iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning a) Formandens beretning (ved Niels) b) Konkurrenceudvalgets beretning (ved Mads) c) Beretning fra landsholdsudvalget (ved Robin) d) Juniorudvalgets beretning (ved Stefan) e) Beretning fra amatør- og ordensudvalget (ved Jan) f) Beretning fra sikkerhedsudvalget (ved Peter) g) Beretning fra uddannelsesudvalget (ved Jonas) h) Beretning fra strukturudvalget (ved Henrik) 3. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen. a) Forslag om vedtægtsændringer (ved Peter). b) Forslag om at sikkerhedsudvalget gøres til underudvalg af uddannelsesudvalget (ved Peter). c) Forslag om nedlæggelse af landsholdsudvalget. 4. Kassereren fremligger revideret regnskab. 5. Diskussionsforum i) Træneruddannelse og elitearbejde (ved Mads og Johannes) ii) Forslag om fælles blad (ved Morten) iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) 6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006 (ved Morten)

2 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af udvalgsformænd. 9. Valg af revisor 10. Evt. 1. Formalia. Valg af dirigent Jan Bønding fra Dansk Bjergklub blev valgt som dirigent. Niels Haulrich fra Odense Boulderklub blev valgt som referent. Jan Bønding har efterfølgende lavet mindre tilføjelser. To klubber havde glemt deres stemmesedler. Det blev enstemmigt godkendt at de fik nye stemmesedler. Der blev stemt om hvorvidt Dansk Bjergklub kunne stemme da de endnu ikke er et fuldt optaget medlem. 45 stemte for, 4 blankt og 4 i mod. Dagsordenen er blevet ændret siden indkaldelsen. Ændringen blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning a) Formandens beretning På forbundets generalforsamling blev Morten Søndergaard valgt til ny kasserer og indgik derfor i bestyrelsen sammen med de 4 andre som forsatte. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Staun som formand. Martin Christensen valgte i maj at stoppe og i

3 november indtrådte Henrik Jessen Hansen som suppleant herfor. Bestyrelsen har i det sidste år afholdt 7 bestyrelsesmøder + div. mindre telefonmøder. Der er holdt 2 strukturmøder omkring samarbejdet/sammenlægningen med Dansk Bjergklub, hvilket har præget en stor del af årets arbejde, ligesom det vil præge generalforsamlingen Resultatet må betegnes som en milepæl er nået indenfor klatringen i Danmark. Forbundet har været repræsenteret ved DIF s Budget- og Årsmøde, samt besøgt Idrættens Hus talrige gange; vedr. strukturarbejdet og især ved implementeringen af sekretariatet, som har krævet mange kræfter. Sekretariatet er kommet i gang men desværre ikke tilfredsstillende. Der venter derfor i næste år en igangsætning på ny med et andet koncept, end det der en leveret fra DIF. Der er forgangene år desværre kun blevet tid til breddekonsulentbesøg i 6 klubber. Breddearbejdet, som ellers har høj prioritet, har lidt under manglende tid fra konsulenter/bestyrelse. Forbundet har ikke, i samme takt som den kraftigt voksende indtægt, været i stand til at generere aktiviteter til fornuftigt forbrug. Forbundet har derfor i løbet af året konsolideret sin økonomi, som er klar til den kommende tids ændringer. I 2005 er der investeret i endnu en lift. I sidste del af året har Johannes og konkurrenceudvalget lagt meget arbejde i udviklingen af en træneruddannelse. Grundlaget og rammerne for uddannelsen er lagt og 1. den er klar til implementering. Uddannelse er integreret i DIFs trænerkoncept og vil blive det 1. af sin art i Norden. Bestyrelsen planlægger at have følgende fokusområder for Dansk Klatreforbund 2006: Navneændring og integrering af bjergsportsaktiviteter. Udvikling af intern struktur og klarlægning af Fremtidsvisioner/strategier. Implementering af ny Uddannelsesstruktur og indhold, herunder: integrering af DBuddannelser, udvikling af træneruddannelse, analyse og udvikling af instruktøruddannelse. Reetablering af sekretariat. Øget viden om og brug af DIF. Øget fokus på breddearbejdet: Konsulentstøtte; blandt andet ved lokaleetablering i København, Århus, Horsens mm. Breddekonsulentbesøg i små klubber.

4 Videreførelse af øget og mere struktureret konkurrenceafvikling. Selvstændig struktur for junior konkurrencer. Der blev spurgt yderligere til omstruktureringen af sekretariatet: Peter Harremoës forklarede at man i efteråret havde en idé om at have et fælles sekretariat for flere forbund. Problemet opstod i at en nyuddannet kom til at stå for det og hun har ikke formået at løfte opgaven. Han citerede en brev fra en DIF-repræsentant som forklarede at DIF var klar over at det ikke har fungeret og vil tilbagebetale nogle af udgifterne. Man vil derfor søge en ny sekretær og man håber derfor at sekretariatet bliver struktureret bedre i fremtiden. b) Konkurrenceudvalgets beretning DM ruter Århus: Første DM i Århus Klatreklub. Stor succes. Endelig tog et team af Danske rutebyggere ansvar omkring et DM i Århus. NM Boulder Nordjydsk Klatreklub/Aalborg: Danmark stod for tur til at afholde NM. Var tæt på at opgive at finde en arrangør, da Aalborg kom på banen. Junior DM Boulder, Roskilde: Første DM (og første konkurrence) i Roskilde Klatreklub, som er en ny lille klub. Trods høj prioritering kunne der ikke findes en arrangør til Junior DM (rute). Som kompensering kom Roskilde Klatreklub på banen med ideen om at holde et Boulder DM hos dem. Junior DM ruter 2006 Nordjydsk Klatreklub: Stor konkurrence med et felt på over 80 deltagere og 30 medaljer fordelt. Der har desuden været en række åbne konkurrencer. Der er kommet ny struktur vedr. støtte til konkurrence. Der er tidligere blevet ydet støtte til DM. denne støtte er nu ændret til et fast bloktilskud. Desuden er der lavet støtte til åbne konkurrencer, dog kun til konkurrencer der kun er åbne for forbundsmedlemmer. Der er også givet tilskud til f.eks. klatregreb og madrasser til mindre klubber for at hjælpe disse i dagligdagen. Der bliver arbejdet på breddeworkshops som skal afholdes to gange årligt. Der har været afholdt en eliteworkshop i KK som var en stor succes. Konsulentordningen: Der bliver arbejdet med at lave dommeruddannelser, en rutebyggerdatabase og endelig konkurrencekonsulenter der hjælper med planlægning af konkurrencer. En træneruddannelse er under opbygning og ventes klar i maj. Konkurrenceudvalget har i sidste del af året arbejdet med at klarlægge visioner for fremtiden for både elite og brede samt trænerområdet.

5 Jan Frederiksen, NKK, ønskede bedre information om støtten til landsholdsklatrere da NKK støtter disse med medlemskaber. Mads Kristensen forklarede at da der ikke eksisterer et landshold arbejdes der i år kun med eliteklatrere, og når erfaringer er blevet indsamlet arbejdes videre med et landshold. Man kan dog se hvem der har modtaget elitestøtte på hjemmesiden. Sidsel Grosen, Pløks, ønskede bedre konkurrenceplanlægning, da de er blevet hårdt presset til at afholde konkurrencen. Med hjemmeside burde man kunne organisere bedre. Mads Kristensen nævnte at der vil blive arbejdet med at de fem store klubber skal lave en turnusordning (KK, Pløks, Crux, ÅK, NJK) for Rute DM. OSKK har ikke de egnede faciliteter. c) Landsholdsudvalgs beretning Da der stort set ikke har været nogle aktiviteter på landsholdet i år, er beretningen hurtigt overstået. Som bekendt stoppede Lasse og Benjamin som trænere for lidt under et år siden. Årsagen var, at de ikke længere havde tiden, der skulle til for at fortsætte aktiviteterne. Da de var de bærende kræfter i forhold til træning, er der som sagt ikke sket det store siden da. Jeg går ud fra, at landsholdsudvalget som foreslået nedlægges, og at et eliteudvalg oprettes. Det nye udvalg ønskes held og lykke - jeg er sikker på, at de - udover arbejdet med det generelle elitearbejde - også vil kunne skabe rammerne for et landshold i fremtiden. d) Juniorudvalgets beretning I 2005 arrangerede udvalget juniortræf, uddelte økonomisk støtte til klubber med juniortræning og var katalysator for DM i bouldering for juniorer. Juniortræffet var det første af sin art, og det er en historisk krølle, at det blev afholdt på Kullen med base i Dansk Bjergklubs legendariske hytte ved Skäret. Her fik de 40 deltagere, juniorer, ledere og instruktører, lov til at leve på feltfod, som det sig hør og bør med teltning bålmad og das. Juniorerne blev introduceret til klassiske discipliner som klatring i topreb, rapelling og tyrolertravers i en særlig fugtig variant. Vi fik også set en stor del af den skønne natur omkring Kullen, inklusive seværdighederne og der var foredrag af Lui Vium om hans tur til Pik Lenin. Som en særlig gevinst blev der knyttet venskabelige (og kærlige) bånd på kryds og tværs af klubberne, og der blev lagt grobund for fremtidigt samvær med klatringen som udgangspunkt. Umiddelbart var der grobund for at gentage arrangementet, og Østjysk Klatreklub meldte sig som primus motor for Juniortræf Men der var sat noget mere i gang, for Roskilde Klatreklub, der kun har godt 30 medlemmer, fik mod på at arrangere DM i bouldering for juniorer, og det lige inden jul. Godt hjulpet af initiativer fra Konkurrenceudvalget, der gav økonomisk og praktisk støtte. Og så var juniorerne samlet igen, denne gang i større tal, idet der var 90 deltagere, og denne gang i fredelig men intens konkurrence.

6 Og der kom mere ud af juniortræffet, for CRUX tog initiativ til at arrangere et vinter-juniortræf med klatring på deres flotte strukturvæg og pizza-raid, klatrefilm og mørkeklatring. Det var en stor succes. Det skal også med, at NJK arrangerede DM i ruteklatring for juniorer. Det var et meget velorganiseret arrangement og en stor succes. Juniorudvalget var således med i en synergi, der fik sat noget godt i gang i dansk juniorklatring. Må det vare ved og lad os få sat datoer og arrangører på juniorernes sommer- og vintertræf samt juniorernes DM i bouldering og ruteklatring i e) Ordens- og Amatørudvalgets beretning Der har været forespurgt ang. fejl ved resultat til en konkurrence. Forespørgslen blev besvaret. Klager vedr. konkurrenceresultater skal ikke behandles i Orden og Amatørudvalget. f) Sikkerhedsudvalgets beretning Eksamener har kørt som hidtil. Der har i alt været 45 personer til eksamen hvoraf 38 bestod. Beståelsesprocenten er dermed en anelse højere end gennemsnitligt. Det er i højere grad end tidligere lykkedes os at få instruktører til at tage eksamen i andre klubber hvor der er ledig kapacitet. Instruktørnormen er blevet ændret. De nye forhåndskrav, der kræver begynderklippekursus eller klatring 6 forskellige navngivne steder fungerer tilsyneladende til alles tilfredshed. Vores sekretær hos DIF har nu overtaget det meste af administrationen af eksamenerne. Der har været udbudt instruktørkursus men på trods af at mange har efterspurgt kurset, har der kun været ganske få tilmeldte, hvilket har resulteret i aflysning. < span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black;">der har desværre været en tragisk hændelse i det forgangne år da Rune Clausen fra KK omkom i en rappeling-ulykke. For at mindes Rune blev der holdt et minuts stilhed. g) Uddannelsesudvalgets beretning Der er ikke noget uddannelsesudvalg men Jonas fra DB fortalte lidt om det arbejde de har haft i UU (Uddannelsesudvalg) under DB. UU er ansvarlig for organisering og afvikling af kurser. At eksamen til AK (Autoriseret klippeklatreinstruktør) gennemføres tilfredsstillende. At instruktører opretholder deres faglige niveau og får relevante videreuddannelsestilbud. At udvikle og justere normer og kurser i DB. UU konstituerer sig selv men ligger under bestyrelsen af DB. UU kurser er kun udendørskurser. På grund af DB s størrelse og mange års erfaring mener man at det er naturligt at UU vil blive integreret direkte over i det evt. nye forbund. I fremtiden regner man med at begynderkursus, både væg og klippe, samt førstehjælpskurser afholdes af medlemsklubberne i samarbejde med forbundet, og at disse kurser ikke har med UU at gøre.

7 Afklaringen af disse spørgsmål skal løses af et kommende uddannelsesudvalg. Det blev diskuteret idéen om at lægge begynderklippekurser ud til klubberne da disse kunne have svært ved selv at afvikle dem. Jonas fra UU begrundede idéen med at det var nødvendigt at aflaste UU, og hvis ikke klubberne har instruktører må man købe sig til kurserne. Mads Kristensen nævnte også at med den store interesse burde der være mulighed for at lægge yderligere ressourcer ind i forbundet. Når f.eks. konkurrenceudvalget har lavet kurser lægges disse ud til UU og derfor vil kursusudbudet afspejle medlemmernes ønsker og behov. h) Strukturudvalgets beretning Udvalget blev nedsat i marts 2004 på et fællesmøde mellem Dansk Sportsklatreforbund, Dansk Bjergklub og repræsentanter for de enkelte klubber og formålet var at komme med forslag til en fælles national struktur for klatring i Danmark og i tråd med DIF, IOC og UIAAs ønsker på daværende tidspunkt. I 2005 blev det nedsatte økonomiudvalg integreret i strukturudvalget da struktur og økonomi hænger uløseligt sammen. Arbejdet blev afsluttet i dec ved det sidste møde i Kolding efter et konstruktivt og meget konkret forløb. Som led i processen meldte Dansk Bjergklub sig ind i forbundet og vi er enige om at det nye fælles forbund skal hedde Dansk Klatreforbund og repræsentere alle aspekter af klatring fra indendørs sport og konkurrencer over bouldering, sportsklatring, klippeklatring til traditionel bjergbestigning. Strukturudvalgets arbejde er de forslag der bliver præsenteret i dag til nye vedtægter, budgetter og øvrige ændringer og denne beretning, vil derfor ikke remse dem op da de bliver behandlet i løbet af dagen. Resultatet af Strukturudvalgets arbejde (vedtægter, budget mm.) bliver behandlet i løbet af generalforsamlingen, og hvis forslagene bliver vedtaget, bliver udvalget nedlagt og integreret i forbundets øvrige arbejde. Beretningerne blev enstemmigt godkendt.

8 3. Behandling af indkommende forslag fra bestyrelsen. a) Forslag om vedtægtsændringer Der var to sæt ændringer der skulle til afstemning. De ændringer der blev fremlagt på sidste generalforsamling men ikke blev endeligt godkendt pga. manglende fremmøde, samt et nyt sæt ændringer der skulle afspejle det nye forbund. Ændringer fra sidste generalforsamling: Da de blev enstemmigt godkendt sidste år, og de er blevet fremsendt til klubberne, blev forslaget sendt direkte til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Nye vedtægtsændringer: Ændringerne blev gennemgået af Peter Harremoës. Paragrafferne blev gennemgået enkeltvis: 1 Hjemstedet er vigtigt af juridiske årsager. Det foreslås at man ændrer hjemstedet til sekretariatets adresse, hvilket der er bred opbakning om. 2 Der blev diskuteret hvorvidt formålsparagraffen var for lang. Henrik Jensen fra bestyrelsen forklarede at man han ønsket at sende et politisk signal om hvad foreningen stod for og der var derfor vigtigt at beskrive formålet detaljeret. Niels Staun pointerede desuden at selvom alle interesser indenfor formålsparagraffen er ligeværdige betyder det ikke at ressourcer bliver delt ligeligt ud mellem alle aktiviteter. Der var ingen ændringsforslag til paragraffen. 3-6 Ingen ændringsforslag

9 7 Der blev spurgt til hvilke spørgsmål man regnede med brevafstemninger ville blive brugt til, og om det var muligt at sikre at brevafstemninger ikke kunne blive misbrugt af bestyrelsen til at få et forslag igennem udenom en generalforsamling. Morten Søndergaard, bestyrelsen: Brevafstemning forventes kun at blive brugt til mindre spørgsmål, da store vigtige spørgsmål skal afklares på en generalforsamling. Peter Harremoës nævnte desuden at brevafstemningen foregår efter samme regler som en generalforsamling. Niels Staun nævnte at kravene for at indkalde til en ekstraordinærgeneralforsamling er blevet slækket så det nu er lettere at indkalde. Generalforsamlingen ønskede at der skal være et krav til valgdeltagelsen for at en brevafstemning kan godkendes. Det endelig forslag lød derfor på følgende tilføjelse til paragraffen: Ved en brevafstemning regnes samtlige forbundets mulige stemmer som fremmødte. 8 Ingen ændringsforslag 9 Der var en diskussion om hvorvidt man skulle have et fast antal på syv medlemmer i bestyrelsen eller et flydende antal fra fem til syv, afhængigt hvor mange der stiller op til bestyrelsen. Der var en vis uenighed i bestyrelsen da man vidste at der historisk har været problemer med at få folk til at gå ind i bestyrelsen, samtidig var der dog enighed om at der var bedst med syv medlemmer hvis det var muligt at finde interesserede kandidater. Mads Kristensen fra bestyrelsen mente at det var problematisk at der altid skulle være syv da man kunne få medlemmer der var presset ind i bestyrelsen og derfor ikke var aktive. Desuden er der et geografisk problem da medlemmerne er spredt ud over landet. Peter Harremoës mente at det var bedst med et fast antal på syv da det er rigidt og derfor tvinger bestyrelsen til at skaffe medlemmer, så man ikke bare kan lade stå til og falde tilbage på fem medlemmer. Efter diskussionen blevet der stemt om der skal være et fast antal på syv medlemmer i bestyrelsen.

10 50 stemte for, 4 stemte i mod, ingen stemte blankt. Niels Staun foreslår at indkaldelsesfristen ændres en uge. Forslaget blev enstemmig vedtaget Ingen ændringsforslag Polyteknisk Klatreklub mødte op på generalforsamlingen og betalte kontingent. De blev godkendt som nyt medlem og fik udleveret stemmeseddel. Der blev stemt om de samlede vedtægtsændringer: 59 stemte for, 0 i mod, 0 blankt. b) Forslag om at sikkerhedsudvalget gøres til underudvalg af uddannelsesudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. c) Forslag om nedlæggelse af landsholdsudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Morten Søndergaard gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisoren, dog med en kommentar om at bogføringen er mangelfuld idet der mangler en udgiftspost på ca. 9000,-

11 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Diskussionsforum De tre punkter blev gennemgået i fællesskab. i) Træneruddannelse og elitearbejde Der blev spurgt til prisen. Mads Kristensen mente at man kunne regne med ca i år, og næste år, men dette følger naturligvis efterspørgslen. Niels Staun nævnte desuden at jo flere aktiviteter der blev lavet jo mere støtte modtager forbundet fra DIF, hvorfor der i høj grad skal laves alle de kurser der er opbakning og ressourcer til. Johannes forventede at man kunne tage 15 elever per hold fordelt, så vidt muligt, ligeligt til alle klubberne. Der var bred opbakning til forslaget, både bredde og elitedelen. Lønnet arbejdskraft blev kort diskuteret, hvilket der var enighed om ville blive en vigtig diskussion i ii) Forslag om fælles blad: Fordelene ved et fælles blad var primært mulighed for mere direkte information til medlemmerne om klatring samt at medlemmer lettere ville føle sig som medlem af foreningen. Ulempen var bladets pris som i høj grad bestemmes af trykke- og forsendelsesomkostninger. Prisen blev anslået til ca ,-. Et krav for medlemsblad var at der en fællesmedlemsregistrering. Der var enighed om at bestyrelsen skulle arbejde videre med ideen om et fællesblad, og komme med et forslag til næste års generalforsamling, inkl. finansiering. iii) Forslag om fælles medlemsregistrering: En repræsentant fra DIF præsenterede to løsninger for fælles medlemsregistrering. Enkelte repræsenterede klubber fortalte om deres erfaring med foreningspakken fra DIF. Klubberne havde en lidt blandet erfaring med løsningen.

12 Peter Harremoës forklarede at der tidligere har været opfordring fra klubberne om at undersøge sagen. Niels Staun nævnte at det er ofte en stor byrde i klubberne af lave registrering så man håbede at man kunne frigive ressourcer til andre aktiviteter i klubberne. Der var ingen opbakning til at arbejde videre med en fælles medlemsregistrering da klubberne ikke mente at det kunne gøre dagligdagen lettere. 6. Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006 Budgettet blev gennemgået af kassereren, Morten Søndergaard. Da DB indtræder i Dansk Klatreforbund er der indgået aftale om en overgangsordning der betyder at Dansk Bjergklub får betaling for brug af kursuslokaler, men posten skal også ses som en direkte betaling til DB for deres faciliteter og ressourcer, primært kurser. Posten er i år på ,- men er ikke fastlagt for 2007 eller senere. Der er altså ikke indgået faste aftaler mellem Dansk Bjergklub og Dansk Klatreforbund for fremtidig betaling for brug af kursusudbud eller klublokaler. Beløbets størrelse er altså større end værdien for brug af lokaler og hytte. Aktivitetspuljen blev ændret til en Bredde- og aktivitetspuljen og beløbet hævet til ,- til at dække udgifter til breddeworkshops og lignende. Elite og landsholdsudvalget blev ændret til et Eliteudvalg Resultatet bliver derfor et underskud på Med en egenkapital på ca er der ingen problemer i dette. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter I forbindelse med valget til bestyrelsen blev der drøftet samarbejdsrelationer kandidaterne imellem. Mads Kristensen gav i den forbindelse udtryk for at han fandt Peter Walbum meget vanskelig at samarbejde med. Ni stillede op til bestyrelsen, og to ønskede at blive suppleanter. Der var derfor valg alle medlemmer kunne afgive op til 7 stemmer på de 7 fortrukne kandidater. Stemmerne fordelte sig således:

13 Peter Harremoës, NKK 52 Morten Søndergaard, OBK 52 Mads Kristensen, KK 52 Niels Haulrich, OBK 43 Niels Staun, NJK 40 Poul Erik Larsen, PLØKS 37 Stefan Jacobsen, ROKK 36 Karsten Hansen, OSKK 30 Peter Walbum, DB 17 Den nye bestyrelse består således af: Peter Harremoës, Morten Søndergaard, Mads Kristensen, Niels Haulrich, Niels Staun, Poul Erik Larsen og Stefan Jacobsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der var ligeledes valg til suppleanter. Der var på mødet enighed om valg af 2 suppleanter var tilstrækkeligt. Alle medlemmer kunne stemme på indtil 2 kandidater. Stemmerne fordelte sig således: 1.Sidsel Wåhlin, ÅK 46 2.Mette Thomsen, OBK 31 3.Karsten Hansen, OSKK 19 4.Peter Walbum, DB 10 Sidsel Wåhlin er således 1. suppleant mens Mette Thomsen er 2. suppleant.

14 8. Valg af udvalgsformænd Jan Kjeldsen (formand), Claus Christensen og Ole Brudsø blev valgt til ordensudvalget. Stefan Jakobsen, ROKK blev valgt som formand for juniorudvalget. Mads Kristensen, KK blev valgt som Formand for konkurrenceudvalget Johannes Madsen blev valgt som formand for eliteudvalget. Jonas Johansen blev valgt som formand for uddannelsesudvalget. Det opfordres til at medlemmerne engagerer sig i udvalgene. 9. Valg af revisor Punktet bortfaldt eftersom de nye vedtægter blev vedtaget. 10. Eventuelt Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens holdning til hvordan man skulle forholde sig til klubber der ikke kunne leve op til forbundets sikkerhedsnormer. Problemet blev diskuteret på generalforsamlingen, hvor man naturligvis forventede en advarsel fra bestyrelsens side inden en eventuel eksklusion. Mads Kristensen foreslog desuden at alle klubber skulle beskrive de kurser de afholder. Efter diskussionen blev konklusionen at generalforsamlingen opfordrer til at klubberne skal advares hvis de ikke holder en acceptabel standard, men at hvis standarden i klubben ikke bliver højnet kan bestyrelsen ekskludere klubben.

15 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Niels Staun, Formand; Peter Harremoës, Næstformand; Morten Søndergaard, Kasserer; Mads Kristensen; Henrik Jessen Hansen Fra klubberne: Michael Jensen, ØJK; Brian Nielsen, ØJK; Jan Kjeldsen, Giraffen; Poul Erik Larsen, Pløks; Sidsel Grosen, Pløks; Lise Usinger, KK; Nis Blaxekjær, NFK; Rikke Milbak, Hjørring Klatreklub/OBK/Vertical; Sidsel Wåhlin, ÅK; Hans Linde, ÅK; Karsten Hansen, OSKK; Niels Haulrich, OBK; Hans Skytte, OSKK; Rasmus Lund Jensen, KK; Mette Sejr Thomsen, OBK; Stefan Jacobsen, ROKK; Jan Frederiksen, NKK; Morten Johansen, NKK; Rune Bonde Sørensen, Brandvæsenets Bjergklub; Mikael Kristiansen, DB; Jonas Johansen, DB; Sten, DB; Daniel Clausen, FKK; Alice Lund, FKK; Henning Timm, ROKK/Pløks; Jan Bønding, DB

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF

Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Referat af møde 21-03-2004 mellem Dansk Bjergklub, Dansk Sportsklatreforbund og medlemsklubber under DSF Til stede: Henrik Jessen Hansen, formand DB (HJH) Peter Walbum, DB (PWC) Jan Bønding, DB (JB) Lise

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 1. Valg af dirigent Claus

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2006 3. Behandling

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet

VEDTÆGTER. NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet VEDTÆGTER NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1. 1.1 Klubbens navn er Nordjydsk Klatreklub (NJK). 2.1 Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 3.1 Klubbens formål er at varetage sportsklatring på kunstige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015

DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015 DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015 1. Velkomst Nicolai Ørum-Petersen fra bestyrelsen byder velkommen. 2. Valg af dirigent og referent JanJan Hovgaard foreslås af bestyrelsen som dirigent ingen modkandidater

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling Pløks, Skovlunde Klatreklub Referat af generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2015 Der er afholdt generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub, den 25. februar 2015 kl 18:00 i klubbens lokaler. Dagsorden

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere