Egyptens velsmurte dødsmaskine Legitimitetskriser og dødstrafpraksis i perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egyptens velsmurte dødsmaskine Legitimitetskriser og dødstrafpraksis i perspektiv"

Transkript

1 Egyptens velsmurte dødsmaskine Legitimitetskriser og dødstrafpraksis i perspektiv Af Simon Hansen (Marts 2014) Den 23. marts 2014 dømte en domstol i Minya syd for Kairo 529 medlemmer af det Muslimske Broderskab til døden. Dette sker midt i den politiske krise som Egypten har befundet sig i siden det arabiske forår i Brugen af dødsstraf i Egypten er ikke en ny epokegørende udvikling, men en strukturel integreret kronisk karakteristika af det politiske system. Siden 1950erne har Egypten gennemgået adskillige cykliske politiske kriser, som har medført massehenrettelser både indenfor og udenfor det juridiske system. Hver krise har medført en intensivering og juridisk ekspansion i brug af dødsstraf. I denne artikel analyseres disse legitimitetskriser ud fra et juridisk perspektiv, hvilket kan give en indikation af hvad der kan forventes af de kommende års politiske udvikling i Egypten. Dødsstraf i Det Juridiske System Det juridiske system i Egypten er primært baseret på et vestligt sekulært grundlag, og sharia i forhold til straffeloven har ikke været praktiseret i mere end 100 år 1. Selv om landet har oplevet både reformer og revolutioner, har det juridiske system stort set bevaret både form og funktion siden det blev etableret i En væsentlig undtagelse er imidlertid forholdet omkring statssikkerheden. Den egyptiske regering indførte efter suez-krisen i 1958 en nødlov (lov nr 162 af 1958) som gav myndighederne beføjelser til at censurere, konfiskere aviser og tilbageholde alle og enhver, der kunne tænkes at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed og offentlige orden 4. Samtidig blev der gennem denne lov etableret et system af domstole, herunder domstolen for statssikkerhed. Det særlige ved denne domstol er at præsidenten har mulighed for at udpege militærofficerer til juryen, samt at tiltalte ikke har ret til appel. I løbet af 1970erne fik denne domstol en særlig nødsektion, hvor præsidenten har mulighed for at bestemme domstolens kompetencer, procedurer og sammensætning 5. Nødsektionen anvendes primært til sager om politisk vold, og dommene er som regel lange fængselsstraffe, tvangsarbejde og dødsstraf. Den egyptiske regering fastholdt brugen af nødloven fra 1958 under påskud af, at landet var i en krigstilstand med 1 Brown, 1997:3 2 Brown, 1997:126 3 Se side Singerman, 2001:29 5 Brown, 1997:

2 Israel. Efter fredaftalen med denne blev den kortvarigt afskaffet i 1980, men genindført med mordet på Saddat i Egypten har også militærdomstole, som blev etableret gennem lov nr. 97 af Disse domstole behandler forbrydelser begået imod statens sikkerhed, hvad end dette sker udenfor eller indenfor landets grænser. Siden vedtagelsen af en ny antiterror lov nr. 97 af 1992 har det også været muligt at behandle terrorrelaterede sager ved domstolene. Derudover har præsidenten autoritet til at overføre civilesager til disse domstole, så længe nødloven er i kraft. 7 Sagsbehandlingen ved disse domstole er meget hurtig og militærdommerne har mulighed for at dømme personer in absentia, og der er generelt ingen appelmuligheder ved domstolene 8. Til forskel fra lande som Saudi Arabien og Irak rangerer Egypten ikke som et land med en aggressiv dødsstrafpraksis i relative tal, men i absolutte tal er det et af de mest aggresive lande i regionen. Ved en nærmere granskning af de absolutte tal kan der imidlertid observeres en voldsom intensivering i brugen af dødsstraf i starthalvfemserne(se figur 1.5). Denne intensivering skete parallelt med en juridisk ekspansion i bredden gennem vedtagelse af en ny antiterrorlov i 1992, som ikke blot kategoriserede flere forbrydelser som decideret terror, men samtidigt banede vej for en hurtigere sagsbehandling ved at give præsidenten autoritet til at overføre civile sager til militærdomstolene 9. Egypten har i løbet af det 20 århundrede oplevet flere legitimitetskriser, i særlig grad relateret til den islamistiske opposition. Slutningen af 1970 erne var præget af terror, politisk vold og sammenstød mellem oppositionen og regeringen, der kulminerede i mordet på Saddat. (se figur 1.4). Tilsvarende var 1990 erne præget af konfrontationer mellem den islamiske opposition og regeringen. Det interessante i denne sammenhæng er, hvorfor regimet valgte at udvide de juridiske præmisser for brugen af dødsstraf i 1990 erne og ikke i 1970 erne. 6 Singerman, 2001:30 7 MDE 12/022/ Brown, 1997:115 9 Tal, 2005:132 2

3 Figur 1.4 Figur 1.5 Socialpolitiske uroligheder Nasser perioden Sadat perioden Mubarak perioden Antal % Antal % Antal % Demonstration er Strejker Optøjer Kupforsøg Forsøg på snigmord Snigmord Arrestationer Tvangsarbejde domme Dødsdomme Dødsfald Kilde: Ibrahim Kilde: Amnesty International Dødsdomme Henrettelser Autoriteten og Regimets Krav på Legitimitet Nassers socialisme skabte en statsdrevet socioøkonomisk modernisering af samfundet, der gav både regimet og præsidenten social eudamonisk legitimitet, men efterfølgende har forpligtet både Saddat og Mubarak til at spille en aktiv socialpolitisk rolle 10. Nassers efterfølger Anwar Saddat legitimerede sin autoritet med støtte fra borgerskabet og bureaukratiet i stedet for militæret, der havde været Nassers primære støtte 11. Rent ideologisk søgte han at erstatte socialismen/nasserismen med islamisme og vestlig liberalisme, hvilket kom til udtryk gennem en række politiske og økonomiske reformer, samt ved at løslade fængslede medlemmer af det muslimske broderskab og i det hele taget danne politiske alliancer med moderate dele af broderskabet. Derudover foretog han en række symbolske handlinger såsom, at tildele sig selv titlen den troende præsident og at indføre passager i forfatningen om at islam er statens religion og at shariaens principper er den primære kilde til lov 12. Disse passager betød imidlertid ikke at Egypten fik indført sharia i form af fiqh, men blot at nyvedtaget lov ikke måtte stride direkte mod principperne i sharia 13. Saddats efterfølger Hosni Mubarak har på mange måder fulgt det samme legitimitetsmæssige spor, om end 10 Al-awadi, 2004:11 11 Hinnebusch, 1981: Zubaida, 2006: Skovgaard-Petersen, 1997:202 3

4 han har nedtonet det personlige ideologisk-religiøse krav på autoritet. Hans legitimitet er derimod afledt af forfatningen, der har overladt autoriten til ham på baggrund af mordet på Saddat, hvilket vil sige et rationel-legalt krav på autoritet og legitimitet. Et krav som yderligere har været forstærket af Mubaraks støtte til og fra det juridiske system 14. Legitimitetskriser og Opposition I relation til legitimitetskriser i Egypten, har særligt den islamistiske opposition været en central faktor. Oppositionens modstand mod det nuværende regime startede allerede ved kuppet i 1952, da de sekulært orienterede frie officerer nægtede at indføre sharia i den egyptiske lov. I denne sammenhæng er det vægtigt at pointere, at Egypten har en lang række officielle islamiske institutioner, samt en offentligt anerkendt ulema og mufti. Det statsdrævede al-azhar universitet er sammen med ministeriet for religiøse midler regimets to primære religiøse institutioner 15. Institutionernes religiøse autoritet er imidlertid svundet ind i takt med at regimet har brugt dem til at legitimere politiske handlinger, såsom fred med Israel og kontroversielle love, herunder en ny familielov 16. Den islamiske opposition kan overordnet inddeles i to hovedstrømninger, en konservativ repræsenteret af det Muslimske Broderskab og en radikal repræsenteret af forskellige grupper, der ideologisk set trækker på Sayid Qutbs tanker og ideer. De to primære radikale grupper er organisationerne al-jihad og al-jameat al-islamyia. Hele den islamiske opposition var indtil Saddats magtovertagelse relativt marginaliseret, hvilket bl.a. skyldtes at nasserregimet havde etableret en omfattende kontrol med en stor del af samfundsinstituioner, herunder skoler og universiteter, men også medier, hvor islamisterne var systematisk ekskluderet. Saddats reformer og realliering med Israel, USA og Saudi Arabien betød, at en væsentlig del af den islamiske opposition kunne vende tilbage til Egypten fra Saudi Arabien og fik samtidig adgang til institutioner og medier 17. Den politisk-økonomiske opblødning gav den islamistiske opposition mulighed for at etablere islamiske banker, der med økonomiske midler fra golflandene skulle komme til at finansiere en parallel islamisk sektor bestående af skoler, moskeer, hospitaler og samt socialt 14 Brown, 1997: Ibrahim, 1988: Ibrahim, 1988: Dreyfuss, 2006:149 4

5 arbejde 18. Liberaliseringen i 1970 erne betød ikke blot at den islamistiske opposition fik et politiskøkonomisk spillerum, men samtidigt var den også medvirkende til at skabe konflikt mellem autoriteten og den islamistiske opposition. Særligt slutningen af 1970 erne var præget af uro. I første omgang opstod der en massiv folkelig protest mod regeringens reducering/afskaffelse af subsidier til madvarer 19. Regeringen blev yderligere upopulær, da Saddat i 1979 gennemtvang en ny familielov, der sigtede på at forbedre kvinder og børns rettigheder i en række situationer 20. Konflikten mellem den islamiske opposition og regeringen eskalerede efterfølgende, da Saddat forbød brugen af nighab 21 på universiteter og gennemførte en fredsaftale med Israel. Disse begivenheder fik de radikale grupper til at erklære Saddat for vantro, hvilket indirekte var en dødsdom, men samtidig udløste Saddats politik også store demonstrationer og uroligheder 22. Saddats svar på disse var at opløse alle religiøse studenterorganisationer og i det hele taget stoppe den politisk religiøse tolerance, hvilket kom til udtryk i hans nyerklæret politiske slogan ingen politik i religion og ingen religion i politik 23. På baggrund af disse begivenheder var Saddats politiske legitimitet kraftigt reduceret i starten af 1980 erne både på et ideologisk-religiøst plan, men også på det social eudamoniske plan. Saddats krav på ideologisk/islamisk legitimitet var udelukkende personlig og symbolsk, hvilket indførelsen af passager om sharia uden etablering af fiqh er et eksempel på. Derudover var indførelsen af den nye familielov et andet punkt, der gjorde det klart for den islamiske opposition, at Saddat ikke var den troende præsident, som han selv hævdede. Den økonomiske liberalisering, der som sagt betød nedskæringer i subsidier til basale fødevarer, svækkede ikke alene Saddats, men hele regimets legitimitet. Denne svækkelse kunne den islamiske opposition kapitalisere på ved pege på, hvad der blev opfattet som et ideologisk-religiøs og socialt svigt. Den islamiske opposition kunne også fremstille sig selv som religiøst legitime ved eksempelvis at kræve islam praktiseret gennem sharialov, hvilket regimet kategorisk nægtede. Endvidere betød oppositionens opbygning af den islamiske sektor og det sociale arbejde, at de også kunne tilegne sig social eudamonisk legitimitet. 18 Skovgaard-Petersen, 1997: Ibrahim, 1982:5 20 Skovgaard-Petersen, 1997: Nighab er en kvindelig beklædningsgenstand 22 Wright, 2006:48 23 Wright, 2006:49 5

6 Den Radikale Opposition De radikale grupper er oprindeligt udsprunget af det Muslimske Broderskab efter dette i løbet af 1960 erne valgte at give afkald på brugen af vold 24. Grupperne har samme politiske mål; at skabe en islamisk stat og samfund med sharia som styrende politisk og juridisk princip. Alligevel har de forskellig geografisk oprindelse og forskellige analytiske udgangspunkter og dermed også forskellige militante strategier. Derudover har grupperne siden 1970 erne ikke været konsistente, forstået således at der har været interne stridigheder mellem dem, nogle grupper fragmenteret og har været opløst senere gendannet. Alligevel er det muligt at opdele grupperne i kategorier ud fra deres analytiske udgangspunkter og de i praksis anvendte militærstrategier. Antistatsgrupperne og Legitimitetskrisen i 1970 erne Den første kategori grupper er antistatsgrupperne, hvoraf al-jihad er den vigtigste. Den blev kendt som hovedansvarlig for mordet på Saddat i oktober Gruppens militære strategi er kupforsøg og angreb på personer inden for det politiske system. Denne strategi grunder i et analytisk udgangspunkt, hvor det politiske system opfattes som hovedansvarlig for at befolkningen ikke følger de traditionelle islamiske normer, og samfundet opfattes netop som offer for det politiske system 26. Gruppemedlemmerne er ud fra en socialøkonomisk profil hovedsaligt højtuddannede unge mænd i alderen mellem 25 og 30 år fra storbyerne 27. Dette afspejles både i deres aktiviteter i omkring universiteter og læreanstalter, hvor bl.a. militærakademiet i 1974 blev platform for et kupforsøg 28. Med mordet på Saddat i 1981 var der ikke længere nogen tvivl om at den egyptiske autoritet og regime stod over for en legitimitetskrise. Saddat havde allerede i slutningen af 1970 erne vendt sig mod den islamistiske opposition, hvilket betød at de egyptiske fængsler i 1981 igen bugnede med islamister, herunder dele af al-jihad cellen, der allerede var blevet fængslet på nær den del der udførte angrebet 29. Regimets umiddelbare svar var i første omgang at fortsætte fængslingerne, men Mubarak valgte en ny og blødere strategi. For det første insisterede han på at kun de personer, der havde været direkte involveret i mordet på Saddat skulle dømmes til døden, 24 Ibrahim, 1988: Ibrahim, 1988: Ibrahim, 1982:7 27 Ibrahim, 1996:35 28 Ibrahim, 1982:5 29 Tal, 2005:38 6

7 mens mange andre af de fængslede fik mindre domme og blev løsladt. For det andet igangsatte han en islamisering ved eksempelvis at indføre højere afgift på alkohol samt at indføre islamisk censur af tv programmer, samtidig med at der blev givet støtte til publiceringen af islamistisk litteratur. Derudover skelnede han mellem de radikale grupper og det moderate muslimske broderskab, hvor der blev slået ned på førstnævnte, mens sidstnævnte fik bedre mulighed for deltagelse i parlamentsvalg 30. Meget taler for at Mubarak var bevidst om den ideologiske udfordring fra den islamiske opposition i og med han søgte at styrke de traditionelle statsdrevne religiøse institutioner. al-azhar fik bl.a. flere økonomiske midler og der blev uddannet flere statslige imamer samt afholdt religiøse møder og konferencer 31. I 1980 erne voksede hele den islamiske sektor og samfundet blev gradvist mere islamisk, hvilket bl.a. kom til udtryk ved parlamentsvalget i 1987, hvor den islamiske alliance, der bestod af repræsentanter fra det Muslimske Broderskab fik 17 % af stemmerne 32. Dette resultat var det største Broderskabet havde nogensinde havde oplevet på trods af valgtekniske grunde havde signifikant dårligere udgangspunkt end NDP 33. Et andet punkt, den islamiske opposition fik større indflydelse på var i fagforeningerne, som de gradvist dominerede op gennem 1980 erne 34. Hvorvidt Mubaraks strategi over for den islamiske opposition virkede på de radikale grupper er svært at vurdere, men i starten af 1980 erne faldt den politiske vold drastisk. 35 Dette kan imidlertid skyldes to andre faktorer. For det første havde regimet fængslet et stort antal radikale islamister. På trods af at mange af dem kun fik mindre domme på et par år, havde de været tilbageholdt i op til to-tre år før end de blev stillet for statssikkerhedsdomstolen 36. For det andet; selvom de blev løsladt, blev mange af dem arresteret og tilbageholdt af flere omgange, hvilket betød, at de valgte at tage til Afghanistan for at undgå de egyptiske myndigheder og kæmpe mod Sovjetunionen 37. Antisamfundsgruppernes Angreb og Legitimitetskrisen i 1990 erne Til forskel fra al-jihad opfatter antisamfundsgrupperne, ikke kun det politiske system, men hele samfundet som korrupt eller hvad der i islamiske termer kaldes for jahiliyya. Konsekvensen af dette 30 Tal, 2005:39 31 Tal, 2005:41 32 Skovgaard-Petersen, 1997: Fahmy, 2002:70 34 Tal, 2005: Ibrahim, 1996:31 36 Amnesty International Report 1985: Feldner, 2006:2 7

8 betyder to ting. For det første opereres der fra græsrodsniveau for at skabe moralsk forandring fra bunden og op, forstået som fællesskaber og geografiske zoner, hvor befolkningen lever i overensstemmelse med en doktrinærudgave af islam 38. For det andet er konsekvensen, at militante angreb kan legitimeres på alle personer i samfundet, og ikke alene på folk inden for det politiske system 39. Gruppemedlemmerne af antisamfundsgrupper er typisk teenagere, unge mænd op til 25 år uden højere udannelse fra det fattige øvre Egyptens landsbyer, men også fra slumkvartererne 40. Gruppen al-jameat al-islamyia tilhører denne kategori og var i slutningen af firserne og igennem halvfemserne en af de mest aktive grupper. I første omgang overtog gruppen hele nabolag, såsom Ain shams i 1988 og Embada i 1992, hvor de forbød alkohol, indførte streng køns adskillelse og egen beskatning af indbyggerne, men tilbød samtidig sociale ydelser 41. Myndighederne konfronterede grupperne i disse områder, men de svarede igen med angreb på turister, kristne koptere, regeringsfolk samt politi og sikkerhedsfolk 42. Derudover også angreb på cafeer, biografer og andre offentlige steder udført med bomber. Angrebene og kamphandlingerne blev udført med professionalisme og en teknisk ekspertise, hvilket skyldtes at mange gruppemedlemmer var hjemvendte veteraner fra Afghanistan med militær og guerillatræning 43. Det egyptiske regime blev i 1992 ikke alene konfronteret af de radikale grupper, men også af de konservative kræfter, herunder det muslimske broderskab som havde infiltreret en stor del af samfunds og statsinstitutionerne. Juristernes fagforening fik broderskabet fuld kontrol over i 1992, og fik samtidigt infiltreret al-azhar universitet 44. I juni 1992 snigmyrdede al-jameat al-islamyia den sekulære forfatter Farag Fouda 45. Kort tid før mordet havde Sheikh Mohammed al-ghazali, der var medlem af det Muslimske broderskab og professor i islamisk lov ved al-azhar universitet, udstedt en erklæring i en ad hoc komite på universitet, hvori han erklærede at Farag Fouda var ikke-religiøs modstander af alt islamisk. Al-Jameat al-islamyia brugte al-ghazalis erklæring som legitimering for mordet. Da al-ghazali efterfølgende blev indkaldt som vidne i sagen, udstedte han en fatwa, hvori han erklærede at en person der var imod implementering af sharialov gjorde sig selv skyldig i 38 Ibrahim, 1988: Tal, 2005:32 40 Ibrahim, 1996: Skovgaard-Petersen, 1997: Tal, 2005:98, 105, Ibrahim, 1996: Tal, 2005: Tal, 2005:82 8

9 apostasi, og at en person, der slog en sådan ihjel skulle behandles mildt, fordi vedkommende blot udførte en legitim afstraffelse af en hudud forbrydelse 46. Sagen havde foregået i nødsektionen af sikkerhedsdomstolen og indkaldelsen af al-ghazali viste sig hurtigt at blive en pinlig affære, idet den indikerede, at regimet opererede uden for islam. Samtidig var sagsbehandlingen generelt forholdsvis langsom ved denne domstol. Disse to faktorer har muligvis været afgørende for at regeringen vedtog en ny antiterrorlov samt at Mubarak begyndte at anvende sin autoritet til at overføre civilsager til militærdomstolene 47. Endvidere blev flere af de civile dommere, der var medlem af det Muslimske Broderskab, sat for militærdomstolene anklaget for at have opildnet til de radikale islamisters voldshandlinger, såsom mordet på Farag Fouda 48. Brugen af militærdomstole betød, at civile personer også kunne dømmes in absentia, hvilket fratager de tiltalte muligheden for et forsvar 49. At dette blev en anvendt praksis kan observeres i figur 1.5, hvor der fra 1992 af blev afsagt markant flere dødsdomme end henrettelser. Sammenfatning At Legitimitetskrisen efter mordet på Saddat ikke medførte en dødsstrafintensivering, skyldes først og fremmest den strategi Mubarak valgte over for den islamiske opposition. Hvor Saddat havde søgt at styrke sin personlige legitimitet ved at anvende en række religiøse og ideologiske symboler, valgte Mubarak i stedet at give regimet mere religiøs legitimitet ved at styrke de statslige religiøse institutioner. Eller sagt på en anden måde Mubarak forsøgte at styrke regimets legitimitet, hvor Saddat havde forsøgt at styrke sin egen legitimitet. Et andet vigtigt element i Mubaraks strategi var også at styrke regimets legale og strukturelle legitimitet gennem demokratiske valg og reformer, der samtidigt gav den konservative del af den islamiske opposition mulighed for indflydelse. Dette holdt sammen med at Mubarak insisterede på at kun de folk der havde været direkte involveret i mordet på Saddat skulle dømmes til døden, hvilket tyder på at der blev kalkuleret med at de radikale islamister ville moderere sig. i 1980 erne så dette ud til at være tilfældet, men i 1990 erne vendte terroren og volden tilbage til Egypten. At der mellem 70 erne og 90 erne skete et skift i kategorien af grupper som regimet konfronterede, kan observeres i figur Boyle, Sheen, 1997: 32 & Benett 2004:78 47 Brown, 1997: Tal, 2005: Brown, 1997:

10 Hvor Saddats periode primært var præget af kupforsøg fra antistatsgrupperne, har det ikke været tilfældet i Mubaraks periode, hvor der til gengæld har været signifikant flere optøjer, hvilket netop er en følge af konfrontationen med antisamfundsgrupperne. En anden væsentlig forskel mellem de to legitimitetskriser er de konfronterende gruppers socioøkonomiske baggrund, hvor 1970 erne nærmest var et studenteroprør, havde legitimitetskrisen i 1990 erne mere karakter af et socialt oprør med baggrund i de fattige slumkvarterer og landsbyer i det øvre Egypten. Dette hænger sammen med, at det egyptiske regime kontinuerligt har tabt social eudamonisk legitimitet, der er blevet udhulet gennem liberale reformer og en eksplosiv befolkningstilvækst. Dette skabte et vakuum og et momentum, som både de moderate og radikale islamister udnyttede til deres fordel. I den tilspidsede legitimitetskrise stod regimet over for en militærtrænet radikal opposition med et juridisk system, der var infiltreret af konservative islamister, som var mere optaget af at forsvare Koranen end retssikkerheden. Spørgsmålet er om Mubarak kunne have brugt samme strategi med at styrke regimets ideologisk/religiøse og strukturelle legitimitet gennem demokratiske reformer. Et sådant træk ville sandsynligvis have givet den islamistiske opposition større indflydelse, hvilket igen kunne bringe både landets sekulære status og forholdet til Israel og USA i fare. Mubaraks valg blev under alle omstændigheder at falde tilbage på de gamle støtter, nemlig militæret, sikkerhedsstyrkerne samt militærdomstolene, og det er netop denne strategi der har givet udslag i udvidelse og intensiveret brug af dødsstraf. 10

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Liu Tianlong fremvises

Liu Tianlong fremvises Foto:Scanpix/AFP Liu Tianlong fremvises for tilskuerne på et stadion i Chengdu, inden han henrettes for mord og røveri. Nakkeskud er den mest udbredte henrettelsesmetode i I flere år har der været rapporter

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck Executive summary I de vestlige bestræbelser på at imødegå al-qaedas budskab florerer ideen om at man kan udnytte intern ideologisk uenighed blandt muslimer i indsatsen. Særligt anvendeligt virker det,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Protest i Istanbul: Demokrati er mere end stemmeboksen - Retorikforlaget. Skrevet af Mathias Møllebæk Mandag, 10. juni :30

Protest i Istanbul: Demokrati er mere end stemmeboksen - Retorikforlaget. Skrevet af Mathias Møllebæk Mandag, 10. juni :30 De massive protester mod nedlæggelsen af Gezi Park i hjertet af Istanbul er blevet et oprør mod Erdoğan-regeringens arrogante og autoritære holdning til det tyrkiske folk. Men når den internationale presse

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Det muslimske tørklæde et demokratisk dilemma

Det muslimske tørklæde et demokratisk dilemma Det muslimske tørklæde et demokratisk dilemma Er det muslimske tørklæde udelukkende et symbol på kvindeundertrykkelse, som bør forbydes i liberale demokratier eller er forbud et udemokratisk indgreb i

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

tekst: Jakob Skovgaard-Petersen

tekst: Jakob Skovgaard-Petersen tema: sharia Jakob Skovgaard-Petersen er dr. phil. ved Carsten Niebuhr-Instituttet, Universitetet i København. Hvad er islams syn på kommunisme, på onani, på gevinstopsparing, eller organdonation? Hvis

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.4.2015 B8-0404/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe.

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Af Michael Taarnby og Lars Hallundbaek. Undersøgelsens omdrejningspunkt

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

En fatwa mod Islamisk Stat

En fatwa mod Islamisk Stat En fatwa mod Islamisk Stat Både Al-Qaeda og Islamisk Stat drømmer om jihad i Indien. Det er hinduismens arnested og de vantros højborg, og Slaget om Indien er en forudsætning for den islamiske dommedag.

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

BAG TREMMER. En islamistisk ideologifabrik

BAG TREMMER. En islamistisk ideologifabrik BAG TREMMER En islamistisk ideologifabrik Sayyid Qutb Vejleder: Henrik Jensen Gruppemedlemmer: Lulu Roos Helle Baadsgaard Mortensen Sara Raahauge Madsen Martin Grønne Roskilde Universitet, Efterår 2014

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Kejser Daamir Zufars Lovsamling

Kejser Daamir Zufars Lovsamling Kejser Daamir Zufars Lovsamling Disse af kejseren nedsatte love er gældende for alle der befinder sig i Radme, uanset omstændighederne. Kapitel 1 Del 1: Magtfordelingen i kejserriget. 1. Radme regeres

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven.

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven. 1 Fri udveksling af Jørgen Michaelsen Deltagerliste: Hekla Lee Madsen (forfatter og foredragsholder) Sten Graubølle (forfatter og foredragsholder) Søren Svold (forfatter og foredragsholder) Erik Gyldenbrød

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan Terroristers brug af stormangreb 14. april 2012 Sammenfatning Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er kombinationsangreb, hvor en eller typisk flere personer stormer,

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Partnere, resurser og strategier

Partnere, resurser og strategier Civil Demokratisk Islam Partnere, resurser og strategier Cheryl Benard RAND National Security Research Division Engelsk kilde: www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/mr1716.pdf (Dette er en translation

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum 2016/1 BSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction.

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Neumann Ideen om radikalisering er relativ ny, og så sent som i

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver 1 Konfrontationen 5. maj 1872 Opgave 1 Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København? Opgave 2 Billedet af Slaget på Fælleden,

Læs mere

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 1 Hindu-Muslim relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Hindu-Muslim -relationer Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) Babri-moskeen 1. Diagnose: De indiske problemer, der kan påpeges, er

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere