Egyptens velsmurte dødsmaskine Legitimitetskriser og dødstrafpraksis i perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egyptens velsmurte dødsmaskine Legitimitetskriser og dødstrafpraksis i perspektiv"

Transkript

1 Egyptens velsmurte dødsmaskine Legitimitetskriser og dødstrafpraksis i perspektiv Af Simon Hansen (Marts 2014) Den 23. marts 2014 dømte en domstol i Minya syd for Kairo 529 medlemmer af det Muslimske Broderskab til døden. Dette sker midt i den politiske krise som Egypten har befundet sig i siden det arabiske forår i Brugen af dødsstraf i Egypten er ikke en ny epokegørende udvikling, men en strukturel integreret kronisk karakteristika af det politiske system. Siden 1950erne har Egypten gennemgået adskillige cykliske politiske kriser, som har medført massehenrettelser både indenfor og udenfor det juridiske system. Hver krise har medført en intensivering og juridisk ekspansion i brug af dødsstraf. I denne artikel analyseres disse legitimitetskriser ud fra et juridisk perspektiv, hvilket kan give en indikation af hvad der kan forventes af de kommende års politiske udvikling i Egypten. Dødsstraf i Det Juridiske System Det juridiske system i Egypten er primært baseret på et vestligt sekulært grundlag, og sharia i forhold til straffeloven har ikke været praktiseret i mere end 100 år 1. Selv om landet har oplevet både reformer og revolutioner, har det juridiske system stort set bevaret både form og funktion siden det blev etableret i En væsentlig undtagelse er imidlertid forholdet omkring statssikkerheden. Den egyptiske regering indførte efter suez-krisen i 1958 en nødlov (lov nr 162 af 1958) som gav myndighederne beføjelser til at censurere, konfiskere aviser og tilbageholde alle og enhver, der kunne tænkes at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed og offentlige orden 4. Samtidig blev der gennem denne lov etableret et system af domstole, herunder domstolen for statssikkerhed. Det særlige ved denne domstol er at præsidenten har mulighed for at udpege militærofficerer til juryen, samt at tiltalte ikke har ret til appel. I løbet af 1970erne fik denne domstol en særlig nødsektion, hvor præsidenten har mulighed for at bestemme domstolens kompetencer, procedurer og sammensætning 5. Nødsektionen anvendes primært til sager om politisk vold, og dommene er som regel lange fængselsstraffe, tvangsarbejde og dødsstraf. Den egyptiske regering fastholdt brugen af nødloven fra 1958 under påskud af, at landet var i en krigstilstand med 1 Brown, 1997:3 2 Brown, 1997:126 3 Se side Singerman, 2001:29 5 Brown, 1997:

2 Israel. Efter fredaftalen med denne blev den kortvarigt afskaffet i 1980, men genindført med mordet på Saddat i Egypten har også militærdomstole, som blev etableret gennem lov nr. 97 af Disse domstole behandler forbrydelser begået imod statens sikkerhed, hvad end dette sker udenfor eller indenfor landets grænser. Siden vedtagelsen af en ny antiterror lov nr. 97 af 1992 har det også været muligt at behandle terrorrelaterede sager ved domstolene. Derudover har præsidenten autoritet til at overføre civilesager til disse domstole, så længe nødloven er i kraft. 7 Sagsbehandlingen ved disse domstole er meget hurtig og militærdommerne har mulighed for at dømme personer in absentia, og der er generelt ingen appelmuligheder ved domstolene 8. Til forskel fra lande som Saudi Arabien og Irak rangerer Egypten ikke som et land med en aggressiv dødsstrafpraksis i relative tal, men i absolutte tal er det et af de mest aggresive lande i regionen. Ved en nærmere granskning af de absolutte tal kan der imidlertid observeres en voldsom intensivering i brugen af dødsstraf i starthalvfemserne(se figur 1.5). Denne intensivering skete parallelt med en juridisk ekspansion i bredden gennem vedtagelse af en ny antiterrorlov i 1992, som ikke blot kategoriserede flere forbrydelser som decideret terror, men samtidigt banede vej for en hurtigere sagsbehandling ved at give præsidenten autoritet til at overføre civile sager til militærdomstolene 9. Egypten har i løbet af det 20 århundrede oplevet flere legitimitetskriser, i særlig grad relateret til den islamistiske opposition. Slutningen af 1970 erne var præget af terror, politisk vold og sammenstød mellem oppositionen og regeringen, der kulminerede i mordet på Saddat. (se figur 1.4). Tilsvarende var 1990 erne præget af konfrontationer mellem den islamiske opposition og regeringen. Det interessante i denne sammenhæng er, hvorfor regimet valgte at udvide de juridiske præmisser for brugen af dødsstraf i 1990 erne og ikke i 1970 erne. 6 Singerman, 2001:30 7 MDE 12/022/ Brown, 1997:115 9 Tal, 2005:132 2

3 Figur 1.4 Figur 1.5 Socialpolitiske uroligheder Nasser perioden Sadat perioden Mubarak perioden Antal % Antal % Antal % Demonstration er Strejker Optøjer Kupforsøg Forsøg på snigmord Snigmord Arrestationer Tvangsarbejde domme Dødsdomme Dødsfald Kilde: Ibrahim Kilde: Amnesty International Dødsdomme Henrettelser Autoriteten og Regimets Krav på Legitimitet Nassers socialisme skabte en statsdrevet socioøkonomisk modernisering af samfundet, der gav både regimet og præsidenten social eudamonisk legitimitet, men efterfølgende har forpligtet både Saddat og Mubarak til at spille en aktiv socialpolitisk rolle 10. Nassers efterfølger Anwar Saddat legitimerede sin autoritet med støtte fra borgerskabet og bureaukratiet i stedet for militæret, der havde været Nassers primære støtte 11. Rent ideologisk søgte han at erstatte socialismen/nasserismen med islamisme og vestlig liberalisme, hvilket kom til udtryk gennem en række politiske og økonomiske reformer, samt ved at løslade fængslede medlemmer af det muslimske broderskab og i det hele taget danne politiske alliancer med moderate dele af broderskabet. Derudover foretog han en række symbolske handlinger såsom, at tildele sig selv titlen den troende præsident og at indføre passager i forfatningen om at islam er statens religion og at shariaens principper er den primære kilde til lov 12. Disse passager betød imidlertid ikke at Egypten fik indført sharia i form af fiqh, men blot at nyvedtaget lov ikke måtte stride direkte mod principperne i sharia 13. Saddats efterfølger Hosni Mubarak har på mange måder fulgt det samme legitimitetsmæssige spor, om end 10 Al-awadi, 2004:11 11 Hinnebusch, 1981: Zubaida, 2006: Skovgaard-Petersen, 1997:202 3

4 han har nedtonet det personlige ideologisk-religiøse krav på autoritet. Hans legitimitet er derimod afledt af forfatningen, der har overladt autoriten til ham på baggrund af mordet på Saddat, hvilket vil sige et rationel-legalt krav på autoritet og legitimitet. Et krav som yderligere har været forstærket af Mubaraks støtte til og fra det juridiske system 14. Legitimitetskriser og Opposition I relation til legitimitetskriser i Egypten, har særligt den islamistiske opposition været en central faktor. Oppositionens modstand mod det nuværende regime startede allerede ved kuppet i 1952, da de sekulært orienterede frie officerer nægtede at indføre sharia i den egyptiske lov. I denne sammenhæng er det vægtigt at pointere, at Egypten har en lang række officielle islamiske institutioner, samt en offentligt anerkendt ulema og mufti. Det statsdrævede al-azhar universitet er sammen med ministeriet for religiøse midler regimets to primære religiøse institutioner 15. Institutionernes religiøse autoritet er imidlertid svundet ind i takt med at regimet har brugt dem til at legitimere politiske handlinger, såsom fred med Israel og kontroversielle love, herunder en ny familielov 16. Den islamiske opposition kan overordnet inddeles i to hovedstrømninger, en konservativ repræsenteret af det Muslimske Broderskab og en radikal repræsenteret af forskellige grupper, der ideologisk set trækker på Sayid Qutbs tanker og ideer. De to primære radikale grupper er organisationerne al-jihad og al-jameat al-islamyia. Hele den islamiske opposition var indtil Saddats magtovertagelse relativt marginaliseret, hvilket bl.a. skyldtes at nasserregimet havde etableret en omfattende kontrol med en stor del af samfundsinstituioner, herunder skoler og universiteter, men også medier, hvor islamisterne var systematisk ekskluderet. Saddats reformer og realliering med Israel, USA og Saudi Arabien betød, at en væsentlig del af den islamiske opposition kunne vende tilbage til Egypten fra Saudi Arabien og fik samtidig adgang til institutioner og medier 17. Den politisk-økonomiske opblødning gav den islamistiske opposition mulighed for at etablere islamiske banker, der med økonomiske midler fra golflandene skulle komme til at finansiere en parallel islamisk sektor bestående af skoler, moskeer, hospitaler og samt socialt 14 Brown, 1997: Ibrahim, 1988: Ibrahim, 1988: Dreyfuss, 2006:149 4

5 arbejde 18. Liberaliseringen i 1970 erne betød ikke blot at den islamistiske opposition fik et politiskøkonomisk spillerum, men samtidigt var den også medvirkende til at skabe konflikt mellem autoriteten og den islamistiske opposition. Særligt slutningen af 1970 erne var præget af uro. I første omgang opstod der en massiv folkelig protest mod regeringens reducering/afskaffelse af subsidier til madvarer 19. Regeringen blev yderligere upopulær, da Saddat i 1979 gennemtvang en ny familielov, der sigtede på at forbedre kvinder og børns rettigheder i en række situationer 20. Konflikten mellem den islamiske opposition og regeringen eskalerede efterfølgende, da Saddat forbød brugen af nighab 21 på universiteter og gennemførte en fredsaftale med Israel. Disse begivenheder fik de radikale grupper til at erklære Saddat for vantro, hvilket indirekte var en dødsdom, men samtidig udløste Saddats politik også store demonstrationer og uroligheder 22. Saddats svar på disse var at opløse alle religiøse studenterorganisationer og i det hele taget stoppe den politisk religiøse tolerance, hvilket kom til udtryk i hans nyerklæret politiske slogan ingen politik i religion og ingen religion i politik 23. På baggrund af disse begivenheder var Saddats politiske legitimitet kraftigt reduceret i starten af 1980 erne både på et ideologisk-religiøst plan, men også på det social eudamoniske plan. Saddats krav på ideologisk/islamisk legitimitet var udelukkende personlig og symbolsk, hvilket indførelsen af passager om sharia uden etablering af fiqh er et eksempel på. Derudover var indførelsen af den nye familielov et andet punkt, der gjorde det klart for den islamiske opposition, at Saddat ikke var den troende præsident, som han selv hævdede. Den økonomiske liberalisering, der som sagt betød nedskæringer i subsidier til basale fødevarer, svækkede ikke alene Saddats, men hele regimets legitimitet. Denne svækkelse kunne den islamiske opposition kapitalisere på ved pege på, hvad der blev opfattet som et ideologisk-religiøs og socialt svigt. Den islamiske opposition kunne også fremstille sig selv som religiøst legitime ved eksempelvis at kræve islam praktiseret gennem sharialov, hvilket regimet kategorisk nægtede. Endvidere betød oppositionens opbygning af den islamiske sektor og det sociale arbejde, at de også kunne tilegne sig social eudamonisk legitimitet. 18 Skovgaard-Petersen, 1997: Ibrahim, 1982:5 20 Skovgaard-Petersen, 1997: Nighab er en kvindelig beklædningsgenstand 22 Wright, 2006:48 23 Wright, 2006:49 5

6 Den Radikale Opposition De radikale grupper er oprindeligt udsprunget af det Muslimske Broderskab efter dette i løbet af 1960 erne valgte at give afkald på brugen af vold 24. Grupperne har samme politiske mål; at skabe en islamisk stat og samfund med sharia som styrende politisk og juridisk princip. Alligevel har de forskellig geografisk oprindelse og forskellige analytiske udgangspunkter og dermed også forskellige militante strategier. Derudover har grupperne siden 1970 erne ikke været konsistente, forstået således at der har været interne stridigheder mellem dem, nogle grupper fragmenteret og har været opløst senere gendannet. Alligevel er det muligt at opdele grupperne i kategorier ud fra deres analytiske udgangspunkter og de i praksis anvendte militærstrategier. Antistatsgrupperne og Legitimitetskrisen i 1970 erne Den første kategori grupper er antistatsgrupperne, hvoraf al-jihad er den vigtigste. Den blev kendt som hovedansvarlig for mordet på Saddat i oktober Gruppens militære strategi er kupforsøg og angreb på personer inden for det politiske system. Denne strategi grunder i et analytisk udgangspunkt, hvor det politiske system opfattes som hovedansvarlig for at befolkningen ikke følger de traditionelle islamiske normer, og samfundet opfattes netop som offer for det politiske system 26. Gruppemedlemmerne er ud fra en socialøkonomisk profil hovedsaligt højtuddannede unge mænd i alderen mellem 25 og 30 år fra storbyerne 27. Dette afspejles både i deres aktiviteter i omkring universiteter og læreanstalter, hvor bl.a. militærakademiet i 1974 blev platform for et kupforsøg 28. Med mordet på Saddat i 1981 var der ikke længere nogen tvivl om at den egyptiske autoritet og regime stod over for en legitimitetskrise. Saddat havde allerede i slutningen af 1970 erne vendt sig mod den islamistiske opposition, hvilket betød at de egyptiske fængsler i 1981 igen bugnede med islamister, herunder dele af al-jihad cellen, der allerede var blevet fængslet på nær den del der udførte angrebet 29. Regimets umiddelbare svar var i første omgang at fortsætte fængslingerne, men Mubarak valgte en ny og blødere strategi. For det første insisterede han på at kun de personer, der havde været direkte involveret i mordet på Saddat skulle dømmes til døden, 24 Ibrahim, 1988: Ibrahim, 1988: Ibrahim, 1982:7 27 Ibrahim, 1996:35 28 Ibrahim, 1982:5 29 Tal, 2005:38 6

7 mens mange andre af de fængslede fik mindre domme og blev løsladt. For det andet igangsatte han en islamisering ved eksempelvis at indføre højere afgift på alkohol samt at indføre islamisk censur af tv programmer, samtidig med at der blev givet støtte til publiceringen af islamistisk litteratur. Derudover skelnede han mellem de radikale grupper og det moderate muslimske broderskab, hvor der blev slået ned på førstnævnte, mens sidstnævnte fik bedre mulighed for deltagelse i parlamentsvalg 30. Meget taler for at Mubarak var bevidst om den ideologiske udfordring fra den islamiske opposition i og med han søgte at styrke de traditionelle statsdrevne religiøse institutioner. al-azhar fik bl.a. flere økonomiske midler og der blev uddannet flere statslige imamer samt afholdt religiøse møder og konferencer 31. I 1980 erne voksede hele den islamiske sektor og samfundet blev gradvist mere islamisk, hvilket bl.a. kom til udtryk ved parlamentsvalget i 1987, hvor den islamiske alliance, der bestod af repræsentanter fra det Muslimske Broderskab fik 17 % af stemmerne 32. Dette resultat var det største Broderskabet havde nogensinde havde oplevet på trods af valgtekniske grunde havde signifikant dårligere udgangspunkt end NDP 33. Et andet punkt, den islamiske opposition fik større indflydelse på var i fagforeningerne, som de gradvist dominerede op gennem 1980 erne 34. Hvorvidt Mubaraks strategi over for den islamiske opposition virkede på de radikale grupper er svært at vurdere, men i starten af 1980 erne faldt den politiske vold drastisk. 35 Dette kan imidlertid skyldes to andre faktorer. For det første havde regimet fængslet et stort antal radikale islamister. På trods af at mange af dem kun fik mindre domme på et par år, havde de været tilbageholdt i op til to-tre år før end de blev stillet for statssikkerhedsdomstolen 36. For det andet; selvom de blev løsladt, blev mange af dem arresteret og tilbageholdt af flere omgange, hvilket betød, at de valgte at tage til Afghanistan for at undgå de egyptiske myndigheder og kæmpe mod Sovjetunionen 37. Antisamfundsgruppernes Angreb og Legitimitetskrisen i 1990 erne Til forskel fra al-jihad opfatter antisamfundsgrupperne, ikke kun det politiske system, men hele samfundet som korrupt eller hvad der i islamiske termer kaldes for jahiliyya. Konsekvensen af dette 30 Tal, 2005:39 31 Tal, 2005:41 32 Skovgaard-Petersen, 1997: Fahmy, 2002:70 34 Tal, 2005: Ibrahim, 1996:31 36 Amnesty International Report 1985: Feldner, 2006:2 7

8 betyder to ting. For det første opereres der fra græsrodsniveau for at skabe moralsk forandring fra bunden og op, forstået som fællesskaber og geografiske zoner, hvor befolkningen lever i overensstemmelse med en doktrinærudgave af islam 38. For det andet er konsekvensen, at militante angreb kan legitimeres på alle personer i samfundet, og ikke alene på folk inden for det politiske system 39. Gruppemedlemmerne af antisamfundsgrupper er typisk teenagere, unge mænd op til 25 år uden højere udannelse fra det fattige øvre Egyptens landsbyer, men også fra slumkvartererne 40. Gruppen al-jameat al-islamyia tilhører denne kategori og var i slutningen af firserne og igennem halvfemserne en af de mest aktive grupper. I første omgang overtog gruppen hele nabolag, såsom Ain shams i 1988 og Embada i 1992, hvor de forbød alkohol, indførte streng køns adskillelse og egen beskatning af indbyggerne, men tilbød samtidig sociale ydelser 41. Myndighederne konfronterede grupperne i disse områder, men de svarede igen med angreb på turister, kristne koptere, regeringsfolk samt politi og sikkerhedsfolk 42. Derudover også angreb på cafeer, biografer og andre offentlige steder udført med bomber. Angrebene og kamphandlingerne blev udført med professionalisme og en teknisk ekspertise, hvilket skyldtes at mange gruppemedlemmer var hjemvendte veteraner fra Afghanistan med militær og guerillatræning 43. Det egyptiske regime blev i 1992 ikke alene konfronteret af de radikale grupper, men også af de konservative kræfter, herunder det muslimske broderskab som havde infiltreret en stor del af samfunds og statsinstitutionerne. Juristernes fagforening fik broderskabet fuld kontrol over i 1992, og fik samtidigt infiltreret al-azhar universitet 44. I juni 1992 snigmyrdede al-jameat al-islamyia den sekulære forfatter Farag Fouda 45. Kort tid før mordet havde Sheikh Mohammed al-ghazali, der var medlem af det Muslimske broderskab og professor i islamisk lov ved al-azhar universitet, udstedt en erklæring i en ad hoc komite på universitet, hvori han erklærede at Farag Fouda var ikke-religiøs modstander af alt islamisk. Al-Jameat al-islamyia brugte al-ghazalis erklæring som legitimering for mordet. Da al-ghazali efterfølgende blev indkaldt som vidne i sagen, udstedte han en fatwa, hvori han erklærede at en person der var imod implementering af sharialov gjorde sig selv skyldig i 38 Ibrahim, 1988: Tal, 2005:32 40 Ibrahim, 1996: Skovgaard-Petersen, 1997: Tal, 2005:98, 105, Ibrahim, 1996: Tal, 2005: Tal, 2005:82 8

9 apostasi, og at en person, der slog en sådan ihjel skulle behandles mildt, fordi vedkommende blot udførte en legitim afstraffelse af en hudud forbrydelse 46. Sagen havde foregået i nødsektionen af sikkerhedsdomstolen og indkaldelsen af al-ghazali viste sig hurtigt at blive en pinlig affære, idet den indikerede, at regimet opererede uden for islam. Samtidig var sagsbehandlingen generelt forholdsvis langsom ved denne domstol. Disse to faktorer har muligvis været afgørende for at regeringen vedtog en ny antiterrorlov samt at Mubarak begyndte at anvende sin autoritet til at overføre civilsager til militærdomstolene 47. Endvidere blev flere af de civile dommere, der var medlem af det Muslimske Broderskab, sat for militærdomstolene anklaget for at have opildnet til de radikale islamisters voldshandlinger, såsom mordet på Farag Fouda 48. Brugen af militærdomstole betød, at civile personer også kunne dømmes in absentia, hvilket fratager de tiltalte muligheden for et forsvar 49. At dette blev en anvendt praksis kan observeres i figur 1.5, hvor der fra 1992 af blev afsagt markant flere dødsdomme end henrettelser. Sammenfatning At Legitimitetskrisen efter mordet på Saddat ikke medførte en dødsstrafintensivering, skyldes først og fremmest den strategi Mubarak valgte over for den islamiske opposition. Hvor Saddat havde søgt at styrke sin personlige legitimitet ved at anvende en række religiøse og ideologiske symboler, valgte Mubarak i stedet at give regimet mere religiøs legitimitet ved at styrke de statslige religiøse institutioner. Eller sagt på en anden måde Mubarak forsøgte at styrke regimets legitimitet, hvor Saddat havde forsøgt at styrke sin egen legitimitet. Et andet vigtigt element i Mubaraks strategi var også at styrke regimets legale og strukturelle legitimitet gennem demokratiske valg og reformer, der samtidigt gav den konservative del af den islamiske opposition mulighed for indflydelse. Dette holdt sammen med at Mubarak insisterede på at kun de folk der havde været direkte involveret i mordet på Saddat skulle dømmes til døden, hvilket tyder på at der blev kalkuleret med at de radikale islamister ville moderere sig. i 1980 erne så dette ud til at være tilfældet, men i 1990 erne vendte terroren og volden tilbage til Egypten. At der mellem 70 erne og 90 erne skete et skift i kategorien af grupper som regimet konfronterede, kan observeres i figur Boyle, Sheen, 1997: 32 & Benett 2004:78 47 Brown, 1997: Tal, 2005: Brown, 1997:

10 Hvor Saddats periode primært var præget af kupforsøg fra antistatsgrupperne, har det ikke været tilfældet i Mubaraks periode, hvor der til gengæld har været signifikant flere optøjer, hvilket netop er en følge af konfrontationen med antisamfundsgrupperne. En anden væsentlig forskel mellem de to legitimitetskriser er de konfronterende gruppers socioøkonomiske baggrund, hvor 1970 erne nærmest var et studenteroprør, havde legitimitetskrisen i 1990 erne mere karakter af et socialt oprør med baggrund i de fattige slumkvarterer og landsbyer i det øvre Egypten. Dette hænger sammen med, at det egyptiske regime kontinuerligt har tabt social eudamonisk legitimitet, der er blevet udhulet gennem liberale reformer og en eksplosiv befolkningstilvækst. Dette skabte et vakuum og et momentum, som både de moderate og radikale islamister udnyttede til deres fordel. I den tilspidsede legitimitetskrise stod regimet over for en militærtrænet radikal opposition med et juridisk system, der var infiltreret af konservative islamister, som var mere optaget af at forsvare Koranen end retssikkerheden. Spørgsmålet er om Mubarak kunne have brugt samme strategi med at styrke regimets ideologisk/religiøse og strukturelle legitimitet gennem demokratiske reformer. Et sådant træk ville sandsynligvis have givet den islamistiske opposition større indflydelse, hvilket igen kunne bringe både landets sekulære status og forholdet til Israel og USA i fare. Mubaraks valg blev under alle omstændigheder at falde tilbage på de gamle støtter, nemlig militæret, sikkerhedsstyrkerne samt militærdomstolene, og det er netop denne strategi der har givet udslag i udvidelse og intensiveret brug af dødsstraf. 10

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

BAG TREMMER. En islamistisk ideologifabrik

BAG TREMMER. En islamistisk ideologifabrik BAG TREMMER En islamistisk ideologifabrik Sayyid Qutb Vejleder: Henrik Jensen Gruppemedlemmer: Lulu Roos Helle Baadsgaard Mortensen Sara Raahauge Madsen Martin Grønne Roskilde Universitet, Efterår 2014

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København I hvilken retning udvikler islam sig i Danmark? Er det muligt at være

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Kvinders forhold indenfor islam

Kvinders forhold indenfor islam Af Elín Lóa Krístiansdóttir 15. marts 2009 Forord Min opgave handler om kvinders forhold som køn indenfor islam som religion. Jeg ser på islam som religion, der er grundlagt på patriarkalske ideer og det

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

fra harem til islamisk feminisme

fra harem til islamisk feminisme fra harem til islamisk feminisme Kvindernes kamp i Egypten Jesper Petersen Jesper Petersen Fra harem til islamisk feminisme Kvindernes kamp i Egypten AKADEMISK REJSEFORLAG Fra harem til islamisk feminisme

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Mit Palæstina. Erik Schultz

Mit Palæstina. Erik Schultz Mit Palæstina På cafeen sidder de gamle mænd, dem der stadig kan huske. De drikker sød te med mynte og drømmer om deres oliventræer. Det er nu de skal høstes. Mit Palæstina Jeg havde længe undret mig over,

Læs mere

GAZA. Palæstina Initiativet Human Rights March

GAZA. Palæstina Initiativet Human Rights March GAZA Palæstina Initiativet Human Rights March GAZA VERDENS STØRSTE FÆNGSEL Siden besættelsen af Gaza i 1967 har Israel haft kontrol over Gazas luftrum og farvand, over landområder, al ud- og indrejse samt

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten Opgaver til grundskolen Vi besøger retten udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på 21757581 Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Moesgård Museum Unesco Materialesamlingerne Ægypten ÆGYPTEN DAGLIGLIV I CAIRO. Indsamlet af Sibba Einarsdóttir 1994-1996.

Moesgård Museum Unesco Materialesamlingerne Ægypten ÆGYPTEN DAGLIGLIV I CAIRO. Indsamlet af Sibba Einarsdóttir 1994-1996. ÆGYPTEN DAGLIGLIV I CAIRO Indsamlet af Sibba Einarsdóttir 1994-1996. Etableret af Lise Lage, H.C. Jacobsen og Lars Levin Hansen. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs aktuelle fakta på: www.moesmus.dk/unesco

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

NextStop. Rejse program Iran. Iran 18. juli - 8. august 2011

NextStop. Rejse program Iran. Iran 18. juli - 8. august 2011 18. juli - 8. august 2011 Be Khosh Amadid velkommen til! Uanset om du har stor viden om s sociale og politiske forhold eller knap nok ved, hvor landet ligger, er det sikkert, at mødet med vil gøre et enestående

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Dedikeret til mindet om Dorothy J. Miller-El

Dedikeret til mindet om Dorothy J. Miller-El Supermagten dødsstraf i USA Dorthe Andersen 2011 Movastone 1. udgave, 1. oplag af e-bog ISBN 978-87-990679-2-3 Dedikeret til mindet om Dorothy J. Miller-El 1 FORORD... 4 I. HVORFOR SKRIVE OM DØDSSTRAF

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Enhedslistens Folketingssekretariat, September 2008. Velfærdssamfundets udhuling

Enhedslistens Folketingssekretariat, September 2008. Velfærdssamfundets udhuling Velfærdssamfundets udhuling Indhold 3 Baggrund 3 Forbruget 5 Udhuling af velfærdssamfundet 5 Hvad er det offentlige forbrug? 6 Nyliberalismen 7 Hospitalerne som eksempel 10 Konklusion Baggrund Regeringen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge

Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge Int. diakoni seminar 25. Juni 2014 Missionsselskaber Katolsk Protestantisk

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere