Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD

2 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse Indledning Velkomstbrev Velkomstbrev Introduktion til praktikken Elevens forudsætninger fra teori 1, 2 og Tilrettelæggelse af praktikperioden Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Forventningssamtale Evalueringssamtaler Midtvejsevaluering Slutevaluering At være elev i praksis Forventninger til eleven Forventninger til den praktikansvarlige Forventninger til praktikvejlederen Mål for praktikuddannelsen Mål for praktik 3 for social- og sundhedsassistenter Logbog Overenskomst Praktiske oplysninger Evaluering af praktikperioden Bilag 1: Evaluering af praktikperioden Bilag 2: Aktivitetsanalyse Bilag 3: Standpunktsskema 2

3 1. Indledning Rekruttering af kvalificerede medarbejdere sker bl.a. gennem elevuddannelse, hvor de 3 praktikperioder er vigtige. Valg af rammer, vilkår og indhold i praktikuddannelsen skal være med til at sikre, at social- og sundhedsassistenteleven kan arbejde med målene for praktikperioden. Praktikuddannelsen foregår i tæt samarbejde mellem eleven, praktiksted og Social- og Sundhedsskolen, og derfor er ansvaret tredelt mellem de tre parter. Ældreplejen er godkendt som praktiksted af den tidligere Fællesbestyrelse i Vejle Amt til at modtage social- og sundhedsassistentelever i praktikperiode 3. Praktikhåndbogen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen med praktik-3 i Fredericia Kommune er et arbejdsredskab for eleven og de medarbejdere, der deltager i afviklingen af praktikperioden. Hensigten med praktikhåndbogens indhold er, at alle der arbejder i Ældreplejen i Fredericia Kommune har et fælles materiale at arbejde ud fra. Praktikstedet vil altid have en ajourført praktikhåndbog, og eleven får bogen i forbindelse med opstart. Praktikhåndbogen supplerer Uddannelsesordningen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, undervisningsplan fra Fredericia skolen og elevens uddannelsesmappe med elevens personlige uddannelsesplan 1.1 Velkomstbrev 1 Eleverne får brev fra uddannelseskonsulenterne, hvor der oplyses hvor deres praktik skal foregå. Samt relevante telefon nummer på praktikstederne. 1.2 Velkomstbrev 2 Fra selve praktikstedet sendes til eleven 4 til 6 uger inden praktik start følgende: Arbejdsplan. Oplysninger på hvem som skal være vejleder. Samt øvrige materialer fra distriktet. 3

4 1.2 Introduktion til praktikken. Af velkomstbrevet vil dato, mødetidspunkt og sted fremgå. Mødet er en del af praktikperioden. Der vil blive drøftet forventninger til praksis. Følgende materiale udleveres på mødet: Praktikhåndbogen - Ledelsesgrundlaget - Ældreområdets værdigrundlag - Læringsmiljø folder - Visitation - Information om temadag i forflytning 2. Elevens forudsætninger fra teori 1, 2 og 3. Alle social- og sundhedsassistentelever har fået udleveret en uddannelsesbog på Social- og Sundhedsskolen, som medbringes på praktikstedet. Uddannelsesbogens indhold: - Elevens uddannelsesmæssige stamoplysninger. - Elevens personlige uddannelsesplan - Elevens relevante materiale i forhold til uddannelsen - Kontaktlæresamtaler - Oversigt over uddannelsen / bedømmelser Uddannelsesbogens indhold giver et overblik over, hvad eleven har fået gennemgået eller arbejdet med på de forudgående uddannelsesmoduler. 3. Tilrettelæggelse af praktikperioden Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven får sammenhæng mellem de 3 uddannelsesforløb, der hver især forbereder til næste trin. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for social- og sundhedssektoren. Praktikperioden tilrettelægges således, at eleven kan nå målene med praksis og derved nå målene i uddannelsen. Disse forudsætninger nås gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis. Uddannelseskonsulenterne er til rådighed med støtte og vejledning for både elever og vejleder. 4

5 Uddannelsen tilrettelægges så der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og individuelle måder at lære på. Dette sikres ud fra følgende principper: - At der lægges stor vægt på fleksibilitet, personlige kompetencer, evne og motivation for at lære. - At der bruges forskellige læringsstrategier og metoder, - Af fokus rettes mod læring frem for undervisning, - At der anvendes differentieret undervisning, - At eleverne rustes til at indgå i medstyrende læreprocesser, - At bevidst valg, planlægning af egen uddannelse og målrettet adfærd prioriteres højt. Kilde : Uddannelsesordning SOSU-skolen Fredericia / Horsens marts Eleven skal arbejde med de personlige og faglige kompetencer Eleven skal gennem uddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: - initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egne andel i udvikling af mellemmenneskelige relationer, - evne til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde, - evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning, - forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, - indsigt i læreprocessen og egen lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, - nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, - færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer, 5

6 - evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. - Kilde Uddannelsesordning 16 april I vurdering af personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem helle uddannelsen. 3.2 Forventningssamtale Tage udgangspunkt i elevens uddannelsesbog Elevens faglige, personlige og læringsmæssige udvikling evalueres løbende. Grundlaget herfor er forventningssamtalen, som skal afholdes inde for de første 14 dage i praktikperioden. I forventningssamtalen deltager foruden eleven også praktikvejleder/-vejledere og evt. den praktikansvarlige og/eller uddannelseskonsulenten. Til forventningssamtalen afklares gensidige forventninger, hvad målene for praktikperioden stiller krav om, og hvordan de nås. Eleven redegør for sine forudsætninger og forventninger til samarbejdet og læring i praksis. En foreløbig handlingsplan aftales, evt. nedskrives. 3.3 Evalueringssamtaler Ugentlig evalueringer Hvad er evaluering? Det er en vurdering af en proces eller resultater med henblik på fortsat vækst og udvikling, videre planlægning, ændringer af plan for undervisning, vejledning, information og/eller kontrol. Hensigten med evaluering er, at eleven er bevidst om: - praktikuddannelsens formål og mål, samt hvor langt eleven i mål opfyldelsen, - hvad han/hun har lært - kvalitativt og kvantitativt, - refleksion over opgaverne - hvad der skal arbejdes videre med og hvordan - på kort og lang sigt. 6

7 Evaluering kan være i form af selvevaluering i elevens logbog, ud fra elementerne i problemløsningsmodellen eller i elevens dialog med praktikvejlederen i den daglige arbejdssituation - eller en ugentlig planlagt evaluering af praktikforløbet. Samtalen afsluttes altid med et skriftligt notat om evalueringen. 3.4 Midtvejsevaluering Midtvejsevaluering finder sted i praktikperiodens 7 eller 8 uge og er et vigtigt redskab for eleven til at skabe overblik over sit praktikforløb. Hvor plejen og aktivitetsdelen er delt, da midt i hver periode. Samtalen tager udgangspunkt i forventningssamtalen, elevens personlige uddannelsesbog, handlingsplan, de foreløbige evalueringer og målene for praktikperioden. Eleven skal: - gøre rede for, hvordan han/hun selv synes, udviklingen går og hvad der behøves hjælp og støtte til, -have en tilbagemelding om de iagttagelser, praktikvejlederen har gjort en vurdering af elevens foreløbige udvikling og præstationer. - vejledes til, hvordan hun kan udvikle sig videre i retning mod praktikmålene. Konklusionen på midtvejsevaluering og den videre handlingsplan skal være skriftlig. Er der usikkerhed om elevens muligheder for at nå målene til slutevaluering, skal der i handlingsplanen være konkrete beskrivelser af hvad eleven skal arbejde med for at kunne nå målene. 3.5 Slutevaluering Eleven skal ved afslutningen af praktikperioden have vejleders samlede vurdering. I forbindelse med slutevalueringen udarbejdes standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelse skal være skriftlig og bedømmes bestået/ikke bestået i henhold til vurderingskriterier for bedømmelsen. Standpunktsbedømmelsesskemaet se bilag 3. Derud over vil der være en fælles slutevaluering for, elever, praktikvejleder og uddannelseskonsulent. Dato, tid og mødested fremgår af velkomstbrevet. 7

8 4. At være elev i praksis. I praktikperioderne er social- og sundhedsassistenteleven en del af personalegruppen på praktikstedet. Eleven forventes således - aktivt at indgå i samarbejdet med kollegaer og øvrige elever og studerende, - at være åben over for kulturen på arbejdsstedet og være med til at udvikle denne, - at indgå i arbejdet efter gældende regler. På den måde får eleven mulighed for at arbejde med og udvikle sin fagidentitet som social- og sundhedsassistent. 4.1 Forventninger til eleven. Det forventes at: - eleven udviser ansvar for sit uddannelsesforløb går aktivt ind i og føler medansvar for arbejdsmiljøet på praktikstedet, - handler i forhold til sit ansvar og kompetenceområde i konkrete arbejdssituationer og opsøger vejledning ved tvivl om kompetence, - til forventningssamtalen har klargjort sig egne faglige, personlige og arbejdsmæssige forudsætninger og kan redegøre for egne mål, - arbejder aktivt og engageret med målene for praktikperioden og udnytter daglige arbejdssituationer, herunder tværfagligt samarbejde fremadrettet, - viser vilje til læring ved at overholde aftaler, være opsøgende i forhold til handlingsplan, vise nysgerrighed og tage initiativer til at søge viden og vejledning, - anvender praktikhåndbogen, uddannelsebogen og skriver logbog, - efter standpunktsbedømmelse, evalueres praktikperioden skriftligt og drøfter evalueringen med praktikvejleder og uddannelsesansvarlige. - At eleven er bekendt med det skriftlige materiale om læringsmiljøet for ældreplejen i Fredericia Kommune. 4.2 Forventninger til den praktikansvarlige. Alle distriktsledere er praktikansvarlige. De har dog mulighed for at udpege en ansvarshavende 8

9 medarbejder til opgaven. Den praktikansvarlige er ansvarlig for: - praktikuddannelse af elever, jævn f. godkendelse af distriktet som praktiksted, uddannelsens formål og indhold, - at indholdet i det beskrevne læringsmiljø efterleves, - planlægning af praktikforløbet, herunder elevfordeling, udpege vejledere, udarbejdelse af elevens tjenestetidsplan, overholdelse af aftaler fra praktikgodkendelse, overenskomst m.m., - løbende evaluering, midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse. 4.3 Forventninger til praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal være i besiddelse af faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, der til stadighed ajourføres og udvikles samt: - have faglig dygtighed, - kendskab til uddannelsens opbygning og indhold, - pædagogisk gennemslagskraft, - lyst til - og forudsætninger for at være vejledere, - medvirke til et godt uddannelsesforløb for eleven, - medansvarlig for praktikperioden herunder at elementerne i det beskrevne læringsmiljø inddrages, - udarbejde individuel plan over introduktions-, oplærings- og selvstændighedsfasen for elevens praktikperiode, - sikre en effektiv og kvalitativ praktikperiode, - drøfte logbog og øvrige teoretiske overvejelser jævnligt med eleven, - sikre, at eleven arbejder ud fra sit ansvars- og kompetenceniveau, - medvirke i daglig vejledning og ugentlige, samt midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse, 9

10 - ved vejlederens fravær p.g.a. fridage, kurser, ferie o.l. sikre, at andre kollegaer varetager vejlederfunktionen, - evt. tilrettelægge elevens tjenestetidsplan. Praktikvejlederfunktionen kan varetages af en eller flere medarbejdere fra assistentgruppen. Praktikvejlederen er udpeget af den praktikansvarlige og er elevens faste holdepunkt i praktikforløbet. Vejleder og elev tilrettelægger i samarbejde en plan over praktikuddannelsen. Vejlederen må være til rådighed for eleven, når der opstår spørgsmål. For eleven betyder det sikkerhed for at få svar på sine spørgsmål af vejleder, samt kvalitet i uddannelsen, ligesom det også for vejlederen af arbejdsmæssige hensyn er hensigtsmæssigt med klarhed over gensidige forventninger. 5. Mål for praktikuddannelsen. De personlige kompetencer indgår som fundament i målene og læringen. I uddannelserne arbejdes med et kompetencebegreb, der indeholder følgende elementer. - Det, eleven ved (viden) - Det, eleven kan (færdighed) - Det, eleven vil (holdninger) - Det, eleven gør (mestring) Kilde uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelserne Praktikuddannelsen: Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfag, specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. 5.1 Mål for praktik 3 for social- og sundhedsassistenter Mål med 3. praktikperiode. 10

11 I dette afsnit citeres de 15 mål fra Uddannelsesordningen for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen i Vejle Amt gældende fra 16 april 2008 Enkeltvis efterfulgt af stikord og eksempler på muligheder for at arbejde med målene. Mål: Eleven kan: A. selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, Med respekt for borgerens vaner og holdninger anvender sine teoretiske forudsætninger til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende Anvender teoretiske forudsætninger for at vurdere borgerens ressourcer og deres behov for aktivitetstiltag. Fremadrettet - tænke i helheder - samfundsudvikling - aktiverende: - beskæftigelse - fysisk - psykisk - social - kreativ - iderig - opnå færdigheder i håndværksmæssige tiltag - motivere / støtte / opmuntre - igangsætte f.eks. - gymnastik - genoptræning - studiekredse - interessegrupper - udvide netværket - netværksarbejder - pårørende - beboerråd - brugerråd - dagcentre / daghjem - klubber - rejser/ture Arbejde selvstændigt med aktivitetsopgaverne Aktivitetsanalyse ( bilag 1 ) Adm. Opgaver / ressourcestyring 11

12 Sikkerhed i sundhedsfremme. - Rehabilitering - Vedligeholdelses træning - ADL - Livsvilkår - Profylakseformer - Aktiverende vejledning af borger: - kost / væske - diabetes - kredsløbsproblemer - decubitusprofylakse ( udfærdige trykscore skema, se sårmappen ) - etc. B. Selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og kunne vurdere og redegøre for observationer i forbindelse dermed, Færdighed i at observere : - huden - åndedrættet - kredsløb - fordøjelsen - urinudskillelsen - nervesystem - sanseorganer - kønsorganer Måle blodtryk og puls Kan redegøre for anvendelsen af problemløsningsmodellen Tage udgangspunkt i borgerens resurser Kan observere, se hvilke omsorgsmæssige behov borgeren har At vide, hvilken opgave social- og sundhedsassistenten har i forbindelse med borgeren, der har: - temperaturforhøjelse - forstoppelse / obstipation / diarré - kvalme / opkastning - kost / væske / sult / tørst - vægttab / vægtstigning / ødemer - hudforandringer 12

13 - sår / decubitus ( tryksår ) trykscoreskema - inkontinens - hjerte kredsløb - cancer - gigt - bevægeapparatet - luftvejslidelser - dessinmineret sclerose - depression / krise / sorg / stress / ængstelse - nervesystemet - demens - infektioner - nyre og urinveje - misbrug - syn og hørelse - ensomhed / isolation / passivitet - adfærdsændring - mental retarderet Mundtlig og skriftlig rapport Føre journal. Indsigt i Care. Kan videregive relevante observationer til sygeplejersken, SSA og andre relevante samarbejdsparter. C. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, Definition på grundlæggende sundheds- og sygepleje: sygeplejemæssig handleproces af mere rutinemæssig karakter hos borgerne i et stabilt pleje- og behandlingsforløb F.eks. - subjektive og objektive iagttagelser - analysere og vurdere det iagttagende - planlægge og udføre plejeopgaver som sikrer borgernes behov for : - luft - indtagelse af væske og føde - udskillelse af affaldsstoffer - socialt samvær - sikkerhed - tryghed - søvn og hvile - bevægelse og motion - normalitet - aktivering - vurdere plejen kvalitativt og kvantiativt - integrere ny viden og nye erfaringer - udvikle en faglig og etisk bevidsthed 13

14 - udarbejde / bruge plejeplaner - få indsigt i planlægning, opgavefordeling i forhold til planlæggerfunktionen D. arbejde sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, Arbejde ud fra de hygiejniske principper - håndhygiejne - rent / urent - handle og udvise ansvar for at forebygge - kathetherpleje - stomipleje - sårpleje Kendskab til procedure ved cystit ( blærebetændelse ), MSR, m.m. E. identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik Arbejder under hensyn til egne, kollegaers og borgernes sikkerhed herunder være opmærksom på : Bruge hjælpemidler Følge arbejdspladsvurderingerne / arbejdsbeskrivelserne. Revurdering Tænke på arbejdsmiljøet eks herunder bleer Sikkerhedsorganisationen herunder anmeldelse af arbejdsskader Rådgive borger i indkøb af rengøringsmidler F. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og medicinadministration Målet for uddannelsen af SSA eleven vedr. medicinhåndtering er, at eleven ved afslutning af uddannelsen selvstændigt kan: fremtage, udmåle og uddele medicin, hjælpe ved indtagelsen samt efterfølgende observation af den almindeligste anvendte medicin på pågældende praktiksted. Ansvar og kompetence i relation til medicinhåndtering under uddannelsen: 14

15 SSA- eleven medvirker ved medicinhåndtering til borgeren ud fra sit ansvar og kompetenceområde i forhold til elevens faglige, personlige forudsætninger og plejens skriftlige retningslinjer for medicinhåndtering. Medicinhåndbog i Plejen. Fredericia Kommune. SSA- elevens faglige forudsætninger for deltagelse i medicinhåndtering bygger bl.a. på, at eleven har viden om det konkrete lægemiddel, dvs. dosering, indgiftsmåde, virkning, bivirkninger, interaktion, opbevaring, omgang samt bortskaffelse af lægemidlet dokumenterer sin viden for en sygeplejerske, plejehjemsassistent eller SSA forud for medicinhåndteringen. Opgavevaretagelse vedr. medicinhåndtering under uddannelsen i praktikperiode 3 sker efter delegering fra ansvarshavende sygeplejerske i distriktet. - rekvirering af lægemidler - håndtering af lægemidler - opbevaring - transport - returnering - fremtagning - udmåling - uddeling / Indgift af medicin - observation - retningslinier / skriftlig instruktion - ansvar og kompetence Ud fra Medicinhåndbog i Plejen her skal der være opmærksomhed på afsnittet Studerende og elever samt ud fra Kompetence og oplæringsskema for Social og sundhedsassistenter m.m. G. formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorgs og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbudene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret Formidle information om: - hjælpemidler - visitation - kvalitetsstandarder - bomuligheder, boligændringer - Varig / midlertidig hjælp - Transportmuligheder - ledsagerordning / netværksarbejder - omsorgsforanstaltning / omsorgstandpleje 15

16 - høreomsorgsvejleder - hospice - daghjem - dagcentre - værksteder - institutioner i Regionen - aflastningsmuligheder - Seniorråd - indkøbsordninger madordninger - fodpleje - den terminale borger - medicin tilskud. - sexolog Anvende de private og øvrige servicetilbud inden for f. eks.: - besøgsvenner - telefonkæde - pensionistforeninger - selvhjælpsgrupper - præsten eller andre religiøse ledere - lydavis / lydbånd - ældreklubber Skal kunne rådgive borgeren om samfundsforhold udefra borgerens muligheder, ønsker og behov.. H. arbejde ud fra overordnede målsætninger, og lokale værdigrundlag, og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb, for social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og med den baggrund kunne vejlede borgeren / borgere Kende og bruge Fredericia kommunes : - ledelsesgrundlag - overordnede voldspolitik - værdigrundlag - Fredericia Kommunes fælles personalepolitik - ældreområdets mål / værdier / læringsmiljøet - magtanvendelse (indsigt i materialet omkring magtanvendelse ) Vise : - synlighed - nysgerrighed - nye ideer - brugen af problemløsningsmodellen 16

17 Bidrage til gruppens : - samvær - arbejdsmiljø Vejlede i nye tiltag : - borger - kontaktpersoner - servicegruppen Kende regler : - tavshedspligt og oplysningspligt - retningslinier for delegering. - visitation I. anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation kan anvende: - plejeplan - EDB, IT- systemet care (under vejledning / selvstændigt ) - advis, journal og kørelister - fællessprog - anvende områdernes kommunikations systemer: PDA med mere J. planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejde med borgere og andre samarbejdspartnere analysere, planlægge og evaluere samtale med: - borger - pårørende - kollegaer - samarbejdsparter undervisning i relevant emne og redegøre for overvejelserne før under og efter udførsel - pædagogiske principper - aktivitetsanalyse - transaktionsanalyse K. vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borger med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed 17

18 Anvende teoretiske forudsætninger for at vurdere grupper af borgeres ressourcer til behov for aktivitetstiltag Arbejde selvstændigt med aktivitets opgaver - aktivitetsanalysen - ressourcestyring / adm. opgaver Bruge aktivitetsanalysen L. Indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper at borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren Med fokus på den jeg-styrkende pleje: - borgeren i centrum - borgerens behov og ønsker - egenomsorg - livskvalitet og livsudfoldelse - forståelse og respekt for borgerens - livsstil - vaner - holdninger - værdier - boligindretning - tro og religion - tiltaleform - evne til situationsfornemmelse - værdighed - blufærdighed - fagligt modspil / samarbejde - respektere borgerens ret til at sige fra - etiske og moralske overvejelser få kendskab til de lokale aktivitets tilbud ud fra: - pensionistavisen - lokale aktivitetscenter/ daghjem - lokale brugerråd - netværksarbejder - forebyggende hjemmebesøg kunne indsamle og vurdere borger relateret data - livshistorier 18

19 finde egnede tilbud til borgeren eller iværksætte tilbud. M. selvstændigt at vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen arbejder under hensyn til egne, kollegaers og borgernes sikkerhed herunder være opmærksom på bl.a. - arbejdshøjde - afstand til byrden - hensyn til ryg, knæ, hofte, håndled arbejdsbevægelse - træk og skub - tempo - balance - fodtøj - tøj - temadag i forflytning brug af hjælpemidler - hospitalsseng - lifte - glidestykker - galge m.m. arbejdsmiljø sikkerhedsorganisation anmeldelse af arbejdsskader N. arbejde alene og kan tage vare på eget fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljø og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen kendskab til eget kompetenceområde - kompetence bevidsthed - forståelse for eget funktionsområde - fagidentitet - mundtlig og skriftlig rapport - sige fra - magtanvendelse 19

20 kendskab til andre faggruppers ansvar og kompetence - planlægning, opgavefordeling, (planlæggerfunktionen) - sikre kontinuitet - overblik / hjælpe andre - fagbevidsthed - samarbejdsevne - kommunikations muligheder tage imod nye medarbejdere - afløser / nye kollegaer - elever / studerende kende introduktionsprogrammet og arbejdsgangen - lokale muligheder prioritering af informationer, kommunikation / samarbejde med andre om introduktionsforløbet praktiske forhold - ved behov kontakt til samarbejdspartnere - bidrage til et godt arbejdsmiljø - kendskab til regler og politikker - fælles sprog - standarder - tvang / vold m.m. pædagogiske overvejelser - kendskab til uddannelserne - de lokale muligheder - mål med elevens praktikperiode - undervisningsmetoder: hvordan lærer man noget? - hvordan lærer eleven bedst - faglige - teoretiske - arbejdsmæssige fra tidligere beskæftigelse - undervisningsmidler - evaluering af oplæring - kendskab til elevens / studerendes forudsætninger: - personlig livserfaringer - sociale baggrund - personlighed - modenhed - holdninger - bevidsthed - aktuelle livssituation 20

21 - motivation - engagement - forventninger O. selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. I samarbejde med andre at arbejde med at udføre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver Sikre kontinuitet - muligheder og kommandoveje i forhold til: - beskæftigelsesvejleder - sygeplejersker Palliativ, KOL, m.m. - demenskonsulent - psykiatrikonsulent - læger / Speciallæger - fysioterapeuter - ergoterapeuter - socialrådgivere - sagsbehandler - sygehus - psykiatriske værested ( f. eks. Expressen ) - diætist - visitation Selvstændigt udføre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver efter direktiver fra ovenstående. 6. Logbog Alle social- og sundhedsassistentelever i Fredericia Kommunes hjemmepleje skriver logbog. Hensigten med at skrive logbog i praktikuddannelsen er: - at eleven øver sig i at beskrive indtryk, en oplevelse, en undren, et problemfelt fra arbejdsdagen og forholde sig analyserende til det oplevede, - benytter problemløsningsmodellen - at gøre en oplevelse til erfaring, - et middel til personlig og faglig udvikling, 21

22 - skabe sammenhæng mellem teori og praktik, - selvevaluering, - som oplæg til vejledersamtale, - at opøve færdigheder i at udtrykke sig skriftligt, Logbog skrives i arbejdstiden, hvor ca. 10 min. dagligt anvendes til skriftlig analyse over indtryk, en oplevelse, en undren, problemstilling eller lignende, som sættes i relation til praktikmålene og uddannelsen. Når du undrer dig, lærer du noget. Hver eneste arbejdsdag bør du undre dig over meget. Er det ikke tilfældet, skal du overveje, om der fokuseres nok over det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet. I logbog beskriver du egne tanker eller følelser eller du udvælger en oplevelse/et indtryk til dybere skriftlig analyse/refleksion. Logbogen føres hver dag og kan udformes på mange måder: - korte sætninger, - nøgleord, - tegninger, - digte, - noveller, - scrapbog, - alm. notater, - gode og dårlige oplevelser, - problemformuleringer, Det er ikke sideantal, udtryksform eller skriften, der er afgørende! men at du vælger den struktur, der fungerer som en god støtte og udvikling for dig. Du kan f.eks. anvende følgende struktur: - hvad har særligt optaget mig i dag? - hvad synes jeg er gået godt? - hvad synes jeg er gået mindre godt? - hvad har jeg af bud på årsagen hertil? - hvordan kommer jeg videre med det? Undgå en faldgrube i dine logbogs notater: 22

23 Hvis du udvikler en ensformig rutine i dine beskrivelser, flyder de mange oplevelser sammen i gentagelser. Det bliver kedeligt at føre logbog, og du risikerer at miste den udviklende effekt af bogen. Hver dag har nye sundhedsfremmende og forebyggende udfordringer hos borgeren. Det giver dig mulighed for nye overvejelser og undren - derfor er det altid spændende og lærerigt at skrive logbog. 7. Overenskomst. Vedrørende løn- og ansættelsesforhold for SSA-elever følges aftale mellem Forbundet af Offentligt Ansatte, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. WEEKENDARBEJDE Elever kan deltage i tjeneste på lørdage og søndage, dog max. hver 2. weekend gennemsnitligt. AFTEN/NATTEVAGT Elever kan deltage i et antal aften og nattevagter, dog højst 1/3 af tiden Elever under 18 år må ikke deltage i nattevagt. Der ydes ikke ulempebetaling for elevers deltagelse i tjeneste i weekend- eller afen/nattjeneste. HELLIGDAGE Elever kan deltage i tjeneste på søgnehelligdage i samme omfang som det, der er gennemsnittet for det faste personale. Hvis eleven arbejder på en helligdag, ydes der tilsvarende en erstatningsfridag, dog uden tillæg. FERIE Social- og sundhedsassistentelever har ret til ferie ifølge ferielovens regler på lige fod med øvrige medarbejdere i området. Antal ferieuger fremgår af skolens turnusplan for holdet. Vær opmærksom på at SSA eleven kan være ansat hos enten region eller Kommune. 23

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog Fredericia Kommune 1. Udgave den 01.02.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev 1... 3 1.2 Velkomstbrev 2...

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Praktikhåndbog. for. Social- og Sundhedshjælperelever

Praktikhåndbog. for. Social- og Sundhedshjælperelever Pleje & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedshjælperelever Udarbejdet i 2004 (revideret september 2010 - AH/SDz INDHOLDSFORTEGNELSE Side: INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Formålet med Social- og sundhedshjælperuddannelsen....

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER

MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER Bilag 6 Side 1 af 7 MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER På de følgende sider har vi ud for hvert af målene for praktikuddannelsen beskrevet forslag til, hvordan du kan arbejde

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Hvad er fokus: Arbejdsopgaver refleksion herover Kommentar

Hvad er fokus: Arbejdsopgaver refleksion herover Kommentar Mål A : Selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder,

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r.

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r. Ba g g ru n d e n PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social- og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Spørgsmål til refleksion: Hvilken betydning har det for patienten?

Spørgsmål til refleksion: Hvilken betydning har det for patienten? Mål: A Under vejledning arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i et samarbejde medborgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet, samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder,

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere