Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet"

Transkript

1 Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet

2 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne? 5 5. Hvordan skal prisen beregnes? Opgørelse af priser på personlig pleje og praktisk hjælp Trin 1: Opgørelse af de direkte omkostninger Trin 2: Opgørelse af de indirekte omkostninger Trin 3: Fordeling af omkostningerne på øvrig praktisk hjælp og personlig pleje Opgørelse af madpriser Opgørelse af de samlede produktionsomkostninger trin 1 og Fordeling af produktionsomkostningerne på mad med og uden udbringning samt øvrig produktion Moms 9 6. Klagesager ved Konkurrencestyrelsen Opgørelse af udførte timer vs. visiterede timer Mangelfuld medtagelse af samtlige omkostninger Manglende efterregulering af fritvalgspriserne Typiske problemstillinger ved fastsættelse af priskrav Leveret tid - ikke visiteret tid skal lægges til grund Vikarer Lønninger Løntilskud Elever Opdeling på distrikter Rengøringsteam Fordelingsnøgler og skøn Hvilke hjælperedskaber findes? Hjælperedskaber til prisberegninger BTP-modellen Brug af håndholdt teknologi til registrering af den brugerrettede tid Fritvalgsblanket Årets gang 14 Prisfastsættelse på ældreområdet Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal København K tlf Redaktion Ældreenheden, Socialministeriet KL Udgivelsesår: 2007 Udgave: 1. udgave Oplag: 1000 stk ISBN-10: ISBN-13: Design Wanek & Myrner Fotograf Michael Daugaard Publikationen kan bestilles hos Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Tlf (kl og ) Forord Korrekt prisfastsættelse er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår mellem de private og kommunale leverandører af hjemmepleje. Derfor er det også et emne, som er genstand for opmærksomhed og diskussion. Siden frit valg blev indført 1. januar 2003, har der været flere sager, hvor private leverandører har klaget over kommuners prisfastsættelse. Endelig har kommunesammenlægningerne i forbindelse med kommunalreformen givet anledning til en del spørgsmål om prisfastsættelse. Socialministeriet har derfor, i samarbejde med KL, taget initiativ til denne pjece. Pjecen henvender sig primært til kommunalpolitikere og embedsmænd, og det er tanken, at den skal hjælpe til indføring i området. Formålet med denne pjece er ikke at erstatte vejledninger m.v., men alene at give et overblik over området. 3

3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne? Skal borgerne have et reelt valg mellem private og kommunale leverandører, er det afgørende, at leverandørerne sikres lige vilkår. Private leverandører har desuden krav på den samme timepris (priskrav), som den kommunen kan udføre opgaven for, hvis kommunen har valgt at benytte godkendelsesmodellen. Det er derfor vigtigt, at beregningerne af kommunens priskrav er korrekte. Hvis der ikke medtages samtlige omkostninger, eller hvis omkostningerne fordeles på et for højt antal leverede timer, vil timeprisen være fastsat for lavt. Dermed vil de private leverandører ikke konkurrere på lige fod med den kommunale leverandør, hvilket i sidste ende kan medføre, at de private leverandører enten mister interessen for at komme ind på markedet, eller helt presses ud af markedet. I begge tilfælde er det til ugunst for de ældre, som ikke gives det frie valg, som de er berettiget til. Korrekt prisfastsættelse er derudover vigtigt af følgende årsager: Priserne skaber gennemsigtighed i konkurrencevilkårene. Priserne giver et godt grundlag for at vurdere, om kommunen har en effektiv organisation. Korrekte priser er et beslutningsgrundlag og styringsredskab for såvel de kommunale myndigheder som for leverandører. Leverandørerne planlægger ud fra deres budget som afhænger af priser og forventet volumen. Myndighederne anvender priserne i deres løbende økonomistyring. Hvis udgifterne til området stiger, skal de lokale myndigheder tage stilling til, om der skal ske ændringer i kvalitetsstandarder og/eller i bevillinger. De private leverandører skal efterbetales, hvis timeprisen har været for lav. Priserne beregnes ud fra senest afsluttede regnskab. Ved regnskabets afslutning skal der laves en kontrolberegning af, hvad de faktiske omkostninger har været. Siden lovens indførelse har der været en række tilfælde med kommuner, hvor Konkurrencestyrelsen har påpeget, at priserne er fastsat så lavt, at det er i strid med konkurrenceloven. I disse tilfælde har leverandørerne krav på efterbetaling for hele den periode, hvor timeprisen har været for lav. Kommunen skal som minimum fastsætte priser for: Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på øvrige tider Madservice med udbringning til hjemmet Madservice uden udbringning Øvrig praktisk hjælp, eks. rengøring. Beslutter kommunalbestyrelsen at fastsætte kvalitetskrav for flere ydelseskategorier, skal der også ske en prisfastsættelse af disse. Prisen for personlig pleje opgøres som en timepris for normal arbejdstid og for skæve arbejdstider, fx aften, nat og weekendvagter. Prisen for øvrig praktisk hjælp opgøres som en timepris. Dog som stykpris for ydelser produceret uden for hjemmet, som fx indkøb, tøjvask mv. Prisen for mad opgøres som pris per måltid plus transport, hvis maden udbringes til borgeren. Levering af personlig og praktisk hjælp og andre ydelser i plejehjem, plejeboliger mv. er ikke omfattet af fritvalgsreglerne. Kommunerne er kun forpligtet til at opgøre priser for ydelser, som er leveret i hjemmeplejen. Priskravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede og afspejle de samlede reelle og faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Ved prisfastsættelse skal der klart skelnes mellem de kommunale aktiviteter, der knytter sig til leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp, og de omkostninger, der knytter sig til myndighedsfunktionen. I myndighedsfunktionen ligger både konkrete opgaver som visitation samt tilsyn, og generelle opgaver af eksempelvis mere politisk og administrativ karakter. Hovedreglen er, at alle omkostninger, der er forbundet med at levere en ydelse, skal med i prisberegningen. Derfor skal der foretages en omkostningskalkulation, der omfatter alle gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, herunder også forrentning og afskrivning. Princippet for opgørelsen af den kommunale leverandørs omkostninger er, at man skal medtage samtlige udgifter, som en privat leverandør ville have haft, hvis de skulle levere de samme ydelser. Det betyder, at kommunen skal medregne følgende: De direkte udgifter i hjemmeplejen, dvs. de udgifter som direkte kan aflæses i regnskabet. De indirekte udgifter, dvs. de udgifter som er nødvendige for at levere ydelsen, men som er konteret andre steder i det kommunale regnskab, fx administration og lignende. 4 5

4 5. Hvordan skal prisen beregnes? Som udgangspunkt bruges de seneste regnskabsoplysninger til brug for beregningerne af fritvalgspriserne, da det skal være dokumenterede udgifter. Såfremt der er planlagt væsentlige ændringer, fx effektiviseringstiltag eller lignende, kan der anvendes budgetterede udgifter til beregningen. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen ved indregning af effektiviseringer eller ændringer i kvalitetsstandarder har taget bevillingsmæssigt stilling til budgettet. Alle priserne skal reguleres og offentliggøres minimum én gang om året, samt hvis der sker væsentlige ændringer i omkostningsniveauet. I det følgende er de enkelte trin i prisberegningen beskrevet. Opgørelse af priser på personlig pleje og praktisk hjælp Trin 1: Opgørelse af de direkte omkostninger De direkte omkostninger kan findes i hjemmeplejens regnskab, men det kan være nødvendigt at fordele dem ud på de relevante ydelser. Eksempler på sådanne udgiftsposter, er: Uddannelse, biler og kommunikation. Hvis det er nødvendigt at fordele omkostningerne, skal der anvendes en fordelingsnøgle. Der er ikke nogle faste regler for valg af fordelingsnøgle, men kommunen skal begrunde og dokumentere valg af fordelingsnøgle. Eksempelvis kan man fordele udgifterne til biler ud fra antal kørte kilometer For nogle udgiftstyper kendes forbrug fordelt på medarbejdergrupper ikke, så man må overveje mere pragmatiske løsninger, som eksempelvis fordeling ud fra antal ansatte i de forskellige grupper. Trin 2: Opgørelse af de indirekte omkostninger De indirekte omkostninger er konteret udenfor hjemmeplejens regnskab, men de er nødvendige for, at den kommunale leverandør kan levere øvrig praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Udgifter til myndighedsopgaver, såsom løn til visitator og socialdirektør, skal ikke medregnes. Kommunen skal identificere de udgifter, som skal henføres til leverandøren. Det kan eksempelvis være udgifter til forsikringer, bedriftssundhedstjeneste, ledelse, sekretær, IT, administration af løn og personale, centrale puljer, husleje m.v. Kommunen skal opgøre fiktive udgifter, som en privat leverandør ville have haft, fx forrentning af driftskapital, afskrivninger m.v. De indirekte omkostninger opgøres ved hjælp af fordelingsnøgler ud på de enkelte ydelser. Lønninger til ledelse og administrativt personale kan eksempelvis fordeles ud fra estimeret tidsforbrug til de enkelte ydelser. Af hensyn til validiteten kan det anbefales, at de relevante personer fordeler deres samlede arbejdstid på delopgaver eller ideelt set registrerer deres tidsforbrug i en periode. Beregningen af husleje kan ske på to måder. Hvis der er tale om lejede lokaler medregnes huslejen. Hvis der er tale om egne bygninger, kan kommunen: Indsætte et skøn ud fra markedsværdien Beregne en husleje ud fra værdien af bygningsmassen. Siden 2004 har kommunerne skullet registrere de fysiske aktiver. Kommunerne kan på basis af skøn over bygningernes værdi i åbningsbalancen beregne huslejen som afskrivninger plus forrentning af kapital. Kommunerne har tillige siden 2004 skullet udarbejde et omkostningsbaseret regnskab for ældreområdet, og fra 2005 er princippet om omkostningsregistrering udbredt til hele den kommunale kontoplan. Det betyder, at der for alle indirekte omkostninger skal tages stilling til, hvordan udgifterne kan fordeles ud på de enkelte områder. Dermed kan der være mulighed for at genbruge fordelingsnøgler og omkostningsberegninger. Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan, kapitel 9 Vejledning om omkostningskalkulationer på De indirekte omkostninger opgøres og lægges til de direkte omkostninger. Trin 3: Fordeling af omkostningerne på øvrig praktisk hjælp og personlig pleje Når de samlede omkostninger til levering af øvrig praktisk hjælp og personlig pleje er opgjort, skal omkostningerne fordeles på ydelserne: Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje øvrige tider Øvrig praktisk hjælp. Alle ydelser undtagen personlig pleje på øvrige tider leveres primært på hverdage i dagtimerne. Typisk vil lønomkostningerne til personlig pleje og øvrig prak- tisk hjælp være konteret samlet som løn til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ufaglærte. Det betyder, at: De samlede omkostninger til personlig pleje og øvrig praktisk hjælp skal opdeles i lønudgifter og øvrige udgifter. Løntillæg, som vedrører arbejde på skæve tider, skal skilles ud. I nogle kommuner er arbejdet organiseret, så det er de længst uddannede hjælpere, som udfører den personlige pleje, mens de kortest uddannede medarbejdere 1 udfører den praktiske hjælp. For at prisen afspejler denne lønforskel, skal der foretages: En beregning af gennemsnitslønninger for medarbejdere, som udfører øvrig praktisk hjælp, og for medarbejdere, som udfører personlig pleje. Dernæst skal der laves en opgørelse over det medgåede tidsforbrug til de respektive ydelser. Tidsforbrug til de tre ydelser opgøres ud fra faktisk tidsforbrug eller ud fra en repræsentativ stikprøveundersøgelse af det faktiske tidsforbrug. For nærmere oplysninger om stikprøvedesign, se KL s og Socialministeriets vejledning til beregningen af BTP 2. I opgørelsen over det medtagne tidsforbrug, må der ikke anvendes visiteret tid, da den typisk overvurderer de leverede timer. I mange kommuner registreres de udførte timer på en PDA (Personal Digital Assistent), som er koblet op til et omsorgssystem. Den forbrugte tid omregnes til procenter. Hvis det personale, som udfører øvrig praktisk hjælp, har en lavere gennemsnitsløn, skal ydelsens samlede omkostninger korrigeres tilsvarende. Med andre ord, hvis tidsforbruget til øvrig praktisk hjælp er 15 pct. af de totale antal udførte timer, og lønnen er 10 pct. lavere, vil omkostningerne til øvrig praktisk hjælp udgøre 13,5 pct. af de samlede lønomkostninger til personlig pleje og øvrig praktisk hjælp (0,9 * 15) pct. Tilsvarende forhøjes procentfordelingen for de øvrige ydelser med 10 pct. relativt til den enkelte ydelses andel af det samlede tidsforbrug. Eksempelvis skal der fordeles ( /(25+60) * 0,1) pct. af de samlede omkostninger til personlig pleje, jf. tabel 1. 1 Hvis kommunerne har ansatte med forskellige former for tilskud, må de kun medregnes i det, omfang private leverandører har samme mulighed for at ansætte personer med offentligt tilskud. 2 Vejledningen kan findes på Se punkt 4: Periode og omfang. 6 7

5 Tabel 1: Eksempel på fordeling af lønomkostninger i forhold til tidsforbrug Personlig pleje - normale tider Personlig pleje - øvrige tider Tidsforbrug Løn (indekseret) Fordeling af løn 25 pct ,44 pct. 60 pct tillæg 61,06 pct. + tillæg Øvrig praktisk hjælp 15 pct ,5 pct. De samlede lønomkostninger eksklusiv tillæg for skæve tider - til personlig pleje og øvrig praktisk hjælp fordeles ud fra den beregnede procentfordeling, Jf. kolonnen i tabel 1 fordeling af løn. Øvrige omkostninger - eksklusiv løn fordeles ud fra faktisk tidsforbrug, jf. kolonnen i tabel 1 tidsforbrug. Den forholdsmæssige andel af lønomkostninger og øvrige omkostninger lægges sammen for hver ydelse. Tabel 2: Omkostningerne fordeles udfra procentfordelingen i tabel 1 Personlig pleje - normale tider Personlig pleje - øvrige tider Øvrig praktisk hjælp Lønfordeling (mio. kr.) Øvrige omkostninger (mio. kr.) 5,1 2,5 7,6 12,2 + 3 (tillæg) 6 21,2 2,7 1,5 4,2 Samlede omkostninger (mio. kr.) Eksempel på omkostningsfordeling fra X-købing kommune: De samlede lønomkostninger til hjælpere, som udfører personlig og øvrig praktisk hjælp, er 23 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er tillæg for arbejde på skæve tider. Øvrige omkostningerne er 10 mio. kr. Timeprisen på personlig pleje beregnes ud fra den relative andel af de samlede omkostninger - eksklusiv tillæg - divideret med udførte timer. Timeprisen på personlig pleje på øvrige tider beregnes ud fra den relative andel af de samlede omkostninger - eksklusiv tillæg. Dertil lægges tillæg for arbejde på skæve tider. Dette beløb divideres med udførte timer. De samlede omkostninger - eksklusiv tillæg - til øvrig praktisk hjælp kan fx fordeles ud på tidsforbrug på: Indkøb, tøjvask, rengøring og evt. anden praktisk hjælp. Timeprisen på rengøring beregnes på samme måde som for personlig pleje. Prissætningen for madservice adskiller sig fra de øvrige priser, fordi prisen fastsættes pr. ydelse (fx et måltid og udbringningen af dette til hjemmet) og ikke pr. time. Det samme kan gøre sig gældende, hvis kommunalbestyrelsen har valgt at prissætte ydelser som fx indkøb og tøjvask. I denne situation skal antallet af leverede ydelser og ikke antallet af leverede timer sættes i forhold til de samlede omkostninger Opgørelse af madpriser Opgørelse af de samlede produktionsomkostninger trin 1 og 2 Produktionsomkostningerne til mad opgøres på samme måde som for personlig pleje og øvrig praktisk hjælp for trin 1 og 2. Både de direkte og de indirekte omkostninger ved madproduktion, skal opgøres. Ved opgørelse af de indirekte omkostninger skal der blandt andet medtages udgifter til løbende udskiftning af større inventar så som ovne og fryserum samt udgifter til administration, ledelse og husleje Fordeling af produktionsomkostningerne på mad 5.3 med og uden udbringning samt øvrig produktion Transportomkostningerne udskilles fra de samlede omkostninger til madproduktion. Opgørelse over produktionens størrelse fordelt på madservice inklusiv eller eksklusiv udbringning samt øvrige produktion, så som mad til beboere i plejecenter og mad til personalekantine, repræsentation m.v. Til brug for beregningerne har Kost & Ernæringsforbundet udviklet nogle redskaber, som blandt andet kan bruges til at omregne madservice til døgnforplejning. Se eksempel på Kost & Ernæringsforbundets hjemmeside: Beregning af stykpriser på madservice med og uden udbringning. Prisen per portion beregnes ud fra den relative andel af de samlede omkostninger eksklusiv transport - divideret med antal leverede portioner. Transportudgifter lægges til madservice, som udbringes. Se eksempel på KL s hjemmeside: Moms Priskravet fastsættes eksklusiv moms. Kommunalbestyrelsen skal afregne med leverandørerne til en pris inklusiv moms og har derefter adgang til at få refunderet udgifterne til moms, jf. lov nr. 497 af 7. juni

6 6. Klagesager ved Konkurrencestyrelsen Et for lavt fastsat priskrav er at betragte som offentlig konkurrenceforvridende støtte. Offentlig konkurrenceforvridende støtte er i strid med konkurrencelovens bestemmelser. Konkurrencerådet træffer afgørelser i alle sager af principiel karakter og i sager, hvor der skal rettes henvendelse til offentlige myndigheder. Øvrige sager afgøres af Konkurrencestyrelsen på baggrund af den praksis, som rådet har udstukket. Alle afgørelser fra Konkurrencestyrelsen kan læses på: Konkurrencerådet kan behandle sager om for lavt fastsatte priser efter konkurrencelovens 11 a. Loven findes på Siden lovens indførelse i 2003 har Konkurrencestyrelsen behandlet en del sager, hvor private leverandører har klaget over, at kommunernes prisfastsættelse er fastsat så lavt, at der kan være tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte. Afgørelserne kan bl.a. opdeles i følgende typer sager: Opgørelse af udførte timer vs. visiterede timer En kommune kunne ikke i tilstrækkelig grad dokumentere, at beregningen af timeprisen var baseret på det antal timer, der rent faktisk blev anvendt ude hos de ældre. I stedet baserede kommunen beregningen af timepriser med udgangspunkt i de visiterede timer. Konkurrencerådet havde i sagen en stærk formodning om, at den visiterede tid i gennemsnit var højere end den faktisk leverede tid hos den ældre. Styrelsen vurderede derfor, at der var tale om konkurrenceforvridende støtte, idet kommunen uden at have dokumentation herfor havde fordelt omkostningerne på et højere antal leverede timer, end hvad der måtte anses for at være realistisk. Mangelfuld medtagelse af samtlige omkostninger En kommune blev anmodet om at dokumentere, at dens priser var baseret på samtlige direkte og indirekte omkostninger ved levering af hjemmehjælpsydelsen, samt at prisberegningen tog udgangspunkt i den faktisk leverede tid. I en lignende sag fandt Konkurrencestyrelsen ydermere, at kommunen ikke havde sandsynliggjort, at den fordelingsnøgle, som kommunen anvendte til de samlede lønomkostninger på henholdsvis øvrig praktisk hjælp og personlig pleje, afspejlede de reelle forskelle i aflønningen af de ansatte, der leverer henholdsvis øvrig praktisk hjælp og personlig pleje Konkurrencestyrelsen fandt i en sag, at det kunne give anledning til en eventuel konkurrenceforvridning, at kommunen ikke havde medregnet omkostninger til en vejlederfunktion i forbindelse med uddannelse af elever. I en anden sag traf Konkurrencestyrelsen afgørelse om, at prisen på hjemmehjælp var fastsat for lavt. Kommunen havde således ved fastsættelsen af prisen på øvrig praktisk hjælp (rengøring mv.) medregnet et tilskud (vedr. servicejob), som de private leverandører ikke har adgang til at opnå. Manglende efterregulering af fritvalgspriserne I en sag havde en privat leverandør af hjemmeservice og erhvervsrengøring klaget til styrelsen over manglende regulering af prisafregningen med de private leverandører på fritvalgsområdet. Klageren henviste til, at priserne i kommunen ikke var blevet reguleret i ca. et år. Kommunen foretog derfor en ny beregning med efterfølgende efterbetaling til de private leverandører Typiske problemstillinger ved fastsættelse af priskrav En korrekt opgørelse af timeprisen betinger, at alle udgifter (direkte og indirekte) forbundet med den enkelte ydelse inddrages, at udgifterne på rimelig vis fordeles mellem de enkelte fritvalgsydelser, og at udgifter sættes i forhold til den reelle og faktisk leverede tid. De elementer i prisfastsættelsen, hvor der typisk er eksempler på, at kommunerne ikke har behandlet prisfastsættelsen korrekt, er følgende: Leveret tid - ikke visiteret tid skal lægges til grund Som det fremgår af afsnit 5.1.3, skal priskrav på personlig pleje og øvrig praktisk hjælp opgøres på basis af leveret tid, dvs. på basis af den tid, som personalet bruger i hjemmet. Opgøres den leverede tid på basis af en stikprøve, er det vigtigt, at stikprøven for hver enkelt ydelse er repræsentativ for kommunens tidsforbrug. Kommunen kan vælge at anvende BTP-modellen til at omregne den leverede tid som opgjort i stikprøven til en leveret tid for hele populationen (dvs. samtlige betalte timer). Se afsnit 7.2. Fastsættelse af timeprisen på basis af visiteret tid er ikke korrekt i henhold til reglerne for prisfastsættelse. Det gælder både en direkte anvendelse af visiteret tid, hvor kommunens samlede udgifter sættes i forhold til den visiterede tid, og en indirekte anvendelse af visiteret tid med korrektioner for afvigelser mellem den faktisk leverede tid og den visiterede tid. Den leverede tid skal, uanset opgørelse ved direkte registrering eller stikprøve, opgøres hvert år, således at der er sammenhæng imellem de samlede udgifter og den tid, udgifterne sættes i forhold til

7 7. Hvilke hjælperedskaber findes? Vikarer Kommunens køb af vikartimer fra eksterne vikarbureauer skal indregnes i priskravene. Indregningen af vikartimer er vigtig, idet afregningen sker til en anden timepris end aflønningen af egne ansatte. I perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 skal der indregnes moms af de købte vikartimer. Lønninger De indregnede direkte udgifter i form af aflønning af de ansatte skal ske på basis af bruttolønninger. Det vil sige, at de lønudgifter, der indregnes i priskravene, skal inkludere skat, pension og sociale ydelser. Lønudgifterne skal også inkludere kvalifikationstillæg, arbejdstidsbestemte ydelser og overarbejdsbetalinger. Dette gælder også lønudgifter til ansatte i ledelse og administration. Løntilskud Ved beregning af timeprisen må der kun indregnes den andel af personer med løntilskud, som de private leverandører har mulighed for at ansætte. Desuden må størrelsen af det løntilskud, som indkalkuleres ikke overstige det løntilskud, som de private leverandører vil kunne opnå. Det gælder dog kun de personer med løntilskud, der falder ind i kategorien af personer med fuld arbejdsevne. Er der tale om personer med nedsat arbejdsevne er der ingen begrænsninger i forhold til løntilskuddet dog skal der være foretaget en konkret vurdering af den pågældende persons arbejdsevne, således at størrelsen af løntilskuddet er proportionalt med personens arbejdsevne Det er essentielt, at enhver indregning eller undladelse sker på både omkostningssiden og i tidsregistreringen, så der er konsistens i beregningen. Elever Der er ikke noget til hinder for, at elever ikke indgår i prisberegningen forudsat, at det er den kommunale myndighed, og ikke den kommunale leverandørvirksomhed, der indgår ansættelses- og uddannelsesaftalerne og afholder udgifterne herved. Opdeling på distrikter Kommunen kan vælge at opdele kommunen i distrikter. Foretages en distriktsopdeling, skal priskravene fastsættes for de enkelte distrikter, således at den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at levere ydelser i distrikterne afspejles i priskravene. Rengøringsteam Nogle kommuner anvender et rengøringsteam til at yde øvrig praktisk hjælp. I givet fald beregnes priskrav for øvrig praktisk hjælp på basis af udgifterne til dette rengøringsteam. Andre kommuner er organiseret således, at der udover rengøringsteamet også udføres øvrig praktisk hjælp af personale, der samtidig yder personlig pleje. I sådanne tilfælde er det ikke korrekt alene at beregne priskrav på øvrig praktisk hjælp på basis af udgifterne til et rengøringsteam, idet der således ikke sker en afspejling af den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at levere øvrig praktisk hjælp Tilsvarende gælder det, at hvis kommunen baserer prisberegningerne på en stikprøve af den leverede tid, skal der skelnes mellem, hvorvidt der er tale om øvrig praktisk hjælp eller personlig pleje, selvom det er det samme personale, der foretager begge former for ydelser. Fordelingsnøgler og skøn Anvendelse af fordelingsnøgler og skøn for fordeling er nødvendige på flere områder i fastsættelse af priskravene. Det er imidlertid vigtigt, at udgifter, der direkte kan henføres til en bestemt ydelse, alene indregnes i priskravet til netop denne ydelse. Eksempelvis skal udgifter til uddannelse, der i en kommune alene hidrører personlig pleje, alene indregnes i priskrav for personlig pleje og ikke i priskrav for øvrig praktisk hjælp. Tilsvarende skal rengøringsmidler alene indgå i fastsættelsen af priskrav for øvrig praktisk hjælp. Anvendte fordelingsnøgler og skøn skal afspejle de faktiske forhold hos den kommunale leverandør, og anvendte fordelingsnøgler og skøn skal kunne begrundes. Eksempelvis skal en fordelingsnøgle til fordeling af de samlede lønomkostninger på henholdsvis personlig pleje og øvrig praktisk hjælp afspejle de reelle forskelle i aflønningen de enkelte ydelser i mellem Hjælperedskaber til prisberegninger KL har udviklet et regneark til brug for beregningen af priser på personlig pleje og praktisk hjælp. Læs mere her: Desuden har Kost & Ernæringsforbundet udviklet et redskab til beregning af produktionsomkostninger i køkkenet. Læs mere her: BTP-modellen BTP-modellen er KL s og Socialministeriets fælles anbefaling til beregning af den kommunale leverandørs brugertidsprocent, som indgår i kommunernes prisberegning. BTP-modellen er godkendt af Konkurrencestyrelsen som grundlag for beregning af den brugerrettede tid. BTP står for brugertidsprocent, som er defineret som: Samtlige medarbejderes leverede timer hos brugerne set i forhold til samtlige medarbejderes løntimer. Den samlede model omfatter en række vejledninger, hjælperedskaber og eksempler på brugertidsprocentens anvendelse i forbindelse med prisberegninger samt anbefalinger til stikprøvedesign. KL har udviklet en række af disse hjælperedskaber, herunder redskaber til prisberegning og benchmarking af ydelser under lov om frit leverandørvalg. Læs mere på og 7.3 Brug af håndholdt teknologi til registrering af den brugerrettede tid CareMobil-projektet er et pilotprojekt fra 2003, hvor seks kommuner sammen med IT-leverandører har afprøvet mulighederne for håndholdte IT-redskaber i den kommunale ældrepleje. Projektet viste, at det er muligt at anvende elektroniske dokumentationsredskaber, som eksempelvis PDA, til at understøtte en præcis registrering af den brugerrettede tid. Projektet viste endvidere, at det er muligt at forenkle og lette dokumentationen af de leverede ydelser, samt at den mobile teknologi er moden til at kunne blive anvendt som redskab i hjemmeplejens dagligdag. Få mere information om brugen af PDA er i hjemmeplejen på

8 7.4 Fritvalgsblanket 7.5 Socialministeriet har udviklet en fritvalgsblanket, som skal lette godkendelsesproceduren for både den kommunale myndighed og de private leverandører. Blanketten virker som dokumentation for, at leverandøren lever op til en række generelle krav, så som virksomhedsoplysninger, generelle vilkår om gældende regler, økonomisk soliditet, forsikringsforhold, oplysninger om leverandørens medarbejdere, samarbejdsbetingelser i forhold til klagesager og specifikke krav til madservice og personlig pleje. Blanketten er gratis, og den kan hentes elektronisk på hvor den enten printes og udfyldes i hånden eller udfyldes elektronisk og sendes via mail med digital signatur. Leverandøren behøver dermed kun at udfylde en fritvalgsblanket, som så efterfølgende kan sendes til alle de kommuner, hvor der ansøges om godkendelse. Blanketten skal kun suppleres med dokumentation i forhold til de særlige krav, der gælder i den kommune, leverandøren søger godkendelse hos. Årets gang - eksempel på tidspunkter for beregning af timepriser April/maj 2007: Efterkalkulation af gamle timepriser på baggrund af regnskab Beregning af nye timepriser baseret på regnskab 2006 (og evt. regulering for effektiviseringsgevinster i budget 2007). De nye priser offentliggøres fx 1. maj eller 1. juni Ultimo 2007: Evt. regulering af timepriserne på basis af det nye budget 2008, hvis der i budgettet er indlagt forventede effektiviseringer (ikke helt ny genberegning af priserne). De reviderede priser offentliggøres fx 1. januar April/maj 2008: Efterkalkulation af gamle timepriser på baggrund af regnskab Beregning af nye timepriser baseret på regnskab 2007 (og evt. regulering for effektiviseringsgevinster i budget 2008). De nye priser offentliggøres fx 1. maj eller 1. juni Ultimo 2008: Evt. regulering af timepriserne på basis af det nye budget 2009, hvis der i budgettet er indlagt forventede effektiviseringer (ikke helt ny genberegning af priserne). De reviderede priser offentliggøres fx 1. januar Kommunerne bør dog være opmærksomme på følgende: Uanset hvornår kommunen vælger at beregne og offentliggøre deres timepriser, er det vigtigt at gøre de private leverandører opmærksomme på, hvornår kommunen regulerer priserne. Der er krav om efterbetaling til leverandører, hvis det viser sig, at priserne er for lave kommunerne opfordres derfor løbende til at holde øje med, om de aktuelle timepriser er korrekte og om nødvendigt tilrette timepriserne flere gange om året. Kommunerne har pligt til senest 2 måneder efter, at det bliver kendt, at timepriserne ikke er korrekte, at justere timeprisen. Særligt for sammenlægningskommuner Sammenlægningskommunerne skal være opmærksomme på, at priskrav for de nye kommuner skal være fastsat d. 1. januar Priserne skal afspejle de kvalitetskrav, der gælder i de nye kommuner. På Servicestyrelsens hjemmeside kan man læse om projekt kvalitetsstandarder på dette link

9 wanek-myrner.dk

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Redegørelse. for efterkalkulation for 2006. på madudbringning under Frit Valg

Redegørelse. for efterkalkulation for 2006. på madudbringning under Frit Valg Center for forretningsudvikling, Økonomistaben Bilag 1 Redegørelse for efterkalkulation for 2006 på madudbringning under Frit Valg 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 2.1 KVALITETSSTANDARDER... 3 2.2

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

En undersøgelse af den kommunale MAD. service

En undersøgelse af den kommunale MAD. service En undersøgelse af den kommunale MAD service En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008 Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet 12. december 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Et øjebliksbillede... 6 3. En organisation i bevægelse... 8 4. Anbefalinger og besparelsespotentiale...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING

BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING Til Slagelse Kommune Dokumenttype Business case Dato Februar 2013 BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING BUSINESS CASE VIKARPLANLÆGNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. 30. september 20 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Hillerød Kommune Familie & Sundhed Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Vejledning til beregning af takster På

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere