I HARDT VEJR. IIl1111(J(,llIh ' ~' : Perfekt kontra TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I HARDT VEJR. IIl1111(J(,llIh 01 011 111111 0' ~' : Perfekt kontra TEKST & FOTO HENRIK HANSEN"

Transkript

1 IIl1111(J(,llIh ' ~' : Perfekt kontra o I HARDT VEJR Hanse 345 er det tyske vcbrfts yngste og mindste cruiser med uscbdvanlig bred hcbk. Vi har sejlet den i en scbrdeles barsk vind. LCBS her om det overraskende resultat, da vi pressede den brede hcbk. TEKST & FOTO HENRIK HANSEN CockpiHets store brede giver god gennemgang, god plads til 10 store ral 09 et meget bredt cockpilbord,

2 Vinden hyledc heftigt i masterne, da vi ankam lil den gamle olympiaclehavn i Scllilksee for at testsejle dcn nye H anse 345 pä Kiclerbugten. D en afl0ser H anse 355, der jrevnligt er blevcl fornyet ovcr samme skrog og rig gel11lem 4-5 ar. H anse 345 er dog et helt ny t design - i sammc bredbagede stil sam storesesteren 385 fra 2011, der vi rkelig haveie ful i sin breelc h ~k. D en kraftige vind gay os en enestaende mulighed for at fä svar pa vores eneste skepsis over den nye H anse series bredc hrek. Ncmlig, om vi kunne bevare et fonlllftigt rorgreb, när baden blev presset og kra::ngede over den brede heck, eller om roret simpelthen blev le eret [a r meget ud af vande l sä vi mistecle kontrollen. Billederne viser ganske vist sejlads i magsvejr, tnen vi sejlede faktisk vores [erste tur mecl 345eren i en herlig opfri skede sydvesliig vind, der hurtigt naecle op pa m/sek. Der var enclcla mere vind i de harcleste pust. H er gik vi mellem 7,4 og 8,4 knob pä cn rum halvvind med fuldl sl.urscj l o~ lok. Da vi skar op og halede sejlene l~ em Li! kryds, s!\ g ik vi konstant meilern 6,2 og 6,6 knob pa oplimal hc~jdc. DCl stcmmer ganske god t med badens VPP, eier er dclis bcregncde fartpotentialc. Vi haveie helc tidell f"uld kontrol og rorgreb rnecl baden, bade i dagcns orte I1lcget f umme pust, og Ilar vi bevidst Iod baden krrenge for!tieget, sam et led i at finde badens grrenser. Dcrmed afviste 345eren helt og alcleles vores skepsis. Bäden har og,ii en god stabilitet fra bäde 'krogel og eil moderne T-k 01. Derfor opferte den sig overraskende roligt iden urolige vind. Det var ogsa nenn at m<erke baden og styre pnecist med bilden, dobbeltej efa-styring. Fralandsvinden var alt for hidsigt springende til, al vi kunne vurdere h0jden eil vinden bare nogenlu nde pr;:ecist, men vores fornemmelse pa vandet svareele rneget goch til den optimale hejde pa LU-44 grader i bilden, VPP. Vi mener dog, at vi var et par grader skarpere pa

3 l"lldllt I dlllill ~I \j lld~lilil li' \' I ClWCll frjl'lll' hdll,l'tlci C 111 IlIdlll \ dir! kollllol, Ilu al 1':1 " d ~ Illfl lll I III'IIH'" IIJ llldni m\lll ~ 1. 1),;1 (' I 1, lkd ~ k {'li hdll){'llckt hnjdc lillursc.:ilads, rordi dcl k l.l'ver 1:lIIgt 11Il'1 c: kollccn ll'ation og o pma~ rk som lied lios rorsma ndcli, hvis Inan skai udnyltc, al Leks. perrormance cruiscre og racere orte kan gä op Lil rem grader t<ettere til vinden. Vi ma derfor give fuld kredit til Hanse Yachts og designerne hos JudellVrolijk for fremragende sej l egenskaber. Vi mindes ikke at have sejlct cn dedikeret og rummelig cruisingbäd med sä god kontrol i frisk og härd vind. Det er virkelig en bad, hvor selv mindre erfarne tursejlere kan f01e sig trygge og f<l ghede af ogs<l at sejle i bhesevejr. Isrer fordi bäden ogsa var overraskende tel' og gik fint i de krappe b01ger 1' 11. Kielerbugten. Fin fart i let vi nd Vi fik ogsll. sejlet 345eren i en meget let og lidt rllndtosset vi nd pä mesten ßadt va nd. Her sejlede baden ogsä ganske fint og hurtigt - l11eel over tre knob 1'11. toppen i 2-3 mlsek. Det var cndda overraskende godt, fordi bädens relativt lilie selvslaende fok cr fartmressigt dyrest i let vind. Den er Lil geng<eld fantastisk at krydse med og at sejle med i bi<esevejr. Tursejlere vii dog have rigtig meget glrede af en Code 1 type forsejl eller gennaker, der giver et ekstra spark til farten i e1e Icttere vindstyrker. Det er isrer en fordel, när man sejler lidl l<engere str<ek. Bäden reagerede ogsä glimrende for motor, sä vi kunne sejle den ind pa en sn<ever langskibsplads uden nogen form for b0vl. Hell rent drek D",kket pli. Hanse 345 er helt ryddet for alle former for grej og beslag. Det er Iykkedes mcd cn kombination af, at fokkens selftacker er placcret inde pa rllffet, at fokke- og storskederne Der er adgang lii bädcns store koleboks fra en luge I borde! 09 Ikke mindsl gennem en koleskabslage forneden I boksen. Der er todelt stälvask i pantryet. Toilelrummel rummer prreelsl dei nodvendlge og er lige stort nok Iil, at man ikke fol er sig kleml. Ocr er hylde lii shampoo, balsam eie. bag toilette!. er fert fra masten Lil cockpittet linder ruffet, og at vantene er placerel heltude i friborelcl. Denned kan man SLOrt sei undgä at si0de bare t<ecr ind i andcl end segel.cnderet. Enesle mindre ulempe er, at undervantet er lidl i vejen for en fuldstrendig fri passage. Rullcforstagets indhaler er placeret ude i s0gelrenderet, ovcr bädens brcdc stebte essing, og behewer kun at krydse sidedrekkel, nar fokken rulles ind og ud. Ankerspillet er ogsä gemt af vejen i ankerbrendell. Singlehanded händtering Hanse 345 er vist den eneste cflliser i dennc st0rrclse, hvor alle fald, trimhal og sk0der er f0rt helt tilbage til rorsmanden. Alle liner er fert fra masten og ned under Hanse 345 og konkurrenterne Hanse 345 Bavaria 33 Crulser Jeanneau Sun Odyssey 33i Beneteau Ocean is 34 Dufour ,99/3,6511, ,98/3,49/,, , ,6 lrengde/bredde/dybgang... 9,9913,5011, ,75/3,42/1, ,74/3,34/1,90... Vregt K0lprocent , ,3.... Krydsstel , , ,5.... Vregtlsejlareal (kg. pr. kvm) , ,2... " "... 90,2.... Fart , , ,35 Slankhed , , ,49 62, , , , , ,2...,.7, ,12 Sejl: Vregtllrengde ,04/0, ,74 /0,93 ".",.... 4,30/0, ,43/0, ,19/0,82 Farl er badens teoretiske topfart i knob baserel pa van(liinjolrono<iou, Slonkho(J anglver om baden er bedsillet eller hard vind. Middelvrerdien er ca. 5,6-5,7. En lavere vrerdllndikerer, at dei er en hardlvelrsbötl, mons on lwlore vmrdi indlkerer, al dei er en lelvejrsbad. Sejl: Vregtllrengde (vregt) er ogsa udtryk tor bädens tartpolenliale, hvo( bade med hojo vwrdlof 01 hurtlgo. Soll: Vregtllrengde (Irengde) er bade med sl0rst vrerdi forholdsvis hurtigst i lei vind.

4 Her er badens enkle aptering 1 hvidpigmenteret ego der er el utraditionelt valg af trcesort om lce. Salonen er med meget Iys fra vinduer. luger og indbygget LEO-Iys. Klapbordel nar!lnt over tii bagbord sofa. bädens brede gribeliste i leak pä kanten af ruf taget og den agterste dcl af ruffet. Derfra er de ferl hen over bcgge cockpitkarme lil spil og spilaßastere, der er placerct umiddelban foran pa badens to ratkonsoller. Derfor kan rorsmanden sejlc baden singlehanded uden at forlade sin plads ved raltet. Under sejlads vii man lypisk have storskedel pä spillet iden ene side, fokkcsk0det pa spillet i modsaue side, og sä läse dem i spilaßasterne, nar man skallrimme eller f.eks. totte faldene over spillene. Spil og abastere er samlidig anbragt, sa de ogsä nemt kan händteres af gaster. Vi prevede systemet, og det fungerede upäklageligt. Eneste ulempe er, at man skai siddc pa lovv~rket, när man gerne vii sidde pa kannen. Opsigtsvrekkende cockpit Der er rigclig plads i bredden agter til to gode store rat, hvor der er 6n plads lil at gä i meilern. Det er i sig selv opsiglsvrkkende i en 34 fods bäd, rnen cockpitrcts store breddc agler og den gode frernkommelighed v.,kker ogsä opsigl. Vi sad godt i cockpittet, men nogle vii rnäskc synes, at karmene biiver for lave agter. Der er ct spergsmäl om smag og behag. Der er ingen spii eller andet trimgrej pa rurrel, ved skottct, og det er udnyttel til luger i agterkahyttcrne og ct par praktiske overdtekkende handskerum pa hver side af ncdgangcn. De er ikke vandt<ette: men smagrej, der kan täje at blive vädt, ligger sikkert og godt her. Bäden kan lcveres med fast cockpitbord, der hai' gode solide stette- og gribeb0jler i rustfri stäl og gode bredc klapper i tcak. Der kan kun siddc ca. ~re voksne, men der er god bordplads i bredden. Luge og läge i k01eboksen Om l<e er Hanse 345 yderst traditionell indrettet - men her hai' bäden to agterkahytter med gode brede dobbcltkejer, der begge matcher mange andre bade, hvor der kun kan v~rc cn agterkeje mcd denne bredde. Der er kl.,deskab og hylder i begge agterkahytter. Forkejen er ogsä rimelig ru1l1melig med masser af luft og hejde over kejen, [Q kl.,deskabe og god stuveplads linder kejen. Der er et stort L-formet pantry om styrbord med dobbelt sdhvask, gaskornfur med ovn og to bilis og en SLQr dyb, praktisk, e1cktrisk keleboks. Den er praktisk, fordi man altid ncmt kan komme iod i bunden af boksen via cn k0leskabsd0r fornedcn. Boksen har dog ogsä eil lraditionel luge i pantrybordct. Der er fin stuveplads i pantryet med moderne rellgeringsvenligc kekkenskuffer. Om bagbord er der ct lilie navigations bord med konsol til eipanelet og andre instrumente!', plads til radio og VHF i borde og plads til en kort plotter eller Cl TV pa skottelud til toiletrllmmct. Toiletrummcl er kompakt og velindrettet med bruser ved toiieltcl og et 6nt toilctbord med sluvepiads, blandingshane og cn moderne bowle-vask. Navigalionspladsen fylder ikke meget. og den er praktisk lil elektronisk navigation. Man sidder for enden af bagbord sofa. FEBRJAR

5 Se VPP for Hanse 345 og lres om det meget omfattende ekstraudstyr i t"tbäden pä: baadmagasinet.dk Der er slähojde i forkahyllen og riglig god hojde over kojen. lige udenfor er der garderobeskabe i begge sider. Under kojen er der ogsä sluverum. Hanse 345 har vist de bredeste dobbellkojer i en 34 fods Md med hefe to agterkahyller. Styrbord sofa isaionen kan tra!kkes ud tii en dobbeltkoje. Det er dog ekstraudslyr. Hvidpigmenteret eg I saionen kan der sidde op til syv voksne ved klapbordet. L-sofaen kan med ekslraudstyr tnekkes ud til en dobbeltkeje. Der er fi re gode skabe i borde og fi re hylder med slingregrej, samt flaskebar bäde i en boks i bordet og under bordet. Testbäden val' fint udstyret med indirekte lys og LED-Iamper, der styres fra en lilie touchskterm yderst pä pantryet. Det er dog ekstraudstyr. Apteringe n iden viste testbäd er i italian style hvidpigmentcret ego Det er ekstraudstyr, mens det er standard med mahogni. Der kan ogsä v<elges kirseb::ertr::e, og der kan vrelges imellem et v<eld af stoffel' ti l hynderne. CRUISING I I I I I I.. "" I I I I I I I I I I I I RACING Hanse 345 Design: JudeflVrolijk & Co, Tyskland. La!ngdelvandlinje. Brcddc/dybgang.. Deplacement/ballast.. Storscjl/rullefok... MolOf VOIvo D 1-20 var~ib nk /dl s ol l a n kj hold inolank CE kalegorl Pris. SI(lndmd sejlklar/teslet b..'\d Vretlt: Hanse Vachts, Tyskland. $.110: Sc:mdlnavlnrl Yaeht Cenler Oragor AIS ,99/9,55 m /1,87 (1,56) m kg ,5122,5 m hk /160/ (Ocean) A kr. syc-dragoer.dk & Kan täle al kra!nge Nem skodning og trimning Praklisk koleboks ~ Undervantet spa!rrer lidl Ingen däse- eller kopholdere Standard fa ldene kan stra!kke sig Brugervenlighed og kvalitet Hanse Yachts har tidligere fert an i priskrigen pä det curopceiske cruisingmarked, m.en satser nu mere pä brugervenlighed og kvalitet i komforten til tidens typiske smä bes::etninger. H anse 345 er maske derfor heller ikke den billigste i denne klasse af cruisingbäde, men det er f.eks. kun Dufou r 335, der prism::essigt matcher 345eren, hvor skroget er bygget med vinylester som yderste lag i sandwichlaminatet med balsa kerne. Vinylester sikrer mod osmose og kan give ekstra styrke til et laminat. Oufour 335 har ogsä store bredde ag,er og dobbel, ratstyring, mcn tilbyder ikkc 345'crcns to forholdsvise Store agterkahytter. Generelle prcemisser Denne provesejlads er forstemndsindlryk af bäden, baseret pä en provesejlads, hvor bäden er blevet gennemgäet bäde udvendig og indvendig eher en standardiserel fremgangsmäde. Vi afprover bädens interior og funklioner i ovrigt, og sejler den pä alle kurser. Vi beskriver de basale sejfegenskaber, men und gär konkrele angivelser af knob og vindvinkler, da disse amd er afha!ngige af variable faktorer som sejl, rigning, ballast, kalibrering af instrumenter, rorsmand ete. Sejladsens vilkar Vi sejlede Hanse 345 fra Schilksee ved Kiel i en Sa!rdeles frisk sydvestlig fralandvind pä m/sek og kerte krappe bolger, samt i en let vestlig fralandsvind pä flad! vand. Pä begge ture var vi to mand om bord sem en typisk moderne duobesa!tnlng. B1Iden var i slandardopsa!tn ing med danske "Fast Cruising Lami n ate ~ sejl fra Elvström Sails og dansk styresystem fra Jefa. Malscetning for baden Va!rftet fremha!ver selv, at Hanse 345 er en hurtig og sikker cruiser, der er enkel og let al händlere for en lilie besa!lning. Samlidig mener va!rftel, at bäden har et innovativt design med hoj komfort, stor rummelighed og gode prakliske detaljer lil, al man kan leve og opholde sig godt om bord. Vores vurdering Vores sejllure pä Kielerbugten viste klart, at Hanse 345 opfylder mälsa!lningen 001 at va!re en hurtig og sikker cruiser. Bäde let og Mrd vind er der fut iden brede ha!k, der ogsä er fornuftigt udnyttet til i cockpittet og under dalk. Innovationen finder vi i bädens virkelig gode balance og udnyllelsen af den ekstraordina!re bredde agler, saml i fiere af bädens gode detaljer, s1l den lever eller vor opfaltelse ogsä rimelig Uni op lil denne mälsa!tning. 22!lAOMAGASIN(f

Rendyrket sej g CBde. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye. Dehler 38:

Rendyrket sej g CBde. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye. Dehler 38: Dehler 38: Rendyrket sej g CBde Dehler 38 er en spamdende ny familiecruiser fra det kendte tyske vrerft, der b0r kunne sejles af en Iiiie duo-besretning. Vi har sejlet nyheden for at se, om det nu ogsä

Læs mere

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN Sprælsk og godmodig Vi har været på vandet med den helt nye Xc 35, der er den mindste i X-Yachts serie af dedikerede cruisingbåde, og vi kunne hurtigt konstatere, at det er en meget alsidig båd til en

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Her klapper luksusfælden

Her klapper luksusfælden Test // E u r o p e a n Y a c h t o f t h e y e a r Bemærkninger, vurderinger og kommentarer i denne artikel er et udtryk for artiklens forfatters holdning og ikke den samlede jurys vurdering. Her klapper

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Terhi 40 år på vandet.

Terhi 40 år på vandet. Terhi 40 år på vandet. Igennem fire årtier har Terhi udviklet og produceret sikre kvalitetsbåde til kræ vende forhold. Takket være en enestående produktionsteknik og et fordomsfrit syn på udviklingsarbejde

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

Katalog 2012-2013. Nyheder: Flere nye mærker og mange nye modeller. Vil du på kursus så se side 44. Volans 2 Sculler på side 50.

Katalog 2012-2013. Nyheder: Flere nye mærker og mange nye modeller. Vil du på kursus så se side 44. Volans 2 Sculler på side 50. Katalog 2012-2013 Nyheder: Flere nye mærker og mange nye modeller. Vil du på kursus så se side 44. Volans 2 Sculler på side 50. Paddler: Rich Taylor Photo: Liz Forshaw Om Kano & Kajak Butikken Kano & Kajak

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 2 kølbådssejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig

Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig Bådmarkedet har aldrig rummet så mange muligheder som nu. Der er en enkel båd til den lille pengepung, og er der mange penge i pungen er der store

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Forord af Jesper Bank "Langt om længe den mest komplette bog om det at sejle" Søren Øverup, Bådmagasinet "Letlæst, og med masser af gode billeder og

Læs mere

Tommy og Oles både, 1958-2011

Tommy og Oles både, 1958-2011 Jeg -Ole - startede min sejlerkarriere som tilløbende bolværksmatros på havnen i Frederikssund allerede i 1956/57, hvor jeg af min mor blev sendt til dans hos Fru Bötcher det var ingen succes - idet jeg

Læs mere

Se Danmarks kyster Hele familien på tur Inkl. båd, motor og trailer. BÅD l MOTOR l TRAILER. Spar 39.985,- i forhold til løskøb.

Se Danmarks kyster Hele familien på tur Inkl. båd, motor og trailer. BÅD l MOTOR l TRAILER. Spar 39.985,- i forhold til løskøb. - din bådforhandler 2010 Pakkepriser Se Danmarks kyster Hele familien på tur Inkl. båd, motor og trailer den hurtigeste, mest lydsvage og brændstofeffektive påhængsmotor i verden BÅD l MOTOR l TRAILER

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 Et liv med træbåd Kommende træsejlere kan begynde her D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 INDHOLD I. Indledning Om at eje en træbåd 4 Om at bruge guiden 4 Litteraturliste til Indledning 4 II.

Læs mere

Derfor Honda! * Garantien dækker motorer med elektronisk benzinindsprøjtning i henhold til vilkårene i servicebogen.

Derfor Honda! * Garantien dækker motorer med elektronisk benzinindsprøjtning i henhold til vilkårene i servicebogen. MOTORER og GUMMIBÅDE 2009 Derfor Honda! Honda står for kompromisløs kvalitet og er som verdens største motorproducent verdenskendt for sine biler, motorcykler, påhængsmotorer, havemaskiner, småmotorer,

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser.

Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser. Nr. 343 Januar 2014 Der arbejdes hårdt på at få Martha klar til sommerens sejladser. Der er også brug for dine hænder. Se arbejdsopgaver inde i bladet. 1 foto: hjemmesiden I Jubilæumsnummeret af Marthaposten

Læs mere