Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen"

Transkript

1 Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/ /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private leverandører for levering af praktisk og personlig hjælp efter servicelovens regler. Konkurrencerådet har efter konkurrencelovens 11b kompetence til at undersøge, om kommunernes prissætning af praktisk og personlig hjælp er fastsat i overensstemmelse med servicelovens kapitel 16. Hvis prissætningen er eller skønnes lavere end den pris, der følger af beregningsreglerne, kan rådet påbyde ophør af den regelstridige praksis for prisfastsættelsen og anvende bestemte beregningsgrundlag, beregningsmetoder eller afregningspriser over for de private leverandører. Konkurrencerådet kan endvidere i overensstemmelse med servicelovens regler kræve efterbetaling til private leverandører af forskellen mellem en for lavt fastsat pris og den pris, der burde være anvendt i henhold til de gældende regler. Styrelsen undersøger på baggrund af rådets kompetence efter 11b løbende prisfastsættelsen i udvalgte kommuner, herunder Norddjurs Kommunes fritvalgspriser, for at vurdere, om prisfastsættelsen er i overensstemmelse med servicelovens fritvalgsordning. Norddjurs Kommune har anvendt fritvalgsordningens godkendelsesmodel til at skabe frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp i ældreplejen. Private leverandører, som kommunen indgår kontrakt med om levering, skal efter denne model som udgangspunkt afregnes til en pris, der dækker den kommunale leverandørs samlede omkostninger ved at levere ydelserne. Beregningsgrundlag og prisfastsættelse 2007 Norddjurs Kommune er etableret 1. januar 2007 ved sammenlægning af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald kommuner. Fritvalgspriserne i 2007 er fastsat som et vægtet gennemsnit af disse kommuners priskrav 2006 efter antal borgere på 67 år og derover i 2007 (målgruppen). Der er indsendt omkostningsopgørelse på grundlag af det endelige regnskab 2007 med timeprisfastsættelse af kommunens fritvalgsydelser ud fra kommunens stikprøvemåling af den leverede tid i kommunens to distrikter Øst og Vest Distriktsopdelt prisfastsættelse Kommunens fritvalgspriser i 2008 er fastsat for hvert af distrikterne Øst og Vest. Der er fastsat priser for praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne. Personlig pleje på øvrig tider er prismæssigt opdelt på hverdage, lørdag og søndag og afhængig af, om levering finder sted i tidsrummet 17-23, eller Beregningsgrundlag Omkostningsopgørelsen Fritvalgspriserne er fastsat på grundlag af budgettal for Norddjurs Kommune oplyser, at Velfærdsministeriets vejledning nr. 2 til serviceloven om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. (herefter vejledningen) er anvendt som reference ved opgørelse af de samlede omkostninger. Vejledningens bilag 3 indeholder en oversigt over typiske eksempler på 1/5

2 direkte og indirekte omkostningsposter, der indgår i et regnskab for levering af praktisk og personlig hjælp i hjemmet. Forholdsmæssig fordeling af indirekte omkostninger er ifølge kommunen baseret på enten lønsum, faktiske budgetter, faktisk forbrug eller konkrete skøn fra medarbejdere, fx om deres tidsforbrug på fritvalgsområdet. I kommunens distriktsopdelte budget for 2008 har kommunen som omkostning ud over udgifter til løn indregnet andel af relevante fællesomkostninger til pension, lønadministration mv. og IT. Der er endvidere indregnet overhead til fælles personale, udgifter til ældreafdelingens administration, leasing af biler og brændstof, husleje og edb-systemer. Ud over de direkte omkostninger er der endvidere indregnet en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne til personale i ældreafdelingen, administration og husleje, biler, edbomsorgssystem, mens lønrefusioner (sygedagpenge) er modregnet. Opgørelse af den leverede tid Den faktisk leverede tid til praktisk hjælp og personlig pleje i dagtimerne opgøres til brug for beregning af brugertidsprocenten (BTP eller ATA-tidsprocent). Målingen er foretaget ved stikprøve i en 14 dages periode af medarbejdernes faktiske levering af ydelserne i borgernes hjem i uge i 2007 i hver af kommunens to distrikter Øst og Vest. Målingen er suppleret med en ekstra måling af den leverede tid aften/nat i distrikt Øst i uge 6 i Ifølge målingen er den kommunale leverandørs brugertidsprocent ved levering af praktisk og personlig hjælp i område Øst 52 % i dagtimerne og 39 % for personlig pleje på øvrige tider. I område Vest er de tilsvarende brugertidsprocenter 52 % og 55 %. Efterkalkulation på grundlag af endeligt regnskab 2007 Der er indsendt regneark med efterkalkulation af kommunens fritvalgspriser på grundlag af omkostninger for levering af praktisk og personlig hjemmehjælp i område Øst og Vest. Norddjurs Kommune har på styrelsens forespørgsel i mail af 12. december 2008 bekræftet, at den indsendte dokumentation for de endelige fritvalgspriser for område Vest er baseret på regnskab 2007 og ikke på budget 2008 som oprindeligt anført på kommunens regneark. Konkurrencestyrelsens 11b-vurdering Prisfastsættelsen i 2007 Fritvalgsordningens beregningsregler er ikke overholdt De fastsatte a conto priser for fritvalgsydelser i 2007 er efter styrelsens umiddelbare opfattelse ikke fastsat i overensstemmelse med servicelovens fritvalgsordning. Priserne er beregnet som et vægtet gennemsnit af de 4 sammenlagte kommuners priskrav i 2006 efter antal borgere på 67 og derover (målgruppen). Efter fritvalgsreglerne skal kommunens priskrav for praktisk og personlig hjælp beregnes pr. time leveret i hjemmet ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Prisfastsættelsen burde således være fastsat på grundlag af en sammenlægning af de fire kommuners omkostninger ved levering af henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje sat i forhold til summen af den faktisk leverede tid for hver ydelse i de 4 kommuner, der udgør det nuværende Norddjurs Kommune. Beregningsgrundlag og efterregulering Der er indsendt dokumentation for den endelige prisfastsættelse af fritvalgspriserne på grundlag af regnskabet for 2007 for distrikterne Øst og Vest. Styrelsen konstaterer, at samtlige budgetbaserede timepriser ifølge det indsendte beregningsmateriale har været fastlagt for lavt i forhold til de endelige priser beregnet på grundlag af regnskabet for Efter fritvalgsreglerne skal der derfor foretages efterkalkulation og efterbetaling i forbindelse med kommunalbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab. 2/5

3 Norddjurs Kommune havde indledningsvist oplyst over for styrelsen, at der var foretaget efterregulering af afregningspriserne til den private leverandør Privatplejen på grundlag af de endelige afregningspriser i I forbindelse med, at der skulle indsendes dokumentation til styrelsen for tilbagebetalingen på grundlag af den endelige prisregulering erklærede Norddjurs Kommune imidlertid, jf. mail af 21. januar 2009, at der grundet en intern fejl alligevel ikke var foretaget efterregulering og endelig afregning med Privatplejen ApS for leveringer i Norddjurs Kommune har med mail af 27. februar 2009 indsendt kopi af den endelige efterbetaling af 26. februar 2009 til virksomheden for levering i 2007 af 1171,15 timer a 14,- kr. pr. time, i alt kr. Prisfastsættelsen 2008 Distriktsopdelt prisfastsættelse Styrelsen har ikke bemærkninger til distriktsopdelingen af afregningspriserne. Det fremgår direkte af fritvalgsbekendtgørelsen, at hvis leveringen er distriktsopdelt og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger varierer i de forskellige distrikter, så skal det fremgå af priskravene til de private leverandører. [1] Beregningsgrundlag Fritvalgspriserne 2008 er beregnet på grundlag af budgettal for Beregningsgrundlaget skal som udgangspunkt være det senest afsluttede regnskab, her regnskabet for Styrelsen finder imidlertid, at fraværet af et samlet regnskab for 2006 for Norddjurs Kommune, der først er etableret 1. januar 2007, begrunder, at der i stedet er taget udgangspunkt i den nyetablerede kommunes egne budgettal i 2007 som grundlag for prisfastsættelsen i Omkostningsopgørelsen Anvendte omkostningsposter Styrelsen kan ikke pege på omkostninger forbundet med leveringen af ydelserne, der ikke er medtaget i omkostningsopgørelsen. Opgørelse af den faktisk leverede tid Styrelsen har ingen bemærkninger til den gennemførte stikprøveregistrering af den faktiske leverede tid i kommunens to distrikter til brug for prisfastsættelsen af fritvalgsydelser. Der er dog stor forskel på de beregnede brugertidsprocent for personlig pleje-aften i de to distrikter Øst (BTP = 55 %) og Vest (BTP = 39 %). Endvidere bemærker styrelsen, at den beregnede brugertidsprocent i distrikt Øst for personlig pleje-dag (BTP = 52 %) er lavere end for personlig pleje-aften (BTP = 55 %). Det er styrelsens umiddelbare forventning, at brugertidsprocenten er størst i dagtimerne, hvor den personlige hjælp kan planlægges mere sikkert end på øvrige tider. Styrelsen finder derfor, at der som led i kommunens prisfastsættelse kan være grund til at holde øje med de mulige årsager til de konstaterede forskelle i den målte BTP på vagt- og distriktsniveau. Ens pris for praktisk og personlig hjælp i dagtimerne Styrelsen bemærker, at de oplyste a conto priser i 2008 for praktisk og personlig hjælp i dagtimerne er ens: 2008 Distrikt Øst Distrikt Vest Praktisk hjælp 269,84 kr. 286,90 kr. Personlig pleje, dag 269,84 kr. 286,90 kr. 3/5

4 Det fremgår, at der regnskabsmæssigt ikke skelnes mellem personale beskæftiget med henholdsvis praktisk hjælp og personlig hjælp i dagtimerne. Styrelsen forstår dette således, at det samme personale leverer de to ydelser. Der er ingen lønforskel hos det udførende personale, der fører til prisforskel for de to forskellige ydelser. Priserne bliver derfor ens, hvis der ikke sker specifik fordeling af ydelsesrelaterede omkostninger og indirekte brugerrelateret tid efter, hvilken ydelse aktiviteten vedrører. Den anvendte vejtid kan efter styrelsens umiddelbare opfattelse ikke meningsfuldt opgøres hver for sig, når der er tale om en integreret levering. Men beredskabstid og tid forbrugt på informationsmøder og eventuel efteruddannelse vil typisk vedrøre leveringen af den personlige pleje. Leveringen af praktisk hjælp i form af rengøring mv. kræver ikke i samme omfang beredskabstid eller tid til informationsudveksling mv. mellem forskellige vagthold eller til faglig kompetenceudvikling. Socialministeriet har i 2006 over for styrelsen fortolket fritvalgsordningens beregningsregler således, at Med andre ord skal omkostningerne inkl. de indirekte omkostninger ved hver af de forskellige ydelser beregnes separat, uanset at det er det samme personale, der leverer flere ydelser. Såfremt priskravet fastsættes ens, skal det dokumenteres, at både de direkte og indirekte omkostninger for hver af ydelserne er ens. Styrelsen er opmærksom på, at forskelle i leveringsomkostninger for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, der ikke skyldes lønforhold, normalt kun bevirker en lille prisforskel. Prisfastsættelsen bør dog afspejle de faktiske omkostningsforskelle mellem ydelserne, hvis personalet anvender mere indirekte brugerrelateret tid til fx beredskabstid, afrapportering og kompetenceudvikling for at levere personlig pleje i forhold til praktisk hjælp. Det er derfor styrelsens opfattelse, at det for at sikre en korrekt prissætning af de to ydelseskategorier er påkrævet, at Norddjurs Kommune i fremtiden opgør den indirekte brugerrelaterede tid til brug for en specificeret fordeling af de dermed forbundne omkostninger på hver ydelseskategori, selv om samme personale leverer både personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis priskravet er ens for de to ydelser, må kommunen kunne dokumentere, at alle direkte og indirekte omkostninger er ens for hver ydelse, jf. Socialministeriets vejledende udtalelse. Sammenfattende konklusion Norddjurs Kommunes fastsættelse af fritvalgspriser for praktisk og personlig hjælp i 2007 er ikke sket efter beregningsreglerne i fritvalgsordningen efter serviceloven og har medført for lav prissætning af ydelserne. Kommunen har efter servicelovens fritvalgsregler haft pligt til at efterkalkulere prissætningen for hele kommunen på grundlag af det endelige årsregnskab for 2007 og foretage efterbetaling til private leverandører for de leveringers vedkommende, der har været prissat for lavt. Efter styrelsens anmodning om dokumentation for Norddjurs Kommunes efterregulering og efterbetaling på grundlag af det endelige regnskab for 2007 er kommunen blevet opmærksom på, at en privat leverandør som følge af en intern fejl i kommunens administration endnu ikke har modtaget efterbetaling for leveringer i Norddjurs Kommune har indsendt dokumentation for, at der som følge af for lav a conto prisfastsættelse er foretaget efterbetaling til kommunens private leverandør med et beløb på ,- kr. for virksomhedens leverede timer i Prisen på distriktsniveau har været den samme for henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje i Selv om samme personale leverer begge ydelser, er omkostningerne forbundet med at levere personlig pleje normalt højere end for levering af praktisk hjælp. Personlig pleje 4/5

5 kræver således mere tid til beredskab, møder og kompetenceudvikling mv. Som anført af Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) må kommunen derfor til brug for prissætningen kunne dokumentere, at de direkte og indirekte omkostninger er ens for de to ydelser. Det kan fx være tilfældet, hvis hjemmeplejens personale uanset arbejdsopgave bruger samme tid på de indirekte arbejdsrelaterede opgaver. Norddjurs Kommunes prissætning af fritvalgsydelser giver bortset fra det ovenfor anførte ikke anledning til yderligere bemærkninger. Styrelsen finder herefter, at undersøgelsen af Norddjurs Kommunes afregningspriser for fritvalgsydelser ikke giver styrelsen anledning til at fortage sig yderligere i sagen. Sagen afsluttes derfor med henvisning til konkurrencelovens 14, stk. stk. 1, 3. pkt. Denne afgørelse vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside. [1] Se bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v., 11 og 13, stk. 4. 5/5

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere