Årsberetning Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e"

Transkript

1 Årsberetning 2004 Del I Aktivitetsberetning D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

2 Årsberetning 2004 DelI Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2004 består af tre separatedele: Aktivitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for fremtiden; Den finansielle beretning,der indeholder EIB-Gruppens,EIB s,investeringsfacilitetens og EIF s årsregnskaber med forklarende bilag; Den statistiske beretning med fortegnelsen over de EIB-finansierede projekter og EIB s låntagning i 2004 samt fortegnelsen over EIF s projekter.dertil kommer oversigtstabeller for regnskabsåret og de fem senesteår. Dencd-rom, der er vedlagt denne beretning,indeholder oplysninger fraalle tre dele samt elektroniske udgaver deraf på de foreliggende sprog. Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted, Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

3

4 Indhold EIB-Gruppen: Nøgletal 4 EIB-Gruppen: Sammendrag af balancen 5 Meddelelse fraformanden 6 Udvidelsen, rammer for aktiviteten og oversigt over Forretningsplanen EIB-Gruppens aktivitet i Afbalanceret udvikling ihele Unionen 13 Innovation 2010-initiativet 16 Miljøbeskyttelse og forbedring af livskvaliteten 19 Transeuropæiske net,der knytter Europa sammen 22 EIB-Gruppens støtte til mindreogmellemstorevirksomheder 26 Humankapital 30 FEMIP:Styrkelse af samarbejdet i Middelhavsområdet 32 Samarbejde med de øvrige partnerlande 35 EIB,enførende international emittent 38 Virksomhedsledelse 42 EU-institutionernes og de internationale finansieringsinstitutioners partner 43 Transparens og ansvarlighed 46 EIB-Gruppens administration og personale 48 EIB s ledelsesstruktur 50 EIB s direktion 52 EIB s organigram 53 EIF sledelsesstruktur 56 EIB-Gruppen: Finansierbare projekter 57 EIB-Gruppens adresser 58 Aktivitetsberetning

5 EIB-Gruppen: Nøgletal Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2004 Imio EUR Indgåede aftaler IUnionen I partnerlandene Lånetilsagn IUnionen I partnerlandene Udbetalinger på lån Af Bankens midler Af budgetmidler 257 Heraf Investeringsfaciliteten 93 Tilvejebragtemidler (efter swaps) IEU-valutaer Iandrevalutaer Stilling pr Udestående Udlån af Bankens midler Garantier 268 Finansieringsbidrag af budgetmidler Kort-, mellem- og langfristet låntagning Egne midler Balancesum Regnskabsårets resultat 1381 Tegnet kapital Heraf indbetalt 8183 Den Europæiske Investeringsfond Aktiviteten i 2004 Imio EUR Venturekapital (15 fonde) 358 Garantier (40forretninger) 1447 Stilling pr Venturekapital (199 fonde) Garantier (151 forretninger) Tegnet kapital Heraf indbetalt 400 Regnskabsårets nettoresultat 27 Reserver og hensættelser EIB-Gruppen

6 EIB-Gruppen Sammendrag af balancen pr. 31. december 2004 (i tusinde EUR) AKTIVER PASSIVER Kassebeholdning, tilgodehavender hos centralbanker samt indestående på postgirokonti Gæld til kreditinstitutter a) Medaftalt løbetid eller på opsigelse Gældsbeviser udstedt af det offentlige,der kan refinansieres icentralbanker Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer a) Udstedteobligationer Ydede lån og forskud til kreditinstitutter b) Andre a) På anfordring b) Andre tilgodehavender Andre passiver c) Ydede lån a) Forudmodtagne rentegodtgørelser b) Diverse kreditorer Ydedelån og forskud til kunder c) Diverse a) Ydede lån d) Negativeerstatningsværdier b) Særlige hensættelser Periodeafgrænsningsposter Beholdning af obligationer og andre værdipapirer med fast afkast 5. Hensættelser til omkostninger,herunder uforudsete udgifter a) Udstedt afdet offentlige a) Personalets pensionsfond b) Udstedt afandreemittenter b) Hensættelse til garantier for lån ydet af tredjemand Aktier og andreværdipapirer med variabelt afkast c) Hensættelse til garantier for venturekapitalforretninger Immaterielle aktiver Minoritetsinteresser Ejendomme,inventar og driftsmidler Kapital 9. Andreaktiver Tegnet a) Diverse debitorer Ikkeindkaldt b) Positiveerstatningsværdier Konsoliderede reserver a) Reservefond Tegnet kapital og tilgodehavende reserver, b) Supplerende reserve indkaldt,men ikke indbetalt Periodeafgrænsningsposter Midler til ordningen for struktureret finansiering Midler til venturekapitalforretninger Hensættelse til dækning af generelle kreditinstitutrisici efter fordeling Regnskabsårets resultat Indenoverførsel fra hensættelsen til dækning af generelle kreditinstitutrisici Årets overførsel fra hensættelsen til dækning af generelle kreditinstitutrisici Regnskabsårets resultat til fordeling Aktivitetsberetning

7 Meddelelse fra formanden For Den Europæiske Investeringsbank var 2004 udvidelsens år, idet vi bød ti nye ejere velkommen. Det var imidlertid også præget afvidereudvikling,idet vigjorde yderligere fremskridt i vore løbende bestræbelser for at effektivisere driften og maksimere vor relevans som DenEuropæiske Unions finansieringskilde. Prioritering af aktiviteten Vi stillede fortsat vorelån til rådighed med sigte på at fremme virkeliggørelsen af EU s mål,hvilket fremgår af følgende prioritering af aktiviteten ifem punkter: styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed idet udvidede EU bidrag til Lissabonstrategien for skabelse af et videnbaseret samfund sammenkobling af Europa ved hjælp af transeuropæiskenet beskyttelse og forbedring af bymiljøet og det naturgivne miljø; fremme af EU s udviklingspolitik gennem ydelse af lån i partnerlandene. Understøttet afenvellykket middeltilvejebringelse beløb de samlede udlån sig til 43,2 mia EUR. IEUgik 72% til regioner med status af udviklingsområder, hvor de tjente målene om finansiering af innovation (7 mia EUR), transeuropæiske net (7,9 mia EUR) og miljøforbedringer (10,9 mia EUR). Uden for EU øgede vi vore bestræbelser til fordel for euro-middelhavspartnerskabet (2,2 mia EUR). Udvidelsen Som den førende enkeltstående kilde til ekstern finansieringfor de nye medlemslande udlånte EIB 3,8 mia EUR i Banken fremmer ligeledes udviklingen af de nationale kapitalmarkeder i området,idet den emitterer i lokale valutaer,ligesom den er den største ikkestatslige emittent af obligationer på de lokale markeder i Central- og Østeuropa. Da de nye medlemsstater er medejere afbanken, har de fuld adgang til dens finansieringsbidrag. Bankens ledelses- og kapitalstruktur er blevet tilpasset derefter.med sigte på at maksimere virkningerne af sin kommende långivning har EIB udbygget sit samarbejde med Europa-Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik yderligere, specielt for at forbedre koordinationen af EIB s aktivitet med strukturfondenes indsats, som nu også omfatter de nyemedlemsstater. Merværdi I 2004 afprøvede vi nyemåder at måle voreforretningers merværdiskabelse på. Denne nye tilgang bygger på tre kriterier, som alle skal væreopfyldt ved projektets godkendelse,nemlig finansierbarhed (dvs. bidrag til et EU-mål), kvalitet ogfinansiel merværdi. Detteer en vigtig udvikling for Banken, idet den viser,hvordan viomsætter vort politisk inspirerede formål til praksis,og sætter os i stand til at afstemme vor kommende aktivitet bedre efter vore ejeres behov, alle berørtes forventninger i almindelighed og kundernes ønsker. 6 EIB-Gruppen

8 Transparens Som et led i ajourføringen af vor politik for transparens og ansvarlighed tog vien række initiativer,bl.a. for mereinformation om virksomhedsledelse og vederlag; offentliggørelse af flere redegørelser for finansiel rapportering og kontrol ydelse af flere oplysninger om Bankens udlånsaktivitet,herunder listen over projekter,der er til bedømmelse styrkelse af kontrol- og evalueringsfunktionerne, især gennem oprettelse af en compliancefunktion (der skal indlede sin aktivitet i 2005). Samlede forventninger EIB tilstræber ikke vækst for vækstens skyld. Denforetrækker at styrke sin strategifor fokusering på merværdi, dvs. snarerekvalitet end kvantitet. Hvad aktiviteten angår betyder det,at viforventer en stabilisering eller endda en formindskelse af vore udlån i EU-15, hvorimod långivningen idenye medlemslande fortsat ventes at ville stige. På samme måde vil långivningen i tiltrædelses- og kandidatlandene samt i Middelhavs- og AVS-landene fortsætte sin vækst i trådmed Det Europæiske Råds retningslinjer. Som EU s finansieringsinstitution føler EIB sig forpligtet til at være meget transparent,ligesom den stiller et maksimum af information til rådighed. Som bank skal EIB imidlertid også beskytte sine kunders legitime kommercielle og markedsfølsomme interesser. Banken skal tilstræbe den rettebalancemellem disse tokrav. Philippe Maystadt Formand for EIB-Gruppen Aktivitetsberetning

9 Udvidelsen, rammer for aktiviteten og oversigt over 2004 EIB finansierer projekter,der virkeliggør EU s økonomiske og sociale mål. Dens aktivitet udføres ioverensstemmelse med dens vedtægter og de mandater, som Det Europæiske Rådhar overdraget den. EIB arbejder nært sammen med de øvrige EU-institutioner. EIB løser sin opgave under overholdelse af tooverordnede principper, nemlig maksimering af forretningernes merværdi og fastholdelse af en transparent tilgang. Således er især finansieringsbeslutningerne baseret påkriterier for merværdiskabelse, der hovedsagelig vedrører forretningernes bidrag til virkeliggørelsen af EU s mål, projekternes kvalitet og soliditet samt de særlige finansielle fordele ved anvendelsenaf EIB-midler. Udvidelsen Udvidelsen af Den Europæiske Union med ti nye medlemsstater var en stor begivenhed for EIB i Da de tilande tiltrådte Fællesskabet den 1. maj 2004, blevde samtidig medlemmer af Den Europæiske Investeringsbank. Det giver dem fuld adgang til Bankens finansieringsfaciliteter på samme grundlag som de 15 medlemsstater før den 1. maj I de nye medlemslande er Bankens hovedopgaver at fremme projekter,der letter deres økonomiske integration i enhedsmarkedet, og bidrage til anvendelsen af europæiske standarder, således som de fremgår af EU s regelværk. Arbejdet med at løse disse hovedopgaver bygger på den erfaring, som Banken har oparbejdet siden 1990i perioden inden tiltrædelsen. I denne periode ydede Banken lån på 25mia EUR til projekter icentral- og Østeuropa til fordel for infrastrukturer for transportog telekommunikation, vand og miljø,industri og tjenesteydelser, sundheds- og uddannelsesfaciliteter samt indirektefor mindreogmellemstorevirksomheder og lokale myndigheder. På det institutionelle plan har udvidelsen påvirket Bankens tegnede kapital, idet de nye medlemsstater har bidraget med 7,46 mia EUR, hvoraf 5% vil bliveindbetalt gradvis.daspanien samtidig øgede sit kapitalindskud til knap 10%, har Bankens tegnede kapital siden den 1. maj 2004 udgjort163,6 mia EUR. Bankens direktion er blevet styrket med et niende medlem fra de nye medlemsstater, Ivan Pilip. Alle 25 medlemsstater er i bestyrelsen repræsenteret afet medlem, medens der er blevet oprettet en yderligere observatørpost for de nyemedlems stater i revisionsudvalget. Den 2. juni 2004bød styrelsesrådet ti nyemedlemmer velkommen til deres førsteårsmøde,nemlig de nyemedlemsstaters finansministre. Bankens vedtægter og forretningsorden er blevet tilpasset, så de afspejler disse institutionelle ændringer. Rammer for aktiviteten I forbindelse med udførelsen af sin aktivitet i 2004 tog Banken en række initiativer som svar på de retningslinjer, som styrelsesrådet og Det Europæiske Rådfastlagde ved forskellige lejligheder.dens øgede støtte til transeuropæiske net hviler på Rådets beslutning om at iværksætte den europæiske indsats for vækst,der blev truffet i Bruxelles idecember Bankens indsats til fordel for en langsigtet udvikling af en europæisk økonomi baseret påviden og innovation skriver sig tilbage til Det Europæiske Råds møde i Lissabon imarts Bankens mandat er blevet bekræftet flere gange siden da, bl.a. i På euro-middelhavsmødet, der fandt sted i Haag i november 2004, roste udenrigsministrene den rolle, Banken spiller med hensyn til at styrke det finansielle partnerskab med partnerlandene i Middelhavsområdet via euro-middelhavsordningen for investering og partnerskab,femip,der blevoprettet på Det Europæiske Råds opfordring på mødet i Barcelona imarts I 2004var EIB desuden inddraget i genforhandlingerne af Cotonouaftalen med AVS-staterne. Idecember 2004godkendte Rådet ennyfællesskabsgaranti til dækning af yderligerelångivning på indtil 500 mio irusland,belarus, MoldovaogUkraine. 8 EIB-Gruppen

10 EIB s udbetalinger,indgåede aftaler og lånetilsagn Indgåede låneaftaler i 2004 Fordeling på lande MiaEUR Udbetalinger Indgåede låneaftaler Lånetilsagn EU (92%) Sydøsteuropa (1%) Partnerlandene imiddelhavsområdet (5%) Afrika,Vestindien og Stillehavet, OLTogSydafrika (1%) Asien og Latinamerika (1%) Regeringskonferencen nåede ibruxelles ijuni 2004 til enighed om udkastet til traktaten om en forfatning for Europa. Rådet underskrev traktaten i Rom i oktober Forfatningen for Europa omtaler EIB og bekræfter dens retsgrundlag iartikel III-393 og III-394. En revideret udgave af Bankens vedtægter er vedlagt som en protokol. Aktiviteten i tal ( 1 ) I 2004 indgik EIB aftaler om lån på 43,2 mia mod 42,3 mia i Aktiviteten var fordelt som følger: o 39,7 mia ieu o 119 mia i tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien o 2,2 mia i partnerlandene i Middelhavsområdet (FEMIP) o 461 mio i Balkanlandene. o 440 mio ilandene iafrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) samt DeOversøiske Lande og Territorier (OLT), deraf 337 mio ifølge Cotonouinvesteringsfaciliteten o 100 mio isydafrika o 233 mio i Asien og Latinamerika. Udbetalingerne beløb sig til 38,6 mia,hvoraf 56% var i EUR. De 333 projekter, som Banken bedømte i 2004, førte til afgivelse af lånetilsagn på 45,8 mia. Låntagningen blev på 50 mia efter swaps. Denvar fordelt på 282 obligationsemissioner i 15 valutaer.efter swaps var 45% af de låntemidler i EUR mod 42% i USD og 11% i GBP. Ultimo 2004beløb det samlede udestående på udlån af egne midler og garantier sig til 266 mia. Det samlede udestående på optagne lån udgjorde 215 mia. Balancesummen var på 258 mia. Nettolikviditeten udgjorde ultimo 2004ialt 22,7 mia, fordelt på 12 valutaer. EIF ( 2 ) fastholdt sin støtte til mindreogmellemstorevirksomheder,idet den erhvervede kapitalandele i venturekapitalfonde på 358 mio og ydede garantier på ca. 1,45 mia. ( 1 ) Medmindreandet er anført,er alle beløb idenne aktivitetsberetning ieur. ( 2 ) Yderligereoplysninger i forhold til EIB-Gruppens aktivitetsberetning findes i EIF sårsberetning,der kan ses på Fondens netsted, Aktivitetsberetning

11 Forretningsplanen Bankens vigtigste planlægningsdokument er forretningsplanen, et treårigt rullende mellemfristet program, der godkendes af bestyrelsen. Den indeholder en prioritering af aktiviteten for de kommende år iforhold til de mål, som styrelsesrådet har opstillet. Forretningsplanens strategiske fremskrivninger tilpasses årlig for at tage hensyn til nye mandater og udviklingen iden økonomiske baggrund. Forretningsplanen lægger særlig vægt på tovigtige strategiske mål,nemlig fokusering af Bankens aktivitet på merværdi og yderligere forbedring af transparens og ansvarlighed gennem ekstern kommunikation. Merværdi Bankens långivnings merværdiskabelse bygger på tre kriterier: Konsistens mellem forretningerne og EU s prioriterede mål De enkelte projekters kvalitet og sundhed De særlige finansielle fordele, der opnås ved anvendelse af EIB-midler. Inden for rammerne af sine forskellige mål vil Banken i 2005 bestræbe sig for at udvikle og ibrugtage værktøjer for sammenligning af resultaterne med de forventninger,der forelå, da projekterne blev udvalgt ogbedømt. Samtidig agter EIB at fokusere på virkeliggørelsen af såvel kvantitative som kvalitativemål på grundlag af de nuværende mål for långivningen og de mulige nyeeu-mandater. EIB-Gruppens hovedmål,der understøtter det førstekriteriumfor merværdiskabelse,er: Økonomisk og social samhørighed idet udvidede EU Gennemførelsen af innovation 2010-initiativet Udvikling af transeuropæiske net og adgangsnet Fremme af EU s politik for udvikling og samarbejde over for partnerlandene Miljøbeskyttelse og -forbedring,derunder klimaforandringer og vedvarende energi. Tilde øvrige overordnede mål for aktiviteten hører fortsat: Støtte til mindreogmellemstorevirksomheder såvel som til mellemstoremidcap-virksomheder. Støtte til humankapital,især sundhed. Vedvirkeliggørelsen af disse målsætninger er det hensigten at holde væksten i långivningen i EU-15 inden for nominelt 2% årlig. Långivningen idenyemedlemslande bør stige hurtigerefor at hjælpe disse lande med at indhentede øvrige økonomisk. Er der tilstrækkelige midler ifølge EU-mandater og fraeib til rådighed, kan långivningen i tiltrædelses-, kandidat-ogandre ikke-eu-lande fortsætte sin hurtigere vækst. Transparens og ansvarlighed Transparens og ansvarlighed hænger nøje sammen. Øget transparens er en væsentlig del af EIB s ledelsesstruktur. Banken har løbende udviklet initiativer inden for virksomhedsledelse, der tager hensyn til dens dobbelte rolle som finansiel og europæisk institution, der tjener EU s politiske mål. I 2004 vedtog EIB en række tiltag, ligesom den offentliggjorde en beskrivelse af sin politik for transparens og en redegørelse for sin virksomhedsledelse på sit netsted. 10 EIB-Gruppen

12 Låntagning Bankens strategifor middeltilvejebringelse bygger på varig optimering af finansieringsomkostningerne samt styrkelse af markedets likviditet og transparens.denne strategihar bidraget til at konsolidereeib s position som en førende AAA-vurderet kvasistatslig benchmarklåntager,der sætter den i stand til at yde lån på de bedst mulige vilkår.dettevil fortsat blive sikret gennem den synergi,der følger af en afbalanceret tilgang til benchmark- og målrettede emissioner,og vil omfatte: Bevarelse af fleksibilitet til at kunne reagere på investorernes ændrede adfærdsmønstre og diversificering af valutaer Udvikling af vækstlandenes kapitalmarkeder,især de lande,der tilstræber EU-medlemskab,og udvalgtefemip-lande. Iforbindelse med vedtagelsen af forretningsplanen udstedte bestyrelsen en samlet låntagningsbemyndigelse for 2005 på indtil 50 mia til dækning af det forventede finansieringsbehov. Udbydelse af store likvide benchmarkemissioner i EUR, USD og GBP Tilbudom skræddersyede finansielle produkter,der er rettet modinvestorernes særlige behovienlang rækkevalutaer og strukturer EIB sbestyrelse Aktivitetsberetning

13 EIB-Gruppens aktivitet i 2004

14 En afbalanceret udvikling ihele EU er Bankens overordnede mål Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed er en forudsætning for en afbalanceret udvikling af EU,og regionudvikling er et væsentligt element,dadet sigter mod at reducere ubalancerne regionerne imellem. Fremme af EU s økonomiske og sociale samhørighed imindrebegunstigede regioner er Bankens hovedopgaveifølge Romtraktaten, og det blevbekræftet af Amsterdamtraktaten (1997). Da alle tinyemedlemslande har status af udviklingsområder,forbliver finansiering af investeringer,der fremmer regionudviklingsbestræbelserne, så vigtig som nogensinde for den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Over 28 mia til regionerne EIB s långivning ieubeløb sig til 39,7 mia, hvoraf over 28 mia gik til investeringer i økonomisk tilbagestående regioner. Det svarer til 71% af Bankens långivning ieu. Tre fjerdedele af disse investeringer blevfinansieret med individuelle lån og resten via globallån. De individuelle lån til projekter i samhørighedslandene Spanien, Portugal,Irland og Grækenland beløb sig til 7,8 mia. Investeringer itysklands østlige delstater og Mezzogiorno i Italien tegnede sig for henholdsvis 3,5 og 2,1 mia, og idenye medlemslande, hvor næsten alle projekter er finansierbareifølge kriterierne for regionudvikling, udlånte Banken 2,6 mia. Det sidste tal omfatter ikke lånene i tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien på 119 mio. Projekter iområder,der falder ind under mål nr.1idet udvidede EU (hvor BNP pr. indbygger er lavereend 75% af EU-gennemsnittet), modtog 47% af de individuelle lån. Långivningen i områder, der falder ind under mål nr. 2 (behovfor social eller økonomisk omstrukturering), repræsenterede 36%, medens resten tjente begge mål. EIB-lånene kom samtlige sektorer til gode: Transport var den størsteaftager med 35%, efterfulgt afandrelokale infrastrukturer (by,vand og multisektor) med 15% og industrien med 11%. En stor del af långivningen til fordel for økonomisk og social samhørighed tjente også andre overordnede EU-mål. Således gik 61% af Bankens lån til transeuropæiske net og storeeuropæiske net herunder for energioverførsel til udviklingsområder.det gjaldt ligeledes 79% af långivningen til miljøforbedring,81% af långivningen til humankapital og 78% af långivningen inden for rammerne af innovation 2010-initiativet. Merværdiskabelse gennem regionudvikling Ide senereår har EIB udviklet merværdiindikatorer, som den vil anvende systematisk for at skabe sig et bedre billede af, hvordan de finansierede projekter fremmer virkeliggørelsen af EU s politiske mål. Det generelle sigteer at sættebanken i stand til at bidrage til flere og bedre investeringer. Regionudvikling ieu Individuelle lån i 2004: 21,6 mia Målnr. 1 Mål nr. 2 Multiregionale lån Angående politikken for social samhørighed har Banken udvalgt tre bredekategorier af investeringer,der bidrager til virkeliggørelsen af EU s overordnede mål,nemlig forbedring af infrastrukturernei regionerne med henblik på at øge deres kvalitet ogkvantitet; udvikling af produktive økonomiske aktiviteter og styrkelse af humankapitalen sundhed, uddannelse og sociale tjenester i udviklingsområder.investeringernes overensstemmelse med Aktivitetsberetning

15 Regionudvikling ieu Individuellelån fordelt på sektorer i 2004 MioEUR % Energi Kommunikation Vand og kloakering Byforbedring Industri og landbrug Uddannelse og sundhed Andre tjenester Individuellelån ialt Globallån EU s politik for regionudvikling betegnes som det første kriterium for merværdi. Virkningerne af regionudvikling måles desuden gennem bedømmelse af hver forretnings kvalitet og sundhed,hvilket er det andet kriteriumfor merværdi. Hvor det er muligt,beregner Banken den samfundsøkonomiske forrentning eller i den private sektor den finansielle forrentning af den investering,den påtænker at finansiere. Er dette ikke muligt, foretager den en kvalitativ bedømmelse,der tager alle relevantefaktorer i betragtning. Det tredje kriterium for merværdi er den måde, hvorpå EIB bidrager til at styrke forretningernes finansielle bæredygtighed. Finansiel merværdi kanbl.a. beståilængereløbetider for dens lån, innovativ strukturering og den katalysatorvirkning,et EIB-lån kanhave ved at tiltrække andre finansieringskilder. Partnerskab om samhørighed Den Europæiske Investeringsbank og Europa-Kommissionen har i fællesskab finansieret en række investeringsprogrammer og projekter i udviklingsområder. Desuden afgiver Banken på anmodning fra Europa-Kommissionen sagkyndige udtalelser om projekter, der forelægges den med anmodning om tilskud fra EU. Endelig blev der i 2004 gjort fremskridt med den fælles gennemførelse af fællesskabsstøtterammer for de nye medlemslande,hvoriindgår finansiel bistand fraeib til fællesskabsstøtterammer og operationelle programmer gennem samfinansiering ved hjælp af långivning ifølge strukturprogrammer.imange af de nyemedlemslande er midlerne gået direkte til finansiering af statens bidrag til fællesskabsstøtterammerne. Desuden har EIB deltaget aktivt i en arbejdsgruppe med generaldirektoratet for regionalpolitik for at koordinere udformningen af politikker og operationelle aktiviteter til gavn for den økonomiske og sociale samhørighed. Dette samarbejde fandt sted iforbindelse med forberedelserne til Europa-Kommissionens publikation»et nyt partnerskab for samhørighed konvergens,konkurrenceevne, samarbejde«i Beretningen bekræfter,at EU sfinansieringsinstrumenters bidrag har været væsentligt påmange niveauer med hensyn til hurtig reduktion af regionale indkomstforskelle, skabelse af mange nye muligheder,ofte inden for innovative aktiviteter,og oprettelse af netværk, der binder regioner,virksomheder og folk i Europa sammen. Banken fortsætter sit nære samarbejde med generaldirektoratet for regionalpolitik under drøftelserne om udarbejdelsen og udmøntningen af den nye politik for samhørighed for perioden ,hvor Banken venter at spille en proaktiv rolle. 14 EIB-Gruppen

16 Forum 2004»Investering i de nye medlemslande«det tiende årlige EIB-forum fandt sted iwarszawa den 14. og 15. oktober 2004 og tiltrak ca. 550 deltagere, hovedsagelig fra EU s nyemedlemslande. I sin åbningstale understregede formanden for EIB,Philippe Maystadt, dedybgående og vidtrækkende politiske, sociale og økonomiske forandringer idenyemedlemslande ideforløbne 15 år. Desuden fremhævede han den ekstreme betydning,der tilkommer en effektivanvendelse af de begrænsede disponible finansielle ressourcer med henblik på at bidrage til skabelsen af en varig økonomisk vækst ogforbedrelevestandarden. EIB har været den største enkeltstående kilde til eksternfinansiering for de nyemedlemsstater,idet dens långivning siden 1990 beløber sig til 27 mia. Blandt talerne på forummet kan nævnes Marek Belka (Polens premierminister), Krystina Gurbiel (Polens viceøkonomiminister), Danuta Hübner (Europa-Kommissær for regionalpolitik), Ivan Miklos (Slovakiets vicepremierminister og finansminister) og Imre Rethy (Ungarns statssekretær for økonomi). Blandt talerne fraeib var Wolfgang Roth (næstformand) og TerryBrown (generaldirektør for finansieringer i Europa). Yderligere oplysninger om forummet fremgår af EIB-information nr. 118 og af Bankens netsted, Det 11. EIB-forum finder sted ihelsingforsifinland ioktober Aktivitetsberetning

17 Innovation 2010-initiativet DenEuropæiske Investeringsbank og dens datterselskab EIF er fremtrædende aktører ivirkeliggørelsen af Lissabondagsordenen. Derved samarbejder EIB-Gruppen bl.a. med Europa-Kommissionen som en supplerende finansieringskilde iforhold til de tilskudsordninger, der afholdes over EU s budget. Siden EIB-Gruppen indledte sit innovation 2010-initiativi 2000 til støtte for Lissabonstrategien har EIB fremmet investeringer, der falder ind under initiativet,med lån på 23,3 mia og ydet venturekapital på 2,3 mia via EIF. Bankens långivning til sådanne investeringsforehavender oversteg 7 mia i Initiativet fokuserer på fire hovedsektorer, nemlig forskning, udvikling og innovation; fremme af mindre ogmellemstore virksomheder og iværksætterånd; udvikling af humankapital samt informations- og kommunikationsteknologinet,herunder e-tjenester og audiovisuel innovation. Fra 2000 til 2010 EIB har opfyldt sine forpligtelser ifølge initiativet. Knap 80% af den samlede långivning går til den private sektor og resten til den offentlige, hovedsagelig universitetsforskning og uddannelse. Ca. to tredjedele af lånene var forbeholdt mindre udviklede regioner ieu-25. Det harmonerer godt med den fremtrædende rolle, som Lissabondagsordenen vil spille ieu sfremtidige samhørighedspolitik. Baseret pådeførstefem års erfaringer venter Banken at kunne nå sit mål om at rejse indtil 50mia til ydelse af lån til fremme af innovation inden for rammerne af innovation 2010-initiativet i detteårti. Nyefinansielle produkter I samarbejde med Europa-Kommissionen fortsatte Banken i 2004 sine bestræbelser for at udarbejde nye instrumenter, der kan øge løftestangsvirkningen mellem lån og tilskud (typisk fra EU,men også af national oprindelse) og mobilisere ressourcer til investeringer iforbindelse med forskning, udvikling og innovation. Desuden oprettede den et særligt vinduefor mellemstore MidCap-virksomheder,der ofteer meget innovative. Dettevindue sigter på finansiering af investeringer,der indebærer samlede udgifter på indtil 50 mio, især i deafinitiativet omfattede sektorer.banken deltager stadig mere i finansiering af offentligprivate partnerskaber.sammen med EIF og Europa-Kommis sionen (generaldirektoratet for forskning og generaldirektoratet for regionaludvikling) udvikler EIB en række finansieringsordninger. De kanindføjes ide støtteprogrammer,der er planlagt for den nyebudgetprogrammeringsperiode ,hvis omrids nu er under udarbejdelse. Forskning, udvikling og innovation Der er blevet gjort yderligerefremskridt med hensyn til finansiering af en række prioriterede hurtige projekter, såsom lasersynkrotronforsknings- og udviklingsprojektet i Trieste, hvortil Banken udlånte 60mio. Dettelån indgår iopførelsen af en fri-elektronlaser,der muliggør molekylær og atomar mikroskopi. Desuden arbejder EIB på at diversificere sit udbudaffinansielle produkter for investeringer iforskning, udvikling og innovation, herunder særlige globallån til forsknings- og udviklingsintensive mindreog mellemstore virksomheder og forretninger med sikkerhed i form af intellektuelle ophavsrettigheder. I 2004 investerede EIB 4,1 mia i 27 projekter for forskning, udvikling og innovation. Hovedparten vedrørte nanoelektronik, optik, bioteknologi og telekommunikation. Blandt lånene kan nævnes 162 mio til NovoNordisk idanmark, der er verdens førende forskningscenter for sukkersygebehandling,og50mio til det østrigske projekt Villach AutomotiveChips for fremstilling af elektroniske bilkomponenter.disse lån bragte EIB s finansieringsbidrag til forskning, udvikling og innovation op på ialt 10,1 mia siden EIB-Gruppen

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED

Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED DEN E U R O P Ä I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK ^^^Us NFORMATION BANCO EUROPEO

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004 da inforegio Panorama Nr. 14 September 2004 Samhørighedsfonden Indhold Samhørighedsfonden Samhørighedsfonden i udvikling 3 Samhørighedsfondens tilhørighedsforhold til strukturfondene er snarere som en

Læs mere

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere