Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012"

Transkript

1 BilagEAU_130828_pkt_03.01 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT

2 Grønt regnskab 6. aug Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab side 4 Resultater side 5 forbrug side 6 forbrug side 7 CO2 udledning side 8 Vandforbrug side 9 Bilag A: Tabel over forbrug i hver enkelt bygning Side 1 af 40

3 Grønt regnskab Hermed fremlægges Hvidovre Kommunes grønne regnskab for. Regnskabet rummer opgørelser over forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger og tal for den totale udledning af CO2 som følge af energiforbruget. Regnskabet skal dels tjene som redskab for kommunens energistyring og dels dokumentere kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sine aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelser. Sammenfatning Hvidovre Kommune har i arbejdet intensivt med sit energiforbrug og har investeret ca. 9,5 mio. kr. i energibesparende tiltag. Hovedparten er investeret i tekniske tiltag som optimering af ventilationsanlæg, belysningsanlæg og styringssystemer. Herudover har Hvidovre Kommune investeret i vedvarende energikilder som solvarme/solceller på henholdsvis Gungehusskolen, Skødshovedkolonien og Frihedens Idrætscenter. Endelig har Hvidovre Kommune investeret i efteruddannelse og kurser samt i kommunens klimaambassadørordning. Resultaterne i har været overvejende positive. Hvidovre Kommune har bl.a. efterlevet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om en årlig reduktion af CO2-udledningen med 2 %, da kommunen har reduceret sin CO2-udledning med 3,1 %. Herudover har Hvidovre Kommune reduceret varmeforbruget med 4,6 %. Dog er det ikke lykkedes Hvidovre Kommune at indfri løfterne til Center for Energibesparelser om en reduktion på 2 % af el-forbruget. Her er el-forbruget steget 0,42 %. Samtidig er vandforbruget steget med 7,8 %. Det forventes dog, at ESCO-projektet kan skabe fokus på det stigende vandforbrug og bidrage til at reducere det. nergiteamets opgaver består i at energioptimere på kommunens bygninger, samt at føre grønt regnskab og grønt budge Forpligtigelser Hvidovre Kommune indgik i marts 2008 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Som Klimakommune forpligter Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO2-udledning med 2 % om året. Hvidovre Kommune har forpligtet sig indtil I 2008 indgik Hvidovre Kommune også en Kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser (tidligere sparefonden), som forpligter kommunen til at reducere elforbruget med 2 % om året frem til udgangen af. Aftalen er siden blevet fornyet og udvidet, så aftalen gælder reduktion med 2 % for både el- og varmeforbrug frem til udgangen af Side 2 af 40

4 Klimahandlingsplan Kommunalbestyrelsens vedtog den 24. marts kommunens Klimahandlingsplan, som fokuserer på energiforbruget i kommunens bygninger og rummer to primære indsatsområder. Dels investeringer i bygninger og tekniske anlæg og dels driftsoptimering og adfærdsændringer. Kommunens 170 bygninger og deres installationer har en meget blandet alder, kvalitet og stand. Der er i langt de fleste bygninger potentiale for energimæssige forbedringer, og et overslag over energiinvesteringer kan deles op i to grupper: dem med relativt korte tilbagebetalingstider på under 5-6 år viser, at der er potentielle investeringer for ca. 25 mio.kr. tilbage. De sidste års massive investeringer har i væsentlig grad reduceret antallet af lavthængende frugter, og det forventes at inden for en overskuelig årrække vil alle disse være plukket. Den anden gruppe med rentable længere tilbagebetalingstider på over 10 år og op til 40 år blev besluttet udført som ESCO-projekt under varetagelse af budget for, hvor Hvidovre Kommune vil starte op med skoler, Rådhuset, Sundhedscenteret og daginstitutionen Trekløveren. Miljø- og energipuljen bruges til at gennemføre tekniske tiltag i kommunens bygninger, som kan reducere energiforbrugene. Når kommunen investerer i teknik eller andre bygningsmæssige tiltag, bliver de pågældende arbejdspladsers energibudgetter modregnet med den beregnede energibesparelse. Det betyder, at besparelserne kan bruges til nye energiinvesteringer. Driften af kommunens bygninger har stor betydning for energiforbruget. På de store arbejdspladser er der ansat tekniske serviceledere til at drive de tekniske anlæg, mens det andre steder er medarbejdere med helt andre kompetencer, der må tage sig af den tekniske drift som en venstrehåndsopgave. På trods af de forskellige vilkår er det helt centralt, at der på alle arbejdspladser er en ildsjæl, som føler et ekstra ansvar for energiforbruget. Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blev det besluttet at udnævne klimaambassadører på kommunens arbejdspladser. Klimaambassadørerne har til opgave at holde øje med energiforbruget og finde måder at nedbringe det på. Det blev besluttet at gøre det frivilligt for arbejdspladserne, men der viste sig stor opbakning, idet der i løbet af de første måneder af blev udnævnt 100 klimaambassadører. Ambassadørerne mødes til et stort klimamøde hvert år, hvor de får viden, motivation og værktøjer til deres arbejde. Projektet lanceres under logoet Dit og mit klima. I brugte Hvidovre Kommune ca kr. på klimaambassadører, hvilket er et udtryk for, at der i har været stor fokus på brugeradfærd. Side 3 af 40

5 Funktionaliteten og justeringen af de tekniske anlæg er en vigtig faktor for effektiviteten og dermed driftsøkonomien. For at optimere denne effektivitet mest muligt ansatte kommunen i to flyvende varmemestre, der tager rundt til bygningerne og laver et såkaldt klimatjek. Ved klimatjekket gennemgås arbejdspladsen med hensyn til muligheder for energibesparelser - såvel tekniske som adfærdsmæssige. Klimaambassadøren får instruktion i drift af anlæggene, og disse justeres efter behov. mestrenes kendskab og kontakt til kommunens institutioner har stor betydning for energibesparelser, især i de mindre institutioner. På grund af, at der i kun har været én varmemester, og da kommunen har haft andre prioriteringer, er kommunens klimatjek blevet nedjusteret. Skoler og idrætsanlæg står samlet for halvdelen af henholdsvis el- og varmeforbruget fordelt på 15 arbejdspladser. Her er der ansat tekniske serviceledere, som har mulighed for stor grad af styring. Hvidovre Kommune har derfor stor fokus på at motivere og kompetenceudvikle de tekniske serviceledere. Det nye grønne regnskab er det første år, hvor det nye budget, som er baseret på bygningsdata, slår igennem. Det vil sige, at de hidtidige fordelingsnøgler benyttet i energistyringssystemet, der var baseret på arealfordeling, nu er blevet erstattet af nøgler, baseret på mange flere parametre. Dette betyder en ændret fordeling af forbruget på institutioner. Her er det især skoler, som kan have betydning for sammenligning af forbruget i og. Dette afspejles i den energimæssige og dermed økonomiske fordeling i grønt budget. Samtidig er næsten alle institutioner og bygninger kommet med i det grønne regnskab. Næsten m 2 mere er blevet registret i energistyringssystemet. Dette har betydet en væsentlig forøgelse af det samlede energiforbrug, som skal tages i betragtning ved den endelig vurdering. Aftalen mellem Hvidovre Kommune og henholdsvis Dansk Naturfredningsforening og Center for Energibesparelser må derfor vurderes i nuværende år med den tilkomne bygningsmasses energiforbrug fratrukket, og først næste år kan man atter sammenligne pågældende år med forrige år. Resultater Regnskabet viser en stigning i det samlede elforbrug på 0,42 %. Der er sket en større stigning i ældreboligerne, hvor adfærd samt behov er mulige begrundelser. Herudover kan stigningen skyldes kommunens udlejningsejendomme, hvor det er afhængigt af lejerne. Hvad varmeforbruget angår, viser regnskabet et positivt fald i det samlede varmeforbrug på 4,6 %. Det er ikke overraskende, at varmeforbruget er faldet så meget, idet der har været særligt fokus på varmeog ventilationsanlæg i de seneste par år, både hvad angår renoveringer og drift. forbruget er graddagekorrigeret, så der er taget højde for årenes forskelle i udetemperaturer. CO2-udledningen beregnes ved, at forbruget af el og varme ganges med nogle faktorer, der afhænger af, hvordan energien er fremstillet. Faktorerne varierer fra år til år afhængigt af, hvordan energiforsyningssituationen har været. For at kunne se klimakommunernes indsats uafhængigt af de vekslende energiforsyningsforhold, har Danmarks Naturfredningsforening fastsat følgende faktorer: tildeles en CO2-udledning på 500 g CO2 pr. kwh. tildeles en CO2-udledning på 132 g CO2 pr. kwh ved fjernvarme og 205 g CO2 pr. kwh med naturgas. Det faktiske CO2-regnskab viser en stigning i CO2- udledningen på 0,6 %, som hænger sammen med stigningen i elforbruget. Side 4 af 40

6 Regnskabet viser en stigning i det samlede vandforbrug på 7,8 %. I de følgende afsnit gennemgås hovedtrækkene i henholdsvis el-, varme- og vandforbrugene. De store udsving vil blive forklaret, men der er flere udsving - både positivt og negativt - som By- og Teknikforvaltningen ikke umiddelbart har forklaringer på. Noget kan skyldes ændringer i driften af en bygning. Det kan skyldes ændrede åbningstider eller flere brugere. Andet kan skyldes øget eller mindre fokus på energi fra personalets eller brugernes side. Endelig kan justeringen og effektiviteten af de tekniske anlæg variere. Forvaltningen vil undersøge det, når der er større udsving i forbruget, som ikke kan forklares. Data Regnskabets forbrugsdata fremkommer ved, at målerne på de forskellige arbejdspladser aflæses en gang om måneden. Aflæsningerne indrapporteres i det netbaserede energistyringssystem Agenda Det er desværre ikke alle steder rutinerne med aflæsning er helt på plads, så nogle steder mangler der tilstrækkeligt med data, og det giver en vis usikkerhedsmargen. Hvidovre Kommune har derfor fortsat et behov for at forbedre dataindsamlingen. Det skal bl.a. ske ved, at Hvidovre Kommune skal have vedvarende fokus på klimaambassadørordningen. Herudover forventes det, at flere institutioner fremadrettet vil registrere deres energiforbrug, da det er lovpligtigt for alle. Alle energiforbrug i regnskabet opgøres i kwh. På graferne står enheden kwh, som betyder 1000 W. Vandforbrug opgøres i kubikmeter (m 3 ). CO2 opgøres i kg og ton. Budgettal Regnskabets budgettal er også opgjort i hhv. kwh og m 3. Side 5 af 40

7 forbrug Det samlede elforbrug er steget med 0,42 %. Graf1: Samlet elforbrug for Hvidovre Kommune i kwh og kwh/m 2 for - De største el-reduktioner er sket på skolerne. Skolerne har en samlet reduktion på ca kwh, hvilket svarer til 6,4 %. Reduktionerne skyldes stor fokus på adfærd. Samtidig har kommunen foretaget opdatering af CTS-anlæg, som er nøglen til energirigtig drift, på Frydenhøjskolen, Gungehusskolen og Holmegårdsskolen. Endelig skyldes reduktionen, at kommunen har prioriteret udskiftning af pumper. Ældreboligerne har haft en stigning på næsten 30 %, fra kwh til kwh, hvilket er en af forklaringerne på stigningen i det samlede elforbrug. En anden årsag er udlejningsejendommene med over 120 %, fra kwh til kwh. Dette store spring sker pga. bygninger, der er taget i brug, samt bygninger, der er udlejet til produktionsskoler. Hvis der ses bort fra disse 2 meget store udsving i elforbruget, så viser det generelle billede et 1-5 % fald i elforbruget. Side 6 af 40

8 forbrug Det samlede varmeforbrug er faldet med 4,6 % fra 35,2 mio. kwh til 33,5 mio. kwh. Specielt Hvidovre Kommunes fritidshjem har reduceret deres varmeforbrug markant, idet fritidshjemmenes varmeforbrug er faldet med 20 % fra kwh til kwh. Samtidig viser resultaterne, at kommunens vuggestuer og børnehaver også har opnået store besparelser i deres varmeforbrug. Reduktionen i varmeforbruget skyldes bl.a., at Hvidovre Kommune - siden 2008 har sat mange varme- og ventilationsprojekter i værk. Det kræver store investeringer, når anlæggene skal renoveres eller udskiftes, men det giver gode energibesparelser. Resultaterne viser også, at der ligger mange kwh i at styre anlæggene fornuftigt, og her har de tekniske serviceledere gjort en stor indsats. Side 7 af 40

9 CO2-udledning CO2-udledningen forbundet med energiforbruget i kommunens bygninger er faldet med 3,1 %, når man bruger de samme beregningsfaktorer i begge år. Hvis man bruger de faktorer, der varierer med produktionen af energi, når man en besparelse på CO2-udledningen på ca. 10 % som illustreret forneden. Kommunen bruger ca. tre gange så meget energi til opvarmning som til el, men da el-produktionen giver anledning til tre gange så meget CO2 som varmeproduktionen, er kommunens CO2-udledning fordelt jævnbyrdigt på de to energiformer. Side 8 af 40

10 Vandforbrug Regnskabet viser en stigning i det samlede vandforbrug på 7,8 %. Stigningen skyldes, at Hvidovre Kommune ikke har prioriteret at investere i vandbesparende tiltag, da Hvidovre Kommune har haft fokus på CO2-besparelser i de seneste år. Det er ikke alle arbejdspladser, der har en vandmåler, da mange af kommunens arbejdspladser deler målere. Det kan fx være fritidshjem på skoler eller vuggestuer, der deler med børnehaver. De fælles målere gør det svært at se, hvem der sparer og hvem der ikke gør. Med kommunens nuværende tiltag i forhold til adfærd via klimaambassadørerne opprioriterer Hvidovre Kommune dets fokus på vandforbruget. Klimaambassadørerne får her viden, vejledning og inspiration til vandbesparelser, hvilket vil betyde, at arbejdet med vandforbruget fremadrettet vil være lidt lettere og pædagogisk lidt mere interessant at gå i gang med. Side 9 af 40

11 Baggrundsark for Grønt Regnskab ELFORBRUG Areal, el forbrug forbrug forbrug forbrug forbrug i ft. el el el el, el Budget (Kwh/m2) [m2] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [kwh/m2] [kwh/m2] [kwh/m2] [kwh/m2] Hvidovre Kommunes bygninger i alt ,42% Idræts- & svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Dansborghallen Frydenhøjhallen Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Andre Fritidsfaciliteter (foreningsejendomme) Risbjerggård Foreningsejendom, Avedøre Tværvej Foreningsejendom, Næsborgvej Foreningsejendom, Byvej Foreningslokaler, M. Bechs Allé Foreningslokaler, Høvedstensvej Foreningsejendom, Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom, Byvej Foreningsejendom, Byvej Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj Klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Folkeskoler Avedøre Skole Dansborgskolen Enghøjskolen Frydenhøjskolen Gungehusskolen Holmegårdsskolen ,4% ,0% ,1% ,0% ,4% ,4% ,8% ,6% ,9% ,0% ,6% ,3% ,2% ,6% ,3% ,0% ,5% ,1% ,5% ,3% ,3% ,0% ,0% ,4% ,4% ,5% ,1% ,4% ,7% ,7% ,6% ,3% ,4% ,1% Side 11 af 40

12 Baggrundsark for Grønt Regnskab ELFORBRUG Areal, el forbrug forbrug forbrug forbrug forbrug i ft. el el el el, el Budget (Kwh/m2) Langhøjskolen Præstemoseskolen Risbjergskolen Sønderkærskolen Engstrandskolen Feriekolonier Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebibliotekter Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle faciliteter Rytterskolen BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, central BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen (historiens hus) BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, central BBR 28, Auditoriet Selskabslokaler, Avedøre Skole Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen BuQuetten Folkeoplysende Voksenundervisning Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Fritidshjem Strandhøjen Engstrand Holmegården Enghøj Alléen Bjerget Langhøj ,1% ,6% ,5% ,4% ,2% ,6% ,7% ,6% ,3% ,7% ,4% ,0% ,9% ,1% ,0% ,2% ,3% ,8% ,0% ,3% ,5% ,9% ,4% ,8% ,3% ,0% ,5% ,5% ,9% ,2% ,0% ,4% ,6% ,3% ,8% Side 12 af 40

13 Baggrundsark for Grønt Regnskab ELFORBRUG Areal, el forbrug forbrug forbrug forbrug forbrug i ft. el el el el, el Budget (Kwh/m2) Ræven Stien Præstemosen Toftemosen Dansborg Tusindfryd & klub Atlantic Trankebar Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne og Ungdomshus Lejerbo Immerkær Rosenhøj Ærtebjerg Klubber og andre socialpædagogiske funktioner Byggeren Hvidovregade Byggepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Kommunal tandpleje Tandklinik Langhøjskolen Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Kærgården Manegen hus B (Cirkusgrunden) Manegen hus A (Rønnebærhuset) Bulderby Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen ,2% ,1% ,0% ,0% ,2% ,9% ,0% ,3% ,7% ,4% ,8% ,6% ,3% ,1% ,7% ,6% ,6% ,3% ,5% ,1% ,2% ,6% ,9% ,2% ,5% ,8% ,4% ,8% ,2% ,6% ,0% ,2% ,7% ,3% Side 13 af 40

14 Baggrundsark for Grønt Regnskab ELFORBRUG Areal, el forbrug forbrug forbrug forbrug forbrug i ft. el el el el, el Budget (Kwh/m2) Børnehavehuset Hvidovregade Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark Børnehave Bredalsparkens Børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej 23 Integrerede daginstitutioner Solstien (børnehave) Solstien (vuggestue) Frydenhøj Vedbyholm Søstjernen Krebsen Stenen Nymarken Humlebien Kirsebærhuset Krogen Tryllestien hus 1 (tidl. Pindsvinet) Tryllestien hus 2 (tidl. Haren) Æblehaven Kernehuset Mælkebøtten Tinsoldaten Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Enghøj-Svalen Baunevangen Solgården Egevoldens Børnehus Ærtebjerg Willer Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Sporet Familecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bo-fællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg ,2% ,0% ,9% ,7% ,1% ,0% ,9% ,4% ,6% ,2% ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,4% ,9% ,8% ,1% ,9% ,2% ,0% ,2% ,0% ,7% ,0% ,3% ,3% ,0% ,0% ,0% ,4% ,8% ,1% ,1% ,6% % % ,9% Side 14 af 40

15 Baggrundsark for Grønt Regnskab ELFORBRUG Areal, el forbrug forbrug forbrug forbrug forbrug i ft. el el el el, el Budget (Kwh/m2) Ældreboliger Plejecentret Krogstenshave, boliger Strandmarkshave, boliger Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Dybenkærshave, boliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handikappede Krogstenshave, servicearealer Strandmarkshave, servicearealer Dybenkærshave, servicearealer Forbyggende indsats for ældre og handikappede Dagcenter Hvidovre Enghavevej Aktivitetscentret Huset (Ældrerådet) Nordlyset Værestedet Holmelundsvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Svendbjerghave Bofællesskabet Torndalshave Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Botilbud for længerevarende ophold Bofælleskabet. Gl. Køge Landevej Bofællesskabet i Hvidovregade Holmelundsvej 1-7 Botilbud for imidlertidigt ophold BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Revalidering, beskyttet beskæftigelse Øvrige sociale formål Adminstrationsbygninger Hjemmepleje distrikt Syd & Midt Hjemmepleje distrikt Vest Hjemmepleje distrikt Nord Dagplejekontoret Døgnplejen mv ,1% ,5% ,0% ,7% ,1% ,1% ,0% ,8% ,9% ,2% ,4% ,5% ,7% ,7% ,2% ,2% % ,0% ,0% ,5% % % % ,7% ,0% ,4% Side 15 af 40

16 Baggrundsark for Grønt Regnskab ELFORBRUG Areal, el forbrug forbrug forbrug forbrug forbrug i ft. el el el el, el Budget (Kwh/m2) Beskæftigelsesordninger Frandsens Gartneri Kommunal Service Poppelgården BBR 24, Kvarterbygning 3 (Vandrerhjemmet) BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Ungeindsatsen Hvidovrevej AT Teamet (Afklaringsteamet) Bibliotekscafeen Multicafeen Driftsbygninger og -pladser Materielgården Rebæk Allé 24, frokostrum Vagt- og sikringskorpset Ubestemt formål Udlejningsejendomme Beboelse Hvidovrevej Politistationen BBR 1-2, Portnerhus + udhus BBR 3, Vagtbygning BBR 6, Messen BBR 11, Sprøjtehus/vognport BBR 31, Fægtesal og gymnastiksal BBR 8, Smedjen Stevnsbogård Hestepension Bolig, Stevnsbogård Rådhus & multihus Rådhusgrunden Multihuset, Teknisk Forvaltning ,2% ,9% ,9% ,4% ,0% ,7% ,5% ,8% ,0% ,9% ,1% ,2% ,2% ,0% ,7% Side 16 af 40

17 Baggrundsark for Grønt Regnskab VARMEFORBRUG Areal, varme forbrug i ft. [m2] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh/m2] [kwh/m2] [kwh/m2] [kwh/m2] Hvidovre Kommunes bygninger i alt ,62% Idræts- & svømmehaller Hvidovre Stadion Avedøre Stadion Frihedens Idrætscenter Avedøre Idrætscenter Dansborghallen Frydenhøjhallen Holmegårdshallen Præstemosehallen Hvidovre Friluftsbad Petanquebanen HBC hallen Andre Fritidsfaciliteter (foreningsejendomme) Risbjerggård Foreningsejendom, Avedøre Tværvej Foreningsejendom, Næsborgvej Foreningsejendom, Byvej Foreningslokaler, M. Bechs Allé Foreningslokaler, Høvedstensvej Foreningsejendom, Avedøre Tværvej Stevnsbogård Strandmarkens Fritidscenter Foreningsejendom, Byvej Foreningsejendom, Byvej Foreningsejendom, Risbjergvej 20 A Hvidovre/Avedøre Rideskole Foreningsejendom Rosenhøj Klubhus Foreningsejendom Biblioteksvej Aktivitetshuset "Lille Friheden" Spejderhytte Byvej Lærerforeningen Folkeskoler Avedøre Skole Dansborgskolen Enghøjskolen Frydenhøjskolen Gungehusskolen Holmegårdsskolen ,6% ,2% ,2% ,2% ,3% ,4% ,8% ,0% ,7% ,0% ,9% ,8% ,1% ,9% ,9% ,0% ,8% ,0% ,8% ,8% ,3% ,2% ,0% ,3% ,4% ,8% ,0% ,3% ,9% ,1% ,0% ,6% ,7% Side 17 af 40

18 Baggrundsark for Grønt Regnskab VARMEFORBRUG Areal, varme forbrug i ft Langhøjskolen Præstemoseskolen Risbjergskolen Sønderkærskolen Engstrandskolen Feriekolonier Skødshoved Svejbæk Færgegård Vig Lyng Marianelund Quark Centret Folkebibliotekter Medborgerhuset Avedøre Bibliotek Andre kulturelle faciliteter Rytterskolen BBR 18, Gymnastikhuset BBR 20, central BBR 4, Bataillonsadminstrationsbygning BBR 5, Officersmessen (historiens hus) BBR 7 A, Badeanstalten BBR 7 B, central BBR 28, Auditoriet Selskabslokaler, Avedøre Skole Teater Vestvolden Musikskolen Billedskolen BuQuetten Folkeoplysende Voksenundervisning Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Fritidshjem Strandhøjen Engstrand Holmegården Enghøj Alléen Bjerget Langhøj ,6% ,1% ,9% ,8% ,0% ,8% ,8% ,5% ,0% ,4% ,0% ,9% ,0% ,4% ,0% ,1% ,4% ,2% ,0% ,6% ,1% ,9% ,2% ,2% ,0% ,0% ,8% ,8% ,8% ,7% ,8% ,8% ,0% ,0% ,7% Side 18 af 40

19 Baggrundsark for Grønt Regnskab VARMEFORBRUG Areal, varme forbrug i ft Ræven Stien Præstemosen Toftemosen Dansborg Tusindfryd & klub Atlantic Trankebar Simonshøj Bredalparkens Fritidscenter Femagervejens Fritidscenter Køgevejens Børne og Ungdomshus Lejerbo Immerkær Rosenhøj Ærtebjerg Klubber og andre socialpædagogiske funktioner Byggeren Hvidovregade Byggepladsen Regnbuen Danalund Ungdomshus Kommunal tandpleje Tandklinik Langhøjskolen Tandklinik Præstemoseskolen Tandklinikken Enghøj Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Dagpleje Legestuen Villa Valmuen Legestuen Dansborg Legestuen Kirkebrohuse Legestuen Papegøjen Vuggestuer Kærgården Manegen hus B (Cirkusgrunden) Manegen hus A (Rønnebærhuset) Bulderby Kastanjehuset Vuggestuen Rosenhøj Børnehaver Sognegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen ,5% , ,0% ,0% ,2% ,8% ,3% ,7% ,8% ,0% ,0% ,9% ,0% ,6% ,0% ,4% ,7% ,3% ,0% ,0% ,2% ,3% ,0% ,0% ,2% ,8% ,0% ,0% ,9% ,3% ,8% ,6% ,0% ,0% ,8% ,0% ,2% Side 19 af 40

20 Baggrundsark for Grønt Regnskab VARMEFORBRUG Areal, varme forbrug i ft Børnehavehuset Hvidovregade Børnehaven Rosenhøj Børnehavehuset Lodsvej Rebæk Søpark Børnehave Bredalsparkens Børnehave Strandmarkens Børnehave Børnehavehuset Brostykkevej 23 Integrerede daginstitutioner Solstien (børnehave) Solstien (vuggestue) Frydenhøj Vedbyholm Søstjernen Krebsen Stenen Nymarken Humlebien Kirsebærhuset Krogen Tryllestien hus 1 (tidl. Pindsvinet) Tryllestien hus 2 (tidl. Haren) Æblehaven Kernehuset Mælkebøtten Tinsoldaten Strandhuset Børnehuset Friheden Trekløveren Enghøj-Svalen Baunevangen Solgården Egevoldens Børnehus Ærtebjerg Willer Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Sporet Familecenter Poppelgården Døgninstitutioner for børn og unge Bo-fællesskabet X-house Ungekontakten Porten Hvidborg ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,2% ,8% ,6% ,6% ,1% ,8% ,4% ,6% ,4% ,8% ,0% ,7% ,4% ,9% ,0% ,1% ,8% ,2% ,0% ,0% ,7% ,3% ,3% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% Side 20 af 40

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Grønne varmepumper i grøn daginstitution Børnenes Gård i Basballe har nedlagt oliefyret til fordel for to energirigtige varmepumper. Det passer perfekt med institutionens

Læs mere

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Regnskab 2013 Budget

Regnskab 2013 Budget Regnskab 2013 Budget BilagØU_140422_pkt.06.01 Side FORORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 ÅRSBERETNING 2013 Generelle bemærkninger 3.. Arbejdsmarked.... 6 Kultur og Fritid.... 8 Skoler m.v...... 11. Social og

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere