Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet"

Transkript

1 Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet

2 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne? 5 5. Hvordan skal prisen beregnes? Opgørelse af priser på personlig pleje og praktisk hjælp Trin 1: Opgørelse af de direkte omkostninger Trin 2: Opgørelse af de indirekte omkostninger Trin 3: Fordeling af omkostningerne på øvrig praktisk hjælp og personlig pleje Opgørelse af madpriser Opgørelse af de samlede produktionsomkostninger trin 1 og Fordeling af produktionsomkostningerne på mad med og uden udbringning samt øvrig produktion Moms 9 6. Klagesager ved Konkurrencestyrelsen Opgørelse af udførte timer vs. visiterede timer Mangelfuld medtagelse af samtlige omkostninger Manglende efterregulering af fritvalgspriserne Typiske problemstillinger ved fastsættelse af priskrav Leveret tid - ikke visiteret tid skal lægges til grund Vikarer Lønninger Løntilskud Elever Opdeling på distrikter Rengøringsteam Fordelingsnøgler og skøn Hvilke hjælperedskaber findes? Hjælperedskaber til prisberegninger BTP-modellen Brug af håndholdt teknologi til registrering af den brugerrettede tid Fritvalgsblanket Årets gang 14 Prisfastsættelse på ældreområdet Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal København K tlf Redaktion Ældreenheden, Socialministeriet KL Udgivelsesår: 2007 Udgave: 1. udgave Oplag: 1000 stk ISBN-10: ISBN-13: Design Wanek & Myrner Fotograf Michael Daugaard Publikationen kan bestilles hos Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Tlf (kl og ) Forord Korrekt prisfastsættelse er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår mellem de private og kommunale leverandører af hjemmepleje. Derfor er det også et emne, som er genstand for opmærksomhed og diskussion. Siden frit valg blev indført 1. januar 2003, har der været flere sager, hvor private leverandører har klaget over kommuners prisfastsættelse. Endelig har kommunesammenlægningerne i forbindelse med kommunalreformen givet anledning til en del spørgsmål om prisfastsættelse. Socialministeriet har derfor, i samarbejde med KL, taget initiativ til denne pjece. Pjecen henvender sig primært til kommunalpolitikere og embedsmænd, og det er tanken, at den skal hjælpe til indføring i området. Formålet med denne pjece er ikke at erstatte vejledninger m.v., men alene at give et overblik over området. 3

3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne? Skal borgerne have et reelt valg mellem private og kommunale leverandører, er det afgørende, at leverandørerne sikres lige vilkår. Private leverandører har desuden krav på den samme timepris (priskrav), som den kommunen kan udføre opgaven for, hvis kommunen har valgt at benytte godkendelsesmodellen. Det er derfor vigtigt, at beregningerne af kommunens priskrav er korrekte. Hvis der ikke medtages samtlige omkostninger, eller hvis omkostningerne fordeles på et for højt antal leverede timer, vil timeprisen være fastsat for lavt. Dermed vil de private leverandører ikke konkurrere på lige fod med den kommunale leverandør, hvilket i sidste ende kan medføre, at de private leverandører enten mister interessen for at komme ind på markedet, eller helt presses ud af markedet. I begge tilfælde er det til ugunst for de ældre, som ikke gives det frie valg, som de er berettiget til. Korrekt prisfastsættelse er derudover vigtigt af følgende årsager: Priserne skaber gennemsigtighed i konkurrencevilkårene. Priserne giver et godt grundlag for at vurdere, om kommunen har en effektiv organisation. Korrekte priser er et beslutningsgrundlag og styringsredskab for såvel de kommunale myndigheder som for leverandører. Leverandørerne planlægger ud fra deres budget som afhænger af priser og forventet volumen. Myndighederne anvender priserne i deres løbende økonomistyring. Hvis udgifterne til området stiger, skal de lokale myndigheder tage stilling til, om der skal ske ændringer i kvalitetsstandarder og/eller i bevillinger. De private leverandører skal efterbetales, hvis timeprisen har været for lav. Priserne beregnes ud fra senest afsluttede regnskab. Ved regnskabets afslutning skal der laves en kontrolberegning af, hvad de faktiske omkostninger har været. Siden lovens indførelse har der været en række tilfælde med kommuner, hvor Konkurrencestyrelsen har påpeget, at priserne er fastsat så lavt, at det er i strid med konkurrenceloven. I disse tilfælde har leverandørerne krav på efterbetaling for hele den periode, hvor timeprisen har været for lav. Kommunen skal som minimum fastsætte priser for: Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på øvrige tider Madservice med udbringning til hjemmet Madservice uden udbringning Øvrig praktisk hjælp, eks. rengøring. Beslutter kommunalbestyrelsen at fastsætte kvalitetskrav for flere ydelseskategorier, skal der også ske en prisfastsættelse af disse. Prisen for personlig pleje opgøres som en timepris for normal arbejdstid og for skæve arbejdstider, fx aften, nat og weekendvagter. Prisen for øvrig praktisk hjælp opgøres som en timepris. Dog som stykpris for ydelser produceret uden for hjemmet, som fx indkøb, tøjvask mv. Prisen for mad opgøres som pris per måltid plus transport, hvis maden udbringes til borgeren. Levering af personlig og praktisk hjælp og andre ydelser i plejehjem, plejeboliger mv. er ikke omfattet af fritvalgsreglerne. Kommunerne er kun forpligtet til at opgøre priser for ydelser, som er leveret i hjemmeplejen. Priskravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og afspejle de samlede reelle og faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Ved prisfastsættelse skal der klart skelnes mellem de kommunale aktiviteter, der knytter sig til leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp, og de omkostninger, der knytter sig til myndighedsfunktionen. I myndighedsfunktionen ligger både konkrete opgaver som visitation samt tilsyn, og generelle opgaver af eksempelvis mere politisk og administrativ karakter. Hovedreglen er, at alle omkostninger, der er forbundet med at levere en ydelse, skal med i prisberegningen. Derfor skal der foretages en omkostningskalkulation, der omfatter alle gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, herunder også forrentning og afskrivning. Princippet for opgørelsen af den kommunale leverandørs omkostninger er, at man skal medtage samtlige udgifter, som en privat leverandør ville have haft, hvis de skulle levere de samme ydelser. Det betyder, at kommunen skal medregne følgende: De direkte udgifter i hjemmeplejen, dvs. de udgifter som direkte kan aflæses i regnskabet. De indirekte udgifter, dvs. de udgifter som er nødvendige for at levere ydelsen, men som er konteret andre steder i det kommunale regnskab, fx administration og lignende. 4 5

4 5. Hvordan skal prisen beregnes? Som udgangspunkt bruges de seneste regnskabsoplysninger til brug for beregningerne af fritvalgspriserne, da det skal være dokumenterede udgifter. Såfremt der er planlagt væsentlige ændringer, fx effektiviseringstiltag eller lignende, kan der anvendes budgetterede udgifter til beregningen. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen ved indregning af effektiviseringer eller ændringer i kvalitetsstandarder har taget bevillingsmæssigt stilling til budgettet. Alle priserne skal reguleres og offentliggøres minimum én gang om året, samt hvis der sker væsentlige ændringer i omkostningsniveauet. I det følgende er de enkelte trin i prisberegningen beskrevet. Opgørelse af priser på personlig pleje og praktisk hjælp Trin 1: Opgørelse af de direkte omkostninger De direkte omkostninger kan findes i hjemmeplejens regnskab, men det kan være nødvendigt at fordele dem ud på de relevante ydelser. Eksempler på sådanne udgiftsposter, er: Uddannelse, biler og kommunikation. Hvis det er nødvendigt at fordele omkostningerne, skal der anvendes en fordelingsnøgle. Der er ikke nogle faste regler for valg af fordelingsnøgle, men kommunen skal begrunde og dokumentere valg af fordelingsnøgle. Eksempelvis kan man fordele udgifterne til biler ud fra antal kørte kilometer For nogle udgiftstyper kendes forbrug fordelt på medarbejdergrupper ikke, så man må overveje mere pragmatiske løsninger, som eksempelvis fordeling ud fra antal ansatte i de forskellige grupper. Trin 2: Opgørelse af de indirekte omkostninger De indirekte omkostninger er konteret udenfor hjemmeplejens regnskab, men de er nødvendige for, at den kommunale leverandør kan levere øvrig praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Udgifter til myndighedsopgaver, såsom løn til visitator og socialdirektør, skal ikke medregnes. Kommunen skal identificere de udgifter, som skal henføres til leverandøren. Det kan eksempelvis være udgifter til forsikringer, bedriftssundhedstjeneste, ledelse, sekretær, IT, administration af løn og personale, centrale puljer, husleje m.v. Kommunen skal opgøre fiktive udgifter, som en privat leverandør ville have haft, fx forrentning af driftskapital, afskrivninger m.v. De indirekte omkostninger opgøres ved hjælp af fordelingsnøgler ud på de enkelte ydelser. Lønninger til ledelse og administrativt personale kan eksempelvis fordeles ud fra estimeret tidsforbrug til de enkelte ydelser. Af hensyn til validiteten kan det anbefales, at de relevante personer fordeler deres samlede arbejdstid på delopgaver eller ideelt set registrerer deres tidsforbrug i en periode. Beregningen af husleje kan ske på to måder. Hvis der er tale om lejede lokaler medregnes huslejen. Hvis der er tale om egne bygninger, kan kommunen: Indsætte et skøn ud fra markedsværdien Beregne en husleje ud fra værdien af bygningsmassen. Siden 2004 har kommunerne skullet registrere de fysiske aktiver. Kommunerne kan på basis af skøn over bygningernes værdi i åbningsbalancen beregne huslejen som afskrivninger plus forrentning af kapital. Kommunerne har tillige siden 2004 skullet udarbejde et omkostningsbaseret regnskab for ældreområdet, og fra 2005 er princippet om omkostningsregistrering udbredt til hele den kommunale kontoplan. Det betyder, at der for alle indirekte omkostninger skal tages stilling til, hvordan udgifterne kan fordeles ud på de enkelte områder. Dermed kan der være mulighed for at genbruge fordelingsnøgler og omkostningsberegninger. Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, kapitel 9 Vejledning om omkostningskalkulationer på De indirekte omkostninger opgøres og lægges til de direkte omkostninger. Trin 3: Fordeling af omkostningerne på øvrig praktisk hjælp og personlig pleje Når de samlede omkostninger til levering af øvrig praktisk hjælp og personlig pleje er opgjort, skal omkostningerne fordeles på ydelserne: Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje øvrige tider Øvrig praktisk hjælp. Alle ydelser undtagen personlig pleje på øvrige tider leveres primært på hverdage i dagtimerne. Typisk vil lønomkostningerne til personlig pleje og øvrig prak- tisk hjælp være konteret samlet som løn til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ufaglærte. Det betyder, at: De samlede omkostninger til personlig pleje og øvrig praktisk hjælp skal opdeles i lønudgifter og øvrige udgifter. Løntillæg, som vedrører arbejde på skæve tider, skal skilles ud. I nogle kommuner er arbejdet organiseret, så det er de længst uddannede hjælpere, som udfører den personlige pleje, mens de kortest uddannede medarbejdere 1 udfører den praktiske hjælp. For at prisen afspejler denne lønforskel, skal der foretages: En beregning af gennemsnitslønninger for medarbejdere, som udfører øvrig praktisk hjælp, og for medarbejdere, som udfører personlig pleje. Dernæst skal der laves en opgørelse over det medgåede tidsforbrug til de respektive ydelser. Tidsforbrug til de tre ydelser opgøres ud fra faktisk tidsforbrug eller ud fra en repræsentativ stikprøveundersøgelse af det faktiske tidsforbrug. For nærmere oplysninger om stikprøvedesign, se KL s og Socialministeriets vejledning til beregningen af BTP 2. I opgørelsen over det medtagne tidsforbrug, må der ikke anvendes visiteret tid, da den typisk overvurderer de leverede timer. I mange kommuner registreres de udførte timer på en PDA (Personal Digital Assistent), som er koblet op til et omsorgssystem. Den forbrugte tid omregnes til procenter. Hvis det personale, som udfører øvrig praktisk hjælp, har en lavere gennemsnitsløn, skal ydelsens samlede omkostninger korrigeres tilsvarende. Med andre ord, hvis tidsforbruget til øvrig praktisk hjælp er 15 pct. af de totale antal udførte timer, og lønnen er 10 pct. lavere, vil omkostningerne til øvrig praktisk hjælp udgøre 13,5 pct. af de samlede lønomkostninger til personlig pleje og øvrig praktisk hjælp (0,9 * 15) pct. Tilsvarende forhøjes procentfordelingen for de øvrige ydelser med 10 pct. relativt til den enkelte ydelses andel af det samlede tidsforbrug. Eksempelvis skal der fordeles ( /(25+60) * 0,1) pct. af de samlede omkostninger til personlig pleje, jf. tabel 1. 1 Hvis kommunerne har ansatte med forskellige former for tilskud, må de kun medregnes i det, omfang private leverandører har samme mulighed for at ansætte personer med offentligt tilskud. 2 Vejledningen kan findes på Se punkt 4: Periode og omfang. 6 7

5 Tabel 1: Eksempel på fordeling af lønomkostninger i forhold til tidsforbrug Personlig pleje - normale tider Personlig pleje - øvrige tider Tidsforbrug Løn (indekseret) Fordeling af løn 25 pct ,44 pct. 60 pct tillæg 61,06 pct. + tillæg Øvrig praktisk hjælp 15 pct ,5 pct. De samlede lønomkostninger eksklusiv tillæg for skæve tider - til personlig pleje og øvrig praktisk hjælp fordeles ud fra den beregnede procentfordeling, Jf. kolonnen i tabel 1 fordeling af løn. Øvrige omkostninger - eksklusiv løn fordeles ud fra faktisk tidsforbrug, jf. kolonnen i tabel 1 tidsforbrug. Den forholdsmæssige andel af lønomkostninger og øvrige omkostninger lægges sammen for hver ydelse. Tabel 2: Omkostningerne fordeles udfra procentfordelingen i tabel 1 Personlig pleje - normale tider Personlig pleje - øvrige tider Øvrig praktisk hjælp Lønfordeling (mio. kr.) Øvrige omkostninger (mio. kr.) 5,1 2,5 7,6 12,2 + 3 (tillæg) 6 21,2 2,7 1,5 4,2 Samlede omkostninger (mio. kr.) Eksempel på omkostningsfordeling fra X-købing kommune: De samlede lønomkostninger til hjælpere, som udfører personlig og øvrig praktisk hjælp, er 23 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er tillæg for arbejde på skæve tider. Øvrige omkostningerne er 10 mio. kr. Timeprisen på personlig pleje beregnes ud fra den relative andel af de samlede omkostninger - eksklusiv tillæg - divideret med udførte timer. Timeprisen på personlig pleje på øvrige tider beregnes ud fra den relative andel af de samlede omkostninger - eksklusiv tillæg. Dertil lægges tillæg for arbejde på skæve tider. Dette beløb divideres med udførte timer. De samlede omkostninger - eksklusiv tillæg - til øvrig praktisk hjælp kan fx fordeles ud på tidsforbrug på: Indkøb, tøjvask, rengøring og evt. anden praktisk hjælp. Timeprisen på rengøring beregnes på samme måde som for personlig pleje. Prissætningen for madservice adskiller sig fra de øvrige priser, fordi prisen fastsættes pr. ydelse (fx et måltid og udbringningen af dette til hjemmet) og ikke pr. time. Det samme kan gøre sig gældende, hvis kommunalbestyrelsen har valgt at prissætte ydelser som fx indkøb og tøjvask. I denne situation skal antallet af leverede ydelser og ikke antallet af leverede timer sættes i forhold til de samlede omkostninger Opgørelse af madpriser Opgørelse af de samlede produktionsomkostninger trin 1 og 2 Produktionsomkostningerne til mad opgøres på samme måde som for personlig pleje og øvrig praktisk hjælp for trin 1 og 2. Både de direkte og de indirekte omkostninger ved madproduktion, skal opgøres. Ved opgørelse af de indirekte omkostninger skal der blandt andet medtages udgifter til løbende udskiftning af større inventar så som ovne og fryserum samt udgifter til administration, ledelse og husleje Fordeling af produktionsomkostningerne på mad 5.3 med og uden udbringning samt øvrig produktion Transportomkostningerne udskilles fra de samlede omkostninger til madproduktion. Opgørelse over produktionens størrelse fordelt på madservice inklusiv eller eksklusiv udbringning samt øvrige produktion, så som mad til beboere i plejecenter og mad til personalekantine, repræsentation m.v. Til brug for beregningerne har Kost & Ernæringsforbundet udviklet nogle redskaber, som blandt andet kan bruges til at omregne madservice til døgnforplejning. Se eksempel på Kost & Ernæringsforbundets hjemmeside: Beregning af stykpriser på madservice med og uden udbringning. Prisen per portion beregnes ud fra den relative andel af de samlede omkostninger eksklusiv transport - divideret med antal leverede portioner. Transportudgifter lægges til madservice, som udbringes. Se eksempel på KL s hjemmeside: Moms Priskravet fastsættes eksklusiv moms. Kommunalbestyrelsen skal afregne med leverandørerne til en pris inklusiv moms og har derefter adgang til at få refunderet udgifterne til moms, jf. lov nr. 497 af 7. juni

6 6. Klagesager ved Konkurrencestyrelsen Et for lavt fastsat priskrav er at betragte som offentlig konkurrenceforvridende støtte. Offentlig konkurrenceforvridende støtte er i strid med konkurrencelovens bestemmelser. Konkurrencerådet træffer afgørelser i alle sager af principiel karakter og i sager, hvor der skal rettes henvendelse til offentlige myndigheder. Øvrige sager afgøres af Konkurrencestyrelsen på baggrund af den praksis, som rådet har udstukket. Alle afgørelser fra Konkurrencestyrelsen kan læses på: Konkurrencerådet kan behandle sager om for lavt fastsatte priser efter konkurrencelovens 11 a. Loven findes på Siden lovens indførelse i 2003 har Konkurrencestyrelsen behandlet en del sager, hvor private leverandører har klaget over, at kommunernes prisfastsættelse er fastsat så lavt, at der kan være tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte. Afgørelserne kan bl.a. opdeles i følgende typer sager: Opgørelse af udførte timer vs. visiterede timer En kommune kunne ikke i tilstrækkelig grad dokumentere, at beregningen af timeprisen var baseret på det antal timer, der rent faktisk blev anvendt ude hos de ældre. I stedet baserede kommunen beregningen af timepriser med udgangspunkt i de visiterede timer. Konkurrencerådet havde i sagen en stærk formodning om, at den visiterede tid i gennemsnit var højere end den faktisk leverede tid hos den ældre. Styrelsen vurderede derfor, at der var tale om konkurrenceforvridende støtte, idet kommunen uden at have dokumentation herfor havde fordelt omkostningerne på et højere antal leverede timer, end hvad der måtte anses for at være realistisk. Mangelfuld medtagelse af samtlige omkostninger En kommune blev anmodet om at dokumentere, at dens priser var baseret på samtlige direkte og indirekte omkostninger ved levering af hjemmehjælpsydelsen, samt at prisberegningen tog udgangspunkt i den faktisk leverede tid. I en lignende sag fandt Konkurrencestyrelsen ydermere, at kommunen ikke havde sandsynliggjort, at den fordelingsnøgle, som kommunen anvendte til de samlede lønomkostninger på henholdsvis øvrig praktisk hjælp og personlig pleje, afspejlede de reelle forskelle i aflønningen af de ansatte, der leverer henholdsvis øvrig praktisk hjælp og personlig pleje Konkurrencestyrelsen fandt i en sag, at det kunne give anledning til en eventuel konkurrenceforvridning, at kommunen ikke havde medregnet omkostninger til en vejlederfunktion i forbindelse med uddannelse af elever. I en anden sag traf Konkurrencestyrelsen afgørelse om, at prisen på hjemmehjælp var fastsat for lavt. Kommunen havde således ved fastsættelsen af prisen på øvrig praktisk hjælp (rengøring mv.) medregnet et tilskud (vedr. servicejob), som de private leverandører ikke har adgang til at opnå. Manglende efterregulering af fritvalgspriserne I en sag havde en privat leverandør af hjemmeservice og erhvervsrengøring klaget til styrelsen over manglende regulering af prisafregningen med de private leverandører på fritvalgsområdet. Klageren henviste til, at priserne i kommunen ikke var blevet reguleret i ca. et år. Kommunen foretog derfor en ny beregning med efterfølgende efterbetaling til de private leverandører Typiske problemstillinger ved fastsættelse af priskrav En korrekt opgørelse af timeprisen betinger, at alle udgifter (direkte og indirekte) forbundet med den enkelte ydelse inddrages, at udgifterne på rimelig vis fordeles mellem de enkelte fritvalgsydelser, og at udgifter sættes i forhold til den reelle og faktisk leverede tid. De elementer i prisfastsættelsen, hvor der typisk er eksempler på, at kommunerne ikke har behandlet prisfastsættelsen korrekt, er følgende: Leveret tid - ikke visiteret tid skal lægges til grund Som det fremgår af afsnit 5.1.3, skal priskrav på personlig pleje og øvrig praktisk hjælp opgøres på basis af leveret tid, dvs. på basis af den tid, som personalet bruger i hjemmet. Opgøres den leverede tid på basis af en stikprøve, er det vigtigt, at stikprøven for hver enkelt ydelse er repræsentativ for kommunens tidsforbrug. Kommunen kan vælge at anvende BTP-modellen til at omregne den leverede tid som opgjort i stikprøven til en leveret tid for hele populationen (dvs. samtlige betalte timer). Se afsnit 7.2. Fastsættelse af timeprisen på basis af visiteret tid er ikke korrekt i henhold til reglerne for prisfastsættelse. Det gælder både en direkte anvendelse af visiteret tid, hvor kommunens samlede udgifter sættes i forhold til den visiterede tid, og en indirekte anvendelse af visiteret tid med korrektioner for afvigelser mellem den faktisk leverede tid og den visiterede tid. Den leverede tid skal, uanset opgørelse ved direkte registrering eller stikprøve, opgøres hvert år, således at der er sammenhæng imellem de samlede udgifter og den tid, udgifterne sættes i forhold til

7 7. Hvilke hjælperedskaber findes? Vikarer Kommunens køb af vikartimer fra eksterne vikarbureauer skal indregnes i priskravene. Indregningen af vikartimer er vigtig, idet afregningen sker til en anden timepris end aflønningen af egne ansatte. I perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 skal der indregnes moms af de købte vikartimer. Lønninger De indregnede direkte udgifter i form af aflønning af de ansatte skal ske på basis af bruttolønninger. Det vil sige, at de lønudgifter, der indregnes i priskravene, skal inkludere skat, pension og sociale ydelser. Lønudgifterne skal også inkludere kvalifikationstillæg, arbejdstidsbestemte ydelser og overarbejdsbetalinger. Dette gælder også lønudgifter til ansatte i ledelse og administration. Løntilskud Ved beregning af timeprisen må der kun indregnes den andel af personer med løntilskud, som de private leverandører har mulighed for at ansætte. Desuden må størrelsen af det løntilskud, som indkalkuleres ikke overstige det løntilskud, som de private leverandører vil kunne opnå. Det gælder dog kun de personer med løntilskud, der falder ind i kategorien af personer med fuld arbejdsevne. Er der tale om personer med nedsat arbejdsevne er der ingen begrænsninger i forhold til løntilskuddet dog skal der være foretaget en konkret vurdering af den pågældende persons arbejdsevne, således at størrelsen af løntilskuddet er proportionalt med personens arbejdsevne Det er essentielt, at enhver indregning eller undladelse sker på både omkostningssiden og i tidsregistreringen, så der er konsistens i beregningen. Elever Der er ikke noget til hinder for, at elever ikke indgår i prisberegningen forudsat, at det er den kommunale myndighed, og ikke den kommunale leverandørvirksomhed, der indgår ansættelses- og uddannelsesaftalerne og afholder udgifterne herved. Opdeling på distrikter Kommunen kan vælge at opdele kommunen i distrikter. Foretages en distriktsopdeling, skal priskravene fastsættes for de enkelte distrikter, således at den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at levere ydelser i distrikterne afspejles i priskravene. Rengøringsteam Nogle kommuner anvender et rengøringsteam til at yde øvrig praktisk hjælp. I givet fald beregnes priskrav for øvrig praktisk hjælp på basis af udgifterne til dette rengøringsteam. Andre kommuner er organiseret således, at der udover rengøringsteamet også udføres øvrig praktisk hjælp af personale, der samtidig yder personlig pleje. I sådanne tilfælde er det ikke korrekt alene at beregne priskrav på øvrig praktisk hjælp på basis af udgifterne til et rengøringsteam, idet der således ikke sker en afspejling af den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at levere øvrig praktisk hjælp Tilsvarende gælder det, at hvis kommunen baserer prisberegningerne på en stikprøve af den leverede tid, skal der skelnes mellem, hvorvidt der er tale om øvrig praktisk hjælp eller personlig pleje, selvom det er det samme personale, der foretager begge former for ydelser. Fordelingsnøgler og skøn Anvendelse af fordelingsnøgler og skøn for fordeling er nødvendige på flere områder i fastsættelse af priskravene. Det er imidlertid vigtigt, at udgifter, der direkte kan henføres til en bestemt ydelse, alene indregnes i priskravet til netop denne ydelse. Eksempelvis skal udgifter til uddannelse, der i en kommune alene hidrører personlig pleje, alene indregnes i priskrav for personlig pleje og ikke i priskrav for øvrig praktisk hjælp. Tilsvarende skal rengøringsmidler alene indgå i fastsættelsen af priskrav for øvrig praktisk hjælp. Anvendte fordelingsnøgler og skøn skal afspejle de faktiske forhold hos den kommunale leverandør, og anvendte fordelingsnøgler og skøn skal kunne begrundes. Eksempelvis skal en fordelingsnøgle til fordeling af de samlede lønomkostninger på henholdsvis personlig pleje og øvrig praktisk hjælp afspejle de reelle forskelle i aflønningen de enkelte ydelser i mellem Hjælperedskaber til prisberegninger KL har udviklet et regneark til brug for beregningen af priser på personlig pleje og praktisk hjælp. Læs mere her: Desuden har Kost & Ernæringsforbundet udviklet et redskab til beregning af produktionsomkostninger i køkkenet. Læs mere her: BTP-modellen BTP-modellen er KL s og Socialministeriets fælles anbefaling til beregning af den kommunale leverandørs brugertidsprocent, som indgår i kommunernes prisberegning. BTP-modellen er godkendt af Konkurrencestyrelsen som grundlag for beregning af den brugerrettede tid. BTP står for brugertidsprocent, som er defineret som: Samtlige medarbejderes leverede timer hos brugerne set i forhold til samtlige medarbejderes løntimer. Den samlede model omfatter en række vejledninger, hjælperedskaber og eksempler på brugertidsprocentens anvendelse i forbindelse med prisberegninger samt anbefalinger til stikprøvedesign. KL har udviklet en række af disse hjælperedskaber, herunder redskaber til prisberegning og benchmarking af ydelser under lov om frit leverandørvalg. Læs mere på og 7.3 Brug af håndholdt teknologi til registrering af den brugerrettede tid CareMobil-projektet er et pilotprojekt fra 2003, hvor seks kommuner sammen med IT-leverandører har afprøvet mulighederne for håndholdte IT-redskaber i den kommunale ældrepleje. Projektet viste, at det er muligt at anvende elektroniske dokumentationsredskaber, som eksempelvis PDA, til at understøtte en præcis registrering af den brugerrettede tid. Projektet viste endvidere, at det er muligt at forenkle og lette dokumentationen af de leverede ydelser, samt at den mobile teknologi er moden til at kunne blive anvendt som redskab i hjemmeplejens dagligdag. Få mere information om brugen af PDA er i hjemmeplejen på

8 7.4 Fritvalgsblanket 7.5 Socialministeriet har udviklet en fritvalgsblanket, som skal lette godkendelsesproceduren for både den kommunale myndighed og de private leverandører. Blanketten virker som dokumentation for, at leverandøren lever op til en række generelle krav, så som virksomhedsoplysninger, generelle vilkår om gældende regler, økonomisk soliditet, forsikringsforhold, oplysninger om leverandørens medarbejdere, samarbejdsbetingelser i forhold til klagesager og specifikke krav til madservice og personlig pleje. Blanketten er gratis, og den kan hentes elektronisk på hvor den enten printes og udfyldes i hånden eller udfyldes elektronisk og sendes via mail med digital signatur. Leverandøren behøver dermed kun at udfylde en fritvalgsblanket, som så efterfølgende kan sendes til alle de kommuner, hvor der ansøges om godkendelse. Blanketten skal kun suppleres med dokumentation i forhold til de særlige krav, der gælder i den kommune, leverandøren søger godkendelse hos. Årets gang - eksempel på tidspunkter for beregning af timepriser April/maj 2007: Efterkalkulation af gamle timepriser på baggrund af regnskab Beregning af nye timepriser baseret på regnskab 2006 (og evt. regulering for effektiviseringsgevinster i budget 2007). De nye priser offentliggøres fx 1. maj eller 1. juni Ultimo 2007: Evt. regulering af timepriserne på basis af det nye budget 2008, hvis der i budgettet er indlagt forventede effektiviseringer (ikke helt ny genberegning af priserne). De reviderede priser offentliggøres fx 1. januar April/maj 2008: Efterkalkulation af gamle timepriser på baggrund af regnskab Beregning af nye timepriser baseret på regnskab 2007 (og evt. regulering for effektiviseringsgevinster i budget 2008). De nye priser offentliggøres fx 1. maj eller 1. juni Ultimo 2008: Evt. regulering af timepriserne på basis af det nye budget 2009, hvis der i budgettet er indlagt forventede effektiviseringer (ikke helt ny genberegning af priserne). De reviderede priser offentliggøres fx 1. januar Kommunerne bør dog være opmærksomme på følgende: Uanset hvornår kommunen vælger at beregne og offentliggøre deres timepriser, er det vigtigt at gøre de private leverandører opmærksomme på, hvornår kommunen regulerer priserne. Der er krav om efterbetaling til leverandører, hvis det viser sig, at priserne er for lave kommunerne opfordres derfor løbende til at holde øje med, om de aktuelle timepriser er korrekte og om nødvendigt tilrette timepriserne flere gange om året. Kommunerne har pligt til senest 2 måneder efter, at det bliver kendt, at timepriserne ikke er korrekte, at justere timeprisen. Særligt for sammenlægningskommuner Sammenlægningskommunerne skal være opmærksomme på, at priskrav for de nye kommuner skal være fastsat d. 1. januar Priserne skal afspejle de kvalitetskrav, der gælder i de nye kommuner. På Servicestyrelsens hjemmeside kan man læse om projekt kvalitetsstandarder på dette link

9 wanek-myrner.dk

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp 4/0120-0220-0011 /CF Efter konkurrencelovens 11 b, jf. bekendtgørelse nr. 1076 af 28. oktober 2007 [1], har Konkurrencerådet kompetence til at

Læs mere

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0004 /CF Nordfyns Kommune har i breve af 11. februar og 22. august 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0225-0004 /CF Indledning Vordingborg Kommune har i mail til Konkurrencestyrelsen af 2. marts 2008 redegjort for kommunens beregning af priser til

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012.

Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund af regnskab 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-05-2013 Notat om genberegning af timepriser til personlig og praktisk hjælp af hjemmepleje. Genberegning er foretaget på baggrund

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 28. marts 2011 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 28. marts 2011 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 28. marts 2011 til en kommune: 28-03- 2011 Konkurrencestyrelsen har den 2. maj 2007 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, om hjælp til at tage stilling

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 10-05-2012 Frit valg - notat vedr. genberegning af timepriser på baggrund af regnskab 2011 til praktisk hjælp og personlig pleje

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Læs mere

2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø Kommune har ydet konkurrenceforvridende støtte

2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø Kommune har ydet konkurrenceforvridende støtte 2006-05.22: Ankenævnet stadfæster at Morsø Kommune har ydet konkurrenceforvridende støtte K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. maj 2006 i sag 2005-0003606: Morsø Kommune (kommunaldirektør

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp?

Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Reglerne om frit valg giver borgerne mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Redegørelse. for efterkalkulation for 2006. på madudbringning under Frit Valg

Redegørelse. for efterkalkulation for 2006. på madudbringning under Frit Valg Center for forretningsudvikling, Økonomistaben Bilag 1 Redegørelse for efterkalkulation for 2006 på madudbringning under Frit Valg 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 2.1 KVALITETSSTANDARDER... 3 2.2

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 44 Offentligt Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 1. Indledning og

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen.

Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen. Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen. Socialministeriet, Servicestyrelsen KL Marts 2010 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

En undersøgelse af den kommunale MAD. service

En undersøgelse af den kommunale MAD. service En undersøgelse af den kommunale MAD service En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. januar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalg

Social- og Sundhedsudvalg Social- og Sundhedsudvalg åben Torsdag den 9. februar 2006 Kl. 16.00 i mødelokalet 6 & 7 Medlemmer: Kai O. Svensson (F) Lisbet Ploug (C) Jette Andersen (A) Kirsten Stuckert (V) Liselott Hansen (O) Side

Læs mere

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

N O T A T. Beregning af timepriser på ældreområdet

N O T A T. Beregning af timepriser på ældreområdet N O T A T Beregning af timepriser på ældreområdet Forord KL har udviklet en generel timeprisberegningsmodel, der kan være et redskab for den enkelte kommune i beregningen af prisen på henholdsvis praktisk

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) 1

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Forbrugsanalyse. Deloitte

Forbrugsanalyse. Deloitte Forbrugsanalyse Deloitte 23. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 1.1. ANALYSENS BAGGRUND...3 1.2. ANALYSENS FORMÅL...3 1.3. ANALYSENS OPBYGNING...4 1.4. SAMMENFATNING...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2012/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2011-5997 Fremsat den 24. januar 2013 af social-

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fritvalgsblanket. Ved delydelse anfør denne/disse:

Fritvalgsblanket. Ved delydelse anfør denne/disse: Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: E-mail: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Juni 2003 1 0615-Kvalitetsstandarder.p65 1 Titel: Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Udgiver: Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Høringsudgave Vejledning om prissætning af personlig og praktisk hjælp herunder madservice

Høringsudgave Vejledning om prissætning af personlig og praktisk hjælp herunder madservice Høringsudgave Vejledning om prissætning af personlig og praktisk hjælp herunder madservice 27. Juni 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Procesmodel...5 3. Definition af prismodel...7 4. Prismodel

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere