Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014"

Transkript

1 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den henseende en rolle som forsinkende faktor. Afslutning og rapportering fra det igangværende hjerte-kar-sikkerhedsstudie, ELIXA, ventes forud for ansøgning om godkendelse i USA, der forventes indgivet i sommeren Lyxumia er et GLP-1 produkt til anvendelse ved type 2 diabetes. Baseret på Sanofi s store insulinprodukt, Lantus, skal kombinationsproduktet LixiLan afslutte fase 3 undersøgelser i Q Perspektivet for begge er introduktion i USA i Royalty indtægterne fra Sanofi s salg er kommet i gang i år, men heraf skal der dog viderebetales en mindre andel. Zealand vil i de kommende år få en mere jævn strøm af indkomst i tillæg til de svingende milestone betalinger. Type 2 diabetes udgør et væsentligt virkefelt. Her er man placeret i et segment i rivende udvikling omkring brugen af peptider som medicin i form af GLP-1 produkter, der oplever stor udbredelse som behandling af type 2 diabetes. Selskabets styrke ligger generelt inden for innovation og udvikling af terapeutiske peptider. Indgåelse af partneraftaler er inden for store sygdomsområder afgørende for at klare den videre økonomiske indsats efter en indledende periode med udvikling for egen regning. Herefter overtager den pågældende partner normalt det videre arbejde. Zealand besidder i kraft af aftaler om rettigheder et stort potentiale for mulig fremtidig indkomst fra de færdigudviklede og godkendte lægemidler i form af både milestones og royalty. Det giver selskabet - og dermed aktien - et stort upside potentiale, men der er tale om et hårdt udskilningsløb med store krav til indsats af penge, ligesom det for produkter i tidlig udvikling tidsmæssigt drejer sig om meget langstrakte forløb. Lyxumia har således haft ca. 15 år fra start til den første godkendelse bliver et særdeles spændende år med afslutning af ELIXA og fase III-udviklingen af LixiLan og indsendelse af registreringsansøgning på både Lyxumia og Lixilan i USA, nye informationer om salgsudviklingen i de lande hvor Luxumia allerede markedsføres, nyheder om fremdriften i de andre udviklingsprojekter og mulighed for indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere for nogle af de projekter, som man hidtil selv har udført. Udviklingen af hele GLP-1 markedets størrelse og markedsandele sammen med brugernes valg mellem daglig dosering eller ugentlig frekvens er vigtige spørgsmål. Nyheder om behandlingen af type 2 diabetes er i centrum som aktivitetsområde. Et helt andet aspekt drejer sig om det forestående skift på topposten, hvor Britt Meelby Jensen fremover skal lede og repræsentere selskabet. Efter vores opfattelse er Zealand Pharma nået et afgørende punkt i sin udvikling med mulighed for et løft op ad baseret på det første produkts mulighed for at blive et lægemiddel med væsentligt salgsomfang, herunder kombinationen i LixiLan. Risikoprofilen er dog høj med afhængighed af succes for de udvalgte produktprojekter. Lyxumia er i front og vejer tungt i vurderingen af værdien af selskabet. Anbefaling: Aktuel Kurs: 68 Kort sigt: Køb Børs: MidCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 23,193 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q4/årsregnskab ikke fastlagt Tidligere anbefaling: Køb/Køb den ved kurs 69 Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår Indtægter fra milepæle forventes at blive på 133 mio. kr., hvilket allerede er modtaget Hertil kommer indtægter fra salget af Lyxumia og beløb betalt for udført forskningsarbejde. Årets omkostninger anslås til ca. 215 mio. kr. inkl. udgiften ved David Solomons fratrædelse som topchef. Han afløses af Britt Meelby Jensen. Den likvide beholdning udgør 304 mio. kr., og egenkapitalen er på 316 mio. kr. (begge pr ). Udviklingsarbejdet følger generelt planerne. ZP1480 er dog blevet lukket som projekt af AbbVie. Et nyt projekt er netop indledt med ZP4207 (glukagonanalog til brug i nød-pen for diabetikere). ter selskabet milepælsindtægter på 133 mio. kr., hvoraf 81 mio. kr. blev modtaget fra Sanofi i Q1. 37 mio. kr. kommer fra Boehringer Ingelheim i Q3 og 15 mio. kr. ventes Muligheder fra Helsinn i Q4. Risici Royaltyindtægter fra salg af Lyxumia via Sanofi vil også indgå, men herom guider Zealand ikke, da Sanofi heller ikke giver skøn for salget. Ledelsen udtrykker tilfredshed med Godkendelse af Lyxumia i USA (ansøgning forventes Produkternes sikkerhedsprofil er den største risiko. projekternes forløb. indsendt i sommeren 2015) og LixiLan (Lantus i fast Eventuel manglende godkendelse af Lyxumia og kombination med Lyxumia ansøgning forventes LixiLan i USA vil være et stort tilbageslag. Selskabets indsendt i slutningen af 2015) vil åbne for et stort salg aktivitet med lægemiddelkandidater indebærer generelt fra andet halvår Lyxumia er nu godkendt i mere store risici omkring muligheden for frasortering med end 50 lande, og der er udsigt til stigende salg. En ny stop pga. manglende effekt eller bivirkninger. Faglig aftale med Boehringer Ingelheim om udvikling af et dygtighed og beslutningskompetence er vigtig i R&Darbejdet. Evnen til at indgå aftaler om partnerskab på peptid-baseret produkt kan give milepælsbetalinger på op til 2,2 mia. kr. Specialiseringen inden for gunstige vilkår er et centralt punkt pga. selskabets peptider rummer store muligheder - i første omgang i begrænsede ressourcer. En eventuel aktieemission vil diabetes. Lav børsværdi giver stor upside ved succes. være negativ for aktionærerne (udvanding). 1 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

2 Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj: 77,5 / Lav 58,0. Facts om Zealand Pharma Zealand Pharma er en farmaceutisk forsknings- og udviklingsvirksomhed (etableret i 1998) med særlig ekspertise inden for ny medicin baseret på peptider. I reglen indgives et peptid-lægemiddel ved injektion med penne. Sygdomsområderne, der er fokus på, ligger inden for det kardio-metaboliske område suppleret af andre udvalgte sygdomme, hvor peptidbaseret medicin har relevans og potentiale for at kunne færdigudvikles. Der er tale om nye former for medicinsk behandling. Selskabet er førende inden for identificering, design og udvikling af nye, robuste peptid-lægemidler, der besidder forbedrede lægemiddelegenskaber (effekt og forlænget virkningstid). Selskabets styrke ligger i det prækliniske og kliniske udviklingsstade, hvor der besiddes særlige kompetencer i at designe og lede produkter inden for akut behandling. Projekter med nye lægemiddelkandidater, der retter sig mod store sygdomsområder, gennemføres for egen regning til og med klinisk proof of concept (bevis for effekt i mennesker, fase 2a). Eksterne partnere kan dog blive inddraget tidligere i forløbet. Det optimale tidspunkt for indgåelse af et partnerskab vurderes løbende for hvert projekt, idet der også skal tages hensyn til selskabets begrænsede økonomiske ressourcer og afvejning af risikoen. Fremadrettet og i takt med opnåelse af en forventet kontinuert strøm af indtægter fra Lyxumia og senere fra LixiLan - er det Zealands strategi at fastholde udvalgte projekter længere for at opnå en større værdiandel. Et eksempel herpå er selskabets stabile glukagonprojekt, som selskabet besidder de fornødne ressourcer og kompetencer til at tage hele vejen frem til lancering. Selskabet beskæftiger 104 medarbejdere. Aktiviteterne er samlet i Glostrup. Økonomiske hovedtal pr : likvid reserve 304 mio. kr. og egenkapital 316 mio. kr. Der bogføres ikke værdi for immaterielle R&D-aktiver. Det samme gælder for skatteværdien af de akkumulerede underskud. Den ikke-bogførte reserve vedrørende fremtidig besparelse i skat svarede til 173 mio. kr. ultimo GLP-1 produktet Lixisenatide (produktnavn uden for USA: Lyxumia) er beregnet til behandling af type 2 diabetes. Det blev godkendt i EU og Japan i 2013, som to store markeder. Der er pt. opnået godkendelse i mere end 50 lande, og produktet er lanceret i mere end 20 af disse. Ansøgning om godkendelse i USA afventer færdiggørelse af en stor hjerte-kar sikkerhedsundersøgelse kaldet ELIXA, hvilket ventes i H Sanofi har de globale markedsføringsrettigheder til produktet. Pipeline (produktkandidater): LixiLan er et kombinationsprodukt med et fast forhold mellem Lixisenatide og Lantus i en injektionspen. Produktet skal benyttes ved insulinkrævende type 2 diabetes. Partneren er Sanofi. Danegaptide til forebyggelse af vævsskader i hjertet i fase 2 Proof-of-Concept-udvikling for Zealands egen regning. ZP2929 rettet mod diabetes/fedme er i fase 1. Denne lægemiddelkandidat blev i en periode udviklet under den første aftale med Boehringer Ingelheim, men dette selskab ønskede ikke at fortsætte projektet, så det tilhører atter Zealand. Boehringer Ingelheim har nu udvalgt et andet af Zealands projekter inden for glukagon/glp-1-dobbeltagonister. Med samme Boehringer Ingelheim er der i 2014 indgået en ny og anden udviklingsaftale omkring et ikke-specificeret lægemiddel i Zealands prækliniske pipeline. 2 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

3 . Elsiglutide til forebyggelse af diarré som følge af kemoterapi behandling befinder sig i fase 2 partner er Helsinn Healthcare. ZP4207 er en stabil glukagon-analog til brug som nød-pen for diabetikere i tilfælde af hypoglykæmi (livstruende tilstand med for lavt blodsukker). Projektet overgik i november 2014 til klinisk fase I-udvikling med første dosering af mennesker. Zealand ejer projektet. ZP1848 til inflammatorisk tarmsygdom er sat på vent, idet man fra Zealands side ønsker at indgå en partnerskabsaftale før yderligere indsats gennemføres. Fase 1 er udført. Andre aftaler: En aftale med Eli Lilly blev indgået i 2013 om udvikling af diabetes/fedme produktkandidater. Selskabet deltager i det europæiske samarbejde Venomics Konsortiet. I juni 2012 indgik selskabet et samarbejde med Protagonist Therapeutics Inc., Californien, angående identificering af nye terapeutiske peptider, hvor dette selskabs teknologiske platform kan udnyttes. Yderligere indgik man i juni 2013 en aftale om samarbejde med det amerikanske selskab D.E. Shaw Research, der behersker en interessant teknik inden for molekylærdynamisk simulering. Ledelse: David Horn Solomon afløses som administrerende direktør pr. 15. januar 2015 af Britt Meelby Jensen (tidligere 11 år i Novo, kommer fra en stilling som CEO i Dako). Øvrige direktører er Mats Blom (Økonomi), Torsten Hoffmann (Forskning og udvikling), Agneta Svedberg (Operationelle opgaver) og Arvind Hundal (Partneraktiviteter). Ejerforhold: Sunstone BI Funds and Life Science Venture Fund, Danmark, 25,7 %, LD Pension, Danmark, 11,3 %, CDS Innovation, Frankrig, 11,0 %, LSP, Holland, 5,5 %, A/S Dansk Erhvervsinvestering 5,2 %. Selskabet havde pr i alt navneregistrerede aktionærer (ultimo 2012: 1.925), der samlet ejede 91 % af aktiekapitalen. Omkring 60 % af aktierne ejes af danske investorer. Virksomhedens arbejdsmetoder, kernekompetencer og projekthåndtering Zealand Pharmas styrke er fremkommet ved 15 års udviklingsindsats, hvor man har oparbejdet viden og kompetencer inden for et koncentreret virkefelt i peptider med mulig anvendelse som medicinsk behandling. Peptider er naturligt forekommende i den menneskelige krop, hvor de medvirker til at styre en række essentielle funktioner, og som følge heraf har peptid-lægemidler vist sig relativt sikre. Naturligt forekommende peptider har imidlertid en meget kort virkningstid og nedbrydes meget hurtigt. Derfor er det vigtigt at terapeutiske peptider modificeres for at opnå en tilstrækkelig lang virkningstid, således at det peptid baserede medicinprodukt kun skal anvendes dagligt eller endog ugentligt. Lixisenatide (produktnavn uden for USA: Lyxumia), der er opfundet af Zealand, opnåede de første godkendelser i 2013, hvilket var en blåstempling af selskabets indsats. Partnerskab med store medicinalselskaber medvirker til at møde den udviklingsmæssige udfordring for nye lægemidler og indbringer større økonomisk styrke og mindre risikoeksponering. Selskabets udvikling af nye produkter starter med en ide-fase, hvor der tages udgangspunkt i ikke-dækkede patientbehov, som kan identificeres. Det sammenholdes med teknologisk viden og udmønter sig så i projektmuligheder, som vurderes og undersøges. Selskabets styrke ligger i de indledende trin i udviklingsarbejdet, hvilket indebærer at sorteringsprocessen (Stop/Go-on beslutninger) er vigtig, idet ressourcerne skal anvendes optimalt. Udviklingsarbejde er en form for udskilningsløb, hvor produktkandidater fravælges, mens ressourcerne så koncentreres om nogle få andre. Negative udfald er faktisk mest sandsynligt, og opgaven drejer sig om at finde frem til det bedst fungerende lægemiddel, herunder en eventuel præcisering eller justering ud fra den faktiske kliniske virkning. Zealand s store kompetence inden for peptider giver en stærk stilling i en niche. Peptider er naturligt forekommende, men de nedbrydes normalt hurtigt til ufarlige aminosyrer (dvs. peptider er relativt sikre i forhold til kroppen). Man har oparbejdet stor viden og færdighed i arbejdet med prækliniske sygdomsmodeller, især inden for de kardio-metaboliske sygdomme. Denne kompetence giver mulighed for med høj sandsynlighed at træffe de rigtigste beslutninger omkring det videre projektforløb. Begrænsede ressourcer såvel personalemæssigt som økonomisk betyder, at Zealand inden for sygdomsområder, der kræver omfattende kliniske studier for at opnå godkendelse, er nødt til at indgå aftaler med store medicinalselskaber om den videre udvikling, når de første trin er klaret med et positivt forløb. Udgifterne stiger markant ved hvert faseskift. Ledelsen ønsker generelt først at indgå sådanne aftaler for et projekt, når der er opnået Proof of Concept (fase 2a). Efter en overdragelsesfase videreføres projektet så af partneren. Såfremt hele projektet lykkes og produktet lanceres på markedet efter godkendelse, er det partnerens indsats og kommercielle dygtighed som skal skaffe salgsindtægterne, hvoraf Zealand så opnår en royalty betaling. Undervejs i udviklingsforløbet hos partneren er der aftalt milepælsbetalinger som en form for honorering af Zealand. I takt med en voksende modenhed er det Zealands sigte at opbygge en pipeline af egne lægemiddelprojekter, som virksomheden har de fornødne ressourcer og formåen til at tage hele vejen frem til markedet. Sådanne projekter retter sig mod mindre sygdomsområder, ofte inden for akut behandling, hvor de afsluttende kliniske fase III-studier typisk er mindre omfattende og kræver mindre investering. 3 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

4 Milepælsbetalinger fra partnerskaber udgør kernepunktet i selskabets indtægtsforhold indtil salget af Lyxumia for alvor udvikler sig, og her er adgangen til salg i USA vigtigt. Den usikre struktur omkring milepæl-indtægternes tidspunkt og størrelse indebærer, at det er afgørende at råde over et godt finansielt beredskab til at dække udgifterne i perioder med lave eller forsinkede indtægter. I takt med at det første produkt nu opnår afsætning, vil der komme en løbende strøm af royalty-betaling. Tiden med cash burn kan være nær en afslutning, men det afgørende punkt er, at de vigtige godkendelser kommer i hus i løbet af 2016, så det amerikanske marked åbnes. Som et andet vigtigt aspekt skal det påpeges, at Zealand er afhængig af få projekter. For nærværende er der fire partnerdrevne produktprojekter og tre produktkandidater i eget regi plus et projekt på stand by. Hertil kommer så to samarbejdsaftaler med Boehringer Ingelheim og en aftale med Eli Lilly. Ambitionen for tempo og omfang i projekternes fremdrift er, at der hvert år skal opnås to skift i de såkaldte faseforløb frem mod godkendelse. Samtidig prøver man at udvide virkefeltet med mindst et nyt virksomt stof (lægemiddelmulighed) hvert andet år. Det er netop indtrådt i år med starten omkring ZP4207 (nød-pen til akut brug ved for lavt blodsukker). Udviklingen for det mest fremskredne produkt Lixisenatide (Lyxumia) Produktet (GLP-1) er nu godkendt i mere end 50 lande med EU og Japan som de største markeder. Salg er påbegyndt i mere end 20 lande. I USA forventer selskabets partner, Sanofi, at kunne indlevere en registreringsansøgning i sommeren 2015 efter afslutning af et omfattende sikkerhedsstudie til afdækning af produktets kardio-vaskulære påvirkning. Fase 3 undersøgelser af LixiLan, der er en fast kombination af Lyxumia og Lantus, forventes afsluttet i Q3 2015, hvorefter ansøgning om godkendelse vil kunne blive indleveret. Perspektivet er start på salg i USA af produkterne i andet halvår 2016, idet LixiLan dog vil komme senere end Lyxumia. Målgruppen er type 2 diabetikere, der ikke er velbehandlet med eksisterende diabetesmedicin. Denne sygdom forværres i reglen gradvis, og der er derfor behov for stadig mere effektiv behandling af personen, hvilket ofte ender med brug af insulin. Her er produkter med lang virkningstid relevante. Sanofi s insulinanalog Lantus besidder denne egenskab og er det mest solgte insulinprodukt overhovedet. LixiLan kan derfor vise sig at blive en god kombination, og salget får mulighed for at opnå fordel af den etablerede markedsposition for Lantus. I de lande, hvor Lyxumia er markedsført, finder kombinationsanvendelse på individuel basis af Lyxumia og et insulinprodukt hver for sig også sted i dag, men det kræver i de fleste lande udskrivning af en recept hos lægen på begge produkter. Virkningen af Lyxumia er dels en forbedring af kroppens evne til at afgive insulin og dels en positiv indvirkning på stofskiftet ved at sænke det måltidsrelaterede blodsukkerniveau. Udover at reducere stigningen i blodsukkeret lige efter et måltid, vil en sideeffekt være reduktion af brugerens vægt, hvilket også indebærer en positiv virkning på diabetes tilstanden. Anvendelse af GLP-1 produkter til type 2 diabetikere er forholdsvis ny (Byetta godkendt i 2005). Lyxumia fik sin debut i marts Det absolut førende, konkurrerende produkt er Victoza fra Novo Nordisk, der i første halvår 2014 solgte for 6 mia. kr. og opnåede en markedsandel på hele 72 %. Den samlede størrelse af GLP-1 markedet (ab fabrik) ligger pt. på ca. 17 mia. kr. årlig. Væksten udgør ca. 10 % pr. år, og GLP-1 produkter er nået op på en andel på 6,9 % af det totale marked inden for diabetes (type 1 og type 2). AstraZeneca er ligeledes konkurrent efter overtagelsen af selskabet Amylin, der udbyder produkterne Byetta og Bydureon. GlaxoSmithKline har fået godkendt produktet Tanzeum (1 gang ugentlig) i USA. Eli Lilly har for nylig fået sit GLP-1 produkt Trulicity godkendt (benyttes også en gang ugentlig), og dermed vil denne store udbyder inden for type 1 diabetes (insulin) altså også satse på type 2 behandling for alvor. Antallet af type-2 diabetikere er hastigt voksende, og globalt forventes 10 mio. nye diabetikere årligt i de næste 20 år. Zealand er således med sit GLP-1 produkt placeret i et særdeles interessant og lovende segment med store vækstmuligheder. Der er fortsat mulighed for milepælsbetalinger, men den langsigtede værdi af Lyxumia skal komme fra royalty baseret på Sanofi s globale salg. Beregningsreglen herfor er ikke kendt men angives til at være et gradvist stigende, lavt dobbeltcifret procenttal, dvs. over 10 %. Der indgår dog også begrænsninger. For LixiLan vil man opnå et fast lavt tocifret procenttal. Tidsmæssigt er rammen for royalty betaling generelt begrænset til 10 år fra introduktionen på markedet, og derfor er det vigtigt for Zealand med en hurtig udrulning af salget. Spørgsmålet om værdien er dels en vurdering af det samlede markeds størrelse og udvikling fremover, og dels en vurdering af Lyxumia s markedsandel samt en korrektion for det forsinkede forløb mht. godkendelse og lancering i USA. Perspektivet for hele GLP-1 markedet set 10 år frem er formentlig en vækst op til mia. kr. i årlig omsætning. Med styrken fra Lantus i ryggen burde afsætningen kunne udvikles til en pæn markedsandel uagtet Victoza s forspring og konkurrencen, hvor der nu er en håndfuld produkter i indbyrdes kamp. Struktur og fremdrift i resten af R&D-pipeline En ny produktkandidat er blevet udvalgt inden for rammen af den første aftale med Boehringer Ingelheim, der omfatter glukagon/glp-1 dobbeltagonister, hvor ZP 2929 var den første projektmulighed. Denne kandidat valgte Boehringer Ingelheim dog midt i fase I at give tilbage til Zealand for videreudvikling uden for samarbejdsaftalen. Et andet og ikke-specificeret projekt med samme partner er desuden sat i gang i år, hvilket må ses som en anerkendelse af Zealands kompetencer henset til den hurtige exit i ZP Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

5 Der er også etableret et samarbejde med Eli Lilly om et endnu ikke oplyst projekt rettet mod diabetes/fedme. Projektet er i præklinisk udvikling, og de to selskaber arbejder på lige fod i denne tidlige fase med flere mulige beslutningspunkter for Zealand fremadrettet, idet man kan vælge at overlade den videre udvikling til Eli Lilly. Afhængigt af stadiet, vil der kunne opnås højere milepælsbetalinger og royalty. Helsinn, Schweiz, udvikler Elsiglutide (fase 2) med henblik på afhjælpning af problemer med diarré i forbindelse med kemoterapi. Det vil være et vigtigt fremskridt, såfremt dette udbredte problem kan afhjælpes, da det drejer sig om livstruende sygdomme. Som følge af bivirkningen med diarré må kemobehandling ofte indskrænkes eller ændres og dermed forsinkes den egentlige kræftbehandling. Selskabet har i eget regi tre produktkandidater, som er nået ind i klinisk udvikling. Det er dels det tilbageleverede ZP2929 (retur fra Boehringer Ingelheim), hvor der endnu ikke er truffet beslutning om det videre forløb. Det mest fremskredne projekt er stoffet danegaptide (fase 2), der søges udviklet med henblik på at imødegå den vævsbeskadigelse der ses efter hjerteanfald. De næste data fra det vigtige fase 2 studie forventes klar i andet halvår Et nyt projekt (ZP4207) er påbegyndt for egen regning inden for diabetes med udvikling af en stabil glukagon analog, der tænkes anvendt i en nød-pen til brug i tilfælde af for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Tidsmæssigt kan dette projekt sandsynligvis få et hurtigere forløb i test og godkendelse pga. mindre omfangsrige krav til klinisk udvikling. Endvidere ejer Zealand rettighederne til ZP1848 (fase 2), der er beregnet til hjælp mod alvorlig infektion i mave/tarmsystemet, hvor Crohns har været angivet som en mulig indikation. Dette projekt er i første halvår 2014 taget ud af pipeline opstillingen indtil der er fundet og truffet aftale med en partner om videre udvikling, dvs. projektet er sat på stand by indtil videre. Ud over de tre projekter, som er nået ind i de indledende trin af en klinisk udvikling, råder man over en række prækliniske kandidater med mulighed for videre udvikling med henblik på medicinsk anvendelse. Netop dette led med frembringelse af nye peptider er vigtig, da det er indgangsvinklen til nye, store udviklingsprojekter. Årets nyheder hos Zealand og dets konkurrenter Udviklingsindsatsen fortsætter og er langstrakt i sit forløb, så der går ofte lang tid imellem væsentlige nyheder præsenteres. Det højt specialiserede virkefelt betyder, at stabil indsats er vigtig. Den interne side omkring faglig præstationsevne i organisationen og hos personalet ser ud til at blive plejet af ledelsen. Nu er der dog en markant forandring på vej, idet David Solomon ønsker at fratræde som CEO medio januar, hvor Britt Meelby Jensen skal overtage posten. I bestyrelsen er to personer desuden blevet tilknyttet som observatører med henblik på valg ved generalforsamlingen i april. Det drejer sig om Dr. Martin Nicklasson og Catherine Moukheibir. I juli 2014 indgik man en ny samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim om et specifikt peptid-program til behandling af kardiometaboliske sygdomme. Projektet er i præklinisk fase, men stoffets nummer og mål er forblevet hemmeligt. Startbetalingen var på 42 mio. kr., og rammen for milepæle udgør helt op til 2,2 mia. kr. I september indstillede AbbVie derimod sin indsats med ZP1480 mod akut nyreskade. I november indledte Zealand for egen regning udviklingen af ZP4207 som omtalt ovenfor. Sanofi fortsætter salgsudrulningen af Lyxumia og arbejdet med de nødvendige sikkerhedsstudier pågår til brug i USA, ligesom LixiLan undersøgelserne følger planen. En uventet nyhed er kommet hos Sanofi, idet dets topchef netop er fratrådt og en afløser skal findes. Lantus suppleres snart af et nyt produkt Toujeo, der er under godkendelse i både USA og EU. Inden for GLP-1 produkter har Glaxo fået godkendt sit produkt Tanzeum, og Eli Lilly er ligeledes klar i USA med sin første udgave, Trulicity. De er begge beregnet til anvendelse med en ugentlig injektion. Novo Nordisk arbejder med et kombinationsprodukt af samme struktur som LixiLan. Indsatsen inden for GLP-1 øges altså markant og har for alvor skiftet stade fra udvikling til markedsføring, og dermed udvides brugen af denne type behandling. For alle selskaber gælder, at man er afhængig af et eller nogle få lægemidler i denne niche. Aktien som investering For investorer er det afgørende punkt Zealand s stærke placering som udviklingsselskab inden for type 2 diabetes sammen med en høj følsomhed i indtjening fra salget, når det for alvor kommer i gang. Adgang til det store amerikanske marked for både Lyxumia og LixiLan må dog anses for afgørende for at opnå et markant skift opad i indtægterne. Løbende royalty indtægter vil ændre afhængigheden af få, store milestone betalinger, der i hovedsagen bestemmes af projekternes fremdrift. Forudsat positive data for de igangværende undersøgelser af Lyxumia vil en ansøgning om godkendelse kunne indsendes medio 2015, og tidsperspektivet er derfor lancering på det amerikanske marked i Anvendelse i kombination med Lantus i form af LixiLan pennen må formodes at få stor betydning. I vurderingen af aktiens værdi og udviklingspotentiale er type 2 diabetes derfor det afgørende virkefelt. Sygdommens store omfang kræver effektive lægemidler, og GLP-1 repræsenterer et væsentligt nyt bidrag. Zealand varetager nu udviklingsopgaver for tre store firmaer inden for diabetes, nemlig Sanofi, Eli Lilly og Boehringer Ingelheim. Potentialet i afsætning er særdeles stort, da der er tale om et 5 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

6 højt og stigende antal personer med behov for livslang medicinsk behandling. Zealand er altså placeret i en lukrativ niche af lægemiddelmarkedet med stor interesse hos de ledende selskaber. Det netop indledte ZP4207 projekt er også orienteret mod diabetes. I den øvrige pipeline er selskabets egen indsats afgørende, og her er indgåelse af samarbejdsaftaler med partnere en positiv mulighed, som man stiler efter. Den økonomiske værdi forøges markant af en gunstig aftale, ligesom risikoen reduceres. Zealand aktien kan derfor blive påvirket af sådanne nyheder, hvis/når de fremkommer. Risikoforholdene skal dog tages i betragtning. Udviklingsarbejde indebærer høj sandsynlighed for standsning af et projekt pga. manglende virkning, bivirkninger eller patentmæssige begrænsninger plus regulære beslutninger ud fra økonomisk styring. Der er tale om meget lange tidsforløb for hvert produkt og store akkumulerede beløb i indsats, der vil gå tabt ved beslutning om et stop. Zealand er afhængig af få projekters succesfulde videreførelse og til sidst en godkendelse. Til gengæld kan et enkelt nyt lægemiddelprodukt rumme særdeles stor værdi. Tilsvarende indebærer forsinkelser en belastning og reduceret værdi, hvilket gør sig gældende for Lyxumia i USA. Økonomisk består den afgørende udfordring i at opnå indtægter fra salg med et kontinuert forløb, som kan opveje det såkaldte cash burn fra R&D projekterne. De budgetterede udgifter er forudsigelige med stor sikkerhed. Indtægterne fra milestones svinger derimod, og det er først med royalty betalingerne fra Sanofi s salg af Lyxumia, at selskabet begynder at opnå en normal strøm af indtægter. Den likvide reserve på 304 mio. kr. er af passende størrelse set i forhold til de årlige udgifter på ca. 200 mio. kr. Et niveau svarende til 1½ års fulde omkostninger giver ledelsen den fornødne ro til at kunne disponere langsigtet. Indtægter vil dog i år nedbringe det faktiske cash burn til kun ca. 40 mio. kr. Det finansielle beredskab ultimo 2014 kan skønnes til at udgøre ca. 275 mio. kr. Vi mener, at aktien er særdeles spændende for langsigtede investorer, idet upside potentialet er stort i kraft af indtægtsmulighederne i de kommende 8-10 år fra Lyxumia og LixiLan. Hertil kommer værdien af de efterfølgende produktkandidater, der har endnu længere tidshorisont, plus virksomhedens værdi i kraft af dens præstationsevne, know how og patenter. Med afslutningen af de igangværende undersøgelsesprogrammer næste år kan 2015 blive et spædende år for selskabet og dermed også for aktiens kursudvikling. Regnskabstal Zealand Pharma mio. DKK E Indtægter R&D udgifter Administration Driftsres. (EBIT) Res. før og efter skat Balance Likvider Immaterielle aktiver Egenkapital Antal ansatte Antal aktier mio. styk 17,7 17,7 22,9 22,9 22,6 22,7 23,2 Res. Pr. aktie DKK -2,1-4,5-5,9 0,6-1,6-8,1-1,9 Udbytte i DKK Indre værdi i DKK 11,8 7,5 17,8 19,5 21,7 13,6 11,8 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Nærværende analyse er udarbejdet efter anmodning af Zealand Pharma, og Aktieinfo har modtaget honorar for udfærdigelsen af denne analyse, der desuden har været forelagt selskabet. Analysen og konklusionerne heri er alene udarbejdet af Aktieinfo. Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer aktier i Zealand Pharma på tidspunktet for analysen. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af ovennævnte oplysninger, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 6 Analyse af Zealand Pharma udarbejdet af Aktieinfo

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR ZEALAND ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR v/ Hanne Leth Hillman, underdirektør og chef for IR og kommunikation InvestorDagen, København 18. marts 2015 ZEALAND PHARMA ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Reducer Langsiget anbefaling Hold

Reducer Langsiget anbefaling Hold København d. 2. marts 2001 Lau Svenssen Kortsigtet Anbefaling: Novo Nordisk Reducer Langsiget anbefaling Hold Aktuel kurs 1.640 Novo Nordisk Negativ kursreaktion i vente Novo Nordisk aktien er teknisk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015

Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015 Derfor er Exiqon en interessant investeringsmulighed: Selskabet har en fremtrædende stilling i segmentet for mirna. Der er tale om en ny teknologi, som indledningsvis benyttes af en snæver kreds inden

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed - en real optionstilgang Sammenfatning De traditionelle værdiansættelsesmetoder kommer til kort, når potentialet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere