Årsberetning Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e"

Transkript

1 Årsberetning 2004 Del I Aktivitetsberetning D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

2 Årsberetning 2004 DelI Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2004 består af tre separatedele: Aktivitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for fremtiden; Den finansielle beretning,der indeholder EIB-Gruppens,EIB s,investeringsfacilitetens og EIF s årsregnskaber med forklarende bilag; Den statistiske beretning med fortegnelsen over de EIB-finansierede projekter og EIB s låntagning i 2004 samt fortegnelsen over EIF s projekter.dertil kommer oversigtstabeller for regnskabsåret og de fem senesteår. Dencd-rom, der er vedlagt denne beretning,indeholder oplysninger fraalle tre dele samt elektroniske udgaver deraf på de foreliggende sprog. Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

3

4 Indhold EIB-Gruppen: Nøgletal 4 EIB-Gruppen: Sammendrag af balancen 5 Meddelelse fraformanden 6 Udvidelsen, rammer for aktiviteten og oversigt over Forretningsplanen EIB-Gruppens aktivitet i Afbalanceret udvikling ihele Unionen 13 Innovation 2010-initiativet 16 Miljøbeskyttelse og forbedring af livskvaliteten 19 Transeuropæiske net,der knytter Europa sammen 22 EIB-Gruppens støtte til mindreogmellemstorevirksomheder 26 Humankapital 30 FEMIP:Styrkelse af samarbejdet i Middelhavsområdet 32 Samarbejde med de øvrige partnerlande 35 EIB,enførende international emittent 38 Virksomhedsledelse 42 EU-institutionernes og de internationale finansieringsinstitutioners partner 43 Transparens og ansvarlighed 46 EIB-Gruppens administration og personale 48 EIB s ledelsesstruktur 50 EIB s direktion 52 EIB s organigram 53 EIF sledelsesstruktur 56 EIB-Gruppen: Finansierbare projekter 57 EIB-Gruppens adresser 58 Aktivitetsberetning

5 EIB-Gruppen: Nøgletal Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2004 Imio EUR Indgåede aftaler IUnionen I partnerlandene Lånetilsagn IUnionen I partnerlandene Udbetalinger på lån Af Bankens midler Af budgetmidler 257 Heraf Investeringsfaciliteten 93 Tilvejebragtemidler (efter swaps) IEU-valutaer Iandrevalutaer Stilling pr Udestående Udlån af Bankens midler Garantier 268 Finansieringsbidrag af budgetmidler Kort-, mellem- og langfristet låntagning Egne midler Balancesum Regnskabsårets resultat 1381 Tegnet kapital Heraf indbetalt 8183 Den Europæiske Investeringsfond Aktiviteten i 2004 Imio EUR Venturekapital (15 fonde) 358 Garantier (40forretninger) 1447 Stilling pr Venturekapital (199 fonde) Garantier (151 forretninger) Tegnet kapital Heraf indbetalt 400 Regnskabsårets nettoresultat 27 Reserver og hensættelser EIB-Gruppen

6 EIB-Gruppen Sammendrag af balancen pr. 31. december 2004 (i tusinde EUR) AKTIVER PASSIVER Kassebeholdning, tilgodehavender hos centralbanker samt indestående på postgirokonti Gæld til kreditinstitutter a) Medaftalt løbetid eller på opsigelse Gældsbeviser udstedt af det offentlige,der kan refinansieres icentralbanker Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer a) Udstedteobligationer Ydede lån og forskud til kreditinstitutter b) Andre a) På anfordring b) Andre tilgodehavender Andre passiver c) Ydede lån a) Forudmodtagne rentegodtgørelser b) Diverse kreditorer Ydedelån og forskud til kunder c) Diverse a) Ydede lån d) Negativeerstatningsværdier b) Særlige hensættelser Periodeafgrænsningsposter Beholdning af obligationer og andre værdipapirer med fast afkast 5. Hensættelser til omkostninger,herunder uforudsete udgifter a) Udstedt afdet offentlige a) Personalets pensionsfond b) Udstedt afandreemittenter b) Hensættelse til garantier for lån ydet af tredjemand Aktier og andreværdipapirer med variabelt afkast c) Hensættelse til garantier for venturekapitalforretninger Immaterielle aktiver Minoritetsinteresser Ejendomme,inventar og driftsmidler Kapital 9. Andreaktiver Tegnet a) Diverse debitorer Ikkeindkaldt b) Positiveerstatningsværdier Konsoliderede reserver a) Reservefond Tegnet kapital og tilgodehavende reserver, b) Supplerende reserve indkaldt,men ikke indbetalt Periodeafgrænsningsposter Midler til ordningen for struktureret finansiering Midler til venturekapitalforretninger Hensættelse til dækning af generelle kreditinstitutrisici efter fordeling Regnskabsårets resultat Indenoverførsel fra hensættelsen til dækning af generelle kreditinstitutrisici Årets overførsel fra hensættelsen til dækning af generelle kreditinstitutrisici Regnskabsårets resultat til fordeling Aktivitetsberetning

7 Meddelelse fra formanden For Den Europæiske Investeringsbank var 2004 udvidelsens år, idet vi bød ti nye ejere velkommen. Det var imidlertid også præget afvidereudvikling,idet vigjorde yderligere fremskridt i vore løbende bestræbelser for at effektivisere driften og maksimere vor relevans som DenEuropæiske Unions finansieringskilde. Prioritering af aktiviteten Vi stillede fortsat vorelån til rådighed med sigte på at fremme virkeliggørelsen af EU s mål,hvilket fremgår af følgende prioritering af aktiviteten ifem punkter: styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed idet udvidede EU bidrag til Lissabonstrategien for skabelse af et videnbaseret samfund sammenkobling af Europa ved hjælp af transeuropæiskenet beskyttelse og forbedring af bymiljøet og det naturgivne miljø; fremme af EU s udviklingspolitik gennem ydelse af lån i partnerlandene. Understøttet afenvellykket middeltilvejebringelse beløb de samlede udlån sig til 43,2 mia EUR. IEUgik 72% til regioner med status af udviklingsområder, hvor de tjente målene om finansiering af innovation (7 mia EUR), transeuropæiske net (7,9 mia EUR) og miljøforbedringer (10,9 mia EUR). Uden for EU øgede vi vore bestræbelser til fordel for euro-middelhavspartnerskabet (2,2 mia EUR). Udvidelsen Som den førende enkeltstående kilde til ekstern finansieringfor de nye medlemslande udlånte EIB 3,8 mia EUR i Banken fremmer ligeledes udviklingen af de nationale kapitalmarkeder i området,idet den emitterer i lokale valutaer,ligesom den er den største ikkestatslige emittent af obligationer på de lokale markeder i Central- og Østeuropa. Da de nye medlemsstater er medejere afbanken, har de fuld adgang til dens finansieringsbidrag. Bankens ledelses- og kapitalstruktur er blevet tilpasset derefter.med sigte på at maksimere virkningerne af sin kommende långivning har EIB udbygget sit samarbejde med Europa-Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik yderligere, specielt for at forbedre koordinationen af EIB s aktivitet med strukturfondenes indsats, som nu også omfatter de nyemedlemsstater. Merværdi I 2004 afprøvede vi nyemåder at måle voreforretningers merværdiskabelse på. Denne nye tilgang bygger på tre kriterier, som alle skal væreopfyldt ved projektets godkendelse,nemlig finansierbarhed (dvs. bidrag til et EU-mål), kvalitet ogfinansiel merværdi. Detteer en vigtig udvikling for Banken, idet den viser,hvordan viomsætter vort politisk inspirerede formål til praksis,og sætter os i stand til at afstemme vor kommende aktivitet bedre efter vore ejeres behov, alle berørtes forventninger i almindelighed og kundernes ønsker. 6 EIB-Gruppen

8 Transparens Som et led i ajourføringen af vor politik for transparens og ansvarlighed tog vien række initiativer,bl.a. for mereinformation om virksomhedsledelse og vederlag; offentliggørelse af flere redegørelser for finansiel rapportering og kontrol ydelse af flere oplysninger om Bankens udlånsaktivitet,herunder listen over projekter,der er til bedømmelse styrkelse af kontrol- og evalueringsfunktionerne, især gennem oprettelse af en compliancefunktion (der skal indlede sin aktivitet i 2005). Samlede forventninger EIB tilstræber ikke vækst for vækstens skyld. Denforetrækker at styrke sin strategifor fokusering på merværdi, dvs. snarerekvalitet end kvantitet. Hvad aktiviteten angår betyder det,at viforventer en stabilisering eller endda en formindskelse af vore udlån i EU-15, hvorimod långivningen idenye medlemslande fortsat ventes at ville stige. På samme måde vil långivningen i tiltrædelses- og kandidatlandene samt i Middelhavs- og AVS-landene fortsætte sin vækst i trådmed Det Europæiske Råds retningslinjer. Som EU s finansieringsinstitution føler EIB sig forpligtet til at være meget transparent,ligesom den stiller et maksimum af information til rådighed. Som bank skal EIB imidlertid også beskytte sine kunders legitime kommercielle og markedsfølsomme interesser. Banken skal tilstræbe den rettebalancemellem disse tokrav. Philippe Maystadt Formand for EIB-Gruppen Aktivitetsberetning

9 Udvidelsen, rammer for aktiviteten og oversigt over 2004 EIB finansierer projekter,der virkeliggør EU s økonomiske og sociale mål. Dens aktivitet udføres ioverensstemmelse med dens vedtægter og de mandater, som Det Europæiske Rådhar overdraget den. EIB arbejder nært sammen med de øvrige EU-institutioner. EIB løser sin opgave under overholdelse af tooverordnede principper, nemlig maksimering af forretningernes merværdi og fastholdelse af en transparent tilgang. Således er især finansieringsbeslutningerne baseret påkriterier for merværdiskabelse, der hovedsagelig vedrører forretningernes bidrag til virkeliggørelsen af EU s mål, projekternes kvalitet og soliditet samt de særlige finansielle fordele ved anvendelsenaf EIB-midler. Udvidelsen Udvidelsen af Den Europæiske Union med ti nye medlemsstater var en stor begivenhed for EIB i Da de tilande tiltrådte Fællesskabet den 1. maj 2004, blevde samtidig medlemmer af Den Europæiske Investeringsbank. Det giver dem fuld adgang til Bankens finansieringsfaciliteter på samme grundlag som de 15 medlemsstater før den 1. maj I de nye medlemslande er Bankens hovedopgaver at fremme projekter,der letter deres økonomiske integration i enhedsmarkedet, og bidrage til anvendelsen af europæiske standarder, således som de fremgår af EU s regelværk. Arbejdet med at løse disse hovedopgaver bygger på den erfaring, som Banken har oparbejdet siden 1990i perioden inden tiltrædelsen. I denne periode ydede Banken lån på 25mia EUR til projekter icentral- og Østeuropa til fordel for infrastrukturer for transportog telekommunikation, vand og miljø,industri og tjenesteydelser, sundheds- og uddannelsesfaciliteter samt indirektefor mindreogmellemstorevirksomheder og lokale myndigheder. På det institutionelle plan har udvidelsen påvirket Bankens tegnede kapital, idet de nye medlemsstater har bidraget med 7,46 mia EUR, hvoraf 5% vil bliveindbetalt gradvis.daspanien samtidig øgede sit kapitalindskud til knap 10%, har Bankens tegnede kapital siden den 1. maj 2004 udgjort163,6 mia EUR. Bankens direktion er blevet styrket med et niende medlem fra de nye medlemsstater, Ivan Pilip. Alle 25 medlemsstater er i bestyrelsen repræsenteret afet medlem, medens der er blevet oprettet en yderligere observatørpost for de nyemedlems stater i revisionsudvalget. Den 2. juni 2004bød styrelsesrådet ti nyemedlemmer velkommen til deres førsteårsmøde,nemlig de nyemedlemsstaters finansministre. Bankens vedtægter og forretningsorden er blevet tilpasset, så de afspejler disse institutionelle ændringer. Rammer for aktiviteten I forbindelse med udførelsen af sin aktivitet i 2004 tog Banken en række initiativer som svar på de retningslinjer, som styrelsesrådet og Det Europæiske Rådfastlagde ved forskellige lejligheder.dens øgede støtte til transeuropæiske net hviler på Rådets beslutning om at iværksætte den europæiske indsats for vækst,der blev truffet i Bruxelles idecember Bankens indsats til fordel for en langsigtet udvikling af en europæisk økonomi baseret påviden og innovation skriver sig tilbage til Det Europæiske Råds møde i Lissabon imarts Bankens mandat er blevet bekræftet flere gange siden da, bl.a. i På euro-middelhavsmødet, der fandt sted i Haag i november 2004, roste udenrigsministrene den rolle, Banken spiller med hensyn til at styrke det finansielle partnerskab med partnerlandene i Middelhavsområdet via euro-middelhavsordningen for investering og partnerskab,femip,der blevoprettet på Det Europæiske Råds opfordring på mødet i Barcelona imarts I 2004var EIB desuden inddraget i genforhandlingerne af Cotonouaftalen med AVS-staterne. Idecember 2004godkendte Rådet ennyfællesskabsgaranti til dækning af yderligerelångivning på indtil 500 mio irusland,belarus, MoldovaogUkraine. 8 EIB-Gruppen

10 EIB s udbetalinger,indgåede aftaler og lånetilsagn Indgåede låneaftaler i 2004 Fordeling på lande MiaEUR Udbetalinger Indgåede låneaftaler Lånetilsagn EU (92%) Sydøsteuropa (1%) Partnerlandene imiddelhavsområdet (5%) Afrika,Vestindien og Stillehavet, OLTogSydafrika (1%) Asien og Latinamerika (1%) Regeringskonferencen nåede ibruxelles ijuni 2004 til enighed om udkastet til traktaten om en forfatning for Europa. Rådet underskrev traktaten i Rom i oktober Forfatningen for Europa omtaler EIB og bekræfter dens retsgrundlag iartikel III-393 og III-394. En revideret udgave af Bankens vedtægter er vedlagt som en protokol. Aktiviteten i tal ( 1 ) I 2004 indgik EIB aftaler om lån på 43,2 mia mod 42,3 mia i Aktiviteten var fordelt som følger: o 39,7 mia ieu o 119 mia i tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien o 2,2 mia i partnerlandene i Middelhavsområdet (FEMIP) o 461 mio i Balkanlandene. o 440 mio ilandene iafrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) samt DeOversøiske Lande og Territorier (OLT), deraf 337 mio ifølge Cotonouinvesteringsfaciliteten o 100 mio isydafrika o 233 mio i Asien og Latinamerika. Udbetalingerne beløb sig til 38,6 mia,hvoraf 56% var i EUR. De 333 projekter, som Banken bedømte i 2004, førte til afgivelse af lånetilsagn på 45,8 mia. Låntagningen blev på 50 mia efter swaps. Denvar fordelt på 282 obligationsemissioner i 15 valutaer.efter swaps var 45% af de låntemidler i EUR mod 42% i USD og 11% i GBP. Ultimo 2004beløb det samlede udestående på udlån af egne midler og garantier sig til 266 mia. Det samlede udestående på optagne lån udgjorde 215 mia. Balancesummen var på 258 mia. Nettolikviditeten udgjorde ultimo 2004ialt 22,7 mia, fordelt på 12 valutaer. EIF ( 2 ) fastholdt sin støtte til mindreogmellemstorevirksomheder,idet den erhvervede kapitalandele i venturekapitalfonde på 358 mio og ydede garantier på ca. 1,45 mia. ( 1 ) Medmindreandet er anført,er alle beløb idenne aktivitetsberetning ieur. ( 2 ) Yderligereoplysninger i forhold til EIB-Gruppens aktivitetsberetning findes i EIF sårsberetning,der kan ses på Fondens netsted, Aktivitetsberetning

11 Forretningsplanen Bankens vigtigste planlægningsdokument er forretningsplanen, et treårigt rullende mellemfristet program, der godkendes af bestyrelsen. Den indeholder en prioritering af aktiviteten for de kommende år iforhold til de mål, som styrelsesrådet har opstillet. Forretningsplanens strategiske fremskrivninger tilpasses årlig for at tage hensyn til nye mandater og udviklingen iden økonomiske baggrund. Forretningsplanen lægger særlig vægt på tovigtige strategiske mål,nemlig fokusering af Bankens aktivitet på merværdi og yderligere forbedring af transparens og ansvarlighed gennem ekstern kommunikation. Merværdi Bankens långivnings merværdiskabelse bygger på tre kriterier: Konsistens mellem forretningerne og EU s prioriterede mål De enkelte projekters kvalitet og sundhed De særlige finansielle fordele, der opnås ved anvendelse af EIB-midler. Inden for rammerne af sine forskellige mål vil Banken i 2005 bestræbe sig for at udvikle og ibrugtage værktøjer for sammenligning af resultaterne med de forventninger,der forelå, da projekterne blev udvalgt ogbedømt. Samtidig agter EIB at fokusere på virkeliggørelsen af såvel kvantitative som kvalitativemål på grundlag af de nuværende mål for långivningen og de mulige nyeeu-mandater. EIB-Gruppens hovedmål,der understøtter det førstekriteriumfor merværdiskabelse,er: Økonomisk og social samhørighed idet udvidede EU Gennemførelsen af innovation 2010-initiativet Udvikling af transeuropæiske net og adgangsnet Fremme af EU s politik for udvikling og samarbejde over for partnerlandene Miljøbeskyttelse og -forbedring,derunder klimaforandringer og vedvarende energi. Tilde øvrige overordnede mål for aktiviteten hører fortsat: Støtte til mindreogmellemstorevirksomheder såvel som til mellemstoremidcap-virksomheder. Støtte til humankapital,især sundhed. Vedvirkeliggørelsen af disse målsætninger er det hensigten at holde væksten i långivningen i EU-15 inden for nominelt 2% årlig. Långivningen idenyemedlemslande bør stige hurtigerefor at hjælpe disse lande med at indhentede øvrige økonomisk. Er der tilstrækkelige midler ifølge EU-mandater og fraeib til rådighed, kan långivningen i tiltrædelses-, kandidat-ogandre ikke-eu-lande fortsætte sin hurtigere vækst. Transparens og ansvarlighed Transparens og ansvarlighed hænger nøje sammen. Øget transparens er en væsentlig del af EIB s ledelsesstruktur. Banken har løbende udviklet initiativer inden for virksomhedsledelse, der tager hensyn til dens dobbelte rolle som finansiel og europæisk institution, der tjener EU s politiske mål. I 2004 vedtog EIB en række tiltag, ligesom den offentliggjorde en beskrivelse af sin politik for transparens og en redegørelse for sin virksomhedsledelse på sit netsted. 10 EIB-Gruppen

12 Låntagning Bankens strategifor middeltilvejebringelse bygger på varig optimering af finansieringsomkostningerne samt styrkelse af markedets likviditet og transparens.denne strategihar bidraget til at konsolidereeib s position som en førende AAA-vurderet kvasistatslig benchmarklåntager,der sætter den i stand til at yde lån på de bedst mulige vilkår.dettevil fortsat blive sikret gennem den synergi,der følger af en afbalanceret tilgang til benchmark- og målrettede emissioner,og vil omfatte: Bevarelse af fleksibilitet til at kunne reagere på investorernes ændrede adfærdsmønstre og diversificering af valutaer Udvikling af vækstlandenes kapitalmarkeder,især de lande,der tilstræber EU-medlemskab,og udvalgtefemip-lande. Iforbindelse med vedtagelsen af forretningsplanen udstedte bestyrelsen en samlet låntagningsbemyndigelse for 2005 på indtil 50 mia til dækning af det forventede finansieringsbehov. Udbydelse af store likvide benchmarkemissioner i EUR, USD og GBP Tilbudom skræddersyede finansielle produkter,der er rettet modinvestorernes særlige behovienlang rækkevalutaer og strukturer EIB sbestyrelse Aktivitetsberetning

13 EIB-Gruppens aktivitet i 2004

14 En afbalanceret udvikling ihele EU er Bankens overordnede mål Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed er en forudsætning for en afbalanceret udvikling af EU,og regionudvikling er et væsentligt element,dadet sigter mod at reducere ubalancerne regionerne imellem. Fremme af EU s økonomiske og sociale samhørighed imindrebegunstigede regioner er Bankens hovedopgaveifølge Romtraktaten, og det blevbekræftet af Amsterdamtraktaten (1997). Da alle tinyemedlemslande har status af udviklingsområder,forbliver finansiering af investeringer,der fremmer regionudviklingsbestræbelserne, så vigtig som nogensinde for den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Over 28 mia til regionerne EIB s långivning ieubeløb sig til 39,7 mia, hvoraf over 28 mia gik til investeringer i økonomisk tilbagestående regioner. Det svarer til 71% af Bankens långivning ieu. Tre fjerdedele af disse investeringer blevfinansieret med individuelle lån og resten via globallån. De individuelle lån til projekter i samhørighedslandene Spanien, Portugal,Irland og Grækenland beløb sig til 7,8 mia. Investeringer itysklands østlige delstater og Mezzogiorno i Italien tegnede sig for henholdsvis 3,5 og 2,1 mia, og idenye medlemslande, hvor næsten alle projekter er finansierbareifølge kriterierne for regionudvikling, udlånte Banken 2,6 mia. Det sidste tal omfatter ikke lånene i tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien på 119 mio. Projekter iområder,der falder ind under mål nr.1idet udvidede EU (hvor BNP pr. indbygger er lavereend 75% af EU-gennemsnittet), modtog 47% af de individuelle lån. Långivningen i områder, der falder ind under mål nr. 2 (behovfor social eller økonomisk omstrukturering), repræsenterede 36%, medens resten tjente begge mål. EIB-lånene kom samtlige sektorer til gode: Transport var den størsteaftager med 35%, efterfulgt afandrelokale infrastrukturer (by,vand og multisektor) med 15% og industrien med 11%. En stor del af långivningen til fordel for økonomisk og social samhørighed tjente også andre overordnede EU-mål. Således gik 61% af Bankens lån til transeuropæiske net og storeeuropæiske net herunder for energioverførsel til udviklingsområder.det gjaldt ligeledes 79% af långivningen til miljøforbedring,81% af långivningen til humankapital og 78% af långivningen inden for rammerne af innovation 2010-initiativet. Merværdiskabelse gennem regionudvikling Ide senereår har EIB udviklet merværdiindikatorer, som den vil anvende systematisk for at skabe sig et bedre billede af, hvordan de finansierede projekter fremmer virkeliggørelsen af EU s politiske mål. Det generelle sigteer at sættebanken i stand til at bidrage til flere og bedre investeringer. Regionudvikling ieu Individuelle lån i 2004: 21,6 mia Målnr. 1 Mål nr. 2 Multiregionale lån Angående politikken for social samhørighed har Banken udvalgt tre bredekategorier af investeringer,der bidrager til virkeliggørelsen af EU s overordnede mål,nemlig forbedring af infrastrukturernei regionerne med henblik på at øge deres kvalitet ogkvantitet; udvikling af produktive økonomiske aktiviteter og styrkelse af humankapitalen sundhed, uddannelse og sociale tjenester i udviklingsområder.investeringernes overensstemmelse med Aktivitetsberetning

15 Regionudvikling ieu Individuellelån fordelt på sektorer i 2004 MioEUR % Energi Kommunikation Vand og kloakering Byforbedring Industri og landbrug Uddannelse og sundhed Andre tjenester Individuellelån ialt Globallån EU s politik for regionudvikling betegnes som det første kriterium for merværdi. Virkningerne af regionudvikling måles desuden gennem bedømmelse af hver forretnings kvalitet og sundhed,hvilket er det andet kriteriumfor merværdi. Hvor det er muligt,beregner Banken den samfundsøkonomiske forrentning eller i den private sektor den finansielle forrentning af den investering,den påtænker at finansiere. Er dette ikke muligt, foretager den en kvalitativ bedømmelse,der tager alle relevantefaktorer i betragtning. Det tredje kriterium for merværdi er den måde, hvorpå EIB bidrager til at styrke forretningernes finansielle bæredygtighed. Finansiel merværdi kanbl.a. beståilængereløbetider for dens lån, innovativ strukturering og den katalysatorvirkning,et EIB-lån kanhave ved at tiltrække andre finansieringskilder. Partnerskab om samhørighed Den Europæiske Investeringsbank og Europa-Kommissionen har i fællesskab finansieret en række investeringsprogrammer og projekter i udviklingsområder. Desuden afgiver Banken på anmodning fra Europa-Kommissionen sagkyndige udtalelser om projekter, der forelægges den med anmodning om tilskud fra EU. Endelig blev der i 2004 gjort fremskridt med den fælles gennemførelse af fællesskabsstøtterammer for de nye medlemslande,hvoriindgår finansiel bistand fraeib til fællesskabsstøtterammer og operationelle programmer gennem samfinansiering ved hjælp af långivning ifølge strukturprogrammer.imange af de nyemedlemslande er midlerne gået direkte til finansiering af statens bidrag til fællesskabsstøtterammerne. Desuden har EIB deltaget aktivt i en arbejdsgruppe med generaldirektoratet for regionalpolitik for at koordinere udformningen af politikker og operationelle aktiviteter til gavn for den økonomiske og sociale samhørighed. Dette samarbejde fandt sted iforbindelse med forberedelserne til Europa-Kommissionens publikation»et nyt partnerskab for samhørighed konvergens,konkurrenceevne, samarbejde«i Beretningen bekræfter,at EU sfinansieringsinstrumenters bidrag har været væsentligt påmange niveauer med hensyn til hurtig reduktion af regionale indkomstforskelle, skabelse af mange nye muligheder,ofte inden for innovative aktiviteter,og oprettelse af netværk, der binder regioner,virksomheder og folk i Europa sammen. Banken fortsætter sit nære samarbejde med generaldirektoratet for regionalpolitik under drøftelserne om udarbejdelsen og udmøntningen af den nye politik for samhørighed for perioden ,hvor Banken venter at spille en proaktiv rolle. 14 EIB-Gruppen

16 Forum 2004»Investering i de nye medlemslande«det tiende årlige EIB-forum fandt sted iwarszawa den 14. og 15. oktober 2004 og tiltrak ca. 550 deltagere, hovedsagelig fra EU s nyemedlemslande. I sin åbningstale understregede formanden for EIB,Philippe Maystadt, dedybgående og vidtrækkende politiske, sociale og økonomiske forandringer idenyemedlemslande ideforløbne 15 år. Desuden fremhævede han den ekstreme betydning,der tilkommer en effektivanvendelse af de begrænsede disponible finansielle ressourcer med henblik på at bidrage til skabelsen af en varig økonomisk vækst ogforbedrelevestandarden. EIB har været den største enkeltstående kilde til eksternfinansiering for de nyemedlemsstater,idet dens långivning siden 1990 beløber sig til 27 mia. Blandt talerne på forummet kan nævnes Marek Belka (Polens premierminister), Krystina Gurbiel (Polens viceøkonomiminister), Danuta Hübner (Europa-Kommissær for regionalpolitik), Ivan Miklos (Slovakiets vicepremierminister og finansminister) og Imre Rethy (Ungarns statssekretær for økonomi). Blandt talerne fraeib var Wolfgang Roth (næstformand) og TerryBrown (generaldirektør for finansieringer i Europa). Yderligere oplysninger om forummet fremgår af EIB-information nr. 118 og af Bankens netsted, Det 11. EIB-forum finder sted ihelsingforsifinland ioktober Aktivitetsberetning

17 Innovation 2010-initiativet DenEuropæiske Investeringsbank og dens datterselskab EIF er fremtrædende aktører ivirkeliggørelsen af Lissabondagsordenen. Derved samarbejder EIB-Gruppen bl.a. med Europa-Kommissionen som en supplerende finansieringskilde iforhold til de tilskudsordninger, der afholdes over EU s budget. Siden EIB-Gruppen indledte sit innovation 2010-initiativi 2000 til støtte for Lissabonstrategien har EIB fremmet investeringer, der falder ind under initiativet,med lån på 23,3 mia og ydet venturekapital på 2,3 mia via EIF. Bankens långivning til sådanne investeringsforehavender oversteg 7 mia i Initiativet fokuserer på fire hovedsektorer, nemlig forskning, udvikling og innovation; fremme af mindre ogmellemstore virksomheder og iværksætterånd; udvikling af humankapital samt informations- og kommunikationsteknologinet,herunder e-tjenester og audiovisuel innovation. Fra 2000 til 2010 EIB har opfyldt sine forpligtelser ifølge initiativet. Knap 80% af den samlede långivning går til den private sektor og resten til den offentlige, hovedsagelig universitetsforskning og uddannelse. Ca. to tredjedele af lånene var forbeholdt mindre udviklede regioner ieu-25. Det harmonerer godt med den fremtrædende rolle, som Lissabondagsordenen vil spille ieu sfremtidige samhørighedspolitik. Baseret pådeførstefem års erfaringer venter Banken at kunne nå sit mål om at rejse indtil 50mia til ydelse af lån til fremme af innovation inden for rammerne af innovation 2010-initiativet i detteårti. Nyefinansielle produkter I samarbejde med Europa-Kommissionen fortsatte Banken i 2004 sine bestræbelser for at udarbejde nye instrumenter, der kan øge løftestangsvirkningen mellem lån og tilskud (typisk fra EU,men også af national oprindelse) og mobilisere ressourcer til investeringer iforbindelse med forskning, udvikling og innovation. Desuden oprettede den et særligt vinduefor mellemstore MidCap-virksomheder,der ofteer meget innovative. Dettevindue sigter på finansiering af investeringer,der indebærer samlede udgifter på indtil 50 mio, især i deafinitiativet omfattede sektorer.banken deltager stadig mere i finansiering af offentligprivate partnerskaber.sammen med EIF og Europa-Kommis sionen (generaldirektoratet for forskning og generaldirektoratet for regionaludvikling) udvikler EIB en række finansieringsordninger. De kanindføjes ide støtteprogrammer,der er planlagt for den nyebudgetprogrammeringsperiode ,hvis omrids nu er under udarbejdelse. Forskning, udvikling og innovation Der er blevet gjort yderligerefremskridt med hensyn til finansiering af en række prioriterede hurtige projekter, såsom lasersynkrotronforsknings- og udviklingsprojektet i Trieste, hvortil Banken udlånte 60mio. Dettelån indgår iopførelsen af en fri-elektronlaser,der muliggør molekylær og atomar mikroskopi. Desuden arbejder EIB på at diversificere sit udbudaffinansielle produkter for investeringer iforskning, udvikling og innovation, herunder særlige globallån til forsknings- og udviklingsintensive mindreog mellemstore virksomheder og forretninger med sikkerhed i form af intellektuelle ophavsrettigheder. I 2004 investerede EIB 4,1 mia i 27 projekter for forskning, udvikling og innovation. Hovedparten vedrørte nanoelektronik, optik, bioteknologi og telekommunikation. Blandt lånene kan nævnes 162 mio til NovoNordisk idanmark, der er verdens førende forskningscenter for sukkersygebehandling,og50mio til det østrigske projekt Villach AutomotiveChips for fremstilling af elektroniske bilkomponenter.disse lån bragte EIB s finansieringsbidrag til forskning, udvikling og innovation op på ialt 10,1 mia siden EIB-Gruppen

18 EIB s finansieringsbidrag inden for rammerne af innovation 2010-initiativet Informations- og kommunikationsteknologi Uddannelse/videreuddannelse Forskning og udvikling Aktivitetsberetning

19 Udvikling af mindreogmellemstorevirksomheder samt iværksætterånd EIB øgede sin støtte til mindreogmellemstorevirksomheder via globallån yderligere i 2004, nemlig gennem åbning af særlige kreditlinjer for investeringer, der falder ind under innovation 2010-initiativet,iØstrigogItalien. I Italien fremmede den oprettelsen af et videnskabs- og teknologicenter for innovativemindre og mellemstorevirksomheder med et lån på 100 mio. EIB-Gruppens særlige datterselskab EIF stillede 358 mio til rådighed for 15 venturekapitalfonde,der forsyner innovativemindreogmellemstore virksomheder med egenkapitalressourcer.disse nyeforretninger bragte EIF s samlede portefølje op på ca. 2,8 mia, der er investeret i 199 fonde. Styrkelse af humankapitalen I 2004 udlånteeib 1,7 mia til 18 uddannelsesprojekter.mange af disse vedrører højere uddannelses- eller universitetsfaciliteter, som f.eks. iniedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen og Slesvig-Holsten ityskland. Mellem 2000 og udgangen af 2004beløb långivningen til investeringer i humankapital inden for rammerne af initiativet sig til 7,2 mia. Informations- og kommunikationsteknologinet Somvigtige kanaler for spredning af innovation og dataudveksling mellem virksomheder modtog informations- og kommunikationsteknologinet i 2004 i alt 1,3 mia i form af 13 forretninger.heri indgik 400 mio til mobiltelefonnettet TIM iitalien, der indfører tredjegenerationsmobilkommunikation, UMTS. E-tjenester spiller ligeledes en vigtig rolle,idet Banken udlånte 50mio til OttoVersand ityskland med henblik på udvidelse af fi rmaets e-handel. Det audiovisuelle innovation 2010-initiativ skal fremme europæisk audiovisuel produktion og distribution, hjælpe industrien med at indføreny teknologiog tilskynde den europæiske bankog finansieringssektor til at engagere sig stærkereifinansiering af industriensaktører.initiativet gennemføres hånd ihånd med Europa-Kommissionens program Media Plus. I 2004 indgik EIB to rammeaftaler på hver 20 mio iforlængelse af sit samarbejde med to finansielle institutioner i Frankrig med speciale i finansiering af av-sektoren. Indtil udgangen af 2004havde EIB s partnerskab med disse institutioner resulteret i en portefølje på 50film eller tv-programmer med samlede produktionsomkostninger på ca. 0,5 mia. EIB s lån iav-sektoren siden 2000 beløber sig dermed til ialt 518 mio. 18 EIB-Gruppen

20 Miljøbeskyttelse og forbedring af livskvaliteten Miljøbeskyttelse og -forbedring er blandt EIB s højest prioriterede mål. Den betydning, som Banken tillægger miljøbeskyttelse og -forbedring fremgår klartaf,at over en tredjedel af dens långivning iden udvidede Union i 2004var fokuseret på miljøprojekter. På verdensbasis beløb de individuelle lån sig 10,9 mia, deraf 10,4 mia ieu-25. EIB har sat sig som mål at stille mellem 30 og 35% af sine individuelle lån iden udvidede Union til rådighed for projekter for miljøbeskyttelse og -forbedring. Da denne långivning repræsenterede 36% i 2004, blevdette mål således mere end nået. De 10,4 mia omfatter ikke mindremiljøprojekter,der gennemføres af lokale myndigheder og finansieres via globallån. Det anslås,at denne långivning beløb sig til andre 2,3 mia. I tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien var miljølånenes andel endnu højere. I partnerlandene imiddelhavsområdet udgjorde miljølånene 254 mio. Yderligere 100 mio gik til Sydafrika og 175 mio til Balkanlandene,og de bidrog alle til en varig udvikling i partnerlandene. Miljø og livskvalitet Individuelle lån i 2004 MioEUR Naturmiljøet 424 Miljø og sundhed Bymiljøet 6142 Regionalt og globalt miljø Individuelle lån i alt * *Davisse projekter tjener flereformål,kan de enkelte rubrikker ikke sammentælles. Miljølångivningens hovedtræk 6,1 mia eller ca. to tredjedele af Bankens samlede långivning til miljøformål gik til forbedring af bymiljøet i EU,hvoraf 2,3 mia var forbeholdt kollektivbytransport,f.eks.metroer,lettemetroer og sporvogne, og 3,2 mia byfornyelse. Disse projekter gennemførtes overvejende af regionale myndigheder og storekommuner.et betydeligt antal projekter for socialboliger og renovering af skoler nød ligeledes fremme ieu. I 2004 stillede Banken 2,2 mia til rådighed (heraf 89% i EU-25) for projekter for forbedring af luft-og vandkvaliteten (vandforsyning og kloakering) med direktevirkning på menneskers sundhed. Ialt 0,6 mia gik til behandling af affald og farligt affald eller rensning af forurenede områder (Tunesien) og oversvømmelsessikring (Niedersachsen ityskland), hvilket bidrager til en bedre forvaltning af naturressourcerne og naturbeskyttelse. Miljø og livskvalitet Individuelle lån : 47 mia Naturmiljøet Bymiljøet Miljø og sundhed Regionalt og globalt miljø EIB-lånene til energibesparelser og -substitution beløb sig i 2004 til 1mia, medens varig transport (jernbaner) modtog ca. 0,6 mia. Aktivitetsberetning

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 Nøgletal for EIB-Gruppen Mio EUR Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2002 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere