Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD

2 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse Indledning Velkomstbrev Velkomstbrev Introduktion til praktikken Elevens forudsætninger fra teori 1, 2 og Tilrettelæggelse af praktikperioden Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Forventningssamtale Evalueringssamtaler Midtvejsevaluering Slutevaluering At være elev i praksis Forventninger til eleven Forventninger til den praktikansvarlige Forventninger til praktikvejlederen Mål for praktikuddannelsen Mål for praktik 3 for social- og sundhedsassistenter Logbog Overenskomst Praktiske oplysninger Evaluering af praktikperioden Bilag 1: Evaluering af praktikperioden Bilag 2: Aktivitetsanalyse Bilag 3: Standpunktsskema 2

3 1. Indledning Rekruttering af kvalificerede medarbejdere sker bl.a. gennem elevuddannelse, hvor de 3 praktikperioder er vigtige. Valg af rammer, vilkår og indhold i praktikuddannelsen skal være med til at sikre, at social- og sundhedsassistenteleven kan arbejde med målene for praktikperioden. Praktikuddannelsen foregår i tæt samarbejde mellem eleven, praktiksted og Social- og Sundhedsskolen, og derfor er ansvaret tredelt mellem de tre parter. Ældreplejen er godkendt som praktiksted af den tidligere Fællesbestyrelse i Vejle Amt til at modtage social- og sundhedsassistentelever i praktikperiode 3. Praktikhåndbogen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen med praktik-3 i Fredericia Kommune er et arbejdsredskab for eleven og de medarbejdere, der deltager i afviklingen af praktikperioden. Hensigten med praktikhåndbogens indhold er, at alle der arbejder i Ældreplejen i Fredericia Kommune har et fælles materiale at arbejde ud fra. Praktikstedet vil altid have en ajourført praktikhåndbog, og eleven får bogen i forbindelse med opstart. Praktikhåndbogen supplerer Uddannelsesordningen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, undervisningsplan fra Fredericia skolen og elevens uddannelsesmappe med elevens personlige uddannelsesplan 1.1 Velkomstbrev 1 Eleverne får brev fra uddannelseskonsulenterne, hvor der oplyses hvor deres praktik skal foregå. Samt relevante telefon nummer på praktikstederne. 1.2 Velkomstbrev 2 Fra selve praktikstedet sendes til eleven 4 til 6 uger inden praktik start følgende: Arbejdsplan. Oplysninger på hvem som skal være vejleder. Samt øvrige materialer fra distriktet. 3

4 1.2 Introduktion til praktikken. Af velkomstbrevet vil dato, mødetidspunkt og sted fremgå. Mødet er en del af praktikperioden. Der vil blive drøftet forventninger til praksis. Følgende materiale udleveres på mødet: Praktikhåndbogen - Ledelsesgrundlaget - Ældreområdets værdigrundlag - Læringsmiljø folder - Visitation - Information om temadag i forflytning 2. Elevens forudsætninger fra teori 1, 2 og 3. Alle social- og sundhedsassistentelever har fået udleveret en uddannelsesbog på Social- og Sundhedsskolen, som medbringes på praktikstedet. Uddannelsesbogens indhold: - Elevens uddannelsesmæssige stamoplysninger. - Elevens personlige uddannelsesplan - Elevens relevante materiale i forhold til uddannelsen - Kontaktlæresamtaler - Oversigt over uddannelsen / bedømmelser Uddannelsesbogens indhold giver et overblik over, hvad eleven har fået gennemgået eller arbejdet med på de forudgående uddannelsesmoduler. 3. Tilrettelæggelse af praktikperioden Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven får sammenhæng mellem de 3 uddannelsesforløb, der hver især forbereder til næste trin. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og sundhedssektoren. Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven kan nå målene med praksis og derved nå målene i uddannelsen. Disse forudsætninger nås gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis. Uddannelseskonsulenterne er til rådighed med støtte og vejledning for både elever og vejleder. 4

5 Uddannelsen tilrettelægges så der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og individuelle måder at lære på. Dette sikres ud fra følgende principper: - At der lægges stor vægt på fleksibilitet, personlige kompetencer, evne og motivation for at lære. - At der bruges forskellige læringsstrategier og metoder, - Af fokus rettes mod læring frem for undervisning, - At der anvendes differentieret undervisning, - At eleverne rustes til at indgå i medstyrende læreprocesser, - At bevidst valg, planlægning af egen uddannelse og målrettet adfærd prioriteres højt. Kilde : Uddannelsesordning SOSU-skolen Fredericia / Horsens marts Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Eleven skal gennem uddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: - initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egne andel i udvikling af mellemmenneskelige relationer, - evne til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde, - evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning, - forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, - indsigt i læreprocessen og egen lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, - nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, - færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer, 5

6 - evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. - Kilde Uddannelsesordning 16 april I vurdering af personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem helle uddannelsen. 3.2 Forventningssamtale Tage udgangspunkt i elevens uddannelsesbog Elevens faglige, personlige og læringsmæssige udvikling evalueres løbende. Grundlaget herfor er forventningssamtalen, som skal afholdes inde for de første 14 dage i praktikperioden. I forventningssamtalen deltager foruden eleven også praktikvejleder/-vejledere og evt. den praktikansvarlige og/eller uddannelseskonsulenten. Til forventningssamtalen afklares gensidige forventninger, hvad målene for praktikperioden stiller krav om, og hvordan de nås. Eleven redegør for sine forudsætninger og forventninger til samarbejdet og læring i praksis. En foreløbig handlingsplan aftales, evt. nedskrives. 3.3 Evalueringssamtaler Ugentlig evalueringer Hvad er evaluering? Det er en vurdering af en proces eller resultater med henblik på fortsat vækst og udvikling, videre planlægning, ændringer af plan for undervisning, vejledning, information og/eller kontrol. Hensigten med evaluering er, at eleven er bevidst om: - praktikuddannelsens formål og mål, samt hvor langt eleven i mål opfyldelsen, - hvad han/hun har lært - kvalitativt og kvantitativt, - refleksion over opgaverne - hvad der skal arbejdes videre med og hvordan - på kort og lang sigt. 6

7 Evaluering kan være i form af selvevaluering i elevens logbog, ud fra elementerne i problemløsningsmodellen eller i elevens dialog med praktikvejlederen i den daglige arbejdssituation - eller en ugentlig planlagt evaluering af praktikforløbet. Samtalen afsluttes altid med et skriftligt notat om evalueringen. 3.4 Midtvejsevaluering Midtvejsevaluering finder sted i praktikperiodens 7 eller 8 uge og er et vigtigt redskab for eleven til at skabe overblik over sit praktikforløb. Hvor plejen og aktivitetsdelen er delt, da midt i hver periode. Samtalen tager udgangspunkt i forventningssamtalen, elevens personlige uddannelsesbog, handlingsplan, de foreløbige evalueringer og målene for praktikperioden. Eleven skal: - gøre rede for, hvordan han/hun selv synes, udviklingen går og hvad der behøves hjælp og støtte til, -have en tilbagemelding om de iagttagelser, praktikvejlederen har gjort en vurdering af elevens foreløbige udvikling og præstationer. - vejledes til, hvordan hun kan udvikle sig videre i retning mod praktikmålene. Konklusionen på midtvejsevaluering og den videre handlingsplan skal være skriftlig. Er der usikkerhed om elevens muligheder for at nå målene til slutevaluering, skal der i handlingsplanen være konkrete beskrivelser af hvad eleven skal arbejde med for at kunne nå målene. 3.5 Slutevaluering Eleven skal ved afslutningen af praktikperioden have vejleders samlede vurdering. I forbindelse med slutevalueringen udarbejdes standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelse skal være skriftlig og bedømmes bestået/ikke bestået i henhold til vurderingskriterier for bedømmelsen. Standpunktsbedømmelsesskemaet se bilag 3. Derud over vil der være en fælles slutevaluering for, elever, praktikvejleder og uddannelseskonsulent. Dato, tid og mødested fremgår af velkomstbrevet. 7

8 4. At være elev i praksis. I praktikperioderne er social- og sundhedsassistenteleven en del af personalegruppen på praktikstedet. Eleven forventes således - aktivt at indgå i samarbejdet med kollegaer og øvrige elever og studerende, - at være åben over for kulturen på arbejdsstedet og være med til at udvikle denne, - at indgå i arbejdet efter gældende regler. På den måde får eleven mulighed for at arbejde med og udvikle sin fagidentitet som social- og sundhedsassistent. 4.1 Forventninger til eleven. Det forventes at: - eleven udviser ansvar for sit uddannelsesforløb går aktivt ind i og føler medansvar for arbejdsmiljøet på praktikstedet, - handler i forhold til sit ansvar og kompetenceområde i konkrete arbejdssituationer og opsøger vejledning ved tvivl om kompetence, - til forventningssamtalen har klargjort sig egne faglige, personlige og arbejdsmæssige forudsætninger og kan redegøre for egne mål, - arbejder aktivt og engageret med målene for praktikperioden og udnytter daglige arbejdssituationer, herunder tværfagligt samarbejde fremadrettet, - viser vilje til læring ved at overholde aftaler, være opsøgende i forhold til handlingsplan, vise nysgerrighed og tage initiativer til at søge viden og vejledning, - anvender praktikhåndbogen, uddannelsebogen og skriver logbog, - efter standpunktsbedømmelse, evalueres praktikperioden skriftligt og drøfter evalueringen med praktikvejleder og uddannelsesansvarlige. - At eleven er bekendt med det skriftlige materiale om læringsmiljøet for ældreplejen i Fredericia Kommune. 4.2 Forventninger til den praktikansvarlige. Alle distriktsledere er praktikansvarlige. De har dog mulighed for at udpege en ansvarshavende 8

9 medarbejder til opgaven. Den praktikansvarlige er ansvarlig for: - praktikuddannelse af elever, jævn f. godkendelse af distriktet som praktiksted, uddannelsens formål og indhold, - at indholdet i det beskrevne læringsmiljø efterleves, - planlægning af praktikforløbet, herunder elevfordeling, udpege vejledere, udarbejdelse af elevens tjenestetidsplan, overholdelse af aftaler fra praktikgodkendelse, overenskomst m.m., - løbende evaluering, midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse. 4.3 Forventninger til praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal være i besiddelse af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, der til stadighed ajourføres og udvikles samt: - have faglig dygtighed, - kendskab til uddannelsens opbygning og indhold, - pædagogisk gennemslagskraft, - lyst til - og forudsætninger for at være vejledere, - medvirke til et godt uddannelsesforløb for eleven, - medansvarlig for praktikperioden herunder at elementerne i det beskrevne læringsmiljø inddrages, - udarbejde individuel plan over introduktions-, oplærings- og selvstændighedsfasen for elevens praktikperiode, - sikre en effektiv og kvalitativ praktikperiode, - drøfte logbog og øvrige teoretiske overvejelser jævnligt med eleven, - sikre, at eleven arbejder ud fra sit ansvars- og kompetenceniveau, - medvirke i daglig vejledning og ugentlige, samt midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse, 9

10 - ved vejlederens fravær p.g.a. fridage, kurser, ferie o.l. sikre, at andre kollegaer varetager vejlederfunktionen, - evt. tilrettelægge elevens tjenestetidsplan. Praktikvejlederfunktionen kan varetages af en eller flere medarbejdere fra assistentgruppen. Praktikvejlederen er udpeget af den praktikansvarlige og er elevens faste holdepunkt i praktikforløbet. Vejleder og elev tilrettelægger i samarbejde en plan over praktikuddannelsen. Vejlederen må være til rådighed for eleven, når der opstår spørgsmål. For eleven betyder det sikkerhed for at få svar på sine spørgsmål af vejleder, samt kvalitet i uddannelsen, ligesom det også for vejlederen af arbejdsmæssige hensyn er hensigtsmæssigt med klarhed over gensidige forventninger. 5. Mål for praktikuddannelsen. De personlige kompetencer indgår som fundament i målene og læringen. I uddannelserne arbejdes med et kompetencebegreb, der indeholder følgende elementer. - Det, eleven ved (viden) - Det, eleven kan (færdighed) - Det, eleven vil (holdninger) - Det, eleven gør (mestring) Kilde uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelserne Praktikuddannelsen: Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfag, specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. 5.1 Mål for praktik 3 for social- og sundhedsassistenter Mål med 3. praktikperiode. 10

11 I dette afsnit citeres de 15 mål fra Uddannelsesordningen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen i Vejle Amt gældende fra 16 april 2008 Enkeltvis efterfulgt af stikord og eksempler på muligheder for at arbejde med målene. Mål: Eleven kan: A. selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, Med respekt for borgerens vaner og holdninger anvender sine teoretiske forudsætninger til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende Anvender teoretiske forudsætninger for at vurdere borgerens ressourcer og deres behov for aktivitetstiltag. Fremadrettet - tænke i helheder - samfundsudvikling - aktiverende: - beskæftigelse - fysisk - psykisk - social - kreativ - iderig - opnå færdigheder i håndværksmæssige tiltag - motivere / støtte / opmuntre - igangsætte f.eks. - gymnastik - genoptræning - studiekredse - interessegrupper - udvide netværket - netværksarbejder - pårørende - beboerråd - brugerråd - dagcentre / daghjem - klubber - rejser/ture Arbejde selvstændigt med aktivitetsopgaverne Aktivitetsanalyse ( bilag 1 ) Adm. Opgaver / ressourcestyring 11

12 Sikkerhed i sundhedsfremme. - Rehabilitering - Vedligeholdelses træning - ADL - Livsvilkår - Profylakseformer - Aktiverende vejledning af borger: - kost / væske - diabetes - kredsløbsproblemer - decubitusprofylakse ( udfærdige trykscore skema, se sårmappen ) - etc. B. Selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og kunne vurdere og redegøre for observationer i forbindelse dermed, Færdighed i at observere : - huden - åndedrættet - kredsløb - fordøjelsen - urinudskillelsen - nervesystem - sanseorganer - kønsorganer Måle blodtryk og puls Kan redegøre for anvendelsen af problemløsningsmodellen Tage udgangspunkt i borgerens resurser Kan observere, se hvilke omsorgsmæssige behov borgeren har At vide, hvilken opgave social- og sundhedsassistenten har i forbindelse med borgeren, der har: - temperaturforhøjelse - forstoppelse / obstipation / diarré - kvalme / opkastning - kost / væske / sult / tørst - vægttab / vægtstigning / ødemer - hudforandringer 12

13 - sår / decubitus ( tryksår ) trykscoreskema - inkontinens - hjerte kredsløb - cancer - gigt - bevægeapparatet - luftvejslidelser - dessinmineret sclerose - depression / krise / sorg / stress / ængstelse - nervesystemet - demens - infektioner - nyre og urinveje - misbrug - syn og hørelse - ensomhed / isolation / passivitet - adfærdsændring - mental retarderet Mundtlig og skriftlig rapport Føre journal. Indsigt i Care. Kan videregive relevante observationer til sygeplejersken, SSA og andre relevante samarbejdsparter. C. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, Definition på grundlæggende sundheds- og sygepleje: sygeplejemæssig handleproces af mere rutinemæssig karakter hos borgerne i et stabilt pleje- og behandlingsforløb F.eks. - subjektive og objektive iagttagelser - analysere og vurdere det iagttagende - planlægge og udføre plejeopgaver som sikrer borgernes behov for : - luft - indtagelse af væske og føde - udskillelse af affaldsstoffer - socialt samvær - sikkerhed - tryghed - søvn og hvile - bevægelse og motion - normalitet - aktivering - vurdere plejen kvalitativt og kvantiativt - integrere ny viden og nye erfaringer - udvikle en faglig og etisk bevidsthed 13

14 - udarbejde / bruge plejeplaner - få indsigt i planlægning, opgavefordeling i forhold til planlæggerfunktionen D. arbejde sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, Arbejde ud fra de hygiejniske principper - håndhygiejne - rent / urent - handle og udvise ansvar for at forebygge - kathetherpleje - stomipleje - sårpleje Kendskab til procedure ved cystit ( blærebetændelse ), MSR, m.m. E. identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik Arbejder under hensyn til egne, kollegaers og borgernes sikkerhed herunder være opmærksom på : Bruge hjælpemidler Følge arbejdspladsvurderingerne / arbejdsbeskrivelserne. Revurdering Tænke på arbejdsmiljøet eks herunder bleer Sikkerhedsorganisationen herunder anmeldelse af arbejdsskader Rådgive borger i indkøb af rengøringsmidler F. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og medicinadministration Målet for uddannelsen af SSA eleven vedr. medicinhåndtering er, at eleven ved afslutning af uddannelsen selvstændigt kan: fremtage, udmåle og uddele medicin, hjælpe ved indtagelsen samt efterfølgende observation af den almindeligste anvendte medicin på pågældende praktiksted. Ansvar og kompetence i relation til medicinhåndtering under uddannelsen: 14

15 SSA- eleven medvirker ved medicinhåndtering til borgeren ud fra sit ansvar og kompetenceområde i forhold til elevens faglige, personlige forudsætninger og plejens skriftlige retningslinjer for medicinhåndtering. Medicinhåndbog i Plejen. Fredericia Kommune. SSA- elevens faglige forudsætninger for deltagelse i medicinhåndtering bygger bl.a. på, at eleven har viden om det konkrete lægemiddel, dvs. dosering, indgiftsmåde, virkning, bivirkninger, interaktion, opbevaring, omgang samt bortskaffelse af lægemidlet dokumenterer sin viden for en sygeplejerske, plejehjemsassistent eller SSA forud for medicinhåndteringen. Opgavevaretagelse vedr. medicinhåndtering under uddannelsen i praktikperiode 3 sker efter delegering fra ansvarshavende sygeplejerske i distriktet. - rekvirering af lægemidler - håndtering af lægemidler - opbevaring - transport - returnering - fremtagning - udmåling - uddeling / Indgift af medicin - observation - retningslinier / skriftlig instruktion - ansvar og kompetence Ud fra Medicinhåndbog i Plejen her skal der være opmærksomhed på afsnittet Studerende og elever samt ud fra Kompetence og oplæringsskema for Social og sundhedsassistenter m.m. G. formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorgs og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbudene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret Formidle information om: - hjælpemidler - visitation - kvalitetsstandarder - bomuligheder, boligændringer - Varig / midlertidig hjælp - Transportmuligheder - ledsagerordning / netværksarbejder - omsorgsforanstaltning / omsorgstandpleje 15

16 - høreomsorgsvejleder - hospice - daghjem - dagcentre - værksteder - institutioner i Regionen - aflastningsmuligheder - Seniorråd - indkøbsordninger madordninger - fodpleje - den terminale borger - medicin tilskud. - sexolog Anvende de private og øvrige servicetilbud inden for f. eks.: - besøgsvenner - telefonkæde - pensionistforeninger - selvhjælpsgrupper - præsten eller andre religiøse ledere - lydavis / lydbånd - ældreklubber Skal kunne rådgive borgeren om samfundsforhold udefra borgerens muligheder, ønsker og behov.. H. arbejde ud fra overordnede målsætninger, og lokale værdigrundlag, og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb, for social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og med den baggrund kunne vejlede borgeren / borgere Kende og bruge Fredericia kommunes : - ledelsesgrundlag - overordnede voldspolitik - værdigrundlag - Fredericia Kommunes fælles personalepolitik - ældreområdets mål / værdier / læringsmiljøet - magtanvendelse (indsigt i materialet omkring magtanvendelse ) Vise : - synlighed - nysgerrighed - nye ideer - brugen af problemløsningsmodellen 16

17 Bidrage til gruppens : - samvær - arbejdsmiljø Vejlede i nye tiltag : - borger - kontaktpersoner - servicegruppen Kende regler : - tavshedspligt og oplysningspligt - retningslinier for delegering. - visitation I. anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation kan anvende: - plejeplan - EDB, IT- systemet care (under vejledning / selvstændigt ) - advis, journal og kørelister - fællessprog - anvende områdernes kommunikations systemer: PDA med mere J. planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere analysere, planlægge og evaluere samtale med: - borger - pårørende - kollegaer - samarbejdsparter undervisning i relevant emne og redegøre for overvejelserne før under og efter udførsel - pædagogiske principper - aktivitetsanalyse - transaktionsanalyse K. vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borger med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed 17

18 Anvende teoretiske forudsætninger for at vurdere grupper af borgeres ressourcer til behov for aktivitetstiltag Arbejde selvstændigt med aktivitets opgaver - aktivitetsanalysen - ressourcestyring / adm. opgaver Bruge aktivitetsanalysen L. Indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper at borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren Med fokus på den jeg-styrkende pleje: - borgeren i centrum - borgerens behov og ønsker - egenomsorg - livskvalitet og livsudfoldelse - forståelse og respekt for borgerens - livsstil - vaner - holdninger - værdier - boligindretning - tro og religion - tiltaleform - evne til situationsfornemmelse - værdighed - blufærdighed - fagligt modspil / samarbejde - respektere borgerens ret til at sige fra - etiske og moralske overvejelser få kendskab til de lokale aktivitets tilbud ud fra: - pensionistavisen - lokale aktivitetscenter/ daghjem - lokale brugerråd - netværksarbejder - forebyggende hjemmebesøg kunne indsamle og vurdere borger relateret data - livshistorier 18

19 finde egnede tilbud til borgeren eller iværksætte tilbud. M. selvstændigt at vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen arbejder under hensyn til egne, kollegaers og borgernes sikkerhed herunder være opmærksom på bl.a. - arbejdshøjde - afstand til byrden - hensyn til ryg, knæ, hofte, håndled arbejdsbevægelse - træk og skub - tempo - balance - fodtøj - tøj - temadag i forflytning brug af hjælpemidler - hospitalsseng - lifte - glidestykker - galge m.m. arbejdsmiljø sikkerhedsorganisation anmeldelse af arbejdsskader N. arbejde alene og kan tage vare på eget fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljø og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen kendskab til eget kompetenceområde - kompetence bevidsthed - forståelse for eget funktionsområde - fagidentitet - mundtlig og skriftlig rapport - sige fra - magtanvendelse 19

20 kendskab til andre faggruppers ansvar og kompetence - planlægning, opgavefordeling, (planlæggerfunktionen) - sikre kontinuitet - overblik / hjælpe andre - fagbevidsthed - samarbejdsevne - kommunikations muligheder tage imod nye medarbejdere - afløser / nye kollegaer - elever / studerende kende introduktionsprogrammet og arbejdsgangen - lokale muligheder prioritering af informationer, kommunikation / samarbejde med andre om introduktionsforløbet praktiske forhold - ved behov kontakt til samarbejdspartnere - bidrage til et godt arbejdsmiljø - kendskab til regler og politikker - fælles sprog - standarder - tvang / vold m.m. pædagogiske overvejelser - kendskab til uddannelserne - de lokale muligheder - mål med elevens praktikperiode - undervisningsmetoder: hvordan lærer man noget? - hvordan lærer eleven bedst - faglige - teoretiske - arbejdsmæssige fra tidligere beskæftigelse - undervisningsmidler - evaluering af oplæring - kendskab til elevens / studerendes forudsætninger: - personlig livserfaringer - sociale baggrund - personlighed - modenhed - holdninger - bevidsthed - aktuelle livssituation 20

21 - motivation - engagement - forventninger O. selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. I samarbejde med andre at arbejde med at udføre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver Sikre kontinuitet - muligheder og kommandoveje i forhold til: - beskæftigelsesvejleder - sygeplejersker Palliativ, KOL, m.m. - demenskonsulent - psykiatrikonsulent - læger / Speciallæger - fysioterapeuter - ergoterapeuter - socialrådgivere - sagsbehandler - sygehus - psykiatriske værested ( f. eks. Expressen ) - diætist - visitation Selvstændigt udføre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver efter direktiver fra ovenstående. 6. Logbog Alle social- og sundhedsassistentelever i Fredericia Kommunes hjemmepleje skriver logbog. Hensigten med at skrive logbog i praktikuddannelsen er: - at eleven øver sig i at beskrive indtryk, en oplevelse, en undren, et problemfelt fra arbejdsdagen og forholde sig analyserende til det oplevede, - benytter problemløsningsmodellen - at gøre en oplevelse til erfaring, - et middel til personlig og faglig udvikling, 21

22 - skabe sammenhæng mellem teori og praktik, - selvevaluering, - som oplæg til vejledersamtale, - at opøve færdigheder i at udtrykke sig skriftligt, Logbog skrives i arbejdstiden, hvor ca. 10 min. dagligt anvendes til skriftlig analyse over indtryk, en oplevelse, en undren, problemstilling eller lignende, som sættes i relation til praktikmålene og uddannelsen. Når du undrer dig, lærer du noget. Hver eneste arbejdsdag bør du undre dig over meget. Er det ikke tilfældet, skal du overveje, om der fokuseres nok over det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet. I logbog beskriver du egne tanker eller følelser eller du udvælger en oplevelse/et indtryk til dybere skriftlig analyse/refleksion. Logbogen føres hver dag og kan udformes på mange måder: - korte sætninger, - nøgleord, - tegninger, - digte, - noveller, - scrapbog, - alm. notater, - gode og dårlige oplevelser, - problemformuleringer, Det er ikke sideantal, udtryksform eller skriften, der er afgørende! men at du vælger den struktur, der fungerer som en god støtte og udvikling for dig. Du kan f.eks. anvende følgende struktur: - hvad har særligt optaget mig i dag? - hvad synes jeg er gået godt? - hvad synes jeg er gået mindre godt? - hvad har jeg af bud på årsagen hertil? - hvordan kommer jeg videre med det? Undgå en faldgrube i dine logbogs notater: 22

23 Hvis du udvikler en ensformig rutine i dine beskrivelser, flyder de mange oplevelser sammen i gentagelser. Det bliver kedeligt at føre logbog, og du risikerer at miste den udviklende effekt af bogen. Hver dag har nye sundhedsfremmende og forebyggende udfordringer hos borgeren. Det giver dig mulighed for nye overvejelser og undren - derfor er det altid spændende og lærerigt at skrive logbog. 7. Overenskomst. Vedrørende løn- og ansættelsesforhold for SSA-elever følges aftale mellem Forbundet af Offentligt Ansatte, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. WEEKENDARBEJDE Elever kan deltage i tjeneste på lørdage og søndage, dog max. hver 2. weekend gennemsnitligt. AFTEN/NATTEVAGT Elever kan deltage i et antal aften og nattevagter, dog højst 1/3 af tiden Elever under 18 år må ikke deltage i nattevagt. Der ydes ikke ulempebetaling for elevers deltagelse i tjeneste i weekend- eller afen/nattjeneste. HELLIGDAGE Elever kan deltage i tjeneste på søgnehelligdage i samme omfang som det, der er gennemsnittet for det faste personale. Hvis eleven arbejder på en helligdag, ydes der tilsvarende en erstatningsfridag, dog uden tillæg. FERIE Social- og sundhedsassistentelever har ret til ferie ifølge ferielovens regler på lige fod med øvrige medarbejdere i området. Antal ferieuger fremgår af skolens turnusplan for holdet. Vær opmærksom på at SSA eleven kan være ansat hos enten region eller Kommune. 23

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere