Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 186 Godkendelse af dagsorden Bridgewalking - finansiering af adm. udgifter D.S.I. Kraches Gård Støttesag, boli.nu, Korskærparken - afd Renoveringsstøttesag - Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Revision af vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Godkendelse af samarbejdsmodel mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne: høre, tale, syn og IKT Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for Ekstraordinær generalforsamling i FredericiaC P/S Arkæologiske forundersøgelser Etablering af fælles beredskab i Trekantområdet Orientering om jordsalg Tildeling af legatmidler 2014, Friboliglegat Lukket - Vesterballevej Lukket - Erhvervsjord Lukket - Salg af ejendom Lukket - Orientering...45 Side 2

3 186 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Side 3

4 187 Bridgewalking - finansiering af adm. udgifter Sagsnr.:14/10987 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Siden 2011 har Fredericia og Middelfart Kommuner været i dialog omkring etableringen af Bridgewalking. Det har udmøntet sig i et endeligt aftalegrundlag, og i forbindelse med budgetgodkendelsen for 2015 blev der afsat 2,500 mio. kr. til Fredericia Kommunes andel af projektet med Middelfart. Dette beløb er en del af den samlede anlægsinvestering på i alt 13,240 mio. kr. Det afsatte beløb på 2,500 mio. kr. er således alene en del af et samlet anlægsprojekt og der er i forløbet ikke afsat midler til de administrative udgifter, der er forbundet med projektet set i forhold til Fredericia Kommunes engagement. Der har tidligere været afsat midler til selve projekteringen, men det har nu vist sig at det er nødvendigt, at der afsættes midler til møder, rejser, markedsføring, deltagelse i diverse messer m.m. Kultur, Idræt og Turisme anmoder derfor Økonomiudvalget om et tilskud/bevilling på kr. som et engangsbeløb til dækning af omtalte udgifter i både 2014 og Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Kultur, Idræt og Turisme har ikke mulighed for at medfinansiere disse løbende ekstra udgifter. Det foreslås derfor, at der overføres kr. til området, finansieret af Brandingpuljen, hvor der resterer kr. Side 4

5 Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller at 1. der ydes et engangsbeløb på kr. samt at finansiering sker via Brandingpuljen (restbudget kr. ) Bilag: Side 5

6 188 D.S.I. Kraches Gård Sagsnr.:12/9105 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Kraches Gård er en selvejende ungdomsboliginstitution som betjener bl.a. Maskinmesterskolen. Byrådet godkendte på sit møde den , at Fredericia Kommune kunne dække underskudssaldoen i årsregnskabet for 2010/2011. Samtidig garanteredes for underskudsdækning i årsregnskab 2011/2012. på kr Beløbet er dog efter regnskabsårets afslutning noget højere. Underskud for 2010/11 udgjorde ,71 kr. og for 2011/12 var underskuddet ,25 kr. - samlet ,96 kr. Det er muligt jvf. boligbyggerilovens 74 for en kommune at give tilsagn om lån, garanti eller tilskud til ungdomsboliger, når det skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes fortsatte drift. Det følger endvidere, af bek. 666 af den 27. september 1991, at ved likvidation anvendes de fremkomme midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter noget tilbage, bestemmer Bygge- og Boligstyrelsen anvendelsen heraf efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen. Efter konkursboet for ungdomsboligerne på Møllebo Allé viste det sig at der var et overskud. Beløbet blev opgjort til kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tiltrådte med henvisning til 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation i ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, som ændret ved 1 i bekendtgørelse nr. 193 af 15. marts 1994 (organisationsbekendtgørelsen), at overskydende provenu i konkursboet efter D.S.I. Møllebo Allés Ungdomsboliger på mere end 1 mio. kr. delvist kunne anvendes sikring af den videre drift for D.S.I. ungdomsboliginstitution Kraches Gård, ved nulstilling af driftsunderskud. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Side 6

7 Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefaler over for Byrådet at beløbet ,96 kr. frigives fra provenu efter konkursboet efter D.S.I. Møllebo Allés Ungdomsboliger. Bilag: Side 7

8 189 Støttesag, boli.nu, Korskærparken - afd. 10 Sagsnr.:12/2118 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte den 10. december 2012 skema A for bolig.nu afdeling 10, Korskærparken samt stillede kommunal garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6 med an anskaffelsessum på kr. Den 4. marts 2013 godkendte Byrådet en stigning i anskaffelsessummen således at den nye anskaffelsessum blev på kr. Denne stigning skete på grund af den overordnede landsdækkende beregning af beboerbetalingsprocenten i Landsbyggefondens renoveringsstøttesager. Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på de støttede og ustøttede arbejder, overskridelserne skyldes : Forøgede byggepladsudgifter Ekstra udgifter til ombygning af boliger Øgede udgifter til asbestsanering Tætning mellem ombyggede boliger Øgede udgifter til genhusning og tomgang. På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse på ny forhøjet støttebeløb ved godkendelse af skema B. Beløbet er kr Landsbyggefonden har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse. Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens 91 stk. 6. Økonomiske konsekvenser: Den forøgede anskaffelsessum betyder en stigning i den kommunale garanti, som kommunen skal stille. Det har ikke betydning for kommunens låneramme. Vurdering: Samlet afgav Fredericia Kommune i marts et tilsagn på kr Der ansøges om en forhøjelse til kr. Det er en forhøjelse på kr. Det vurderes, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema B, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti Side 8

9 efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale: 1. At meddele tilsagn til forøget anskaffelsessum på samlet kr. 2. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for de optagne lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Bilag: Side 9

10 190 Renoveringsstøttesag - Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Sagsnr.:14/2526 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra Boligkontoret Fredericia vedr. en renoveringsstøttesag omhandlende boligorganisationens afdeling 318, Ryes Plads. Lovgrundlag: Almenboliglovens 91 (lovbekendtgørelse 1023 af 21. august 2013), Landsbyggefondens regulativ og vejledning om støtte til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. Kommunen har modtaget ansøgning, skema A, referat af afdelingsmøde med godkendelse af lejestigninger, og overslag over garantikravet fra det långivende realkreditinstitut. Der foreligger en skitse fra Landsbyggefonden, som har taget stilling til fordelingen mellem støttede lån og forbedringer. Finansiering - Garanti Beløb Kreditforening støttet lån Kreditforening ustøttet lån Egne midler, henlæggelser Tilskud fra trækningsretten i LBF I alt Det er oplyst, at Landsbyggefonden finder, at lejen vil kunne udgøre 728,- kr. pr. kvadratmeter efter tilskud (kapitaltilførsel via femtedelsordningen). Det er angivet, at der skal stilles kommunal garanti for både støttet og ustøttet lån. Landsbyggefonden forudsætter, for at den samlede byggesag kan gennemføres, skal der tillige godkendes en kapitaltilførsel på i alt kr. (1/5-dels ordning), svarende til en kommunal andel på kr. Økonomiske konsekvenser: Kommunen skal påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Der er i budget 2014 et restbudget tilbage på Indskud i Landsbyggefonden pulje til skimmelsvamp på 0,200 mio. kr. Der søges om justering af budgettet på følgende måde: Side 10

11 Tekst (beløb i mio. kr.) Indskud i Landsbyggefonden - Skimmelsvamp; pulje Kapitaltilførsel - Boligkontoret Fredericia,afd. 318, Ryesgården nr. TB xxx -0,200 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 Anlægsbevilling Frigivelse 924xxx 0,200 0,200 0,200 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vurdering: Det er oplyst, at der er flere forhold som gør renovering nødvendig. Bygningerne renoveres, blandt andet udføres følgende arbejder: - Ny gulvkonstruktion - Tagrenovering - Facaderenovering - Vinduer og døre udskiftes/renoveres - Indmuring af pap for spærring af opstigende grundfugt. - Køkken og bad renoveres - Installationer til bad og køkken fornyes - Der installeres decentralt balanceret ventilationsanlæg i hvert lejemål. Ifølge almenboliglovens 37 skal arbejder forlægges til godkendelse på afdelingsmøde inden arbejdet iværksættes. Kommunen har modtaget referat fra ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 3. juni Samtlige fremmødte stemte for forslaget. Sagen behandles af Landbyggefonden som en støttesag efter reglerne i almenboliglovens 91, hvortil Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte efter lovens regler herom. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen stiller en garanti jf. almenboliglovens 91, stk. 6. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen efter reglerne i almenboliglovens 91, stk. 7. Det vurderes, at renoveringerne er nødvendige således at også boligerne i fremtiden vil være attraktive og tidssvarende. Det er tillige oplyst, at der er væsentlige forhold i forhold til boligernes tilstand som gør, at der Side 11

12 vurderes at de ustøttede arbejder kan betragtes som ekstraordinære jf. almenboligloven 98. For så vidt angår de støttede og ustøttede lån har kommunen modtaget lånetilbud fra boligselskabet. Garanti for lån ydet jf. almenboliglovens 91 og 98 påvirker ikke den kommunale låneramme. For så vidt angår kapitaltilførslen vil denne være en forudsætning for projektets gennemførsel. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til By- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale at: 1. at der meddeles tilsagn til renovering, skema A og godkendes en anskaffelsessum på for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer samtidig godkendes hermed den indeholdte lejeforhøjelse på 9,00 %. 2. at Byrådet godkender, at der kan optages lån til de støttede arbejder og til ustøttet forbedrings lån på kr. (anskaffelsessum) til støttet lån og kr. til ustøttede lån. 3. at godkende, at kommunen påtager sig de oplyste garantier, dog med regaranti fra Landsbyggefonden for så vidt angår de af fonden støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. 4. At budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer (frigivelse af kr. til kapitaltilførsel). Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Turan Savas Side 12

13 191 Revision af vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn Sagsnr.:14/11697 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forlængelse af, at formanden for bestyrelsen i DSI Skærbæk Fiskerihavn, har nedlagt sit mandat har den resterende bestyrelse fremsendt nye revidere vedtægter for bestyrelsen til Fredericia Kommunes godkendelse. Den væsentligste ændring i vedtægten er sammensætningen af bestyrelsen. Den gældende vedtægt 3 om ledelsen har følgende indhold om udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Havnen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af følgende: 1 medlem vælges af Vejle Amtsråd blandt dets medlemmer. 3 medlemmer vælges af Fredericia Byråd. 2 udpeges blandt byrådets medlemmer og den tredje skal være en person, der er bygningskyndig og forventes at have faglig indsigt i vedligeholdelse af havnen. 2 medlemmer vælges af Skærbæk og Omegns Fiskeriforening. Kun foreningens medlemmer stemmeret, idet det er forudsat, at enhver, der driver fiskeri som hovederhverv og er bosiddende i Fredericia Kommune, kan optages som medlem af foreningen. 1 medlem vælges blandt bidragsyderne til havnen. Tidligere noterede bidragsydere til havnen har stemmeret samt fremtidige bidragsydere, der mindst 1 år forud for valget har ydet et bidrag på mindst 200 kr. Den foreslåede nye vedtægt 3 om ledelsen har følgende indhold om udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Havnen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges på følgende vis: 2 medlemmer samt disses personlige suppleanter udpeges af Fredericia Byråd. De 2 medlemmer samt deres suppleanter skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. 1 medlem, med relevant teknisk baggrund udpeges af Fredericia Byråd. Udpegning sker efter en ny valgperiode til Fredericia Byråd. 2 medlemmer udpeges af de lokale fiskere, der driver erhvervsmæssigt fiskeri. 2 medlemmer udpeges af og blandt de øvrige faste brugere af havnen (lejemål, fritidsfiskere m.v.) der har været brugere af havnen i mere end 1 år samt de bidragsydere, der forud for den 1. januar 2007 har ydet bidrag til havnen. Side 13

14 Herudover er der nogle mindre ændringer til vedtægtens 3. De fleste af disse har karakter af en modernisering af vedtægten. Dog er der en enkelt mere væsentlig ændring om, at det fremadrettet bliver muligt, at bestyrelsen kan vedtage, at der skal ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer. I den gældende vedtægt kunne der alene ydes vederlag til formanden og det bygningssagkyndige medlem i.f.m særligt tidskrævende arbejde. Til vedtægtens 5 om tegningsret og prokura er der tilføjet, at Dispositioner, der forhøjer risikoen for, at Fredericia Kommunes garanti bliver aktuel, kan alene foretages med Fredericia Kommunes forudgående accept. Til vedtægtens 6 om regnskab er der nogle ændringer, der har karakter af en modernisering af vedtægten. I forhold til vedtægtens 7 om revision fremgår det både af den gældende vedtægt og den foreslåede nye vedtægt, at regnskab skal godkendes af Fredericia Kommune. Dette er ikke nødvendigt og Fredericia Kommune er ikke tilsynsmyndighed i.f.t havnen. Det er tilstrækkeligt, at Fredericia Kommune får regnskabet, på samme måde som budgettet, til orientering. Fredericia Kommune er tilstrækkeligt sikret med tilføjelsen i 5 og kravet om Fredericia Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer. Der er herudover i de forskellige bestemmelser foretaget mindre ændringer af vedtægten, der alle har karakter af at være en modernisering af vedtægten. Ingen af disse har betydning for Fredericia Kommune. Såvel gældende vedtægter som forslag til nye vedtægter beror på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Byråds- og ledelsessekretariatet skal bemærke, at vedtægten for DSI Skærbæk Fiskerihavn gennem en længere periode har været utidssvarende. Særligt har bestemmelsen omkring udpegning af bestyrelsesmedlemmer været utidssvarende da Vejle Amtsråd ikke længere eksistere og Skærbæk og Omegns Fiskeriforening er blevet en del af den større brancheorganisation Bælternes Fiskeriforening. Herudover lever forslaget til den nye vedtægt op til kravet om, at Fredericia Kommune ikke må have bestemmende indflydelse i bestyrelsen da Fredericia Kommune alene udpeger 3 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt Fredericia Kommune opnår bestemmende indflydelse i bestyrelsen vil det betyde, at havnens organisationsform skulle ændres fra at være en selvejende institution til at være en kommunal havn. Side 14

15 Til orientering kan oplyses, at den omtalte garantiforpligtelse som Fredericia Kommune har i.f.t DSI Skærbæk Fiskerihavn ikke kan dokumenteres i form af et egentligt garantidokument. Garantien stammer fra diverse anlægsarbejder i havnen i 1960erne og senest i 1971, hvor det daværende Ministerium for Offentlige Arbejder som et standardvilkår for sin tilladelse til et anlægsprojekt i en havn bl.a. stillede krav om, at beliggenhedskommunen påtog sig garanti for dækning af eventuelle overskridelser af overslagssummen og for anlæggets fremtidige vedligeholdelse. Garantien stammer fra den daværende Taulov Kommune. Fredericia Kommunes interesse i, at DSI Skærbæk Fiskerihavn ikke forøger risikoen for den af kommunen stillede garanti er tilstrækkeligt sikret bestemmelsen i 5 om, at Dispositioner, der forhøjer risikoen for, at Fredericia Kommunes garanti bliver aktuel, kan alene foretages med Fredericia Kommunes accept. Sikring af denne interesse suppleres med, at Fredericia Kommune skal have såvel regnskaber som budgetter til orientering samt det forhold, at vedtægtsændringer kræver kommunens godkendelse. Fredericia Kommune kan ikke herudover stille krav til vedtægtens indhold. Det er kommunens opgave, at sikre sig, at garantien ikke forringes. Det bemærkes i den forbindelse, at Fredericia Kommunes interesser i DSI Skærbæk Havn kan varetages ved, at der udpeges et mindre antal bestyrelsesmedlemmer af Fredericia Kommune, eksempelvis vil det være tilstrækkeligt at Fredericia Kommune udpeger et enkelt medlem til bestyrelsen. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariat indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at det fremsendte forslag til nye vedtægter for DSI Skærbæk Fiskerihavn godkendes med bemærkning om, at Fredericia Kommune ikke skal godkende regnskabet, men alene have såvel regnskab som budget fremsendt til orientering. Bilag: Ingen. Side 15

16 192 Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Sagsnr.:14/11925 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter (FIC) fik i marts godkendt en finansieret tillægsbevilling på 2,0 mil kr. til etablering af klubfitnessfaciliteter i og ved hal 4. FIC ønskede at finansiere lånet med 0,500 mio. årlig med start i Dette blev skærpet ved Byrådets godkendelse af bevillingen, således at der i stedet skulle afdrages med 0,500 mio. kr. i 2015, 2016, 2017 og Etableringen er nu tilendebragt og faciliteten er taget i brug af ca. 250 medlemmer fra idrætsforeningerne, Fa. Eliteidræt og FC Fredericia og anlægsprojektet er opgjort til 1,600 mio. kr. Forskellen mellem det bevilgede og det faktiske beløb, skyldes at man på lånetidspunktet havde uafklarede forhold omkring konstruktioner og tekniske løsninger. Den endelige opgørelse er med som bilag på sagen. FIC beder sammen med opgørelsen Kultur- og Idrætsudvalget og Byrådet om at revurdere tilbagebetalingen. FIC ønsker, at det årlige afdrag reduceres og samtidig fordeles over fem år således: år 2015: kr , år 2016: kr , år 2017: kr , år 2018: kr år 2019: kr (restbeløb) Det blev beregnet, at tilbagebetalingen kunne finansieres via en forventet stigning i antallet af FICNESS-medlemmer til ca FIC forventer ved årets udgang at nå ca medlemmer, men tror at det vil tage længere tid end først antaget at nå målet med 1600 medlemmer, bl.a. fordi antallet af fitnessudbydere i kommunen er steget og forventes fortsat at ville stige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Etableringen af klubfitness lokalet er en naturlig konsekvens af FICs Udviklingsplan 2020, hvor forskellige tilbud om motions- og sundhedsfremmende aktiviteter til en bred målgruppe øges i de nuværende rammer. Side 16

17 FIC s revurdering af økonomien skal ses i lyset af konsekvenserne af den indarbejdede besparelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsårene. Dertil kommer at FIC i år 2015 og 2016 fortsat er i gang med at afdrage på det tidligere underskud, der opstod med baggrund i finanskrisen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Anlægsregnskab, klubfitness Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 17

18 193 Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning 2014 Sagsnr.:14/4604 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt 3. budgetopfølgning for 2014 med baggrund i de opstillede krav i den økonomiske instruks, hvor der i afsnittet om budgetopfølgning bl.a. er anført, at der aflægges kvartalsvis rapportering til både bestyrelse og kommune, ledsaget af en skriftlig redegørelse for den aktuelle situation samt forventninger til resten af året. Rapporten udarbejdes i samarbejde mellem bogholderifunktionen på teatret og teatrets ledelse. Fredericia Teater oplyser følgende, at hovedårsagen for de manglende 2,5 mio. kr. på nettoresultatet for perioden i forhold til budgettet bl. a. skyldes højere personaleomkostninger i årets første tre kvartaler. I 2. og 3. kvartal har sygefravær afstedkommet større udgifter samtidig med en aflyst forestilling på Havfruen pga. sygdom. Der har endvidere været tale om højere markedsføringsomkostninger end budgetteret for det samlede år. Det oplyses endvidere, at Den Lille Havfrue spillede hjem som forventet, på trods af de store udfordringer med den varme sommer i spilleperioden. Bestyrelsen og ledelsen sigter fortsat efter et resultat, der går i nul for 2014 og oplyser, at de økonomiske styreredskaber og forretningsgange nu stort set er færdigudviklede. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi tager forklaringerne fra Teatrets bestyrelse til efterretning. Økonomi har samtidig bedt om en nærmere redegørelse for, hvilke tiltag Teatret agter at gøre i forhold til at bringe det nuværende realiserede underskud pr på 4,083 mio. kr. ned til det oplyste forventede 0-resultat. Formanden for Fredericia Teater har efterfølgende jf. anmodning om redegørelse fremsendt følgende som supplement: Der oplyses, at det stadig er for tidligt at sige, hvor præcist man lander, idet der stadig mangler tal for Den Lille Havfrue for oktober. Derudover er man fortsat ekstremt omkostningsbevidste og forventer fortsat, at Havfruen den sidste måned vil medvirke til, at noget af underskuddet pr kan indhentes. Der vil være skarpt fokus på omkostningerne generelt. Der er styr på likviditeten og det oplyses endvidere, at man som lovet kommer i mål uden ekstra assistance fra Fredericia Kommune. Side 18

19 I forbindelse med Byrådets behandling den af Fredericia Teaters budget 2014 fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget er forpligtet til at sende sagen videre til Økonomiudvalget, hvis der er udsigt til økonomiske problemer. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at udvalget tager stilling til, 1. om sagen skal videresendes til Økonomiudvalget 2. om bestyrelsen skal anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningen om, at resultatet går i 0 Bilag: Åben - 3. budgetopfølgning opstilling Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : 1) Videresendes til Økonomiudvalget 2) Bestyrelsen anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningerne om, at resultatet går i 0. Side 19

20 194 Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Sagsnr.:14/6299 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I det følgende skelnes mellem tre foreningstyper. De folkeoplysende foreninger (under Folkeoplysningsloven), de almennyttige foreninger (uden for Folkeoplysningsloven) og ikke almennyttige foreninger (også uden for Folkeoplysningsloven). Almennyttige foreninger kan f.eks. være: Patientforeninger Frivillige sociale foreninger selvejende institutioner menighedsråd grundejerforeninger beboerforeninger politiske partier og lignende Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtede til at stille ledige, egnede lokaler og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger. Der opkræves gebyr som jf. loven anvendes som ekstraordinært tilskud til de folkeoplysende foreninger, der enten selv ejer deres lokaler eller er henvist til lejemål. De ikke almennyttige foreninger låner af og til kommunale lokaler mod et højere gebyr end de folkeoplysende foreninger. Kommunen har ingen forpligtigelser under Folkeoplysningsloven overfor de ikke almennyttige foreninger eller for de almennyttige foreninger. De almennyttige foreninger har også af og til ønsker om at låne kommunale lokaler. Det kan være til enkelt arrangementer eller til løbende aktiviteter i foreningen. Denne efterspørgsel synes at være stigende, og der er derfor behov for en stillingtagen til almennyttige foreningers vilkår for brug af kommunale lokaler og faciliteter. Skal de fortsat låne lokaler på de samme vilkår som ikke almennyttige foreninger? Eller skal de have samme status som de folkeoplysende foreninger eller et sted derimellem? Lokale Folkeoplysende foreninger Ikke almennyttige og Almennyttige foreninger Klasselokaler Gratis 75 kr. pr. time Faglokaler Gratis 75 kr. pr. time Gymnastiksale 25 kr. pr. time 300 kr. pr. time idræt/bevægelse og 1500 kr. pr. dag til andre aktiviteter. Skoleidrætshaller 50 kr. pr. time Samme som gymnastiksale Side 20

21 Fredericia Idrætscenter Afhængigt af lokalet og aktiviteten Afhængigt af lokalet og aktiviteten De kommunale lokaler må i alle tilfælde ikke lånes ud til arrangementer af kommerciel, forretningsmæssig- eller privat karakter eller til organisationer mv. som har virksomheds- eller driftspræg, eksempelvis arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, A-kasser og lignende. Faglige møder for ansatte i kommunen kan dog afholdes i kommunens lokaler. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er i Kommunens interesse, at de almennyttige foreninger kan få lov til at låne lokaler mod et gebyr. Det kan være til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. Gebyret skal være med til at dække strøm, varme og slitage og tilfalde stedet, hvor lokalet hører til. Et gebyr der på den ene side ikke ligestiller dem med de folkeoplysende foreninger, og på den anden side er billigere end det gebyr, de ikke almennyttige foreninger betaler. Lokale Klasselokaler Faglokaler Gymnastiksale Skoleidrætshaller Fredericia Idrætscenter Almennyttige foreninger 50 kr. pr. time 50 kr. pr. time 100 kr. pr. time 150 kr. pr. time Afhængigt af lokalet og aktiviteten men samme niveau som ovenstående. I forhold til anvisningen af lokaler over en sæson, hvor også de folkeoplysende foreninger søger timer, skal de almennyttige foreninger og ikke almennyttige foreninger tildeles tider sidst, og hvor der er ledig kapacitet. Ved enkelt arrangementer i løbet af året kan alle foreninger anvises lokaler efter først til mølle princippet. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at de ikke almennyttige foreninger, der falder udenfor almenvellets interesser, fortsat skal betale det højeste gebyr for benyttelsen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at: Side 21

22 1. Der gives tilladelse til udlån af kommunale lokaler til almennyttige foreninger til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. 2. Kultur, Idræt & Turisme afgør, hvorvidt der er tale om en almennyttig forening. 3. Følgende takster for udlån af de kommunale lokaler for de almennyttige foreninger gælder: Alm. klasselokale 50 kr./time Faglokale 50 kr. /time Gymnastiksal 100 kr./time Idrætshal 150 kr./time Fredericia Idrætscenter afhængigt af lokalet og aktiviteten, men samme niveau som ovenstående. 4. At de almennyttige foreninger i sæsonfordelingen af timer, først tildeles timer efter de folkeoplysende foreninger. 5. At de nye regler træder i kraft pr At ordningen evalueres i efteråret Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Børge Larsen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 195 Godkendelse af samarbejdsmodel mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser inden for områderne: høre, tale, syn og IKT Sagsnr.:14/5696 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune hjemtog i en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service 112 og 113 og specialundervisning efter Lov om specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne. Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede ydelser varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser der reelt gives til borgerne i kommunen. Det er fagligt vurderet, at der vil være en række fordele ved et tættere fælleskommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som omfatter høre, tale, syn og IKT områderne. Derfor er der arbejdet med nogle modeller for det formaliserede samarbejde. Byrådet forhåndsgodkendte den 26. juni 2014 forslag om at arbejde videre med etablering af et 60 selskab. I den videre arbejdsproces stod det dog efterfølgende klart, at der var mange ulemper ved denne løsningsmodel, dels var lederne betænkelige ved at løsrive opgaven fra kommunen og dels var modellen uhensigtsmæssig fordi myndighed og udførerdelen blev adskilt fra hinanden, da myndighedsopgaven lovgivningsmæssigt skal forblive i hver kommune. Endelig var der betænkeligheder i forhold til økonomistyring og bureaukrati. Den tværkommunale arbejdsgruppe er i stedet for nået frem til at kunne anbefale følgende samarbejdsmodel inden for høre, tale, syn og IKTområderne: Samarbejdet i opgaveløsningen forudsætter at afdelingsleder, nuværende medarbejdere og nyansatte medarbejdere, der skal varetage de specialiserede opgaver, får ansættelse i både Middelfart og Fredericia Kommune. Alle medarbejdere ansættes hermed i delte stillinger, såvel organisatorisk som fagligt, og de refererer til én fælles leder. Fordeling af timer til specialopgaverne løses ud fra en fordelingsnøgle, som tager afsæt i kommunernes indbyggertal. Side 23

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere