Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 186 Godkendelse af dagsorden Bridgewalking - finansiering af adm. udgifter D.S.I. Kraches Gård Støttesag, boli.nu, Korskærparken - afd Renoveringsstøttesag - Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Revision af vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Godkendelse af samarbejdsmodel mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne: høre, tale, syn og IKT Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC P/S Arkæologiske forundersøgelser Etablering af fælles beredskab i Trekantområdet Orientering om jordsalg Tildeling af legatmidler 2014, Friboliglegat Lukket - Vesterballevej Lukket - Erhvervsjord Lukket - Salg af ejendom Lukket - Orientering...45 Side 2

3 186 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Side 3

4 187 Bridgewalking - finansiering af adm. udgifter Sagsnr.:14/10987 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Siden 2011 har Fredericia og Middelfart Kommuner været i dialog omkring etableringen af Bridgewalking. Det har udmøntet sig i et endeligt aftalegrundlag, og i forbindelse med budgetgodkendelsen for 2015 blev der afsat 2,500 mio. kr. til Fredericia Kommunes andel af projektet med Middelfart. Dette beløb er en del af den samlede anlægsinvestering på i alt 13,240 mio. kr. Det afsatte beløb på 2,500 mio. kr. er således alene en del af et samlet anlægsprojekt og der er i forløbet ikke afsat midler til de administrative udgifter, der er forbundet med projektet set i forhold til Fredericia Kommunes engagement. Der har tidligere været afsat midler til selve projekteringen, men det har nu vist sig at det er nødvendigt, at der afsættes midler til møder, rejser, markedsføring, deltagelse i diverse messer m.m. Kultur, Idræt og Turisme anmoder derfor Økonomiudvalget om et tilskud/bevilling på kr. som et engangsbeløb til dækning af omtalte udgifter i både 2014 og Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Kultur, Idræt og Turisme har ikke mulighed for at medfinansiere disse løbende ekstra udgifter. Det foreslås derfor, at der overføres kr. til området, finansieret af Brandingpuljen, hvor der resterer kr. Side 4

5 Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller at 1. der ydes et engangsbeløb på kr. samt at finansiering sker via Brandingpuljen (restbudget kr. ) Bilag: Side 5

6 188 D.S.I. Kraches Gård Sagsnr.:12/9105 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Kraches Gård er en selvejende ungdomsboliginstitution som betjener bl.a. Maskinmesterskolen. Byrådet godkendte på sit møde den , at Fredericia Kommune kunne dække underskudssaldoen i årsregnskabet for 2010/2011. Samtidig garanteredes for underskudsdækning i årsregnskab 2011/2012. på kr Beløbet er dog efter regnskabsårets afslutning noget højere. Underskud for 2010/11 udgjorde ,71 kr. og for 2011/12 var underskuddet ,25 kr. - samlet ,96 kr. Det er muligt jvf. boligbyggerilovens 74 for en kommune at give tilsagn om lån, garanti eller tilskud til ungdomsboliger, når det skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes fortsatte drift. Det følger endvidere, af bek. 666 af den 27. september 1991, at ved likvidation anvendes de fremkomme midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter noget tilbage, bestemmer Bygge- og Boligstyrelsen anvendelsen heraf efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen. Efter konkursboet for ungdomsboligerne på Møllebo Allé viste det sig at der var et overskud. Beløbet blev opgjort til kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tiltrådte med henvisning til 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation i ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, som ændret ved 1 i bekendtgørelse nr. 193 af 15. marts 1994 (organisationsbekendtgørelsen), at overskydende provenu i konkursboet efter D.S.I. Møllebo Allés Ungdomsboliger på mere end 1 mio. kr. delvist kunne anvendes sikring af den videre drift for D.S.I. ungdomsboliginstitution Kraches Gård, ved nulstilling af driftsunderskud. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Side 6

7 Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefaler over for Byrådet at beløbet ,96 kr. frigives fra provenu efter konkursboet efter D.S.I. Møllebo Allés Ungdomsboliger. Bilag: Side 7

8 189 Støttesag, boli.nu, Korskærparken - afd. 10 Sagsnr.:12/2118 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for bolig.nu afdeling 10, Korskærparken samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6 med an anskaffelsessum på kr. Den 4. marts 2013 godkendte Byrådet en stigning i anskaffelsessummen således at den nye anskaffelsessum blev på kr. Denne stigning skete på grund af den overordnede landsdækkende beregning af beboerbetalingsprocenten i Landsbyggefondens renoveringsstøttesager. Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på de støttede og ustøttede arbejder, overskridelserne skyldes : Forøgede byggepladsudgifter Ekstra udgifter til ombygning af boliger Øgede udgifter til asbestsanering Tætning mellem ombyggede boliger Øgede udgifter til genhusning og tomgang. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr Landsbyggefonden har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Den forøgede anskaffelsessum betyder en stigning i den kommunale garanti, som kommunen skal stille. Det har ikke betydning for kommunens låneramme. Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i marts et tilsagn på kr Der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti Side 8

9 efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Side 9

10 190 Renoveringsstøttesag - Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Sagsnr.:14/2526 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra Boligkontoret Fredericia vedr. en renoveringsstøttesag omhandlende boligorganisationens afdeling 318, Ryes Plads. Lovgrundlag: Almenboliglovens 91 (lovbekendtgørelse 1023 af 21. august 2013), Landsbyggefondens regulativ og vejledning om støtte til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. Kommunen har modtaget ansøgning, skema A, referat af afdelingsmøde med godkendelse af lejestigninger, og overslag over garantikravet fra det långivende realkreditinstitut. Der foreligger en skitse fra Landsbyggefonden, som har taget stilling til fordelingen mellem støttede lån og forbedringer. Finansiering - Garanti Beløb Kreditforening støttet lån Kreditforening ustøttet lån Egne midler, henlæggelser Tilskud fra trækningsretten i LBF I alt Det er oplyst, at Landsbyggefonden finder, at lejen vil kunne udgøre 728,- kr. pr. kvadratmeter efter tilskud (kapitaltilførsel via femtedelsordningen). Det er angivet, at der skal stilles kommunal garanti for både støttet og ustøttet lån. Landsbyggefonden forudsætter, for at den samlede byggesag kan gennemføres, skal der tillige godkendes en kapitaltilførsel på i alt kr. (1/5-dels ordning), svarende til en kommunal andel på kr. Økonomiske konsekvenser: Kommunen skal påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Der er i budget 2014 et restbudget tilbage på Indskud i Landsbyggefonden pulje til skimmelsvamp på 0,200 mio. kr. Der søges om justering af budgettet på følgende måde: Side 10

11 Tekst (beløb i mio. kr.) Indskud i Landsbyggefonden - Skimmelsvamp; pulje Kapitaltilførsel - Boligkontoret Fredericia,afd. 318, Ryesgården nr. TB xxx -0,200 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 Anlægsbevilling Frigivelse 924xxx 0,200 0,200 0,200 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vurdering: Det er oplyst, at der er flere forhold som gør renovering nødvendig. Bygningerne renoveres, blandt andet udføres følgende arbejder: - Ny gulvkonstruktion - Tagrenovering - Facaderenovering - Vinduer og døre udskiftes/renoveres - Indmuring af pap for spærring af opstigende grundfugt. - Køkken og bad renoveres - Installationer til bad og køkken fornyes - Der installeres decentralt balanceret ventilationsanlæg i hvert lejemål. Ifølge almenboliglovens 37 skal arbejder forlægges til godkendelse på afdelingsmøde inden arbejdet iværksættes. Kommunen har modtaget referat fra ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 3. juni Samtlige fremmødte stemte for forslaget. Sagen behandles af Landbyggefonden som en støttesag efter reglerne i almenboliglovens 91, hvortil Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte efter lovens regler herom. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen stiller en garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 7. Det vurderes, at renoveringerne er nødvendige således at også boligerne i fremtiden vil være attraktive og tidssvarende. Det er tillige oplyst, at der er væsentlige forhold i forhold til boligernes tilstand som gør, at der Side 11

12 vurderes at de ustøttede arbejder kan betragtes som ekstraordinære jf. almenboligloven 98. For så vidt angår de støttede og ustøttede lån har kommunen modtaget lånetilbud fra boligselskabet. Garanti for lån ydet jf. almenboliglovens 91 og 98 påvirker ikke den kommunale låneramme. For så vidt angår kapitaltilførslen vil denne være en forudsætning for projektets gennemførsel. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til By- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale at: 1. at der meddeles tilsagn til renovering, skema A og godkendes en anskaffelsessum på for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer samtidig godkendes hermed den indeholdte lejeforhøjelse på 9,00 %. 2. at Byrådet godkender, at der kan optages lån til de støttede arbejder og til ustøttet forbedrings lån på kr. (anskaffelsessum) til støttet lån og kr. til ustøttede lån. 3. at godkende, at kommunen påtager sig de oplyste garantier, dog med regaranti fra Landsbyggefonden for så vidt angår de af fonden støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. 4. At budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer (frigivelse af kr. til kapitaltilførsel). Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Turan Savas Side 12

13 191 Revision af vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn Sagsnr.:14/11697 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forlængelse af, at formanden for bestyrelsen i DSI Skærbæk Fiskerihavn, har nedlagt sit mandat har den resterende bestyrelse fremsendt nye revidere vedtægter for bestyrelsen til Fredericia Kommunes godkendelse. Den væsentligste ændring i vedtægten er sammensætningen af bestyrelsen. Den gældende vedtægt 3 om ledelsen har følgende indhold om udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Havnen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af følgende: 1 medlem vælges af Vejle Amtsråd blandt dets medlemmer. 3 medlemmer vælges af Fredericia Byråd. 2 udpeges blandt byrådets medlemmer og den tredje skal være en person, der er bygningskyndig og forventes at have faglig indsigt i vedligeholdelse af havnen. 2 medlemmer vælges af Skærbæk og Omegns Fiskeriforening. Kun foreningens medlemmer stemmeret, idet det er forudsat, at enhver, der driver fiskeri som hovederhverv og er bosiddende i Fredericia Kommune, kan optages som medlem af foreningen. 1 medlem vælges blandt bidragsyderne til havnen. Tidligere noterede bidragsydere til havnen har stemmeret samt fremtidige bidragsydere, der mindst 1 år forud for valget har ydet et bidrag på mindst 200 kr. Den foreslåede nye vedtægt 3 om ledelsen har følgende indhold om udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Havnen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges på følgende vis: 2 medlemmer samt disses personlige suppleanter udpeges af Fredericia Byråd. De 2 medlemmer samt deres suppleanter skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. 1 medlem, med relevant teknisk baggrund udpeges af Fredericia Byråd. Udpegning sker efter en ny valgperiode til Fredericia Byråd. 2 medlemmer udpeges af de lokale fiskere, der driver erhvervsmæssigt fiskeri. 2 medlemmer udpeges af og blandt de øvrige faste brugere af havnen (lejemål, fritidsfiskere m.v.) der har været brugere af havnen i mere end 1 år samt de bidragsydere, der forud for den 1. januar 2007 har ydet bidrag til havnen. Side 13

14 Herudover er der nogle mindre ændringer til vedtægtens 3. De fleste af disse har karakter af en modernisering af vedtægten. Dog er der en enkelt mere væsentlig ændring om, at det fremadrettet bliver muligt, at bestyrelsen kan vedtage, at der skal ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer. I den gældende vedtægt kunne der alene ydes vederlag til formanden og det bygningssagkyndige medlem i.f.m særligt tidskrævende arbejde. Til vedtægtens 5 om tegningsret og prokura er der tilføjet, at Dispositioner, der forhøjer risikoen for, at Fredericia Kommunes garanti bliver aktuel, kan alene foretages med Fredericia Kommunes forudgående accept. Til vedtægtens 6 om regnskab er der nogle ændringer, der har karakter af en modernisering af vedtægten. I forhold til vedtægtens 7 om revision fremgår det både af den gældende vedtægt og den foreslåede nye vedtægt, at regnskab skal godkendes af Fredericia Kommune. Dette er ikke nødvendigt og Fredericia Kommune er ikke tilsynsmyndighed i.f.t havnen. Det er tilstrækkeligt, at Fredericia Kommune får regnskabet, på samme måde som budgettet, til orientering. Fredericia Kommune er tilstrækkeligt sikret med tilføjelsen i 5 og kravet om Fredericia Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer. Der er herudover i de forskellige bestemmelser foretaget mindre ændringer af vedtægten, der alle har karakter af at være en modernisering af vedtægten. Ingen af disse har betydning for Fredericia Kommune. Såvel gældende vedtægter som forslag til nye vedtægter beror på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at vedtægten for DSI Skærbæk Fiskerihavn gennem en længere periode har været utidssvarende. Særligt har bestemmelsen omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer været utidssvarende da Vejle Amtsråd ikke længere eksistere og Skærbæk og Omegns Fiskeriforening er blevet en del af den større brancheorganisation Bælternes Fiskeriforening. Herudover lever forslaget til den nye vedtægt op til kravet om, at Fredericia Kommune ikke må have bestemmende indflydelse i bestyrelsen da Fredericia Kommune alene udpeger 3 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt Fredericia Kommune opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen vil det betyde, at havnens organisationsform skulle ændres fra at være en selvejende institution til at være en kommunal havn. Side 14

15 Til orientering kan oplyses, at den omtalte garantiforpligtelse som Fredericia Kommune har i.f.t DSI Skærbæk Fiskerihavn ikke kan dokumenteres i form af et egentligt garantidokument. Garantien stammer fra diverse anlægsarbejder i havnen i 1960erne og senest i 1971, hvor det daværende Ministerium for Offentlige Arbejder som et standardvilkår for sin tilladelse til et anlægsprojekt i en havn bl.a. stillede krav om, at beliggenhedskommunen påtog sig garanti for dækning af eventuelle overskridelser af overslagssummen og for anlæggets fremtidige vedligeholdelse. Garantien stammer fra den daværende Taulov Kommune. Fredericia Kommunes interesse i, at DSI Skærbæk Fiskerihavn ikke forøger risikoen for den af kommunen stillede garanti er tilstrækkeligt sikret bestemmelsen i 5 om, at Dispositioner, der forhøjer risikoen for, at Fredericia Kommunes garanti bliver aktuel, kan alene foretages med Fredericia Kommunes accept. Sikring af denne interesse suppleres med, at Fredericia Kommune skal have såvel regnskaber som budgetter til orientering samt det forhold, at vedtægtsændringer kræver kommunens godkendelse. Fredericia Kommune kan ikke herudover stille krav til vedtægtens indhold. Det er kommunens opgave, at sikre sig, at garantien ikke forringes. Det bemærkes i den forbindelse, at Fredericia Kommunes interesser i DSI Skærbæk Havn kan varetages ved, at der udpeges et mindre antal bestyrelsesmedlemmer af Fredericia Kommune, eksempelvis vil det være tilstrækkeligt at Fredericia Kommune udpeger et enkelt medlem til bestyrelsen. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariat indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at det fremsendte forslag til nye vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn godkendes med bemærkning om, at Fredericia Kommune ikke skal godkende regnskabet, men alene have såvel regnskab som budget fremsendt til orientering. Bilag: Ingen. Side 15

16 192 Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Sagsnr.:14/11925 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter (FIC) fik i marts godkendt en finansieret tillægsbevilling på 2,0 mil kr. til etablering af klubfitnessfaciliteter i og ved hal 4. FIC ønskede at finansiere lånet med 0,500 mio. årlig med start i Dette blev skærpet ved Byrådets godkendelse af bevillingen, således at der i stedet skulle afdrages med 0,500 mio. kr. i 2015, 2016, 2017 og Etableringen er nu tilendebragt og faciliteten er taget i brug af ca. 250 medlemmer fra idrætsforeningerne, Fa. Eliteidræt og FC Fredericia og anlægsprojektet er opgjort til 1,600 mio. kr. Forskellen mellem det bevilgede og det faktiske beløb, skyldes at man på lånetidspunktet havde uafklarede forhold omkring konstruktioner og tekniske løsninger. Den endelige opgørelse er med som bilag på sagen. FIC beder sammen med opgørelsen Kultur- og Idrætsudvalget og Byrådet om at revurdere tilbagebetalingen. FIC ønsker, at det årlige afdrag reduceres og samtidig fordeles over fem år således: år 2015: kr , år 2016: kr , år 2017: kr , år 2018: kr år 2019: kr (restbeløb) Det blev beregnet, at tilbagebetalingen kunne finansieres via en forventet stigning i antallet af FICNESS-medlemmer til ca FIC forventer ved årets udgang at nå ca medlemmer, men tror at det vil tage længere tid end først antaget at nå målet med 1600 medlemmer, bl.a. fordi antallet af fitnessudbydere i kommunen er steget og forventes fortsat at ville stige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Etableringen af klubfitness lokalet er en naturlig konsekvens af FICs Udviklingsplan 2020, hvor forskellige tilbud om motions- og sundhedsfremmende aktiviteter til en bred målgruppe øges i de nuværende rammer. Side 16

17 FIC s revurdering af økonomien skal ses i lyset af konsekvenserne af den indarbejdede besparelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsårene. Dertil kommer at FIC i år 2015 og 2016 fortsat er i gang med at afdrage på det tidligere underskud, der opstod med baggrund i finanskrisen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Anlægsregnskab, klubfitness Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 17

18 193 Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning 2014 Sagsnr.:14/4604 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt 3. budgetopfølgning for 2014 med baggrund i de opstillede krav i den økonomiske instruks, hvor der i afsnittet om budgetopfølgning bl.a. er anført, at der aflægges kvartalsvis rapportering til både bestyrelse og kommune, ledsaget af en skriftlig redegørelse for den aktuelle situation samt forventninger til resten af året. Rapporten udarbejdes i samarbejde mellem bogholderifunktionen på teatret og teatrets ledelse. Fredericia Teater oplyser følgende, at hovedårsagen for de manglende 2,5 mio. kr. på nettoresultatet for perioden i forhold til budgettet bl. a. skyldes højere personaleomkostninger i årets første tre kvartaler. I 2. og 3. kvartal har sygefravær afstedkommet større udgifter samtidig med en aflyst forestilling på Havfruen pga. sygdom. Der har endvidere været tale om højere markedsføringsomkostninger end budgetteret for det samlede år. Det oplyses endvidere, at Den Lille Havfrue spillede hjem som forventet, på trods af de store udfordringer med den varme sommer i spilleperioden. Bestyrelsen og ledelsen sigter fortsat efter et resultat, der går i nul for 2014 og oplyser, at de økonomiske styreredskaber og forretningsgange nu stort set er færdigudviklede. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi tager forklaringerne fra Teatrets bestyrelse til efterretning. Økonomi har samtidig bedt om en nærmere redegørelse for, hvilke tiltag Teatret agter at gøre i forhold til at bringe det nuværende realiserede underskud pr på 4,083 mio. kr. ned til det oplyste forventede 0-resultat. Formanden for Fredericia Teater har efterfølgende jf. anmodning om redegørelse fremsendt følgende som supplement: Der oplyses, at det stadig er for tidligt at sige, hvor præcist man lander, idet der stadig mangler tal for Den Lille Havfrue for oktober. Derudover er man fortsat ekstremt omkostningsbevidste og forventer fortsat, at Havfruen den sidste måned vil medvirke til, at noget af underskuddet pr kan indhentes. Der vil være skarpt fokus på omkostningerne generelt. Der er styr på likviditeten og det oplyses endvidere, at man som lovet kommer i mål uden ekstra assistance fra Fredericia Kommune. Side 18

19 I forbindelse med Byrådets behandling den af Fredericia Teaters budget 2014 fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget er forpligtet til at sende sagen videre til Økonomiudvalget, hvis der er udsigt til økonomiske problemer. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at udvalget tager stilling til, 1. om sagen skal videresendes til Økonomiudvalget 2. om bestyrelsen skal anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningen om, at resultatet går i 0 Bilag: Åben - 3. budgetopfølgning opstilling Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : 1) Videresendes til Økonomiudvalget 2) Bestyrelsen anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningerne om, at resultatet går i 0. Side 19

20 194 Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Sagsnr.:14/6299 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I det følgende skelnes mellem tre foreningstyper. De folkeoplysende foreninger (under Folkeoplysningsloven), de almennyttige foreninger (uden for Folkeoplysningsloven) og ikke almennyttige foreninger (også uden for Folkeoplysningsloven). Almennyttige foreninger kan f.eks. være: Patientforeninger Frivillige sociale foreninger selvejende institutioner menighedsråd grundejerforeninger beboerforeninger politiske partier og lignende Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtede til at stille ledige, egnede lokaler og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger. Der opkræves gebyr som jf. loven anvendes som ekstraordinært tilskud til de folkeoplysende foreninger, der enten selv ejer deres lokaler eller er henvist til lejemål. De ikke almennyttige foreninger låner af og til kommunale lokaler mod et højere gebyr end de folkeoplysende foreninger. Kommunen har ingen forpligtigelser under Folkeoplysningsloven overfor de ikke almennyttige foreninger eller for de almennyttige foreninger. De almennyttige foreninger har også af og til ønsker om at låne kommunale lokaler. Det kan være til enkelt arrangementer eller til løbende aktiviteter i foreningen. Denne efterspørgsel synes at være stigende, og der er derfor behov for en stillingtagen til almennyttige foreningers vilkår for brug af kommunale lokaler og faciliteter. Skal de fortsat låne lokaler på de samme vilkår som ikke almennyttige foreninger? Eller skal de have samme status som de folkeoplysende foreninger eller et sted derimellem? Lokale Folkeoplysende foreninger Ikke almennyttige og Almennyttige foreninger Klasselokaler Gratis 75 kr. pr. time Faglokaler Gratis 75 kr. pr. time Gymnastiksale 25 kr. pr. time 300 kr. pr. time idræt/bevægelse og 1500 kr. pr. dag til andre aktiviteter. Skoleidrætshaller 50 kr. pr. time Samme som gymnastiksale Side 20

21 Fredericia Idrætscenter Afhængigt af lokalet og aktiviteten Afhængigt af lokalet og aktiviteten De kommunale lokaler må i alle tilfælde ikke lånes ud til arrangementer af kommerciel, forretningsmæssig- eller privat karakter eller til organisationer mv. som har virksomheds- eller driftspræg, eksempelvis arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, A-kasser og lignende. Faglige møder for ansatte i kommunen kan dog afholdes i kommunens lokaler. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er i Kommunens interesse, at de almennyttige foreninger kan få lov til at låne lokaler mod et gebyr. Det kan være til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. Gebyret skal være med til at dække strøm, varme og slitage og tilfalde stedet, hvor lokalet hører til. Et gebyr der på den ene side ikke ligestiller dem med de folkeoplysende foreninger, og på den anden side er billigere end det gebyr, de ikke almennyttige foreninger betaler. Lokale Klasselokaler Faglokaler Gymnastiksale Skoleidrætshaller Fredericia Idrætscenter Almennyttige foreninger 50 kr. pr. time 50 kr. pr. time 100 kr. pr. time 150 kr. pr. time Afhængigt af lokalet og aktiviteten men samme niveau som ovenstående. I forhold til anvisningen af lokaler over en sæson, hvor også de folkeoplysende foreninger søger timer, skal de almennyttige foreninger og ikke almennyttige foreninger tildeles tider sidst, og hvor der er ledig kapacitet. Ved enkelt arrangementer i løbet af året kan alle foreninger anvises lokaler efter først til mølle princippet. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at de ikke almennyttige foreninger, der falder udenfor almenvellets interesser, fortsat skal betale det højeste gebyr for benyttelsen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at: Side 21

22 1. Der gives tilladelse til udlån af kommunale lokaler til almennyttige foreninger til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. 2. Kultur, Idræt & Turisme afgør, hvorvidt der er tale om en almennyttig forening. 3. Følgende takster for udlån af de kommunale lokaler for de almennyttige foreninger gælder: Alm. klasselokale 50 kr./time Faglokale 50 kr. /time Gymnastiksal 100 kr./time Idrætshal 150 kr./time Fredericia Idrætscenter afhængigt af lokalet og aktiviteten, men samme niveau som ovenstående. 4. At de almennyttige foreninger i sæsonfordelingen af timer, først tildeles timer efter de folkeoplysende foreninger. 5. At de nye regler træder i kraft pr At ordningen evalueres i efteråret Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Børge Larsen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 195 Godkendelse af samarbejdsmodel mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne: høre, tale, syn og IKT Sagsnr.:14/5696 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune hjemtog i en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service 112 og 113 og specialundervisning efter Lov om specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne. Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede ydelser varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser der reelt gives til borgerne i kommunen. Det er fagligt vurderet, at der vil være en række fordele ved et tættere fælleskommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som omfatter høre, tale, syn og IKT områderne. Derfor er der arbejdet med nogle modeller for det formaliserede samarbejde. Byrådet forhåndsgodkendte den 26. juni 2014 forslag om at arbejde videre med etablering af et 60 selskab. I den videre arbejdsproces stod det dog efterfølgende klart, at der var mange ulemper ved denne løsningsmodel, dels var lederne betænkelige ved at løsrive opgaven fra kommunen og dels var modellen uhensigtsmæssig fordi myndighed og udførerdelen blev adskilt fra hinanden, da myndighedsopgaven lovgivningsmæssigt skal forblive i hver kommune. Endelig var der betænkeligheder i forhold til økonomistyring og bureaukrati. Den tværkommunale arbejdsgruppe er i stedet for nået frem til at kunne anbefale følgende samarbejdsmodel inden for høre, tale, syn og IKTområderne: Samarbejdet i opgaveløsningen forudsætter at afdelingsleder, nuværende medarbejdere og nyansatte medarbejdere, der skal varetage de specialiserede opgaver, får ansættelse i både Middelfart og Fredericia Kommune. Alle medarbejdere ansættes hermed i delte stillinger, såvel organisatorisk som fagligt, og de refererer til én fælles leder. Fordeling af timer til specialopgaverne løses ud fra en fordelingsnøgle, som tager afsæt i kommunernes indbyggertal. Side 23

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere