AOF Danmarks beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF Danmarks beretning 2012"

Transkript

1 AOF Danmarks beretning 2012

2

3 Indledning Det har altid været AOF s målsætning, at give borgeren nye kvalifikationer for at styrke den enkeltes evner og lysten til at tage ansvar for eget liv. Det har også altid været AOF s udgangspunkt at møde borgeren som borger og ikke som klient. AOF har en voksenpædagogik, der løfter det at lære fra, at være en sur pligt til, at blive en positiv oplevelse. Vi skaber motivation for mere læring og gør nye verdener mulige for mange borgere. Det er måske en af grundene til, at AOF i 2012 var den landsdækkende folkeoplysende forening der afviklede flest undervisningstimer i Danmark. Det er sket gennem vores aftenskoler, centre, daghøjskoler og sprogcentre. Vi har historisk set været fagbevægelsens uddannelseslaboratorium. Vi har dybe rødder i den samlede voksenefteruddannelse i Danmark. Vores aktivitet var en grundlæggende inspiration til oprettelse af AMU og VUC og det var også hos AOF, at aktiviteter som forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og danskuddannelse blev skabt. AOF har med andre ord været skaber og udvikler af rigtig meget uddannelsesvelfærd. Derfor kan det undre, at Undervisningsministeriet og offentlige uddannelsesinstitutioner i 2011 har skabt en række barrierer for, at AOF kan udføre vores fortsatte arbejde med bredt set at uddanne den voksne del af befolkningen. Det drejer sig bl.a. om AMU, hvor vores muligheder for at udbyde uddannelser pludseligt blev voldsomt forringet. Og om VUC, hvor deres myndighedsudøvelse skaber uens vilkår for AOF s lokale enheders muligheder for at uddanne voksne. Lige nu går vi og glæder os til, at fleksuddannelsen for unge, der har det allersværest med at finde sig til rette i uddannelsessystemet, bliver en realitet. Endnu en blomst der startede med at gro i AOF s have, og som nu er på vej ind i det offentliges udbud af uddannelser. Målet for AOF Danmark er at politikerne i langt større udstrækning anderkender AOF s bidrag og sikre, at vi fortsat i fremtiden har solide og gode rammer for at udvikle og præge uddannelsestilbuddene til den voksne danske befolkning. Ole Wehlast Formand John Meinert Jacobsen Forretningsfører 3

4 AOF giver lysten til at lære I 2012 blev AOF det største landsdækkende oplysningsforbund, når man måler timerne af al den undervisning der foregik i AOF s centre, aftenskoler, sprogcentre og daghøjskoler i AOF s tilbud møder borgeren i øjenhøjde og vores tilbud er funderet i folkeoplysningens traditioner, der giver borgeren lysten til at lære igen. AOF s tilbud er mangfoldige: uddannelse og vejledning af ledige kompetenceafklaring forskoleforløb til uddannelser ungeindsats jobrotation undervisning af ordblinde (OBU) dansk og matematik for voksne (FVU) indsats overfor sygedagpengemodtagere sundhed og livstil dansk for voksne udlændinge integration i samfund og arbejdsmarked aftenskolekurser foredrag og debat Hvor samarbejdspartnerne er: fagforeninger kommuner og jobcentre virksomheder o.a. Facts og data om AOF s aktivitetsområder AOF afviklede i alt timers undervisning, fordelt på timer indenfor folkeoplysningen og timers anden undervisning der blev formidlet af centre, daghøjskoler, sprogcentre og aftenskoler (tabel 1). Tabel 1: Fordelingen af AOF enhedernes folkeoplysnings- og undervisningstimer i 2011 Undervisningens art: Antal timer: Folkeoplysning aftenskolen timer Folkeoplysning foredragstimer timer Daghøjskoler timer Specialundervisning timer Sprogcentre timer Ordblindeundervisning (OBU) timer Forberedende Voksenundervisning (FVU) timer Anden undervisning med tilskud timer Kilde: AOF i tal Udviklingen dækker over, at der har været en tilbagegang på 6 procentpoint i forhold til på aftenskoleundervisning, samtidig med at vi har fastholdt niveauet af foredrag. Indenfor anden undervisning har der været en positiv udvikling på 32 procentpoint i forhold til Specielt har der været stor fremgang på timerne indenfor ordblindeundervisning (OBU), Forberedende voksenundervisning (FVU) og Daghøjskoler, hvorimod der har været tilbagegang på antallet af timer i sprogcentrene. Tilbagegangen kan forklares med, at AOF mistede et sprogcenter i Interessevaretagelse I løbet af 2012 har der været en række sager af interesse for hele AOF organisationen, hvor AOF Danmark har været i tæt kontakt med ministre, politikere, embedsværket o.a. for at forsvare AOF s interesser. Restriktioner i at kunne udbyde AMU-kurser Gennem flere år har AOF kunne tilbyde AMUkurser, som led i arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, og det er sket i aftale med godkendt AMUudbyder. Medierne har omtalt mange sager, hvor der har været direkte svindel med AMU-kurser. Det har krævet at Børne- og Undervisningsministeriet har grebet ind med stramninger. De stramninger har ført til, at kurser efter det såkaldte fælleskatalog ikke længere kan udbydes af bl.a. AOF, selv om der ikke er et eneste eksempel på, at AOF har svindlet eller misbrugt AMU-kurser. AOF Danmark har afviklet møder med embedsværket i ministeriet og med ministeren, fordi vi i høj grad mener, at stramningerne indskrænker AOF s aktivitetsmuligheder, fordi andre har snydt. På den ene side mødte AOF en vis forståelse for vores synspunkt, på den anden side var det nødvendigt for ministeriet at foretage disse stramninger, så snyderi ikke kan finde sted. Det blev aftalt, at der skulle arbejdes for en model, hvor de folkeoplysende organisationer kunne indarbejde AMU-kurser i deres beskæftigelsesfremmende indsats. AOF indgik i det arbejde, og nåede også frem til en model der på nær ét punkt tilgodeså såvel AOF s ønsker og ministeriets ønske om at sikre en stærk kontrol.

5 Det ene punkt drejer sig om lærerne. Ministeriets krav er, at hvis et AMU-kursus skal gennemføres i samarbejde med en godkendt AMUudbyder, så skal AOF s lærere ansættes som timelærere hos den godkendte AMU-udbyder. Det betyder, at AOF skal afskedige en lærer, som så skal ansættes som timelærer hos AMUudbydere i et forløb over nogle få uger, for derefter igen at blive ansat hos AOF. Det giver problemer for AOF med opsigelsesvarsler m.v., men er også personalemæssigt uanstændigt. AOF Danmark har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor ministeriet fastholder dette krav. Derfor har vi medtaget problemstillingen i AOF s høringssvar til ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der blev sent i høring i januar Udfordringer med VUC AOF har tidligere givet udtryk for, at sammenblanding af VUC s rolle, som udbyder af OBU og FVU, og VUC s rolle som myndighedsindehaver i forhold til om AOF kan driftsoverenskomst til samme uddannelser, giver problemer. En konkret sag fra VUC Århus har skabt en række problemer til AOF s driftsoverenskomster for OBU og FVU. VUC Århus har fået en påtale for ikke at føre et tilstrækkeligt tilsyn med en driftsoverenskomstindehaver, som efter ministeriets opfattelse har overladt driftsoverenskomsten til 3. part, hvilket ikke er lovmedholdeligt. Den konkrete driftsoverenskomstindehaver er ikke en AOF enhed. Af påtalen fremgår det, at ministeriet undtagelsesvis ikke kræver tilskud tilbage fra VUC. Denne påtale har vakt opsigt i hele VUCsystemet og ført til stramninger m.v. i mange VUC ere overfor driftsoverenstkomstindehaverne. AOF Danmark har ført drøftelser med ministeriets embedsværk om dette, men som reglerne er i dag, så har det enkelte VUC stor selvbestemmelse over, hvorledes de behandler deres driftsoverenskomstindehavere. Det betyder bl.a. også, at der er meget store forskelle i, hvor store beløb VUC erne fratrækker taxametertilskuddet til driftsoverenskomstparterne for at administrere disse overenskomster. OBU og FVU er en stor aktivitet i AOF, hvorfor AOF Danmark nøje følger udviklingen. Besparelser på sprogcentrene blev taget af bordet Med fremsættelse af finansloven for 2013 fremgik det, at regeringen ville spare 200 mio. kr. på undervisningen af dansk til udlændinge. I samarbejde med Sprogcenterrådet udarbejdede AOF Danmark et notat om, hvilke konsekvenser disse besparelser vil medføre. Notatet blev formidlet til centrale politikere og embedsværket og medvirkede bl.a. til at få sagen diskuteret i Socialdemokratiets integrations-udvalg. Besparelserne blev forhandlet ud af finansloven for 2013, men der er fortsat politisk opmærksomhed på muligheder for besparelser indenfor området. Derfor arbejder AOF videre med, at kunne fremkomme med egne forslag til, hvordan uddannelsen fremtidigt kan organiseres og tilrettelægges. Fortsat ingen klarhed om fleksuddannelsen Alt for mange unge får ingen uddannelse efter folkeskolen. Årsagerne hertil er mange: manglende faglige forudsætninger fra folkeskolen, indenfor læsning, stavning og regning ordblindhed manglende danskfærdighed hos etniske minoriteter sociale problemer eller psykiske problemer manglende selvværd m.m. Flere AOF centre har med succes gjort en indsats overfor disse unge via såkaldte brobygningsforløb, hvis mål er at få den unge i gang med en ungdomsuddannelse. Tilbage i 2008 gennemførte AOF Danmark en konference med deltagelse af bl.a. den nuværende undervisningsminister og DFS. Her blev den ideen om en uddannelse for de unge der har det sværest med det etablerede uddannelsessystem født. Som opfølgning udgav Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i 2009 rapporten Mønsterbrydende lærings-rum i folkeoplysningen, der er en forskningsbaseret analyse fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, om effekten af den folkeoplysende pædagogiske tilgang overfor personer med lav motivation til uddannelse. 5

6 Hovedkonklusionen er, En del af folkeoplysningen arbejder succesfuldt med mennesker, på kanten af vores samfund. Mennesker, som har vanskeligt ved at håndtere eget liv og mere eller mindre har mistet troen på, at det kan være anderledes. Motivationen for læring og nye udfordringer i livet er forsvundet, men gennem folkeoplysende forløb vender den tilbage. En arbejdsgruppe i regi af DFS udviklede derefter idéen om en fleksuddannelse målrettet unge uden motivation for uddannelse og med manglende forudsætninger for at kunne indgå i en ungdomsuddannelse. Et forslag der bl.a. tog afsæt i de forløb, som AOF gennemfører overfor unge. Forslaget blev positivt modtaget af regeringspartierne, og en fleksuddannelse står i regeringens lovkatalog. Desværre er lovforslaget udskudt indtil flere gange, og senest til efteråret For at varetage AOF s interesser præsenterede vi AOF s indsats med at få unge tilbage i ungdomsuddannelserne, sammen med et konkret forslag til, hvordan AOF fortsat kan støtte det arbejde, på et møde med beskæftigelsesministeren i september. Endelig har AOF Danmark indgået en samarbejdsaftale med VUC Lederforeningen om at give tilbud til disse unge, når loven bliver til virkelighed. VUC og AOF kan noget forskelligt, men går vi sammen om udvikling af forløbene, så vil vi kunne tilgodese en stor gruppe af disse unge. Idrætten og aftenskolerne Folkeoplysningslovens regler siger, at der ikke kan ydes undervisningstilskud til idræt, dog kan kommunerne fravige denne bestemmelse. Bevægelsesområdet er en stor aktivitet i alle oplysningsforbund, og idrætten mener, at flere og flere aftenskoler giver tilbud, som hører til i en idrætsforening. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe mellem Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) og idrætsorganisationerne, der skulle se på hele området, herunder også afdække myter og fordomme om aftenskolernes aktivitet. AOF har drevet arbejdet frem til en enighed om, at aftenskolernes bevægelsesfag har afsæt i læring, medens idrætsorganisationernes tilbud har træning som afsæt, og også nogle eksempler på henholdsvis træning og læring. Det handler alene om, hvad der kan anvendes undervisningstilskud til. Arbejdsgruppens resultat, som er tiltrådt af begge parter, er udsendt til alle AOF aftenskoler. Aftenskolen Antallet af timer der formidles gennem aftenskolen er i tilbagegang. Men selv om der er en overordnet tendens til, at kommunerne reducerer deres bevillinger til folkeoplysende aktiviteter, så er der aftenskoler der udvikler sig positivt timemæssigt, ligesom en række aftenskoler har en positiv udvikling i antallet af foredragsarrangementer. En sund forening i en sund forretning For at tage den udfordring op arrangerede AOF Danmark: et inspirationsseminar for ledere og ansatte, et politisk inspirationsseminar for ledere og bestyrelser samt et AOF træf for alle AOF ere. Målet er at fremme en sund forretning, der er baseret i en sundt fungerende AOF forening. For at fremme det, har vi i første omgang fokusere på udvikling af innovation og partnerskaber. Samtidig arbejder vi med, at vi får udviklet en model for, hvordan foreningsarbejdet kan organiseres, så samarbejdet mellem AOF bestyrelsen og den daglig ledelse bliver effektivt, og for at bestyrelsesarbejdet bliver interessant for nye medlemmer. Aftenskolerådet Aftenskolerådet har arbejdet for et tættere samarbejde med deres lokale partiforening, og flere AOF afdelinger samarbejder (gennem AOF s bestyrelser) med deres lokale partiforening om lokale debatarrangementer. Arbejdsgrupperne under aftenskolerådet har haft følgende aktiviteter: Arbejdsgruppen om fleksible tilrettelæggelsesformer har undersøgt de lovgivningsmæssige muligheder mhp. at fremme innovation i aftenskolen gennem de fleksible tilrettelæggelsesformer. Den viden, der er opsamlet i gruppen, er 6

7 blevet videreformidlet på inspirationsseminarerne og gruppen har udarbejdet et inspirationskatalog/håndbog i brugen af fleksible læringsformer. Arbejdsgruppen om kursusindhold har inspireret resten af organisationen til landsdækkende foredrag og debatvirksomhed om f.eks. det amerikanske valg, Kina, den offentlige digitalisering mv. Markedsføringsgruppen har arbejdet med synliggørelse af AOF, og udover inspiration til fælles landsdækkende markedsføring og merchandise, har gruppen arrangeret en Facebookworkshop, hvor deltagerne har fået viden om, hvordan Facebook kan bruges i markedsføringsøjemed, og også til at optimere den brugerdrevne innovation af AOF s aftenskoleprodukter. Digitalisering af vores ældre medborgere AOF Danmark er repræsenteret ved Digitaliseringsstyrelsens Lær mere om it netværk, hvor vi sikrer at regeringens digitaliserings-strategi bliver udmøntet på en måde, der tager højde for de IT-svage grupper, og at de sikres uddannelse, så de også kan blive kompetente ITborgere. Netværket er også med til at få borgerperspektivet ind i planlægning af selvbetjeningsløsningerne. AOF har gennem netværket arbejdet for satspuljemidler til undervisning af IT-svage borgere. Flere AOF afdelinger fik i 2012 bevilliget midler til IT-kurser for ældre. EU på AOF s dagsorden AOF Danmark har uddannet 25 AOF/EU ambassadører for at fremme EU debatten i aftenskolen. Uddannelsen bestod af et kursus i København, hvor der bl.a. gennem eksempler blev diskuteret, hvordan man skaber det mest effektfulde EU-oplysningsarbejde, samt gennem en række møder med danske EU-politikere, embedsmænd, lobbyister og pressen under et kursus i Bruxelles. De 25 deltagere indgår nu i AOF/EU-netværket, der er kommet med input til AOF s EU landskonferencer. Netværket har også kvalificeret hinandens ansøgninger til Europanævnet, hvorefter Rejsescenen har fået penge til Søndagsmatiné i Arbejdermuseet, og AOF Center Bornholm har fået penge til lokale aktiviteter. AOF Danmark fik EU debatside i luften. Den side drives i et partnerskab med LO, 3F, Blik & Rør, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Fagbevægelsens Internationale Forum (FIC) og Socialdemokraterne. Siden huser i dag 21 danske og europæiske bloggere, der leverer dagsaktuelle indlæg om Europa. Flere AOF afdelinger har haft arrangementer om EU (f.eks. ambassadebesøg, hvor EU politik var temaet). AOF Danmark har udviklet debatarrangementer om EU. F.eks. har flere afdelinger haft Spise-krise arrangementer, hvor man f.eks. spiser græsk mad og diskuterer situationen i Grækenland. Rejsescenen har produceret debatteater om social dumping, den danske model og organisering af østarbejdere. Teater- og debatarrangementerne er gennemført i flere AOF afdelinger i tæt samarbejde med lokale fagforbund. AOF Danmark og FIC sendte 130 borgere på den symbolske Sejler det for Europa tur i Københavns havn, med oplæg fra EU-politikere, iagttagere af EU og socialministeren. Endelig har AOF Danmark sammen med FIC arrangeret ungdommens EU-topmøde og EU landskonference om ungdomsarbejdsløshed. Aktiviteterne gennemføres med støtte fra Europanævnet. AOF akademiet AOF Danmark har udviklet følgende kurser/arrangementer under AOF Akademiet: - AOF Træf AOF politisk inspirationsseminar, EPWin/portal kurser - Facebook-kursus - Kursus for frontpersonale - EU ambassadørkursus - Bestyrelseskursus Danskuddannelse for voksne udlændinge Danskuddannelsen for udlændinge er som den eneste uddannelse i Danmark hverken omfattet af taksameter eller stiller specielle krav til dem der udbyder uddannelsen. Det betyder, at alle kan alle byde ind på uddannelsen. Derfor har der været betydelig fokus på indsatsen i forhold til det politiske niveau, for at sikre der bliver stillet krav til udbyderne, og at uddannelsen omfattes af et taksameter. 7

8 Der er udarbejdet et notat, der omhandler organiseringen af danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder udbud, ønsket om faste takster mm. Notatet er tilgået centrale politikere indenfor området. Selv om besparelsen på danskuddannelsen i finansloven blev fjernet, så fastholdes dialogen med politikerne med henblik på at fremkomme med konkrete forslag til fremtidig organisering og tilrettelæggelse af danskuddannelsen. Arbejdet i sprogcenterrådet AOF s sprogcenterråd består af tre repræsentanter fra sprogcentrene, en repræsentant fra Centerlederrådet, AOF Danmarks forretningsfører, og en konsulent fra AOF Danmark. Sprogcenterrådet har i 2012 gennemført fem ordinære møder og to 2-dages seminarer for en bredere kreds af sprogcenterledere. Desuden har man mødtes for at forberede et møde med undervisningsministeren, ligesom der har været afholdt et antal møder mellem rådets enkelte medlemmer og folketingsmedlemmer. Endelig har der været møder med AOF centrene med henblik på rådgivning og sparring i forbindelse med tilbudsskrivning (fig. 1). AOF beretning 2012 Fig.1: AOF s sprogcentre og resultatet af evt. udbud af danskuddannelse for udlændinge i 2012 AOF Enhed Kommune Udbud i 2012/resultat AOF Center Nord Frederikshavn nej Frederikshavn Sprogcenter AOF Hjørring Hjørring ja/tabt Sprogcenter AOF Vendsyssel Brønderslev nej Sprogskole AOF Center Midt Favrskov ja/vundet Favrskov Sprogskole AOF Center Midt Grenå nej Grenaa Sprogskole Sprogcenter Midt Silkeborg, Horsens, nej Skander- borg, Odder AOF Center Sydjylland Esbjerg ja/ikke vundet AOF Center Syd Aabenraa nej AOF Center Syd Tønder ja/genvundet AOF Center Fyn Svendborg, Fåborg-Midtfyn nej Sprogskole AOF Center Sjælland Holbæk ja/vundet Nord Næstved Sprog- Næstved nej og Integrationscenter Kilde: AOF Danmark 8 Styrkelse af AOF s tilbudsgivning Med henblik på at professionalisere tilbudsgivningen er der udarbejdet forskellige aftaler og værktøjer, som centre og øvrige AOF afdelinger kan gøre brug af: fælles aftale om pris for frikøb af en erfaren medarbejder fra et sprogcenter til at skrive et tilbud fælles reference fra alle AOF sprog-centre fælles database med afgivne udbud og tilbud, et materiale der opdateres løbende økonomimodel som kan anvendes til beregning af tilbud ud fra en række forskellige parametre analyseredskab indeholdende oversigter og nøgletal fra alle AOF sprogcentre. Om-fatter blandt andet kursistgrundlag, modul-tal, fordeling på uddannelser og priser. Seminarer om sprogcentrenes kvalitet og forretning Sprogcenterrådet har i 2012 afviklet to seminarer med deltagelse af rådets medlemmer samt ledere fra sprogcentrene. Indholdet i seminarerne var de fire hovedpunkter fra strategiplanen: 1. Kvalitet, evaluering og dokumentation (skolen) 2. Kompetenceudvikling (lærere) 3. Undervisningsformer og metoder: e-learning (kursister) 4. Udformning af tilbud, systematisk tjekliste, indregning samt virksomhedsoverdragelse (tilbudsgivning) På det første seminar blev der arbejdet med tilbudsskrivning og kvalitet ud fra temaet: Fremtidens tilbud og kvalitet i AOF. Resultatet var en tjekliste for det gode tilbud og den gode tilbudsproces samt en større forståelse for, hvordan egne tilbud fremadrettet kan skærpes. Emnet kvalitet handlede om, hvorledes sprogcentrene kan systematiser kvaliteten i uddannelserne, undervisningen og i tilbudsgivningen. Der skal arbejdes videre med dette emne. I det andet seminar blev der arbejdet med dokumentation, evaluering og e-learning. Der arbejdes videre med udviklingen af e- learning og blended learning.

9 FVU og OBU Ud over den politiske interessevaretagelse, for at sikre AOF muligheder for at udbyde FVU og OBU uddannelserne, så er der afhold møder på politisk niveau, for at AOF kan udbyde IT- og engelskuddannelse indenfor FVU. Det arbejde vil fortsætte i Der er sket en sikring af driftsoverenskomster i centerområderne, hvilket medfører at AOF nu får flere driftsoverenskomster i Da vilkårene for overenskomsterne er vid forskellige, undersøges de, for at sikre en ensartethed. AOF Danmark har lavet en samarbejdsaftale sammen med 3F om at styrke indsatsen for ledige, ordblinde, og læse skrivesvage: Opsøgende indsats overfor virksomhederne (LKV projektet). Mere fokus på det beskæftigelsespolitiske område AOF Danmark bestyrelse har besluttet, at have særligt udviklingen på det beskæftigelsespolitiske område, og har ansat en konsulent til at dyrke området i de kommende år. Reform af fleksjob- og førtidspension På baggrund af beslutning i centerlederrådet koordinerede AOF Danmark en arbejdsgruppe med ressourcepersoner fra centrene Nord, Midt, Syd og Sjælland Nord. Formålet var at skabe et materiale til centrene, så de kan komme i dialog med kommunerne om de nye ressourceforløb og den ændrede fleksjobordning. Efter to arbejdsmøder leverede gruppen: en gennemgang af lovgivningen på skrift, en gennemgang af lovgivningen som PowerPoint og et koncept til ressourceforløb. Materialet blev udsendt til centrene. Endelig medvirkede AOF Danmark til, at centrene deltog i beskæftigelsesregionernes konferencer om reformen. Derudover deltog AOF Danmark i KL s introseminar om reformen efter lovens vedtagelse, for at markere AOF s interesse på området. Beskæftigelseskonference I samarbejde med AOF Job gennemførte AOF Danmark en beskæftigelseskonference den 22. oktober. Konferencen samlede centerledere og medarbejdere, der arbejder med centrenes beskæftigelsestilbud overfor kommunale jobcentre og beskæftigelsesregionerne. Et af de nye emner der blev arbejdet med under konferencen, er de tanker som regeringen har om, at udvikle udbuddet af social-økonomiske virksomheder. Deltagerne diskuterede i den forbindelse, hvordan AOF definerer sådanne virksomheder, samt hvilken rolle AOF kan få med at fremme området. Partnerskaber AOF Danmark søger at øge og styrke sine kontakter til medlemsorganisationer, virksomheder og aktører i civilsamfundet, for at afdække områder, hvor man med fordel kan samarbejde. Blik og Rør AOF har gennemført kurser i virksomhedsregnskaber for tillidsrepræsentanter i Odense og Roskilde og der er aftalt lignende aktivitet i København i Der er kommet kurser for Blik og Rørs medlemmer i flere AOF kataloger. Socialdemokraterne Der er et landsdækkende samarbejde om uddannelse af kandidater til kommunalvalget i 2013, endelig har der været samarbejde om Folkemødet 2012 på Bornholm. Samarbejdet med andre Der har været møde med Parkinsonforeningen om deres borgerrettede oplysningsarbejde om Parkinson-sygdommen. Med FDB om muligheden for at AOF kan anvende eks. FDB s kogebøger i AOF s kurser, salg og distribuering af bøger til AOF kursister. Endelig har der været afholdt møde med AAB (Arbejdernes Andelsboligforening), om, at gennemføre IT-kurser for IT-svage borgere i boligforeningens lokaler i Hovedstaden og Rødovre. Kommunikation AOF Danmark har i samarbejde med centrene lanceret nye centerhjemmesider i I forbindelse med de nye centerhjemmesider er AOF s logo blevet moderniseret. Der er udarbejdet en designmanual med det nye logo, indeholdende AOF skabeloner til brug for breve, noter mv. som er sendt ud til afdelingerne. 9

10 I august 2012 blev der lanceret en ny mobil hjemmeside til aof.dk. AOF Danmark har lavet nyt merchandise med det nye logo. Afdelingerne har fået tilsendt et katalog, som de kan bestille fra. AOF Danmark har sørget for en øget synlighed på søgemaskiner, sociale medier og You Tube indslag. På Facebook er der på nuværende tidspunkt 324 brugere og på Linkedin er der 225 brugere. I samarbejde med centrene, har AOF Danmark søgt at formidle gode historier til fagbevægelsens medlemsblade. I løbet af året er det lykkedes, enten at få bragt egne historier, eller få gjort opmærksom på historier, som fagbladene efterfølgende selv har produceret. Det har været i 3F s fagblad, NNF s fagblad, Chaufførnyt, FOA s fagblad, samt flere indlæg på DFS hjemmeside og nyhedsbrev. Nyhedsbrevet AOF Nyt er tilgængeligt for alle i AOF organisationen, som sendes ud 2-4 gange om måneden. Afdelingerne har også mulighed for at få bragt relevante nyheder mm. i nyhedsbrevet. Internationalt samarbejde AOF Danmark er medlem af: - International Federation of Workers' Education Associations (IFWEA) - ABF Norden - SOLIDAR (indmeldt I 2012) AOF Danmark var I 2012 arrangør af ABF s ungdomsarbejdsløshedskonference og Geneveskolens opfølgningskonference. Begge blev afviklet i København. Folkemødet på Bornholm I perioden juni deltog AOF Danmark på Bornholm. Sammen med Rejsescenen og debatstykker Working poor og Åh disse kvinder søgte vi af få gang i debatten om social dumping og ligestilling i Danmark. AOF Danmarks repræsentationer Forretningsfører John Meinert Jacobsen - Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) - Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), bestyrelsen - ABF Norden - IFWEA - Nordiske Folkehøjskoler i Geneve, næstformand - Folkeoplysende Organisationers Arbejdsgiversammenslutning (FOAS), formand - FOAS-uddannelsesfond, formand - Pressenævnet - LO-Skolens repræsentantskab - AOF Job A/S, bestyrelsen - Folkeoplysningens Dialogforum (Kulturministeriet) Sekretariatschef Jette Kammer Jensen - Forbrugerrådets Rådsforsamling - Det kriminalpræventive Råd: udpeget af Forbrugerrådet, og valgt af Det Kriminalpræventive Råd som formand for Borger-udvalget - Forbrugerklagenævnet: indstillet af Forbrugerrådet - Stormrådet: indstillet af Forbrugerrådet og ministerudpeget - Forsikringsankenævnet: udpeget af Forbrugerrådet - DFS fleksuddannelsesarbejdsgruppe - Oplysningsforbundenes Fællesråd: Arbejdsgruppe vedr. Idræt/aftenskoler Arbejdsgruppe vedr. Koda/Gramex og aftenskolerne - Arbejdsgruppe vedr. Copy-Dan-aftalen Erfagruppe vedr. juridiske spørgsmål Konsulent Hafida Bouylud - Digitaliseringsstyrelsens netværk vedr. Lær mere om IT - DFS arbejdsgruppen vedr. digitalisering under satspuljen - DFS-forum vedr. realkompetence - Socialdemokratiets integrationsudvalg Konsulent Humaira Nasim - DFS-kontaktudvalget vedr. FVU og OBU Konsulent Steen Karlsen - LO s FIU-udvalg 10

11

12 AOF Danmark Teglværksgade 27, København Ø

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring.

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring To priser til AOF Tilbud til beskæftigede og virksomheder 90 år med AOF Kort og godt om 2014 AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. Udover

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse BERETNING 2009 AOF Organisationen 2009 blev præget af det fortsatte arbejde med AOF's store organisationsudviklingsprojekt under overskriften Mod nye Fællesskaber. Et stort antal AOF'ere har været involveret

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Folkeoplysningen bygger bro til uddannelse En bred vifte af tilbud på samme folkeoplysende platform

Folkeoplysningen bygger bro til uddannelse En bred vifte af tilbud på samme folkeoplysende platform Folkeoplysningen bygger bro til uddannelse En bred vifte af tilbud på samme folkeoplysende platform udgivet af de folkeoplysende skoleforeninger DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Denne folder er udgivet af

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere