AOF Danmarks beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF Danmarks beretning 2012"

Transkript

1 AOF Danmarks beretning 2012

2

3 Indledning Det har altid været AOF s målsætning, at give borgeren nye kvalifikationer for at styrke den enkeltes evner og lysten til at tage ansvar for eget liv. Det har også altid været AOF s udgangspunkt at møde borgeren som borger og ikke som klient. AOF har en voksenpædagogik, der løfter det at lære fra, at være en sur pligt til, at blive en positiv oplevelse. Vi skaber motivation for mere læring og gør nye verdener mulige for mange borgere. Det er måske en af grundene til, at AOF i 2012 var den landsdækkende folkeoplysende forening der afviklede flest undervisningstimer i Danmark. Det er sket gennem vores aftenskoler, centre, daghøjskoler og sprogcentre. Vi har historisk set været fagbevægelsens uddannelseslaboratorium. Vi har dybe rødder i den samlede voksenefteruddannelse i Danmark. Vores aktivitet var en grundlæggende inspiration til oprettelse af AMU og VUC og det var også hos AOF, at aktiviteter som forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og danskuddannelse blev skabt. AOF har med andre ord været skaber og udvikler af rigtig meget uddannelsesvelfærd. Derfor kan det undre, at Undervisningsministeriet og offentlige uddannelsesinstitutioner i 2011 har skabt en række barrierer for, at AOF kan udføre vores fortsatte arbejde med bredt set at uddanne den voksne del af befolkningen. Det drejer sig bl.a. om AMU, hvor vores muligheder for at udbyde uddannelser pludseligt blev voldsomt forringet. Og om VUC, hvor deres myndighedsudøvelse skaber uens vilkår for AOF s lokale enheders muligheder for at uddanne voksne. Lige nu går vi og glæder os til, at fleksuddannelsen for unge, der har det allersværest med at finde sig til rette i uddannelsessystemet, bliver en realitet. Endnu en blomst der startede med at gro i AOF s have, og som nu er på vej ind i det offentliges udbud af uddannelser. Målet for AOF Danmark er at politikerne i langt større udstrækning anderkender AOF s bidrag og sikre, at vi fortsat i fremtiden har solide og gode rammer for at udvikle og præge uddannelsestilbuddene til den voksne danske befolkning. Ole Wehlast Formand John Meinert Jacobsen Forretningsfører 3

4 AOF giver lysten til at lære I 2012 blev AOF det største landsdækkende oplysningsforbund, når man måler timerne af al den undervisning der foregik i AOF s centre, aftenskoler, sprogcentre og daghøjskoler i AOF s tilbud møder borgeren i øjenhøjde og vores tilbud er funderet i folkeoplysningens traditioner, der giver borgeren lysten til at lære igen. AOF s tilbud er mangfoldige: uddannelse og vejledning af ledige kompetenceafklaring forskoleforløb til uddannelser ungeindsats jobrotation undervisning af ordblinde (OBU) dansk og matematik for voksne (FVU) indsats overfor sygedagpengemodtagere sundhed og livstil dansk for voksne udlændinge integration i samfund og arbejdsmarked aftenskolekurser foredrag og debat Hvor samarbejdspartnerne er: fagforeninger kommuner og jobcentre virksomheder o.a. Facts og data om AOF s aktivitetsområder AOF afviklede i alt timers undervisning, fordelt på timer indenfor folkeoplysningen og timers anden undervisning der blev formidlet af centre, daghøjskoler, sprogcentre og aftenskoler (tabel 1). Tabel 1: Fordelingen af AOF enhedernes folkeoplysnings- og undervisningstimer i 2011 Undervisningens art: Antal timer: Folkeoplysning aftenskolen timer Folkeoplysning foredragstimer timer Daghøjskoler timer Specialundervisning timer Sprogcentre timer Ordblindeundervisning (OBU) timer Forberedende Voksenundervisning (FVU) timer Anden undervisning med tilskud timer Kilde: AOF i tal Udviklingen dækker over, at der har været en tilbagegang på 6 procentpoint i forhold til på aftenskoleundervisning, samtidig med at vi har fastholdt niveauet af foredrag. Indenfor anden undervisning har der været en positiv udvikling på 32 procentpoint i forhold til Specielt har der været stor fremgang på timerne indenfor ordblindeundervisning (OBU), Forberedende voksenundervisning (FVU) og Daghøjskoler, hvorimod der har været tilbagegang på antallet af timer i sprogcentrene. Tilbagegangen kan forklares med, at AOF mistede et sprogcenter i Interessevaretagelse I løbet af 2012 har der været en række sager af interesse for hele AOF organisationen, hvor AOF Danmark har været i tæt kontakt med ministre, politikere, embedsværket o.a. for at forsvare AOF s interesser. Restriktioner i at kunne udbyde AMU-kurser Gennem flere år har AOF kunne tilbyde AMUkurser, som led i arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, og det er sket i aftale med godkendt AMUudbyder. Medierne har omtalt mange sager, hvor der har været direkte svindel med AMU-kurser. Det har krævet at Børne- og Undervisningsministeriet har grebet ind med stramninger. De stramninger har ført til, at kurser efter det såkaldte fælleskatalog ikke længere kan udbydes af bl.a. AOF, selv om der ikke er et eneste eksempel på, at AOF har svindlet eller misbrugt AMU-kurser. AOF Danmark har afviklet møder med embedsværket i ministeriet og med ministeren, fordi vi i høj grad mener, at stramningerne indskrænker AOF s aktivitetsmuligheder, fordi andre har snydt. På den ene side mødte AOF en vis forståelse for vores synspunkt, på den anden side var det nødvendigt for ministeriet at foretage disse stramninger, så snyderi ikke kan finde sted. Det blev aftalt, at der skulle arbejdes for en model, hvor de folkeoplysende organisationer kunne indarbejde AMU-kurser i deres beskæftigelsesfremmende indsats. AOF indgik i det arbejde, og nåede også frem til en model der på nær ét punkt tilgodeså såvel AOF s ønsker og ministeriets ønske om at sikre en stærk kontrol.

5 Det ene punkt drejer sig om lærerne. Ministeriets krav er, at hvis et AMU-kursus skal gennemføres i samarbejde med en godkendt AMUudbyder, så skal AOF s lærere ansættes som timelærere hos den godkendte AMU-udbyder. Det betyder, at AOF skal afskedige en lærer, som så skal ansættes som timelærer hos AMUudbydere i et forløb over nogle få uger, for derefter igen at blive ansat hos AOF. Det giver problemer for AOF med opsigelsesvarsler m.v., men er også personalemæssigt uanstændigt. AOF Danmark har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor ministeriet fastholder dette krav. Derfor har vi medtaget problemstillingen i AOF s høringssvar til ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der blev sent i høring i januar Udfordringer med VUC AOF har tidligere givet udtryk for, at sammenblanding af VUC s rolle, som udbyder af OBU og FVU, og VUC s rolle som myndighedsindehaver i forhold til om AOF kan driftsoverenskomst til samme uddannelser, giver problemer. En konkret sag fra VUC Århus har skabt en række problemer til AOF s driftsoverenskomster for OBU og FVU. VUC Århus har fået en påtale for ikke at føre et tilstrækkeligt tilsyn med en driftsoverenskomstindehaver, som efter ministeriets opfattelse har overladt driftsoverenskomsten til 3. part, hvilket ikke er lovmedholdeligt. Den konkrete driftsoverenskomstindehaver er ikke en AOF enhed. Af påtalen fremgår det, at ministeriet undtagelsesvis ikke kræver tilskud tilbage fra VUC. Denne påtale har vakt opsigt i hele VUCsystemet og ført til stramninger m.v. i mange VUC ere overfor driftsoverenstkomstindehaverne. AOF Danmark har ført drøftelser med ministeriets embedsværk om dette, men som reglerne er i dag, så har det enkelte VUC stor selvbestemmelse over, hvorledes de behandler deres driftsoverenskomstindehavere. Det betyder bl.a. også, at der er meget store forskelle i, hvor store beløb VUC erne fratrækker taxametertilskuddet til driftsoverenskomstparterne for at administrere disse overenskomster. OBU og FVU er en stor aktivitet i AOF, hvorfor AOF Danmark nøje følger udviklingen. Besparelser på sprogcentrene blev taget af bordet Med fremsættelse af finansloven for 2013 fremgik det, at regeringen ville spare 200 mio. kr. på undervisningen af dansk til udlændinge. I samarbejde med Sprogcenterrådet udarbejdede AOF Danmark et notat om, hvilke konsekvenser disse besparelser vil medføre. Notatet blev formidlet til centrale politikere og embedsværket og medvirkede bl.a. til at få sagen diskuteret i Socialdemokratiets integrations-udvalg. Besparelserne blev forhandlet ud af finansloven for 2013, men der er fortsat politisk opmærksomhed på muligheder for besparelser indenfor området. Derfor arbejder AOF videre med, at kunne fremkomme med egne forslag til, hvordan uddannelsen fremtidigt kan organiseres og tilrettelægges. Fortsat ingen klarhed om fleksuddannelsen Alt for mange unge får ingen uddannelse efter folkeskolen. Årsagerne hertil er mange: manglende faglige forudsætninger fra folkeskolen, indenfor læsning, stavning og regning ordblindhed manglende danskfærdighed hos etniske minoriteter sociale problemer eller psykiske problemer manglende selvværd m.m. Flere AOF centre har med succes gjort en indsats overfor disse unge via såkaldte brobygningsforløb, hvis mål er at få den unge i gang med en ungdomsuddannelse. Tilbage i 2008 gennemførte AOF Danmark en konference med deltagelse af bl.a. den nuværende undervisningsminister og DFS. Her blev den ideen om en uddannelse for de unge der har det sværest med det etablerede uddannelsessystem født. Som opfølgning udgav Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i 2009 rapporten Mønsterbrydende lærings-rum i folkeoplysningen, der er en forskningsbaseret analyse fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, om effekten af den folkeoplysende pædagogiske tilgang overfor personer med lav motivation til uddannelse. 5

6 Hovedkonklusionen er, En del af folkeoplysningen arbejder succesfuldt med mennesker, på kanten af vores samfund. Mennesker, som har vanskeligt ved at håndtere eget liv og mere eller mindre har mistet troen på, at det kan være anderledes. Motivationen for læring og nye udfordringer i livet er forsvundet, men gennem folkeoplysende forløb vender den tilbage. En arbejdsgruppe i regi af DFS udviklede derefter idéen om en fleksuddannelse målrettet unge uden motivation for uddannelse og med manglende forudsætninger for at kunne indgå i en ungdomsuddannelse. Et forslag der bl.a. tog afsæt i de forløb, som AOF gennemfører overfor unge. Forslaget blev positivt modtaget af regeringspartierne, og en fleksuddannelse står i regeringens lovkatalog. Desværre er lovforslaget udskudt indtil flere gange, og senest til efteråret For at varetage AOF s interesser præsenterede vi AOF s indsats med at få unge tilbage i ungdomsuddannelserne, sammen med et konkret forslag til, hvordan AOF fortsat kan støtte det arbejde, på et møde med beskæftigelsesministeren i september. Endelig har AOF Danmark indgået en samarbejdsaftale med VUC Lederforeningen om at give tilbud til disse unge, når loven bliver til virkelighed. VUC og AOF kan noget forskelligt, men går vi sammen om udvikling af forløbene, så vil vi kunne tilgodese en stor gruppe af disse unge. Idrætten og aftenskolerne Folkeoplysningslovens regler siger, at der ikke kan ydes undervisningstilskud til idræt, dog kan kommunerne fravige denne bestemmelse. Bevægelsesområdet er en stor aktivitet i alle oplysningsforbund, og idrætten mener, at flere og flere aftenskoler giver tilbud, som hører til i en idrætsforening. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe mellem Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) og idrætsorganisationerne, der skulle se på hele området, herunder også afdække myter og fordomme om aftenskolernes aktivitet. AOF har drevet arbejdet frem til en enighed om, at aftenskolernes bevægelsesfag har afsæt i læring, medens idrætsorganisationernes tilbud har træning som afsæt, og også nogle eksempler på henholdsvis træning og læring. Det handler alene om, hvad der kan anvendes undervisningstilskud til. Arbejdsgruppens resultat, som er tiltrådt af begge parter, er udsendt til alle AOF aftenskoler. Aftenskolen Antallet af timer der formidles gennem aftenskolen er i tilbagegang. Men selv om der er en overordnet tendens til, at kommunerne reducerer deres bevillinger til folkeoplysende aktiviteter, så er der aftenskoler der udvikler sig positivt timemæssigt, ligesom en række aftenskoler har en positiv udvikling i antallet af foredragsarrangementer. En sund forening i en sund forretning For at tage den udfordring op arrangerede AOF Danmark: et inspirationsseminar for ledere og ansatte, et politisk inspirationsseminar for ledere og bestyrelser samt et AOF træf for alle AOF ere. Målet er at fremme en sund forretning, der er baseret i en sundt fungerende AOF forening. For at fremme det, har vi i første omgang fokusere på udvikling af innovation og partnerskaber. Samtidig arbejder vi med, at vi får udviklet en model for, hvordan foreningsarbejdet kan organiseres, så samarbejdet mellem AOF bestyrelsen og den daglig ledelse bliver effektivt, og for at bestyrelsesarbejdet bliver interessant for nye medlemmer. Aftenskolerådet Aftenskolerådet har arbejdet for et tættere samarbejde med deres lokale partiforening, og flere AOF afdelinger samarbejder (gennem AOF s bestyrelser) med deres lokale partiforening om lokale debatarrangementer. Arbejdsgrupperne under aftenskolerådet har haft følgende aktiviteter: Arbejdsgruppen om fleksible tilrettelæggelsesformer har undersøgt de lovgivningsmæssige muligheder mhp. at fremme innovation i aftenskolen gennem de fleksible tilrettelæggelsesformer. Den viden, der er opsamlet i gruppen, er 6

7 blevet videreformidlet på inspirationsseminarerne og gruppen har udarbejdet et inspirationskatalog/håndbog i brugen af fleksible læringsformer. Arbejdsgruppen om kursusindhold har inspireret resten af organisationen til landsdækkende foredrag og debatvirksomhed om f.eks. det amerikanske valg, Kina, den offentlige digitalisering mv. Markedsføringsgruppen har arbejdet med synliggørelse af AOF, og udover inspiration til fælles landsdækkende markedsføring og merchandise, har gruppen arrangeret en Facebookworkshop, hvor deltagerne har fået viden om, hvordan Facebook kan bruges i markedsføringsøjemed, og også til at optimere den brugerdrevne innovation af AOF s aftenskoleprodukter. Digitalisering af vores ældre medborgere AOF Danmark er repræsenteret ved Digitaliseringsstyrelsens Lær mere om it netværk, hvor vi sikrer at regeringens digitaliserings-strategi bliver udmøntet på en måde, der tager højde for de IT-svage grupper, og at de sikres uddannelse, så de også kan blive kompetente ITborgere. Netværket er også med til at få borgerperspektivet ind i planlægning af selvbetjeningsløsningerne. AOF har gennem netværket arbejdet for satspuljemidler til undervisning af IT-svage borgere. Flere AOF afdelinger fik i 2012 bevilliget midler til IT-kurser for ældre. EU på AOF s dagsorden AOF Danmark har uddannet 25 AOF/EU ambassadører for at fremme EU debatten i aftenskolen. Uddannelsen bestod af et kursus i København, hvor der bl.a. gennem eksempler blev diskuteret, hvordan man skaber det mest effektfulde EU-oplysningsarbejde, samt gennem en række møder med danske EU-politikere, embedsmænd, lobbyister og pressen under et kursus i Bruxelles. De 25 deltagere indgår nu i AOF/EU-netværket, der er kommet med input til AOF s EU landskonferencer. Netværket har også kvalificeret hinandens ansøgninger til Europanævnet, hvorefter Rejsescenen har fået penge til Søndagsmatiné i Arbejdermuseet, og AOF Center Bornholm har fået penge til lokale aktiviteter. AOF Danmark fik EU debatside i luften. Den side drives i et partnerskab med LO, 3F, Blik & Rør, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Fagbevægelsens Internationale Forum (FIC) og Socialdemokraterne. Siden huser i dag 21 danske og europæiske bloggere, der leverer dagsaktuelle indlæg om Europa. Flere AOF afdelinger har haft arrangementer om EU (f.eks. ambassadebesøg, hvor EU politik var temaet). AOF Danmark har udviklet debatarrangementer om EU. F.eks. har flere afdelinger haft Spise-krise arrangementer, hvor man f.eks. spiser græsk mad og diskuterer situationen i Grækenland. Rejsescenen har produceret debatteater om social dumping, den danske model og organisering af østarbejdere. Teater- og debatarrangementerne er gennemført i flere AOF afdelinger i tæt samarbejde med lokale fagforbund. AOF Danmark og FIC sendte 130 borgere på den symbolske Sejler det for Europa tur i Københavns havn, med oplæg fra EU-politikere, iagttagere af EU og socialministeren. Endelig har AOF Danmark sammen med FIC arrangeret ungdommens EU-topmøde og EU landskonference om ungdomsarbejdsløshed. Aktiviteterne gennemføres med støtte fra Europanævnet. AOF akademiet AOF Danmark har udviklet følgende kurser/arrangementer under AOF Akademiet: - AOF Træf AOF politisk inspirationsseminar, EPWin/portal kurser - Facebook-kursus - Kursus for frontpersonale - EU ambassadørkursus - Bestyrelseskursus Danskuddannelse for voksne udlændinge Danskuddannelsen for udlændinge er som den eneste uddannelse i Danmark hverken omfattet af taksameter eller stiller specielle krav til dem der udbyder uddannelsen. Det betyder, at alle kan alle byde ind på uddannelsen. Derfor har der været betydelig fokus på indsatsen i forhold til det politiske niveau, for at sikre der bliver stillet krav til udbyderne, og at uddannelsen omfattes af et taksameter. 7

8 Der er udarbejdet et notat, der omhandler organiseringen af danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder udbud, ønsket om faste takster mm. Notatet er tilgået centrale politikere indenfor området. Selv om besparelsen på danskuddannelsen i finansloven blev fjernet, så fastholdes dialogen med politikerne med henblik på at fremkomme med konkrete forslag til fremtidig organisering og tilrettelæggelse af danskuddannelsen. Arbejdet i sprogcenterrådet AOF s sprogcenterråd består af tre repræsentanter fra sprogcentrene, en repræsentant fra Centerlederrådet, AOF Danmarks forretningsfører, og en konsulent fra AOF Danmark. Sprogcenterrådet har i 2012 gennemført fem ordinære møder og to 2-dages seminarer for en bredere kreds af sprogcenterledere. Desuden har man mødtes for at forberede et møde med undervisningsministeren, ligesom der har været afholdt et antal møder mellem rådets enkelte medlemmer og folketingsmedlemmer. Endelig har der været møder med AOF centrene med henblik på rådgivning og sparring i forbindelse med tilbudsskrivning (fig. 1). AOF beretning 2012 Fig.1: AOF s sprogcentre og resultatet af evt. udbud af danskuddannelse for udlændinge i 2012 AOF Enhed Kommune Udbud i 2012/resultat AOF Center Nord Frederikshavn nej Frederikshavn Sprogcenter AOF Hjørring Hjørring ja/tabt Sprogcenter AOF Vendsyssel Brønderslev nej Sprogskole AOF Center Midt Favrskov ja/vundet Favrskov Sprogskole AOF Center Midt Grenå nej Grenaa Sprogskole Sprogcenter Midt Silkeborg, Horsens, nej Skander- borg, Odder AOF Center Sydjylland Esbjerg ja/ikke vundet AOF Center Syd Aabenraa nej AOF Center Syd Tønder ja/genvundet AOF Center Fyn Svendborg, Fåborg-Midtfyn nej Sprogskole AOF Center Sjælland Holbæk ja/vundet Nord Næstved Sprog- Næstved nej og Integrationscenter Kilde: AOF Danmark 8 Styrkelse af AOF s tilbudsgivning Med henblik på at professionalisere tilbudsgivningen er der udarbejdet forskellige aftaler og værktøjer, som centre og øvrige AOF afdelinger kan gøre brug af: fælles aftale om pris for frikøb af en erfaren medarbejder fra et sprogcenter til at skrive et tilbud fælles reference fra alle AOF sprog-centre fælles database med afgivne udbud og tilbud, et materiale der opdateres løbende økonomimodel som kan anvendes til beregning af tilbud ud fra en række forskellige parametre analyseredskab indeholdende oversigter og nøgletal fra alle AOF sprogcentre. Om-fatter blandt andet kursistgrundlag, modul-tal, fordeling på uddannelser og priser. Seminarer om sprogcentrenes kvalitet og forretning Sprogcenterrådet har i 2012 afviklet to seminarer med deltagelse af rådets medlemmer samt ledere fra sprogcentrene. Indholdet i seminarerne var de fire hovedpunkter fra strategiplanen: 1. Kvalitet, evaluering og dokumentation (skolen) 2. Kompetenceudvikling (lærere) 3. Undervisningsformer og metoder: e-learning (kursister) 4. Udformning af tilbud, systematisk tjekliste, indregning samt virksomhedsoverdragelse (tilbudsgivning) På det første seminar blev der arbejdet med tilbudsskrivning og kvalitet ud fra temaet: Fremtidens tilbud og kvalitet i AOF. Resultatet var en tjekliste for det gode tilbud og den gode tilbudsproces samt en større forståelse for, hvordan egne tilbud fremadrettet kan skærpes. Emnet kvalitet handlede om, hvorledes sprogcentrene kan systematiser kvaliteten i uddannelserne, undervisningen og i tilbudsgivningen. Der skal arbejdes videre med dette emne. I det andet seminar blev der arbejdet med dokumentation, evaluering og e-learning. Der arbejdes videre med udviklingen af e- learning og blended learning.

9 FVU og OBU Ud over den politiske interessevaretagelse, for at sikre AOF muligheder for at udbyde FVU og OBU uddannelserne, så er der afhold møder på politisk niveau, for at AOF kan udbyde IT- og engelskuddannelse indenfor FVU. Det arbejde vil fortsætte i Der er sket en sikring af driftsoverenskomster i centerområderne, hvilket medfører at AOF nu får flere driftsoverenskomster i Da vilkårene for overenskomsterne er vid forskellige, undersøges de, for at sikre en ensartethed. AOF Danmark har lavet en samarbejdsaftale sammen med 3F om at styrke indsatsen for ledige, ordblinde, og læse skrivesvage: Opsøgende indsats overfor virksomhederne (LKV projektet). Mere fokus på det beskæftigelsespolitiske område AOF Danmark bestyrelse har besluttet, at have særligt udviklingen på det beskæftigelsespolitiske område, og har ansat en konsulent til at dyrke området i de kommende år. Reform af fleksjob- og førtidspension På baggrund af beslutning i centerlederrådet koordinerede AOF Danmark en arbejdsgruppe med ressourcepersoner fra centrene Nord, Midt, Syd og Sjælland Nord. Formålet var at skabe et materiale til centrene, så de kan komme i dialog med kommunerne om de nye ressourceforløb og den ændrede fleksjobordning. Efter to arbejdsmøder leverede gruppen: en gennemgang af lovgivningen på skrift, en gennemgang af lovgivningen som PowerPoint og et koncept til ressourceforløb. Materialet blev udsendt til centrene. Endelig medvirkede AOF Danmark til, at centrene deltog i beskæftigelsesregionernes konferencer om reformen. Derudover deltog AOF Danmark i KL s introseminar om reformen efter lovens vedtagelse, for at markere AOF s interesse på området. Beskæftigelseskonference I samarbejde med AOF Job gennemførte AOF Danmark en beskæftigelseskonference den 22. oktober. Konferencen samlede centerledere og medarbejdere, der arbejder med centrenes beskæftigelsestilbud overfor kommunale jobcentre og beskæftigelsesregionerne. Et af de nye emner der blev arbejdet med under konferencen, er de tanker som regeringen har om, at udvikle udbuddet af social-økonomiske virksomheder. Deltagerne diskuterede i den forbindelse, hvordan AOF definerer sådanne virksomheder, samt hvilken rolle AOF kan få med at fremme området. Partnerskaber AOF Danmark søger at øge og styrke sine kontakter til medlemsorganisationer, virksomheder og aktører i civilsamfundet, for at afdække områder, hvor man med fordel kan samarbejde. Blik og Rør AOF har gennemført kurser i virksomhedsregnskaber for tillidsrepræsentanter i Odense og Roskilde og der er aftalt lignende aktivitet i København i Der er kommet kurser for Blik og Rørs medlemmer i flere AOF kataloger. Socialdemokraterne Der er et landsdækkende samarbejde om uddannelse af kandidater til kommunalvalget i 2013, endelig har der været samarbejde om Folkemødet 2012 på Bornholm. Samarbejdet med andre Der har været møde med Parkinsonforeningen om deres borgerrettede oplysningsarbejde om Parkinson-sygdommen. Med FDB om muligheden for at AOF kan anvende eks. FDB s kogebøger i AOF s kurser, salg og distribuering af bøger til AOF kursister. Endelig har der været afholdt møde med AAB (Arbejdernes Andelsboligforening), om, at gennemføre IT-kurser for IT-svage borgere i boligforeningens lokaler i Hovedstaden og Rødovre. Kommunikation AOF Danmark har i samarbejde med centrene lanceret nye centerhjemmesider i I forbindelse med de nye centerhjemmesider er AOF s logo blevet moderniseret. Der er udarbejdet en designmanual med det nye logo, indeholdende AOF skabeloner til brug for breve, noter mv. som er sendt ud til afdelingerne. 9

10 I august 2012 blev der lanceret en ny mobil hjemmeside til aof.dk. AOF Danmark har lavet nyt merchandise med det nye logo. Afdelingerne har fået tilsendt et katalog, som de kan bestille fra. AOF Danmark har sørget for en øget synlighed på søgemaskiner, sociale medier og You Tube indslag. På Facebook er der på nuværende tidspunkt 324 brugere og på Linkedin er der 225 brugere. I samarbejde med centrene, har AOF Danmark søgt at formidle gode historier til fagbevægelsens medlemsblade. I løbet af året er det lykkedes, enten at få bragt egne historier, eller få gjort opmærksom på historier, som fagbladene efterfølgende selv har produceret. Det har været i 3F s fagblad, NNF s fagblad, Chaufførnyt, FOA s fagblad, samt flere indlæg på DFS hjemmeside og nyhedsbrev. Nyhedsbrevet AOF Nyt er tilgængeligt for alle i AOF organisationen, som sendes ud 2-4 gange om måneden. Afdelingerne har også mulighed for at få bragt relevante nyheder mm. i nyhedsbrevet. Internationalt samarbejde AOF Danmark er medlem af: - International Federation of Workers' Education Associations (IFWEA) - ABF Norden - SOLIDAR (indmeldt I 2012) AOF Danmark var I 2012 arrangør af ABF s ungdomsarbejdsløshedskonference og Geneveskolens opfølgningskonference. Begge blev afviklet i København. Folkemødet på Bornholm I perioden juni deltog AOF Danmark på Bornholm. Sammen med Rejsescenen og debatstykker Working poor og Åh disse kvinder søgte vi af få gang i debatten om social dumping og ligestilling i Danmark. AOF Danmarks repræsentationer Forretningsfører John Meinert Jacobsen - Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) - Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), bestyrelsen - ABF Norden - IFWEA - Nordiske Folkehøjskoler i Geneve, næstformand - Folkeoplysende Organisationers Arbejdsgiversammenslutning (FOAS), formand - FOAS-uddannelsesfond, formand - Pressenævnet - LO-Skolens repræsentantskab - AOF Job A/S, bestyrelsen - Folkeoplysningens Dialogforum (Kulturministeriet) Sekretariatschef Jette Kammer Jensen - Forbrugerrådets Rådsforsamling - Det kriminalpræventive Råd: udpeget af Forbrugerrådet, og valgt af Det Kriminalpræventive Råd som formand for Borger-udvalget - Forbrugerklagenævnet: indstillet af Forbrugerrådet - Stormrådet: indstillet af Forbrugerrådet og ministerudpeget - Forsikringsankenævnet: udpeget af Forbrugerrådet - DFS fleksuddannelsesarbejdsgruppe - Oplysningsforbundenes Fællesråd: Arbejdsgruppe vedr. Idræt/aftenskoler Arbejdsgruppe vedr. Koda/Gramex og aftenskolerne - Arbejdsgruppe vedr. Copy-Dan-aftalen Erfagruppe vedr. juridiske spørgsmål Konsulent Hafida Bouylud - Digitaliseringsstyrelsens netværk vedr. Lær mere om IT - DFS arbejdsgruppen vedr. digitalisering under satspuljen - DFS-forum vedr. realkompetence - Socialdemokratiets integrationsudvalg Konsulent Humaira Nasim - DFS-kontaktudvalget vedr. FVU og OBU Konsulent Steen Karlsen - LO s FIU-udvalg 10

11

12 AOF Danmark Teglværksgade 27, København Ø

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført august 2015 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Tilpasningen har betydet, at AOF Danmark er ophørt med al virksomhed, der ikke direkte relaterer sig AOF Danmarks kerneydelser så som:

Tilpasningen har betydet, at AOF Danmark er ophørt med al virksomhed, der ikke direkte relaterer sig AOF Danmarks kerneydelser så som: 1 Indledning 2010 blev året, hvor AOF Danmark fik tilpasset sin virksomhed til de nye økonomiske vilkår med et væsentligt lavere kontingent fra fagforeningerne, men samtidigt også året, hvor AOF fik konsolideret

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

DFS årsberetning 2016

DFS årsberetning 2016 DFS årsberetning 2016 Den samlede bestyrelsesberetning I denne publikation har vi trykt overbliksafsnittet i DFS bestyrelses beretning for 2016. Den samlede beretning kan læses på www.dfs.dk/om-dfs/repraesentantskab/2017.

Læs mere

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Rapport over projektets forløb og resultater Rapporten er udarbejdet i september 2014 af: Line Høgh, DOF Indhold Baggrund for projektet side 2 Opstart og organisering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Rapport over udviklingsprojektets forløb og resultater September 2013 AOF, LOF og NETOP Indhold Resumé:... 2 Projektets

Læs mere

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring.

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring To priser til AOF Tilbud til beskæftigede og virksomheder 90 år med AOF Kort og godt om 2014 AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. Udover

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført april 2016 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1.

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1. Uddannelsesudvalget L 94 - Bilag 3 Offentligt Undervisningsministeriet Notat om høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl , Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet.

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl , Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet. Dato: 06/03/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl. 8.00 10.00, Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet. Deltagere Hans Jørgen Hansen, Christian Bock,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført februar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Undervisningsministeriet Fredag den 8. april 2011

Undervisningsministeriet Fredag den 8. april 2011 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet liz.nymann.lausten@udst.dk Fredag den 8. april 2011 Dansk Folkeoplysnings Samråds høringssvar til forslag til Lov om ændring

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING

BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikske temaer Undervisning i dansk som andetsprog sprogcentre

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

N O TAT. Projekt Ungdomsuddannelse aktivitetsplan. Mødested Alle møder planlægges afholdt på:

N O TAT. Projekt Ungdomsuddannelse aktivitetsplan. Mødested Alle møder planlægges afholdt på: N O TAT Projekt Ungdomsuddannelse aktivitetsplan Nærværende dokument er en foreløbig tids- og aktivitetsplan for Projekt Ungdomsuddannelse. De væsentligste aktiviteter består i de fem netværksmøder. De

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet [18. juni 2007] Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Referat af DSØ-møde oktober 16

Referat af DSØ-møde oktober 16 Referat af DSØ-møde oktober 16 0: Streeetfodbold Jesper Dam Skriver, tidligere foreningsudvikler hos DGI, har henvendt sig til Rikke for at efterspørge vores interesse i at være med til at udvikle et Streetfodboldkoncept.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse BERETNING 2009 AOF Organisationen 2009 blev præget af det fortsatte arbejde med AOF's store organisationsudviklingsprojekt under overskriften Mod nye Fællesskaber. Et stort antal AOF'ere har været involveret

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere