Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014"

Transkript

1 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den henseende en rolle som forsinkende faktor. Afslutning og rapportering fra det igangværende hjerte-kar-sikkerhedsstudie, ELIXA, ventes forud for ansøgning om godkendelse i USA, der forventes indgivet i sommeren Lyxumia er et GLP-1 produkt til anvendelse ved type 2 diabetes. Baseret på Sanofi s store insulinprodukt, Lantus, skal kombinationsproduktet LixiLan afslutte fase 3 undersøgelser i Q Perspektivet for begge er introduktion i USA i Royalty indtægterne fra Sanofi s salg er kommet i gang i år, men heraf skal der dog viderebetales en mindre andel. Zealand vil i de kommende år få en mere jævn strøm af indkomst i tillæg til de svingende milestone betalinger. Type 2 diabetes udgør et væsentligt virkefelt. Her er man placeret i et segment i rivende udvikling omkring brugen af peptider som medicin i form af GLP-1 produkter, der oplever stor udbredelse som behandling af type 2 diabetes. Selskabets styrke ligger generelt inden for innovation og udvikling af terapeutiske peptider. Indgåelse af partneraftaler er inden for store sygdomsområder afgørende for at klare den videre økonomiske indsats efter en indledende periode med udvikling for egen regning. Herefter overtager den pågældende partner normalt det videre arbejde. Zealand besidder i kraft af aftaler om rettigheder et stort potentiale for mulig fremtidig indkomst fra de færdigudviklede og godkendte lægemidler i form af både milestones og royalty. Det giver selskabet - og dermed aktien - et stort upside potentiale, men der er tale om et hårdt udskilningsløb med store krav til indsats af penge, ligesom det for produkter i tidlig udvikling tidsmæssigt drejer sig om meget langstrakte forløb. Lyxumia har således haft ca. 15 år fra start til den første godkendelse bliver et særdeles spændende år med afslutning af ELIXA og fase III-udviklingen af LixiLan og indsendelse af registreringsansøgning på både Lyxumia og Lixilan i USA, nye informationer om salgsudviklingen i de lande hvor Luxumia allerede markedsføres, nyheder om fremdriften i de andre udviklingsprojekter og mulighed for indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere for nogle af de projekter, som man hidtil selv har udført. Udviklingen af hele GLP-1 markedets størrelse og markedsandele sammen med brugernes valg mellem daglig dosering eller ugentlig frekvens er vigtige spørgsmål. Nyheder om behandlingen af type 2 diabetes er i centrum som aktivitetsområde. Et helt andet aspekt drejer sig om det forestående skift på topposten, hvor Britt Meelby Jensen fremover skal lede og repræsentere selskabet. Efter vores opfattelse er Zealand Pharma nået et afgørende punkt i sin udvikling med mulighed for et løft op ad baseret på det første produkts mulighed for at blive et lægemiddel med væsentligt salgsomfang, herunder kombinationen i LixiLan. Risikoprofilen er dog høj med afhængighed af succes for de udvalgte produktprojekter. Lyxumia er i front og vejer tungt i vurderingen af værdien af selskabet. Anbefaling: Aktuel Kurs: 68 Kort sigt: Køb Børs: MidCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 23,193 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q4/årsregnskab ikke fastlagt Tidligere anbefaling: Køb/Køb den ved kurs 69 Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår Indtægter fra milepæle forventes at blive på 133 mio. kr., hvilket allerede er modtaget Hertil kommer indtægter fra salget af Lyxumia og beløb betalt for udført forskningsarbejde. Årets omkostninger anslås til ca. 215 mio. kr. inkl. udgiften ved David Solomons fratrædelse som topchef. Han afløses af Britt Meelby Jensen. Den likvide beholdning udgør 304 mio. kr., og egenkapitalen er på 316 mio. kr. (begge pr ). Udviklingsarbejdet følger generelt planerne. ZP1480 er dog blevet lukket som projekt af AbbVie. Et nyt projekt er netop indledt med ZP4207 (glukagonanalog til brug i nød-pen for diabetikere). ter selskabet milepælsindtægter på 133 mio. kr., hvoraf 81 mio. kr. blev modtaget fra Sanofi i Q1. 37 mio. kr. kommer fra Boehringer Ingelheim i Q3 og 15 mio. kr. ventes Muligheder fra Helsinn i Q4. Risici Royaltyindtægter fra salg af Lyxumia via Sanofi vil også indgå, men herom guider Zealand ikke, da Sanofi heller ikke giver skøn for salget. Ledelsen udtrykker tilfredshed med Godkendelse af Lyxumia i USA (ansøgning forventes Produkternes sikkerhedsprofil er den største risiko. projekternes forløb. indsendt i sommeren 2015) og LixiLan (Lantus i fast Eventuel manglende godkendelse af Lyxumia og kombination med Lyxumia ansøgning forventes LixiLan i USA vil være et stort tilbageslag. Selskabets indsendt i slutningen af 2015) vil åbne for et stort salg aktivitet med lægemiddelkandidater indebærer generelt fra andet halvår Lyxumia er nu godkendt i mere store risici omkring muligheden for frasortering med end 50 lande, og der er udsigt til stigende salg. En ny stop pga. manglende effekt eller bivirkninger. Faglig aftale med Boehringer Ingelheim om udvikling af et dygtighed og beslutningskompetence er vigtig i R&Darbejdet. Evnen til at indgå aftaler om partnerskab på peptid-baseret produkt kan give milepælsbetalinger på op til 2,2 mia. kr. Specialiseringen inden for gunstige vilkår er et centralt punkt pga. selskabets peptider rummer store muligheder - i første omgang i begrænsede ressourcer. En eventuel aktieemission vil diabetes. Lav børsværdi giver stor upside ved succes. være negativ for aktionærerne (udvanding). 1 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

2 Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj: 77,5 / Lav 58,0. Facts om Zealand Pharma Zealand Pharma er en farmaceutisk forsknings- og udviklingsvirksomhed (etableret i 1998) med særlig ekspertise inden for ny medicin baseret på peptider. I reglen indgives et peptid-lægemiddel ved injektion med penne. Sygdomsområderne, der er fokus på, ligger inden for det kardio-metaboliske område suppleret af andre udvalgte sygdomme, hvor peptidbaseret medicin har relevans og potentiale for at kunne færdigudvikles. Der er tale om nye former for medicinsk behandling. Selskabet er førende inden for identificering, design og udvikling af nye, robuste peptid-lægemidler, der besidder forbedrede lægemiddelegenskaber (effekt og forlænget virkningstid). Selskabets styrke ligger i det prækliniske og kliniske udviklingsstade, hvor der besiddes særlige kompetencer i at designe og lede produkter inden for akut behandling. Projekter med nye lægemiddelkandidater, der retter sig mod store sygdomsområder, gennemføres for egen regning til og med klinisk proof of concept (bevis for effekt i mennesker, fase 2a). Eksterne partnere kan dog blive inddraget tidligere i forløbet. Det optimale tidspunkt for indgåelse af et partnerskab vurderes løbende for hvert projekt, idet der også skal tages hensyn til selskabets begrænsede økonomiske ressourcer og afvejning af risikoen. Fremadrettet og i takt med opnåelse af en forventet kontinuert strøm af indtægter fra Lyxumia og senere fra LixiLan - er det Zealands strategi at fastholde udvalgte projekter længere for at opnå en større værdiandel. Et eksempel herpå er selskabets stabile glukagonprojekt, som selskabet besidder de fornødne ressourcer og kompetencer til at tage hele vejen frem til lancering. Selskabet beskæftiger 104 medarbejdere. Aktiviteterne er samlet i Glostrup. Økonomiske hovedtal pr : likvid reserve 304 mio. kr. og egenkapital 316 mio. kr. Der bogføres ikke værdi for immaterielle R&D-aktiver. Det samme gælder for skatteværdien af de akkumulerede underskud. Den ikke-bogførte reserve vedrørende fremtidig besparelse i skat svarede til 173 mio. kr. ultimo GLP-1 produktet Lixisenatide (produktnavn uden for USA: Lyxumia) er beregnet til behandling af type 2 diabetes. Det blev godkendt i EU og Japan i 2013, som to store markeder. Der er pt. opnået godkendelse i mere end 50 lande, og produktet er lanceret i mere end 20 af disse. Ansøgning om godkendelse i USA afventer færdiggørelse af en stor hjerte-kar sikkerhedsundersøgelse kaldet ELIXA, hvilket ventes i H Sanofi har de globale markedsføringsrettigheder til produktet. Pipeline (produktkandidater): LixiLan er et kombinationsprodukt med et fast forhold mellem Lixisenatide og Lantus i en injektionspen. Produktet skal benyttes ved insulinkrævende type 2 diabetes. Partneren er Sanofi. Danegaptide til forebyggelse af vævsskader i hjertet i fase 2 Proof-of-Concept-udvikling for Zealands egen regning. ZP2929 rettet mod diabetes/fedme er i fase 1. Denne lægemiddelkandidat blev i en periode udviklet under den første aftale med Boehringer Ingelheim, men dette selskab ønskede ikke at fortsætte projektet, så det tilhører atter Zealand. Boehringer Ingelheim har nu udvalgt et andet af Zealands projekter inden for glukagon/glp-1-dobbeltagonister. Med samme Boehringer Ingelheim er der i 2014 indgået en ny og anden udviklingsaftale omkring et ikke-specificeret lægemiddel i Zealands prækliniske pipeline. 2 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

3 . Elsiglutide til forebyggelse af diarré som følge af kemoterapi behandling befinder sig i fase 2 partner er Helsinn Healthcare. ZP4207 er en stabil glukagon-analog til brug som nød-pen for diabetikere i tilfælde af hypoglykæmi (livstruende tilstand med for lavt blodsukker). Projektet overgik i november 2014 til klinisk fase I-udvikling med første dosering af mennesker. Zealand ejer projektet. ZP1848 til inflammatorisk tarmsygdom er sat på vent, idet man fra Zealands side ønsker at indgå en partnerskabsaftale før yderligere indsats gennemføres. Fase 1 er udført. Andre aftaler: En aftale med Eli Lilly blev indgået i 2013 om udvikling af diabetes/fedme produktkandidater. Selskabet deltager i det europæiske samarbejde Venomics Konsortiet. I juni 2012 indgik selskabet et samarbejde med Protagonist Therapeutics Inc., Californien, angående identificering af nye terapeutiske peptider, hvor dette selskabs teknologiske platform kan udnyttes. Yderligere indgik man i juni 2013 en aftale om samarbejde med det amerikanske selskab D.E. Shaw Research, der behersker en interessant teknik inden for molekylærdynamisk simulering. Ledelse: David Horn Solomon afløses som administrerende direktør pr. 15. januar 2015 af Britt Meelby Jensen (tidligere 11 år i Novo, kommer fra en stilling som CEO i Dako). Øvrige direktører er Mats Blom (Økonomi), Torsten Hoffmann (Forskning og udvikling), Agneta Svedberg (Operationelle opgaver) og Arvind Hundal (Partneraktiviteter). Ejerforhold: Sunstone BI Funds and Life Science Venture Fund, Danmark, 25,7 %, LD Pension, Danmark, 11,3 %, CDS Innovation, Frankrig, 11,0 %, LSP, Holland, 5,5 %, A/S Dansk Erhvervsinvestering 5,2 %. Selskabet havde pr i alt navneregistrerede aktionærer (ultimo 2012: 1.925), der samlet ejede 91 % af aktiekapitalen. Omkring 60 % af aktierne ejes af danske investorer. Virksomhedens arbejdsmetoder, kernekompetencer og projekthåndtering Zealand Pharmas styrke er fremkommet ved 15 års udviklingsindsats, hvor man har oparbejdet viden og kompetencer inden for et koncentreret virkefelt i peptider med mulig anvendelse som medicinsk behandling. Peptider er naturligt forekommende i den menneskelige krop, hvor de medvirker til at styre en række essentielle funktioner, og som følge heraf har peptid-lægemidler vist sig relativt sikre. Naturligt forekommende peptider har imidlertid en meget kort virkningstid og nedbrydes meget hurtigt. Derfor er det vigtigt at terapeutiske peptider modificeres for at opnå en tilstrækkelig lang virkningstid, således at det peptid baserede medicinprodukt kun skal anvendes dagligt eller endog ugentligt. Lixisenatide (produktnavn uden for USA: Lyxumia), der er opfundet af Zealand, opnåede de første godkendelser i 2013, hvilket var en blåstempling af selskabets indsats. Partnerskab med store medicinalselskaber medvirker til at møde den udviklingsmæssige udfordring for nye lægemidler og indbringer større økonomisk styrke og mindre risikoeksponering. Selskabets udvikling af nye produkter starter med en ide-fase, hvor der tages udgangspunkt i ikke-dækkede patientbehov, som kan identificeres. Det sammenholdes med teknologisk viden og udmønter sig så i projektmuligheder, som vurderes og undersøges. Selskabets styrke ligger i de indledende trin i udviklingsarbejdet, hvilket indebærer at sorteringsprocessen (Stop/Go-on beslutninger) er vigtig, idet ressourcerne skal anvendes optimalt. Udviklingsarbejde er en form for udskilningsløb, hvor produktkandidater fravælges, mens ressourcerne så koncentreres om nogle få andre. Negative udfald er faktisk mest sandsynligt, og opgaven drejer sig om at finde frem til det bedst fungerende lægemiddel, herunder en eventuel præcisering eller justering ud fra den faktiske kliniske virkning. Zealand s store kompetence inden for peptider giver en stærk stilling i en niche. Peptider er naturligt forekommende, men de nedbrydes normalt hurtigt til ufarlige aminosyrer (dvs. peptider er relativt sikre i forhold til kroppen). Man har oparbejdet stor viden og færdighed i arbejdet med prækliniske sygdomsmodeller, især inden for de kardio-metaboliske sygdomme. Denne kompetence giver mulighed for med høj sandsynlighed at træffe de rigtigste beslutninger omkring det videre projektforløb. Begrænsede ressourcer såvel personalemæssigt som økonomisk betyder, at Zealand inden for sygdomsområder, der kræver omfattende kliniske studier for at opnå godkendelse, er nødt til at indgå aftaler med store medicinalselskaber om den videre udvikling, når de første trin er klaret med et positivt forløb. Udgifterne stiger markant ved hvert faseskift. Ledelsen ønsker generelt først at indgå sådanne aftaler for et projekt, når der er opnået Proof of Concept (fase 2a). Efter en overdragelsesfase videreføres projektet så af partneren. Såfremt hele projektet lykkes og produktet lanceres på markedet efter godkendelse, er det partnerens indsats og kommercielle dygtighed som skal skaffe salgsindtægterne, hvoraf Zealand så opnår en royalty betaling. Undervejs i udviklingsforløbet hos partneren er der aftalt milepælsbetalinger som en form for honorering af Zealand. I takt med en voksende modenhed er det Zealands sigte at opbygge en pipeline af egne lægemiddelprojekter, som virksomheden har de fornødne ressourcer og formåen til at tage hele vejen frem til markedet. Sådanne projekter retter sig mod mindre sygdomsområder, ofte inden for akut behandling, hvor de afsluttende kliniske fase III-studier typisk er mindre omfattende og kræver mindre investering. 3 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

4 Milepælsbetalinger fra partnerskaber udgør kernepunktet i selskabets indtægtsforhold indtil salget af Lyxumia for alvor udvikler sig, og her er adgangen til salg i USA vigtigt. Den usikre struktur omkring milepæl-indtægternes tidspunkt og størrelse indebærer, at det er afgørende at råde over et godt finansielt beredskab til at dække udgifterne i perioder med lave eller forsinkede indtægter. I takt med at det første produkt nu opnår afsætning, vil der komme en løbende strøm af royalty-betaling. Tiden med cash burn kan være nær en afslutning, men det afgørende punkt er, at de vigtige godkendelser kommer i hus i løbet af 2016, så det amerikanske marked åbnes. Som et andet vigtigt aspekt skal det påpeges, at Zealand er afhængig af få projekter. For nærværende er der fire partnerdrevne produktprojekter og tre produktkandidater i eget regi plus et projekt på stand by. Hertil kommer så to samarbejdsaftaler med Boehringer Ingelheim og en aftale med Eli Lilly. Ambitionen for tempo og omfang i projekternes fremdrift er, at der hvert år skal opnås to skift i de såkaldte faseforløb frem mod godkendelse. Samtidig prøver man at udvide virkefeltet med mindst et nyt virksomt stof (lægemiddelmulighed) hvert andet år. Det er netop indtrådt i år med starten omkring ZP4207 (nød-pen til akut brug ved for lavt blodsukker). Udviklingen for det mest fremskredne produkt Lixisenatide (Lyxumia) Produktet (GLP-1) er nu godkendt i mere end 50 lande med EU og Japan som de største markeder. Salg er påbegyndt i mere end 20 lande. I USA forventer selskabets partner, Sanofi, at kunne indlevere en registreringsansøgning i sommeren 2015 efter afslutning af et omfattende sikkerhedsstudie til afdækning af produktets kardio-vaskulære påvirkning. Fase 3 undersøgelser af LixiLan, der er en fast kombination af Lyxumia og Lantus, forventes afsluttet i Q3 2015, hvorefter ansøgning om godkendelse vil kunne blive indleveret. Perspektivet er start på salg i USA af produkterne i andet halvår 2016, idet LixiLan dog vil komme senere end Lyxumia. Målgruppen er type 2 diabetikere, der ikke er velbehandlet med eksisterende diabetesmedicin. Denne sygdom forværres i reglen gradvis, og der er derfor behov for stadig mere effektiv behandling af personen, hvilket ofte ender med brug af insulin. Her er produkter med lang virkningstid relevante. Sanofi s insulinanalog Lantus besidder denne egenskab og er det mest solgte insulinprodukt overhovedet. LixiLan kan derfor vise sig at blive en god kombination, og salget får mulighed for at opnå fordel af den etablerede markedsposition for Lantus. I de lande, hvor Lyxumia er markedsført, finder kombinationsanvendelse på individuel basis af Lyxumia og et insulinprodukt hver for sig også sted i dag, men det kræver i de fleste lande udskrivning af en recept hos lægen på begge produkter. Virkningen af Lyxumia er dels en forbedring af kroppens evne til at afgive insulin og dels en positiv indvirkning på stofskiftet ved at sænke det måltidsrelaterede blodsukkerniveau. Udover at reducere stigningen i blodsukkeret lige efter et måltid, vil en sideeffekt være reduktion af brugerens vægt, hvilket også indebærer en positiv virkning på diabetes tilstanden. Anvendelse af GLP-1 produkter til type 2 diabetikere er forholdsvis ny (Byetta godkendt i 2005). Lyxumia fik sin debut i marts Det absolut førende, konkurrerende produkt er Victoza fra Novo Nordisk, der i første halvår 2014 solgte for 6 mia. kr. og opnåede en markedsandel på hele 72 %. Den samlede størrelse af GLP-1 markedet (ab fabrik) ligger pt. på ca. 17 mia. kr. årlig. Væksten udgør ca. 10 % pr. år, og GLP-1 produkter er nået op på en andel på 6,9 % af det totale marked inden for diabetes (type 1 og type 2). AstraZeneca er ligeledes konkurrent efter overtagelsen af selskabet Amylin, der udbyder produkterne Byetta og Bydureon. GlaxoSmithKline har fået godkendt produktet Tanzeum (1 gang ugentlig) i USA. Eli Lilly har for nylig fået sit GLP-1 produkt Trulicity godkendt (benyttes også en gang ugentlig), og dermed vil denne store udbyder inden for type 1 diabetes (insulin) altså også satse på type 2 behandling for alvor. Antallet af type-2 diabetikere er hastigt voksende, og globalt forventes 10 mio. nye diabetikere årligt i de næste 20 år. Zealand er således med sit GLP-1 produkt placeret i et særdeles interessant og lovende segment med store vækstmuligheder. Der er fortsat mulighed for milepælsbetalinger, men den langsigtede værdi af Lyxumia skal komme fra royalty baseret på Sanofi s globale salg. Beregningsreglen herfor er ikke kendt men angives til at være et gradvist stigende, lavt dobbeltcifret procenttal, dvs. over 10 %. Der indgår dog også begrænsninger. For LixiLan vil man opnå et fast lavt tocifret procenttal. Tidsmæssigt er rammen for royalty betaling generelt begrænset til 10 år fra introduktionen på markedet, og derfor er det vigtigt for Zealand med en hurtig udrulning af salget. Spørgsmålet om værdien er dels en vurdering af det samlede markeds størrelse og udvikling fremover, og dels en vurdering af Lyxumia s markedsandel samt en korrektion for det forsinkede forløb mht. godkendelse og lancering i USA. Perspektivet for hele GLP-1 markedet set 10 år frem er formentlig en vækst op til mia. kr. i årlig omsætning. Med styrken fra Lantus i ryggen burde afsætningen kunne udvikles til en pæn markedsandel uagtet Victoza s forspring og konkurrencen, hvor der nu er en håndfuld produkter i indbyrdes kamp. Struktur og fremdrift i resten af R&D-pipeline En ny produktkandidat er blevet udvalgt inden for rammen af den første aftale med Boehringer Ingelheim, der omfatter glukagon/glp-1 dobbeltagonister, hvor ZP 2929 var den første projektmulighed. Denne kandidat valgte Boehringer Ingelheim dog midt i fase I at give tilbage til Zealand for videreudvikling uden for samarbejdsaftalen. Et andet og ikke-specificeret projekt med samme partner er desuden sat i gang i år, hvilket må ses som en anerkendelse af Zealands kompetencer henset til den hurtige exit i ZP Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

5 Der er også etableret et samarbejde med Eli Lilly om et endnu ikke oplyst projekt rettet mod diabetes/fedme. Projektet er i præklinisk udvikling, og de to selskaber arbejder på lige fod i denne tidlige fase med flere mulige beslutningspunkter for Zealand fremadrettet, idet man kan vælge at overlade den videre udvikling til Eli Lilly. Afhængigt af stadiet, vil der kunne opnås højere milepælsbetalinger og royalty. Helsinn, Schweiz, udvikler Elsiglutide (fase 2) med henblik på afhjælpning af problemer med diarré i forbindelse med kemoterapi. Det vil være et vigtigt fremskridt, såfremt dette udbredte problem kan afhjælpes, da det drejer sig om livstruende sygdomme. Som følge af bivirkningen med diarré må kemobehandling ofte indskrænkes eller ændres og dermed forsinkes den egentlige kræftbehandling. Selskabet har i eget regi tre produktkandidater, som er nået ind i klinisk udvikling. Det er dels det tilbageleverede ZP2929 (retur fra Boehringer Ingelheim), hvor der endnu ikke er truffet beslutning om det videre forløb. Det mest fremskredne projekt er stoffet danegaptide (fase 2), der søges udviklet med henblik på at imødegå den vævsbeskadigelse der ses efter hjerteanfald. De næste data fra det vigtige fase 2 studie forventes klar i andet halvår Et nyt projekt (ZP4207) er påbegyndt for egen regning inden for diabetes med udvikling af en stabil glukagon analog, der tænkes anvendt i en nød-pen til brug i tilfælde af for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Tidsmæssigt kan dette projekt sandsynligvis få et hurtigere forløb i test og godkendelse pga. mindre omfangsrige krav til klinisk udvikling. Endvidere ejer Zealand rettighederne til ZP1848 (fase 2), der er beregnet til hjælp mod alvorlig infektion i mave/tarmsystemet, hvor Crohns har været angivet som en mulig indikation. Dette projekt er i første halvår 2014 taget ud af pipeline opstillingen indtil der er fundet og truffet aftale med en partner om videre udvikling, dvs. projektet er sat på stand by indtil videre. Ud over de tre projekter, som er nået ind i de indledende trin af en klinisk udvikling, råder man over en række prækliniske kandidater med mulighed for videre udvikling med henblik på medicinsk anvendelse. Netop dette led med frembringelse af nye peptider er vigtig, da det er indgangsvinklen til nye, store udviklingsprojekter. Årets nyheder hos Zealand og dets konkurrenter Udviklingsindsatsen fortsætter og er langstrakt i sit forløb, så der går ofte lang tid imellem væsentlige nyheder præsenteres. Det højt specialiserede virkefelt betyder, at stabil indsats er vigtig. Den interne side omkring faglig præstationsevne i organisationen og hos personalet ser ud til at blive plejet af ledelsen. Nu er der dog en markant forandring på vej, idet David Solomon ønsker at fratræde som CEO medio januar, hvor Britt Meelby Jensen skal overtage posten. I bestyrelsen er to personer desuden blevet tilknyttet som observatører med henblik på valg ved generalforsamlingen i april. Det drejer sig om Dr. Martin Nicklasson og Catherine Moukheibir. I juli 2014 indgik man en ny samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim om et specifikt peptid-program til behandling af kardiometaboliske sygdomme. Projektet er i præklinisk fase, men stoffets nummer og mål er forblevet hemmeligt. Startbetalingen var på 42 mio. kr., og rammen for milepæle udgør helt op til 2,2 mia. kr. I september indstillede AbbVie derimod sin indsats med ZP1480 mod akut nyreskade. I november indledte Zealand for egen regning udviklingen af ZP4207 som omtalt ovenfor. Sanofi fortsætter salgsudrulningen af Lyxumia og arbejdet med de nødvendige sikkerhedsstudier pågår til brug i USA, ligesom LixiLan undersøgelserne følger planen. En uventet nyhed er kommet hos Sanofi, idet dets topchef netop er fratrådt og en afløser skal findes. Lantus suppleres snart af et nyt produkt Toujeo, der er under godkendelse i både USA og EU. Inden for GLP-1 produkter har Glaxo fået godkendt sit produkt Tanzeum, og Eli Lilly er ligeledes klar i USA med sin første udgave, Trulicity. De er begge beregnet til anvendelse med en ugentlig injektion. Novo Nordisk arbejder med et kombinationsprodukt af samme struktur som LixiLan. Indsatsen inden for GLP-1 øges altså markant og har for alvor skiftet stade fra udvikling til markedsføring, og dermed udvides brugen af denne type behandling. For alle selskaber gælder, at man er afhængig af et eller nogle få lægemidler i denne niche. Aktien som investering For investorer er det afgørende punkt Zealand s stærke placering som udviklingsselskab inden for type 2 diabetes sammen med en høj følsomhed i indtjening fra salget, når det for alvor kommer i gang. Adgang til det store amerikanske marked for både Lyxumia og LixiLan må dog anses for afgørende for at opnå et markant skift opad i indtægterne. Løbende royalty indtægter vil ændre afhængigheden af få, store milestone betalinger, der i hovedsagen bestemmes af projekternes fremdrift. Forudsat positive data for de igangværende undersøgelser af Lyxumia vil en ansøgning om godkendelse kunne indsendes medio 2015, og tidsperspektivet er derfor lancering på det amerikanske marked i Anvendelse i kombination med Lantus i form af LixiLan pennen må formodes at få stor betydning. I vurderingen af aktiens værdi og udviklingspotentiale er type 2 diabetes derfor det afgørende virkefelt. Sygdommens store omfang kræver effektive lægemidler, og GLP-1 repræsenterer et væsentligt nyt bidrag. Zealand varetager nu udviklingsopgaver for tre store firmaer inden for diabetes, nemlig Sanofi, Eli Lilly og Boehringer Ingelheim. Potentialet i afsætning er særdeles stort, da der er tale om et 5 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

6 højt og stigende antal personer med behov for livslang medicinsk behandling. Zealand er altså placeret i en lukrativ niche af lægemiddelmarkedet med stor interesse hos de ledende selskaber. Det netop indledte ZP4207 projekt er også orienteret mod diabetes. I den øvrige pipeline er selskabets egen indsats afgørende, og her er indgåelse af samarbejdsaftaler med partnere en positiv mulighed, som man stiler efter. Den økonomiske værdi forøges markant af en gunstig aftale, ligesom risikoen reduceres. Zealand aktien kan derfor blive påvirket af sådanne nyheder, hvis/når de fremkommer. Risikoforholdene skal dog tages i betragtning. Udviklingsarbejde indebærer høj sandsynlighed for standsning af et projekt pga. manglende virkning, bivirkninger eller patentmæssige begrænsninger plus regulære beslutninger ud fra økonomisk styring. Der er tale om meget lange tidsforløb for hvert produkt og store akkumulerede beløb i indsats, der vil gå tabt ved beslutning om et stop. Zealand er afhængig af få projekters succesfulde videreførelse og til sidst en godkendelse. Til gengæld kan et enkelt nyt lægemiddelprodukt rumme særdeles stor værdi. Tilsvarende indebærer forsinkelser en belastning og reduceret værdi, hvilket gør sig gældende for Lyxumia i USA. Økonomisk består den afgørende udfordring i at opnå indtægter fra salg med et kontinuert forløb, som kan opveje det såkaldte cash burn fra R&D projekterne. De budgetterede udgifter er forudsigelige med stor sikkerhed. Indtægterne fra milestones svinger derimod, og det er først med royalty betalingerne fra Sanofi s salg af Lyxumia, at selskabet begynder at opnå en normal strøm af indtægter. Den likvide reserve på 304 mio. kr. er af passende størrelse set i forhold til de årlige udgifter på ca. 200 mio. kr. Et niveau svarende til 1½ års fulde omkostninger giver ledelsen den fornødne ro til at kunne disponere langsigtet. Indtægter vil dog i år nedbringe det faktiske cash burn til kun ca. 40 mio. kr. Det finansielle beredskab ultimo 2014 kan skønnes til at udgøre ca. 275 mio. kr. Vi mener, at aktien er særdeles spændende for langsigtede investorer, idet upside potentialet er stort i kraft af indtægtsmulighederne i de kommende 8-10 år fra Lyxumia og LixiLan. Hertil kommer værdien af de efterfølgende produktkandidater, der har endnu længere tidshorisont, plus virksomhedens værdi i kraft af dens præstationsevne, know how og patenter. Med afslutningen af de igangværende undersøgelsesprogrammer næste år kan 2015 blive et spædende år for selskabet og dermed også for aktiens kursudvikling. Regnskabstal Zealand Pharma mio. DKK E Indtægter R&D udgifter Administration Driftsres. (EBIT) Res. før og efter skat Balance Likvider Immaterielle aktiver Egenkapital Antal ansatte Antal aktier mio. styk 17,7 17,7 22,9 22,9 22,6 22,7 23,2 Res. Pr. aktie DKK -2,1-4,5-5,9 0,6-1,6-8,1-1,9 Udbytte i DKK Indre værdi i DKK 11,8 7,5 17,8 19,5 21,7 13,6 11,8 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Nærværende analyse er udarbejdet efter anmodning af Zealand Pharma, og Aktieinfo har modtaget honorar for udfærdigelsen af denne analyse, der desuden har været forelagt selskabet. Analysen og konklusionerne heri er alene udarbejdet af Aktieinfo. Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer aktier i Zealand Pharma på tidspunktet for analysen. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af ovennævnte oplysninger, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 6 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014 Konklusion Zealand Pharma er inde i en spændende fase med markedsføringen af virksomheden første produkt, Lyxumia til behandling af type 2 diabetes. Produktet er licenseret til Sanofi, som varetager salg

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 24. juni 2014

Analyse af Zealand Pharma 24. juni 2014 Konklusion Virksomhedens aktivitet er opfindelse og udvikling af lægemidler, baseret på peptider. De sygdomme, som søges behandlet med sådanne nye lægemidler, ligger primært i det kardio-metaboliske segment,

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015 Konklusion Zealand Pharma er inde i en særdeles vigtig fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er nu godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 13. april 2015

Analyse af Zealand Pharma 13. april 2015 Konklusion Selskabet er inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over 30

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 17. november 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 17. november 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Lyxumia er godkendt i mere end 60 lande og markedsføres i 45 af disse. Partnerens (Sanofi) salg er dog fortsat på et skuffende lavt niveau.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 29. juli 2012

Analyse af Zealand Pharma 29. juli 2012 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er blevet godkendt i EU, Japan, Australien og Mexico. I USA pågår evalueringen af anmodningen om godkendelse. Produktrettighederne ejes af Sanofi, men Lyxumia

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with Hanne Leth Hillman, the 8th of April 2016 Vi starter Q&A kl. 13. Hej Britt og Hanne, Er I online? ja Velkommen til CEO Britt Meelbye og IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 26. april 2011

Analyse af Zealand Pharma A/S 26. april 2011 Konklusion I 2011færdiggøres undersøgelser og dokumentation for Lixisenatide, hvor sanofi-aventis er partner. Udfaldet er en Enten-Eller situation, og intet tyder på væsentlige problemer. Cash Burn fortsætter

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 24th of March 2017 Henrik Munthe- Brun Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, er du online? Ja, jeg sidder klar. Fint. Vi starter om 2 minutter. :-) Velkommen

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 31. marts 2017

Analyse af Zealand Pharma A/S 31. marts 2017 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: GLP-1 stoffet lixisenatide er nu godkendt til brug som enkeltstående produkt og i kombination med Lantus i USA og EU. Salget skal rulles ud

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. april 2016

Analyse af Zealand Pharma 4. april 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet råder over en spændende pipeline af ny medicin baseret på peptider. Lyxumia (GLP-1) er som selskabets første produkt godkendt og sælges

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 6. oktober 2011

Analyse af Zealand Pharma 6. oktober 2011 Konklusion Den første lægemiddelkandidat, Lyxumia (diabetes 2; GLP-1 agonist) forventes indsendt til registrering af partneren, Sanofi, i Q4 angående EU og følges af Japan medio 2012. Ansøgning i USA påregnes

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 4. september 2017

Analyse af Zealand Pharma A/S 4. september 2017 Zealand Pharma er en langsigtet attraktiv investeringscase fordi: Zealand har nu to produkter godkendt og på markedet i USA og Europa. Partneren er Sanofi, der forestår salgsudrulningen. Sanofi har opnået

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 13. september 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 13. september 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Lyxumia er godkendt i 60 lande og markedsføres i 42 af disse. Partnerens (Sanofi) salg er dog fortsat på et skuffende lavt niveau. Samme produkt

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 6. juni 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 6. juni 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Den 25-05-2016 stemte et ekspertpanel under de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) med stemmerne 12-2 for at indstille iglarlixi (et kombinationsprodukt

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 14TH OF SEPTEMBER 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 14TH OF SEPTEMBER 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN ranscript Live Q and A Zealand Pharma with, the 14th of September 2017 Denne session starter kl. 14. Hej Britt, er du online? Ja, jeg er her Velkommen til CEO Britt Meelbye Jensen fra Zealand Pharma. Tak.

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann

Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann Transcript Live Q and A Q3 Zealand Pharma - Hanne Leth Hillmann ProInvestor er stolte over at kunne byde velkommen til Zealand Pharma i denne

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 2ND OF SEPTEMBER 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 2ND OF SEPTEMBER 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 2nd of September 2016 Denne online Q&A starter kl. 15. Hej Helge Jeg er klar! Super. Velkommen til Hanne Leth Hilmann til vores online Q&A chat. Jeg ville

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman Transcript Live Q and A Zealand Pharma VP Hanne Leth Hillman, 3. juli 2013 Zealand Pharma Q&A Session begynder kl. 17.00 Dansk tid I kan stille

Læs mere

Analyse af Saniona 29. maj 2017

Analyse af Saniona 29. maj 2017 Spændende medicinsk udviklingsselskab med store projekter i støbeskeen Selskabets aktie er spændende som en high return/risk placeringsmulighed. Muligheden er nemlig høj for succesfuld udvikling og videresalg

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR ZEALAND ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR v/ Hanne Leth Hillman, underdirektør og chef for IR og kommunikation InvestorDagen, København 18. marts 2015 ZEALAND PHARMA ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

revolutionary health solutions

revolutionary health solutions revolutionary health solutions Med afsæt i vores peptid-ekspertise og med Lyxumia på markedet arbejder vi målrettet for at levere nye innovative lægemidler til gavn for patienter og vores øvrige interessenter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK.

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK. Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Positiv anbefaling af Zealand Pharmas Lyxumia Baggrund: Konklusion: Aktuel kurs: 900,50 DKK Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Analyse af Saniona 16. januar 2017

Analyse af Saniona 16. januar 2017 Med denne analyse påbegynder Aktieinfo efter aftale med Saniona dækning af selskabets aktie med fire årlige opdateringer. Aktieinfo modtager et honorar for analysearbejdet, der er udført på baggrund af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Periodeoplysning for 2. kvartal 2007

Periodeoplysning for 2. kvartal 2007 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København, den 30. august 2007 First North Meddelelse nr. 15-2007 Periodeoplysning for 2. kvartal 2007 Resumé Deadline Games A/S perioderegnskab for 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION InvestorDagen Ålborg 26. november 2013 Dansk Aktionærforening ZEALAND PHARMA DISCLAIMER This presentation does not constitute or form part of and should not be construed

Læs mere

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning

Læs mere

Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN

Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN TRANSCRIPT AF Q&A 20. SEPTEMBER 2011 Vi har idag besøg af, CEO og Frank Haarder, CFO til en diskussion af udviklingen i BioPorto. Jeg vil høre om I er

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 13TH OF NOVEMBER 2015 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 13TH OF NOVEMBER 2015 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 13th of November 2015 Kære ProInvestor Blot for at sige, at jeg glæder mig til chatten senere i dag. Venligst, Hanne Tak Hanne. Vi glæder os også til kl.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Forsidefoto: model af peptidstruktur Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, Ledelsens beretning 4 6 1 11 11 12 13 14 15 2 27 32 41 43 44 46 5 54 56 Kort

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere