Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD

2 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse Indledning Velkomstbrev Velkomstbrev Introduktion til praktikken Elevens forudsætninger fra teori 1, 2 og Tilrettelæggelse af praktikperioden Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Forventningssamtale Evalueringssamtaler Midtvejsevaluering Slutevaluering At være elev i praksis Forventninger til eleven Forventninger til den praktikansvarlige Forventninger til praktikvejlederen Mål for praktikuddannelsen Mål for praktik 3 for social- og sundhedsassistenter Logbog Overenskomst Praktiske oplysninger Evaluering af praktikperioden Bilag 1: Evaluering af praktikperioden Bilag 2: Aktivitetsanalyse Bilag 3: Standpunktsskema 2

3 1. Indledning Rekruttering af kvalificerede medarbejdere sker bl.a. gennem elevuddannelse, hvor de 3 praktikperioder er vigtige. Valg af rammer, vilkår og indhold i praktikuddannelsen skal være med til at sikre, at social- og sundhedsassistenteleven kan arbejde med målene for praktikperioden. Praktikuddannelsen foregår i tæt samarbejde mellem eleven, praktiksted og Social- og Sundhedsskolen, og derfor er ansvaret tredelt mellem de tre parter. Ældreplejen er godkendt som praktiksted af den tidligere Fællesbestyrelse i Vejle Amt til at modtage social- og sundhedsassistentelever i praktikperiode 3. Praktikhåndbogen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen med praktik-3 i Fredericia Kommune er et arbejdsredskab for eleven og de medarbejdere, der deltager i afviklingen af praktikperioden. Hensigten med praktikhåndbogens indhold er, at alle der arbejder i Ældreplejen i Fredericia Kommune har et fælles materiale at arbejde ud fra. Praktikstedet vil altid have en ajourført praktikhåndbog, og eleven får bogen i forbindelse med opstart. Praktikhåndbogen supplerer Uddannelsesordningen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, undervisningsplan fra Fredericia skolen og elevens uddannelsesmappe med elevens personlige uddannelsesplan 1.1 Velkomstbrev 1 Eleverne får brev fra uddannelseskonsulenterne, hvor der oplyses hvor deres praktik skal foregå. Samt relevante telefon nummer på praktikstederne. 1.2 Velkomstbrev 2 Fra selve praktikstedet sendes til eleven 4 til 6 uger inden praktik start følgende: Arbejdsplan. Oplysninger på hvem som skal være vejleder. Samt øvrige materialer fra distriktet. 3

4 1.2 Introduktion til praktikken. Af velkomstbrevet vil dato, mødetidspunkt og sted fremgå. Mødet er en del af praktikperioden. Der vil blive drøftet forventninger til praksis. Følgende materiale udleveres på mødet: Praktikhåndbogen - Ledelsesgrundlaget - Ældreområdets værdigrundlag - Læringsmiljø folder - Visitation - Information om temadag i forflytning 2. Elevens forudsætninger fra teori 1, 2 og 3. Alle social- og sundhedsassistentelever har fået udleveret en uddannelsesbog på Social- og Sundhedsskolen, som medbringes på praktikstedet. Uddannelsesbogens indhold: - Elevens uddannelsesmæssige stamoplysninger. - Elevens personlige uddannelsesplan - Elevens relevante materiale i forhold til uddannelsen - Kontaktlæresamtaler - Oversigt over uddannelsen / bedømmelser Uddannelsesbogens indhold giver et overblik over, hvad eleven har fået gennemgået eller arbejdet med på de forudgående uddannelsesmoduler. 3. Tilrettelæggelse af praktikperioden Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven får sammenhæng mellem de 3 uddannelsesforløb, der hver især forbereder til næste trin. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og sundhedssektoren. Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven kan nå målene med praksis og derved nå målene i uddannelsen. Disse forudsætninger nås gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis. Uddannelseskonsulenterne er til rådighed med støtte og vejledning for både elever og vejleder. 4

5 Uddannelsen tilrettelægges så der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og individuelle måder at lære på. Dette sikres ud fra følgende principper: - At der lægges stor vægt på fleksibilitet, personlige kompetencer, evne og motivation for at lære. - At der bruges forskellige læringsstrategier og metoder, - Af fokus rettes mod læring frem for undervisning, - At der anvendes differentieret undervisning, - At eleverne rustes til at indgå i medstyrende læreprocesser, - At bevidst valg, planlægning af egen uddannelse og målrettet adfærd prioriteres højt. Kilde : Uddannelsesordning SOSU-skolen Fredericia / Horsens marts Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Eleven skal gennem uddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: - initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egne andel i udvikling af mellemmenneskelige relationer, - evne til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde, - evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning, - forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, - indsigt i læreprocessen og egen lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, - nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, - færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer, 5

6 - evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. - Kilde Uddannelsesordning 16 april I vurdering af personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem helle uddannelsen. 3.2 Forventningssamtale Tage udgangspunkt i elevens uddannelsesbog Elevens faglige, personlige og læringsmæssige udvikling evalueres løbende. Grundlaget herfor er forventningssamtalen, som skal afholdes inde for de første 14 dage i praktikperioden. I forventningssamtalen deltager foruden eleven også praktikvejleder/-vejledere og evt. den praktikansvarlige og/eller uddannelseskonsulenten. Til forventningssamtalen afklares gensidige forventninger, hvad målene for praktikperioden stiller krav om, og hvordan de nås. Eleven redegør for sine forudsætninger og forventninger til samarbejdet og læring i praksis. En foreløbig handlingsplan aftales, evt. nedskrives. 3.3 Evalueringssamtaler Ugentlig evalueringer Hvad er evaluering? Det er en vurdering af en proces eller resultater med henblik på fortsat vækst og udvikling, videre planlægning, ændringer af plan for undervisning, vejledning, information og/eller kontrol. Hensigten med evaluering er, at eleven er bevidst om: - praktikuddannelsens formål og mål, samt hvor langt eleven i mål opfyldelsen, - hvad han/hun har lært - kvalitativt og kvantitativt, - refleksion over opgaverne - hvad der skal arbejdes videre med og hvordan - på kort og lang sigt. 6

7 Evaluering kan være i form af selvevaluering i elevens logbog, ud fra elementerne i problemløsningsmodellen eller i elevens dialog med praktikvejlederen i den daglige arbejdssituation - eller en ugentlig planlagt evaluering af praktikforløbet. Samtalen afsluttes altid med et skriftligt notat om evalueringen. 3.4 Midtvejsevaluering Midtvejsevaluering finder sted i praktikperiodens 7 eller 8 uge og er et vigtigt redskab for eleven til at skabe overblik over sit praktikforløb. Hvor plejen og aktivitetsdelen er delt, da midt i hver periode. Samtalen tager udgangspunkt i forventningssamtalen, elevens personlige uddannelsesbog, handlingsplan, de foreløbige evalueringer og målene for praktikperioden. Eleven skal: - gøre rede for, hvordan han/hun selv synes, udviklingen går og hvad der behøves hjælp og støtte til, -have en tilbagemelding om de iagttagelser, praktikvejlederen har gjort en vurdering af elevens foreløbige udvikling og præstationer. - vejledes til, hvordan hun kan udvikle sig videre i retning mod praktikmålene. Konklusionen på midtvejsevaluering og den videre handlingsplan skal være skriftlig. Er der usikkerhed om elevens muligheder for at nå målene til slutevaluering, skal der i handlingsplanen være konkrete beskrivelser af hvad eleven skal arbejde med for at kunne nå målene. 3.5 Slutevaluering Eleven skal ved afslutningen af praktikperioden have vejleders samlede vurdering. I forbindelse med slutevalueringen udarbejdes standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelse skal være skriftlig og bedømmes bestået/ikke bestået i henhold til vurderingskriterier for bedømmelsen. Standpunktsbedømmelsesskemaet se bilag 3. Derud over vil der være en fælles slutevaluering for, elever, praktikvejleder og uddannelseskonsulent. Dato, tid og mødested fremgår af velkomstbrevet. 7

8 4. At være elev i praksis. I praktikperioderne er social- og sundhedsassistenteleven en del af personalegruppen på praktikstedet. Eleven forventes således - aktivt at indgå i samarbejdet med kollegaer og øvrige elever og studerende, - at være åben over for kulturen på arbejdsstedet og være med til at udvikle denne, - at indgå i arbejdet efter gældende regler. På den måde får eleven mulighed for at arbejde med og udvikle sin fagidentitet som social- og sundhedsassistent. 4.1 Forventninger til eleven. Det forventes at: - eleven udviser ansvar for sit uddannelsesforløb går aktivt ind i og føler medansvar for arbejdsmiljøet på praktikstedet, - handler i forhold til sit ansvar og kompetenceområde i konkrete arbejdssituationer og opsøger vejledning ved tvivl om kompetence, - til forventningssamtalen har klargjort sig egne faglige, personlige og arbejdsmæssige forudsætninger og kan redegøre for egne mål, - arbejder aktivt og engageret med målene for praktikperioden og udnytter daglige arbejdssituationer, herunder tværfagligt samarbejde fremadrettet, - viser vilje til læring ved at overholde aftaler, være opsøgende i forhold til handlingsplan, vise nysgerrighed og tage initiativer til at søge viden og vejledning, - anvender praktikhåndbogen, uddannelsebogen og skriver logbog, - efter standpunktsbedømmelse, evalueres praktikperioden skriftligt og drøfter evalueringen med praktikvejleder og uddannelsesansvarlige. - At eleven er bekendt med det skriftlige materiale om læringsmiljøet for ældreplejen i Fredericia Kommune. 4.2 Forventninger til den praktikansvarlige. Alle distriktsledere er praktikansvarlige. De har dog mulighed for at udpege en ansvarshavende 8

9 medarbejder til opgaven. Den praktikansvarlige er ansvarlig for: - praktikuddannelse af elever, jævn f. godkendelse af distriktet som praktiksted, uddannelsens formål og indhold, - at indholdet i det beskrevne læringsmiljø efterleves, - planlægning af praktikforløbet, herunder elevfordeling, udpege vejledere, udarbejdelse af elevens tjenestetidsplan, overholdelse af aftaler fra praktikgodkendelse, overenskomst m.m., - løbende evaluering, midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse. 4.3 Forventninger til praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal være i besiddelse af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, der til stadighed ajourføres og udvikles samt: - have faglig dygtighed, - kendskab til uddannelsens opbygning og indhold, - pædagogisk gennemslagskraft, - lyst til - og forudsætninger for at være vejledere, - medvirke til et godt uddannelsesforløb for eleven, - medansvarlig for praktikperioden herunder at elementerne i det beskrevne læringsmiljø inddrages, - udarbejde individuel plan over introduktions-, oplærings- og selvstændighedsfasen for elevens praktikperiode, - sikre en effektiv og kvalitativ praktikperiode, - drøfte logbog og øvrige teoretiske overvejelser jævnligt med eleven, - sikre, at eleven arbejder ud fra sit ansvars- og kompetenceniveau, - medvirke i daglig vejledning og ugentlige, samt midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse, 9

10 - ved vejlederens fravær p.g.a. fridage, kurser, ferie o.l. sikre, at andre kollegaer varetager vejlederfunktionen, - evt. tilrettelægge elevens tjenestetidsplan. Praktikvejlederfunktionen kan varetages af en eller flere medarbejdere fra assistentgruppen. Praktikvejlederen er udpeget af den praktikansvarlige og er elevens faste holdepunkt i praktikforløbet. Vejleder og elev tilrettelægger i samarbejde en plan over praktikuddannelsen. Vejlederen må være til rådighed for eleven, når der opstår spørgsmål. For eleven betyder det sikkerhed for at få svar på sine spørgsmål af vejleder, samt kvalitet i uddannelsen, ligesom det også for vejlederen af arbejdsmæssige hensyn er hensigtsmæssigt med klarhed over gensidige forventninger. 5. Mål for praktikuddannelsen. De personlige kompetencer indgår som fundament i målene og læringen. I uddannelserne arbejdes med et kompetencebegreb, der indeholder følgende elementer. - Det, eleven ved (viden) - Det, eleven kan (færdighed) - Det, eleven vil (holdninger) - Det, eleven gør (mestring) Kilde uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelserne Praktikuddannelsen: Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfag, specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. 5.1 Mål for praktik 3 for social- og sundhedsassistenter Mål med 3. praktikperiode. 10

11 I dette afsnit citeres de 15 mål fra Uddannelsesordningen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen i Vejle Amt gældende fra 16 april 2008 Enkeltvis efterfulgt af stikord og eksempler på muligheder for at arbejde med målene. Mål: Eleven kan: A. selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, Med respekt for borgerens vaner og holdninger anvender sine teoretiske forudsætninger til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende Anvender teoretiske forudsætninger for at vurdere borgerens ressourcer og deres behov for aktivitetstiltag. Fremadrettet - tænke i helheder - samfundsudvikling - aktiverende: - beskæftigelse - fysisk - psykisk - social - kreativ - iderig - opnå færdigheder i håndværksmæssige tiltag - motivere / støtte / opmuntre - igangsætte f.eks. - gymnastik - genoptræning - studiekredse - interessegrupper - udvide netværket - netværksarbejder - pårørende - beboerråd - brugerråd - dagcentre / daghjem - klubber - rejser/ture Arbejde selvstændigt med aktivitetsopgaverne Aktivitetsanalyse ( bilag 1 ) Adm. Opgaver / ressourcestyring 11

12 Sikkerhed i sundhedsfremme. - Rehabilitering - Vedligeholdelses træning - ADL - Livsvilkår - Profylakseformer - Aktiverende vejledning af borger: - kost / væske - diabetes - kredsløbsproblemer - decubitusprofylakse ( udfærdige trykscore skema, se sårmappen ) - etc. B. Selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og kunne vurdere og redegøre for observationer i forbindelse dermed, Færdighed i at observere : - huden - åndedrættet - kredsløb - fordøjelsen - urinudskillelsen - nervesystem - sanseorganer - kønsorganer Måle blodtryk og puls Kan redegøre for anvendelsen af problemløsningsmodellen Tage udgangspunkt i borgerens resurser Kan observere, se hvilke omsorgsmæssige behov borgeren har At vide, hvilken opgave social- og sundhedsassistenten har i forbindelse med borgeren, der har: - temperaturforhøjelse - forstoppelse / obstipation / diarré - kvalme / opkastning - kost / væske / sult / tørst - vægttab / vægtstigning / ødemer - hudforandringer 12

13 - sår / decubitus ( tryksår ) trykscoreskema - inkontinens - hjerte kredsløb - cancer - gigt - bevægeapparatet - luftvejslidelser - dessinmineret sclerose - depression / krise / sorg / stress / ængstelse - nervesystemet - demens - infektioner - nyre og urinveje - misbrug - syn og hørelse - ensomhed / isolation / passivitet - adfærdsændring - mental retarderet Mundtlig og skriftlig rapport Føre journal. Indsigt i Care. Kan videregive relevante observationer til sygeplejersken, SSA og andre relevante samarbejdsparter. C. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, Definition på grundlæggende sundheds- og sygepleje: sygeplejemæssig handleproces af mere rutinemæssig karakter hos borgerne i et stabilt pleje- og behandlingsforløb F.eks. - subjektive og objektive iagttagelser - analysere og vurdere det iagttagende - planlægge og udføre plejeopgaver som sikrer borgernes behov for : - luft - indtagelse af væske og føde - udskillelse af affaldsstoffer - socialt samvær - sikkerhed - tryghed - søvn og hvile - bevægelse og motion - normalitet - aktivering - vurdere plejen kvalitativt og kvantiativt - integrere ny viden og nye erfaringer - udvikle en faglig og etisk bevidsthed 13

14 - udarbejde / bruge plejeplaner - få indsigt i planlægning, opgavefordeling i forhold til planlæggerfunktionen D. arbejde sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, Arbejde ud fra de hygiejniske principper - håndhygiejne - rent / urent - handle og udvise ansvar for at forebygge - kathetherpleje - stomipleje - sårpleje Kendskab til procedure ved cystit ( blærebetændelse ), MSR, m.m. E. identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik Arbejder under hensyn til egne, kollegaers og borgernes sikkerhed herunder være opmærksom på : Bruge hjælpemidler Følge arbejdspladsvurderingerne / arbejdsbeskrivelserne. Revurdering Tænke på arbejdsmiljøet eks herunder bleer Sikkerhedsorganisationen herunder anmeldelse af arbejdsskader Rådgive borger i indkøb af rengøringsmidler F. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og medicinadministration Målet for uddannelsen af SSA eleven vedr. medicinhåndtering er, at eleven ved afslutning af uddannelsen selvstændigt kan: fremtage, udmåle og uddele medicin, hjælpe ved indtagelsen samt efterfølgende observation af den almindeligste anvendte medicin på pågældende praktiksted. Ansvar og kompetence i relation til medicinhåndtering under uddannelsen: 14

15 SSA- eleven medvirker ved medicinhåndtering til borgeren ud fra sit ansvar og kompetenceområde i forhold til elevens faglige, personlige forudsætninger og plejens skriftlige retningslinjer for medicinhåndtering. Medicinhåndbog i Plejen. Fredericia Kommune. SSA- elevens faglige forudsætninger for deltagelse i medicinhåndtering bygger bl.a. på, at eleven har viden om det konkrete lægemiddel, dvs. dosering, indgiftsmåde, virkning, bivirkninger, interaktion, opbevaring, omgang samt bortskaffelse af lægemidlet dokumenterer sin viden for en sygeplejerske, plejehjemsassistent eller SSA forud for medicinhåndteringen. Opgavevaretagelse vedr. medicinhåndtering under uddannelsen i praktikperiode 3 sker efter delegering fra ansvarshavende sygeplejerske i distriktet. - rekvirering af lægemidler - håndtering af lægemidler - opbevaring - transport - returnering - fremtagning - udmåling - uddeling / Indgift af medicin - observation - retningslinier / skriftlig instruktion - ansvar og kompetence Ud fra Medicinhåndbog i Plejen her skal der være opmærksomhed på afsnittet Studerende og elever samt ud fra Kompetence og oplæringsskema for Social og sundhedsassistenter m.m. G. formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorgs og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbudene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret Formidle information om: - hjælpemidler - visitation - kvalitetsstandarder - bomuligheder, boligændringer - Varig / midlertidig hjælp - Transportmuligheder - ledsagerordning / netværksarbejder - omsorgsforanstaltning / omsorgstandpleje 15

16 - høreomsorgsvejleder - hospice - daghjem - dagcentre - værksteder - institutioner i Regionen - aflastningsmuligheder - Seniorråd - indkøbsordninger madordninger - fodpleje - den terminale borger - medicin tilskud. - sexolog Anvende de private og øvrige servicetilbud inden for f. eks.: - besøgsvenner - telefonkæde - pensionistforeninger - selvhjælpsgrupper - præsten eller andre religiøse ledere - lydavis / lydbånd - ældreklubber Skal kunne rådgive borgeren om samfundsforhold udefra borgerens muligheder, ønsker og behov.. H. arbejde ud fra overordnede målsætninger, og lokale værdigrundlag, og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb, for social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og med den baggrund kunne vejlede borgeren / borgere Kende og bruge Fredericia kommunes : - ledelsesgrundlag - overordnede voldspolitik - værdigrundlag - Fredericia Kommunes fælles personalepolitik - ældreområdets mål / værdier / læringsmiljøet - magtanvendelse (indsigt i materialet omkring magtanvendelse ) Vise : - synlighed - nysgerrighed - nye ideer - brugen af problemløsningsmodellen 16

17 Bidrage til gruppens : - samvær - arbejdsmiljø Vejlede i nye tiltag : - borger - kontaktpersoner - servicegruppen Kende regler : - tavshedspligt og oplysningspligt - retningslinier for delegering. - visitation I. anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation kan anvende: - plejeplan - EDB, IT- systemet care (under vejledning / selvstændigt ) - advis, journal og kørelister - fællessprog - anvende områdernes kommunikations systemer: PDA med mere J. planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere analysere, planlægge og evaluere samtale med: - borger - pårørende - kollegaer - samarbejdsparter undervisning i relevant emne og redegøre for overvejelserne før under og efter udførsel - pædagogiske principper - aktivitetsanalyse - transaktionsanalyse K. vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borger med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed 17

18 Anvende teoretiske forudsætninger for at vurdere grupper af borgeres ressourcer til behov for aktivitetstiltag Arbejde selvstændigt med aktivitets opgaver - aktivitetsanalysen - ressourcestyring / adm. opgaver Bruge aktivitetsanalysen L. Indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper at borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren Med fokus på den jeg-styrkende pleje: - borgeren i centrum - borgerens behov og ønsker - egenomsorg - livskvalitet og livsudfoldelse - forståelse og respekt for borgerens - livsstil - vaner - holdninger - værdier - boligindretning - tro og religion - tiltaleform - evne til situationsfornemmelse - værdighed - blufærdighed - fagligt modspil / samarbejde - respektere borgerens ret til at sige fra - etiske og moralske overvejelser få kendskab til de lokale aktivitets tilbud ud fra: - pensionistavisen - lokale aktivitetscenter/ daghjem - lokale brugerråd - netværksarbejder - forebyggende hjemmebesøg kunne indsamle og vurdere borger relateret data - livshistorier 18

19 finde egnede tilbud til borgeren eller iværksætte tilbud. M. selvstændigt at vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen arbejder under hensyn til egne, kollegaers og borgernes sikkerhed herunder være opmærksom på bl.a. - arbejdshøjde - afstand til byrden - hensyn til ryg, knæ, hofte, håndled arbejdsbevægelse - træk og skub - tempo - balance - fodtøj - tøj - temadag i forflytning brug af hjælpemidler - hospitalsseng - lifte - glidestykker - galge m.m. arbejdsmiljø sikkerhedsorganisation anmeldelse af arbejdsskader N. arbejde alene og kan tage vare på eget fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljø og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen kendskab til eget kompetenceområde - kompetence bevidsthed - forståelse for eget funktionsområde - fagidentitet - mundtlig og skriftlig rapport - sige fra - magtanvendelse 19

20 kendskab til andre faggruppers ansvar og kompetence - planlægning, opgavefordeling, (planlæggerfunktionen) - sikre kontinuitet - overblik / hjælpe andre - fagbevidsthed - samarbejdsevne - kommunikations muligheder tage imod nye medarbejdere - afløser / nye kollegaer - elever / studerende kende introduktionsprogrammet og arbejdsgangen - lokale muligheder prioritering af informationer, kommunikation / samarbejde med andre om introduktionsforløbet praktiske forhold - ved behov kontakt til samarbejdspartnere - bidrage til et godt arbejdsmiljø - kendskab til regler og politikker - fælles sprog - standarder - tvang / vold m.m. pædagogiske overvejelser - kendskab til uddannelserne - de lokale muligheder - mål med elevens praktikperiode - undervisningsmetoder: hvordan lærer man noget? - hvordan lærer eleven bedst - faglige - teoretiske - arbejdsmæssige fra tidligere beskæftigelse - undervisningsmidler - evaluering af oplæring - kendskab til elevens / studerendes forudsætninger: - personlig livserfaringer - sociale baggrund - personlighed - modenhed - holdninger - bevidsthed - aktuelle livssituation 20

21 - motivation - engagement - forventninger O. selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. I samarbejde med andre at arbejde med at udføre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver Sikre kontinuitet - muligheder og kommandoveje i forhold til: - beskæftigelsesvejleder - sygeplejersker Palliativ, KOL, m.m. - demenskonsulent - psykiatrikonsulent - læger / Speciallæger - fysioterapeuter - ergoterapeuter - socialrådgivere - sagsbehandler - sygehus - psykiatriske værested ( f. eks. Expressen ) - diætist - visitation Selvstændigt udføre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver efter direktiver fra ovenstående. 6. Logbog Alle social- og sundhedsassistentelever i Fredericia Kommunes hjemmepleje skriver logbog. Hensigten med at skrive logbog i praktikuddannelsen er: - at eleven øver sig i at beskrive indtryk, en oplevelse, en undren, et problemfelt fra arbejdsdagen og forholde sig analyserende til det oplevede, - benytter problemløsningsmodellen - at gøre en oplevelse til erfaring, - et middel til personlig og faglig udvikling, 21

22 - skabe sammenhæng mellem teori og praktik, - selvevaluering, - som oplæg til vejledersamtale, - at opøve færdigheder i at udtrykke sig skriftligt, Logbog skrives i arbejdstiden, hvor ca. 10 min. dagligt anvendes til skriftlig analyse over indtryk, en oplevelse, en undren, problemstilling eller lignende, som sættes i relation til praktikmålene og uddannelsen. Når du undrer dig, lærer du noget. Hver eneste arbejdsdag bør du undre dig over meget. Er det ikke tilfældet, skal du overveje, om der fokuseres nok over det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet. I logbog beskriver du egne tanker eller følelser eller du udvælger en oplevelse/et indtryk til dybere skriftlig analyse/refleksion. Logbogen føres hver dag og kan udformes på mange måder: - korte sætninger, - nøgleord, - tegninger, - digte, - noveller, - scrapbog, - alm. notater, - gode og dårlige oplevelser, - problemformuleringer, Det er ikke sideantal, udtryksform eller skriften, der er afgørende! men at du vælger den struktur, der fungerer som en god støtte og udvikling for dig. Du kan f.eks. anvende følgende struktur: - hvad har særligt optaget mig i dag? - hvad synes jeg er gået godt? - hvad synes jeg er gået mindre godt? - hvad har jeg af bud på årsagen hertil? - hvordan kommer jeg videre med det? Undgå en faldgrube i dine logbogs notater: 22

23 Hvis du udvikler en ensformig rutine i dine beskrivelser, flyder de mange oplevelser sammen i gentagelser. Det bliver kedeligt at føre logbog, og du risikerer at miste den udviklende effekt af bogen. Hver dag har nye sundhedsfremmende og forebyggende udfordringer hos borgeren. Det giver dig mulighed for nye overvejelser og undren - derfor er det altid spændende og lærerigt at skrive logbog. 7. Overenskomst. Vedrørende løn- og ansættelsesforhold for SSA-elever følges aftale mellem Forbundet af Offentligt Ansatte, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. WEEKENDARBEJDE Elever kan deltage i tjeneste på lørdage og søndage, dog max. hver 2. weekend gennemsnitligt. AFTEN/NATTEVAGT Elever kan deltage i et antal aften og nattevagter, dog højst 1/3 af tiden Elever under 18 år må ikke deltage i nattevagt. Der ydes ikke ulempebetaling for elevers deltagelse i tjeneste i weekend- eller afen/nattjeneste. HELLIGDAGE Elever kan deltage i tjeneste på søgnehelligdage i samme omfang som det, der er gennemsnittet for det faste personale. Hvis eleven arbejder på en helligdag, ydes der tilsvarende en erstatningsfridag, dog uden tillæg. FERIE Social- og sundhedsassistentelever har ret til ferie ifølge ferielovens regler på lige fod med øvrige medarbejdere i området. Antal ferieuger fremgår af skolens turnusplan for holdet. Vær opmærksom på at SSA eleven kan være ansat hos enten region eller Kommune. 23

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere