FOR RENSEANLÆG LYNETTEN OG DAMHUSÅEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR RENSEANLÆG LYNETTEN OG DAMHUSÅEN"

Transkript

1 G R Ø N T R E G N S K A B 29 FOR RENSEANLÆG LYNETTEN OG DAMHUSÅEN

2 Lynettefællesskabet I/S EJERKOMMUNER Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rødovre BESTYRELSE Formand Bo Asmus Kjeldgaard København Næstformand Nils-Ole Heggland Frederiksberg Medlemmer Lisbeth Winther Gentofte Trine Henriksen Gladsaxe Lis Lykke Petersen Herlev Anders Wolf Andresen Hvidovre René Rud Mikkelsen København Jakob Næsager København Kim Emil Nielsen København Henrik Svendsen København Flemming Steen Munch København Rikke Fog-Møller København Christina Stenberg Lillie Lyngby-Taarbæk Bente Hylleborg Rødovre Medarbejderrepræsentant Levi Madsen Lynettefællesskabet EMBEDSMANDSUDVALG Formand Torben Knudsen Lynettefællesskabet Medlemmer Mikael Koopmann Frederiksberg Carsten Nystrup Nordvand Arne Kristensen Nordvand Søren Birch Herlev Carsten Raad Petersen Hvidovre Lykke Leonardsen København Søren Povlsen København N. J. Drisdal Hansen Lyngby-Taarbæk Johanne Bruun Rødovre Direktør Adresse Torben Knudsen Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 25 DK-1432 København K Telefon: Telefax:

3 Indhold Basisoplysninger 4 Tilsynsmyndighedernes udtalelse 5 Lynettefællesskabets væsentligste ressource- og miljømæssige forhold 7 Ledelsens redegørelse 9 Valgte miljøoplysninger 9 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 9 Mål og resultater for miljø og arbejdsmiljø 1 Leverandører og miljø 12 Medarbejdere og miljø 12 Arbejdsmiljø og sikkerhed 12 Vilkårsoverholdelse og klager 13 Miljø- og arbejdsmiljødata 14 Kommentarer til miljødata 14 Miljødata for Miljødata for perioden Arbejdsmiljødata for perioden Resumé af egenkontrol 28 Resumé af miljøprofil og carbon footprint 32 3

4 Basisoplysninger ADRESSE Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 25, DK-1432 København K Tlf.: , fax.: CVR-NUMMER: P-NUMMER (Lynetten): P-NUMMER (Damhusåen): TILSYNSMYNDIGHED Miljøcenter Roskilde Center for Miljø København (Spildevandsbehandling fra røggasrensningen. Modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald. Affaldshåndtering) Væsentlige biaktiviteter Forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske. Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser Miljøgodkendelse af renseanlæg Lynettens slamforbrændingsanlæg, 23. december 25. Revurdering af miljøgodkendelse, Askedepot for Renseanlæg Lynetten, 17. november 29. Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Lynetten, 23. april Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen, 23. april Tilladelse til etablering af tre specialdepoter til oplagring af forurenet jord og spildevandsslam på Renseanlæg Damhusåen, 12. august Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og anvendelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald på Renseanlæg Damhusåen, 24. november 25. BRANCHEBETEGNELSE 9 1 : Opsamling og behandling af spildevand. Listepunkter K 17: Anlæg, der forbrænder andet ikke-farligt affald end dagrenovation eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. K 15: Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 1 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25. tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) Hovedaktivitet Rensning af spildevand. Recipient Øresund modtager biologisk renset spildevand og mekanisk renset spildevand fra renseanlæggene. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 4

5 Tilsynsmyndighedernes udtalelse Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Roskilde har modtaget grønt regnskab for Lynettefællesskabet I/S for regnskabsåret 29. Miljøcenter Roskilde har i sin udtalelse ikke forholdt sig til de dele af det grønne regnskab, der omhandler tungmetalfældningsanlægget. For tungmetalfældningsanlægget er det Københavns Kommune, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Udtalelse Oplysningerne i grønt regnskab 29 er i overensstemmelse med vores oplysninger om virksomheden. Vi har ikke oplysninger om andre væsentlige forhold, som efter vores opfattelse burde have været medtaget i det grønne regnskab. Klager Det skal i øvrigt bemærkes, at Miljøcenter Roskilde ikke har modtaget klager over Lynettefællesskabet I/S i det pågældende regnskabsår. Grundlag for udtalelse Udtalelsen forholder sig til følgende oplysninger i det grønne regnskab, dog har Miljøcenteret ikke vurderet forhold vedrørende deponering af stoffer på jord, bortskaffelse af affald og udledning af spildevand til offentlig kloak, da kommunen fører tilsyn med disse forhold: Basisoplysninger Det eller de listepunkter virksomheden er miljøgodkendt under Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand samt om tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse(r) Den korte, kvalitative beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter Oplysninger om miljøforhold Oplysninger om virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer Oplysninger om væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som - indgår i produktionsprocesserne - udledes af virksomheden til luft, vand og jord - indgår i virksomhedens produkter - indgår i virksomhedens affald Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om den samlede affaldsmængde - hvilke mængder der heraf går til genanvendelse, for brænding og deponering - opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner - virksomhedens indsats til sortering af affaldet Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold Oplysninger om evt. miljøforhold i 7, stk. 1, der ikke er relevante for virksomheden Resumé af egenkontrol Resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en oversigtlig form viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår Med venlig hilsen Hanne Holst Linulf Ledelsens redegørelse En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 5

6 Center for Miljø, København Center for Miljøs vurdering af resultater Center for Miljø har modtaget Lynettefællesskabets grønne regnskab for 29. Oplysningerne i det grønne regnskab er i overensstemmelse med vores oplysninger om virksomheden. Vi har ikke oplysninger om andre væsentlige forhold, som efter vores opfattelse burde have været medtaget i det grønne regnskab. Det skal også bemærkes, at vi ikke har modtaget klager over Lynettefællesskabet i 29. Hvad Center for Miljø har forholdt sig til i vurderingen af regnskabet Center for Miljøs udtalelse omhandler udelukkende oplysninger relateret til affaldshåndtering, tungmetalfældningsanlægget på Renseanlæg Lynetten samt modtagelse af industrispildevand på Renseanlæg Damhusåen. - opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner - virksomhedens indsats til sortering af affaldet Oplysninger om støj-, støv- og lugtforhold Oplysninger om evt. miljøforhold i 7, stk. 1, der ikke er relevante for virksomheden Resumé af egenkontrol Resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på en oversigtlig form viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår. André Koefoed / Kim Kanstrup I vores vurdering af det grønne regnskab har vi forholdt os til følgende oplysninger i regnskabet: Basisoplysninger Det eller de punkter virksomheden er miljøgodkendt under Den korte, kvalitative beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet eller eventuelle biaktiviteter Ledelsens redegørelse Oplysninger om der er sket vilkårsovertrædelser i regnskabsåret, og i givet fald en redegørelse for, hvad virksomheden har gjort for at afhjælpe overtrædelserne og for at forebygge eventuelle gentagelser Oplysninger om miljøforhold Oplysninger om virksomhedens væsentligste forbrug af energi, vand og råvarer Oplysninger om væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som - indgår i produktionsprocesserne - udledes af virksomheden til luft, vand og jord - indgår i virksomhedens produkter - indgår i virksomhedens affald Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om - den samlede affaldsmængde - hvilke mængder der heraf går til genanvendelse, for brænding og deponering GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 6

7 RL Lynettefællesskabets væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Spildevandet fra Lynettefællesskabets opland består af vand fra husholdninger, erhvervs- og industrivirksomheder, regnvand opsamlet fra veje og tagflader og vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Spildevandet indeholder partikler i form af organisk og uorganisk stof samt næringssalte i form af kvælstof og fosfor m.fl. Ved renseprocessen fjernes hovedparten af stofferne. Ved at reducere udledningen af organisk stof og næringssalte til Øresund begrænses algevæksten og risikoen for iltsvind, der i alvorlige tilfælde kan give anledning til fiskedød. Udledningen af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer til Øresund reduceres også ved renseprocessen, da en væsentlig del af disse fjernes fra spildevandet med slammet eller nedbrydes. for tungmetaller, inden vandet returneres til vandbehandlingen. Tungmetalholdigt materiale afhændes til specialbehandling sammen med laboratorieaffald fra Lynettefællesskabets laboratorium. I posefiltret bruges kalk og aktivt kul, som efterfølgende deponeres på eksternt depot. De gamle røggasvaskere står som reserve til røggasrenseanlægget. En stor andel af asken fra forbrændingsprocessen bliver genbrugt i produktionen af isoleringsmateriale hos Rockwool, og resten deponeres i et miljøgodkendt depot på Renseanlæg Lynettens område. Ved renseprocessen dannes slam, som efter afvanding på renseanlæggene tørres og forbrændes på Renseanlæg Lynetten. Ved forbrændingsprocessen dannes røggas, som efter rensning i et el-filter, to kemiske skrubbere samt et posefilter udledes fra en 9 m høj skorsten. Ved rensning af røggassen begrænses de lokale og regionale påvirkninger af mennesker og miljø. De kemiske skrubbere producerer spildevand, der renses Flowdiagram for Renseanlæg Lynetten Posefilter Eksternt depot Askedepot eller genanvendelse Eksternt depot GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 7

8 RD På Renseanlæg Lynetten forbruges el og varme. Til støttefyring ved forbrænding af slammet bruges biogas og fyringsolie. Hedtvand produceres i kedlen ved forbrænding af biogas på Renseanlæg Lynettens gas-/oliekedler og anvendes som varmekilde til tørring af det afvandede slam før forbrænding. På Renseanlæg Damhusåen forbruges el og varme. En del af denne energi produceres på anlæggets gasmotor. Det afvandede slam fra Renseanlæg Damhusåen transporteres på lastbil til Renseanlæg Lynetten til tørring og forbrænding. Der modtages også mindre mængder slam fra andre renseanlæg. Der bruges fældningskemikalier til at rense vandet for fosfor, og der bruges polymerer ved afvandingen af slammet. Der benyttes drikkevand til rengøring og til en række procesformål, hvor der af arbejdshygiejniske grunde ikke kan anvendes renset spildevand. slammet i rådnetankene. Lynettefællesskabet har ingen udledninger til jord. Renseanlæggene kan have en lugtudsendelse, som påvirker nærmiljøet, selvom kritiske dele af anlæggene er overdækket. På Renseanlæg Lynetten forbrændes en del af ventilationsluften i forbrændingsovnen eller renses i biofiltrer. På Renseanlæg Damhusåen renses ventilationsluften fra riste og sandfang i en bioskrubber og i et aktivt kulfilter, inden den ledes ud i omgivelserne. Der er ingen væsentlige støjgener for omgivelserne fra hverken vandrensning eller slambehandling på renseanlæggene. Ved rensningen af spildevandet fjernes sand, som genbruges hos en ekstern modtager. Ristestof køres til ekstern forbrænding hos Amagerforbrænding I/S. Fedt udrådnes med Renseanlæg Damhusåen Til forbrænding Tilsætning af jernsalt og organinsk stof Tilsætning af jernsalt GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 8

9 Ledelsens redegørelse Valgte miljøoplysninger Lynettefællesskabet I/S har for 29 valgt at medtage følgende oplysninger i det grønne regnskab: Mængden af renset og aflastet spildevand til Øresund og spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor. Mængden af flydende affald Renseanlæg Lynetten modtager fra sugevogne og mængden af modtaget eksternt organisk stof til forbedring af næringssaltfjernelsen på Renseanlæg Damhusåen. Mængden af afvandet spildevandsslam som forbrændes, og mængden af rejektvand som ledes retur til vandbehandlingen fra slambehandlingen. Mængden af røggas udledt via skorsten og og mængden af diverse indholdsstoffer i røggassen fra slamforbrændingen. Antal driftstimer via nødskorsten og røggasvasker. Energiforbrug i form af el, varme og fyringsolie. Energiproduktion i form af el fra biogas og produktion af varme til eget brug og til fjernvarmenettet. Biogasproduktion og mængden af afbrændt biogas på faklen. Forbrug af fældningskemikalier, polymerer, drikkevand og diverse hjælpestoffer til behandlingen af spildevand, slam og røggas. Forbrug af diesel, benzin og flaskegas til transport. Mængden af restprodukter fra vand- og slambehandlingen, mængden af røggasaffald kørt til specialdepot, og mængden af ristestof afhændet til forbrænding på Amagerforbrænding I/S. Mængden af øvrigt affald produceret (afhentet) på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen, dog ikke opgjort som 5-års-oversigter, da dette set i forhold til vores øvrige miljøpåvirkninger er vurderet som værende af mindre betydning. Mængden af udvalgte tungmetaller i det urensede og rensede spildevand samt i det afvandede slam, røggas og aske fra slambehandlingen. Resumé af resultater fra miljøprofil og carbon footprint fra Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Lynettefællesskabet vil aktivt medvirke til at genopbygge og bevare den naturlige balance i vore omgivelser. For at arbejde mod det mål har Lynettefællesskabet formuleret sin miljøpolitik: Lynettefællesskabet er til enhver tid forpligtet til at rense spildevandet og bortskaffe slammet i henhold til gældende krav. Rensning af spildevandet og behandling af slammet ud over de gældende krav skal ske ud fra en samlet vurdering af, hvad der er bedst for miljøet. Lynettefællesskabet vil åbent samarbejde med myndighederne og vores interessenter om miljøspørgsmål og vil til enhver tid som minimum overholde de krav, som myndighederne har pålagt os. Lynettefællesskabet vil løbende revurdere sin miljøpolitik for derigennem at sikre en fortsat forbedring af miljøindsatsen. Lynettefællesskabet vil gennem samarbejde med interessentkommunerne medvirke til, at kommunernes borgere og virksomheder erkender deres ansvar for at nedsætte mængden af miljøbelastende stoffer i spildevandet. Lynettefællesskabet vil systematisk arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold for vore medarbejdere. Lynettefællesskabet vil ved information og uddannelse motivere medarbejderne til at udvise miljømæssig ansvarlighed. Lynettefællesskabet vil systematisk arbejde på at forhindre lugtemissioner, således at vore naboer ikke generes. Lynettefællesskabet vil arbejde på, at indkøb foretages hos leverandører, der har indført miljøledelse. Lynettefællesskabet vil udvikle sin viden om spildevandsrensning og slambortskaffelse gennem samarbejde med universiteter og videncentre i ind- og udland. Lynettefællesskabet vil markere sig med deltagelse i udviklingsorienterede samarbejdsprojekter sammen med private og offentlige deltagere. Lynettefællesskabet vil medvirke til at informere omverdenen om vandkredsløbet og vandets betydning som ressource. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 9

10 Målet er nået Målet er ikke nået endnu, men arbejdet fortsætter Målet er ikke nået og opgivet ATEX: Arbejde i eksplosiv atmosfære APV: Arbejdspladsvurdering APB: Arbejdspladsbrugsanvisning Mål og resultater for miljø og arbejds miljø Mål Reducering af el-forbrug til kvælstoffjernelsen med 1 %. Udrådning af biologisk slam på rådnetanke: Mål for 29: 1 % af biologisk slam på Renseanlæg Lynetten udrånes. Mål for 21: 8 % af biologiske slam skal udrådnes. Bedre dokumentation. Tungmetalfældningsanlægget skal overholde kravværdierne i sidste halvår af 21. Forbruget af drikkevand skal fortsat nedbringes. Reduceres med 1. m 3 i forhold til basisåret 26 (43.45 m 3 ). Den automatiske målestation i skorstenen skal overholde alle formelle vilkår og krav i miljøgodkendelsen og standarder. Reduktion af lugt fra Renseanlæg Lynetten til 8 LE (lugtenheder) i anlæggets skel i 21. Udarbejdelse og implementering af beredskabsplan (risiko og miljø) for hele Lynettefællesskabet i 29. Revision af APV med indarbejdelse af sygefravær og psykisk arbejdsmiljø. Kemikaliestyring. Opgørelse af miljøpåvirkninger fra Lynettefællesskabet efter UMIP-metoden for Resultater i 29 På begge renseanlæg er der nu etableret avanceret processtyring. Dette system optimerer løbende vandbehandlingens drift og minimerer el-forbruget. Målet udgår derfor. Dokumentationen for grad af udrådning af biologisk slam på Renseanlæg Lynetten er for utilstækkelig til at opgøre den. Den ligger formentligt på ca. 6 %. Problemer med opkoncentrering af sekundær slam. Anlægget overholdt kravene på nær for nikkel og arsen. Der arbejdes på at optimere fældningsprocessen. Forbruget af teknisk vand (drikkevand) er steget markant på Renseanlæg Lynetten pga. problemer med anvendelse af renset spildevand. Projekt med henblik på fremstilling af teknisk vand ud fra renset spildevand igangsat i 21. Den automatiske målestation med tilhørende rapportering overholder nu alle formelle krav. Der er udført lugtmålinger i 29 på en række punktkilder. Der mangler at blive udført målinger på afkastet fra biofiltrerne, før OML-beregningerne udføres. Der er gennemført brandøvelse på Renseanlæg Lynetten i 29. Der planlægges øvelser på bege anlæg i 21. ATEXdirektivets implementering omfatter også nyt ovnanlæg. Opfølgning og videreførelse af arbejdet i 29. Revision af APB for mærkningspligtige produkter. Rapport over miljøpåvirkninger og carbon footprint er færdiggjort i 29. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 1

11 GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 11

12 Leverandører og miljø Lynettefællesskabet stiller i sin indkøbspolitik følgende krav til miljøhensyn: Lynettefællesskabet vil gennem miljørigtige indkøb gøre en aktiv indsats for at mindske virksomhedens miljøbelastning. Ved valg af leverandører skal der lægges vægt på, at leverandørerne har en intern miljøpolitik for virksomheden. De må gerne være certificeret efter EMAS eller ISO 141. Endvidere bør der vælges produkter, der opfylder kravene til en af de offentligt kontrollerede miljømærkeordninger. Der sker en løbende udskiftning af stoffer og materialer, der anvendes i driften af renseanlæggene, således at miljø- og arbejdsmiljøbelastningen nedsættes. Dette sker ved brug af positivlister og miljømærkede produkter, især inden for rengøringsmidler og brændstoffer. Medarbejdere og miljø Som miljøvirksomhed med ansvar for at rense spildevand er mange medarbejdere i Lynettefællesskabet naturligt inddraget i at forbedre miljøet gennem deres daglige arbejde. Miljøpræstationen måles løbende ved onlinemålinger og laboratorieanalyser, som bl.a. er grundlaget for de interne nøgletal, grønt regnskab og de benchmarkinger, vi har deltaget i. Dette arbejde involverer en række medarbejdere på flere forskellige niveauer i organisationen. Arbejdsmiljø og sikkerhed Lynettefællesskabets sikkerheds- og sundhedsarbejde varetages af en sikkerhedsorganisation, der består af et sikkerhedsudvalg på otte personer og ni sikkerhedsgrupper med i alt 18 personer. Sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget afholder hver fire møder årligt. Sikkerhedsudvalgets primære opgave er at planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerhedsgruppernes opgave er at varetage de ansattes sikkerhed og deltage i forebyggelse af sikkerhedsmæssige risici. Alt arbejde, der udføres af eget personale eller af eksterne firmaer, tilrettelægges og planlægges i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Hvis der registreres arbejdsmiljøproblemer, som ikke umiddelbart kan løses, udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). APV erne samles i et oversigtsskema, som bruges i forbindelse med sikkerhedsorganisationens arbejde. Der foretager løbende vedligeholdelse og opdatering af arbejdspladsvurderingerne. Særlige arbejdsmiljømæssige risici i Lynettefællesskabet: Kontakt med spildevand og slam Aerosoler fra rensningen af spildevand Støv ved håndtering og transport af slamaske Håndtering af fældningskemikalier, lud (NaOH) og syre (HCl) Støj og støv ved maskinanlæg i forbindelse med slambehandlingen Samarbejde med Arbejdsmiljø København i 29 Deltagelse ved indsats omkring hygiejne Vurdering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Helbredsundersøgelse i 21 Ad hoc-opgaver Arbejdstilsynet var i 29 på tilsyn på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen over tre dage. Besøget resulterede i et enkelt påbud om unødig støj i afvandingsbygningen på Renseanlæg Lynetten, mens Renseanlæg Damhusåen fik en grøn smiley. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 12 Lynettefællesskabets Miljøgruppe har igennem en årrække arbejdet med at undersøge om antibiotikaresistens og lægemiddelrester i spildevand udgør en sundhedsrisiko og kan have en miljøskadelig effekt ved udledning fra renseanlæggene. Dette arbejde har ført til, at man kan pege på en række

13 lægemidler, som er specielt problematiske pga. mængder, og/eller fordi de er meget potente. En stor del af disse anvendes primært på hospitaler, og det vil derfor være naturligt at undersøge, om udledning af disse kan begrænses, naturligvis uden at det går ud over patientbehandlingen. Derfor vil arbejdet fremover fokusere på regulering af hospitalsspildevand og spildevandsplanlægning ved nybyggeri/renovering af hospitaler. Der er i den forbindelse indledt et samarbejde med Region Hovedstaden og hospitalerne omkring spildevandsplanerne og retningslinjer, som kan anvendes ved projektering og renovering af hospitalerne. Lynettefællesskabet deltager i et projekt om rensning af hospitalsspildevand med støtte fra By- og Landskabsstyrelsen. Vilkårsoverholdelse og klager Alle krav til det rensede spildevand er overholdt i 29. Kontrolværdierne beregnet på grundlag af data fra hele 29 efter bekendtgørelse nr. 1448, mens massestrømme ind og ud af anlægget er beregnet på basis af driftsdata og kontrolprøver i tilløb og afløb. De fem årlige præstationsprøver viser, at røggasrensningen overholdt sine krav i 29 (tabel øverst s. 2). Den automatiske målestation (kontinuerte målinger, tabel s. 29) har registreret en række overskridelser for primært partikler og SO 2 (A-krav). Alle B-krav overholdes. I 29 overholdt røggasrensningen ikke emissionskravene i 31 timer, heraf var de 8,5 timer med nødskorstensdrift og 6 timer med drift på røggasvaskere, hvor emissionerne ikke er målt, men sandsynligvis overskredet. Det er højst tilladt af have 6 timer med emissionsoverskridelser om året. Der er registreret tre ikke-valide døgnværdier for NO X, TOC og CO. For partikler og SO 2 er der registreret fem ikke-valide døgnværdier. Det er tilladt at have 1 ikke-valide døgnværdier om året. Der er registreret fire overskridelse af kravværdien til døgnmiddelværdi. Ved den ene overskridelse (CO) er der tale om en opstart af ovnen og ved den anden overskridelse (støv) en nedlukning af ovnen. Begge dage bliver registreret som overskridelser af døgnmiddelværdi pga. relativt få driftstimer. En tredje overskridelse (SO 2 ) er registreret i forbindelse med service på målestationen. Der således reelt set kun tale om én overskridelse (støv) af kravet til døgnmiddelværdi den 3. juli 29 i forbindelse med udfald af røggasrensning på grund af en strømafbrydelse. Det er ikke tilladt at overskride kravet til døgnmiddelværdi. Der har været arbejdet på at optimere driften af røggasrensningens tungmetalfældningsanlæg i 29. Leverandør af anlæg og kemikalier har deltaget i dette arbejde. Kravene til suspenderet stof og tungmetaller har været overholdt på nær for nikkel og arsen. Der er endnu ikke fundet en løsning på dette problem. Der er tale om en relativt lille massestrøm af tungmetaller set i forhold til massestrømmene på det samlede renseanlæg. Der er gennemført supplerende lugt- og støjberegninger i 29 på Renseanlæg Lynetten i forbindelse med etableringen af et nyt ovnanlæg. Der har været én klage over støjgener i 29 pga. vedligeholdelsesarbejde på røgrensningsudstyret på Renseanlæg Lynetten uden for normal arbejdstid og én klage over støjgener pga. arbejde med en slamsuger uden for normal arbejdstid på Renseanlæg Damhusåen. Begge klager blev taget til følge, og arbejdet omlagt til et andet tidspunkt. Den eksisterende miljøgodkendelse af askedeponiet er blevet revurderet i 29. Askedeponiet er i 1992 anlagt uden membran og perkolatopsamling, som på det tidspunkt var i overensstemmelse med lovgivningen for kystnære deponier. Det er på grundlag af en konkret miljøvurdering konkluderet, at deponiet kan drives videre i sin nuværende udformning med en række modifikationer. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 13

14 Miljø- og arbejdsmiljødata Kommentarer til miljødata I 29 modtog renseanlæggene tilsammen 85 mio. m 3 spildevand, hvilket er 8 mio. m 3 mindre end 28 og hovedsageligt skyldes mindre nedbør i 29 i forhold til 28. Nedbørsmængden var 5 % højere i 29 end i et normalår. Mængden af stof i tilløbet til renseanlæggene samt i det rensede spildevand beregnes på baggrund af driftsdata, idet der her indgår væsentligt flere prøvedøgn, end for de lovpligtige prøver udtaget efter bekendtgørelsen nr For parametrene organisk stof målt som COD, kvælstof og fosfor indgår ca. 1 døgnprøver, og for organisk stof målt som BOD indgår ca. 5 døgnprøver for hvert prøvested. Mængden af tilledt organisk stof (målt som COD) er faldet med 1 % på Renseanlæg Lynetten og 3 % på Renseanlæg Damhusåen. Tilledningen af kvælstof er på samme niveau på Renseanlæg Lynetten, men er steget med 6 % på Renseanlæg Damhusåen. Fosfortilledningen på Renseanlæg Lynetten er faldet med 12 %, men er på Renseanlæg Damhusåen på samme niveau som i 28. Der er ikke nogen enkel forklaring på stigningen i organisk stof, men specielle forhold omkring virksomhedsudledningerne kan have medvirket til ændringen. Tungmetalindholdet i slammet er generelt på samme niveau som i 28, dog er indholdet af cadmium og kobber steget på Renseanlæg Lynetten, og indholdet af zink er steget på Renseanlæg Damhusåen. Indholdet af kviksølv i slammet er faldet på begge renseanlæg. Forbrændingen og røggasrensningen har i 29 fungeret tilfredsstillende. Den udledte mængde svovldioxid er dog steget pga. driftsforstyrrelser af doseringen med kalk, mens mængden af støv er reduceret. I forhold til 28 er mængden af slam til forbrænding uændret. Afsætningen af aske til Rockwool har i 29 været mindre end i 28. Der er dog samtidigt produceret mindre aske ved forbrændingen. Forbruget af ressourcer i 29 er ikke væsentligt ændret i forhold til i 28. Dog blev der brugt mindre kalk og mere aktiv kul til røggasrensningen, hvilket også resulterede i en større svovlimmission. Forbruget af drikkevand er steget væsentligt på Renseanlæg Lynetten, da det ikke har været muligt at bruge (ekstra)renset spildevand på afvandingsudstyrets pakdåser. I forbindelse med oprydning, renovering og nedrivning er fremkommet en del mere affald. Mængden af aflastet spildevand er på samme niveau som i 28, men de aflastede stofmængder er steget på begge renseanlæg. Årsagen til dette er højere koncentrationer af organisk stof, kvælstof og fosfor i det aflastede spildevand, som ikke har kunnet forklares. I forhold til 28 er mængden bly i det indkommende spildevand på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen steget. Der er ikke nogen umiddelbart forklaring på stigningen. På Renseanlæg Damhusåen er mængden af krom faldet markant. For metallerne krom, kviksølv og nikkel på Rensenalæg Lynetten er mængden faldet i det indkommende spildevand. For de resterende tungmetaller er der ikke konstateret signifikante ændringer i forhold til 28. På Renseanlæg Damhusåen er tungmetalindholdet for de resterende metaller i det indkommende spildevand på samme niveau som i 28. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 14

15 Miljødata for 29 Vandbehandling Indgående strømme RL RD RL+RD Data er fastlagt ved Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 58,6 26,3 84,9 M Organisk stof i spildevand COD t/år B BOD t/år B Næringssalte i spildevand Fosfor t/år B Kvælstof t/år B Andet Flydende affald t/år M Propylenglycol t COD/år M Udgående strømme Organisk stof i renset spildevand COD t/år B BOD t/år B Næringssalte i renset spildevand Fosfor t/år B Kvælstof t/år B Aflastet primært renset spildevand Mængde * (Kravoverholdelse) mio. m 3 /år 1,6 1,8 3,4 M Organisk stof i aflastet spildevand COD t/år B BOD t/år B Næringssalte i aflastet spildevand Fosfor t/år B Kvælstof t/år B Slambehandling Indgående strømme RL RD RL+RD Data er fastlagt ved Spildevandsslam Slam til forbrænding t TS/år B Heraf modtaget fra andre anlæg t/år B Interne strømme Rejektvand retur til vandbehandling Vandmængde mio. m 3 /år 1,2 1, 2,2 M Udgående strømme Røggas fra forbrændingsovn Røggasmængde mio. Nm 3 /år B Kuldioxid t/år B Svovldioxid B Partikler B Saltsyre B Flussyre B Kvælstofdioxid B Dioxin mg/år,3 -,3 B Nødskorsten Nødudslip timer/år 9-9 M Udledning via røgvasker timer/år 6-6 M Onlineflowmålinger Flowproportionale døgnprøver Flowproportionale døgnprøver Afvejning Årlig mængde leveret Flowproportionale døgnprøver Flowproportionale døgnprøver Onlineflowmålinger Flowproportionale prøver Flowproportionale prøver Onlineflowmåling og tørstofbestemmelser Afvejning og tørstofbestemmelser Onlineflowmålinger Registrering af driftstid og gennemsnitsflow To emissionsmålinger á 2x1 time AMS kontinuert To emissionsmålinger á 2x1 time AMS kontinuert To emissionsmålinger á 2x6 timer Registrering af driftstid * : Nedbørsnormaliserede værdier : Datakvaliteten for den enkelte parameter er angivet ved: M: målt B: beregnet A: anslået GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 15

16 Energi Indgående strømme RL RD RL+RD Data er fastlagt ved El MWh/år M Heraf fra vindmøller MWh/år M Varme MWh/år M Fyringsolie m 3 /år M Indgående strømme - egen produktion Varme MWh/år M Biogas Nm 3 /år M El fra solceller** MWh/år Udgående strømme Salg af fjernvarme MWh/år M Salg af el MWh/år M Biogas til fakkel Nm 3 /år B Aflæsning af målere Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Aflæsning af målere Flowmåler Aflæsning af målere Registrering af driftstid og gennemsnitsflow Ressourcer Ætsende stoffer RL RD RL+RD Data er fastlagt ved Jern(III)klorid t produkt/år M NaOH (5 %) t produkt/år M HCl (3 %) t produkt/år 3-3 M Ca(OH)2 t/produkt/år M Lokalirriterende stoffer Aluminiumsklorid t produkt/år M Polymerer t aktiv/år M TMT 15 t produkt/år 2-2 M HOK aktivt koks t/produkt/år M Vand Drikkevand m 3 /år *** M Transport Diesel l/år M Benzin l/år M Flaskegas M Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Årlig mængde leveret ± lageropgørelse Aflæsning af målere Årlig mængde leveret Årlig indkøbt mængde Årlig mængde leveret El fra vindmøller udgår Vindmøllerne er ikke længere tilkoblet Renseanlæg Lynettens el-net. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 16 ** : Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger for 29 *** : Tallet stammer fra Københavns Energis afregning : Datakvaliteten for den enkelte parameter er angivet ved: M: målt B: beregnet A: anslået

17 Affald & restprodukter Genanvendelse RL RD RL+RD Data er fastlagt ved Batterier**** Elektronikaffald og lyskilder M Afvejning m.m. Vægt anslået ud fra volumen Grene, blade, græs, Jern & metal M A Beton & ovnsten M Papir/pap M Afvejning Kabelskrot***** Olieaffald Genanvendt plast M Aske kg TS/år M Afvejning Sand M I alt til genanvendelse: Forbrænding Husholdningsaffald****** Laboratorieaffald (farligt affald) Maling m/u org. opløsningsmidler Olieaffald Småt brændbart M Ristestof M I alt til forbrænding: Deponering Eget depot Aske (bund- og flyveaske) kg TS/år M Jord (klasse 1) Eksternt depot Røggasaffald (farligt affald) kg TS/år M Isoleringsmateriale M I alt til deponering: Total affaldsproduktion Afvejning Afvejning Afvejning ****: Batterier ikke afhentet i 29 *****: Ikke opgjort i 29 * *****: Ikke opgjort afhentes af R98 : Datakvaliteten for den enkelte parameter er angivet ved: M: målt B: beregnet A: anslået GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 17

18 Tungmetaller Indgående strømme RL RD RL+RD Data er fastlagt ved Tungmetaller i spildevand Bly B Cadmium B Kobber B Krom B Kviksølv B 4-ugers blandeprøver af flowproportionale døgnprøver Nikkel B Zink B Interne strømme Tungmetaller i slam Bly B Cadmium B Kobber B Krom B Kviksølv B Ugeblandeprøver af stikprøver Nikkel B Zink B Tungmetaller i rejektvand ) Udgående strømme Tungmetaller i spildevand 1) 2) Bly B Cadmium B Kobber B Krom B Kviksølv B 14-dages flowproportionale døgnprøver Nikkel B Zink B Tungmetaller i røggas Arsen B Bly B Cadmium B Kobber B Krom B To emissionsmålinger á 2x1 time Kviksølv,8 -,8 B Mangan B Nikkel B Tungmetaller i aske Bly B Cadmium B Kobber B Krom B Kviksølv,1 -,1 B 5-dages blandeprøver hver 8. uge Nikkel B Zink B Arsen B Tungmetalfældningsanlæg (slam) Bly 5-5 B Cadmium - B Kobber 1-1 B Krom B Kviksølv 1-1 B Døgnprøve Nikkel B Zink B GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 18 : Tungmetaller i rejektvand udgår 1) Inkl. bidrag fra aflastet spildevand 2) Ekskl. bidrag fra aflastet spildevand : Datakvaliteten for den enkelte parameter er angivet ved: M: målt B: beregnet A: anslået

19 Miljødata for perioden VANDBEHANDLING mio. m 3 /år Tilløb og aflastning af spildevand t/år Flydende affald fra sugevogne ,6 3,1 5 3, , mm/år Nedbør t COD/år Kulstofdosering t/år Organisk stof COD indløb og udløb t/år Organisk stof BOD tilløb og afløb t/år Kvælstof indløb og udløb t/år Fosfor indløb og udløb GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 19

20 SLAMBEHANDLING t TS/år Slam til forbrænding t/år Røggassens indhold af CO mio. m3/år Rejektvand fra slambehandling mg/år Røggassens indhold af dioxin 3, 2,5 2,7 2,9 2,6 2,5 2,2 1,2 1, 1,1 2,,8 1,5 1,,6,4,38,5,3,5, ,2, , mio. m3/år Røggasmængde Røggassens indhold af SO 2 og partikler Timer/år Nødudslip af urenset røggas Røggassens indhold af HCl og HF GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 2

21 ENERGI MWh/år El-forbrug og -produktion Nm3/år Biogasproduktion og afbrænding i fakkel MWh/år Varmeforbrug og -produktion m3/år Olieforbrug GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 21

22 RESSOURCER t/år Forbrug af fældningskemikalier JKL Alklorid Total aktivstof i kemikalier RESTPRODUKTER Aske t TS/år og røggasaffald t aktiv/år Polymerforbrug t/år Sand og ristestof m3/år Vandforbrug Forbrug af NaOH (t/år) HCl () TMT15 () GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 22

23 TUNGMETALLER, VANDBEHANDLING Bly tilløb og afløb Kviksølv tilløb og afløb Cadmium tilløb og afløb Nikkel tilløb og afløb Krom tilløb og afløb Zink tilløb og afløb Kobber tilløb og afløb GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 23

24 TUNGMETALLER, SLAMBEHANDLING Bly afvandet slam og aske Kviksølv afvandet slam og aske Cadmium afvandet slam og aske Nikkel afvandet slam og aske Krom afvandet slam og aske Zink afvandet slam og aske Kobber afvandet slam og aske GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 24

25 TUNGMETALLER, RØGGASBEHANDLING 2, 2, Bly røggas og røggasaffald 2, 2, Krom røggas og røggasaffald 1,5 1,5 1,,5 25,5 26 1,, ,,5 1, 1, 1,, , , 1, Cadmium røggas og røggasaffald 12, 11, Kviksølv røggas og røggasaffald,8 1,,6 8,,4,2, , , 4, 2, 2, 25 2,7 26 3, 2, 27 1,7 28,8 29 2, 1,5 1, 2, 1,5 1, Kobber røggas og røggasaffald 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 4, Nikkel røggas 7, og røggasaffald, , , 1, 25,7 26, , 2, Zink røggasaffald 3, 3, Arsen og mangan i røggassen 1,5 1, 1, 2,5 2, 1,5 2, 1,9 2, 1,6, ,,5 25, , GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 25

26 GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 26

27 Arbejdsmiljødata for I 29 var antallet af registrerede arbejdsulykker otte, hvilket er en fordobling i forhold til 28. En nærmere analyse af arbejdsulykkerne begrunder ikke denne stigning, men ingen af ulykkerne kan beskrives som alvorlige, hvilket fremgår, når man sammenholder fraværsdage pr. ansat pga. arbejdsulykker, som i samme periode er faldet med ca. 2 %. Der er undersøgt 17 tæt på uheld, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Undersøgelse af tæt på uheld er med til at sætte fokus på arbejdsulykker, som herved kan bevirke at antallet af arbejdsulykker i de kommende år vil blive reduceret. Dette ser ud til at lykkes, når vi ser tilbage på de sidste fem år. Registrerede arbejdsulykker Arbejdsulykker i alt Tæt på uheld Dødsulykke 1* Fraværsdage pga. arbejdsulykke Fravær pr. ansat pga. arbejdsulykker,6,5,27,55,34 * Den anførte dødsulykke er forårsaget ved, at en ansat kørte galt i en tjenestebil på vej hjem fra arbejde. Der er i 29 registreret 15 ny APV er. 48 APV er er afsluttet. Opfølgning på de resterende APV er har bestået i status på, hvor langt APV erne er i sagsbehandlingen. De uafsluttede APV er omhandler bl.a.: ventilation og indeklima forhold vedrørende kemikalieanlæg transport af slam og aske indretning og brug af tekniske hjælpemidler indretning af kontorarbejdspladser Arbejdspladsvurderinger (APV) Tilkommende APV 1 4 > Opfølgning på eksisterende APV Afsluttede APV Ikke-afsluttede APV i alt >1 >1 <1 Ud over arbejdet med de rullende arbejdspladsvurderinger, hvor vi behandler indkommende APV er med det samme i sikkerhedsgrupperne samt laver løbende opfølgning på eksisterede APV er, har vi indført tre kategorier af APV er, som i dagligdagen hedder, mini-apv er, APV er og projekt-apv er (PAPV). Mini-APV er er dem, der kan løses nu og her, f.eks. via en manko. APV er følger den almindelige standard, og PAPV er opgaver, hvor flere afdelinger er med til at løse opgaven. Sygefraværet og det psykiske arbejdsmiljø indgår ligeledes i arbejdspladsvurderingen. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 27

28 Resumé af egenkontrol Alle krav til det rensede spildevand er overholdt i 29, og alle prøver er udtaget efter kravene i bekendtgørelse nr (24 prøver i afløb og 12 prøver i tilløbet). De udledte mængder i nedenstående tabel er beregnet på basis af de 24 kontrolprøver i afløbet. Måling af aflastede mængder spildevand foretages af Lynettefællesskabet ved daglige onlineflowmålinger. Resultaterne af spildevandsmålingerne ses i tabellen herunder. Udledte koncentrationer og mængder i det biologisk rensede spildevand og aflastede mængder spildevand Renseanlæg Lynetten og Damhusåen i 29 Parameter Enhed RL RD Kravværdi Krav overholdt? Krav til koncentrationer Kvælstof, N mg/l 5,5 6,6 8/8 Ja/ja Fosfor, P mg/l 1,17,97 1,5/1,5 Ja/ja Organisk stof, BOD mg/l 3, 5, 15/15 Ja/ja Organisk stof, COD mg/l /75 Ja/ja Krav til udledte mængder Kvælstof, N t/år /32 Ja/ja Fosfor, P t/år /6 Ja/ja Organisk stof, BOD t/år /6 Ja/ja Organisk stof, COD t/år /3. Ja/ja Aflastede mængder * mio. m 3 /år 1,6 1,8 2,5/3, Ja/ja * Nedbørsnormaliserede værdier. I 29 overholdt røggasrensningen ikke emissionskravene i 31 timer, heraf var de 8,5 timer med nødskorstensdrift og 6 timer med drift på røggasvaskere, hvor emissionerne ikke er målt, men sandsynligvis overskredet. Det er højst tilladt af have 6 timer med emissionsoverskridelser om året. Der er registreret tre ikke-valide døgnværdier for NO X, TOC og CO. For partikler og SO 2 er der registreret fem ikke-valide døgnværdier. Det er tilladt at have 1 ikke-valide døgnværdier om året. Der er registreret fire overskridelse af kravværdien til døgnmiddelværdi. Ved den ene overskridelse (CO) er der tale om en opstart af ovnen og ved den anden overskridelse (støv) en nedlukning af ovnen. Begge dage bliver registreret som overskridelser af døgnmiddelværdi pga. relativt få driftstimer. En tredje overskridelse (SO 2 ) er registreret i forbindelse med service på målestationen. Der således reelt set kun tale om én overskridelse (støv) af kravet til døgnmiddelværdi den 3. juli 29 i forbindelse med udfald af røggasrensningen. Det er ikke tilladt at overskride kravet til døgnmiddelværdi. Stopkravene bliver overskredet for CO og TOC den 28. juni 29 i forbindelse med opstart/nedlukning af ovnen. GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 28

29 Røggasemissioner målt med automatisk målestation i skorsten fra slambehandlingsanlægget på Renseanlæg Lynetten i 29 Overskridelser CO SO 2 HCl NO x Støv TOC Døgnmiddel > 5 mg/nm 3 > 5 mg/nm 3 > 1 mg/nm 3 > 2 mg/nm 3 > 1 mg/nm 3 > 1 mg/nm 3 Døgnmiddel Måned Antal døgn Sum år Antal døgn ½-times middel > 1 mg/nm 3 > 2 mg/nm 3 > 6 mg/nm 3 > 4 mg/nm 3 > 3 mg/nm 3 > 2 mg/nm 3 A-krav (1 %) Måned Antal ½-times Sum år Antal døgn Overskridelser CO SO 2 HCl NO x Støv TOC ½-times middel > 15 mg/nm 3 > 5 mg/nm 3 > 1 mg/nm 3 > 2 mg/nm 3 > 1 mg/nm 3 > 1 mg/nm 3 Måned Antal døgn 1 B-krav (97 %) Sum år Antal døgn %< B-krav % 99,99 99,23 99,96 1, 99,72 99,97 ½-times middel > 1 mg/nm > 15 mg/nm 3 > 2 mg/nm 3 Stopkrav Måned Antal ½-times Sum år Antal ½-times Driftstimer emissionsregner Overskridelser året til dato Udledning via nødskorsten høj Udledning via nødskorsten lav Udledning via røgvasker Overskridelse af A-krav Samlet forbrugt tid af 6 timers udetid Ovn A 2,, 4,23 753,9 16,5 31,6 Ovn B 6,5, 1,83 GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 29

30 Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Sum Gns. Min. Maks. ½-times værdi < B-krav (97%) EBK-temp o C Temperatur Antal EBK 1 min. < 85 o C CO mg/nmg 3,6,1,1,,1,6,,2,,,,,1,,6 1 Emissioner korrigeret til tør røggas, 11 % ilt, 113 hpa og o C SO 2 mg/nmg 3 2,3 6,,5,7 1,4 1,6 1,2 7,3,7 1,3,4,2 1,9,2 7,7 99,23 HCl mg/nmg 3 1,4,6,4,5,9,6,9 1,3,8,9 1,1 1,2,9,4 1,4 99,96 NO X mg/nmg 3 7, 6,5 6,6 11,9 2, 9,6 3,3,6,4 1,4,8 1,3 4,3,4 11,9 1 Støv mg/nmg 3,1,1,,,,21,83,56,1,3,,5,14,,83 99,72 CH 4 mg/nmg 3,17,11,48,3,92,61,23,36,7,7,7,8,29,7,92 99,97 Normeringsparametre Temp. skorsten o C 86,7 85,7 85,5 85,7 87,6 88,5 89,1 88, 87,2 87,2 86,2 86,3 87, 85,5 89,1 2 mg/nmg 3 5,52 5,45 5,6 5,53 5,69 5,41 5,15 5,62 5,71 5,16 5,52 5,59 5,5 5,15 5,71 Vand% % 25,24 26,26 25,16 26,38 24,98 25,38 27,9 24,77 25,12 26,75 24,35 23,71 25,43 23,71 27,9 2 efter kedel vol% 7,88 7,39 7,76 7,35 7,92 7,44 6,77 6,6 6,53 6,79 6,9 6,74 7,17 6,53 7,92 Øvrige driftsdata Røggastrykrel. Pa Parametrene omfattet af egenkontrollen af røggasemissionen fra slamforbrændingen ses i tabellen herunder. Målingerne foretages af et akkrediteret laboratorium, og der foretages fem årlige emissionsmålinger á 2x1 time. Emissionen af dioxin og tungmetaller måles to gange om året á 2x6 timer hhv. 2x1 time. Beregningen af røggassens indhold af tabellens parametre, med undtagelse af dioxin, er baseret på Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1993, om begrænsning af forurening fra forbrændingsanlæg. Røggasemissioner (præstationsmåling) fra slambehandlingsanlægget på Renseanlæg Lynetten i 29 Parameter Enhed RL Kravværdi Krav overholdt? Krav fra Saltsyre mg/nm 3,2 1 Ja Kravværdi fra miljøgodkendelse Flussyre mg/nm 3 <,2 1 Ja Kravværdi fra miljøgodkendelse Hg mg/nm 3,4,5 Ja Kravværdi fra miljøgodkendelse Cd+Ti mg/nm 3 <,2,5 Ja Kravværdi fra miljøgodkendelse Sb+As+Pb+Gr+Cu+Mn+Ni+V mg/nm 3,5,5 Ja Kravværdi fra miljøgodkendelse Lattergas N 2 O mg/nm 3 -* 5 Ja Kravværdi fra luftvejledning ikke i miljøgodkendelse Dioxin ng/nm 3,15,1 Ja Kravværdi fra miljøgodkendelse PAH mg/nm 3 -* 5. Ja Kravværdi fra luftvejledning ikke i miljøgodkendelse * Der er ikke målt på disse i 29, da der ikke er krav til disse i miljøgodkendelsen GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 3

31 Afløb fra tungmetalfældningsanlægget ledes retur til renseanlægget sammen med rejektvand fra slamafvandingen. I miljøgodkendelsen er der krav om mindst fire årlige prøver. I 29 er der udtaget i alt ni prøver på grund af optimering af fældningsanlægget til analyse for tungmetaller. Nikkel og arsen overholder generelt ikke kravet. Mens der er overskridelser af kravene for cadmium, krom, kobber og bly for to af prøverne på grund af optimeringsforsøg. Afløb fra tungmetalfældningsanlæg røggasrensning i 29 (middelkoncentrationer) Parameter Enhed RL Kravværdi Krav overholdt? Cadmium (Cd) µg/l 14 2 Ja Krom (Cr) µg/l Ja Kobber (Cu) µg/l 12 3 Ja Kviksølv (Hg) µg/l 4,3 3 Ja Nikkel (Ni) µg/l Nej Bly (Pb) µg/l 45,1 1 Ja Zink (Zn) µg/l Ja Arsen (As) µg/l 83 5 Nej Thallium (Tl) µg/l 8,3 3 Ja Dioxiner og furaner pg/l 3,95 1 Ja Suspenderet stof (SS) mg/l 12 3 Ja Miljømyndigheden kan hvert andet år forlange, at Lynettefællesskabet skal foretage målinger af støj og lugt fra Renseanlæg Lynettens slamforbrændingsanlæg, men frekvensen af målingerne er typisk en gang hvert andet år. Der er foretaget supplerende støjmålinger i 29 i forbindelse med etableringen af nyt ovnanlæg. I 29 er der foretaget supplerende lugtmålinger på en række punktkilder. Tabellerne herunder viser resultaterne fra støj- og lugtmålingerne. Ingen af de supplerende målinger er indarbejdet i nedenstående tabeller, da målearbejdet ikke er afsluttet. Støjmålinger og -beregninger Renseanlæg Lynetten 22 Målested Enhed RL Kravværdi Krav overholdt? Refshalevej, 42 m fra skel Dag / aften / nat db 35 / 35 / 35 6 / 6 / 6 Ja / ja / ja Langelinie, 99 m fra skel Dag / aften / nat db 35 / 35 / / 45 / 4 Ja / ja / ja Renseanlæg Lynettens skel Vest: Dag / aften / nat db 48 / 47 / 47 7 / 7 / 7 Ja / ja / ja Syd: Dag / aften / nat db 52 / 52 / 52 7 / 7 / 7 Ja / ja / ja Nord: Dag / aften / nat db 51 / 51 / 51 7 / 7 / 7 Ja / ja / ja GRØNT REGSKAB LYNETTEFÆLLESSKABET I/S 31

LYNETTEFÆLLESSKABET I/S. Lynettefællesskabet I/S GRØNT REGNSKAB 2008

LYNETTEFÆLLESSKABET I/S. Lynettefællesskabet I/S GRØNT REGNSKAB 2008 LYNETTEFÆLLESSKABET I/S Lynettefællesskabet I/S GRØNT REGNSKAB 28 GRØNT REGNSKAB 28 Lynettefællesskabet I/S EJERKOMMUNER Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rødovre

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Grønt regnskab 2007. Lynettefællesskabet I/S

Bilag til pkt. 5. Grønt regnskab 2007. Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Grønt regnskab 2007 Lynettefællesskabet I/S Marts 2008 Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre Bestyrelse

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE

Læs mere

1 201 MILJØBERETNING 1

1 201 MILJØBERETNING 1 1 MILJØBERETNING 2011 2 MILJØBERETNING 2011 LYNETTEFÆLLESSKABET I/S MEDLEMSKOMMUNER Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rødovre BESTYRELSE Formand Ayfer Baykal København

Læs mere

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre 1 MILJØ BERET NING 2013 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Renseanlæg Avedøre INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG AVEDØRES VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 5

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Årsberetning og Grønt regnskab

Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S 26 Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre BESTYRELSE Formand Hamid

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

MILJØ BERET NING 2014

MILJØ BERET NING 2014 1 MILJØ BERET NING 214 2 LYNGBY-TAARBÆK SIGNATURFORKLARING KOMMUNEGRÆNSE HOVEDOPLANDSGRÆNSE TRANSMISSIONSLEDNINGER P PUMPESTATION GENTOFTE GLADSAXE REGNVANDSBASSIN RENSEANLÆG HERLEV BALLERUP P RENSEANLÆG

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

KLIMA- OG MILJØBERETNING

KLIMA- OG MILJØBERETNING 2 16 KLIMA- OG MILJØBERETNING Energieffektiv BIOFOS er blandt verdens mest energieffektive spildevandsvirksomheder Side 4 Klar til fremtiden Nyt pilotanlæg gør BIOFOS klar til fremtiden Side 6 Reduceret

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 1 Indhold 1. Kort præsentation af BIOFOS 2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

MILJØ BERET NING 2015

MILJØ BERET NING 2015 1 MILJØ BERET NING 215 2 LYNGBY-TAARBÆK SIGNATURFORKLARING KOMMUNEGRÆNSE HOVEDOPLANDSGRÆNSE TRANSMISSIONSLEDNINGER P PUMPESTATION GENTOFTE GLADSAXE REGNVANDSBASSIN RENSEANLÆG HERLEV BALLERUP P RENSEANLÆG

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S. Bilag til årsberetning Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008

Lynettefællesskabet I/S. Bilag til årsberetning Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008 Lynettefællesskabet I/S Bilag til årsberetning 2008 Detaljeret udgiftsbaseret REGNSKAB 2008 30. september 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer: A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab 2006 Lynettefællesskabet I/S Udkast 26. februar 2007

Grønt regnskab 2006 Lynettefællesskabet I/S Udkast 26. februar 2007 Bilag til pkt. 6 Grønt regnskab 2006 Lynettefællesskabet I/S Udkast 26. februar 2007 Senest udskrevet den 26-02-2007 1:24 Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB 2009

FORVENTET REGNSKAB 2009 Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET REGNSKAB 2009 8.02.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden 2 C. Finansiering af årets udgifter

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Slamhåndtering Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Behandling og afvanding af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg ved anvendelse af slammineraliseringsanlæg Steen Nielsen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere