Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB."

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen Stedfortræder Per Nilsson, Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen Medlemmer Lars Møller (V) Anders Broholm (V) Mogens Brag (V) Jens Ole Jensen (V) Helle Madsen (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Pia Karlsen (V) Frode Thule Jensen (V) Jytte Høyrup (V) Carsten Sørensen (DF) Flemming Rasmussen (DF) Lars Oldager (DF) Karsten Drastrup (DF) Peter E. Nielsen (C) Ida Skov (Ø) Søren Visti Jensen (F) Bent H. Pedersen (A) Bahram Dehghan (A) Brian Kjær (A) Jens Hedegaard Kristensen (A) Karl Falden (A) Kenneth Bergen (A) Irene Hjortshøj (A) John Karlsson (A) Anders Brandt Sørensen (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Jørgen Tousgaard (A) Erik Kyed Trolle (A) Bjarne Kvist (A) Birgit S. Hansen (A) - Formand

2 Indholdsfortegnelse Åbne punkter 1. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen...5 Side 2. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og klimatilpasningsplan Evaluering af delegation af beslutningskompetence for lokalplaner Tillægsbevilling til klimasikring Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i Frederikshavn Havn Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning i boligforeningens afdeling 1, 4 og Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk A.m.b.a Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk Ændring af budget 2015 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra 2014 til Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til budget 2015 og Prioritering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter til Bæredygtigt Børneområde Nyvalg af medlem til det fælleskommunale huslejenævn Folkeskolernes Kvalitetsrapport Eventuelt salg af ejendommen Hirtshalsvej 524, Ålbæk...34 Lukkede punkter 15. Aftale om ommærkning af ældreboliger...36 Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 2 af 36

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Lokalplan SKA.BF _Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej_ pdf /15 Åben Indsigelsesnotat /15 Åben Sammenfattende redegørelse /15 Åben Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn Kommune.pdf /15 Åben Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf /15 Åben Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr lånedispensation til klimatilpasningsinvesteringer.pdf /15 Åben Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti.pdf /15 Åben Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro Kraftvarmeværk.docx /15 Åben Beregnet P/Lvirkning på udvalg /15 Åben Samling af skolernes indsatsområder /15 Åben Samling af høringssvarene fra skolebestyrelserne /15 Åben Kvalitetsrapport /15 Lukket Hirtshalsvej 524. Oversigt over indkomne bud /15 Lukket Hirtshalsvej 524, Kortbilag Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 3 af 36

4 1. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2014 at igangsætte en udviklings- og salgsproces for Hedeboskolen i Skagen. Målet er så høj en værdiskabelse som muligt for både Kommune og lokalsamfund. Åben sag Sagsnr: 14/19838 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU/ØU/BR På den baggrund fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan, der skal skabe mulighed for at anvende eksisterende bygninger og friarealer til andet end skoleformål. Lokalplanen følges af tillæg nr til kommuneplanen, der udvider områdets hovedanvendelse fra offentlige formål til også at omfatte ferie- og fritidsformål samt boligformål. Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplantillægget områdets anvendelse til f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesfaciliteter f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- eller legeland, cafeteria, restaurant samt boliger og skoleformål. Planen skaber mulighed for, at eksisterende bygninger enten kan nedrives, og der kan opføres et helt nyt byggeri, eller dele af bygningerne kan nedrives og de tilbageværende kan ombygges og suppleres med nyt byggeri. Nyt byggeri kan opføres i op til 8,5 m - 2 etager. Enkelte bygninger kan opføres i indtil samme højde som eksisterende højeste bygning gymnastiksalen 14 m. Der kan alene etableres vejadgang til området fra Nordsøvej eller eksisterende rundkørsel på Frederikshavnsvej. Eksisterende cykel- og gangsti gennem området, der forbinder Østbankekvarteret med området øst for, skal i princippet opretholdes. En overvejende del af den eksisterende beplantning, der afgrænser lokalplanområdet mod Frederikshavnsvej og Nordsøvej og formidler overgangen til de omkringliggende områder, skal bevares. Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- eller anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der dels fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af området dels fastlægger udformningen af det byggeri, rammelokalplanen skaber mulighed for. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA. BF samt forslag til kommuneplantillæg nr udsendes som forslag til offentlig debat. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 4 af 36

5 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Bilag Lokalplan SKA.BF _Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej_ pdf (dok.nr.20243/15) Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 5 af 36

6 2. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og klimatilpasningsplan Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplan 2014 (fremover benævnt Kommuneplan 2015) og forslag til Klimatilpasningsplan har været fremlagt i offentlig høring. Se kommuneplanforslaget på: Åben sag Sagsnr: 12/9098 Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslaget til Kommuneplan 2015 tager udgangspunkt i at udvikle potentialerne inden for de fire vækstspor og i at styrke fokusområdet By- og Boligudvikling. Forslaget indeholder de overordnede mål for, hvordan kommunen ønsker at benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer. Der har været fokus på at revidere de overordnede målsætninger og retningslinjer, så de understøtter de politiske ønsker til udvikling af kommunen. Den offentlige høring har givet anledning til i alt 42 indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslaget samt enkelte underskriftindsamlinger. Naturstyrelsen er en af indsigerne og har nedlagt veto mod forslaget, fordi styrelsen ønsker en uddybende drøftelse af en række forhold med kommunen. Som det blev præsenteret for Plan- og Miljøudvalget på møde den 13. januar 2015 drejer det sig bl.a. om anvendelse af eksisterende boligområder i Skagen til boligformål fremfor helårsboligformål, skærpede krav til opgørelse af det maksimale antal m 2 til butiksformål samt tilbageførsel af uudnyttede, ikke lokalplanlagte byzonearealer til landzone. Disse spørgsmål er efterfølgende blevet forhandlet og afklaret med Naturstyrelsen og har ført til en række mindre ændringer af kommuneplanforslaget, som fremgår af vedlagte aftalenotat. Det er administrationens opfattelse, at ændringerne er af mindre betydning for det samlede politiske budskab og indhold i Kommuneplan Fra foreninger og borgere er der indkommet 25 indsigelser og godt 1100 underskrifter mod udlæg af en del af Skagen Sønderstrand som strandpark. Derudover er der fremsendt kommentarer, der berører et bredt udsnit af kommuneplanens øvrige emner. Det drejer sig bl.a. om: Et forslag om at udlægge et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig. Området vurderes at være Danmarks nordligste landbrugsstruktur. Udlægget forudsætter fornyet offentlig høring. Et ønske fra Elling Tømmerhandel om at udvide det makimale butiksareal til særligt pladskrævende varegrupper fra til m 2 inden for detailhandelsområdet, hvor butikken er beliggende. Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret i vedlagte Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 6 af 36

7 indsigelsesnotat. På baggrund af de indkomne indsigelser er det administrationens opfattelse, at: det udlagte område til strandpark ved Skagen Sønderstrand skal fastholdes, men at det præciseres, at aktiviteter og opstilling af anlæg forudsætter dispensation af fredningsnævnet, de udlagte perspektivområder i byzone revurderes inden eller i forbindelse med næste kommuneplanrevision der efter vedtagelse af Kommuneplan 2015 udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig der gives mulighed for at udvide Elling Tømmerhandel med op til m 2 Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplan vedtages endeligt med de forslag til ændringer, som fremgår af vedlagte indsigelsesnotat og aftalenotatet med Naturstyrelsen. Supplerende sagsfremstilling Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den har Plan- og Miljøudvalget den haft en principiel drøftelse af solenergianlæg. På baggrund heraf ændres retningslinje 19.2 vedr. solenergianlæg på terræn, så der ikke kan etableres enkeltanlæg på terræn i byzone og sommerhusområder. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes, idet det udpegede biogasanlægs-område ved Øster Vrå tages ud af planen. Udvalget vedtog desuden at iværksætte udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi, jf. forslaget fra Friluftsrådet (indsigelse nr. 9) i samarbejde med Det Grønne Råd. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Ida Skov stillede forslag til afstemning om, at det nye perspektivområde FRE.B i Strandby tages ud af Kommuneplanen. For stemte 1: Ida Skov (Ø) Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Steen Jensen (A), Søren Visti Jensen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Per Nilsson (V), Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 7 af 36

8 Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Poul Sørensen (DF), Karsten Drastrup (DF), Jens Porsborg (C). Forslaget blev ikke vedtaget. Herefter kom Plan- og Miljøudvalgets indstilling til afstemning. For stemte alle 31. Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplanen blev vedtaget. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Bilag Indsigelsesnotat (dok.nr.23783/15) Sammenfattende redegørelse (dok.nr.22865/15) Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.29699/15) Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 8 af 36

9 3. Evaluering af delegation af beslutningskompetence for lokalplaner Sagsfremstilling Den 26. marts 2014 besluttede Frederikshavn Byråd, efter indstilling fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at uddelegere beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner. Åben sag Sagsnr: 15/7043 Forvaltning: CTM Sbh: tihj Besl. komp: PMU/ØU/BR Beslutningen gik på, at beslutningskompetencen for lokalplaner der er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammer uddelegeres til Plan- og Miljøudvalget, mens beslutningskompetencen for lokalplaner der medfører udarbejdelse af et kommuneplantillæg uden foroffentlighedsfase uddelegeres til Økonomiudvalget. For alle øvrige planer forbliver beslutningskompetencen hos Byrådet. Det blev desuden besluttet at delegationen skulle evalueres senest et år efter beslutningen. Delegationen medfører at beslutningsprocessen forkortes med ca. 2 uger hvis Økonomiudvalget har beslutningskompetencen og med 6 uger hvis Plan- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen. Siden delegationen trådte i kraft, er der blevet behandlet 21 lokalplaner som enten forslag eller endelig vedtagelse. Beslutningskompetencen har for 3 planers vedkommende ligget hos Plan- og Miljøudvalget, 12 hos Økonomiudvalget og 6 hos Byrådet. Nærmere beskrivelse af lokalplanerne kan ses i vedhæftede bilag. Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at delegationen af beslutningskompetencen for lokalplaner fortsætter uændret. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Frode Thule Jensen. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Et flertal anbefaler indstillingen. Ida Skov kan ikke tiltræde. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 9 af 36

10 Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Indstillingen kom til afstemning. For stemte 28: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Steen Jensen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Per Nilsson (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Poul Sørensen (DF), Karsten Drastrup (DF). Imod stemte 3: Ida Skov (Ø), Søren Visti Jensen (F), Jens Porsborg (C). Indstillingen blev vedtaget. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Bilag Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf (dok.nr.29917/15) Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 10 af 36

11 4. Tillægsbevilling til klimasikring Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar 2015 samt møde den 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering af skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro samt investeringer i klimasikring på tilsammen 25 mio. kr. Åben sag Sagsnr: 14/9542 Forvaltning: CTM Sbh: sove Besl. komp: TU/ØU/BR Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært meddelt Frederikshavn Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte lånedispensation af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje 2015 på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til finansiering af akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af forventede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr. i Dispensationen er begrundet i de særlige klimamæssige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede økonomi. Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet, under henvisning til ministeriets udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsen 16, stk. 1, meddelt Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4 mio. kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde på grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og forebyggende klimatilpasningsinvesteringer. Der er således 18,5 mio. kr. til klimasikring. De 6,5 mio. kr. forventes anvendt til udbedring af de direkte skader fra uge 42. De resterende midler anvendes til klimasikringstiltag som: Opmåling af Å systemer Vurdering af Å systemernes kapacitet i forhold til den vandmængde, der må forventes at systemet skal kunne transportere. Udarbejdelse af en dynamisk model, som kan vise de forskellige klimasituationer Udarbejdelse af løsningsforslag til hvordan de forskellige værdier sikres. Dialog med borgerne om, hvilken løsning der vælges i det enkelte opland. Udbud af den valgte opgave Gennemførelse af den valgte løsning. Administrationen vil på næste udvalgsmøde fremlægge oplæg til prioritering af de forskellige vandløbssystemer. Administrationen udbyder opgaven jf. ovenstående på Ellings Å systemet i løbet af marts måned. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 11 af 36

12 Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende at 1. anlægsbevillingen placeres under Teknisk udvalg 2. der gives en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. til projekt Klimasikring. Bevillingen finansieres af yderligere låneoptag på 18,5 mio. kr. 3. rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. frigives Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Bilag Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr lånedispensation til klimatilpasningsinvesteringer.pdf (dok.nr.38004/15) Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 12 af 36

13 5. Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i Frederikshavn Havn Sagsfremstilling Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 26. marts 2014, at kommunen vil være sindet at tiltræde omdannelsen af Frederikshavn Havn A/S til kommunal selvstyrehavn, og som følge deraf også sindet, at meddele de nødvendige garantier i forbindelse med havneudvidelsen. Åben sag Sagsnr: 15/12441 Forvaltning: Center for Økonomi og Personale Sbh: kajo Besl. komp: ØU/BR Frederikshavn Havn er nu så langt i processen omkring den planlagte havneudvidelse, at den fornødne finansiering i Kommunekredit skal på plads. Havnen har qua det aktuelle renteniveau mulighed for at indgå en særdeles fordelagtig renteaftale med Kommunekredit. Der er endnu ikke indgået bindende kontrakt omkring havneudvidelsesprojektet. Der er fastsat et beløb på 600 mio. kr. ud fra de foreløbige indikationer, som er modtaget fra entreprenørerne. Byggeperioden for etape 1 af havneudvidelsen forventes at løbe i årene 2015, 2016 og Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, har nu rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune og beder kommunen om at godkende låneoptagelsen og påtage sig kautionsforpligtigelsen for lånet. Økonomiske konsekvenser I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 12, kan kommunen indtræde som selvskyldnerkautionist, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. 10 stk. 1 og 2. Det skal anføres, at der blandt andet i 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Generelt gælder, at alle kautioner for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten det beløb kautionen lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, kautionen lyder på. I dette tilfælde stilles kautionen til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, der vil være automatisk låneadgang til. Frederikshavn Kommune kan yde kautionen til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunal kaution for de faktiske udgifter til projektet. Pr. 31. december 2014 garanterer Frederikshavn Kommune for lån til Frederikshavn Havn for 82,9 mio. kr. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 13 af 36

14 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 12 indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, forpligtiger sig for ved at optage lån i Kommunekredit på op til 600 mio. kr. til anlægsudgifter i til udvidelse af Frederikshavn Havn, etape 1. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 14 af 36

15 6. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning i boligforeningens afdeling 1, 4 og 55 Åben sag Sagsnr: 15/6075 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om godkendelse af låneomlægning i boligforeningens afdeling 1 Det gamle Vesterport, afdeling 4 Mølleparken, og afdeling 55 Tunøvej, Viborggade m.fl.. Afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på kr. med obligationsrestgæld på kr. og restløbetid på 15,5 år (3 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt kontantlån på med løbetid på 16 år. (1,5 % kontantlån). Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca kr. Afdeling 4 omfatter 2 lån store oprindeligt kr. med obligationsrestgæld på kr. og restløbetid på 15,5 år (4 % kontantlån), og kr. med obligationsrestgæld på kr. og restløbetid på 15,5 år (4 % kontantlån), der ønskes konverteret til et nyt kontantlån på henholdsvis kr. og kr. begge med løbetid på 16 år (1,5% kontantlån). Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca kr. Afdeling 55 omfatter lån stort oprindeligt kr. med obligationsrestgæld på kr. og restløbetid på 23,5 år (3 % kontantlån) ønskes konverteret til et nyt kontantlån på kr. med løbetid på 24 år. Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca kr. Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri. I henhold til 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer bl.a. at det nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 15 af 36

16 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 16 af 36

17 7. Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk A.m.b.a. Sagsfremstilling Hørby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev, anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved Kommunekredit på kr. til finansiering af opsætning af ny røggasventilator, forbrændingsventilator, ny tavle og styring samt nyt værksted. Lånet forventes optaget med en løbetid på 15 år. Udskiftningen sker for at optimere anlægget i forbindelse med etablering af transmissionsledningen til Thorshøj og Østervrå. Åben sag Sagsnr: 15/10447 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. 10 stk. 1 og 2. Det skal anføres, at der blandt andet i 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån. Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet. I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne. Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for Hørby Varmeværk A.m.b.a. Det drejer sig om 6 lån, hvor restgælden pt. er på ,24 kr. Økonomiske konsekvenser Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til kr. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 17 af 36

18 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til kr. til Hørby Varmeværk A.m.b.a. til investering i opsættelse af røggasventilator, forbrændingsventilator, ny tavle og styring samt nyt værksted. 2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Steen Jensen forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Bilag Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti.pdf (dok.nr.44014/15) Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 18 af 36

19 8. Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk Sagsfremstilling Præstbro Kraftvarmeværk har ved brev af 19. februar 2015, anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved KommuneKredit på kr. til finansiering af udskiftning af varmekedel til en ny energibesparende varmekedel. Lånet forventes optaget med en løbetid på 5 år. Udskiftningen af kedlen forventes at give en årlig besparelse på ca kr., hvilket vil gøre, at der kan leveres billigere varme til værkets forbrugere. Åben sag Sagsnr: 15/10442 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. 10 stk. 1 og 2. Det skal anføres, at der blandt andet i 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån. Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet. I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne. Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for Præstbro Kraftvarmeværk. Denne blev indfriet pr. 31. december Økonomiske konsekvenser Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til kr. Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 19 af 36

20 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til kr. til Præstbro Kraftvarmeværk, til investering i ny varmekedel. 2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen og Mogens Brag. I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen, Poul Sørensen, Jens Porsborg, Steen Jensen og Per Nilsson. Bilag Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro Kraftvarmeværk.docx (dok.nr.43922/15) Frederikshavn Byråd - Referat marts 2015 Side 20 af 36

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 8. oktober 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 16. december 2015. Tid 19:00. Sted. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 16. december 2015. Tid 19:00. Sted. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 16. december 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Carsten Sørensen, Mette Hardam, Bjarne Kvist Poul Sørensen,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. november 2013 Tid 11:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A)

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Dagsorden Frederikshavn Byråd Ordinært møde Mødetidspunkt: 04-10-2017 19:00 Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Tilstede: Fraværende: Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Renate

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Dagsorden Frederikshavn Byråd Ordinært møde Mødetidspunkt: 29-11-2017 19:00 Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Bent H. Pedersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 26. august Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 26. august Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 26. august 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Kristina Lilly Frandsen, Jens Hedegaard Kristensen Lisbeth Erlandsen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 28. januar Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 28. januar Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 28. januar 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Lars Møller Lisbeth Erlandsen Lars Møller (V) Anders

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Kenneth Bergen Steen Jensen, Renate

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 28. oktober Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 28. oktober Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 28. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm, Irene Hjortshøj Lisbeth Erlandsen,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1 Skifergasprojekt. Erik Sørensen, Jens Porsborg, Mogens Brag

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1 Skifergasprojekt. Erik Sørensen, Jens Porsborg, Mogens Brag Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 27. november 2013 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1 Skifergasprojekt

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere