SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger"

Transkript

1 3. Generelle bemærkninger 13

2 14

3 3.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668, , , ,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4 801,1 827,9 Indtægter i alt 2.316, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -398,6-402,0-414,4-426,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -81,8-176,8-274,9 Driftsudgifter i alt* , , , ,9 Renter m.v. -19,9-18,4-17,6-17,0 Resultat af ordinær drift 45,0 60,0 55,1 25,6 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-70,8-55,0-23,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -25,0-25,0-25,0-25,0 Anlægsindtægter vedr.jordforsyning/ejend. 25,0 25,0 25,0 25,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-70,8-55,0-23,1 Resultat - skattefinansieret område -3,4-10,8 0,1 2,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 27,8 27,7 27,6 Anlægsresultat -28,3-27,8-27,7-27,6 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-10,8 0,1 2,5 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-10,8 0,1 2,5 Afdrag på lån -44,7-45,2-47,7-37,3 Lånoptagelse 16,2 31,3 26,3 11,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) i alt -35,9-25,8-22,3-24,5 * Indarbejdede puljer i budgetforslag Effektiviseringskatalog, VB ,9-15,7-23,1-23,1 Beredskabspulje, BR 2009, ØK ,6 8,6 8,6 8,6 Skive Kommunes nettoindtægter og udgifter samt resultat og pengestrømme fremgår af ovenstående resultatopgørelse for budgettet. Indtægterne i budget 2009 udgør 2.316,6 mio. kr. fordelt med 1.668,4 mio. kr. i skatteindtægter og 648,2 mio. kr. i tilskud fra staten samt udligning mellem kommunerne. 15

4 Driftsudgifterne er på i alt 2.251,7 mio. kr. fordelt med 1.853,0 mio. kr. til service og 398,6 mio. kr. til overførsler. Service omfatter driftsudgifter, hvor det er kommunen, der fastlægger serviceniveauet, mens overførsler omfatter udgifter til ydelser, der i omfang og størrelse i vid udstrækning fastlægges af Folketinget. Efter nettorenteudgifter på 19,9 mio. kr. viser resultatet af den ordinære drift, der udgør forskellen mellem indtægter og driftsudgifter et overskud på 45,0 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 25,0 mio. kr. fra jordsalg og anlægsudgifter på 73,4 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. til byggemodning og 48,4 mio. kr. til øvrige anlægsudgifter. Resultatet af det skattefinansierede område, der udgør indtægter, driftsudgifter, renter og anlægsudgifter udgør -3,4 mio. kr. Det brugerfinansierede område, der i det lange løb skal hvile i sig selv, viser i budget 2009 balance mellem udgifter og indtægter. De brugerfinansierede nettodriftsindtægter er på 28,3 mio. kr. og anlægsudgifterne er på 28,3 mio. kr. Skive kommunes resultat, der er summen af det skattefinansierede områdes resultat og forsyningsområdernes resultat er i 2009 budgetteret til et underskud på 3,4 mio. kr. For at beregne likviditetsændringen skal der til resultatet fratrækkes afdrag på lån (langfristet gæld) på 44,7 mio. kr., tillægges låneoptagelse på 16,2 mio. kr. og fratrækkes finansforskydninger på 4,0 mio. kr. der omfatter indskud i Landsbyggefond på 1,0 mio. kr. og kirkernes likviditetsforbrug på 3,0 mio. kr. Herved beregnes likviditetsændringen til -35,9 mio. kr. svarende til det der budgetteres med i kassetræk. 16

5 3.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr Indkomstskat 1.550, , , ,2 Efterregulering 7,4-13,6 Skrå skatteloft -3,3-3,3-3,4-3,5 Selskabsskat 35,3 29,0 29,0 29,0 Grundskyld 82,2 82,2 82,2 82,2 Dækningsafgift 3,7 3,7 3,7 3,7 Skatter i alt 1.668, , , ,6 Udskrivningsgrundlag 6.080, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundværdier 4.759, , , ,5 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Mio. kr Statstilskud 143,6 161,6 181,6 174,6 Betinget balancetilskud 8,8 8,8 8,8 8,8 Ældretilskud 11,2 11,6 12,0 12,5 Nettoudligning 465,0 507,1 546,4 580,0 Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner 62,4 78,4 91,8 103,0 Kvalitetsfond 8,8 17,6 17,6 17,6 Tilskud til øer 6,4 6,4 6,4 6,4 Efterreguleringer tidligere år 1,0 8,0 Udligning vedr. udlændinge -13,7-14,0-14,4-15,0 Grundbidrag, sundhed -56,7-58,7-60,8-62,9 Udviklingsbidrag -5,7-5,8-6,0-6,2 Udligning, selskabsskat 11,1 9,4 9,7 9,1 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 7,0 Tilskud og udligning i alt 648,2 723,4 801,1 827,9 Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er ved budgetvedtagelsen for 2009 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag under henvisning til: I budgetåret 2009 skønnes der stort set at være balance netto mellem skatter, tilskud og udligning ved selvbudgettering og statsgaranti. Det vurderes således, at der ved selvbudgettering er et mindreprovenu på skatterne på 17 mio. kr., der modsvares af et merprovenu på 15 mio. 17

6 kr. fra udligningsordningerne samt 2 mio. kr. fra ca. 50 indbyggere over statsgarantien. Der kan imidlertid forventes en betydelig negativ efterregulering af tilskud og udligning i 2012 på 26 mio. kr., når indkomståret 2009 er gjort op. Det hænger sammen med en markant nedjustering af forventningerne til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag med 2,3 % i forhold til udmeldingen af statsgarantien primo juli. Udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2006 korrigeret for aktieindkomst og begrænset skattepligtige, der er udgået af udskrivningsgrundlaget fra 2007 samt skattereformen Lavere skat på arbejde, der har virkning fra Skattereformen reducerer udskrivningsgrundlaget med 3,0 % og kompenseres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet til 2009-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 11,8 % (løbende priser). En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er fortaget på baggrund af opgørelsen af godt 99 % af skatteyderne 2007 primo september Siden udmeldingen af statsgarantien er der foretaget en ny vurdering af væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i kølvandet på Finansministeriets offentliggørelse af forslag til finansloven og Økonomisk Redegørelse i august KL har således på baggrund af denne udmelding nedjusteret skønnet for væksten fra med over 2 %: 1,4 % i 2007, 0,4 % i 2008 og 0,5 % i I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,3 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,3 Vækst Skive Kommune 3,4 % 3,6 % 3,2 % Statsgaranti 3,6 % 4,0 % 3,7 % KL s vækstskøn, september ,2 % 3,6 % 3,2 % Skive Kommune holder således en forholdsvis høj vækst i 2007 i forhold til landstendensen, idet den p.t. ligger 1,4 % over landsgennemsnittet og næsten på niveau med statsgarantien. Vælges selvbudgettering med 6.013,3 mio. kr. svarende til 67 mio. kr. mindre end statsgarantien bliver mindreprovenuet på skatter 17 mio. kr. og med et merprovenu på 15 mio. kr. fra tilskud og udligning, netto et mindreprovenu på 2 mio. kr. stort set svarende til det der hentes hjem fra 50 indbyggere på udligningsordningerne. Som følge af de lave vækstrater, der forventes på landsplan i udskrivningsgrundlaget viser KL s reviderede tilskudsmodel en negativ efterregulering for Skive Kommunes vedkommende på 26 mio. kr. i 2012, når indkomståret 2009 gøres endelig op. Det vil kræve vækstrater i udskrivningsgrundlaget i 2008 og 2009 på landsplan på godt 4,5 % årligt, hvis der skal kompenseres for den lave vækst i Altså mere end 1 % årligt over KL s/finansministeriets forventninger. Det vurderes næppe, at være sandsynligt ud fra en forventning om opbremsning i økonomien i 2008 og

7 Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 6% 5% 4% 3% 2% Skive DK BNP 1% 0% -1% -2% Note. Udskrivningsgrundlaget er korrigeret for løbende skatteomlægninger, således at udskrivningsgrundlaget er sammenligneligt fra år til år. Væksten i udskrivningsgrundlaget er nedjusteret med de årlige prisstigninger samme som er anvendt til fastprisberegningen af BNP. Kilde: Told & Skat, Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL. Jf. figuren ovenfor forventes næsten en realvækst i udskrivningsgrundlaget på 0 i 2008 og 2009, hvilket ganske vist indenfor de seneste år er meget lav, men samtidig med en forventet lav realvækst i økonomien. Såfremt Skive Kommune skal kompensere for den forventede lave vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan forudsætter det urealistiske høje vækst-procenter i Skive, idet der sker modregning med 90 % af det Skive Kommune ligger over landsplan via de kommunale udligningsordninger. Selvom væksten er overraskende høj i Skive Kommune i 2007 bl.a. i lyset af lukningen af slagteriet, så er der ikke noget der tyder på at Skive Kommune vil have en markant højere vækst end på landsplan. Med slagteriets lukning er der forsvundet et betydeligt antal arbejdspladser det er der jf. ledigheds-grafen nedenfor fundet alternative beskæftigelsesmuligheder til. Ledigheden er fortsat under landsplan, har udvist et fald, men er nu stagnerende om måske ved at nå en nedre grænse. Regeringen forventer en vis stigning i ledigheden i de næste 1½ år. Ledige i procent af arbejdsstyrken DK Skive Jan Jul 2007Jan Jul 2008Jan Jul Kilde: Danmarks Statistik. 19

8 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2009 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2008 udgør , hvilket er knap 50 mindre end samme tidspunkt året før. Pr svarer indbyggertallet til niveauet pr Indbyggertallet har udviklet sig således over de sidste 1½ år: Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2009 på ca over statsgarantien. Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 20

9 3.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.251,7 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2009 med pris- og lønfremskrivninger 2.214,9 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 51,2 Udvalgenes budgetforslag 2.266,1 Politiske reduktioner ved 1. og 2. behandling -20,2 Politiske udvidelser ved 1. og 2. behandling 5,8 Driftsudgifter i alt 2.251,7 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2008 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 3,5% og 5,3 % fra for h.h.v. lønninger og priser tillagt en opjustering af lønnen fra fra 3,3 % til 4,0 %. Endvidere er der indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. I udvalgenes budgetforslag er der indarbejdet merudgifter som følge af de tekniske ændringer på i alt 51,2 mio. kr. for den skattefinansierede drift, således at det samlede budgetforslag fra udvalgene før den politiske prioritering udgør 2.266,1 mio. kr. Af merudgifterne skal bl.a. nævnes: 1. Der er i budgettet indarbejdet merudgifter til demografi, flere brugere eller stigende efterspørgsel på i alt 6,2 mio. kr. primært på social- og ældreudvalgets område: 3,5 mio. kr. til flere brugere på det sociale område, 0,9 mio. kr. til flere brugere i alkoholbehandling, 1,2 mio. kr. til stoffri døgnbehandling og 0,6 mio. kr. til demografi på ældreområdet. Merudgifterne skal finansieres af bl.a. de beløb der afsættes til serviceløft for kommunerne. Sammen med de ændringer der er indarbejdet i det vedtagne budget for 2008 og ændringer i overslagsårene er der herefter afsat følgende stigninger i udgifterne til demografi og flere/færre brugere i forhold til 2008: Mio. kr Skoler -2,6-6,0-8,9-11,5 Ældre 4,9 8,8 13,6 18,8 Socialområdet 5,1 8,1 11,1 14,1 I alt 7,4 10,9 15,8 21,4 2. Der er afsat yderligere 3,0 mio. kr. til busdriften i Midttrafik. Midttrafiks administrative budgetoplæg giver anledning til en merudgift på knap 5 mio. kr. Budgetoplægget er sendt til høring i bl.a. kommunerne, og forventes at give anledning til besparelser, hvorfor den fulde stigning ikke er lagt ind i budgettet. Der er ingen finansieringsmæssig dækning for merudgiften. 3. Der er indarbejdet udgifter på 14,9 mio. kr. til en række lovændringer, hvortil der er fuld finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet, bl.a.: 3,6 mio. kr. til ophævelse af afgiftsfritagelse for den kollektive trafik, 0,2 mio. kr. til radiokommunikationsnet på beredskabsområdet, 1,4 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 6,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, 0,6 mio. kr. til afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutioner, 0,7 mio. kr. til anbringelsesreform og 0,8 mio. kr. til udvidelse af arbejdsgiverens finansiering af sygedagpenge fra 15 til 21 dage. 4. Der er afsat 4,4 mio. kr. til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer samt 2,7 mio. 21

10 kr. til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling som følge af kvalitetsreformen/trepartsaftalerne. Udgifterne er finansieret af bloktilskud. 5. Der er indarbejdet en række øvrige tekniske ændringer på i alt 11,3 mio. kr., hvortil der ikke er finansieringsmæssig dækning. Det omfatter bl.a. skoleområdet med 0,9 mio. kr. i betalinger til/fra andre kommuner, 3,1 mio. kr. til Oasen og 2,0 mio. kr. til elevbefordring. Endvidere er der afsat 1,4 mio. kr. til sikrede døgninstitutioner og 1,1 mio. kr. til valg. 6. Der er afsat 8,7 mio. kr. yderligere ud over de 14,4 mio. kr. der forlods var indarbejdet som forhøjelse for overførselsindkomster. Merudgiften vedr. primært sygedagpenge og førtidspensioner. Der er et forøget bloktilskud på 4 mio. kr. til formålet. Jf. økonomiudvalgets vedtagelse af budgetproceduren for 2009 i mødet d er der opsamlet en beredskabspulje på 0,5 % af serviceudgifterne, der udmøntes ved en reduktion af prisog lønfremskrivningen med 0,5 % på løn samt varekøb og tjenesteydelser under henvisning til fokus på sygefravær og bedre udnyttelse af indkøbsrabatter. Beløbet udgør i alt 8,6 mio. kr. der stort set modsvares af effektiviseringspuljen på 8 mio. kr. indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og miljøudvalget, service Byggemodning i Hem, afledt drift, BY Balling, byforskønnelse, afledt drift Byggemodning, Jernbanevej, afledt drift, BY Durup projekt, afledt drift Oddense, byforskønnelse, afledt drift Roslev projekt, belysning og vedligeholdelse/sti Vejbidrag Glyngøre Bypark - afledt drift Grønne områder, Skive Rådhus, afledt drift Grundvandsgebyr Ophævelse af afgiftsfritagelse, kollektiv trafik Rottebekæmpels e Nedsættelse af indtægt fra vandforsyning Kollektiv trafik - udmelding af budget fra Midttrafik Afledt drift, byggemodning, Tingstedet Penge til kort og GIS fra konto Redningsberedskab Bådaftale, overflytning fra konto Ændring af beredskabsloven: radiokommunikationsnet Kontrakt med Falck

11 Rammeændringer, 1000 kr Erhvervs- og kulturudvalget, overførsler Erhvervs- og kulturudvalget, service Musikskolen, delmoms Kulturregion, nustilling af udgifter og indtægter Idræt. Leasing stadion mv Folkeoplysning: mellemkommunale betalinger Folkeoplysning: overflytning til ungdomsskolen Biblioteket: overflytning af IT-medarbejder til konto Biblioteket: større udgifter til service, vedl., rengøring Markedsføring: overflytning til konto Borgerservice: begravelseshjælp mv Teater og turistkontor Sparbank Arena: driftstilskud -> anlægstilskud Sundhedsudvalget Forebyggelsesafdelingen flyttes til kt Aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgift Social- og ældreudvalg, service Socialområdet 3-årig ungdomsuddannelse overflyttet fra BFU Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Demografi Forventet regnskab 2008 årsvirkning, flere brugere Kørsel - Skovly Bortfald af særlig servicebetaling, botilbud Sociale ydelser overført fra AMU Alkoholbehandling, flere brugere Stoffri døgnbehandling Ældre: Demografi Hospice Vederlagsfri fysioterapi mv. - lovændring Lejetab Tilskud til personer med funktionsnedsættelse Feriepenge til sosu-elever Myndighedsopgaver, hjælpemidler til konto Myndighedsopgaver, genoptræning til konto Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler 314 Ungdomsuddannelse til alle Mentorordninger Opsøgende vejledningsindsats Introduktionsprogram Introduktionsydelse Personlige tillæg, lovændring Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion Førtidspension med 35 % ref. - nye Dagpenge efter 52 uger Dagpenge med 50 % refusion Kontanthjælp - passive Kontanthjælp- aktive Revalidering Seniorjob Refusion - driftsudgifter aktivering og 580 Tilretning af refusioner Skive Bomi Sociale formål - voksne handicappede til socialomr Tidlig forebyggende indsats sygedagp., øk >

12 Rammeændringer, 1000 kr Børne- og familieudvalget, service Dagpasning Ingen lukkedage, lovændring Folkeskolen Lov om friskoler og private grundskoler, lovændring Lov om almen voksenuddannelse Vejledning, ungdomsuddannelse, lovændring -210 Børn- og unge psykiatrien, lovændring Ændringer i mindreudgifter til faldende elevtal årig ungdomsuddannelse flyttet til socialområdet Folkeoplysning: overflytning til ungdomsskolen Betalinger til/fra andre kommuner Oasen, manglende indtægt og stigning i antal børn Befordring af skoleelever Familie Anbringelsesreform, lovændring Sikrede institutioner Energibesparende foranstaltninger, skoler, BY sagsbehandlere fra Familie til kt SSP-samarbejde fra konto 6.51 til Familie Økonomiudvalget, servcie Overflytning af IT-medarbejder fra biblioteket til konto Kort og GIS-system overflyttes til TMU Markedsføring: overflytning fra KEFT til konto Kommunens andel af systemafg. Booking køreprøver - ny Bådaftale, overflytning til Beredskab Forebyggelsesafdeling flyttet fra Sundhed Myndighedsopgaver, hjælpemidler fra ældreområdet Myndighedsopgaver, genoptræning fra ældreområdet Kørsel Tidlig forebyggende indsats fra AMU Administrationsbidrag Vand A/S Sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperiode Velfærdsreform: uddannelse, ledelse, personale Velfærdsreform: seniorordninger og kompetenceudvikling sagsbehandlere til kt fra Familie-området SSP-samarbejde fra konto 6.51 til Familie Merindtægt incassogebyrer Valg til Folketing/Kommune/region/ældre/skolebestyrelse Skattefinansieret drift i alt

13 I forbindelse med budgetvedtagelsen er der besluttet reduktioner på 20,2 mio. kr. og udvidelser på 5,8 mio. kr. i Ændringerne er specificeret i følgende oversigter: Reduktioner 1000 kr TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Takstforhøjelse Fur Færge/Færgehavn Effektivisering, forretningsgange mv. på TMU *1 Et færgeri i Vestlimfjorden *2 KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME Venskabsbysamarbejde Mindre reduktion af Skiveegnens Erhvervs- og Turistc *3 Museum Salling reduceres Skive og Omegns Teaterkreds Det Jyske Ensemble Ungdomshuset reduceres Kulturarrangementer reduceres med 2½% Ungdomsaktiviteter reduceres med 2½% Mere liv i midtbyen reduceres med 2½% Billedskolen reduceres Ørslevkloster reduceres Rådighedsbeløbet reduceres med 2½% Skive Theater reduceres 2½% Forbrugsafgifter Skive Roklub Forbrugsafgifter Skive Sejlklub Forbrugsafgifter Skive Vandskiklub Skøjtebanen reduceres med 2½ % Start- og udviklingspuljen reduceres 2½% Voksenundervisning reduceres med 2½% Lokaletilskud reduceres med 2% Tilskud til hallerne reduceres Momsrefusion - haltilskud Spøttruphallen 190 Skive Bibliotek reduceres Markedsføring reduceres med 2½% Borgerservice reduceres med 2½% SUNDHEDSUDVALGET Sundhedsfremme og forebyggelse

14 1000 kr SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Bostedet Thinggade Differentieret takst - Idavang Støtte i eget hjem - 1,25 reduktion Ungdomsuddanlesen STU Brugerbetaling for mad CKU, 2,5 % reduktion Reduktion Skovly og Magneten ca. 1% Reduktion - Døgntilbud ca. 1,25% Nedsættelse af tid til rengøring Reduktion af café på Møllegården ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Reduktion af udgifter til overførselsindkomster Sygedagpenge - området Kontanthjælp - transportgodtgørelse BOMI Reduktionsforslag JobStart Sygedagpenge BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Ændring i beregning af forældrebetalingen Reduktion i den kommunale tandpleje Transport vedr. SFO SFO-specialklasser. Forældrebetaling IT. Ændring udskiftningscyklus fra 4- til 5-årig Fælleskommunale arbejdsgrupper SFO. Forhøjelse forældrebetaling Tilbud til børn og unge med særlige behov Nednormering - Sabroegården Konvertering af behandlinger - Sabroegården Ejendomsadministration - Sabroegården IT support og revision - Sabroegården Psykolog - Sabroegården Normering i sundhedsplejen Koordinator på skoleområdet/fælles ordninger Skolebibliotek - reduktion af undervisningsmidler Reduktion af børneafhængige ydelser 10 % Rammekorrektion lukkedage fjernes Central uddannelsespulje på skoleområdet Fælles uddannelsespulje i dagtilbud Øget overhead p.g.a. flere elever Krabbeshus ØKONOMIUDVALGET Politisk organisation Administrativ organisation (- adm.bygning) Ingen rammekorrektion Skive Vand Rådhusudbygning, driftsbesparelse By- & Landsbyudvikling (- forsamlingshuse) Besparelser i alt

15 Udvidelser 1000 kr TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Vedligeholdelse Skive Ådal Uddybning af havne Vand- og Naturplaner Skive Lufthavn Ventilationsrengøring *4 KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Kulturregionen Sallinghal nr *5 Betalingsautomat Museum Salling - Indberetning til centrale registre Skive Musikskole Sekretærhjælp - SIS Ørslevkloster - Forhøjelse af driftstilskud SUNDHEDSUDVALGET Midler til sundhedscenter/sundhedshus *6 SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Personale, Mejsevej BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Læsekonsulent PPR ½ to-sprogsstilling *7 Akut udrykningstjeneste Rummelighed i skolevæsenet Rummelighed i daginstitutioner Alternativt klimatopmøde *8 Regulering af budget til PGU-elever *9 Budget til nye PGU-elever *9 ØKONOMIUDVALGET Sunde boliger Klimakoordinator Plan Kommuneplanlægning 200 Helhedsorienteret sagsbehandling 350 *10 Ansættelse af maskinmester fra EBF *11 Udvidelser i alt Noter. 1. Besparelsen skal opnås gennem en målrettet indsat med henblik på at effektivisere og optimere forretningsgange, indkøb og prioriteringer på hele udvalgets område. Arbejdet hermed sker i tæt samarbejde med medarbejderne. Det forudsættes, at der ikke sker forringelser på vejområdet og bygningsvedligeholdelse. 2. Et fælles færgeri forventes igangsat i 2009, og en besparelse forventes fra Ændringen betyder at driftstilskuddet i de følgende 4 år nedsættes med kr., kr., kr., kr. 4. Forudsættes finansieret af bygningsvedligeholdelse. 5. Der udbetales kun ½ års drift i

16 6. Ikke fuld årsvirkning i 2009, da det forudsættes, at dele af personalet overføres fra forvaltningen. 7. Opnormering af stillingen dækker også udvidelsesforsalg Akut udrykningstjeneste. 8. Der søges ekstern finansiering. 9. Beløbet til PGU elever finansieres af kvalitetsreform midlerne til uddannelse. I 2011 vurderes behovet for yderligere elever. 10. Senest 1/8 09 fremsendes en opgørelse over effekten for yderligere ansættelse af 1 medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling. Driftsudgifterne på udvalg og bevillingsniveau kan i budgettet opgøres til: Budget Driftsreduktioner i forbindelse med energispareforslag skal finansiere løn til ny maskinmester. Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Hele kr., 2009-priser 0 Teknik- og miljøudvalget Redningsberedskab Erhvervs- og kulturudvalget Overførselsudgifter Service Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skattefinansieret drift i alt

17 3.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 48,4 mio. kr. Der afsat 25,0 mio. kr. i indtægter fra jordsalg og 25,0 mio. kr. i udgifter til byggemodning. Endvidere er der afsat 48,4 mio. kr. netto til øvrige anlægsudgifter. Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Områdefornyelse Balling-Lem-Od-Rø Slikbassin, ØK d Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spøttrup Borg 800 Nye anlægsprojekter TEKNIK & MILJØUDVALGET Tønderingvej, udgift Tønderingvej, indtægt Cykelsti Hagens Mølle Bæk Områdefornyelse - Søndergade - udgifter Områdefornyelse - Søndergade- indtægter Områdefornyelse - Durup - udgifter Områdefornyelse - Durup - indtægter Energibesparende foranstaltninger Trafikinvesteringer Tunnel under Furvej ved Resen skole Fortsætte Åplan KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Sallinghal nr Skive Dyk 450 SIK anlægsønsker Jebjerg-Lyby Hallen *1 Spejdersamrådet 21 Betalingsautomat, Borgerservice 250 Spejderlejr SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Terminaludskiftning - mobil omsorg BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skole- og dagtilbudsområdet Pulje til om- og tilbygninger skoler/daginstutioner ØKONOMIUDVALGET Visionspuljen Landsbypuljen *2 Medfinansiering, Landsbyprojekter *2 Rådhus Å-planen/Midtbyplanen 500 Anlægsudgifter

18 Noter. 1. Forudsat, at der ikke bevilges øgede driftsudgifter. 2. For projekter udover de 3 mio. kr. der er afsat i budgettet, forudsættes fuld medfinansiering. 3. Såfremt der skabes mulighed for nye eller ombyggede lokaler til museums formål, justeres budgetterne hermed. 4. Når der fremlægges et beslutningsforslag vedrørende renovering af Fur Havn, inkl. Ekstern finansiering, justeres anlægsrammen hermed. I 2009 er der i henhold til aftalen mellem regeringen og KL afsat 8,8 mio. kr. af kvalitetsfondens midler til anlæg og i er der forudsat en fordobling af kvalitetsfondens midler til 17,6 mio. kr. årligt. Der er endvidere følgende budgetnoter vedr. anlæg: Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet: Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. Anlægsprojekter på under 1 mio. kr. og tilskud til udviklingsprojekter registreres som drift overflytning af finansiering fra rådighedsbeløb til drift foretages ved forventet regnskab. Visionspulje. Der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. med frigivelse af rådighedsbeløb til anvendelse af projekter inden for rammerne i Vision og Strategi for Skive Egnen. Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende de konkrete projekter. 30

19 3.5 Langfristet gæld Der er budgetteret med afdrag på lån på 44,7 mio. kr. og låneoptagelse på 16,2 mio. kr. Der er forudsat låneoptagelse på 16,2 mio. kr. hidrørende fra låneramme på arealerhvervelser, energibesparende foranstaltninger, skoler og rådhusbyggeri. Velfærdsministeriet har for 2009 givet tilsagn til låneramme for de 2 sidstnævnte områder kr Arealerhvervelser, 85 % Energibesparende foranstaltninger, 100 % Skoler, institutioner Rådhus Låneoptagelse i alt Restgæld samt afdrag og renter af langfristet gæld fremgår af de følgende 3 figurer, idet renter og afdrag er opgjort excl. ældreboliger. Renter og afdrag til ældreboliger udgør h.h.v. 6,5 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 31

20 Skive kommune afdrag på lån afdrag Skive kommune Renter af lån renter 32

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere