SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger"

Transkript

1 3. Generelle bemærkninger 13

2 14

3 3.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668, , , ,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4 801,1 827,9 Indtægter i alt 2.316, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -398,6-402,0-414,4-426,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -81,8-176,8-274,9 Driftsudgifter i alt* , , , ,9 Renter m.v. -19,9-18,4-17,6-17,0 Resultat af ordinær drift 45,0 60,0 55,1 25,6 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-70,8-55,0-23,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -25,0-25,0-25,0-25,0 Anlægsindtægter vedr.jordforsyning/ejend. 25,0 25,0 25,0 25,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-70,8-55,0-23,1 Resultat - skattefinansieret område -3,4-10,8 0,1 2,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 27,8 27,7 27,6 Anlægsresultat -28,3-27,8-27,7-27,6 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-10,8 0,1 2,5 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-10,8 0,1 2,5 Afdrag på lån -44,7-45,2-47,7-37,3 Lånoptagelse 16,2 31,3 26,3 11,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) i alt -35,9-25,8-22,3-24,5 * Indarbejdede puljer i budgetforslag Effektiviseringskatalog, VB ,9-15,7-23,1-23,1 Beredskabspulje, BR 2009, ØK ,6 8,6 8,6 8,6 Skive Kommunes nettoindtægter og udgifter samt resultat og pengestrømme fremgår af ovenstående resultatopgørelse for budgettet. Indtægterne i budget 2009 udgør 2.316,6 mio. kr. fordelt med 1.668,4 mio. kr. i skatteindtægter og 648,2 mio. kr. i tilskud fra staten samt udligning mellem kommunerne. 15

4 Driftsudgifterne er på i alt 2.251,7 mio. kr. fordelt med 1.853,0 mio. kr. til service og 398,6 mio. kr. til overførsler. Service omfatter driftsudgifter, hvor det er kommunen, der fastlægger serviceniveauet, mens overførsler omfatter udgifter til ydelser, der i omfang og størrelse i vid udstrækning fastlægges af Folketinget. Efter nettorenteudgifter på 19,9 mio. kr. viser resultatet af den ordinære drift, der udgør forskellen mellem indtægter og driftsudgifter et overskud på 45,0 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 25,0 mio. kr. fra jordsalg og anlægsudgifter på 73,4 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. til byggemodning og 48,4 mio. kr. til øvrige anlægsudgifter. Resultatet af det skattefinansierede område, der udgør indtægter, driftsudgifter, renter og anlægsudgifter udgør -3,4 mio. kr. Det brugerfinansierede område, der i det lange løb skal hvile i sig selv, viser i budget 2009 balance mellem udgifter og indtægter. De brugerfinansierede nettodriftsindtægter er på 28,3 mio. kr. og anlægsudgifterne er på 28,3 mio. kr. Skive kommunes resultat, der er summen af det skattefinansierede områdes resultat og forsyningsområdernes resultat er i 2009 budgetteret til et underskud på 3,4 mio. kr. For at beregne likviditetsændringen skal der til resultatet fratrækkes afdrag på lån (langfristet gæld) på 44,7 mio. kr., tillægges låneoptagelse på 16,2 mio. kr. og fratrækkes finansforskydninger på 4,0 mio. kr. der omfatter indskud i Landsbyggefond på 1,0 mio. kr. og kirkernes likviditetsforbrug på 3,0 mio. kr. Herved beregnes likviditetsændringen til -35,9 mio. kr. svarende til det der budgetteres med i kassetræk. 16

5 3.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.550, , , ,2 Efterregulering 7,4-13,6 Skrå skatteloft -3,3-3,3-3,4-3,5 Selskabsskat 35,3 29,0 29,0 29,0 Grundskyld 82,2 82,2 82,2 82,2 Dækningsafgift 3,7 3,7 3,7 3,7 Skatter i alt 1.668, , , ,6 Udskrivningsgrundlag 6.080, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundværdier 4.759, , , ,5 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 143,6 161,6 181,6 174,6 Betinget balancetilskud 8,8 8,8 8,8 8,8 Ældretilskud 11,2 11,6 12,0 12,5 Nettoudligning 465,0 507,1 546,4 580,0 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 62,4 78,4 91,8 103,0 Kvalitetsfond 8,8 17,6 17,6 17,6 Tilskud til øer 6,4 6,4 6,4 6,4 Efterreguleringer tidligere år 1,0 8,0 Udligning vedr. udlændinge -13,7-14,0-14,4-15,0 Grundbidrag, sundhed -56,7-58,7-60,8-62,9 Udviklingsbidrag -5,7-5,8-6,0-6,2 Udligning, selskabsskat 11,1 9,4 9,7 9,1 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 7,0 Tilskud og udligning i alt 648,2 723,4 801,1 827,9 Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er ved budgetvedtagelsen for 2009 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag under henvisning til: I budgetåret 2009 skønnes der stort set at være balance netto mellem skatter, tilskud og udligning ved selvbudgettering og statsgaranti. Det vurderes således, at der ved selvbudgettering er et mindreprovenu på skatterne på 17 mio. kr., der modsvares af et merprovenu på 15 mio. 17

6 kr. fra udligningsordningerne samt 2 mio. kr. fra ca. 50 indbyggere over statsgarantien. Der kan imidlertid forventes en betydelig negativ efterregulering af tilskud og udligning i 2012 på 26 mio. kr., når indkomståret 2009 er gjort op. Det hænger sammen med en markant nedjustering af forventningerne til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,3 % i forhold til udmeldingen af statsgarantien primo juli. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2006 korrigeret for aktieindkomst og begrænset skattepligtige, der er udgået af udskrivningsgrundlaget fra 2007 samt skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra Skattereformen reducerer udskrivningsgrundlaget med 3,0 % og kompenseres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2009-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 11,8 % (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er fortaget på baggrund af opgørelsen af godt 99 % af skatteyderne 2007 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien er der foretaget en ny vurdering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i kølvandet på Finansministeriets offentliggørelse af forslag til finansloven og Økonomisk Redegørelse i august KL har således på baggrund af denne udmelding nedjusteret skønnet for væksten fra med over 2 %: 1,4 % i 2007, 0,4 % i 2008 og 0,5 % i I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,3 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,3 Vækst Skive Kommune 3,4 % 3,6 % 3,2 % Statsgaranti 3,6 % 4,0 % 3,7 % KL s vækstskøn, september ,2 % 3,6 % 3,2 % Skive Kommune holder således en forholdsvis høj vækst i 2007 i forhold til landstendensen, idet den p.t. ligger 1,4 % over landsgennemsnittet og næsten på niveau med statsgarantien. Vælges selvbudgettering med 6.013,3 mio. kr. svarende til 67 mio. kr. mindre end statsgarantien bliver mindreprovenuet på skatter 17 mio. kr. og med et merprovenu på 15 mio. kr. fra tilskud og udligning, netto et mindreprovenu på 2 mio. kr. stort set svarende til det der hentes hjem fra 50 indbyggere på udligningsordningerne. Som følge af de lave vækstrater, der forventes på landsplan i udskrivningsgrundlaget viser KL s reviderede tilskudsmodel en negativ efterregulering for Skive Kommunes vedkommende på 26 mio. kr. i 2012, når indkomståret 2009 gøres endelig op. Det vil kræve vækstrater i udskrivningsgrundlaget i 2008 og 2009 på landsplan på godt 4,5 % årligt, hvis der skal kompenseres for den lave vækst i Altså mere end 1 % årligt over KL s/finansministeriets forventninger. Det vurderes næppe, at være sandsynligt ud fra en forventning om opbremsning i økonomien i 2008 og

7 Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 6% 5% 4% 3% 2% Skive DK BNP 1% 0% -1% -2% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skatteomlægninger, således at udskrivningsgrundlaget er sammenligneligt fra år til år. Væksten i udskrivningsgrundlaget er nedjusteret med de årlige prisstigninger samme som er anvendt til fastprisberegningen af BNP. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Jf. figuren ovenfor forventes næsten en realvækst i udskrivningsgrundlaget på 0 i 2008 og 2009, hvilket ganske vist indenfor de seneste år er meget lav, men samtidig med en forventet lav realvækst i økonomien. Såfremt Skive Kommune skal kompensere for den forventede lave vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan forudsætter det urealistiske høje vækst-procenter i Skive, idet der sker modregning med 90 % af det Skive Kommune ligger over landsplan via de kommunale udligningsordninger. Selvom væksten er overraskende høj i Skive Kommune i 2007 bl.a. i lyset af lukningen af slagteriet, så er der ikke noget der tyder på at Skive Kommune vil have en markant højere vækst end på landsplan. Med slagteriets lukning er der forsvundet et betydeligt antal arbejdspladser det er der jf. ledigheds-grafen nedenfor fundet alternative beskæftigelsesmuligheder til. Ledigheden er fortsat under landsplan, har udvist et fald, men er nu stagnerende om måske ved at nå en nedre grænse. Regeringen forventer en vis stigning i ledigheden i de næste 1½ år. Ledige i procent af arbejdsstyrken DK Skive Jan Jul 2007Jan Jul 2008Jan Jul Kilde: Danmarks Statistik. 19

8 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2009 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2008 udgør , hvilket er knap 50 mindre end samme tidspunkt året før. Pr svarer indbyggertallet til niveauet pr Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år: Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2009 på ca over statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 20

9 3.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.251,7 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2009 med pris- og lønfremskrivninger 2.214,9 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 51,2 Udvalgenes budgetforslag 2.266,1 Politiske reduktioner ved 1. og 2. behandling -20,2 Politiske udvidelser ved 1. og 2. behandling 5,8 Driftsudgifter i alt 2.251,7 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2008 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,5% og 5,3 % fra for h.h.v. lønninger og priser tillagt en opjustering af lønnen fra fra 3,3 % til 4,0 %. Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 51,2 mio. kr. for den skattefinansierede drift, således at det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.266,1 mio. kr. Af merudgifterne skal bl.a. nævnes: 1. Der er i budgettet indarbejdet merudgifter til demografi, flere brugere eller stigende efterspørgsel på i alt 6,2 mio. kr. primært på social- og ældreudvalgets område: 3,5 mio. kr. til flere brugere på det sociale område, 0,9 mio. kr. til flere brugere i alkoholbehandling, 1,2 mio. kr. til stoffri døgnbehandling og 0,6 mio. kr. til demografi på ældreområdet. Merudgifterne skal finansieres af bl.a. de beløb der afsættes til serviceløft for kommunerne. Sammen med de ændringer der er indarbejdet i det vedtagne budget for 2008 og ændringer i overslagsårene er der herefter afsat følgende stigninger i udgifterne til demografi og flere/færre brugere i forhold til 2008: Mio. kr Skoler -2,6-6,0-8,9-11,5 Ældre 4,9 8,8 13,6 18,8 Socialområdet 5,1 8,1 11,1 14,1 I alt 7,4 10,9 15,8 21,4 2. Der er afsat yderligere 3,0 mio. kr. til busdriften i Midttrafik. Midttrafiks administrative budgetoplæg giver anledning til en merudgift på knap 5 mio. kr. Budgetoplægget er sendt til høring i bl.a. kommunerne, og forventes at give anledning til besparelser, hvorfor den fulde stigning ikke er lagt ind i budgettet. Der er ingen finansieringsmæssig dækning for merudgiften. 3. Der er indarbejdet udgifter på 14,9 mio. kr. til en række lovændringer, hvortil der er fuld finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet, bl.a.: 3,6 mio. kr. til ophævelse af afgiftsfritagelse for den kollektive trafik, 0,2 mio. kr. til radiokommunikationsnet på beredskabsområdet, 1,4 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 6,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, 0,6 mio. kr. til afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutioner, 0,7 mio. kr. til anbringelsesreform og 0,8 mio. kr. til udvidelse af arbejdsgiverens finansiering af sygedagpenge fra 15 til 21 dage. 4. Der er afsat 4,4 mio. kr. til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer samt 2,7 mio. 21

10 kr. til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling som følge af kvalitetsreformen/trepartsaftalerne. Udgifterne er finansieret af bloktilskud. 5. Der er indarbejdet en række øvrige tekniske ændringer på i alt 11,3 mio. kr., hvortil der ikke er finansieringsmæssig dækning. Det omfatter bl.a. skoleområdet med 0,9 mio. kr. i betalinger til/fra andre kommuner, 3,1 mio. kr. til Oasen og 2,0 mio. kr. til elevbefordring. Endvidere er der afsat 1,4 mio. kr. til sikrede døgninstitutioner og 1,1 mio. kr. til valg. 6. Der er afsat 8,7 mio. kr. yderligere ud over de 14,4 mio. kr. der forlods var indarbejdet som forhøjelse for overførselsindkomster. Merudgiften vedr. primært sygedagpenge og førtidspensioner. Der er et forøget bloktilskud på 4 mio. kr. til formålet. Jf. økonomiudvalgets vedtagelse af budgetproceduren for 2009 i mødet d er der opsamlet en beredskabspulje på 0,5 % af serviceudgifterne, der udmøntes ved en reduktion af prisog lønfremskrivningen med 0,5 % på løn samt varekøb og tjenesteydelser under henvisning til fokus på sygefravær og bedre udnyttelse af indkøbsrabatter. Beløbet udgør i alt 8,6 mio. kr. der stort set modsvares af effektiviseringspuljen på 8 mio. kr. indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og miljøudvalget, service Byggemodning i Hem, afledt drift, BY Balling, byforskønnelse, afledt drift Byggemodning, Jernbanevej, afledt drift, BY Durup projekt, afledt drift Oddense, byforskønnelse, afledt drift Roslev projekt, belysning og vedligeholdelse/sti Vejbidrag Glyngøre Bypark - afledt drift Grønne områder, Skive Rådhus, afledt drift Grundvandsgebyr Ophævelse af afgiftsfritagelse, kollektiv trafik Rottebekæmpels e Nedsættelse af indtægt fra vandforsyning Kollektiv trafik - udmelding af budget fra Midttrafik Afledt drift, byggemodning, Tingstedet Penge til kort og GIS fra konto Redningsberedskab Bådaftale, overflytning fra konto Ændring af beredskabsloven: radiokommunikationsnet Kontrakt med Falck

11 Rammeændringer, 1000 kr Erhvervs- og kulturudvalget, overførsler Erhvervs- og kulturudvalget, service Musikskolen, delmoms Kulturregion, nustilling af udgifter og indtægter Idræt. Leasing stadion mv Folkeoplysning: mellemkommunale betalinger Folkeoplysning: overflytning til ungdomsskolen Biblioteket: overflytning af IT-medarbejder til konto Biblioteket: større udgifter til service, vedl., rengøring Markedsføring: overflytning til konto Borgerservice: begravelseshjælp mv Teater og turistkontor Sparbank Arena: driftstilskud -> anlægstilskud Sundhedsudvalget Forebyggelsesafdelingen flyttes til kt Aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgift Social- og ældreudvalg, service Socialområdet 3-årig ungdomsuddannelse overflyttet fra BFU Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Demografi Forventet regnskab 2008 årsvirkning, flere brugere Kørsel - Skovly Bortfald af særlig servicebetaling, botilbud Sociale ydelser overført fra AMU Alkoholbehandling, flere brugere Stoffri døgnbehandling Ældre: Demografi Hospice Vederlagsfri fysioterapi mv. - lovændring Lejetab Tilskud til personer med funktionsnedsættelse Feriepenge til sosu-elever Myndighedsopgaver, hjælpemidler til konto Myndighedsopgaver, genoptræning til konto Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler 314 Ungdomsuddannelse til alle Mentorordninger Opsøgende vejledningsindsats Introduktionsprogram Introduktionsydelse Personlige tillæg, lovændring Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension med 35 % ref. - nye Dagpenge efter 52 uger Dagpenge med 50 % refusion Kontanthjælp - passive Kontanthjælp- aktive Revalidering Seniorjob Refusion - driftsudgifter aktivering og 580 Tilretning af refusioner Skive Bomi Sociale formål - voksne handicappede til socialomr Tidlig forebyggende indsats sygedagp., øk >

12 Rammeændringer, 1000 kr Børne- og familieudvalget, service Dagpasning Ingen lukkedage, lovændring Folkeskolen Lov om friskoler og private grundskoler, lovændring Lov om almen voksenuddannelse Vejledning, ungdomsuddannelse, lovændring -210 Børn- og unge psykiatrien, lovændring Ændringer i mindreudgifter til faldende elevtal årig ungdomsuddannelse flyttet til socialområdet Folkeoplysning: overflytning til ungdomsskolen Betalinger til/fra andre kommuner Oasen, manglende indtægt og stigning i antal børn Befordring af skoleelever Familie Anbringelsesreform, lovændring Sikrede institutioner Energibesparende foranstaltninger, skoler, BY sagsbehandlere fra Familie til kt SSP-samarbejde fra konto 6.51 til Familie Økonomiudvalget, servcie Overflytning af IT-medarbejder fra biblioteket til konto Kort og GIS-system overflyttes til TMU Markedsføring: overflytning fra KEFT til konto Kommunens andel af systemafg. Booking køreprøver - ny Bådaftale, overflytning til Beredskab Forebyggelsesafdeling flyttet fra Sundhed Myndighedsopgaver, hjælpemidler fra ældreområdet Myndighedsopgaver, genoptræning fra ældreområdet Kørsel Tidlig forebyggende indsats fra AMU Administrationsbidrag Vand A/S Sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperiode Velfærdsreform: uddannelse, ledelse, personale Velfærdsreform: seniorordninger og kompetenceudvikling sagsbehandlere til kt fra Familie-området SSP-samarbejde fra konto 6.51 til Familie Merindtægt incassogebyrer Valg til Folketing/Kommune/region/ældre/skolebestyrelse Skattefinansieret drift i alt

13 I forbindelse med budgetvedtagelsen er der besluttet reduktioner på 20,2 mio. kr. og udvidelser på 5,8 mio. kr. i Ændringerne er specificeret i følgende oversigter: Reduktioner 1000 kr TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Takstforhøjelse Fur Færge/Færgehavn Effektivisering, forretningsgange mv. på TMU *1 Et færgeri i Vestlimfjorden *2 KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME Venskabsbysamarbejde Mindre reduktion af Skiveegnens Erhvervs- og Turistc *3 Museum Salling reduceres Skive og Omegns Teaterkreds Det Jyske Ensemble Ungdomshuset reduceres Kulturarrangementer reduceres med 2½% Ungdomsaktiviteter reduceres med 2½% Mere liv i midtbyen reduceres med 2½% Billedskolen reduceres Ørslevkloster reduceres Rådighedsbeløbet reduceres med 2½% Skive Theater reduceres 2½% Forbrugsafgifter Skive Roklub Forbrugsafgifter Skive Sejlklub Forbrugsafgifter Skive Vandskiklub Skøjtebanen reduceres med 2½ % Start- og udviklingspuljen reduceres 2½% Voksenundervisning reduceres med 2½% Lokaletilskud reduceres med 2% Tilskud til hallerne reduceres Momsrefusion - haltilskud Spøttruphallen 190 Skive Bibliotek reduceres Markedsføring reduceres med 2½% Borgerservice reduceres med 2½% SUNDHEDSUDVALGET Sundhedsfremme og forebyggelse

14 1000 kr SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Bostedet Thinggade Differentieret takst - Idavang Støtte i eget hjem - 1,25 reduktion Ungdomsuddanlesen STU Brugerbetaling for mad CKU, 2,5 % reduktion Reduktion Skovly og Magneten ca. 1% Reduktion - Døgntilbud ca. 1,25% Nedsættelse af tid til rengøring Reduktion af café på Møllegården ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Reduktion af udgifter til overførselsindkomster Sygedagpenge - området Kontanthjælp - transportgodtgørelse BOMI Reduktionsforslag JobStart Sygedagpenge BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Ændring i beregning af forældrebetalingen Reduktion i den kommunale tandpleje Transport vedr. SFO SFO-specialklasser. Forældrebetaling IT. Ændring udskiftningscyklus fra 4- til 5-årig Fælleskommunale arbejdsgrupper SFO. Forhøjelse forældrebetaling Tilbud til børn og unge med særlige behov Nednormering - Sabroegården Konvertering af behandlinger - Sabroegården Ejendomsadministration - Sabroegården IT support og revision - Sabroegården Psykolog - Sabroegården Normering i sundhedsplejen Koordinator på skoleområdet/fælles ordninger Skolebibliotek - reduktion af undervisningsmidler Reduktion af børneafhængige ydelser 10 % Rammekorrektion lukkedage fjernes Central uddannelsespulje på skoleområdet Fælles uddannelsespulje i dagtilbud Øget overhead p.g.a. flere elever Krabbeshus ØKONOMIUDVALGET Politisk organisation Administrativ organisation (- adm.bygning) Ingen rammekorrektion Skive Vand Rådhusudbygning, driftsbesparelse By- & Landsbyudvikling (- forsamlingshuse) Besparelser i alt

15 Udvidelser 1000 kr TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Vedligeholdelse Skive Ådal Uddybning af havne Vand- og Naturplaner Skive Lufthavn Ventilationsrengøring *4 KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Kulturregionen Sallinghal nr *5 Betalingsautomat Museum Salling - Indberetning til centrale registre Skive Musikskole Sekretærhjælp - SIS Ørslevkloster - Forhøjelse af driftstilskud SUNDHEDSUDVALGET Midler til sundhedscenter/sundhedshus *6 SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Personale, Mejsevej BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Læsekonsulent PPR ½ to-sprogsstilling *7 Akut udrykningstjeneste Rummelighed i skolevæsenet Rummelighed i daginstitutioner Alternativt klimatopmøde *8 Regulering af budget til PGU-elever *9 Budget til nye PGU-elever *9 ØKONOMIUDVALGET Sunde boliger Klimakoordinator Plan Kommuneplanlægning 200 Helhedsorienteret sagsbehandling 350 *10 Ansættelse af maskinmester fra EBF *11 Udvidelser i alt Noter. 1. Besparelsen skal opnås gennem en målrettet indsat med henblik på at effektivisere og optimere forretningsgange, indkøb og prioriteringer på hele udvalgets område. Arbejdet hermed sker i tæt samarbejde med medarbejderne. Det forudsættes, at der ikke sker forringelser på vejområdet og bygningsvedligeholdelse. 2. Et fælles færgeri forventes igangsat i 2009, og en besparelse forventes fra Ændringen betyder at driftstilskuddet i de følgende 4 år nedsættes med kr., kr., kr., kr. 4. Forudsættes finansieret af bygningsvedligeholdelse. 5. Der udbetales kun ½ års drift i

16 6. Ikke fuld årsvirkning i 2009, da det forudsættes, at dele af personalet overføres fra forvaltningen. 7. Opnormering af stillingen dækker også udvidelsesforsalg Akut udrykningstjeneste. 8. Der søges ekstern finansiering. 9. Beløbet til PGU elever finansieres af kvalitetsreform midlerne til uddannelse. I 2011 vurderes behovet for yderligere elever. 10. Senest 1/8 09 fremsendes en opgørelse over effekten for yderligere ansættelse af 1 medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling. Driftsudgifterne på udvalg og bevillingsniveau kan i budgettet opgøres til: Budget Driftsreduktioner i forbindelse med energispareforslag skal finansiere løn til ny maskinmester. Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Hele kr., 2009-priser 0 Teknik- og miljøudvalget Redningsberedskab Erhvervs- og kulturudvalget Overførselsudgifter Service Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skattefinansieret drift i alt

17 3.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 48,4 mio. kr. Der afsat 25,0 mio. kr. i indtægter fra jordsalg og 25,0 mio. kr. i udgifter til byggemodning. Endvidere er der afsat 48,4 mio. kr. netto til øvrige anlægsudgifter. Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Områdefornyelse Balling-Lem-Od-Rø Slikbassin, ØK d Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spøttrup Borg 800 Nye anlægsprojekter TEKNIK & MILJØUDVALGET Tønderingvej, udgift Tønderingvej, indtægt Cykelsti Hagens Mølle Bæk Områdefornyelse - Søndergade - udgifter Områdefornyelse - Søndergade- indtægter Områdefornyelse - Durup - udgifter Områdefornyelse - Durup - indtægter Energibesparende foranstaltninger Trafikinvesteringer Tunnel under Furvej ved Resen skole Fortsætte Åplan KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Sallinghal nr Skive Dyk 450 SIK anlægsønsker Jebjerg-Lyby Hallen *1 Spejdersamrådet 21 Betalingsautomat, Borgerservice 250 Spejderlejr SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Terminaludskiftning - mobil omsorg BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skole- og dagtilbudsområdet Pulje til om- og tilbygninger skoler/daginstutioner ØKONOMIUDVALGET Visionspuljen Landsbypuljen *2 Medfinansiering, Landsbyprojekter *2 Rådhus Å-planen/Midtbyplanen 500 Anlægsudgifter

18 Noter. 1. Forudsat, at der ikke bevilges øgede driftsudgifter. 2. For projekter udover de 3 mio. kr. der er afsat i budgettet, forudsættes fuld medfinansiering. 3. Såfremt der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. 4. Når der fremlægges et beslutningsforslag vedrørende renovering af Fur Havn, inkl. Ekstern finansiering, justeres anlægsrammen hermed. I 2009 er der i henhold til aftalen mellem regeringen og KL afsat 8,8 mio. kr. af kvalitetsfondens midler til anlæg og i er der forudsat en fordobling af kvalitetsfondens midler til 17,6 mio. kr. årligt. Der er endvidere følgende budgetnoter vedr. anlæg: Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet: Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. Anlægsprojekter på under 1 mio. kr. og tilskud til udviklingsprojekter registreres som drift overflytning af finansiering fra rådighedsbeløb til drift foretages ved forventet regnskab. Visionspulje. Der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. med frigivelse af rådighedsbeløb til anvendelse af projekter inden for rammerne i Vision og Strategi for Skive Egnen. Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende de konkrete projekter. 30

19 3.5 Langfristet gæld Der er budgetteret med afdrag på lån på 44,7 mio. kr. og låneoptagelse på 16,2 mio. kr. Der er forudsat låneoptagelse på 16,2 mio. kr. hidrørende fra låneramme på arealerhvervelser, energibesparende foranstaltninger, skoler og rådhusbyggeri. Velfærdsministeriet har for 2009 givet tilsagn til låneramme for de 2 sidstnævnte områder kr Arealerhvervelser, 85 % Energibesparende foranstaltninger, 100 % Skoler, institutioner Rådhus Låneoptagelse i alt Restgæld samt afdrag og renter af langfristet gæld fremgår af de følgende 3 figurer, idet renter og afdrag er opgjort excl. ældreboliger. Renter og afdrag til ældreboliger udgør h.h.v. 6,5 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 31

20 Skive kommune afdrag på lån afdrag Skive kommune Renter af lån renter 32

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2010

SKIVEKOMMUNE Budget 2010 1. Bevillingsoversigt 3 1.1 Bevillingsoversigt på bevillingsniveau 5 1.2 Bevillingsoversigt på politikområder 6 2. Generelle bemærkninger 8 2.1 Resultatopgørelse 2010-2013 10 2.2 Indtægtsgrundlag 11 2.3

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012

SKIVEKOMMUNE Budget 2012 Budget 2012 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2012-2015 7 1.2 Indtægtsgrundlag 8 1.3 Skattefinansieret drift 12 1.4 Skattefinansieret anlæg 19 1.5 Forsyningsvirksomheder 20 1.6 Langfristet

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere