En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret."

Transkript

1 Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer Sagsnr Doknr Dato Hermed fremsendes til orientering en oversigt over ændringer i den kommunale lånebekendtgørelse, der er gennemført med den nye vedlagte bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garanter m.v. En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Den nye kommunale lånebekendtgørelse omfatter bl.a. følgende ændringer: 1. Det er præciseret, at kommunernes låneramme svarer til summen af de regnskabsførte udgifter fratrukket indtægter fra eventuelle anlægstilskud, dvs. de nettoudgifter som kommunen har afholdt til formål nævnt under 2, stk. 1: 2, stk. 1. En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 3, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter: 2. Det er præciseret, at udskilte kommercielle aktiviteter på elektricitetsområdet ikke er omfattet af kommunernes automatiske låneadgang til kollektive energiforsyningsanlæg, jf. 2, stk. 1, nr. 5: 2, stk. 1, nr. 5) Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Til energiforsyningsanlæg kan der uanset bestemmelsen i 10, stk. 1, optages nominelle lån med op til fem års afdragsfrihed. 3. Kommunernes automatiske låneadgang til installation af elektricitets- eller varmeanlæg er udvidet til at omfatte eksisterende ejendomme til kommunale formål. Den nye automatiske låneadgang omfatter altså ikke kun ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, men eksisterende ejendomme til kommunale formål: 2, stk.1, nr. 7) Udgiften til installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende, energikilder i eksisterende ejendomme til kommunale formål. 4. Kommunernes automatiske låneadgang til almene ældreboliger er udvidet med skæve boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere, jf. 2, stk. 1, nr. 12, samt 3, stk. 2, nr. 1: 2, stk. 1, nr. 12) Udgiften, ekskl. grundkapitalen, ved opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældreboliger i medfør af lov om almene boliger m.v., udgif-

2 ten til udbedringsarbejder m.v. i kommunale almene ældreboliger efter samme lovs 91, stk. 8 og 92, stk. 3, jf. 96, udgiften til ekstraordinære renoveringsarbejder i kommunale ældreboliger efter samme lovs 98, stk. 2, udgiften ved opførelse, erhvervelse eller ombygning af skæve boliger efter samme lovs 149 a og udgiften til udbedring af byggeskader i kommunale ældreboliger efter samme lovs 157, stk. 1 og 2. Til ældreboligformål og skæve boliger kan der uanset bestemmelsen i 10, stk. 1, optages lån i kreditinstitutter og i KommuneKredit efter reglerne i lov om almene boliger m.v. 3, stk. 2, nr. 1. Almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, skæve boliger og støttede private andelsboliger eller ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v. 5. Det er præciseret, at kommunernes automatiske låneadgang efter 2, stk. 1, nr. 16 alene omfatter kommunens nettoudlån og ikke forrentningen af lån til betaling af ejendomskatter m.v.: 2, stk. 1, nr. 16) Udgiften til lån efter 1, stk. 1, i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, fratrukket de i regnskabsåret indfriede lån. 6. Lån og aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der overtages fra en anden kommune ligestilles i lånebekendtgørelsen, jf. 2, stk. 2, nr. 4: 2, stk. 2, nr. 4) Lån og aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der overtages fra en anden kommune eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. 3, stk. 1, nr. 3, 4, 6 og 7, når lånet eller aftalen tidligere er optaget eller indgået i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller tilsvarende tidligere bestemmelser fastsat af økonomi- og indenrigsministeren. 7. Det er præciseret i bestemmelsen om henregning af garantier for lån, jf. den tidligere 3, stk. 1, nr. 5, at også garanti- og sikkerhedsstillelse for aftaler, herunder leje- og leasingaftaler m.v. skal henregnes til kommunens låntagning. Bestemmelsen er derudover flyttet til 3, stk. 1, nr. 8: 3, stk. 1, nr. 8) Lån eller aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der ikke er omfattet af nr. 1-7, i det omfang kommunen meddeler garanti eller anden sikkerhed for lånet eller aftalen, og lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. 8. Der er etableret en ny kommunal bestemmelse med 3, stk. 4 om tidsbegrænsede leje- og leasingaftaler uden deponeringspligt, hvilket indebærer, at kommunen ikke længere skal søge ministeriet om dispensation i disse sager: 3, stk. 4. De aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der er omfattet af stk. 1, nr. 6, 7 og 8, henregnes dog ikke til kommunens låntagning, såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for forlængelse. 9. Fremadrettet er der - for nye aftaler indgået fra og med etableret en forkortet kommunal deponeringsperiode på 1 år og en forenklet frigivelsesprofil på 1/25 årligt i 25 år, jf. 6, stk. 3: 6, stk. 3. I låneperioden eller aftaleperioden kan der af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer efter 1 år årligt hæves eller frigives med en femogtyvendedel (1/25) i 25 år. Endvidere kan der hvert år i låneperioden eller aftaleperioden hæves eller frigives de til de deponerede beløb tilskrevne renter. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme. 2

3 10. Løbetiderne på kommunal låntagning og garantistillelse til kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) er blevet ligestillet i lånebekendtgørelsen, jf. 10, stk. 1: Lån kan optages som annuitetslån, serielån, eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger m.v. Lån til formål efter 2, stk. 1, nr. 5, kan dog optages med løbetid op til 30 år. 11. Kommunal anvendelse af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler forudsætter, at et underliggende lån er optaget, dvs. hjemtaget. Derfor er det præciseret, at simple rente- og/eller valutaswap-aftaler jf. 10, stk. 4 alene kan anvendes, når underliggende lån er optaget, dvs. hjemtaget. 10, stk. 4. En kommune kan omlægge lån, der er optaget, ved hjælp af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner. 12. Med henblik på forenkling er det præciseret, at kommuner i henhold til 12 kan stille garanti for lånetyper, som kommunen selv kan anvende, herunder også finansielle instrumenter, dvs. rente- og valutaterminsforretninger samt simple renteog/eller valutaswap-aftaler. Derudover er det præcisere, at kommuner kun kan vedstå garantier ved omlægning af lån, der følger de kommunale vilkår for omlægning af lån, jf. 2, stk. 2, nr. 3: 12, stk. 1. Garanti for lån kan kun meddeles, hvis lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10, stk. 1-4 samt 2, stk. 2, nr Kommunal garantistillelse til kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) skal følge vilkårene for låntagning efter 10, stk. 1 samt 2, stk. 1, nr. 5. Derfor udgår den kommunale adgang til at stille garanti til kollektive energiforsyningsselskaber efter 12, stk. 2, hvorfor bestemmelsen alene omfatter kommunernes garantistillelse for lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål: 12, stk. 2. Garantier for lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål følger uanset stk. 1 løbetidsreglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 14. Som følge af justeringen af kommunalreformen er der indsat en ny bestemmelse om kommuners indtræden i selskaber eller lignende uden statsforvaltningens samtykke efter sundhedslovens 78, stk. 6, dvs. i forhold til de konkrete aftaleforhold, som er godkendt af ministeren for sundhed og forebyggelse: 14, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere uden samtykke efter stk. 1 pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, institution, et selskab eller lignende efter sundhedslovens 78, stk. 7, som er godkendt af ministeren for sundhed og forebyggelse. 15. Bestemmelsen i 16, stk. 2 er omformuleret til at omfatte dispensation til optagelse af kortvarig låntagning, dvs. til mellemfinansiering i særlige tilfælde: 16, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation til optagelse af kortvarige lån. 3

4 16. Med den nye 16, stk. 3 får kommuner adgang til at overføre lånedispensationer til anlægsprojekter til ét efterfølgende år, hvis anlægsprojektet er igangsat - helt eller delvist - ved bindende anlægskontrakt, hvilket indebærer, at kommunen ikke længere skal søge ministeriet om dispensation i disse sager: 16, stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i 2, stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiviteter, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal lån dog senest være optaget ét år efter den i 2, stk. 3, anførte frist. 17. Med den nye 16, stk. 4 får kommuner adgang til - i det oprindelige anvendelsesår - at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for en lånepuljes formål, hvilket indebærer, at kommunen ikke længere skal søge ministeriet om dispensation i disse sager: 16, stk. 4. En dispensation i henhold til stk. 1 kan i det regnskabsår, hvortil dispensationen oprindelig er meddelt, anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter inden for samme formål, som dispensationen er meddelt til. 18. Ikrafttrædelsesbestemmelser Der er indsat en særlig ikrafttræden den 1. juli 2014 for ændringen i forhold til lovændringen af sundhedsloven, jf. 14, stk. 3. For at forenklingen af lånepuljeadministrationen allerede får virkning fra og med regnskabsåret 2013, dvs. i forhold til meddelte lånedispensationer for 2013 samt formålskonverteringer af lånedispensationer i 2013 jf. 16, stk. 3 og 4, er der indsat en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse: 18, stk , stk. 3, træder i kraft den 1. juli , stk. 3 og 4, har virkning fra og med regnskabsåret Ændring i forhold til færgeoverfart i bilag 1 jf. 2, stk. 1, nr. 17: Samsø-Hov Rederiet Færgen, 3700 Rønne ved afdeling Samsø Færgen Særligt vedr. ansøgning om lånedispensation for 2014/15 til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller Der er som tidligere udmeldt i brev af 28. juni 2013 om budgetlægning for 2014, afsat en lånepulje for 2014 og 2015 på samlet 50 mio. kr. til erhvervelse af ejendomme med henblik på videresalg til opførelse af vindmøller. Puljen er målrettet vindmølleprojekter med mindst 5 vindmøller med en samlet kapacitet på mindst 15 MW. Ved stor søgning til puljen vil større projekter blive prioriteret. Det bemærkes, at erhvervelse af ejendomme kan være omfattet af automatisk låneadgang efter lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 8, vedr. udgifter omfattet af beslutninger efter lov om byfornyelse mv. eller 2, stk. 1, nr. 14, vedr. udgiften til erhvervelse af arealer mv. til kommunal jordforsyning. I det omfang det er tilfældet, er det ikke relevant at søge om lånedispensation fra lånepuljen. Ansøgning kan eksempelvis være relevant ved erhvervelse af erhvervsejendomme, der ikke er beliggende i mindre byer, og som ikke er angivet med benyttelseskode landbrug, eller opkøb af boligejendomme, der ikke er nedslidte. 4

5 Fristen for ansøgning om lånedispensation var oprindelig den 14. januar 2014, men da lånepuljen endnu ikke er fordelt, er der stadig mulighed for at søge via ansøgningsskemaet LånEjendom_2014 på Særligt vedr. ansøgning om lånedispensation for 2014/15 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder Der er som tidligere udmeldt, ligeledes etableret en lånepulje for 2014 og 2015 på samlet 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. I medfør af lov om erhvervsfremme kan kommunerne i forbindelse med indkøb af bredbånd og mobildækning til egne institutioner eller medarbejdere under en række forudsætninger stille krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbånds- og mobildækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Erhvervsstyrelsens vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme forventes udstedt primo Puljen målrettes mer-anlægsudgifter som følge af denne type dækningskrav til etablering af infrastruktur til bredbånd og mobildækning. Fristen for ansøgning om lånedispensation var oprindelig den 14. januar 2014, men da lånepuljen endnu ikke er fordelt, er der stadig mulighed for at søge via ansøgningsskemaet LånDækning_2014 på Evt. spørgsmål kan rettes til Martin Randrup Klintholm på telefon eller elektronisk via e-post: Statsforvaltningen er underrettet om ovenstående. Med venlig hilsen Martin Randrup Klintholm 5

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1580. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse,

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006,

Læs mere

A^^t %J^*& j t /tf. Søren Hermansen. Samsø Energi og Miljøkontor. Langgade 24. 8305 Samsø

A^^t %J^*& j t /tf. Søren Hermansen. Samsø Energi og Miljøkontor. Langgade 24. 8305 Samsø k INDENRIGSMINISTERIET Søren Hermansen Samsø Energi og Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Dato: Kontor: J. nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: 27. juli 1999 2.0. ja ja/samsø Der fremsendes lånebekendtgørelse af 17.

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Maj 2013 Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler I

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af Biogasinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Kommuners Låntagning Kommuner kan som udgangspunkt ikke lånefinansiere kommunens udgifter, alt skal skattefinansieres.

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere