlæg efterfulgt af UV-behandling (RO/UV). Ved rensningen af spildevandet fjernes sand, som genbruges hos en ekstern modtager. Ristestof køres til ekstern forbrænding hos Amager Ressourcecenter. Fedt udrådnes med slammet i rådnetankene. Anlæggene har ingen udledninger til jord. Renseanlæggene kan have en lugtimmission, som påvirker nærmiljøet, selvom kritiske dele af anlæggene er overdækket. På Renseanlæg Lynetten forbrændes en del af ventilationsluften i forbrændingsovnen eller renses i biofiltre. På Renseanlæg Damhusåen renses ventilationsluften fra riste og sandfang i en bioskrubber og i et aktivt kulfilter, inden den ledes ud i omgivelserne. Der er ingen væsentlige støjgener for omgivelserne fra hverken vandrensning eller slambehandling på renseanlæggene. VALGTE MILJØOPLYSNINGER BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har for 213 valgt at medtage følgende oplysninger i miljøberetningen (Appendix 1): Mængden af renset og aflastet spildevand til Øresund og spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor baseret på en kombination af kontrolprøver og driftsprøver. Mængden af flydende affald som Renseanlæg Lynetten modtager fra sugevogne og mængden af modtaget eksternt organisk stof til forbedring af næringssaltfjernelsen på Renseanlæg Damhusåen. Mængden af afvandet spildevandsslam som forbrændes, og mængden af rejektvand som ledes retur til vandbehandlingen fra slambehandlingen. Mængden af røggas udledt via skorsten og mængden af diverse indholdsstoffer i røggassen fra slamforbrændingen. Energiforbrug i form af el, varme og fyringsolie. Energiproduktion i form af el fra biogas og produktion af varme til eget brug og til fjernvarmenettet. Biogasproduktion og mængden af afbrændt biogas på faklen, dog er afsætning af biogas til prouktion af bygas ikke medtaget. Forbrug af fældningskemikalier, polymerer, drikkevand, renset RO/UV-behandlet spildevand og diverse hjælpestoffer til behandlingen af spildevand, slam og røggas. Forbrug af diesel, benzin og flaskegas til transport. Mængden af restprodukter fra vand- og slambehandlingen, mængden af røggasaffald kørt til specialdepot, og mængden af ristestof afhændet til forbrænding på Amager Ressourcecenter. Mængden af øvrigt affald produceret (afhentet) på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen, dog ikke opgjort som 5-årsoversigter, da dette set i forhold til vores øvrige miljøpåvirkninger er vurderet som værende af mindre betydning. Mængden af udvalgte tungmetaller i det urensede og rensede spildevand samt i det afvandede slam, røggas og aske fra slambehandlingen.

7 7

8 8

9 9 MILJØPOLITIK BIOFOS vil aktivt medvirke til at genopbygge og bevare den naturlige balance i vore omgivelser. BIOFOS vil: Til enhver tid overholde sine miljøgodkendelser og udledningstilladelser og i øvrigt efterleve lovgivningen og andre krav på miljøområdet. Vedvarende arbejde på at nedbringe virksomhedens belastning af miljøet og klimaet. Forbedringer ud over de gældende krav vil ske ud fra en samlet vurdering af den miljø- og klimamæssige gevinst set i forhold til den forbundne omkostning. Arbejde med miljø- og klimaområdet igennem et struktureret og forpligtende miljøog klimaarbejde, som er forankret i virksomhedens certificerbare ledelsessystem. I samarbejde med kommuner og spildevandsforsyninger begrænse miljøbelastningen fra oplandet og i udledningen fra renseanlæggene. Ved indretning og drift af de tekniske anlæg herunder tilrettelæggelse af arbejdsgange tilstræbe løbende at minimere forbruget af ressourcer. Begrænse produktionen af restprodukter, som ikke kan nyttiggøres. Øge genanvendelse af restprodukter fra renseprocessen. Sikre, at restprodukter, der ikke kan nyttiggøres, bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Inddrage miljøhensyn ved indkøb. Leverandører med en dokumenteret miljømæssig styring og produkter, der opfylder kravene til en af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger vil blive foretrukket. Arbejde på at højne miljø- og klimabevidstheden, viden om vandmiljø og vandet som ressource gennem oplysningsvirksomhed overfor medarbejdere, borgere og virksomheder. Være med til at reducere risikoen for oversvømmelser i opland ved bl.a. at øge anlæggenes hydrauliske kapacitet og sikre anlæggenes funktion under fremtidige klimamæssige ændringer. MEDARBEJDERE OG MILJØ Som miljøvirksomhed med ansvar for at rense spildevand er mange medarbejdere i BIO- FOS naturligt inddraget i at forbedre miljøet gennem deres daglige arbejde. Miljøpræstationen registreres løbende ved målinger og driftsanalyser, som bl.a. er grundlaget for de interne nøgletal, grønt regnskab, CO 2 -regnskab og forskellige benchmarkinger, vi har deltaget i. Dette arbejde involverer en række medarbejdere på flere forskellige niveauer i organisationen.

10 1 OVERHOLDELSE AF VILKÅR OG RESUME AF EGENKONTROL TILLADELSE TIL UDLEDNING AF RENSET SPILDEVAND FRA RENSEANLÆG LYNETTEN, 23. APRIL 1996 Status over overholdelse af kravværdier og driften i 213: Kontrolværdi Kravværdi Spildevandsafgift BOD mg/l 4,2 15 5,3 COD mg/l N mg/l 5,1 8 6,9 P mg/l 1,6 1,5 1,9 Kontrolværdien er beregnet på basis af DS 2399 og 24 afløbsprøver. Kolonnen spildevandsafgift er beregnet på basis af samtlige afløbsprøver (78) og middelkoncentrationen i afløb mht. vandmængden. Alle koncentrationer er fratrukket evt. bidrag fra aflastninger. Det fremgår af tabellen, at kravværdierne for fosfor ikke har været overholdt, mens de øvrige krav overholdes med rimelig margen. Aflastningsmængden udgjorde 3,25 mio. m 3 med nedbørskorrektion (krav <2.5 mio. m 3 ). Den biologiske vandbehandling har i perioder ikke kunnet behandle 3. mio. m 3 /time primært pga. for høj slamkoncentration i luftningstankene. Dette har resulteret i større aflastninger end nødvendigt ved en optimal slamkoncentration. Afløbskvaliteten har været præget i negativ retning af ca. 8 mindre og især 2 større slamflugter med forhøjet indhold af aktivslam i anlæggets afløb i løbet af 213. De 2 større slamflugter fandt sted d. 18. september og 8. december i forbindelse med større nedbør, fejl i styringen og manglende opstart af regnstyringen (øger den hydrauliske kapacitet af den biologiske vandbehandling). Et driftsstop i ristehuset d. 16. april medførte, at det var nødvendigt at udlede 23.5 m 3 urenset spildevand i Øresund fra Kløvermarkens og Strandvængets pumpestationer. Udskiftninger af PLC er på renseanlæggets vandbehandling har i perioder begrænset den biologiske vandbehandlingskapacitet, men har været tilrettelagt på tørvejrsdage og derfor ikke medført øgede aflastninger eller forringet rensning. Der har været et tilsyn på renseanlægget i 213 fra Naturstyrelsen. Der er ikke registreret klager over anlægget.

11 11 TILLADELSE TIL UDLEDNING AF RENSET SPILDEVAND FRA RENSEANLÆG DAMHUSÅEN, 23. APRIL 1996 Status over overholdelse af kravværdier og driften i 213: Kontrolværdi Kravværdi Spildevandsafgift BOD mg/l 3, 15 5,3 COD mg/l N mg/l 4,2 8 6,5 P mg/l 1, 1,5 1,6 Kontrolværdien er beregnet på basis af DS 2399 og 24 afløbsprøver. Kolonnen spildevandsafgift er beregnet på basis af samtlige afløbsprøver (74) og middelkoncentrationen i afløb mht. vandmængden. Aflastninger indgår ikke målingerne. Det ses af ovenstående tabel, at kravværdierne har været overholdt med en rimelig margen. Aflastningsmængden udgjorde 2,1 mio. m 3 med nedbørskorrektion (krav < 3. mio. m 3 ). Den biologiske vandbehandlingskapacitet har i perioder været nedsat, pga. styringsproblemer, hvilket har resulteret i større aflastning end nødvendigt. Ligesom på Renseanlæg Lynetten er der d. 18. september og 8. december registreret relativt store slamflugter på trods af regnstyring m.v. Desuden er registeret en slamflugt d. 9. november. Ovenstående skyldes ringe bundfældningsegenskaber af aktivslammet kombineret med indkøring af ny online styringen (bl.a. regnstyringen). Der har været gennemført en omfattende udskiftning af PLC er på anlægget, uden det gav anledning til øget aflastninger eller ringere afløbskvalitet. Der har været et tilsyn på Renseanlæg Damhusåen i 213 fra Naturstyrelsen. Der er ikke registreret klager over anlægget.

12 12 MILJØGODKENDELSE AF NYT SLAMFORBRÆNDINGS- OG BIOGASMOTORANLÆG, LYNETTEFÆLLESSKABET I/S, 3. SEPTEMBER 21 Det har været i alt 9 timer (krav < 6 timer) med overskridelse af emissionskravene (A-krav). Fire gange har døgnmiddelværdien for støv været overskredet samt et døgn for ammoniak. Stopkravværdien har været overskredet 3 gange for metan en gang for kulilte i forbindelse med opstart eller nedlukning af ovn. Generelt overholder forbrændingsanlægget de gældende emissionskrav med god margin både vurderet på præstationsmålinger og på rapporter fra den automatiske målestation (B-kravene er generelt overholdt i 99% af tiden ift. krav på 97%, dog ligger ammoniak kun lidt over 97%). Online målestationen er i november måned kalibreret (AST) af en akkrediteret virksomhed. Kondensatet fra røggaskondensatoren overholder de vejledende krav til industrispildevand (bl.a. tungmetaller) således, at det kan ledes direkte til renseanlægget uden forudgående rensning. Miljøstyrelsen har været på tilsyn i 213 og fandt miljøforholdene tilfredsstillende. Der har været 5 tilfælde af udslip af biogas fra rådnetankene i 213 i alt ca m 3. I forbindelse med reparationsarbejde har det været nødvendig at udlufte 3. m 3 biogas. Primært skyldes udslippene tilstopning med efterfølgende udblæsning af vandlås pga. for højt tryk. Slambehandlingsdelen (rådnetanke og afvanding) har en del af året haft nedsat kapacitet, hvilket har resulterede i akkumulering af for meget slam i vandbehandlingen. Der er registreret klager over lugt fra anlægget i 213. Årsagen til lugt var en utæthed i ventilationen fra en lagertank. REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE, ASKEDEPOT FOR RENSEANLÆG LYNETTEN, 17. NOVEMBER 29 Der har ikke været tilsyn på anlægget i 213. Midlertidigt deponeret jord fra volden omkring slamforbrændingen ud mod Lynettehavnen er fjernet fra deponiet ved genetablering af volden. Der er ikke registreret klager over anlægget. MILJØGODKENDELSE AF MODTAGELSE, OPBEVARING OG ANVENDELSE AF BIOLOGISK NEDBRYDELIGT INDUSTRIAFFALD PÅ RENSEANLÆG DAMHUSÅEN, 24. NOVEMBER 25 Center for Miljø (CMI) har været på tilsyn i 213. Der var en række bemærkninger i tilsynsnotatet, som gav anledning til ændringer i praksis. Der er ikke registreret klager over anlægget.

13 13 MILJØGODKENDELSE AF ANLÆG TIL UDLASTNING AF AFVANDET SLAM PÅ RENSEANLÆG DAMHUSÅEN, JULI 211 Center for Miljø (CMI) har ikke været på tilsyn i 213. Der er ikke registreret klager over anlægget. MILJØMÅL OG MILJØTEKNOLOGISKE FORBEDRINGER Gennemført i 213: Certificering af ledelsessystem efter ISO 91 (kvalitetsledelse), ISO 141 (miljøledelse) og OHSAS 181 (arbejdsmiljøledelse) og indførelse af DSS (dokumenteret spildevandssikkerhed). Aktivering af regnstyring på Renseanlæg Lynetten på basis af flow prognose på op til 2 timer er afprøvet med succes og på vej til driftsfase. METSAM ((MiljøEffektiv Teknologi til SAMstyring af afløbssystem og renseanlæg) er testet i en begrænset periode. Online styring med STAR2 med regnstyring på Renseanlæg Damhusåen har medvirket til at reducerer aflastning af mekanisk renset spildevand. Det er ikke lykkedes at begrænse aflastning af mekanisk renset spildevand på Renseanlæg Lynetten primært pga. for meget slam i anlægget. Tilstopning af rådnetankene menes at være forårsaget af struvitudfældning pga. reduceret kemikaliedosering i vandbehandlingen som ellers forhindrer udfældningen ved overskud af jernsalte. Derfor er der ikke gennemført forsøg med risting af slam før tilledning til rådnetankene. Forslag til miljømål for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med kvantitative mål for 215 og 225 er vedtaget af bestyrelsen. Der er opstillet et regneark til beregning af projekters/aktiviteters indvirkning på de opstillede miljømål. Planer og mål for 214: Idriftsættelse af energibesparende driftsform (udviklet til STAR2) på Renseanlæg Lynettens vandbehandling. Blev forsinket pga. PLC udskiftning i 213. Rutinemæssig drift med METSAM og opstart af regnstyring på basis af flowprognose på Renseanlæg Lynetten. Nedbringelse af slamkoncentration i anlæggets vandbehandling til optimalt niveau. Test og i driftssættelse af opstart af regnstyring på basis af flowprognose på Renseanlæg Damhusåen. Opstilling af fælles miljø- og klimamål for BIOFOS med kvantitative mål og handlingsplaner. Fælles ledelsessystem for BIOFOS og certificering efter ISO 91 (kvalitetsledelse), ISO 141 (miljøledelse) og OHSAS 181 (arbejdsmiljøledelse).

14 14 APPENDIX

15 15 KOMMENTARER TIL MILJØDATA I PERIODEN Det fremgår, at nedbøren i 213 var det laveste registreret i de sidste 5 år, hvilket også afspejles i den samlede tilledning til renseanlæggene. På den baggrund er det kritisabelt, at aflastninger af mekanisk renset på Renseanlæg Lynetten i 213 medførte overskridelse af en kravværdi. Udledningen af organisk stof og til dels næringssalte fra Renseanlæg Lynetten bidrager specielt til den samlede udledning fra aflastningerne og en generelt ringere drift pga. for høj slamkoncentration i vandbehandlingen. Renseanlæg Damhusåens kvælstoffjernelse er blevet forbedret i 213 ved ny online styring. Tilledningen af organisk stof og næringssalte i hele perioden er relativ konstant bortset fra en en mindre tilledning i 211 end i de øvrige år. Sidstnævnte er der ikke umiddelbart en påviselig årsag til. Generelt er udledning af tungmetaller noget højere i 213 end i de tidligere år pga. mere suspenderet stof i udledningen.

16 16 Kviksølvudledningen fra Renseanlæg Lynetten domineres af specielt én høj måling (5-1 x over det normale) og giver derfor anledning til en udledning på mere end den dobbelte mængde i forhold til Den større udledning i 212 kan forklares ud fra en større tilledning af kviksølv. Mængderne af tungmetaller i røggassen er så begrænset, at den udgår af 5 års oversigten. Normal ville tungmetalindholdet m.v. i røggasaffaldet fremgå af graferne, men pga. en fejl er der ikke udtaget prøver i 213. Der er en trend i, at tilledningen af bly, cadmium, krom, kobber og nikkel er faldende i perioden, mens kviksølv og zink er mere konstant. Mængden af slam til forbrænding er mindre end det foregående år. Dette gør sig navnligt gældende på Renseanlæg Lynetten også når det tages højde, at en del af slammet er kørt til behandling på eksterne anlæg (dog ikke på niveau med 211). Det undersøges pt. om der er fejl i registreringen af slammængderne. Røggasmængderne i 211 (fra maj) og 212 er pga. en fejl i databehandlingen fra skorstensmålestationen opgjort til det dobbelte af den rigtige værdi. Dette påvirker ikke diagrammerne med røggassens indhold, da de er opgjort på basis af flowmålingerne under præstationsmålinger. Forbruget af el er generelt faldende (ca. 1 % i perioden) og elproduktionen er stigende. Den samlede biogasproduktion er voksende og på niveau med i 212. Desværre er mængden af biogas til faklen også på samme niveau. Varmeproduktionen er ikke optimal pga. for ringe udnyttelse af kapaciteten af røggaskondensatoren (for høj fremløbstemperatur under ombygning). Tallet for varmeproduktionen i 212 er muligvis for højt og skal undersøges nærmere. Forbruget af olie er støt faldende i takt med optimeringerne på fluidbed ovnen. Forbruget af fældningskemikalier er ligeledes faldende med indførelsen af moderne online styring (sidst på Renseanlæg Damhusåen). Vandforbruget har været påvirket af et rørbrud på hovedledningen på Renseanlæg Lynetten, men også af en ikke optimal drift af røggasrensningen.

17 17 MILJØDATA FOR 213 VANDBEHANDLING INDGÅENDE STRØMME RL RD RL+RD DATA ER FASTLAGT VED Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 55,9 24,4 8,3 M Onlineflowmålinger Organisk stof i spildevand COD t/år B Flowproportionale døgnprøver BOD t/år B Flowproportionale døgnprøver Næringssalte i spildevand Fosfor t/år B Flowproportionale døgnprøver Kvælstof t/år B Flowproportionale døgnprøver Andet Flydende affald t/år M Afvejning Propylenglycol t COD/år M Årlig mængde leveret UDGÅENDE STRØMME Organisk stof i renset spildevand COD t/år B Flowproportionale døgnprøver BOD t/år B Flowproportionale døgnprøver Næringssalte i renset spildevand Fosfor t/år B Flowproportionale døgnprøver Kvælstof t/år B Flowproportionale døgnprøver Aflastet primært renset spildevand Mængde * (Kravoverholdelse) mio. m 3 /år 3,2 2, 5,2 M Onlineflowmålinger Organisk stof i aflastet spildevand COD t/år B Flowproportionale prøver BOD t/år B Flowproportionale prøver Næringssalte i aflastet spildevand Fosfor t/år B Flowproportionale prøver Kvælstof t/år B Flowproportionale prøver * Nedbørsnormaliserede værdier

18 t TS/ÅR SLAM TIL FORBRÆNDING SLAMBEHANDLING INDGÅENDE STRØMME RL RD RL+RD DATA ER FASTLAGT VED Spildevandsslam Slam til forbrænding t TS/år B Beregnet ud fra driftstimer af ovnanlæg Heraf slam modtaget fra andre anlæg t TS/år B Afvejning og tørstofbestemmelser Slam til kompostering* t TS/år B På basis af antal containerlæs Slam til SCA (forbrænding)* t TS/år B På basis af antal containerlæs INTERNE STRØMME Rejektvand retur til vandbehandling Vandmængde mio. m 3 /år,7 1,2 1,9 M Onlineflowmålinger UDGÅENDE STRØMME Røggas fra forbrændingsovn Røggasmængde mio. Nm 3 /år B Onlineflowmåling Kulmonooxid t/år,3 -,3 B AMS kontinuert Kuldioxid t/år B To emissionsmålinger á 2x1 time Svovldioxid kg/år B AMS kontinuert Partikler kg/år B AMS kontinuert Saltsyre kg/år B AMS kontinuert Flussyre kg/år B To emissionsmålinger á 2x1 time Kvælstofoxider kg/år B AMS kontinuert Dioxin mg/år,2 -,2 B To emissionsmålinger á 2x6 timer TOC kg/år B AMS kontinuert * Udgående

19 19 ENERGI INDGÅENDE STRØMME RL RD RL+RD DATA ER FASTLAGT VED El MWh/år M Aflæsning af målere Varme MWh/år M Aflæsning af målere Fyringsolie m 3 /år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse INDGÅENDE STRØMME - EGEN PRODUKTION Varme MWh/år M Aflæsning af målere Biogas Nm 3 /år M Flowmåler El fra solceller* MWh/år UDGÅENDE STRØMME Salg af fjernvarme MWh/år M Aflæsning af målere Salg af el MWh/år M Aflæsning af målere Biogas til fakkel Nm 3 /år B Registrering af driftstid og gennemsnitsflow RESSOURCER VANDBEHANDLING RL RD RL+RD DATA ER FASTLAGT VED Jern(III)klorid (11,8%) t produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse NaOH (5 %) t produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse HCl (3 %) t produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Ca(OH) 2 t/produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Aluminiumsklorid t produkt/år - Natriumhypochlorit (15%) l produkt/år - NaOH (28 %) l produkt/år 1 1 M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse SLAMBEHANDLING Ammoniakopløsning (24%) t/produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Polymerer t aktiv/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse HOK aktivt koks t produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Sand til fluidbed t produkt/år M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse VAND Drikkevand m 3 /år M Aflæsning af målere Renset spildevand m 3 /år i.m. M Aflæsning af målere Teknisk vand m 3 /år M Aflæsning af målere Transport Diesel l/år M Årlig mængde leveret Benzin l/år M Årlig indkøbt mængde Flaskegas kg/år M Årlig mængde leveret * xxxxxx

20 2 DAMHUSÅEN 524. KG/ÅR SAND TIL GENANVENDELSE AFFALD & RESTPRODUKTER GENANVENDELSE RL RD RL+RD DATA ER FASTLAGT VED Batterier* kg/år M Afvejning Elektronikaffald og lyskilder kg/år M Afvejning Grene, blade, græs, m.m. kg/år M Afvejning Jern & metal kg/år A Vægt anslået ud fra volumen Beton & ovnsten kg/år M Afvejning Papir/pap kg/år M Afvejning Kabelskrot** kg/år Olieaffald kg/år Genanvendt plast kg/år M Afvejning Aske kg TS/år M Afvejning Sand kg/år M Afvejning I alt til genanvendelse: kg/år FORBRÆNDING Husholdningsaffald** kg/år?? Laboratorieaffald (farligt affald) kg/år M Afvejning Olieaffald kg/år Småt brændbart kg/år M Afvejning Ristestof kg/år M Afvejning I alt til forbrænding: kg/år DEPONERING Eget depot Aske (bund- og flyveaske) kg TS/år M Afvejning Jord (klasse 1) kg/år Eksternt depot Røggasaffald (farligt affald) kg TS/år M Afvejning Isoleringsmateriale kg/år I alt til deponering: kg/år Total affaldsproduktion kg/år * Batterier ikke afhentet i 213 ** Ikke opgjort afhentes af R98

21 21 TUNGMETALLER INDGÅENDE STRØMME RL RD RL+RD DATA ER FASTLAGT VED Tungmetaller i spildevand Bly kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Cadmium kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Kobber kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Krom kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Kviksølv kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Nikkel kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Zink kg/år B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver INTERNE STRØMME Tungmetaller i slam Bly kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver Cadmium kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver Kobber kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver Krom kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver Kviksølv kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver Nikkel kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver Zink kg/år B Ugeblandeprøver af stikprøver UDGÅENDE STRØMME Tungmetaller i spildevand 1) 2) Bly kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Cadmium kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Kobber kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Krom kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Kviksølv kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Nikkel kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Zink kg/år B 14-dages flowproportionale døgnprøver Tungmetaller i røggas 3) Arsen kg/år <,3 - <,3 B Emissionsmåling 2x1 time Bly kg/år <,3 - <,3 B Emissionsmåling 2x1 time Cadmium kg/år <,3 - <,3 B Emissionsmåling 2x1 time Kobber kg/år <,4 - <,4 B Emissionsmåling 2x1 time Krom kg/år <,3 - <,3 B Emissionsmåling 2x1 time Kviksølv kg/år <,1 - <,1 B Emissionsmåling 2x1 time Mangan kg/år <,3 - <,3 B Emissionsmåling 2x1 time Nikkel kg/år <,6 - <,6 B Emissionsmåling 2x1 time Tungmetaller i aske Bly kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Cadmium kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Kobber kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Krom kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Kviksølv kg/år 1,7-1,7 B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Nikkel kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Zink kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Arsen kg/år B 5-dages blandeprøver hver 8. uge 1) Inkl. bidrag fra aflastet spildevand 2) Ekskl. bidrag fra aflastet spildevand 3) Målt på nyt ovnanlæg Tungmetaller i rejektvand og fra tungmetalfældningsanlæg udgår

22 22 NØGLEDATA FOR PERIODEN

23 23 VANDBEHANDLING SPILDEVAND (MIO. M 3 ) TILLØB AFLASTNING FLYDENDE AFFALD FRA SUGEVOGNE (T/ÅR) NEDBØR (MM/ÅR) KULSTOFDOSERING (T COD/ÅR) ORGANISK STOF COD (T/ÅR) TILLØB AFLØB INKL. AFLASTNING ORGANISK STOF BOD (T/ÅR) TILLØB AFLØB INKL. AFLASTNING KVÆLSTOF (T/ÅR) TILLØB AFLØB INKL. AFLASTNING FOSFOR (T/ÅR) TILLØB AFLØB INKL. AFLASTNING

24 24 SLAMBEHANDLING SLAM TIL FORBRÆNDING (t TS/ÅR) RØGGASSENS INDHOLD AF CO 2 (T/ÅR) REJEKTVAND FRA SLAMBEHANDLING (MIO. M 3 /ÅR) RØGGASSENS INDHOLD AF DIOXIN (MG/ÅR) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,4,3,2, RØGGASMÆNGDE (MIO. M 3 /ÅR) RØGGASSENS INDHOLD (KG/ÅR) SO 2 PARTIKLER NØDUDSLIP AF URENSET RØGGAS (TIMER/ÅR) RØGGASSENS INDHOLD (KG/ ÅR) HCI HF

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

1 201 MILJØBERETNING 1

1 201 MILJØBERETNING 1 1 MILJØBERETNING 2011 2 MILJØBERETNING 2011 LYNETTEFÆLLESSKABET I/S MEDLEMSKOMMUNER Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rødovre BESTYRELSE Formand Ayfer Baykal København

Læs mere

LYNETTEFÆLLESSKABET I/S. Lynettefællesskabet I/S GRØNT REGNSKAB 2008

LYNETTEFÆLLESSKABET I/S. Lynettefællesskabet I/S GRØNT REGNSKAB 2008 LYNETTEFÆLLESSKABET I/S Lynettefællesskabet I/S GRØNT REGNSKAB 28 GRØNT REGNSKAB 28 Lynettefællesskabet I/S EJERKOMMUNER Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rødovre

Læs mere

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre 1 MILJØ BERET NING 2013 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG AVEDØRES VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 5

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Grønt regnskab 2007. Lynettefællesskabet I/S

Bilag til pkt. 5. Grønt regnskab 2007. Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Grønt regnskab 2007 Lynettefællesskabet I/S Marts 2008 Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre Bestyrelse

Læs mere

MILJØ BERET NING 2014

MILJØ BERET NING 2014 1 MILJØ BERET NING 214 2 LYNGBY-TAARBÆK SIGNATURFORKLARING KOMMUNEGRÆNSE HOVEDOPLANDSGRÆNSE TRANSMISSIONSLEDNINGER P PUMPESTATION GENTOFTE GLADSAXE REGNVANDSBASSIN RENSEANLÆG HERLEV BALLERUP P RENSEANLÆG

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

FOR RENSEANLÆG LYNETTEN OG DAMHUSÅEN

FOR RENSEANLÆG LYNETTEN OG DAMHUSÅEN G R Ø N T R E G N S K A B 29 FOR RENSEANLÆG LYNETTEN OG DAMHUSÅEN Lynettefællesskabet I/S EJERKOMMUNER Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rødovre BESTYRELSE Formand

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

MILJØ BERET NING 2015

MILJØ BERET NING 2015 1 MILJØ BERET NING 215 2 LYNGBY-TAARBÆK SIGNATURFORKLARING KOMMUNEGRÆNSE HOVEDOPLANDSGRÆNSE TRANSMISSIONSLEDNINGER P PUMPESTATION GENTOFTE GLADSAXE REGNVANDSBASSIN RENSEANLÆG HERLEV BALLERUP P RENSEANLÆG

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 11. april 2014

Bestyrelsesmøde 11. april 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 11. april 2014 3. april 2014 Pkt. 6. Godkendelse af årsberetning

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

KLIMA- OG MILJØBERETNING

KLIMA- OG MILJØBERETNING 2 16 KLIMA- OG MILJØBERETNING Energieffektiv BIOFOS er blandt verdens mest energieffektive spildevandsvirksomheder Side 4 Klar til fremtiden Nyt pilotanlæg gør BIOFOS klar til fremtiden Side 6 Reduceret

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

1 ÅRS BERET NING 2013

1 ÅRS BERET NING 2013 1 ÅRS BERET NING 2013 SIGNATURFORKLARING KOMMUNEGRÆNSE HOVEDOPLANDSGRÆNSE TRANSMISSIONSLEDNINGER P PUMPESTATION GENTOFTE GLADSAXE REGNVANDSBASSIN RENSEANLÆG HERLEV BALLERUP P RENSEANLÆG LYNETTEN ALBERTSLUND

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Årsberetning og Grønt regnskab

Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S 26 Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre BESTYRELSE Formand Hamid

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg Bilag til pkt. 6 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Ref 9459701

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S. Bilag til årsberetning Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008

Lynettefællesskabet I/S. Bilag til årsberetning Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008 Lynettefællesskabet I/S Bilag til årsberetning 2008 Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008 30. september 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer: A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2015

Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 19. marts 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN Gymnasium/HF/VUC BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling FAGLIGHED

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 1 Indhold 1. Kort præsentation af BIOFOS 2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2015

Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 27. marts 2015 19. marts 2015 Pkt. 6. Godkendelse af årsberetning

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Miljøprofil og carbon footprint for Lynettefællesskabets drift 2006-2008

Miljøprofil og carbon footprint for Lynettefællesskabets drift 2006-2008 Bilag til pkt 4 Lynettefællesskabet I/S Miljøprofil og carbon footprint for Lynettefællesskabets drift 2006-2008 Notat Oktober 2009 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64

Læs mere

1 ÅRS BERET NING 2014

1 ÅRS BERET NING 2014 1 ÅRS BERET NING 2014 2 LYNGBY-TAARBÆK SIGNATURFORKLARING KOMMUNEGRÆNSE HOVEDOPLANDSGRÆNSE TRANSMISSIONSLEDNINGER P PUMPESTATION GENTOFTE GLADSAXE REGNVANDSBASSIN RENSEANLÆG HERLEV BALLERUP P RENSEANLÆG

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB 2009

FORVENTET REGNSKAB 2009 Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET REGNSKAB 2009 8.02.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden 2 C. Finansiering af årets udgifter

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Grønne regnskaber 2011

Grønne regnskaber 2011 Grønne regnskaber 2011 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION VEDR. RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

KRAVSPECIFIKATION VEDR. RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Bilag 4 KRAVSPECIFIKATION VEDR. RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

KLOAKLAB FRA AAADR TIL AHA! klasse BIOFOS. TEMA: Fra renseanlæg til energifabrik

KLOAKLAB FRA AAADR TIL AHA! klasse BIOFOS. TEMA: Fra renseanlæg til energifabrik KLOAKLAB FRA AAADR TIL AHA! 3.-10. klasse BIOFOS TEMA: Fra renseanlæg til energifabrik FAGLIGHED OG INDSIGT KLOAKLAB ER FORMIDLING OM SPILDEVAND, MILJØ OG BÆREDYGTIG ENERGI. VI KOBLER TEORI OG ØVELSER

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Håndtering af slam fra renseanlæg

Håndtering af slam fra renseanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 209 Offentligt Håndtering af slam fra renseanlæg Set fra vores side, er valget ikke så svært! Skal vores slam eksporteres 800 km ned i Tyskland? Eller vil

Læs mere