iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning a) Formandens beretning (ved Niels) b) Konkurrenceudvalgets beretning (ved Mads) c) Beretning fra landsholdsudvalget (ved Robin) d) Juniorudvalgets beretning (ved Stefan) e) Beretning fra amatør- og ordensudvalget (ved Jan) f) Beretning fra sikkerhedsudvalget (ved Peter) g) Beretning fra uddannelsesudvalget (ved Jonas) h) Beretning fra strukturudvalget (ved Henrik) 3. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen. a) Forslag om vedtægtsændringer (ved Peter). b) Forslag om at sikkerhedsudvalget gøres til underudvalg af uddannelsesudvalget (ved Peter). c) Forslag om nedlæggelse af landsholdsudvalget. 4. Kassereren fremligger revideret regnskab. 5. Diskussionsforum i) Træneruddannelse og elitearbejde (ved Mads og Johannes) ii) Forslag om fælles blad (ved Morten) iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) 6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006 (ved Morten)

2 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af udvalgsformænd. 9. Valg af revisor 10. Evt. 1. Formalia. Valg af dirigent Jan Bønding fra Dansk Bjergklub blev valgt som dirigent. Niels Haulrich fra Odense Boulderklub blev valgt som referent. Jan Bønding har efterfølgende lavet mindre tilføjelser. To klubber havde glemt deres stemmesedler. Det blev enstemmigt godkendt at de fik nye stemmesedler. Der blev stemt om hvorvidt Dansk Bjergklub kunne stemme da de endnu ikke er et fuldt optaget medlem. 45 stemte for, 4 blankt og 4 i mod. Dagsordenen er blevet ændret siden indkaldelsen. Ændringen blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning a) Formandens beretning På forbundets generalforsamling blev Morten Søndergaard valgt til ny kasserer og indgik derfor i bestyrelsen sammen med de 4 andre som forsatte. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Staun som formand. Martin Christensen valgte i maj at stoppe og i

3 november indtrådte Henrik Jessen Hansen som suppleant herfor. Bestyrelsen har i det sidste år afholdt 7 bestyrelsesmøder + div. mindre telefonmøder. Der er holdt 2 strukturmøder omkring samarbejdet/sammenlægningen med Dansk Bjergklub, hvilket har præget en stor del af årets arbejde, ligesom det vil præge generalforsamlingen Resultatet må betegnes som en milepæl er nået indenfor klatringen i Danmark. Forbundet har været repræsenteret ved DIF s Budget- og Årsmøde, samt besøgt Idrættens Hus talrige gange; vedr. strukturarbejdet og især ved implementeringen af sekretariatet, som har krævet mange kræfter. Sekretariatet er kommet i gang men desværre ikke tilfredsstillende. Der venter derfor i næste år en igangsætning på ny med et andet koncept, end det der en leveret fra DIF. Der er forgangene år desværre kun blevet tid til breddekonsulentbesøg i 6 klubber. Breddearbejdet, som ellers har høj prioritet, har lidt under manglende tid fra konsulenter/bestyrelse. Forbundet har ikke, i samme takt som den kraftigt voksende indtægt, været i stand til at generere aktiviteter til fornuftigt forbrug. Forbundet har derfor i løbet af året konsolideret sin økonomi, som er klar til den kommende tids ændringer. I 2005 er der investeret i endnu en lift. I sidste del af året har Johannes og konkurrenceudvalget lagt meget arbejde i udviklingen af en træneruddannelse. Grundlaget og rammerne for uddannelsen er lagt og 1. den er klar til implementering. Uddannelse er integreret i DIFs trænerkoncept og vil blive det 1. af sin art i Norden. Bestyrelsen planlægger at have følgende fokusområder for Dansk Klatreforbund 2006: Navneændring og integrering af bjergsportsaktiviteter. Udvikling af intern struktur og klarlægning af Fremtidsvisioner/strategier. Implementering af ny Uddannelsesstruktur og indhold, herunder: integrering af DBuddannelser, udvikling af træneruddannelse, analyse og udvikling af instruktøruddannelse. Reetablering af sekretariat. Øget viden om og brug af DIF. Øget fokus på breddearbejdet: Konsulentstøtte; blandt andet ved lokaleetablering i København, Århus, Horsens mm. Breddekonsulentbesøg i små klubber.

4 Videreførelse af øget og mere struktureret konkurrenceafvikling. Selvstændig struktur for junior konkurrencer. Der blev spurgt yderligere til omstruktureringen af sekretariatet: Peter Harremoës forklarede at man i efteråret havde en idé om at have et fælles sekretariat for flere forbund. Problemet opstod i at en nyuddannet kom til at stå for det og hun har ikke formået at løfte opgaven. Han citerede en brev fra en DIF-repræsentant som forklarede at DIF var klar over at det ikke har fungeret og vil tilbagebetale nogle af udgifterne. Man vil derfor søge en ny sekretær og man håber derfor at sekretariatet bliver struktureret bedre i fremtiden. b) Konkurrenceudvalgets beretning DM ruter Århus: Første DM i Århus Klatreklub. Stor succes. Endelig tog et team af Danske rutebyggere ansvar omkring et DM i Århus. NM Boulder Nordjydsk Klatreklub/Aalborg: Danmark stod for tur til at afholde NM. Var tæt på at opgive at finde en arrangør, da Aalborg kom på banen. Junior DM Boulder, Roskilde: Første DM (og første konkurrence) i Roskilde Klatreklub, som er en ny lille klub. Trods høj prioritering kunne der ikke findes en arrangør til Junior DM (rute). Som kompensering kom Roskilde Klatreklub på banen med ideen om at holde et Boulder DM hos dem. Junior DM ruter 2006 Nordjydsk Klatreklub: Stor konkurrence med et felt på over 80 deltagere og 30 medaljer fordelt. Der har desuden været en række åbne konkurrencer. Der er kommet ny struktur vedr. støtte til konkurrence. Der er tidligere blevet ydet støtte til DM. denne støtte er nu ændret til et fast bloktilskud. Desuden er der lavet støtte til åbne konkurrencer, dog kun til konkurrencer der kun er åbne for forbundsmedlemmer. Der er også givet tilskud til f.eks. klatregreb og madrasser til mindre klubber for at hjælpe disse i dagligdagen. Der bliver arbejdet på breddeworkshops som skal afholdes to gange årligt. Der har været afholdt en eliteworkshop i KK som var en stor succes. Konsulentordningen: Der bliver arbejdet med at lave dommeruddannelser, en rutebyggerdatabase og endelig konkurrencekonsulenter der hjælper med planlægning af konkurrencer. En træneruddannelse er under opbygning og ventes klar i maj. Konkurrenceudvalget har i sidste del af året arbejdet med at klarlægge visioner for fremtiden for både elite og brede samt trænerområdet.

5 Jan Frederiksen, NKK, ønskede bedre information om støtten til landsholdsklatrere da NKK støtter disse med medlemskaber. Mads Kristensen forklarede at da der ikke eksisterer et landshold arbejdes der i år kun med eliteklatrere, og når erfaringer er blevet indsamlet arbejdes videre med et landshold. Man kan dog se hvem der har modtaget elitestøtte på hjemmesiden. Sidsel Grosen, Pløks, ønskede bedre konkurrenceplanlægning, da de er blevet hårdt presset til at afholde konkurrencen. Med hjemmeside burde man kunne organisere bedre. Mads Kristensen nævnte at der vil blive arbejdet med at de fem store klubber skal lave en turnusordning (KK, Pløks, Crux, ÅK, NJK) for Rute DM. OSKK har ikke de egnede faciliteter. c) Landsholdsudvalgs beretning Da der stort set ikke har været nogle aktiviteter på landsholdet i år, er beretningen hurtigt overstået. Som bekendt stoppede Lasse og Benjamin som trænere for lidt under et år siden. Årsagen var, at de ikke længere havde tiden, der skulle til for at fortsætte aktiviteterne. Da de var de bærende kræfter i forhold til træning, er der som sagt ikke sket det store siden da. Jeg går ud fra, at landsholdsudvalget som foreslået nedlægges, og at et eliteudvalg oprettes. Det nye udvalg ønskes held og lykke - jeg er sikker på, at de - udover arbejdet med det generelle elitearbejde - også vil kunne skabe rammerne for et landshold i fremtiden. d) Juniorudvalgets beretning I 2005 arrangerede udvalget juniortræf, uddelte økonomisk støtte til klubber med juniortræning og var katalysator for DM i bouldering for juniorer. Juniortræffet var det første af sin art, og det er en historisk krølle, at det blev afholdt på Kullen med base i Dansk Bjergklubs legendariske hytte ved Skäret. Her fik de 40 deltagere, juniorer, ledere og instruktører, lov til at leve på feltfod, som det sig hør og bør med teltning bålmad og das. Juniorerne blev introduceret til klassiske discipliner som klatring i topreb, rapelling og tyrolertravers i en særlig fugtig variant. Vi fik også set en stor del af den skønne natur omkring Kullen, inklusive seværdighederne og der var foredrag af Lui Vium om hans tur til Pik Lenin. Som en særlig gevinst blev der knyttet venskabelige (og kærlige) bånd på kryds og tværs af klubberne, og der blev lagt grobund for fremtidigt samvær med klatringen som udgangspunkt. Umiddelbart var der grobund for at gentage arrangementet, og Østjysk Klatreklub meldte sig som primus motor for Juniortræf Men der var sat noget mere i gang, for Roskilde Klatreklub, der kun har godt 30 medlemmer, fik mod på at arrangere DM i bouldering for juniorer, og det lige inden jul. Godt hjulpet af initiativer fra Konkurrenceudvalget, der gav økonomisk og praktisk støtte. Og så var juniorerne samlet igen, denne gang i større tal, idet der var 90 deltagere, og denne gang i fredelig men intens konkurrence.

6 Og der kom mere ud af juniortræffet, for CRUX tog initiativ til at arrangere et vinter-juniortræf med klatring på deres flotte strukturvæg og pizza-raid, klatrefilm og mørkeklatring. Det var en stor succes. Det skal også med, at NJK arrangerede DM i ruteklatring for juniorer. Det var et meget velorganiseret arrangement og en stor succes. Juniorudvalget var således med i en synergi, der fik sat noget godt i gang i dansk juniorklatring. Må det vare ved og lad os få sat datoer og arrangører på juniorernes sommer- og vintertræf samt juniorernes DM i bouldering og ruteklatring i e) Ordens- og Amatørudvalgets beretning Der har været forespurgt ang. fejl ved resultat til en konkurrence. Forespørgslen blev besvaret. Klager vedr. konkurrenceresultater skal ikke behandles i Orden og Amatørudvalget. f) Sikkerhedsudvalgets beretning Eksamener har kørt som hidtil. Der har i alt været 45 personer til eksamen hvoraf 38 bestod. Beståelsesprocenten er dermed en anelse højere end gennemsnitligt. Det er i højere grad end tidligere lykkedes os at få instruktører til at tage eksamen i andre klubber hvor der er ledig kapacitet. Instruktørnormen er blevet ændret. De nye forhåndskrav, der kræver begynderklippekursus eller klatring 6 forskellige navngivne steder fungerer tilsyneladende til alles tilfredshed. Vores sekretær hos DIF har nu overtaget det meste af administrationen af eksamenerne. Der har været udbudt instruktørkursus men på trods af at mange har efterspurgt kurset, har der kun været ganske få tilmeldte, hvilket har resulteret i aflysning. < span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black;">der har desværre været en tragisk hændelse i det forgangne år da Rune Clausen fra KK omkom i en rappeling-ulykke. For at mindes Rune blev der holdt et minuts stilhed. g) Uddannelsesudvalgets beretning Der er ikke noget uddannelsesudvalg men Jonas fra DB fortalte lidt om det arbejde de har haft i UU (Uddannelsesudvalg) under DB. UU er ansvarlig for organisering og afvikling af kurser. At eksamen til AK (Autoriseret klippeklatreinstruktør) gennemføres tilfredsstillende. At instruktører opretholder deres faglige niveau og får relevante videreuddannelsestilbud. At udvikle og justere normer og kurser i DB. UU konstituerer sig selv men ligger under bestyrelsen af DB. UU kurser er kun udendørskurser. På grund af DB s størrelse og mange års erfaring mener man at det er naturligt at UU vil blive integreret direkte over i det evt. nye forbund. I fremtiden regner man med at begynderkursus, både væg og klippe, samt førstehjælpskurser afholdes af medlemsklubberne i samarbejde med forbundet, og at disse kurser ikke har med UU at gøre.

7 Afklaringen af disse spørgsmål skal løses af et kommende uddannelsesudvalg. Det blev diskuteret idéen om at lægge begynderklippekurser ud til klubberne da disse kunne have svært ved selv at afvikle dem. Jonas fra UU begrundede idéen med at det var nødvendigt at aflaste UU, og hvis ikke klubberne har instruktører må man købe sig til kurserne. Mads Kristensen nævnte også at med den store interesse burde der være mulighed for at lægge yderligere ressourcer ind i forbundet. Når f.eks. konkurrenceudvalget har lavet kurser lægges disse ud til UU og derfor vil kursusudbudet afspejle medlemmernes ønsker og behov. h) Strukturudvalgets beretning Udvalget blev nedsat i marts 2004 på et fællesmøde mellem Dansk Sportsklatreforbund, Dansk Bjergklub og repræsentanter for de enkelte klubber og formålet var at komme med forslag til en fælles national struktur for klatring i Danmark og i tråd med DIF, IOC og UIAAs ønsker på daværende tidspunkt. I 2005 blev det nedsatte økonomiudvalg integreret i strukturudvalget da struktur og økonomi hænger uløseligt sammen. Arbejdet blev afsluttet i dec ved det sidste møde i Kolding efter et konstruktivt og meget konkret forløb. Som led i processen meldte Dansk Bjergklub sig ind i forbundet og vi er enige om at det nye fælles forbund skal hedde Dansk Klatreforbund og repræsentere alle aspekter af klatring fra indendørs sport og konkurrencer over bouldering, sportsklatring, klippeklatring til traditionel bjergbestigning. Strukturudvalgets arbejde er de forslag der bliver præsenteret i dag til nye vedtægter, budgetter og øvrige ændringer og denne beretning, vil derfor ikke remse dem op da de bliver behandlet i løbet af dagen. Resultatet af Strukturudvalgets arbejde (vedtægter, budget mm.) bliver behandlet i løbet af generalforsamlingen, og hvis forslagene bliver vedtaget, bliver udvalget nedlagt og integreret i forbundets øvrige arbejde. Beretningerne blev enstemmigt godkendt.

8 3. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen. a) Forslag om vedtægtsændringer Der var to sæt ændringer der skulle til afstemning. De ændringer der blev fremlagt på sidste generalforsamling men ikke blev endeligt godkendt pga. manglende fremmøde, samt et nyt sæt ændringer der skulle afspejle det nye forbund. Ændringer fra sidste generalforsamling: Da de blev enstemmigt godkendt sidste år, og de er blevet fremsendt til klubberne, blev forslaget sendt direkte til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Nye vedtægtsændringer: Ændringerne blev gennemgået af Peter Harremoës. Paragrafferne blev gennemgået enkeltvis: 1 Hjemstedet er vigtigt af juridiske årsager. Det foreslås at man ændrer hjemstedet til sekretariatets adresse, hvilket der er bred opbakning om. 2 Der blev diskuteret hvorvidt formålsparagraffen var for lang. Henrik Jensen fra bestyrelsen forklarede at man han ønsket at sende et politisk signal om hvad foreningen stod for og der var derfor vigtigt at beskrive formålet detaljeret. Niels Staun pointerede desuden at selvom alle interesser indenfor formålsparagraffen er ligeværdige betyder det ikke at ressourcer bliver delt ligeligt ud mellem alle aktiviteter. Der var ingen ændringsforslag til paragraffen. 3-6 Ingen ændringsforslag

9 7 Der blev spurgt til hvilke spørgsmål man regnede med brevafstemninger ville blive brugt til, og om det var muligt at sikre at brevafstemninger ikke kunne blive misbrugt af bestyrelsen til at få et forslag igennem udenom en generalforsamling. Morten Søndergaard, bestyrelsen: Brevafstemning forventes kun at blive brugt til mindre spørgsmål, da store vigtige spørgsmål skal afklares på en generalforsamling. Peter Harremoës nævnte desuden at brevafstemningen foregår efter samme regler som en generalforsamling. Niels Staun nævnte at kravene for at indkalde til en ekstraordinærgeneralforsamling er blevet slækket så det nu er lettere at indkalde. Generalforsamlingen ønskede at der skal være et krav til valgdeltagelsen for at en brevafstemning kan godkendes. Det endelig forslag lød derfor på følgende tilføjelse til paragraffen: Ved en brevafstemning regnes samtlige forbundets mulige stemmer som fremmødte. 8 Ingen ændringsforslag 9 Der var en diskussion om hvorvidt man skulle have et fast antal på syv medlemmer i bestyrelsen eller et flydende antal fra fem til syv, afhængigt hvor mange der stiller op til bestyrelsen. Der var en vis uenighed i bestyrelsen da man vidste at der historisk har været problemer med at få folk til at gå ind i bestyrelsen, samtidig var der dog enighed om at der var bedst med syv medlemmer hvis det var muligt at finde interesserede kandidater. Mads Kristensen fra bestyrelsen mente at det var problematisk at der altid skulle være syv da man kunne få medlemmer der var presset ind i bestyrelsen og derfor ikke var aktive. Desuden er der et geografisk problem da medlemmerne er spredt ud over landet. Peter Harremoës mente at det var bedst med et fast antal på syv da det er rigidt og derfor tvinger bestyrelsen til at skaffe medlemmer, så man ikke bare kan lade stå til og falde tilbage på fem medlemmer. Efter diskussionen blevet der stemt om der skal være et fast antal på syv medlemmer i bestyrelsen.

10 50 stemte for, 4 stemte i mod, ingen stemte blankt. Niels Staun foreslår at indkaldelsesfristen ændres en uge. Forslaget blev enstemmig vedtaget Ingen ændringsforslag Polyteknisk Klatreklub mødte op på generalforsamlingen og betalte kontingent. De blev godkendt som nyt medlem og fik udleveret stemmeseddel. Der blev stemt om de samlede vedtægtsændringer: 59 stemte for, 0 i mod, 0 blankt. b) Forslag om at sikkerhedsudvalget gøres til underudvalg af uddannelsesudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. c) Forslag om nedlæggelse af landsholdsudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Morten Søndergaard gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisoren, dog med en kommentar om at bogføringen er mangelfuld idet der mangler en udgiftspost på ca. 9000,-

11 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Diskussionsforum De tre punkter blev gennemgået i fællesskab. i) Træneruddannelse og elitearbejde Der blev spurgt til prisen. Mads Kristensen mente at man kunne regne med ca i år, og næste år, men dette følger naturligvis efterspørgslen. Niels Staun nævnte desuden at jo flere aktiviteter der blev lavet jo mere støtte modtager forbundet fra DIF, hvorfor der i høj grad skal laves alle de kurser der er opbakning og ressourcer til. Johannes forventede at man kunne tage 15 elever per hold fordelt, så vidt muligt, ligeligt til alle klubberne. Der var bred opbakning til forslaget, både bredde og elitedelen. Lønnet arbejdskraft blev kort diskuteret, hvilket der var enighed om ville blive en vigtig diskussion i ii) Forslag om fælles blad: Fordelene ved et fælles blad var primært mulighed for mere direkte information til medlemmerne om klatring samt at medlemmer lettere ville føle sig som medlem af foreningen. Ulempen var bladets pris som i høj grad bestemmes af trykke- og forsendelsesomkostninger. Prisen blev anslået til ca ,-. Et krav for medlemsblad var at der en fællesmedlemsregistrering. Der var enighed om at bestyrelsen skulle arbejde videre med ideen om et fællesblad, og komme med et forslag til næste års generalforsamling, inkl. finansiering. iii) Forslag om fælles medlemsregistrering: En repræsentant fra DIF præsenterede to løsninger for fælles medlemsregistrering. Enkelte repræsenterede klubber fortalte om deres erfaring med foreningspakken fra DIF. Klubberne havde en lidt blandet erfaring med løsningen.

12 Peter Harremoës forklarede at der tidligere har været opfordring fra klubberne om at undersøge sagen. Niels Staun nævnte at det er ofte en stor byrde i klubberne af lave registrering så man håbede at man kunne frigive ressourcer til andre aktiviteter i klubberne. Der var ingen opbakning til at arbejde videre med en fælles medlemsregistrering da klubberne ikke mente at det kunne gøre dagligdagen lettere. 6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006 Budgettet blev gennemgået af kassereren, Morten Søndergaard. Da DB indtræder i Dansk Klatreforbund er der indgået aftale om en overgangsordning der betyder at Dansk Bjergklub får betaling for brug af kursuslokaler, men posten skal også ses som en direkte betaling til DB for deres faciliteter og ressourcer, primært kurser. Posten er i år på ,- men er ikke fastlagt for 2007 eller senere. Der er altså ikke indgået faste aftaler mellem Dansk Bjergklub og Dansk Klatreforbund for fremtidig betaling for brug af kursusudbud eller klublokaler. Beløbets størrelse er altså større end værdien for brug af lokaler og hytte. Aktivitetspuljen blev ændret til en Bredde- og aktivitetspuljen og beløbet hævet til ,- til at dække udgifter til breddeworkshops og lignende. Elite og landsholdsudvalget blev ændret til et Eliteudvalg Resultatet bliver derfor et underskud på Med en egenkapital på ca er der ingen problemer i dette. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter I forbindelse med valget til bestyrelsen blev der drøftet samarbejdsrelationer kandidaterne imellem. Mads Kristensen gav i den forbindelse udtryk for at han fandt Peter Walbum meget vanskelig at samarbejde med. Ni stillede op til bestyrelsen, og to ønskede at blive suppleanter. Der var derfor valg alle medlemmer kunne afgive op til 7 stemmer på de 7 fortrukne kandidater. Stemmerne fordelte sig således:

13 Peter Harremoës, NKK 52 Morten Søndergaard, OBK 52 Mads Kristensen, KK 52 Niels Haulrich, OBK 43 Niels Staun, NJK 40 Poul Erik Larsen, PLØKS 37 Stefan Jacobsen, ROKK 36 Karsten Hansen, OSKK 30 Peter Walbum, DB 17 Den nye bestyrelse består således af: Peter Harremoës, Morten Søndergaard, Mads Kristensen, Niels Haulrich, Niels Staun, Poul Erik Larsen og Stefan Jacobsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der var ligeledes valg til suppleanter. Der var på mødet enighed om valg af 2 suppleanter var tilstrækkeligt. Alle medlemmer kunne stemme på indtil 2 kandidater. Stemmerne fordelte sig således: 1.Sidsel Wåhlin, ÅK 46 2.Mette Thomsen, OBK 31 3.Karsten Hansen, OSKK 19 4.Peter Walbum, DB 10 Sidsel Wåhlin er således 1. suppleant mens Mette Thomsen er 2. suppleant.

14 8. Valg af udvalgsformænd Jan Kjeldsen (formand), Claus Christensen og Ole Brudsø blev valgt til ordensudvalget. Stefan Jakobsen, ROKK blev valgt som formand for juniorudvalget. Mads Kristensen, KK blev valgt som Formand for konkurrenceudvalget Johannes Madsen blev valgt som formand for eliteudvalget. Jonas Johansen blev valgt som formand for uddannelsesudvalget. Det opfordres til at medlemmerne engagerer sig i udvalgene. 9. Valg af revisor Punktet bortfaldt eftersom de nye vedtægter blev vedtaget. 10. Eventuelt Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens holdning til hvordan man skulle forholde sig til klubber der ikke kunne leve op til forbundets sikkerhedsnormer. Problemet blev diskuteret på generalforsamlingen, hvor man naturligvis forventede en advarsel fra bestyrelsens side inden en eventuel eksklusion. Mads Kristensen foreslog desuden at alle klubber skulle beskrive de kurser de afholder. Efter diskussionen blev konklusionen at generalforsamlingen opfordrer til at klubberne skal advares hvis de ikke holder en acceptabel standard, men at hvis standarden i klubben ikke bliver højnet kan bestyrelsen ekskludere klubben.

15 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Niels Staun, Formand; Peter Harremoës, Næstformand; Morten Søndergaard, Kasserer; Mads Kristensen; Henrik Jessen Hansen Fra klubberne: Michael Jensen, ØJK; Brian Nielsen, ØJK; Jan Kjeldsen, Giraffen; Poul Erik Larsen, Pløks; Sidsel Grosen, Pløks; Lise Usinger, KK; Nis Blaxekjær, NFK; Rikke Milbak, Hjørring Klatreklub/OBK/Vertical; Sidsel Wåhlin, ÅK; Hans Linde, ÅK; Karsten Hansen, OSKK; Niels Haulrich, OBK; Hans Skytte, OSKK; Rasmus Lund Jensen, KK; Mette Sejr Thomsen, OBK; Stefan Jacobsen, ROKK; Jan Frederiksen, NKK; Morten Johansen, NKK; Rune Bonde Sørensen, Brandvæsenets Bjergklub; Mikael Kristiansen, DB; Jonas Johansen, DB; Sten, DB; Daniel Clausen, FKK; Alice Lund, FKK; Henning Timm, ROKK/Pløks; Jan Bønding, DB

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Til stede: Henrik Jessen Hansen, formand DB (HJH) Peter Walbum, DB (PWC) Jan Bønding, DB (JB) Lise

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2006 3. Behandling

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere