Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune."

Transkript

1 Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER... 4 SE- nummer... 4 Juridisk ansvarlig... 5 Pædagogisk læreplan... 5 Sprogvurdering og sprogstimulering... 5 Et sundt frokostmåltid... 5 Optagelsesregler... 5 Børn med særlige behov... 6 Støttepersoner... 6 Tværfagligt samarbejde... 6 Tavshedspligt... 6 Underretningspligt... 7 Sundhed... 7 Sammenlignelig brugerinformation... 7 PERSONALEFORHOLD... 7 Normering og personalesammensætning... 7 Personalenormering, uddannelseskrav mv Løn og ansættelsesvilkår... 7 Arbejdsmiljø... 7 Børneattest... 8 Rygning... 8 Praktikpladser... 8 Sociale forpligtelser... 8 FORÆLDREBESTYRELSE... 8 Vedtægter... 8 KONTROL OG TILSYN... 8 SIKKERHEDSSTILLELSE OG ØKONOMI... 9 Depositum... 9 Driftsgaranti... 9 Økonomisk hæderlighed... 9 Forsikring TILSKUD Driftstilskud Bygnings- og administrationstilskud VENTELISTE, OPTAGELSE, OPSIGELSE/UDMELDELSE OG LUKKEDAGE Venteliste Optagelse i privatinstitution Opsigelse og udmeldelse af børn Lukkedage EGENBETALING Fripladstilskud (økonomisk tilskud) Socialpædagogisk fripladstilskud Side 2 af 14

3 Søskendetilskud Manglende egenbetaling Indberetningsliste KLAGEADGANG FORHOLD VED OPHØR Misligholdelse Tilskud fra andre kommuner Konkurs Erstatningsansvar Opsigelsesvarsel Side 3 af 14

4 LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET Privatinstitutioner oprettes efter i dagtilbudsloven og skal leve op til formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. Dagtilbudsloven 1 og 7 For at blive godkendt som privatinstitution skal lokaleforholdene opfylde de samme krav, som der stilles til en tilsvarende kommunal institution. Det betyder, at der forud for eller i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om oprettelse af privatinstitution, skal foretages en byggesagsbehandling i teknisk forvaltning, idet ordningen skal opfylde kravene jf. Bygningsreglementets forskrifter hvad angår blandt andet garderober, M2 pr. barn, toiletforhold, ventilation, efterklang og personalefaciliteter. Legepladsen skal leve op til standarder i DS/EN 1176 (almindelige legeredskaber) DS/EN (faldunderlag) og DS 1500 (naturlegeredskaber) Legepladsens sikkerhed skal kunne dokumenteres. Vejen Kommune har certificerede legeplads ansvarlige, som privatinstitutionen kan købe til udarbejdelse af sikkerhedsrapport for legepladsen. Derudover skal Privatinstitutionen efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner til brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn mv. Der kan søges om oprettelse af børnehave for børn i alderen 2,9 år og til d. 1. april det år barnet starter i skole, eller til aldersintegreret institution til børn i alderen ½ år og til d. 1. april, det år barnet starter i skole. Kommunale politikker for daginstitutionsområdet Vejen kommune har en forventning om at privatinstitutioner efterlever de standarder, der er beskrevet i de kommunale politikker på dagpasningsområdet. Herunder: Temaplan for børn og unge Temaplan for trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet Overgang fra dagtilbud til skole Tværfagligt samarbejde Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune OPGAVER SE- nummer Ved oprettelse af en privatinstitution, skal ordningen have tildelt et SE nummer. SE nummeret skal bl.a. anvendes ved indberetning af A skat, samt når ordningen skal indberette den skattepligtige indkomst til skattemyndighederne. SE nummeret anvendes til indbetaling af tilskud fra Vejen Kommune til privatinstitutionen. Side 4 af 14

5 Juridisk ansvarlig Privatinstitutionen kan drives af en virksomhed, en gruppe forældre, en forældreforening, en selvejende institution eller andre. Dersom det er en forældregruppe, der ønsker at drive en privatinstitution, har Vejen Kommune besluttet, at der skal udpeges en juridisk ansvarlig. Den juridisk ansvarlige er den person Vejen Kommune henvender sig til i anliggender af såvel økonomisk som juridisk art, og denne har således ansvaret for de aftaler, der er indgået med kommunen. Den juridisk ansvarlige har endvidere det juridiske/økonomiske ansvar overfor andre, fx ansatte i henhold til ansættelsesbreve herunder ansættelsesregler. Den juridisk/økonomisk ansvarlige har endvidere ansvaret for, at lovgivningens regler i øvrigt er overholdt i forbindelse med drift af privatinstitutionen. Pædagogisk læreplan Privatinstitutionen skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan jf. dagtilbudsloven 8 til 10. Læreplanen skal indeholde mål for arbejdet med de seks læringstemaer, metode og aktiviteter og evalueringsform. Derudover skal læreplanen indeholde handleplan for overgangen mellem børnehave og skole, samt en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med børn med særlige behov. Som en integreret del af læreplanen skal det fremgå hvordan børnenes perspektiv danner grundlaget for udviklingen af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i daginstitutionen. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen jf. lov om retssikkerhed 43 stk. 2 Sprogvurdering og sprogstimulering Privatinstitutionen skal sikre overholdelse af Dagtilbudslovens bestemmelser af sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn ( 11). Et sundt frokostmåltid Privatinstitutionen følger Lov 212 vedtaget af Folketinget den Optagelsesregler Privatinstitutionen er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning. Privatinstitutioner skal selv træffe afgørelse om optagelse i privatinstitutionen. Et barn skal være optaget på en kommunal venteliste, inden det kan indskrives i en privatinstitution. Side 5 af 14

6 Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i institutionen. Privatinstitution skal gennem sine optagelsesregler sikre samme rummelighed som i kommunens institutioner. Privatinstitutionen kan kun afvise at optage børn, såfremt der ikke er plads i institutionen. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Optagelse af handicappede børn kan kun nægtes, hvis privatinstitutionen ikke er eller kan indrettes til varetagelse af barnets behov. Eller hvis det i samarbejde med den kommunale tilsynsførende skønnes, at personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Børn med særlige behov Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til den pædagogiske konsulent eller psykologenheden i kommunen med henblik på råd, vejledning og/eller en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Såfremt privatinstitutionen ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at flytte barnet til en anden institution. Støttepersoner Privatinstitutionen har mulighed for at søge om specialpædagogisk bistand, ved at følge kommunens procedure for ansøgning herom. Tværfagligt samarbejde Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i Vejen kommune. Tavshedspligt Personale i privatinstitutionen har tavshedspligt i lighed med personale i kommunens institutioner jf. borgerlig straffelov 152. Tavshedspligten betyder, at personer der igennem deres arbejde i privatinstitutionen får kendskab til børns og forældres personlige forhold skal respektere disse oplysninger. Det er strafbart at videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende eller udnytte disse fortrolige oplysninger på en retsstridig måde. Fortrolige oplysninger må almindeligvis alene videregives til kommunen, når forældrene har givet samtykke hertil. Side 6 af 14

7 Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Underretningspligt Personalet i privatinstitutioner har skærpet underretningspligt ifald man får kendskab til forhold, der giver anledning til bekymring jf. serviceloven 153. Underretningspligten er ikke i strid med ovennævnte tavshedspligt. Sundhed Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav og retningslinjer vedrørende forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold mv. Anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedr. børn og ernæring Vejledning om hygiejne i daginstitutioner Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende børns sygdom Sammenlignelig brugerinformation Privatinstitutionen skal offentliggøre de obligatoriske oplysninger jf. bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation 9 PERSONALEFORHOLD Normering og personalesammensætning Personalenormering, uddannelseskrav mv. Privatinstitutionen følger det serviceniveau, der tilbydes i Vejen Kommunes offentlige dagtilbud. Vejen kommune stiller samme krav til privatinstitutionen som til de kommunale institutioner vedr. normering og andel uddannet personale. Privatinstitutionen kan sammensætte sin personalegruppe efter eget ønske, dog er der en forventning om at 70 % af personalegruppen er uddannede pædagoger. Driftstilskuddet pr. barn er beregnet på grundlag af en personalesammensætning med minimum 70 % pædagoger. Løn og ansættelsesvilkår Privatinstitutionen ansætter og afskediger selv personale. Det er privatinstitutionen, der sikrer, at overenskomster er i overensstemmelse med gældende love og regler. Privatinstitutionen beregner og udbetaler løn og feriepenge mv. til de ansatte. Arbejdsmiljø Privatinstitutionen skal efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering APV. Side 7 af 14

8 Børneattest Privatinstitutionen skal indhente børneattest ved ansættelse af personale. Rygning Privatinstitutionen følger gældende lovgivning på området. Praktikpladser Privatinstitutionen skal være åben for at modtage pædagogstuderende i og 3. praktikperiode og for at ansættelse af pædagogiske assistentelever i praktikperiode. Sociale forpligtelser For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, skal privatinstitutionen være åben overfor at modtage og/eller ansætte personer med løntilskud, i arbejdsprøvning, jobtræning, flexjob mm. FORÆLDREBESTYRELSE Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter, som skal forelægges Vejen kommune dels ved godkendelse af institutionen og dels ved ændringer i vedtægterne. Godkendelse af institutionen er betinget af, at vedtægterne ikke er i modstrid med gældende love og regler. Af vedtægterne skal fremgå formål med institutionen, forældrebestyrelsens sammensætning og kompetence, optagelsesregler, udmeldelsesregler, opsigelsesvarsel ved manglende egenbetaling fra forældrene, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud. Af vedtægterne skal det endvidere fremgå, at privatinstitutionen hvert år indsender sit årsregnskab til Vejen kommune til orientering. Vejen Kommune forventer, at driften af privatinstitutionen foregår i et samarbejde med personale og bestyrelse. Derved sikres forældrene reel indflydelse på privatinstitutionens drift og dagligdag. Det pædagogiske ansvar ligger hos lederen og bestyrelsen af privatinstitutionen. KONTROL OG TILSYN Vejen kommune fører tilsyn med privatinstitutioner og kan trække godkendelsen tilbage, hvis privatinstitutionen ikke lever op til de betingelser, som lå til grund for godkendelsen. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Tilsynet skal forgå frit og uhindret, og privatinstitutionen skal give adgang til dokumentation i forhold til godkendelsesgrundlaget. Side 8 af 14

9 Tilsynet omfatter blandt andet: Pædagogik Læreplanen inkl. børnemiljøvurderingerne Trivsel Personalesammensætning og personalekvalifikationer Fysiske rammer Sikkerhed Overholdelse af gældende lovgivning herunder pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og et sundt frokostmåltid Retningslinjer for legepladssikkerhed Privatinstitutionens godkendelsesgrundlag og egne mål Privatinstitutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af privatinstitutionen selv. Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes revideret regnskab til Afdelingen for dagtilbud og Skole i Vejen kommune, da kommunen skal sikre, at det kommunale tilskud ikke går til ulovlige formål. Regnskabet skal være underskrevet af leder og bestyrelsesformand for den private institution. Privatinstitutionen er ansvarlig overfor sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber. Såfremt privatinstitutionens ejere har økonomisk overskud, kan dette anvendes til andre formål end egentlig institutionsdrift. Overskuddet kan for eksempel reinvesteres i privatinstitutionen. SIKKERHEDSSTILLELSE OG ØKONOMI Depositum I forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution stiller Vejen Kommune krav om et depositum på kroner. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. Beløbet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Driftsgaranti Vejen kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Driftsgarantien er grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Økonomisk hæderlighed Vejen kommune stiller krav om, at privatinstitutionen har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Side 9 af 14

10 Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for private institutioner. Det er lovpligtigt at privatinstitutioner tegner en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsforsikring for sine ansatte. Disse forsikringer dækker eventuelle følger af en arbejdsskade/arbejdsulykke eller sygdom på grund af arbejdet. Eventuelle skader på børnenes eller de ansattes ejendele vil normalt være dækket af forældrenes/de ansattes forsikringer. TILSKUD Driftstilskud Privatinstitutionen modtager et driftstilskud pr. barn afhængigt af barnets alder. Driftstilskuddet udgør den gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgift for aldersgruppen eksklusiv udgifter til støttepædagoger. Bygnings- og administrationstilskud Herudover modtager privatinstitutionen et bygningstilskud samt et administrationsbidrag pr. barn. Bygningstilskuddet svarer til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende daginstitutioner i kommunen. Tilskuddet er udelukkende baseret på udgifter til husleje. Administrationstilskuddet udgør 2,1 procent af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud. Tilskuddet ydes til administration af løn, bogføring, budget, regnskab samt revision og personalejuridisk bistand. Tilskuddet fastsættes for et år ad gangen. Den aktuelle tilskudsstørrelse kan fås ved henvendelse til Vejen Kommune. Et barn skal benytte pladsen i privatinstitutionen for, at der kan udbetales tilskud. Tilskuddet bliver beregnet på grundlag af det antal børn, der er indskrevet d. 1. i udbetalingsmåneden tilskuddet betales forud. Inden udbetaling finder sted, reguleres der i forhold til det faktiske børnetal/timetal. Hvis et barn bliver indmeldt eller udmeldt pr. den 15. i en måned, skal dette tydeligt fremgå af indberetningslisten til afregning af tilskud. Det fastsatte børnetal kan ikke ændres uden byrådets godkendelse. I beregning af tilskud tages højde for privatinstitutionens åbningstid, således at tilskuddet nedsættes i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid. Side 10 af 14

11 Tilskuddet bortfalder, når barnet bliver udmeldt og/eller 1. april det år hvor barnet stater i skole. VENTELISTE, OPTAGELSE, OPSIGELSE/UDMELDELSE OG LUK- KEDAGE Venteliste Det er privatinstitutionen, der fører en venteliste til deres institution, herunder også fastsættelse af ventelistekriterier. Forældre der ønsker deres barn optaget i en privatinstitution, skal således selv tage kontakt til den daglige leder for at få barnet skrevet op på venteliste eller indmeldt. Optagelse i privatinstitution Det er den daglige leder, der afgør, hvem der skal indmeldes dog under hensyntagen til de generelle regler omkring optagelse og privatinstitutionens egne optagelsesregler. Opsigelse og udmeldelse af børn Privatinstitutioner kan ikke opsige børn fra en plads i en privatinstitution, medmindre der er tale om ganske særlige tilfælde. Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i institutionen. Lukkedage Privatinstitutioner kan indføre lukkedage. Såfremt privatinstitutionen ønsker at indføre lukkedage skal kriteriet for lavt fremmøde fremgå af vedtægterne. Eventuelle lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. EGENBETALING Privatinstitutionen fastsætter og offentliggør selv forældrenes egenbetaling. Der er ikke noget loft for forældrenes egenbetaling i privatinstitution. Regler for varsling af takstforhøjelser skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter. Privatinstitutionen opkræver selv forældrebetalingen. Fripladstilskud (økonomisk tilskud) Reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrenes egenbetaling efter gældende bekendtgørelse gælder også for privatinstitutioner. Forældre kan søge om nedsættelse af betalingen, hvis husstandens samlede indtægt ligger indenfor de gældende indkomstgrænser det pågældende år. Side 11 af 14

12 Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med regler om fripladstilskud. Ved henvendelse til Vejen Kommune kan forældre få ansøgningsskema samt vejledning i berettigelse og størrelse af tilskud mv. Fripladstilskuddet udbetales til privatinstitutionen sammen med det kommunale grundtilskud, og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Socialpædagogisk fripladstilskud Jf. Dagtilbudsloven skal kommunen give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Hvis den daglige leder skønner, at der foreligger en sådan situation, skal lederen orientere forældre om muligheden for tilskuddet og opfordre dem til at tage kontakt til Vejen Kommune. Socialpædagogisk fripladstilskud udbetales til privatinstitutionen og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Søskendetilskud Har forældre børn i flere pasningsordninger, kan der ydes søskendetilskud efter gældende regler. For at børnene kan blive omfattet af søskendetilskud, skal eventuelle søskende være i: Kommunal dagpleje Kommunale daginstitutioner Selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Kommunale skolefritidsordninger Tilskud til børn i frit valg ordning efter kapitel 15 i Dagtilbudsloven Privatinstitutioner, hvortil kommunen yder tilskud Forældres egenbetaling for børn tilknyttet skolefritidsordninger ved friskoler / privatskoler indgår ikke i beregningen af søskendetilskud. Søskendetilskud for børn i privatinstitutioner bliver beregnet på grundlag af de oplysninger, der fremgår af de indsendte indberetningslister. Søskendetilskuddet udbetales til privatinstitutionen sammen med det kommunale grundtilskud og et eventuelt fripladstilskud, og skal anvendes til at reducere forældres egenbetaling. Manglende egenbetaling Hvis forældre ikke betaler for opholdet i privatinstitutionen er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af pladsen i dagtilbuddet. Side 12 af 14

13 Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnets med et aftalt varsel jf. Privatinstitutionens vedtægter. Indberetningsliste Hver måned skal der indsendes indberetningsliste over det antal børn, der er indmeldt og begyndt i privatinstitutionen. Indberetningslister fremsendes til Vejen Kommune og skal returneres senest d. 10. hver måned, så udbetaling af tilskud til privatinstitutionen kan ske sidst i måneden. KLAGEADGANG Klage over fastsættelse af kommunens kriterier for godkendelse kan påklages til Byrådet eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen afhængig af klagens art. Kommunens afgørelse om godkendelse, der ifølge privatleverandørens opfattelse er ulovlig, kan indberettes for det kommunale tilsyn. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, eller hvis kommunen beslutter at flytte barnet til en anden institution. FORHOLD VED OPHØR Misligholdelse Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder. Tilskud fra andre kommuner I forbindelse med en godkendelses ophør er privatinstitutionen forpligtet til at oplyse Vejen kommune om, hvilke børn den modtager fra andre kommuner. Konkurs Ejerne af privatinstitutionen/den juridisk ansvarlige hæfter for et eventuelt underskud i forbindelse med ophør af privatinstitutionen. Hvis en privatinstitution går konkurs hæfter Vejen kommune ikke for de ansattes krav på løn og feriepenge. Erstatningsansvar Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig overfor sine ejere efter reglerne om for eksempel aktieselskaber eller anpartsselskaber og dansk rets almindelige straffebestemmelse og er ikke ansvarlig over for kommunen. Side 13 af 14

14 Opsigelsesvarsel Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til den 1. april Såfremt privatinstitutionen ikke lever op til de kriterier, privatinstitutionen blev godkendt på baggrund af, kan kommunen opsige aftalen med kortere varsel. Side 14 af 14

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015 Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune August 2015 Revideret oktober 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kommunal dagpleje... 3 Kommunal daginstitution...

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud Godkendt af Køge Byråd 2015 Indhold Baggrund...3 Ansøgningen...3 1. Depositum... 3 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse... 3 3. Tro- og loveerklæring...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Boiskov Natur og Udebørnehave

Boiskov Natur og Udebørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Boiskov Natur og Udebørnehave 1 Forankring Stk.1 Institutionens navn er Boiskov Natur og Udebørnehave. Stk.2 Institutionen er beliggende i Aabenraa Kommune på adressen

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere