STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT FOR PULJEN:"

Transkript

1 STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen Kontaktpersons navn og Bevillingsperiode: Januar 2007 Juni 2008 Bevilget beløb: 1,4 mio. kr. Geografisk område for projektet: Efterskolerne i Danmark 2. Resume af projektet Et kort resume, der beskriver den overordnede problemstilling eller emne for projektet. Resuméet må maksimalt være 10 linier. Efterskolerne i Danmark er et kostskoletilbud for de årige. Efterskolerne udgør for mange unge en vigtig bro i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Skolerne nyder stor popularitet blandt danske unge, men har ikke formået at tiltrække unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektets formål er at øge andelen af unge med anden etnisk baggrund fra den nuværende 1 % til 5-8 %. Efterskoleforeningen ønsker derudover at skabe kontakt til nøglepersoner og netværk omkring de unge for på denne måde at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk fastholdes i uddannelsessystemet og rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er et pilotprojekt, der skal fungere som afsæt for en planlagt 3-årig indsats. Projektet er opdelt i følgende aktiviteter: 1) Styrket vejledning 2) Nedbrydelse af barrierer for efterskoleophold herunder lokalt opsøgende arbejde, rollemodelkorps og efterskoleophold for kostelever (stipendier) 3) Efteruddannelse af lærere og evaluering af projektet 4) Koordinering, opfølgning og evaluering på den samlede indsats 3. Målgruppe og emne Vælg målgruppe og emne fra den opgivne liste Børn og unge, uddannelse

2 4. Igangsatte aktiviteter og delmål En beskrivelse af de igangsatte aktiviteter, og en vurdering af, om projektets delmål er opfyldt på baggrund af disse. Beskrivelsen må maksimalt være 50 linier. 1) Styrket vejledning Delmål 1 jf. ansøgning: At samtlige 257 efterskoler modtager vejledningsmaterialet Unge på vej målrettet vejledningen af tosprogede elever. Efterskolerne tilbydes rådgivning omkring arbejdet med tosprogede unge. Status for igangsatte aktiviteter i forhold til delmål 1: - Vejledningsmaterialet Unge på vej er udsendt til brug for alle 257 efterskoler. - Internatkursus for efterskolelærere om arbejdet med tosprogede unge er afholdt d november 2007 med særlig fokus på vejledning og med deltagelse af UU-vejledere fra Ålborg, Århus og København. - Samarbejdsaftale er indgået mellem Efterskoleforeningen og UU-centrenes lederforening om fælles fokus på tosprogede unge bl.a. udmøntet i en workshop om mentorordninger for tosprogede unge på foreningens årlige vejledertræf med deltagelse af over 200 efterskolevejledere, oprettelse af direkte mailinglister med nyheder på området, og at en UU-vejleder er indtrådt i Efterskoleforeningens frivillige integrationsudvalg. Vurdering: Delmål 1 vurderes at være opfyldt. 2) Nedbrydelse af barrierer for efterskoleophold Delmål 2 jf. ansøgning: Delmål 2a opsøgende arbejde: At 10 efterskoler i samarbejde med Efterskoleforeningen - udfører 8o timers lokalt opsøgende arbejde med en vis regional fordeling, der fortrinsvis samler sig om de fem største byer i Danmark: Ålborg, Århus, Esbjerg, Odense og København. At et rollemodelkorps af tidligere efterskoleelever med anden etnisk baggrund end dansk deltager i det opsøgende arbejde ved besøg på folkeskoler eller friskoler med et højt antal tosprogede elever i idrætsforeninger, boligforeninger, ved uddannelsesmesser eller lignende. At godt 600 unge med anden etnisk baggrund end dansk, i løbet af projektperioden, har modtaget oplysning om efterskoler og efterskoletilbuddet. Delmål 2b Rollemodelkorps: At et rollemodelkorps af tosprogede tidligere el. nuværende efterskoleelever oprettes og indgår i det opsøgende arbejde. Delmål 2c - Efterskoleophold for kostelever: At 30 uformidlede unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører et efterskoleophold som kostelever, foranlediget af tildelt stipendium til delvis dækning af egenbetalingen. Status for igangsatte aktiviteter i forhold til delmål 2: Lokalt opsøgende arbejde af efterskolerne - 12 Efterskoler har søgt og fået bevilget midler til at udføre lokalt opsøgende arbejde overfor unge med anden etnisk baggrund end dansk på i alt 800 lærertimer. Aktiviteten udføres i løbet af skoleåret 2007/2008 og per 1. februar 2008 er ca. 35 % af bevillingen anvendt. - Godt 460 personer i målgrupperne (de unge, nøglepersoner og forældrene) har indtil videre været i direkte kontakt med efterskolefolk rundt omkring i landet om efterskoleophold til tosprogede unge.

3 - På flere skoler er aftaler om kommende elever for skoleåret 2008/2009 nu på plads. Rollemodelkorps med efterskoleelever - Rollemodelkorpset har fået tildelt kr. fra Egmontfonden til oprettelse af rollemodelkorps og formidlingstræning af de unge. Korpset er oprettet og trænet i formidling på seminar i januar Præsentation af korpset til Efterskoleforeningens hjemmeside er under udarbejdelse. - De unge er p.t. booket til kommende arrangementer, fx opsøgende arbejde med et par efterskoler, en pædagogisk dag for personalet på en efterskole, vejledertræf for 200 efterskolevejleder i september 2008 og Efterskoleforeningens årsmøde i marts Efterskoleophold for kostelever - Alle afsatte midler blev bevilget i foråret/sommeren 2007 til i alt 31 stipendier. 29 stipendier var et tilskud på 450 kr./uge mens 2 var på lavere beløb. - Et frafald på 5 elever blev registreret indenfor de første to måneder af skoleåret 2007/2008. Heraf har én elev videreført sit efterskoleophold på en anden efterskole, og 1 stipendium blev genbevilget til en anden elev med behov. Dvs. blot 3 stipendier er ikke fuldt anvendt. Vurdering: Det vurderes, at delmålet om efterskoleophold er opfyldt til fulde. Delmål om opsøgende arbejde og rollemodelkorps er igangsat på tilfredsstillende vis og vurderes at opfyldes inden for de næste 6 måneder. 3) Efteruddannelse og evaluering af projektet Delmål 3 jf. ansøgning: At 20 efterskoler, repræsenteret ved deres medarbejdere, har vist interesse for og/eller deltaget i efteruddannelse/kursus- og konferencevirksomhed vedrørende arbejdet med og vejledningen af unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der afholdes et 2-dages internatkursus for efterskolelærere og vejledere i efteråret 2007 om arbejdet med tosprogede unge på efterskoler. En opstarts- og en evalueringskonference afholdes for alle engagerede omkring den særlige indsats for tosprogede på efterskoler i skoleåret 2007/2008. Status for igangsatte aktiviteter i forhold til delmål 3: - Opstartskonference med projektansvarlige for lokalt opsøgende arbejde blev afholdt i juni Internatkursus for efterskolelærere om arbejdet med tosprogede unge er afholdt d november Emner var: Interkulturel vejledning, interkulturel kommunikation, socialpædagogisk arbejde med unge, fastholdelse af drengene, dansk som andetsprog som en dimension i fagene etc. - Afsluttende evalueringskonference for samarbejdsskoler planlægges til sommeren Det vurderes, at delmålene er opfyldt. Deltagelse fra efterskolerne har overgået forventningerne opstillet i delmålene. 4) Koordinering, opfølgning og evaluering på den samlede indsats. Delmål 4 jf. ansøgning: At Efterskoleforeningen løbende har igangsat, koordineret og fulgt op på aktiviteterne på efterskolerne. At foreningens integrationskonsulent har vejledt, informeret og støttet alle landets 257 efterskoler i arbejdet med tosprogede unge. At integrationskonsulenten har stået for en lang række af indsatser, som igangsætning af opsøgende arbejde, deltagelse på uddannelsesmesser for tosprogede unge, afvikling af internatkursus, opstarts- og evalueringskonferencer, afrapporteringer, erfaringsopsamling, koordinering af det frivillige integrationsudvalg, nyhedsbreve etc.

4 Status for igangsatte aktiviteter: - Opfølgning af lokalt opsøgende arbejde ved interviews med samtlige 12 involverede efterskoler og ved deltagelse på uddannelsesmesser på hhv. Amager, i Roskilde og Esbjerg. - Netværksarbejde ift. tosprogskonsulenter, UU-centre, Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp gratis eksemplarer af informationsfilmen 105 søskende og 18 forældre kulturmøde i efterskolen er udsendt til samarbejdspartnere og nøglepersoner indenfor unge og integration. - Brochuren Etniske minoriteter på efterskole er distribueret i det opsøgende arbejde. - Der er afholdt 4 møder i Efterskoleforeningens frivillige integrationsudvalg. - Der har været åben daglig telefonrådgivning for efterskoler om det pædagogiske arbejde med tosprogede unge og udført rådgivning af UU-vejledere, sagsbehandlere etc. i forhold til valg af efterskole, tilskudsmuligheder og undervisningstilbud for unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det vurderes, at delmålet er opfyldt.

5 5. Eventuelle ændringer i projektets planlagte aktiviteter og delmål En beskrivelse af eventuelle ændringer i projektets aktiviteter og delmål i forhold til den oprindelige ansøgning. Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier. Der er ingen overordnede ændringer i projektets planlagte aktivitet. 6. Eventuelle ændringer i projektets tidsplan En beskrivelse af eventuelle afvigelser fra tidsplanen samt årsager hertil. Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier. Anvendelsen af rollemodelkorpset i det opsøgende arbejde er først netop gået i gang, grundet senere træning i formidling af rollemodeller end forventet. Tidsplanen for delmål 2b udskydes i 6 måneder. 7. Eventuelle ændring i projektets succeskriterier Eventuelle ændringer i projektets succeskriterier. Har det været nødvendigt at op- eller nedskrive forventningerne til projektets resultater eventuelt på baggrund af ændring i aktiviteter eller delmål. Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier. Der er ingen ændringer i projektets succeskriterier. Den store interesse og deltagelse fra efterskolerne vil dog indgå i formuleringen af mere ambitiøse succeskriterier for hovedprojektet. 8. Foreløbige erfaringer og anbefalinger med projektet Har I haft nogle erfaringer med projektet, der kunne komme andre til gode, herunder anbefalinger til andre projektmagere i forhold til gennemførelsen af projektet. Dette kan også være f.eks. en god historie eller lign., der kan have relevans for andre. Teksten må maksimalt være 20 linier. Projektet har generelt været succesfuldt både i forhold til stipendier og midler til lokalt opsøgende arbejde. Selvom der ikke er annonceret om stipendier i skoleåret 2008/2009, er der hos projektlederen en venteliste på pt. godt 40 unge med anden etnisk baggrund. Af forhindringer kan nævnes, at efterskolefolk i hele landet oplever arbejdet som op ad bakke. Når de kontakter nøglepersoner ift. de unge, folkeskoler, UU-vejledere, frivilliggrupper, sprogcentre, forældre etc., er det meget blandede modtagelser, de oplever ofte pga. manglende ressourcer hos nøglepersonerne. Det er derfor vigtigt, at der følges op på indsatsen. Uanset modgang er et stort antal kontakter skabt og midlerne betyder, at lokale netværk er under opbygning. Netværkene er af afgørende betydning for, at efterskolerne tænkes med i det lokale, når integrationsopgaven skal løses. Det samlede antal af tosprogede elever er endnu ikke øget på efterskolerne. Men stipendiemulighederne og det opsøgende arbejde har skabt kontakter og netværk og nedbrudt fordomme. Vi forventer derfor en fremtidig positiv effekt af indsatsen.

6 9. Øvrige forhold Øvrige forhold i forhold til projektet, som ikke er dækket af statusskemaet. Teksten må maksimalt være 10 linier. Ingen. 10. Bilag Vedhæft eventuelt statusrapport, artikler eller andet materiale vedrørende projektet.

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Uddannelsespulje 2011

Uddannelsespulje 2011 Uddannelsespulje 2011 Ansøgningsskema Ansøgningsfristen er mandag d. 7. marts 2011 kl. 12.00 Projektnavn: Uddannelse og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Ansøger: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere