Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 186 Godkendelse af dagsorden Bridgewalking - finansiering af adm. udgifter D.S.I. Kraches Gård Støttesag, boli.nu, Korskærparken - afd Renoveringsstøttesag - Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Revision af vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Godkendelse af samarbejdsmodel mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne: høre, tale, syn og IKT Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC P/S Arkæologiske forundersøgelser Etablering af fælles beredskab i Trekantområdet Orientering om jordsalg Tildeling af legatmidler 2014, Friboliglegat Lukket - Vesterballevej Lukket - Erhvervsjord Lukket - Salg af ejendom Lukket - Orientering...45 Side 2

3 186 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Side 3

4 187 Bridgewalking - finansiering af adm. udgifter Sagsnr.:14/10987 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Siden 2011 har Fredericia og Middelfart Kommuner været i dialog omkring etableringen af Bridgewalking. Det har udmøntet sig i et endeligt aftalegrundlag, og i forbindelse med budgetgodkendelsen for 2015 blev der afsat 2,500 mio. kr. til Fredericia Kommunes andel af projektet med Middelfart. Dette beløb er en del af den samlede anlægsinvestering på i alt 13,240 mio. kr. Det afsatte beløb på 2,500 mio. kr. er således alene en del af et samlet anlægsprojekt og der er i forløbet ikke afsat midler til de administrative udgifter, der er forbundet med projektet set i forhold til Fredericia Kommunes engagement. Der har tidligere været afsat midler til selve projekteringen, men det har nu vist sig at det er nødvendigt, at der afsættes midler til møder, rejser, markedsføring, deltagelse i diverse messer m.m. Kultur, Idræt og Turisme anmoder derfor Økonomiudvalget om et tilskud/bevilling på kr. som et engangsbeløb til dækning af omtalte udgifter i både 2014 og Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Kultur, Idræt og Turisme har ikke mulighed for at medfinansiere disse løbende ekstra udgifter. Det foreslås derfor, at der overføres kr. til området, finansieret af Brandingpuljen, hvor der resterer kr. Side 4

5 Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller at 1. der ydes et engangsbeløb på kr. samt at finansiering sker via Brandingpuljen (restbudget kr. ) Bilag: Side 5

6 188 D.S.I. Kraches Gård Sagsnr.:12/9105 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Kraches Gård er en selvejende ungdomsboliginstitution som betjener bl.a. Maskinmesterskolen. Byrådet godkendte på sit møde den , at Fredericia Kommune kunne dække underskudssaldoen i årsregnskabet for 2010/2011. Samtidig garanteredes for underskudsdækning i årsregnskab 2011/2012. på kr Beløbet er dog efter regnskabsårets afslutning noget højere. Underskud for 2010/11 udgjorde ,71 kr. og for 2011/12 var underskuddet ,25 kr. - samlet ,96 kr. Det er muligt jvf. boligbyggerilovens 74 for en kommune at give tilsagn om lån, garanti eller tilskud til ungdomsboliger, når det skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes fortsatte drift. Det følger endvidere, af bek. 666 af den 27. september 1991, at ved likvidation anvendes de fremkomme midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter noget tilbage, bestemmer Bygge- og Boligstyrelsen anvendelsen heraf efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen. Efter konkursboet for ungdomsboligerne på Møllebo Allé viste det sig at der var et overskud. Beløbet blev opgjort til kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tiltrådte med henvisning til 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation i ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, som ændret ved 1 i bekendtgørelse nr. 193 af 15. marts 1994 (organisationsbekendtgørelsen), at overskydende provenu i konkursboet efter D.S.I. Møllebo Allés Ungdomsboliger på mere end 1 mio. kr. delvist kunne anvendes sikring af den videre drift for D.S.I. ungdomsboliginstitution Kraches Gård, ved nulstilling af driftsunderskud. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Side 6

7 Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefaler over for Byrådet at beløbet ,96 kr. frigives fra provenu efter konkursboet efter D.S.I. Møllebo Allés Ungdomsboliger. Bilag: Side 7

8 189 Støttesag, boli.nu, Korskærparken - afd. 10 Sagsnr.:12/2118 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for bolig.nu afdeling 10, Korskærparken samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6 med an anskaffelsessum på kr. Den 4. marts 2013 godkendte Byrådet en stigning i anskaffelsessummen således at den nye anskaffelsessum blev på kr. Denne stigning skete på grund af den overordnede landsdækkende beregning af beboerbetalingsprocenten i Landsbyggefondens renoveringsstøttesager. Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på de støttede og ustøttede arbejder, overskridelserne skyldes : Forøgede byggepladsudgifter Ekstra udgifter til ombygning af boliger Øgede udgifter til asbestsanering Tætning mellem ombyggede boliger Øgede udgifter til genhusning og tomgang. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr Landsbyggefonden har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Den forøgede anskaffelsessum betyder en stigning i den kommunale garanti, som kommunen skal stille. Det har ikke betydning for kommunens låneramme. Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i marts et tilsagn på kr Der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti Side 8

9 efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Side 9

10 190 Renoveringsstøttesag - Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Sagsnr.:14/2526 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra Boligkontoret Fredericia vedr. en renoveringsstøttesag omhandlende boligorganisationens afdeling 318, Ryes Plads. Lovgrundlag: Almenboliglovens 91 (lovbekendtgørelse 1023 af 21. august 2013), Landsbyggefondens regulativ og vejledning om støtte til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. Kommunen har modtaget ansøgning, skema A, referat af afdelingsmøde med godkendelse af lejestigninger, og overslag over garantikravet fra det långivende realkreditinstitut. Der foreligger en skitse fra Landsbyggefonden, som har taget stilling til fordelingen mellem støttede lån og forbedringer. Finansiering - Garanti Beløb Kreditforening støttet lån Kreditforening ustøttet lån Egne midler, henlæggelser Tilskud fra trækningsretten i LBF I alt Det er oplyst, at Landsbyggefonden finder, at lejen vil kunne udgøre 728,- kr. pr. kvadratmeter efter tilskud (kapitaltilførsel via femtedelsordningen). Det er angivet, at der skal stilles kommunal garanti for både støttet og ustøttet lån. Landsbyggefonden forudsætter, for at den samlede byggesag kan gennemføres, skal der tillige godkendes en kapitaltilførsel på i alt kr. (1/5-dels ordning), svarende til en kommunal andel på kr. Økonomiske konsekvenser: Kommunen skal påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Der er i budget 2014 et restbudget tilbage på Indskud i Landsbyggefonden pulje til skimmelsvamp på 0,200 mio. kr. Der søges om justering af budgettet på følgende måde: Side 10

11 Tekst (beløb i mio. kr.) Indskud i Landsbyggefonden - Skimmelsvamp; pulje Kapitaltilførsel - Boligkontoret Fredericia,afd. 318, Ryesgården nr. TB xxx -0,200 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 Anlægsbevilling Frigivelse 924xxx 0,200 0,200 0,200 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vurdering: Det er oplyst, at der er flere forhold som gør renovering nødvendig. Bygningerne renoveres, blandt andet udføres følgende arbejder: - Ny gulvkonstruktion - Tagrenovering - Facaderenovering - Vinduer og døre udskiftes/renoveres - Indmuring af pap for spærring af opstigende grundfugt. - Køkken og bad renoveres - Installationer til bad og køkken fornyes - Der installeres decentralt balanceret ventilationsanlæg i hvert lejemål. Ifølge almenboliglovens 37 skal arbejder forlægges til godkendelse på afdelingsmøde inden arbejdet iværksættes. Kommunen har modtaget referat fra ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 3. juni Samtlige fremmødte stemte for forslaget. Sagen behandles af Landbyggefonden som en støttesag efter reglerne i almenboliglovens 91, hvortil Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte efter lovens regler herom. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen stiller en garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 7. Det vurderes, at renoveringerne er nødvendige således at også boligerne i fremtiden vil være attraktive og tidssvarende. Det er tillige oplyst, at der er væsentlige forhold i forhold til boligernes tilstand som gør, at der Side 11

12 vurderes at de ustøttede arbejder kan betragtes som ekstraordinære jf. almenboligloven 98. For så vidt angår de støttede og ustøttede lån har kommunen modtaget lånetilbud fra boligselskabet. Garanti for lån ydet jf. almenboliglovens 91 og 98 påvirker ikke den kommunale låneramme. For så vidt angår kapitaltilførslen vil denne være en forudsætning for projektets gennemførsel. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til By- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale at: 1. at der meddeles tilsagn til renovering, skema A og godkendes en anskaffelsessum på for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer samtidig godkendes hermed den indeholdte lejeforhøjelse på 9,00 %. 2. at Byrådet godkender, at der kan optages lån til de støttede arbejder og til ustøttet forbedrings lån på kr. (anskaffelsessum) til støttet lån og kr. til ustøttede lån. 3. at godkende, at kommunen påtager sig de oplyste garantier, dog med regaranti fra Landsbyggefonden for så vidt angår de af fonden støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. 4. At budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer (frigivelse af kr. til kapitaltilførsel). Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Turan Savas Side 12

13 191 Revision af vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn Sagsnr.:14/11697 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forlængelse af, at formanden for bestyrelsen i DSI Skærbæk Fiskerihavn, har nedlagt sit mandat har den resterende bestyrelse fremsendt nye revidere vedtægter for bestyrelsen til Fredericia Kommunes godkendelse. Den væsentligste ændring i vedtægten er sammensætningen af bestyrelsen. Den gældende vedtægt 3 om ledelsen har følgende indhold om udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Havnen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af følgende: 1 medlem vælges af Vejle Amtsråd blandt dets medlemmer. 3 medlemmer vælges af Fredericia Byråd. 2 udpeges blandt byrådets medlemmer og den tredje skal være en person, der er bygningskyndig og forventes at have faglig indsigt i vedligeholdelse af havnen. 2 medlemmer vælges af Skærbæk og Omegns Fiskeriforening. Kun foreningens medlemmer stemmeret, idet det er forudsat, at enhver, der driver fiskeri som hovederhverv og er bosiddende i Fredericia Kommune, kan optages som medlem af foreningen. 1 medlem vælges blandt bidragsyderne til havnen. Tidligere noterede bidragsydere til havnen har stemmeret samt fremtidige bidragsydere, der mindst 1 år forud for valget har ydet et bidrag på mindst 200 kr. Den foreslåede nye vedtægt 3 om ledelsen har følgende indhold om udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Havnen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges på følgende vis: 2 medlemmer samt disses personlige suppleanter udpeges af Fredericia Byråd. De 2 medlemmer samt deres suppleanter skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. 1 medlem, med relevant teknisk baggrund udpeges af Fredericia Byråd. Udpegning sker efter en ny valgperiode til Fredericia Byråd. 2 medlemmer udpeges af de lokale fiskere, der driver erhvervsmæssigt fiskeri. 2 medlemmer udpeges af og blandt de øvrige faste brugere af havnen (lejemål, fritidsfiskere m.v.) der har været brugere af havnen i mere end 1 år samt de bidragsydere, der forud for den 1. januar 2007 har ydet bidrag til havnen. Side 13

14 Herudover er der nogle mindre ændringer til vedtægtens 3. De fleste af disse har karakter af en modernisering af vedtægten. Dog er der en enkelt mere væsentlig ændring om, at det fremadrettet bliver muligt, at bestyrelsen kan vedtage, at der skal ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer. I den gældende vedtægt kunne der alene ydes vederlag til formanden og det bygningssagkyndige medlem i.f.m særligt tidskrævende arbejde. Til vedtægtens 5 om tegningsret og prokura er der tilføjet, at Dispositioner, der forhøjer risikoen for, at Fredericia Kommunes garanti bliver aktuel, kan alene foretages med Fredericia Kommunes forudgående accept. Til vedtægtens 6 om regnskab er der nogle ændringer, der har karakter af en modernisering af vedtægten. I forhold til vedtægtens 7 om revision fremgår det både af den gældende vedtægt og den foreslåede nye vedtægt, at regnskab skal godkendes af Fredericia Kommune. Dette er ikke nødvendigt og Fredericia Kommune er ikke tilsynsmyndighed i.f.t havnen. Det er tilstrækkeligt, at Fredericia Kommune får regnskabet, på samme måde som budgettet, til orientering. Fredericia Kommune er tilstrækkeligt sikret med tilføjelsen i 5 og kravet om Fredericia Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer. Der er herudover i de forskellige bestemmelser foretaget mindre ændringer af vedtægten, der alle har karakter af at være en modernisering af vedtægten. Ingen af disse har betydning for Fredericia Kommune. Såvel gældende vedtægter som forslag til nye vedtægter beror på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at vedtægten for DSI Skærbæk Fiskerihavn gennem en længere periode har været utidssvarende. Særligt har bestemmelsen omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer været utidssvarende da Vejle Amtsråd ikke længere eksistere og Skærbæk og Omegns Fiskeriforening er blevet en del af den større brancheorganisation Bælternes Fiskeriforening. Herudover lever forslaget til den nye vedtægt op til kravet om, at Fredericia Kommune ikke må have bestemmende indflydelse i bestyrelsen da Fredericia Kommune alene udpeger 3 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt Fredericia Kommune opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen vil det betyde, at havnens organisationsform skulle ændres fra at være en selvejende institution til at være en kommunal havn. Side 14

15 Til orientering kan oplyses, at den omtalte garantiforpligtelse som Fredericia Kommune har i.f.t DSI Skærbæk Fiskerihavn ikke kan dokumenteres i form af et egentligt garantidokument. Garantien stammer fra diverse anlægsarbejder i havnen i 1960erne og senest i 1971, hvor det daværende Ministerium for Offentlige Arbejder som et standardvilkår for sin tilladelse til et anlægsprojekt i en havn bl.a. stillede krav om, at beliggenhedskommunen påtog sig garanti for dækning af eventuelle overskridelser af overslagssummen og for anlæggets fremtidige vedligeholdelse. Garantien stammer fra den daværende Taulov Kommune. Fredericia Kommunes interesse i, at DSI Skærbæk Fiskerihavn ikke forøger risikoen for den af kommunen stillede garanti er tilstrækkeligt sikret bestemmelsen i 5 om, at Dispositioner, der forhøjer risikoen for, at Fredericia Kommunes garanti bliver aktuel, kan alene foretages med Fredericia Kommunes accept. Sikring af denne interesse suppleres med, at Fredericia Kommune skal have såvel regnskaber som budgetter til orientering samt det forhold, at vedtægtsændringer kræver kommunens godkendelse. Fredericia Kommune kan ikke herudover stille krav til vedtægtens indhold. Det er kommunens opgave, at sikre sig, at garantien ikke forringes. Det bemærkes i den forbindelse, at Fredericia Kommunes interesser i DSI Skærbæk Havn kan varetages ved, at der udpeges et mindre antal bestyrelsesmedlemmer af Fredericia Kommune, eksempelvis vil det være tilstrækkeligt at Fredericia Kommune udpeger et enkelt medlem til bestyrelsen. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariat indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at det fremsendte forslag til nye vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn godkendes med bemærkning om, at Fredericia Kommune ikke skal godkende regnskabet, men alene have såvel regnskab som budget fremsendt til orientering. Bilag: Ingen. Side 15

16 192 Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Sagsnr.:14/11925 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter (FIC) fik i marts godkendt en finansieret tillægsbevilling på 2,0 mil kr. til etablering af klubfitnessfaciliteter i og ved hal 4. FIC ønskede at finansiere lånet med 0,500 mio. årlig med start i Dette blev skærpet ved Byrådets godkendelse af bevillingen, således at der i stedet skulle afdrages med 0,500 mio. kr. i 2015, 2016, 2017 og Etableringen er nu tilendebragt og faciliteten er taget i brug af ca. 250 medlemmer fra idrætsforeningerne, Fa. Eliteidræt og FC Fredericia og anlægsprojektet er opgjort til 1,600 mio. kr. Forskellen mellem det bevilgede og det faktiske beløb, skyldes at man på lånetidspunktet havde uafklarede forhold omkring konstruktioner og tekniske løsninger. Den endelige opgørelse er med som bilag på sagen. FIC beder sammen med opgørelsen Kultur- og Idrætsudvalget og Byrådet om at revurdere tilbagebetalingen. FIC ønsker, at det årlige afdrag reduceres og samtidig fordeles over fem år således: år 2015: kr , år 2016: kr , år 2017: kr , år 2018: kr år 2019: kr (restbeløb) Det blev beregnet, at tilbagebetalingen kunne finansieres via en forventet stigning i antallet af FICNESS-medlemmer til ca FIC forventer ved årets udgang at nå ca medlemmer, men tror at det vil tage længere tid end først antaget at nå målet med 1600 medlemmer, bl.a. fordi antallet af fitnessudbydere i kommunen er steget og forventes fortsat at ville stige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Etableringen af klubfitness lokalet er en naturlig konsekvens af FICs Udviklingsplan 2020, hvor forskellige tilbud om motions- og sundhedsfremmende aktiviteter til en bred målgruppe øges i de nuværende rammer. Side 16

17 FIC s revurdering af økonomien skal ses i lyset af konsekvenserne af den indarbejdede besparelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsårene. Dertil kommer at FIC i år 2015 og 2016 fortsat er i gang med at afdrage på det tidligere underskud, der opstod med baggrund i finanskrisen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Anlægsregnskab, klubfitness Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 17

18 193 Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning 2014 Sagsnr.:14/4604 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt 3. budgetopfølgning for 2014 med baggrund i de opstillede krav i den økonomiske instruks, hvor der i afsnittet om budgetopfølgning bl.a. er anført, at der aflægges kvartalsvis rapportering til både bestyrelse og kommune, ledsaget af en skriftlig redegørelse for den aktuelle situation samt forventninger til resten af året. Rapporten udarbejdes i samarbejde mellem bogholderifunktionen på teatret og teatrets ledelse. Fredericia Teater oplyser følgende, at hovedårsagen for de manglende 2,5 mio. kr. på nettoresultatet for perioden i forhold til budgettet bl. a. skyldes højere personaleomkostninger i årets første tre kvartaler. I 2. og 3. kvartal har sygefravær afstedkommet større udgifter samtidig med en aflyst forestilling på Havfruen pga. sygdom. Der har endvidere været tale om højere markedsføringsomkostninger end budgetteret for det samlede år. Det oplyses endvidere, at Den Lille Havfrue spillede hjem som forventet, på trods af de store udfordringer med den varme sommer i spilleperioden. Bestyrelsen og ledelsen sigter fortsat efter et resultat, der går i nul for 2014 og oplyser, at de økonomiske styreredskaber og forretningsgange nu stort set er færdigudviklede. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi tager forklaringerne fra Teatrets bestyrelse til efterretning. Økonomi har samtidig bedt om en nærmere redegørelse for, hvilke tiltag Teatret agter at gøre i forhold til at bringe det nuværende realiserede underskud pr på 4,083 mio. kr. ned til det oplyste forventede 0-resultat. Formanden for Fredericia Teater har efterfølgende jf. anmodning om redegørelse fremsendt følgende som supplement: Der oplyses, at det stadig er for tidligt at sige, hvor præcist man lander, idet der stadig mangler tal for Den Lille Havfrue for oktober. Derudover er man fortsat ekstremt omkostningsbevidste og forventer fortsat, at Havfruen den sidste måned vil medvirke til, at noget af underskuddet pr kan indhentes. Der vil være skarpt fokus på omkostningerne generelt. Der er styr på likviditeten og det oplyses endvidere, at man som lovet kommer i mål uden ekstra assistance fra Fredericia Kommune. Side 18

19 I forbindelse med Byrådets behandling den af Fredericia Teaters budget 2014 fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget er forpligtet til at sende sagen videre til Økonomiudvalget, hvis der er udsigt til økonomiske problemer. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at udvalget tager stilling til, 1. om sagen skal videresendes til Økonomiudvalget 2. om bestyrelsen skal anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningen om, at resultatet går i 0 Bilag: Åben - 3. budgetopfølgning opstilling Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : 1) Videresendes til Økonomiudvalget 2) Bestyrelsen anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningerne om, at resultatet går i 0. Side 19

20 194 Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Sagsnr.:14/6299 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I det følgende skelnes mellem tre foreningstyper. De folkeoplysende foreninger (under Folkeoplysningsloven), de almennyttige foreninger (uden for Folkeoplysningsloven) og ikke almennyttige foreninger (også uden for Folkeoplysningsloven). Almennyttige foreninger kan f.eks. være: Patientforeninger Frivillige sociale foreninger selvejende institutioner menighedsråd grundejerforeninger beboerforeninger politiske partier og lignende Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtede til at stille ledige, egnede lokaler og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger. Der opkræves gebyr som jf. loven anvendes som ekstraordinært tilskud til de folkeoplysende foreninger, der enten selv ejer deres lokaler eller er henvist til lejemål. De ikke almennyttige foreninger låner af og til kommunale lokaler mod et højere gebyr end de folkeoplysende foreninger. Kommunen har ingen forpligtigelser under Folkeoplysningsloven overfor de ikke almennyttige foreninger eller for de almennyttige foreninger. De almennyttige foreninger har også af og til ønsker om at låne kommunale lokaler. Det kan være til enkelt arrangementer eller til løbende aktiviteter i foreningen. Denne efterspørgsel synes at være stigende, og der er derfor behov for en stillingtagen til almennyttige foreningers vilkår for brug af kommunale lokaler og faciliteter. Skal de fortsat låne lokaler på de samme vilkår som ikke almennyttige foreninger? Eller skal de have samme status som de folkeoplysende foreninger eller et sted derimellem? Lokale Folkeoplysende foreninger Ikke almennyttige og Almennyttige foreninger Klasselokaler Gratis 75 kr. pr. time Faglokaler Gratis 75 kr. pr. time Gymnastiksale 25 kr. pr. time 300 kr. pr. time idræt/bevægelse og 1500 kr. pr. dag til andre aktiviteter. Skoleidrætshaller 50 kr. pr. time Samme som gymnastiksale Side 20

21 Fredericia Idrætscenter Afhængigt af lokalet og aktiviteten Afhængigt af lokalet og aktiviteten De kommunale lokaler må i alle tilfælde ikke lånes ud til arrangementer af kommerciel, forretningsmæssig- eller privat karakter eller til organisationer mv. som har virksomheds- eller driftspræg, eksempelvis arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, A-kasser og lignende. Faglige møder for ansatte i kommunen kan dog afholdes i kommunens lokaler. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er i Kommunens interesse, at de almennyttige foreninger kan få lov til at låne lokaler mod et gebyr. Det kan være til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. Gebyret skal være med til at dække strøm, varme og slitage og tilfalde stedet, hvor lokalet hører til. Et gebyr der på den ene side ikke ligestiller dem med de folkeoplysende foreninger, og på den anden side er billigere end det gebyr, de ikke almennyttige foreninger betaler. Lokale Klasselokaler Faglokaler Gymnastiksale Skoleidrætshaller Fredericia Idrætscenter Almennyttige foreninger 50 kr. pr. time 50 kr. pr. time 100 kr. pr. time 150 kr. pr. time Afhængigt af lokalet og aktiviteten men samme niveau som ovenstående. I forhold til anvisningen af lokaler over en sæson, hvor også de folkeoplysende foreninger søger timer, skal de almennyttige foreninger og ikke almennyttige foreninger tildeles tider sidst, og hvor der er ledig kapacitet. Ved enkelt arrangementer i løbet af året kan alle foreninger anvises lokaler efter først til mølle princippet. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at de ikke almennyttige foreninger, der falder udenfor almenvellets interesser, fortsat skal betale det højeste gebyr for benyttelsen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at: Side 21

22 1. Der gives tilladelse til udlån af kommunale lokaler til almennyttige foreninger til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. 2. Kultur, Idræt & Turisme afgør, hvorvidt der er tale om en almennyttig forening. 3. Følgende takster for udlån af de kommunale lokaler for de almennyttige foreninger gælder: Alm. klasselokale 50 kr./time Faglokale 50 kr. /time Gymnastiksal 100 kr./time Idrætshal 150 kr./time Fredericia Idrætscenter afhængigt af lokalet og aktiviteten, men samme niveau som ovenstående. 4. At de almennyttige foreninger i sæsonfordelingen af timer, først tildeles timer efter de folkeoplysende foreninger. 5. At de nye regler træder i kraft pr At ordningen evalueres i efteråret Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Børge Larsen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 195 Godkendelse af samarbejdsmodel mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne: høre, tale, syn og IKT Sagsnr.:14/5696 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune hjemtog i en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service 112 og 113 og specialundervisning efter Lov om specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne. Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede ydelser varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser der reelt gives til borgerne i kommunen. Det er fagligt vurderet, at der vil være en række fordele ved et tættere fælleskommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som omfatter høre, tale, syn og IKT områderne. Derfor er der arbejdet med nogle modeller for det formaliserede samarbejde. Byrådet forhåndsgodkendte den 26. juni 2014 forslag om at arbejde videre med etablering af et 60 selskab. I den videre arbejdsproces stod det dog efterfølgende klart, at der var mange ulemper ved denne løsningsmodel, dels var lederne betænkelige ved at løsrive opgaven fra kommunen og dels var modellen uhensigtsmæssig fordi myndighed og udførerdelen blev adskilt fra hinanden, da myndighedsopgaven lovgivningsmæssigt skal forblive i hver kommune. Endelig var der betænkeligheder i forhold til økonomistyring og bureaukrati. Den tværkommunale arbejdsgruppe er i stedet for nået frem til at kunne anbefale følgende samarbejdsmodel inden for høre, tale, syn og IKTområderne: Samarbejdet i opgaveløsningen forudsætter at afdelingsleder, nuværende medarbejdere og nyansatte medarbejdere, der skal varetage de specialiserede opgaver, får ansættelse i både Middelfart og Fredericia Kommune. Alle medarbejdere ansættes hermed i delte stillinger, såvel organisatorisk som fagligt, og de refererer til én fælles leder. Fordeling af timer til specialopgaverne løses ud fra en fordelingsnøgle, som tager afsæt i kommunernes indbyggertal. Side 23

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. december 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-15:00

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere