iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning a) Formandens beretning (ved Niels) b) Konkurrenceudvalgets beretning (ved Mads) c) Beretning fra landsholdsudvalget (ved Robin) d) Juniorudvalgets beretning (ved Stefan) e) Beretning fra amatør- og ordensudvalget (ved Jan) f) Beretning fra sikkerhedsudvalget (ved Peter) g) Beretning fra uddannelsesudvalget (ved Jonas) h) Beretning fra strukturudvalget (ved Henrik) 3. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen. a) Forslag om vedtægtsændringer (ved Peter). b) Forslag om at sikkerhedsudvalget gøres til underudvalg af uddannelsesudvalget (ved Peter). c) Forslag om nedlæggelse af landsholdsudvalget. 4. Kassereren fremligger revideret regnskab. 5. Diskussionsforum i) Træneruddannelse og elitearbejde (ved Mads og Johannes) ii) Forslag om fælles blad (ved Morten) iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) 6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006 (ved Morten)

2 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af udvalgsformænd. 9. Valg af revisor 10. Evt. 1. Formalia. Valg af dirigent Jan Bønding fra Dansk Bjergklub blev valgt som dirigent. Niels Haulrich fra Odense Boulderklub blev valgt som referent. Jan Bønding har efterfølgende lavet mindre tilføjelser. To klubber havde glemt deres stemmesedler. Det blev enstemmigt godkendt at de fik nye stemmesedler. Der blev stemt om hvorvidt Dansk Bjergklub kunne stemme da de endnu ikke er et fuldt optaget medlem. 45 stemte for, 4 blankt og 4 i mod. Dagsordenen er blevet ændret siden indkaldelsen. Ændringen blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning a) Formandens beretning På forbundets generalforsamling blev Morten Søndergaard valgt til ny kasserer og indgik derfor i bestyrelsen sammen med de 4 andre som forsatte. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Staun som formand. Martin Christensen valgte i maj at stoppe og i

3 november indtrådte Henrik Jessen Hansen som suppleant herfor. Bestyrelsen har i det sidste år afholdt 7 bestyrelsesmøder + div. mindre telefonmøder. Der er holdt 2 strukturmøder omkring samarbejdet/sammenlægningen med Dansk Bjergklub, hvilket har præget en stor del af årets arbejde, ligesom det vil præge generalforsamlingen Resultatet må betegnes som en milepæl er nået indenfor klatringen i Danmark. Forbundet har været repræsenteret ved DIF s Budget- og Årsmøde, samt besøgt Idrættens Hus talrige gange; vedr. strukturarbejdet og især ved implementeringen af sekretariatet, som har krævet mange kræfter. Sekretariatet er kommet i gang men desværre ikke tilfredsstillende. Der venter derfor i næste år en igangsætning på ny med et andet koncept, end det der en leveret fra DIF. Der er forgangene år desværre kun blevet tid til breddekonsulentbesøg i 6 klubber. Breddearbejdet, som ellers har høj prioritet, har lidt under manglende tid fra konsulenter/bestyrelse. Forbundet har ikke, i samme takt som den kraftigt voksende indtægt, været i stand til at generere aktiviteter til fornuftigt forbrug. Forbundet har derfor i løbet af året konsolideret sin økonomi, som er klar til den kommende tids ændringer. I 2005 er der investeret i endnu en lift. I sidste del af året har Johannes og konkurrenceudvalget lagt meget arbejde i udviklingen af en træneruddannelse. Grundlaget og rammerne for uddannelsen er lagt og 1. den er klar til implementering. Uddannelse er integreret i DIFs trænerkoncept og vil blive det 1. af sin art i Norden. Bestyrelsen planlægger at have følgende fokusområder for Dansk Klatreforbund 2006: Navneændring og integrering af bjergsportsaktiviteter. Udvikling af intern struktur og klarlægning af Fremtidsvisioner/strategier. Implementering af ny Uddannelsesstruktur og indhold, herunder: integrering af DBuddannelser, udvikling af træneruddannelse, analyse og udvikling af instruktøruddannelse. Reetablering af sekretariat. Øget viden om og brug af DIF. Øget fokus på breddearbejdet: Konsulentstøtte; blandt andet ved lokaleetablering i København, Århus, Horsens mm. Breddekonsulentbesøg i små klubber.

4 Videreførelse af øget og mere struktureret konkurrenceafvikling. Selvstændig struktur for junior konkurrencer. Der blev spurgt yderligere til omstruktureringen af sekretariatet: Peter Harremoës forklarede at man i efteråret havde en idé om at have et fælles sekretariat for flere forbund. Problemet opstod i at en nyuddannet kom til at stå for det og hun har ikke formået at løfte opgaven. Han citerede en brev fra en DIF-repræsentant som forklarede at DIF var klar over at det ikke har fungeret og vil tilbagebetale nogle af udgifterne. Man vil derfor søge en ny sekretær og man håber derfor at sekretariatet bliver struktureret bedre i fremtiden. b) Konkurrenceudvalgets beretning DM ruter Århus: Første DM i Århus Klatreklub. Stor succes. Endelig tog et team af Danske rutebyggere ansvar omkring et DM i Århus. NM Boulder Nordjydsk Klatreklub/Aalborg: Danmark stod for tur til at afholde NM. Var tæt på at opgive at finde en arrangør, da Aalborg kom på banen. Junior DM Boulder, Roskilde: Første DM (og første konkurrence) i Roskilde Klatreklub, som er en ny lille klub. Trods høj prioritering kunne der ikke findes en arrangør til Junior DM (rute). Som kompensering kom Roskilde Klatreklub på banen med ideen om at holde et Boulder DM hos dem. Junior DM ruter 2006 Nordjydsk Klatreklub: Stor konkurrence med et felt på over 80 deltagere og 30 medaljer fordelt. Der har desuden været en række åbne konkurrencer. Der er kommet ny struktur vedr. støtte til konkurrence. Der er tidligere blevet ydet støtte til DM. denne støtte er nu ændret til et fast bloktilskud. Desuden er der lavet støtte til åbne konkurrencer, dog kun til konkurrencer der kun er åbne for forbundsmedlemmer. Der er også givet tilskud til f.eks. klatregreb og madrasser til mindre klubber for at hjælpe disse i dagligdagen. Der bliver arbejdet på breddeworkshops som skal afholdes to gange årligt. Der har været afholdt en eliteworkshop i KK som var en stor succes. Konsulentordningen: Der bliver arbejdet med at lave dommeruddannelser, en rutebyggerdatabase og endelig konkurrencekonsulenter der hjælper med planlægning af konkurrencer. En træneruddannelse er under opbygning og ventes klar i maj. Konkurrenceudvalget har i sidste del af året arbejdet med at klarlægge visioner for fremtiden for både elite og brede samt trænerområdet.

5 Jan Frederiksen, NKK, ønskede bedre information om støtten til landsholdsklatrere da NKK støtter disse med medlemskaber. Mads Kristensen forklarede at da der ikke eksisterer et landshold arbejdes der i år kun med eliteklatrere, og når erfaringer er blevet indsamlet arbejdes videre med et landshold. Man kan dog se hvem der har modtaget elitestøtte på hjemmesiden. Sidsel Grosen, Pløks, ønskede bedre konkurrenceplanlægning, da de er blevet hårdt presset til at afholde konkurrencen. Med hjemmeside burde man kunne organisere bedre. Mads Kristensen nævnte at der vil blive arbejdet med at de fem store klubber skal lave en turnusordning (KK, Pløks, Crux, ÅK, NJK) for Rute DM. OSKK har ikke de egnede faciliteter. c) Landsholdsudvalgs beretning Da der stort set ikke har været nogle aktiviteter på landsholdet i år, er beretningen hurtigt overstået. Som bekendt stoppede Lasse og Benjamin som trænere for lidt under et år siden. Årsagen var, at de ikke længere havde tiden, der skulle til for at fortsætte aktiviteterne. Da de var de bærende kræfter i forhold til træning, er der som sagt ikke sket det store siden da. Jeg går ud fra, at landsholdsudvalget som foreslået nedlægges, og at et eliteudvalg oprettes. Det nye udvalg ønskes held og lykke - jeg er sikker på, at de - udover arbejdet med det generelle elitearbejde - også vil kunne skabe rammerne for et landshold i fremtiden. d) Juniorudvalgets beretning I 2005 arrangerede udvalget juniortræf, uddelte økonomisk støtte til klubber med juniortræning og var katalysator for DM i bouldering for juniorer. Juniortræffet var det første af sin art, og det er en historisk krølle, at det blev afholdt på Kullen med base i Dansk Bjergklubs legendariske hytte ved Skäret. Her fik de 40 deltagere, juniorer, ledere og instruktører, lov til at leve på feltfod, som det sig hør og bør med teltning bålmad og das. Juniorerne blev introduceret til klassiske discipliner som klatring i topreb, rapelling og tyrolertravers i en særlig fugtig variant. Vi fik også set en stor del af den skønne natur omkring Kullen, inklusive seværdighederne og der var foredrag af Lui Vium om hans tur til Pik Lenin. Som en særlig gevinst blev der knyttet venskabelige (og kærlige) bånd på kryds og tværs af klubberne, og der blev lagt grobund for fremtidigt samvær med klatringen som udgangspunkt. Umiddelbart var der grobund for at gentage arrangementet, og Østjysk Klatreklub meldte sig som primus motor for Juniortræf Men der var sat noget mere i gang, for Roskilde Klatreklub, der kun har godt 30 medlemmer, fik mod på at arrangere DM i bouldering for juniorer, og det lige inden jul. Godt hjulpet af initiativer fra Konkurrenceudvalget, der gav økonomisk og praktisk støtte. Og så var juniorerne samlet igen, denne gang i større tal, idet der var 90 deltagere, og denne gang i fredelig men intens konkurrence.

6 Og der kom mere ud af juniortræffet, for CRUX tog initiativ til at arrangere et vinter-juniortræf med klatring på deres flotte strukturvæg og pizza-raid, klatrefilm og mørkeklatring. Det var en stor succes. Det skal også med, at NJK arrangerede DM i ruteklatring for juniorer. Det var et meget velorganiseret arrangement og en stor succes. Juniorudvalget var således med i en synergi, der fik sat noget godt i gang i dansk juniorklatring. Må det vare ved og lad os få sat datoer og arrangører på juniorernes sommer- og vintertræf samt juniorernes DM i bouldering og ruteklatring i e) Ordens- og Amatørudvalgets beretning Der har været forespurgt ang. fejl ved resultat til en konkurrence. Forespørgslen blev besvaret. Klager vedr. konkurrenceresultater skal ikke behandles i Orden og Amatørudvalget. f) Sikkerhedsudvalgets beretning Eksamener har kørt som hidtil. Der har i alt været 45 personer til eksamen hvoraf 38 bestod. Beståelsesprocenten er dermed en anelse højere end gennemsnitligt. Det er i højere grad end tidligere lykkedes os at få instruktører til at tage eksamen i andre klubber hvor der er ledig kapacitet. Instruktørnormen er blevet ændret. De nye forhåndskrav, der kræver begynderklippekursus eller klatring 6 forskellige navngivne steder fungerer tilsyneladende til alles tilfredshed. Vores sekretær hos DIF har nu overtaget det meste af administrationen af eksamenerne. Der har været udbudt instruktørkursus men på trods af at mange har efterspurgt kurset, har der kun været ganske få tilmeldte, hvilket har resulteret i aflysning. < span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black;">der har desværre været en tragisk hændelse i det forgangne år da Rune Clausen fra KK omkom i en rappeling-ulykke. For at mindes Rune blev der holdt et minuts stilhed. g) Uddannelsesudvalgets beretning Der er ikke noget uddannelsesudvalg men Jonas fra DB fortalte lidt om det arbejde de har haft i UU (Uddannelsesudvalg) under DB. UU er ansvarlig for organisering og afvikling af kurser. At eksamen til AK (Autoriseret klippeklatreinstruktør) gennemføres tilfredsstillende. At instruktører opretholder deres faglige niveau og får relevante videreuddannelsestilbud. At udvikle og justere normer og kurser i DB. UU konstituerer sig selv men ligger under bestyrelsen af DB. UU kurser er kun udendørskurser. På grund af DB s størrelse og mange års erfaring mener man at det er naturligt at UU vil blive integreret direkte over i det evt. nye forbund. I fremtiden regner man med at begynderkursus, både væg og klippe, samt førstehjælpskurser afholdes af medlemsklubberne i samarbejde med forbundet, og at disse kurser ikke har med UU at gøre.

7 Afklaringen af disse spørgsmål skal løses af et kommende uddannelsesudvalg. Det blev diskuteret idéen om at lægge begynderklippekurser ud til klubberne da disse kunne have svært ved selv at afvikle dem. Jonas fra UU begrundede idéen med at det var nødvendigt at aflaste UU, og hvis ikke klubberne har instruktører må man købe sig til kurserne. Mads Kristensen nævnte også at med den store interesse burde der være mulighed for at lægge yderligere ressourcer ind i forbundet. Når f.eks. konkurrenceudvalget har lavet kurser lægges disse ud til UU og derfor vil kursusudbudet afspejle medlemmernes ønsker og behov. h) Strukturudvalgets beretning Udvalget blev nedsat i marts 2004 på et fællesmøde mellem Dansk Sportsklatreforbund, Dansk Bjergklub og repræsentanter for de enkelte klubber og formålet var at komme med forslag til en fælles national struktur for klatring i Danmark og i tråd med DIF, IOC og UIAAs ønsker på daværende tidspunkt. I 2005 blev det nedsatte økonomiudvalg integreret i strukturudvalget da struktur og økonomi hænger uløseligt sammen. Arbejdet blev afsluttet i dec ved det sidste møde i Kolding efter et konstruktivt og meget konkret forløb. Som led i processen meldte Dansk Bjergklub sig ind i forbundet og vi er enige om at det nye fælles forbund skal hedde Dansk Klatreforbund og repræsentere alle aspekter af klatring fra indendørs sport og konkurrencer over bouldering, sportsklatring, klippeklatring til traditionel bjergbestigning. Strukturudvalgets arbejde er de forslag der bliver præsenteret i dag til nye vedtægter, budgetter og øvrige ændringer og denne beretning, vil derfor ikke remse dem op da de bliver behandlet i løbet af dagen. Resultatet af Strukturudvalgets arbejde (vedtægter, budget mm.) bliver behandlet i løbet af generalforsamlingen, og hvis forslagene bliver vedtaget, bliver udvalget nedlagt og integreret i forbundets øvrige arbejde. Beretningerne blev enstemmigt godkendt.

8 3. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen. a) Forslag om vedtægtsændringer Der var to sæt ændringer der skulle til afstemning. De ændringer der blev fremlagt på sidste generalforsamling men ikke blev endeligt godkendt pga. manglende fremmøde, samt et nyt sæt ændringer der skulle afspejle det nye forbund. Ændringer fra sidste generalforsamling: Da de blev enstemmigt godkendt sidste år, og de er blevet fremsendt til klubberne, blev forslaget sendt direkte til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Nye vedtægtsændringer: Ændringerne blev gennemgået af Peter Harremoës. Paragrafferne blev gennemgået enkeltvis: 1 Hjemstedet er vigtigt af juridiske årsager. Det foreslås at man ændrer hjemstedet til sekretariatets adresse, hvilket der er bred opbakning om. 2 Der blev diskuteret hvorvidt formålsparagraffen var for lang. Henrik Jensen fra bestyrelsen forklarede at man han ønsket at sende et politisk signal om hvad foreningen stod for og der var derfor vigtigt at beskrive formålet detaljeret. Niels Staun pointerede desuden at selvom alle interesser indenfor formålsparagraffen er ligeværdige betyder det ikke at ressourcer bliver delt ligeligt ud mellem alle aktiviteter. Der var ingen ændringsforslag til paragraffen. 3-6 Ingen ændringsforslag

9 7 Der blev spurgt til hvilke spørgsmål man regnede med brevafstemninger ville blive brugt til, og om det var muligt at sikre at brevafstemninger ikke kunne blive misbrugt af bestyrelsen til at få et forslag igennem udenom en generalforsamling. Morten Søndergaard, bestyrelsen: Brevafstemning forventes kun at blive brugt til mindre spørgsmål, da store vigtige spørgsmål skal afklares på en generalforsamling. Peter Harremoës nævnte desuden at brevafstemningen foregår efter samme regler som en generalforsamling. Niels Staun nævnte at kravene for at indkalde til en ekstraordinærgeneralforsamling er blevet slækket så det nu er lettere at indkalde. Generalforsamlingen ønskede at der skal være et krav til valgdeltagelsen for at en brevafstemning kan godkendes. Det endelig forslag lød derfor på følgende tilføjelse til paragraffen: Ved en brevafstemning regnes samtlige forbundets mulige stemmer som fremmødte. 8 Ingen ændringsforslag 9 Der var en diskussion om hvorvidt man skulle have et fast antal på syv medlemmer i bestyrelsen eller et flydende antal fra fem til syv, afhængigt hvor mange der stiller op til bestyrelsen. Der var en vis uenighed i bestyrelsen da man vidste at der historisk har været problemer med at få folk til at gå ind i bestyrelsen, samtidig var der dog enighed om at der var bedst med syv medlemmer hvis det var muligt at finde interesserede kandidater. Mads Kristensen fra bestyrelsen mente at det var problematisk at der altid skulle være syv da man kunne få medlemmer der var presset ind i bestyrelsen og derfor ikke var aktive. Desuden er der et geografisk problem da medlemmerne er spredt ud over landet. Peter Harremoës mente at det var bedst med et fast antal på syv da det er rigidt og derfor tvinger bestyrelsen til at skaffe medlemmer, så man ikke bare kan lade stå til og falde tilbage på fem medlemmer. Efter diskussionen blevet der stemt om der skal være et fast antal på syv medlemmer i bestyrelsen.

10 50 stemte for, 4 stemte i mod, ingen stemte blankt. Niels Staun foreslår at indkaldelsesfristen ændres en uge. Forslaget blev enstemmig vedtaget Ingen ændringsforslag Polyteknisk Klatreklub mødte op på generalforsamlingen og betalte kontingent. De blev godkendt som nyt medlem og fik udleveret stemmeseddel. Der blev stemt om de samlede vedtægtsændringer: 59 stemte for, 0 i mod, 0 blankt. b) Forslag om at sikkerhedsudvalget gøres til underudvalg af uddannelsesudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. c) Forslag om nedlæggelse af landsholdsudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Morten Søndergaard gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisoren, dog med en kommentar om at bogføringen er mangelfuld idet der mangler en udgiftspost på ca. 9000,-

11 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Diskussionsforum De tre punkter blev gennemgået i fællesskab. i) Træneruddannelse og elitearbejde Der blev spurgt til prisen. Mads Kristensen mente at man kunne regne med ca i år, og næste år, men dette følger naturligvis efterspørgslen. Niels Staun nævnte desuden at jo flere aktiviteter der blev lavet jo mere støtte modtager forbundet fra DIF, hvorfor der i høj grad skal laves alle de kurser der er opbakning og ressourcer til. Johannes forventede at man kunne tage 15 elever per hold fordelt, så vidt muligt, ligeligt til alle klubberne. Der var bred opbakning til forslaget, både bredde og elitedelen. Lønnet arbejdskraft blev kort diskuteret, hvilket der var enighed om ville blive en vigtig diskussion i ii) Forslag om fælles blad: Fordelene ved et fælles blad var primært mulighed for mere direkte information til medlemmerne om klatring samt at medlemmer lettere ville føle sig som medlem af foreningen. Ulempen var bladets pris som i høj grad bestemmes af trykke- og forsendelsesomkostninger. Prisen blev anslået til ca ,-. Et krav for medlemsblad var at der en fællesmedlemsregistrering. Der var enighed om at bestyrelsen skulle arbejde videre med ideen om et fællesblad, og komme med et forslag til næste års generalforsamling, inkl. finansiering. iii) Forslag om fælles medlemsregistrering: En repræsentant fra DIF præsenterede to løsninger for fælles medlemsregistrering. Enkelte repræsenterede klubber fortalte om deres erfaring med foreningspakken fra DIF. Klubberne havde en lidt blandet erfaring med løsningen.

12 Peter Harremoës forklarede at der tidligere har været opfordring fra klubberne om at undersøge sagen. Niels Staun nævnte at det er ofte en stor byrde i klubberne af lave registrering så man håbede at man kunne frigive ressourcer til andre aktiviteter i klubberne. Der var ingen opbakning til at arbejde videre med en fælles medlemsregistrering da klubberne ikke mente at det kunne gøre dagligdagen lettere. 6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006 Budgettet blev gennemgået af kassereren, Morten Søndergaard. Da DB indtræder i Dansk Klatreforbund er der indgået aftale om en overgangsordning der betyder at Dansk Bjergklub får betaling for brug af kursuslokaler, men posten skal også ses som en direkte betaling til DB for deres faciliteter og ressourcer, primært kurser. Posten er i år på ,- men er ikke fastlagt for 2007 eller senere. Der er altså ikke indgået faste aftaler mellem Dansk Bjergklub og Dansk Klatreforbund for fremtidig betaling for brug af kursusudbud eller klublokaler. Beløbets størrelse er altså større end værdien for brug af lokaler og hytte. Aktivitetspuljen blev ændret til en Bredde- og aktivitetspuljen og beløbet hævet til ,- til at dække udgifter til breddeworkshops og lignende. Elite og landsholdsudvalget blev ændret til et Eliteudvalg Resultatet bliver derfor et underskud på Med en egenkapital på ca er der ingen problemer i dette. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter I forbindelse med valget til bestyrelsen blev der drøftet samarbejdsrelationer kandidaterne imellem. Mads Kristensen gav i den forbindelse udtryk for at han fandt Peter Walbum meget vanskelig at samarbejde med. Ni stillede op til bestyrelsen, og to ønskede at blive suppleanter. Der var derfor valg alle medlemmer kunne afgive op til 7 stemmer på de 7 fortrukne kandidater. Stemmerne fordelte sig således:

13 Peter Harremoës, NKK 52 Morten Søndergaard, OBK 52 Mads Kristensen, KK 52 Niels Haulrich, OBK 43 Niels Staun, NJK 40 Poul Erik Larsen, PLØKS 37 Stefan Jacobsen, ROKK 36 Karsten Hansen, OSKK 30 Peter Walbum, DB 17 Den nye bestyrelse består således af: Peter Harremoës, Morten Søndergaard, Mads Kristensen, Niels Haulrich, Niels Staun, Poul Erik Larsen og Stefan Jacobsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der var ligeledes valg til suppleanter. Der var på mødet enighed om valg af 2 suppleanter var tilstrækkeligt. Alle medlemmer kunne stemme på indtil 2 kandidater. Stemmerne fordelte sig således: 1.Sidsel Wåhlin, ÅK 46 2.Mette Thomsen, OBK 31 3.Karsten Hansen, OSKK 19 4.Peter Walbum, DB 10 Sidsel Wåhlin er således 1. suppleant mens Mette Thomsen er 2. suppleant.

14 8. Valg af udvalgsformænd Jan Kjeldsen (formand), Claus Christensen og Ole Brudsø blev valgt til ordensudvalget. Stefan Jakobsen, ROKK blev valgt som formand for juniorudvalget. Mads Kristensen, KK blev valgt som Formand for konkurrenceudvalget Johannes Madsen blev valgt som formand for eliteudvalget. Jonas Johansen blev valgt som formand for uddannelsesudvalget. Det opfordres til at medlemmerne engagerer sig i udvalgene. 9. Valg af revisor Punktet bortfaldt eftersom de nye vedtægter blev vedtaget. 10. Eventuelt Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens holdning til hvordan man skulle forholde sig til klubber der ikke kunne leve op til forbundets sikkerhedsnormer. Problemet blev diskuteret på generalforsamlingen, hvor man naturligvis forventede en advarsel fra bestyrelsens side inden en eventuel eksklusion. Mads Kristensen foreslog desuden at alle klubber skulle beskrive de kurser de afholder. Efter diskussionen blev konklusionen at generalforsamlingen opfordrer til at klubberne skal advares hvis de ikke holder en acceptabel standard, men at hvis standarden i klubben ikke bliver højnet kan bestyrelsen ekskludere klubben.

15 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Niels Staun, Formand; Peter Harremoës, Næstformand; Morten Søndergaard, Kasserer; Mads Kristensen; Henrik Jessen Hansen Fra klubberne: Michael Jensen, ØJK; Brian Nielsen, ØJK; Jan Kjeldsen, Giraffen; Poul Erik Larsen, Pløks; Sidsel Grosen, Pløks; Lise Usinger, KK; Nis Blaxekjær, NFK; Rikke Milbak, Hjørring Klatreklub/OBK/Vertical; Sidsel Wåhlin, ÅK; Hans Linde, ÅK; Karsten Hansen, OSKK; Niels Haulrich, OBK; Hans Skytte, OSKK; Rasmus Lund Jensen, KK; Mette Sejr Thomsen, OBK; Stefan Jacobsen, ROKK; Jan Frederiksen, NKK; Morten Johansen, NKK; Rune Bonde Sørensen, Brandvæsenets Bjergklub; Mikael Kristiansen, DB; Jonas Johansen, DB; Sten, DB; Daniel Clausen, FKK; Alice Lund, FKK; Henning Timm, ROKK/Pløks; Jan Bønding, DB

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Til stede: Henrik Jessen Hansen, formand DB (HJH) Peter Walbum, DB (PWC) Jan Bønding, DB (JB) Lise

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere