SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger"

Transkript

1 3. Generelle bemærkninger 13

2 14

3 3.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668, , , ,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4 801,1 827,9 Indtægter i alt 2.316, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -398,6-402,0-414,4-426,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -81,8-176,8-274,9 Driftsudgifter i alt* , , , ,9 Renter m.v. -19,9-18,4-17,6-17,0 Resultat af ordinær drift 45,0 60,0 55,1 25,6 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-70,8-55,0-23,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -25,0-25,0-25,0-25,0 Anlægsindtægter vedr.jordforsyning/ejend. 25,0 25,0 25,0 25,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-70,8-55,0-23,1 Resultat - skattefinansieret område -3,4-10,8 0,1 2,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 27,8 27,7 27,6 Anlægsresultat -28,3-27,8-27,7-27,6 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-10,8 0,1 2,5 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-10,8 0,1 2,5 Afdrag på lån -44,7-45,2-47,7-37,3 Lånoptagelse 16,2 31,3 26,3 11,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) i alt -35,9-25,8-22,3-24,5 * Indarbejdede puljer i budgetforslag Effektiviseringskatalog, VB ,9-15,7-23,1-23,1 Beredskabspulje, BR 2009, ØK ,6 8,6 8,6 8,6 Skive Kommunes nettoindtægter og udgifter samt resultat og pengestrømme fremgår af ovenstående resultatopgørelse for budgettet. Indtægterne i budget 2009 udgør 2.316,6 mio. kr. fordelt med 1.668,4 mio. kr. i skatteindtægter og 648,2 mio. kr. i tilskud fra staten samt udligning mellem kommunerne. 15

4 Driftsudgifterne er på i alt 2.251,7 mio. kr. fordelt med 1.853,0 mio. kr. til service og 398,6 mio. kr. til overførsler. Service omfatter driftsudgifter, hvor det er kommunen, der fastlægger serviceniveauet, mens overførsler omfatter udgifter til ydelser, der i omfang og størrelse i vid udstrækning fastlægges af Folketinget. Efter nettorenteudgifter på 19,9 mio. kr. viser resultatet af den ordinære drift, der udgør forskellen mellem indtægter og driftsudgifter et overskud på 45,0 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 25,0 mio. kr. fra jordsalg og anlægsudgifter på 73,4 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. til byggemodning og 48,4 mio. kr. til øvrige anlægsudgifter. Resultatet af det skattefinansierede område, der udgør indtægter, driftsudgifter, renter og anlægsudgifter udgør -3,4 mio. kr. Det brugerfinansierede område, der i det lange løb skal hvile i sig selv, viser i budget 2009 balance mellem udgifter og indtægter. De brugerfinansierede nettodriftsindtægter er på 28,3 mio. kr. og anlægsudgifterne er på 28,3 mio. kr. Skive kommunes resultat, der er summen af det skattefinansierede områdes resultat og forsyningsområdernes resultat er i 2009 budgetteret til et underskud på 3,4 mio. kr. For at beregne likviditetsændringen skal der til resultatet fratrækkes afdrag på lån (langfristet gæld) på 44,7 mio. kr., tillægges låneoptagelse på 16,2 mio. kr. og fratrækkes finansforskydninger på 4,0 mio. kr. der omfatter indskud i Landsbyggefond på 1,0 mio. kr. og kirkernes likviditetsforbrug på 3,0 mio. kr. Herved beregnes likviditetsændringen til -35,9 mio. kr. svarende til det der budgetteres med i kassetræk. 16

5 3.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.550, , , ,2 Efterregulering 7,4-13,6 Skrå skatteloft -3,3-3,3-3,4-3,5 Selskabsskat 35,3 29,0 29,0 29,0 Grundskyld 82,2 82,2 82,2 82,2 Dækningsafgift 3,7 3,7 3,7 3,7 Skatter i alt 1.668, , , ,6 Udskrivningsgrundlag 6.080, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundværdier 4.759, , , ,5 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 143,6 161,6 181,6 174,6 Betinget balancetilskud 8,8 8,8 8,8 8,8 Ældretilskud 11,2 11,6 12,0 12,5 Nettoudligning 465,0 507,1 546,4 580,0 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 62,4 78,4 91,8 103,0 Kvalitetsfond 8,8 17,6 17,6 17,6 Tilskud til øer 6,4 6,4 6,4 6,4 Efterreguleringer tidligere år 1,0 8,0 Udligning vedr. udlændinge -13,7-14,0-14,4-15,0 Grundbidrag, sundhed -56,7-58,7-60,8-62,9 Udviklingsbidrag -5,7-5,8-6,0-6,2 Udligning, selskabsskat 11,1 9,4 9,7 9,1 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 7,0 Tilskud og udligning i alt 648,2 723,4 801,1 827,9 Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er ved budgetvedtagelsen for 2009 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag under henvisning til: I budgetåret 2009 skønnes der stort set at være balance netto mellem skatter, tilskud og udligning ved selvbudgettering og statsgaranti. Det vurderes således, at der ved selvbudgettering er et mindreprovenu på skatterne på 17 mio. kr., der modsvares af et merprovenu på 15 mio. 17

6 kr. fra udligningsordningerne samt 2 mio. kr. fra ca. 50 indbyggere over statsgarantien. Der kan imidlertid forventes en betydelig negativ efterregulering af tilskud og udligning i 2012 på 26 mio. kr., når indkomståret 2009 er gjort op. Det hænger sammen med en markant nedjustering af forventningerne til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,3 % i forhold til udmeldingen af statsgarantien primo juli. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2006 korrigeret for aktieindkomst og begrænset skattepligtige, der er udgået af udskrivningsgrundlaget fra 2007 samt skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra Skattereformen reducerer udskrivningsgrundlaget med 3,0 % og kompenseres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2009-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 11,8 % (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er fortaget på baggrund af opgørelsen af godt 99 % af skatteyderne 2007 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien er der foretaget en ny vurdering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i kølvandet på Finansministeriets offentliggørelse af forslag til finansloven og Økonomisk Redegørelse i august KL har således på baggrund af denne udmelding nedjusteret skønnet for væksten fra med over 2 %: 1,4 % i 2007, 0,4 % i 2008 og 0,5 % i I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,3 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,3 Vækst Skive Kommune 3,4 % 3,6 % 3,2 % Statsgaranti 3,6 % 4,0 % 3,7 % KL s vækstskøn, september ,2 % 3,6 % 3,2 % Skive Kommune holder således en forholdsvis høj vækst i 2007 i forhold til landstendensen, idet den p.t. ligger 1,4 % over landsgennemsnittet og næsten på niveau med statsgarantien. Vælges selvbudgettering med 6.013,3 mio. kr. svarende til 67 mio. kr. mindre end statsgarantien bliver mindreprovenuet på skatter 17 mio. kr. og med et merprovenu på 15 mio. kr. fra tilskud og udligning, netto et mindreprovenu på 2 mio. kr. stort set svarende til det der hentes hjem fra 50 indbyggere på udligningsordningerne. Som følge af de lave vækstrater, der forventes på landsplan i udskrivningsgrundlaget viser KL s reviderede tilskudsmodel en negativ efterregulering for Skive Kommunes vedkommende på 26 mio. kr. i 2012, når indkomståret 2009 gøres endelig op. Det vil kræve vækstrater i udskrivningsgrundlaget i 2008 og 2009 på landsplan på godt 4,5 % årligt, hvis der skal kompenseres for den lave vækst i Altså mere end 1 % årligt over KL s/finansministeriets forventninger. Det vurderes næppe, at være sandsynligt ud fra en forventning om opbremsning i økonomien i 2008 og

7 Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 6% 5% 4% 3% 2% Skive DK BNP 1% 0% -1% -2% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skatteomlægninger, således at udskrivningsgrundlaget er sammenligneligt fra år til år. Væksten i udskrivningsgrundlaget er nedjusteret med de årlige prisstigninger samme som er anvendt til fastprisberegningen af BNP. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Jf. figuren ovenfor forventes næsten en realvækst i udskrivningsgrundlaget på 0 i 2008 og 2009, hvilket ganske vist indenfor de seneste år er meget lav, men samtidig med en forventet lav realvækst i økonomien. Såfremt Skive Kommune skal kompensere for den forventede lave vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan forudsætter det urealistiske høje vækst-procenter i Skive, idet der sker modregning med 90 % af det Skive Kommune ligger over landsplan via de kommunale udligningsordninger. Selvom væksten er overraskende høj i Skive Kommune i 2007 bl.a. i lyset af lukningen af slagteriet, så er der ikke noget der tyder på at Skive Kommune vil have en markant højere vækst end på landsplan. Med slagteriets lukning er der forsvundet et betydeligt antal arbejdspladser det er der jf. ledigheds-grafen nedenfor fundet alternative beskæftigelsesmuligheder til. Ledigheden er fortsat under landsplan, har udvist et fald, men er nu stagnerende om måske ved at nå en nedre grænse. Regeringen forventer en vis stigning i ledigheden i de næste 1½ år. Ledige i procent af arbejdsstyrken DK Skive Jan Jul 2007Jan Jul 2008Jan Jul Kilde: Danmarks Statistik. 19

8 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2009 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2008 udgør , hvilket er knap 50 mindre end samme tidspunkt året før. Pr svarer indbyggertallet til niveauet pr Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år: Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2009 på ca over statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 20

9 3.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.251,7 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2009 med pris- og lønfremskrivninger 2.214,9 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 51,2 Udvalgenes budgetforslag 2.266,1 Politiske reduktioner ved 1. og 2. behandling -20,2 Politiske udvidelser ved 1. og 2. behandling 5,8 Driftsudgifter i alt 2.251,7 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2008 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,5% og 5,3 % fra for h.h.v. lønninger og priser tillagt en opjustering af lønnen fra fra 3,3 % til 4,0 %. Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 51,2 mio. kr. for den skattefinansierede drift, således at det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.266,1 mio. kr. Af merudgifterne skal bl.a. nævnes: 1. Der er i budgettet indarbejdet merudgifter til demografi, flere brugere eller stigende efterspørgsel på i alt 6,2 mio. kr. primært på social- og ældreudvalgets område: 3,5 mio. kr. til flere brugere på det sociale område, 0,9 mio. kr. til flere brugere i alkoholbehandling, 1,2 mio. kr. til stoffri døgnbehandling og 0,6 mio. kr. til demografi på ældreområdet. Merudgifterne skal finansieres af bl.a. de beløb der afsættes til serviceløft for kommunerne. Sammen med de ændringer der er indarbejdet i det vedtagne budget for 2008 og ændringer i overslagsårene er der herefter afsat følgende stigninger i udgifterne til demografi og flere/færre brugere i forhold til 2008: Mio. kr Skoler -2,6-6,0-8,9-11,5 Ældre 4,9 8,8 13,6 18,8 Socialområdet 5,1 8,1 11,1 14,1 I alt 7,4 10,9 15,8 21,4 2. Der er afsat yderligere 3,0 mio. kr. til busdriften i Midttrafik. Midttrafiks administrative budgetoplæg giver anledning til en merudgift på knap 5 mio. kr. Budgetoplægget er sendt til høring i bl.a. kommunerne, og forventes at give anledning til besparelser, hvorfor den fulde stigning ikke er lagt ind i budgettet. Der er ingen finansieringsmæssig dækning for merudgiften. 3. Der er indarbejdet udgifter på 14,9 mio. kr. til en række lovændringer, hvortil der er fuld finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet, bl.a.: 3,6 mio. kr. til ophævelse af afgiftsfritagelse for den kollektive trafik, 0,2 mio. kr. til radiokommunikationsnet på beredskabsområdet, 1,4 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 6,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, 0,6 mio. kr. til afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutioner, 0,7 mio. kr. til anbringelsesreform og 0,8 mio. kr. til udvidelse af arbejdsgiverens finansiering af sygedagpenge fra 15 til 21 dage. 4. Der er afsat 4,4 mio. kr. til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer samt 2,7 mio. 21

10 kr. til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling som følge af kvalitetsreformen/trepartsaftalerne. Udgifterne er finansieret af bloktilskud. 5. Der er indarbejdet en række øvrige tekniske ændringer på i alt 11,3 mio. kr., hvortil der ikke er finansieringsmæssig dækning. Det omfatter bl.a. skoleområdet med 0,9 mio. kr. i betalinger til/fra andre kommuner, 3,1 mio. kr. til Oasen og 2,0 mio. kr. til elevbefordring. Endvidere er der afsat 1,4 mio. kr. til sikrede døgninstitutioner og 1,1 mio. kr. til valg. 6. Der er afsat 8,7 mio. kr. yderligere ud over de 14,4 mio. kr. der forlods var indarbejdet som forhøjelse for overførselsindkomster. Merudgiften vedr. primært sygedagpenge og førtidspensioner. Der er et forøget bloktilskud på 4 mio. kr. til formålet. Jf. økonomiudvalgets vedtagelse af budgetproceduren for 2009 i mødet d er der opsamlet en beredskabspulje på 0,5 % af serviceudgifterne, der udmøntes ved en reduktion af prisog lønfremskrivningen med 0,5 % på løn samt varekøb og tjenesteydelser under henvisning til fokus på sygefravær og bedre udnyttelse af indkøbsrabatter. Beløbet udgør i alt 8,6 mio. kr. der stort set modsvares af effektiviseringspuljen på 8 mio. kr. indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og miljøudvalget, service Byggemodning i Hem, afledt drift, BY Balling, byforskønnelse, afledt drift Byggemodning, Jernbanevej, afledt drift, BY Durup projekt, afledt drift Oddense, byforskønnelse, afledt drift Roslev projekt, belysning og vedligeholdelse/sti Vejbidrag Glyngøre Bypark - afledt drift Grønne områder, Skive Rådhus, afledt drift Grundvandsgebyr Ophævelse af afgiftsfritagelse, kollektiv trafik Rottebekæmpels e Nedsættelse af indtægt fra vandforsyning Kollektiv trafik - udmelding af budget fra Midttrafik Afledt drift, byggemodning, Tingstedet Penge til kort og GIS fra konto Redningsberedskab Bådaftale, overflytning fra konto Ændring af beredskabsloven: radiokommunikationsnet Kontrakt med Falck

11 Rammeændringer, 1000 kr Erhvervs- og kulturudvalget, overførsler Erhvervs- og kulturudvalget, service Musikskolen, delmoms Kulturregion, nustilling af udgifter og indtægter Idræt. Leasing stadion mv Folkeoplysning: mellemkommunale betalinger Folkeoplysning: overflytning til ungdomsskolen Biblioteket: overflytning af IT-medarbejder til konto Biblioteket: større udgifter til service, vedl., rengøring Markedsføring: overflytning til konto Borgerservice: begravelseshjælp mv Teater og turistkontor Sparbank Arena: driftstilskud -> anlægstilskud Sundhedsudvalget Forebyggelsesafdelingen flyttes til kt Aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgift Social- og ældreudvalg, service Socialområdet 3-årig ungdomsuddannelse overflyttet fra BFU Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Demografi Forventet regnskab 2008 årsvirkning, flere brugere Kørsel - Skovly Bortfald af særlig servicebetaling, botilbud Sociale ydelser overført fra AMU Alkoholbehandling, flere brugere Stoffri døgnbehandling Ældre: Demografi Hospice Vederlagsfri fysioterapi mv. - lovændring Lejetab Tilskud til personer med funktionsnedsættelse Feriepenge til sosu-elever Myndighedsopgaver, hjælpemidler til konto Myndighedsopgaver, genoptræning til konto Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler 314 Ungdomsuddannelse til alle Mentorordninger Opsøgende vejledningsindsats Introduktionsprogram Introduktionsydelse Personlige tillæg, lovændring Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension med 35 % ref. - nye Dagpenge efter 52 uger Dagpenge med 50 % refusion Kontanthjælp - passive Kontanthjælp- aktive Revalidering Seniorjob Refusion - driftsudgifter aktivering og 580 Tilretning af refusioner Skive Bomi Sociale formål - voksne handicappede til socialomr Tidlig forebyggende indsats sygedagp., øk >

12 Rammeændringer, 1000 kr Børne- og familieudvalget, service Dagpasning Ingen lukkedage, lovændring Folkeskolen Lov om friskoler og private grundskoler, lovændring Lov om almen voksenuddannelse Vejledning, ungdomsuddannelse, lovændring -210 Børn- og unge psykiatrien, lovændring Ændringer i mindreudgifter til faldende elevtal årig ungdomsuddannelse flyttet til socialområdet Folkeoplysning: overflytning til ungdomsskolen Betalinger til/fra andre kommuner Oasen, manglende indtægt og stigning i antal børn Befordring af skoleelever Familie Anbringelsesreform, lovændring Sikrede institutioner Energibesparende foranstaltninger, skoler, BY sagsbehandlere fra Familie til kt SSP-samarbejde fra konto 6.51 til Familie Økonomiudvalget, servcie Overflytning af IT-medarbejder fra biblioteket til konto Kort og GIS-system overflyttes til TMU Markedsføring: overflytning fra KEFT til konto Kommunens andel af systemafg. Booking køreprøver - ny Bådaftale, overflytning til Beredskab Forebyggelsesafdeling flyttet fra Sundhed Myndighedsopgaver, hjælpemidler fra ældreområdet Myndighedsopgaver, genoptræning fra ældreområdet Kørsel Tidlig forebyggende indsats fra AMU Administrationsbidrag Vand A/S Sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperiode Velfærdsreform: uddannelse, ledelse, personale Velfærdsreform: seniorordninger og kompetenceudvikling sagsbehandlere til kt fra Familie-området SSP-samarbejde fra konto 6.51 til Familie Merindtægt incassogebyrer Valg til Folketing/Kommune/region/ældre/skolebestyrelse Skattefinansieret drift i alt

13 I forbindelse med budgetvedtagelsen er der besluttet reduktioner på 20,2 mio. kr. og udvidelser på 5,8 mio. kr. i Ændringerne er specificeret i følgende oversigter: Reduktioner 1000 kr TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Takstforhøjelse Fur Færge/Færgehavn Effektivisering, forretningsgange mv. på TMU *1 Et færgeri i Vestlimfjorden *2 KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME Venskabsbysamarbejde Mindre reduktion af Skiveegnens Erhvervs- og Turistc *3 Museum Salling reduceres Skive og Omegns Teaterkreds Det Jyske Ensemble Ungdomshuset reduceres Kulturarrangementer reduceres med 2½% Ungdomsaktiviteter reduceres med 2½% Mere liv i midtbyen reduceres med 2½% Billedskolen reduceres Ørslevkloster reduceres Rådighedsbeløbet reduceres med 2½% Skive Theater reduceres 2½% Forbrugsafgifter Skive Roklub Forbrugsafgifter Skive Sejlklub Forbrugsafgifter Skive Vandskiklub Skøjtebanen reduceres med 2½ % Start- og udviklingspuljen reduceres 2½% Voksenundervisning reduceres med 2½% Lokaletilskud reduceres med 2% Tilskud til hallerne reduceres Momsrefusion - haltilskud Spøttruphallen 190 Skive Bibliotek reduceres Markedsføring reduceres med 2½% Borgerservice reduceres med 2½% SUNDHEDSUDVALGET Sundhedsfremme og forebyggelse

14 1000 kr SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Bostedet Thinggade Differentieret takst - Idavang Støtte i eget hjem - 1,25 reduktion Ungdomsuddanlesen STU Brugerbetaling for mad CKU, 2,5 % reduktion Reduktion Skovly og Magneten ca. 1% Reduktion - Døgntilbud ca. 1,25% Nedsættelse af tid til rengøring Reduktion af café på Møllegården ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Reduktion af udgifter til overførselsindkomster Sygedagpenge - området Kontanthjælp - transportgodtgørelse BOMI Reduktionsforslag JobStart Sygedagpenge BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Ændring i beregning af forældrebetalingen Reduktion i den kommunale tandpleje Transport vedr. SFO SFO-specialklasser. Forældrebetaling IT. Ændring udskiftningscyklus fra 4- til 5-årig Fælleskommunale arbejdsgrupper SFO. Forhøjelse forældrebetaling Tilbud til børn og unge med særlige behov Nednormering - Sabroegården Konvertering af behandlinger - Sabroegården Ejendomsadministration - Sabroegården IT support og revision - Sabroegården Psykolog - Sabroegården Normering i sundhedsplejen Koordinator på skoleområdet/fælles ordninger Skolebibliotek - reduktion af undervisningsmidler Reduktion af børneafhængige ydelser 10 % Rammekorrektion lukkedage fjernes Central uddannelsespulje på skoleområdet Fælles uddannelsespulje i dagtilbud Øget overhead p.g.a. flere elever Krabbeshus ØKONOMIUDVALGET Politisk organisation Administrativ organisation (- adm.bygning) Ingen rammekorrektion Skive Vand Rådhusudbygning, driftsbesparelse By- & Landsbyudvikling (- forsamlingshuse) Besparelser i alt

15 Udvidelser 1000 kr TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Vedligeholdelse Skive Ådal Uddybning af havne Vand- og Naturplaner Skive Lufthavn Ventilationsrengøring *4 KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Kulturregionen Sallinghal nr *5 Betalingsautomat Museum Salling - Indberetning til centrale registre Skive Musikskole Sekretærhjælp - SIS Ørslevkloster - Forhøjelse af driftstilskud SUNDHEDSUDVALGET Midler til sundhedscenter/sundhedshus *6 SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Personale, Mejsevej BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Læsekonsulent PPR ½ to-sprogsstilling *7 Akut udrykningstjeneste Rummelighed i skolevæsenet Rummelighed i daginstitutioner Alternativt klimatopmøde *8 Regulering af budget til PGU-elever *9 Budget til nye PGU-elever *9 ØKONOMIUDVALGET Sunde boliger Klimakoordinator Plan Kommuneplanlægning 200 Helhedsorienteret sagsbehandling 350 *10 Ansættelse af maskinmester fra EBF *11 Udvidelser i alt Noter. 1. Besparelsen skal opnås gennem en målrettet indsat med henblik på at effektivisere og optimere forretningsgange, indkøb og prioriteringer på hele udvalgets område. Arbejdet hermed sker i tæt samarbejde med medarbejderne. Det forudsættes, at der ikke sker forringelser på vejområdet og bygningsvedligeholdelse. 2. Et fælles færgeri forventes igangsat i 2009, og en besparelse forventes fra Ændringen betyder at driftstilskuddet i de følgende 4 år nedsættes med kr., kr., kr., kr. 4. Forudsættes finansieret af bygningsvedligeholdelse. 5. Der udbetales kun ½ års drift i

16 6. Ikke fuld årsvirkning i 2009, da det forudsættes, at dele af personalet overføres fra forvaltningen. 7. Opnormering af stillingen dækker også udvidelsesforsalg Akut udrykningstjeneste. 8. Der søges ekstern finansiering. 9. Beløbet til PGU elever finansieres af kvalitetsreform midlerne til uddannelse. I 2011 vurderes behovet for yderligere elever. 10. Senest 1/8 09 fremsendes en opgørelse over effekten for yderligere ansættelse af 1 medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling. Driftsudgifterne på udvalg og bevillingsniveau kan i budgettet opgøres til: Budget Driftsreduktioner i forbindelse med energispareforslag skal finansiere løn til ny maskinmester. Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Hele kr., 2009-priser 0 Teknik- og miljøudvalget Redningsberedskab Erhvervs- og kulturudvalget Overførselsudgifter Service Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skattefinansieret drift i alt

17 3.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 48,4 mio. kr. Der afsat 25,0 mio. kr. i indtægter fra jordsalg og 25,0 mio. kr. i udgifter til byggemodning. Endvidere er der afsat 48,4 mio. kr. netto til øvrige anlægsudgifter. Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Områdefornyelse Balling-Lem-Od-Rø Slikbassin, ØK d Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spøttrup Borg 800 Nye anlægsprojekter TEKNIK & MILJØUDVALGET Tønderingvej, udgift Tønderingvej, indtægt Cykelsti Hagens Mølle Bæk Områdefornyelse - Søndergade - udgifter Områdefornyelse - Søndergade- indtægter Områdefornyelse - Durup - udgifter Områdefornyelse - Durup - indtægter Energibesparende foranstaltninger Trafikinvesteringer Tunnel under Furvej ved Resen skole Fortsætte Åplan KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Sallinghal nr Skive Dyk 450 SIK anlægsønsker Jebjerg-Lyby Hallen *1 Spejdersamrådet 21 Betalingsautomat, Borgerservice 250 Spejderlejr SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Terminaludskiftning - mobil omsorg BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skole- og dagtilbudsområdet Pulje til om- og tilbygninger skoler/daginstutioner ØKONOMIUDVALGET Visionspuljen Landsbypuljen *2 Medfinansiering, Landsbyprojekter *2 Rådhus Å-planen/Midtbyplanen 500 Anlægsudgifter

18 Noter. 1. Forudsat, at der ikke bevilges øgede driftsudgifter. 2. For projekter udover de 3 mio. kr. der er afsat i budgettet, forudsættes fuld medfinansiering. 3. Såfremt der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. 4. Når der fremlægges et beslutningsforslag vedrørende renovering af Fur Havn, inkl. Ekstern finansiering, justeres anlægsrammen hermed. I 2009 er der i henhold til aftalen mellem regeringen og KL afsat 8,8 mio. kr. af kvalitetsfondens midler til anlæg og i er der forudsat en fordobling af kvalitetsfondens midler til 17,6 mio. kr. årligt. Der er endvidere følgende budgetnoter vedr. anlæg: Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet: Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. Anlægsprojekter på under 1 mio. kr. og tilskud til udviklingsprojekter registreres som drift overflytning af finansiering fra rådighedsbeløb til drift foretages ved forventet regnskab. Visionspulje. Der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. med frigivelse af rådighedsbeløb til anvendelse af projekter inden for rammerne i Vision og Strategi for Skive Egnen. Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende de konkrete projekter. 30

19 3.5 Langfristet gæld Der er budgetteret med afdrag på lån på 44,7 mio. kr. og låneoptagelse på 16,2 mio. kr. Der er forudsat låneoptagelse på 16,2 mio. kr. hidrørende fra låneramme på arealerhvervelser, energibesparende foranstaltninger, skoler og rådhusbyggeri. Velfærdsministeriet har for 2009 givet tilsagn til låneramme for de 2 sidstnævnte områder kr Arealerhvervelser, 85 % Energibesparende foranstaltninger, 100 % Skoler, institutioner Rådhus Låneoptagelse i alt Restgæld samt afdrag og renter af langfristet gæld fremgår af de følgende 3 figurer, idet renter og afdrag er opgjort excl. ældreboliger. Renter og afdrag til ældreboliger udgør h.h.v. 6,5 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 31

20 Skive kommune afdrag på lån afdrag Skive kommune Renter af lån renter 32

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere