Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts"

Transkript

1 Høringsnotat - Behandling af høringssvar, januar-marts Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012

2 Opgradering Hobro-Aalborg September 2012 ISBN: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Opgradering Hobro-Aalborg Indhold Side Forord 4 Baggrund 5 Politisk aftale 5 Inddragelse af offentligheden 5 Den videre proces 6 Læsevejledning 6 Generelt om projektet 8 Grundlag 8 Fremtidig trafikering 8 Hastighed og forberedelse af elektrificering 9 Økonomi og samfundsøkonomi 10 Nedlæggelse af overkørsler 12 Skørping 12 Forslag til alternativ linjeføring for erstatningsvej 12 Krydsning af banen for gående og cyklister 15 Ændringer af eksisterende veje ved etablering af erstatningsanlægget 18 Forlængelse af gangbro til Egholmsvej 19 Ellidshøj 19 Svenstrup 22 Kommentarer til den fremlagte broløsning 22 Forslag til alternative løsninger 25 Erstatningsvej nord for Dall Møllevej 26 Øvrige forslag 29 Påvirkning af omgivelserne 31 Støj og vibrationer 31 Ekspropriationer 32 Sikkerhed ved banen 32 Naturinteresser 33 Kulturhistorie 34 Økonomi 35 Afværgeforanstaltninger 35 Bilag 37 Liste over indsendere af høringssvar 37

4 Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Banedanmark har gennemført om opgradering af jernbanestrækningen Hobro-Aalborg. Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg. Projektet skal medvirke til at sikre markant hurtigere rejsetider med tog mellem de store danske byer. Grundlaget for den offentlige høring var en høringsudgave af miljøredegørelsen for projektet. Høringen fandt sted i perioden 11. januar til 7. marts I løbet af høringsperioden blev der afholdt tre borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. Banedanmark har modtaget 24 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Alle henvendelser er behandlet i dette høringsnotat og de indgår i det endelige projektforslag i det omfang det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling Opgradering Hobro-Aalborg 4 Forord

5 Baggrund Politisk aftale Med aftalen om En Grøn Transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat 6 mio. kr. til udarbejdelse af et grundlag for politisk beslutning om opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg. Der er i trafikaftalen reserveret 200 mio. kr. til projektet hvilket svarer til 208,3 mio. kr. i 2012-priser. Det indgår desuden i aftalen, at der frem til 2013 skal gennemføres en forundersøgelse af strækningen mellem Hobro og Aarhus. Hobro-Aalborg projektet omfatter opgradering af hastigheden på den eksisterende bane fra 120 til 160 km/t. Det forudsætter, at broer og dæmninger på strækningen forberedes for den højere hastighed. Desuden nedlægges jernbaneoverkørsler på strækningen og Skørping Station ombygges. Der etableres nye veje og gangforbindelser som erstatning for overkørslerne. Inddragelse af offentligheden I forbindelse med projektet har Banedanmark afholdt to høringer først i forbindelse med idéfasen og senest i forbindelse med offentliggørelsen af en høringsudgave af miljøredegørelsen for projektet. Formålet med de to høringer er at informere om projektet og at inddrage offentligheden, således at alle personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. kan være med til at forbedre projektet. Alle henvendelser er blevet registreret og offentliggjort i dette og et tidligere høringsnotat. Det vil sige at både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder indgår. Alle kommentarer og forslag er vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes i projektet. I forbindelse med idéfasen blev der i foråret 2010 sendt en række løsningsforslag for erstatningsanlæg for overkørslerne i offentlig høring. I høringsfasen indkom 15 idéer og forslag, som alle er behandlet i et høringsnotat, der er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside i sommeren Den anden offentlige høring blev gennemført fra den 11. januar til den 7. marts 2012 på baggrund af en høringsudgave af miljøredegørelsen, som var tilgængelig på Banedanmarks hjemmeside og i en trykt udgave. Høringen blev annonceret i lokale dagblade og ugeaviser, på Høringsportalen.dk og på Banedanmarks hjemmeside. Der indkom henvendelser fra i alt 24 borgere, kommuner, foreninger mv. Bagest i dette notat findes en liste over afsendere af henvendelser. Endvidere kan alle høringssvar læses på Banedanmarks hjemmeside i deres fulde længde. Opgradering Hobro-Aalborg 5 Baggrund

6 Den videre proces Med dette høringsnotat offentliggøres de indkomne høringssvar og Banedanmarks tilhørende bemærkninger. Efter høringsperioden har Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene, udarbejdet den endelige miljøredegørelse. Denne endelige miljøredegørelse vil indgå som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Efter den politiske beslutning om gennemførelse af projektet forventer Banedanmark, at der går et år med forundersøgelser, myndighedsbehandling, detailprojektering, ekspropriationer og udbud af entrepriser inden anlægsarbejdet påbegyndes. Det er forventningen at nedlæggelse af overkørsler og ombygning af Skørping station gennemføres i 2014 og 2015, mens opgradering af hastigheden først kan gennemføres i 2018 efter gennemførelse af signalprogrammet. De nye erstatningsanlæg for overkørslerne samt ombygningen af Skørping station kan ibrugtages ultimo Herved øges sikkerheden for krydsende trafikanter allerede inden hastigheden sættes op til 160 km/t. Samtidig undgås ventetiden for krydsende trafikanter, der i dag holder ved overkørslerne når der passerer tog. Læsevejledning Dette høringsnotat gengiver indholdet i henvendelserne fra høringsperioden og Banedanmarks kommentarer hertil. Banedanmark har søgt at referere indholdet af henvendelserne så loyalt som muligt. For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelserne til projektet fremlægges ekstrakter af høringssvarene og Banedanmarks behandling heraf i tematisk form. Banedanmarks kommentarer følger så vidt muligt samme rækkefølge som den, de refererede høringssvar præsenteres i. Afsendere af høringssvar er opdelt i 3 grupper: B= Borger, F= Forening, M = Myndighed (offentlige myndigheder som kommune, region, kommunesamarbejde, tilsvarende offentlig instans). Afsendere af høringssvar har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, og disse er oplistet i bilaget sidst i dette notat. De indkomne henvendelser kan ses i deres fulde ordlyd på Banedanmarks hjemmeside. Personer der har kommet med spørgsmål eller kommentarer på borgermøderne bliver refereret i høringsnotatet med navns nævnelse og en bogstavbetegnelse for borgermødets lokalitet: MSV = Møde Svenstrup, ME = Møde Ellidshøj, MSK = Møde Skørping. Bemærk Visse høringssvar indeholder så mange emner, at de enkelte spørgsmål er delt op og en borger kan derfor være repræsenteret med samme spørgsmål i flere kapitler (hvis spørgsmålet f.eks. omhandler vibrationer og ekspropriation) Opgradering Hobro-Aalborg 6 Baggrund

7 Banedanmark har fortrinsvis refereret og besvaret generelle spørgsmål, der kan have interesse for alle. Nogle høringssvar har karakter af rene holdningstilkendegivelser og er derfor ikke kommenteret. Opgradering Hobro-Aalborg 7 Baggrund

8 Generelt om projektet Grundlag Rådet for Bæredygtig trafik (5F) påpeger, at grundlaget for denne anden høring er ændret siden første høring fandt sted i F mener, at de politiske beslutninger om at indføre et nyt signalsystem og at elektrificere alle hovedbaner har ændret vilkårene som undersøgelsen oprindeligt blev sat i gang på. Banedanmarks kommentarer VVM-undersøgelsen vedrørende opgradering af hastigheden mellem Hobro-Aalborg er ikke blevet ændret af det nye signalsystem, da dette gennem hele forløbet har været en forudsætning for opgraderingen. De muligheder for øget trafikering og hastighed mellem Hobro og Aalborg, der følger af signalprogrammet, belyses i denne VVM-vurdering. Endvidere er der ikke truffet beslutning om elektrificering af alle hovedbanestrækninger. Der er alene truffet beslutning om elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov samt udarbejdelse af anlægsoverslag for øvrige strækninger. Nye broanlæg mellem Hobro og Aalborg forberedes for en evt. kommende elektrificering. Denne anden offentlige høring foregår derfor i overensstemmelse med alle regler på området. Fremtidig trafikering Rebild Kommune (17K) ønsker at fastholde IC-standsning i Støvring efter 2018 med henvisning til Støvring som trafikalt knudepunkt for oplandet med mange pendlere til følge. 12B ønsker fortsat IC-standsning i Skørping, uanset en eventuel fremtidig beslutning om fortsat IC-betjening af Støvring station. 16B påpeger, at den fremtidige manglende IC-standsning i Svenstrup er en gene for borgerne i Svenstrup. 16B påpeger, at projektet kun forbedrer forholdene for de personer, som rejser mellem de større byer. Torben (ME) som er formand for borgerforeningen i Ellidshøj og Jytte Andersen (ME) ønsker, at togene stopper i Ellidshøj, da det vil bevare udviklingen i byen. Jytte Andersen ønsker ligeledes at få oplyst, om der er håb for at Ellidshøj får et trinbræt. Banedanmarks kommentarer: Opgraderingsprojektet mellem Hobro og Aalborg har til formål at sørge for hurtigere rejsetid mellem de store byer i Danmark. Derfor nedlægges overkørsler, ligesom broer og dæmninger på strækningen forberedes til den højere hastighed. Opgradering Hobro-Aalborg 8 Generelt om projektet

9 Opgraderingsprojektet er en del af timemodellen som giver mulighed for at indsætte hurtige togforbindelser, der kun betjener de større byer. Det vil forlænge rejsetiden, hvis disse tog skal standse ved de mindre stationer. Selvom trafikeringen i 2018 ikke er fastlagt endnu, er det således vurderet, at standsning med IC-tog i Støvring og de øvrige mindre nærbanestationer vil blive nedprioriteret i forhold til kortere rejsetid mellem de store byer. IC-toget forventes fortsat at standse i Skørping, som er endestation for nærbanen. Der vil desuden være mulighed for at betjene Støvring, Svenstrup og Skalborg med en ekstra nærbanelinje, således at rejsetiden til Aalborg vil svare til forholdene i dag. Rejsende fra nærbanestationerne til og fra destinationer syd for Skørping skal skifte tog på Skørping station. Anlæg af en ny station i Ellidshøj er ikke en del af opgraderingsprojektet, men det kan oplyses at der på Trafikstyrelsens hjemmeside ligger en rapport ved navn Stationsstrukturen i Danmark fra I rapporten kan man se potentialet for at standse i en række byer, der i dag ikke har stationer. Heri indgår også en mulig standsning i Ellidshøj, hvor det er vurderet, at det samlet set vil være en dårlig forretning set med samfundsøkonomiske briller. Hastighed og forberedelse af elektrificering 2B ønsker yderligere opgradering af hastigheden til 180 km/t mellem Hobro og Aalborg. 5F ønsker ligeledes yderligere opgradering af hastigheden, idet det foreslås, at der satses på mindst 200 km/t kombineret med det nye signalsystem og forberedelse af elektrificering ved opsætning af master. Der henvises til, at nye eltog formentlig vil være anskaffet, før opgraderingen af strækningen er færdig, men nævnes også at fuld el-drift forudsætter elektrificering mellem Fredericia og Hobro. Region Nordjylland (19M) bifalder, at staten nu ønsker at investere i at forbedre hastigheden mellem Hobro og Aalborg, hvilket kan have stor betydning bl.a. hvis Fredericia-Aalborg elektrificeres eller Kattegatforbindelsen bliver en realitet. 19M påpeger dog, at de 160 km/t, som projektet stiler efter, er noget lavere end de 200 km/t som der blev besluttet i det landspolitiske forlig En grøn Transportpolitik fra Rune Vestergaard spørger, hvor meget man vinder i rejsetid hvis man sætter hastigheden op til 160 km/t og hvor meget man vinder ved ikke at standse i Svenstrup, Støvring og Skalborg. Annette Brun Hansen (MSK) gør opmærksom på, at Skørping bliver ændret, når overkørslen nedlægges og spørger om man ikke i stedet kan sætte hastigheden ned, når man kører igennem byen. Banedanmarks kommentarer I Trafikaftalen fra 2009 er reserveret en økonomisk ramme på 200 mio. kr. til opgradering af hastigheden mellem Hobro og Aalborg. Den gennemførte projektering Opgradering Hobro-Aalborg 9 Generelt om projektet

10 viser, at omkostningerne til opgradering til 160 km/t vil overstige denne ramme, såfremt alle overkørsler nedlægges og baneanlægget i øvrigt forberedes til 160 km/t. Nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup er derfor medtaget som et option i det grundlag, der lægges op til politisk beslutning. Yderligere opgradering af hastigheden vil medføre betydelige meromkostninger, idet det vil indebære banetilpasninger og yderligere opgradering eller udskiftning af broer og dæmninger. En første vurdering heraf vil indgå i en igangværende forundersøgelse i Banedanmark. Heri vurderes på et mere overordnet niveau - muligheden for yderligere rejsetidsbesparelser og anlægsomkostninger ved opgradering til 200 km/t. De forventede rejsetidsbesparelser ved opgradering til 160 km/t vil afhænge af den konkrete køreplanlægning. Der er dog allerede på nuværende tidspunkt lavet køretidsberegninger, som viser mulighed for rejsetidsbesparelser på op til 15 minutter, når opgraderingen er gennemført i Det betyder at et gennemkørende tog kan køre mellem Aarhus og Aalborg med stop i Randers på ca. 1 time og 6 minutter mod 1 time og 21 minutter med lyntog i dag. For hver station man springer over vindes der ca. 2 minutter i rejsetid. I forhold til elektrificering er der som førnævnt ikke truffet beslutning om elektrificering af banen mellem Aarhus og Aalborg. Placering af master vil afhænge af det valgte køreledningssystem, som forventes afgjort efter et internationalt udbud, såfremt elektrificeringen besluttes politisk. Opgraderingsprojektet forbereder elektrificeringsprojektet ved at de nye erstatningsveje i Ellidshøj og Svenstrup føres på bro med tilstrækkelig frihøjde til en evt. kommende elektrificering. Yderligere forberedelse af en evt. kommende elektrificering vil være udover rammerne for projektet. Opretholdes den nuværende overkørsel i Skørping kan der maksimalt køres 140 km/t gennem byen. Banedanmark skal udarbejde et projekt, der bedst muligt medvirker til at indfri det politiske ønske om timemodellen. Desuden har overkørslen også været set som et problem lokalt og det har været et politisk ønske i kommunen at få den nedlagt i mange år. Økonomi og samfundsøkonomi Dansk Industri (14V) efterlyser, at miljøredegørelsen indeholder en beregning af projektets samfundsøkonomiske rentabilitet. 14V påpeger, at det derfor kan være svært at forholde sig til, om anlægsudgifterne står mål med de samfundsmæssige gevinster. Mie Lauritsen (MSV) spørger om det er uvildige entreprenører, der vurderer priser på tunnel og broløsninger. Hun spørger samtidig, om det er muligt at få en hank til erstatningsvejen i en udformning hvor denne føres under banen og undrer sig over, at den skulle koste 9 mio. kr. Banedanmarks kommentarer: Banedanmark kan oplyse at projektet er vurderet samfundsøkonomisk rentabelt forud for Aftaler om en Grøn Transportpolitik. Rentabilitetsvurderingerne er opdateret i Opgradering Hobro-Aalborg 10 Generelt om projektet

11 forbindelse med udarbejdelse af den endelige miljøredegørelse, hvor det fremgår, at projektet vil have en intern rente på 12-14% afhængigt af om det besluttes at nedlægge overkørslen i Svenstrup, som er en option i beslutningsgrundlaget. Anlægsoverslaget for opgraderingen mellem Hobro og Aalborg og herunder erstatningsanlægget i Svenstrup - er lavet af Banedanmarks tekniske rådgivere (COWI), som har regnet på det og angivet priser på baggrund af erfaringer med tilsvarende arbejder. Vedrørende Hanken er prisen også baseret på erfaringspriser og de retningslinjer, der gælder for budgettering i staten. Hanken er udformet i henhold til de gældende vejregler, som Banedanmark skal følge. Prissætningen står derfor ikke til ændring. Opgradering Hobro-Aalborg 11 Generelt om projektet

12 Nedlæggelse af overkørsler Skørping Forslag til alternativ linjeføring for erstatningsvej 21B foreslår en ny linjeføring for erstatningsvejen nord for Himmerlandsvej. Krydsningen placeres lige nord for stationen og syd for det nye lægehus. Erstatningsvejen tilsluttes Sverriggårdsvej i en rundkørsel, hvor Gl. Skørpingvej og indkørsel til indkøbsområde kan kobles på. Linjeføringen foreslås af hensyn til topografien udformet som en bro. 24B ønsker ligeledes en vejføring der går fra Markedspladsen ved Sverriggårdsvej i Skørping, krydser banen nord for stationen via en bro og dernæst føres videre som vej nord for Teglgårdsminde og ud i Buderupholmsvej. I 21B foreslås det herudover, at der etableres trapper og/eller handicapvenlige ramper fra broanlægget ned til begge sider af stationen for sikring af adgang til perronerne. Perronen mellem spor 2 og 3 nedlægges og sporene flyttes tættere på hinanden. Figur 1: Forslag om alternativ linjeføring for erstatningsvej (markeret med rødt) baseret på oplysninger fra høringssvar 21B. Udover erstatningsvejen foreslår 21B, at der etableres en perrontunnel ved den nuværende overkørsel. Tunnelen kan laves handicapvenlig ved etablering af rampe langs perron 1. Opgradering Hobro-Aalborg 12 Nedlæggelse af overkørsler

13 Adgang til sydgående tog (perron 3 på Skørping station) kan ske fra Egholmsvej via trapper og ramper på den ny vej eller via perrontunnellen. Adgang til spor 1 (nærbanen) etableres ved at forskyde den nuværende perron ca. 50 m mod nord. Af fordele ved den alternative linjeføring fremhæver 21B følgende: Mulighed for bedre trafikafvikling og fredeliggørelse af Skørping bymidte, idet biltrafik og tung industritrafik fra den nordlige del af Skørping med ærinde ved skolen/rebild/buderupholmvej vil forsvinde fra området ved kulturstationen. Bilister fra fremtidige boligområder i den nordlige del af Skørping vil ligeledes med fordel kunne benytte den foreslåede alternative linjeføring. Det vil være muligt at bygge en bro næsten uden at forstyrre togtrafikken. Det vil være muligt at bevare den specielle natur ( 3-området) sydøst for den nuværende overkørsel, som har ligget uberørt i mere end 60 år Der kan spares penge til gangbroer, ekspropriationer, forsikring/erstatning for skader på huse ved grundvandssænkning samt til opgradering af Mosskovvej. Desuden kan der muligvis spares omkostninger til erstatningsnatur. Af ulemper ved forslaget anfører 21 B følgende: Ekspropriation af en ejendom på Egholmsvej Omkostninger ved vejens forløb henover vådområdet nordvest for stationen Der skal sikres vejadgang til det nye lægehus Der vil i et vist omfang skulle inddrages p-pladser ved lægehuset Der skal afværges støjgener fra vejtrafik på broen Endelig foreslås det i 21B at ensrette Himmerlandsvej fra torvet og østpå op til Møllevej og anvise tung trafik til Mælkevejen og Gl.Skørpingvej for forbedring af trafiksikkerheden. Torben Holm (MSK) stillede på borgermødet forslag om ændring af den nordlige fravalgte løsning i en lidt anden udformning, hvor man flytter krydsningen af banen længere mod syd og derved undgår det skarpe sving. 22V vurderer, at forslaget om en alternativ linjeføring nord for stationen suppleret med en gang/cykeltunnel ved den nuværende overkørsel vil opfylde skolens krav om, at børnenes skolevej som minimum ikke bliver mere farlig. Hanne Ottesen (MSK) påpegede, at der oprindeligt var to mulige løsninger i Skørping og undrer sig over hvad der er blevet af den ene løsning. Banedanmarks kommentarer På Sverriggårdsvej ved Gl. Skørping Vej ligger vejen ca. 5 m højere end banen. Det samme er tilfældet for terrænet på den vestlige side af banen. Ved en linjeføring nord for stationen vil det derfor være naturligt at føre erstatningsvejen over banen. Det vil kræve, at vejen hæves yderligere ca. 2 m over banen. Fra banen og mod vest til Buderupholmvej er der ca. 400 m. Erstatningsvejen kræver en strækning på min. 200 m for at komme ned i eksisterende terrænniveau. Det betyder, at Opgradering Hobro-Aalborg 13 Nedlæggelse af overkørsler

14 vejen skal ligge på en dæmning på ca. halvdelen af strækningen mellem banen og Buderupholmvej. Da oversigtsforholdene ved tilslutningen til Sverriggårdsvej er dårlige bør der af trafiksikkerhedsmæssige årsager enten etableres et signalreguleret kryds eller en rundkørsel som vist på Figur 1. Samlet set vurderes forslaget om en erstatningsvej nord for stationen at være forbundet med flere ulemper end den fremlagte linjeføring mellem Buderupholmvej og Møldrupvej. Selvom vejen kan udnytte topografien i området vil den således være ca. 6 mio. kr. dyrere end den fremlagte hovedløsning, når der ses på selve erstatningsvejen. Det skal ses i sammenhæng med, at broen opføres på piller, så der kan bevares flest mulige parkeringspladser nordøst for stationen og adgangsvejen til lægehuset kan bibeholdes. Udover omkostninger til selve erstatningsvejen vil der være omkostninger til flytning af perronanlæg og etablering af adgang dertil, som vil være væsentlig dyrere end den planlagte gangbro mellem de eksisterende perroner. Med en nordlig løsning vil der være tale om omvejskørsel for beboerne i den sydlige del af Skørping. Vejen fra Skørping Centrum til Skørping Skole forlænges ca. 1 km og vejen forlænges yderligere for dem der har ærinde på hver side af overkørslen. Der skal derfor etableres en supplerende passage for lette trafikanter ved Himmerlandsvejs krydsning af banen. En sådan gangforbindelse indgår også i hovedløsningen. Forholdene omkring lette trafikanters krydsning af banen er yderligere beskrevet i det følgende afsnit. Både den nordlige løsning og hovedløsningen vil medføre behov for ekspropriationer af arealer og beboelsesejendomme, ligesom løsningerne vil have konsekvenser for eksisterende natur. Forslaget fra Torben Holm vurderes at være dækket af ovennævnte vurderinger, idet der med den skitserede løsning er vist et mere jævnt vejforløb ved Sverriggårdsvej og en krydsning af banen nærmere Skørping station. I forhold til trafiksikkerhed for skolebørn er det muligt at udforme vejanlæggene med cykelstier, uanset om der vælges en linjeføring nord eller syd for den nuværende overkørsel. Desuden etableres en gangforbindelse ved den nuværende overkørsel, som vil være forsynet med cykelslisker og elevatorer, således at det er muligt at krydse banen mere centralt. En nordlig linjeføring for erstatningsvejen er tidligere fremsat som forslag i idefasen og efterfølgende beskrevet som fravalgt løsning i høringsudgaven af miljøredegørelsen. Den beskrevne løsning i høringssvar 21 har imidlertid et andet forløb tættere på bymidten og denne løsning er vurderet i baggrundsnotatet Teknisk vurdering af forslag fra høringsperioden. I notatet, som er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside er løsningen vurderet ud fra følgende kriterier: Anlægsøkonomi Trafikale forhold Arealforhold Plan og natur Opgradering Hobro-Aalborg 14 Nedlæggelse af overkørsler

15 Krydsning af banen for gående og cyklister 3B, 9B, 10B, 12B, 20B, 21B, Skolebestyrelsen på Skørping skole (22V), Ove Nielsen (MSK) og Gitte Hald (MSK) ønsker en tunnel ved den nuværende overkørsel. 3B, 10B, 12B, 21B og 22V lægger vægt på, at tunnelen skal kunne benyttes af såvel gående som cyklister. Der henvises i 3B, 10B, 21B og 22V til at der er mange skolesøgende børn, der kommer fra den nordøstlige del af byen, som derved slipper for at krydse Møldrupvej og Jyllandsgade, når de cykler fra skole. Der lægges vægt på en bedre og mere sikker afvikling af den kørende trafik til erstatningsvejen ved Møldrupvej. Rebild Kommune (17K) ønsker en afdækning af 2 løsningsforslag hhv. en underføring med cykelsliske og elevator syd for stationen som beskrevet i tilvalg 3 og en underføring med ramper og uden elevator. 11F ønsker at bevare kulturmiljøet så uændret som muligt, men hvis overkørslen alligevel nedlægges peger 11F på en tunnelløsning for gående og cyklister. 22V fremhæver, at en sikker skolevej for alle årgange elever skal indtænkes herunder adskillelse af cykel- og biltrafik. 22V forslår en dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af vejunderføringen for at undgå problemer med trafiksikkerhed i rundkørslen. 9B, 10B, 11F, 12B og 20B fremhæver de visuelle konsekvenser af de foreslåede gangbroer, hvor 10B anfører, at disse vil være fremmed-legemer i landskabet og 20B anfører, at gangbroer vil skæmme hele byen. 11F og Annette Brun Hansen (MSK) påpeger, at der ikke er lavet en visualisering af en ny gangbros indvirkning på kulturmiljøet, hvilket gør det svært at vurdere gangbroens betydning i kulturmiljøet. 20B anfører desuden, at underføringer formentlig vil være billigere i vedligehold end gangbroer. 5F nævner, at elevatortårne og gangbro vil være ødelæggende for helhedsindtrykket af hele stationsanlægget i Skørping inklusiv det tidligere postkontor, der menes at være fredet. 9B og Annette Brun Hansen (MSK) påpeger at det gamle ledvogterhus bør bevares. 9B anfører, at projektet er præget af den bevilgede ramme på 200 mio. kr., og påpeger at rammebevillingen kan ende med at gå ud over bymiljøet. 9B gætter desuden på, at meromkostningen ved en tunnel nord for stationen bliver modsvaret af besparelsen på to broer og flere elevatorer. Banedanmarks kommentarer Banedanmark har vurderet, at en gangbro i sydenden af Skørping station er en nødvendig og tilstrækkelig løsning. I høringen er imidlertid fremlagt et muligt tilvalg i form af en gangtunnel. Rebild Kommune har givet tilsagn om finansiering af dette tilvalg og kommunen ønsker anlægget udformet som vist på Figur 2 Opgradering Hobro-Aalborg 15 Nedlæggelse af overkørsler

16 Figur 2: Gangtunnel med elevatorer i sydenden af Skørping station Tunnelen ved Skørping station er planlagt til at være 5 m bred og have en frihøjde på min. 2,5 m. Fra terræn til bunden af tunnelen er der ca. 4,15 m. Der etableres elevatorer på begge sider af stationen for at sikre tilgængelighed for alle. Der bliver mulighed for at skabe plads til af- og påsætning for biler på vestsiden af banen og på begge sider af banen bliver der skabt en åben forplads til gangtunnelen. Udformningen og placeringen af trapperne er valgt, så de ligger i samme færdselsretning som tunnelen og den eksisterende overkørsel. Trapperne er forudsat at have en bredde på 2 m. For hver sektion af 10 trin vil der være en repos på 1 m bredde/dybde. Trapperne udstyres med en cykelsliske. Mulighederne for etablering af en cykeltunnel er vurderet bl.a. ved en løsning hvor elevatorerne erstattes af egentlige cykelramper. For at opfylde de gældende vejregler skal disse imidlertid have en udstrækning på knap 100 meter på begge sider af stationen hvilket ikke er realistisk pga. de nærtliggende tværgående veje (Egholmsvej og Sverriggårdsvej). Cyklister, herunder skolebørn, der skal på tværs af banen, kan derfor enten benytte cykelstierne langs erstatningsvejen eller trække cyklen gennem tunnelen via elevatorer eller slisker på trapperne til tunnelen. Opgradering Hobro-Aalborg 16 Nedlæggelse af overkørsler

17 Da pladsforholdene ved den nuværende overkørsel ikke tillader etablering af en egentlig cykeltunnel er muligheden for en perrontunnel nord for stationen blevet undersøgt. Arealmæssigt er der her bedre plads til etablering af ramper, idet ekspropriation af yderligere ejendomme ikke er nødvendigt. En ny perrontunnel nord for stationen som alternativ til gangtunnellen og gangbroen til perronerne er byrådsbehandlet i Rebild Kommune i august I forlængelse heraf har kommunen meddelt Banedanmark, at løsningen med en gangtunnel ved den eksisterende overkørsel og en gangbro over perronerne ønskes fastholdt. Rebild Kommune har indvilliget i at medfinansiere gangtunnellen ved den eksisterende overkørsel. Banedanmark arbejder derfor videre med denne løsning som en del af den nødvendige og tilstrækkelige erstatning for overkørslen. Herved bibeholdes de eksisterende muligheder for cyklister og gående til at krydse banen. Der bliver ikke kortere eller længere f.eks. til og fra stationen eller skolen med denne løsning. Dobbeltrettet cykelsti Muligheden for en dobbeltrettet cykelsti er vurderet af Rebild Kommune som vejmyndighed. Kommunen fastholder ønsket om enkeltrettede stier ud fra en samlet sikkerhedsmæssig vurdering. Kulturmiljø I forhold til kulturmiljøet vil en gangtunnelløsning være mindre markant end en gangbro. Sidstnævnte blev visualiseret umiddelbart efter afholdelse af borgermødet i Skørping, men er nu ikke længere relevant, idet der anlægges en tunnel i sydenden af stationen. For at skabe adgang til perronerne nord for stationen anlægges fortsat en gangbro i stil med den eksisterende bro i Støvring, idet det ikke vil være muligt at skabe direkte adgang til perronerne fra gangtunnellen i sydenden af stationen. Tunnelløsningen i sydenden af Skørping station er tilpasset Rebilds Kommunes midtbyplan, som er et forslag (fra april 2012) med nogle overordnede planer for området omkring stationen. Den endelige udformning af anlægget vil blive fastlagt i detailprojektet, når området omkring stationen er opmålt. Betydning af økonomisk ramme Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg er underlagt en økonomisk ramme, hvilket er et generelt vilkår for statslige jernbaneprojekter. Vi tilstræber at anvise de bedst mulige projekter i forhold til det formål, der er formuleret i de politiske aftaler. I dette tilfælde handler det om at reducere rejsetiden mest muligt for opnåelse af timemodellen, samtidig med at der skal tilvejebringes nødvendige og tilstrækkelige løsninger for krydsning af banen til erstatning for de nuværende jernbaneoverkørsler. Opgradering Hobro-Aalborg 17 Nedlæggelse af overkørsler

18 Ændringer af eksisterende veje ved etablering af erstatningsanlægget Gert Fischer (MSK) påpeger, at Banedanmark ændrer på adgangsforhold til ejendomme på Mosskovvej og spørger desuden til evt. konsekvenser for tilslutningen til Sverriggårdsvej. Banedanmarks kommentarer Ved etablering af erstatningsvejen mellem Møldrupvej og Buderupholmsvej gennemskæres Sdr. Banevej, som i dag er adgangsvej til flere boliger i området. Det medfører, at beboere syd for erstatningsvejen skal benytte Mosskovvej og Sdr. Banevej som derfor skal omklassificeres til kommuneveje. Figur 3: Omklassificering af veje i Skørping ifm. anlæg af erstatningsvejen Der anlægges vendeplads på Sdr. Banevej ved erstatningsvejen og der skabes trappeadgang fra den sydligst beliggende vendeplads til fortovet langs erstatningsvejen, således at unødig omvej undgås for de lette trafikanter, der ønsker at krydse banen. Hyldalsvej forlænges til Himmerlandsvej mod nord langs banen og tilsluttes ved ejendommen Himmerlandsvej 3, som eksproprieres. Beboere på Hyldalsvej og Sdr. Banevej nord for erstatningsvejen vil fremover få adgang fra Himmerlandsvej via Sdr. Banevej på stykket mellem Himmerlandsvej og vendepladsen samt ved en den ny udkørsel fra Hyldalsvej til Himmerlandsvej. Ombygning af Mosskovvej og Sdr. Banevej i forbindelse med opgradering til kommuneveje sker i henhold til Vejreglerne. Dette omfatter bl.a. opbrydning samt etablering af ny belægning, fortov i én side, kantsten, afvanding og belysning. De opgraderede veje holder sig inden for de eksisterende tinglyste arealer til fremtidige veje på Mosskovvej og Sdr. Banevej. Dog fremgår det ikke, at der er lavet matrikulær Opgradering Hobro-Aalborg 18 Nedlæggelse af overkørsler

19 berigtigelse i forbindelse med forlægningen af Mosskovvej ved anlæg af rundkørslen ved Himmerlandsvej. Eventuelt behov for arealerhvervelse på dette sted vil blive fastlagt i detailprojekteringen. Jævnfør afsnittet om krydsning af banen for gående og cyklister forventes arealerne omkring den nuværende overkørsel omdisponeret ved anlæg af en gangtunnel med elevatorer i sydenden af Skørping station og etablering af vendeplads på Himmerlandsvej. Den præcise udformning af vejanlægget Himmerlandsvej- Sverriggårdsvej fastlægges i en senere fase af projektet, men det er forventningen at der skabes direkte forbindelse. Forlængelse af gangbro til Egholmsvej 3B og 10B ønsker ikke en forlængelse af gangbroen mellem perronerne til Egholmsvej. De henviser begge til at antallet af beboere langs vejen er begrænset. 3B henviser desuden til, at afstanden til stationen vil være uændret, når der etableres en passagemulighed ved den nuværende overkørsel. 10B anfører, at det ikke kan betale sig at bruge penge på at montere trappe og elevator for adgang til Egholmsvej. Banedanmarks kommentarer Forlængelse af gangbroen til Egholmsvej er beskrevet som et muligt tilvalg i høringsudgaven af miljøredegørelsen. Rebild Kommune har imidlertid ikke ønsket at fremme dette tilvalg. Løsningen er derfor fravalgt. Ellidshøj Michael Knudsen (ME) påpeger, at der mangler en afkørsel på Hobrovej sydfra. Det betyder, at lastbiler nordfra i den nye situation må køre gennem Ellidshøj. Han ønsker samtidig et forbud mod, at lastbiler kører igennem byen. Ole Jensen, Holmgården (ME) påpeger, at der børe gøres naturligt at køre syd ud af Ellidshøj, da det vil være det mest sikre. Han mener samtidig at man bør huske også at bygge en cykelsti. Torben fra borgerforeningen (ME) påpeger, at man skal huske belysningen, når man etablerer erstatningsvejen. Jytte Andersen (ME) mener, at der bør være en passage for bløde trafikanter ved den nuværende overkørsel. Dette kunne være et alternativ til forbedring af kreaturpassagen ved Doktorparken. Jytte Andersen (ME), som kommer fra Ellidshøj Idræt Forening, spørger om der kommer en gangbro i stedet for overkørslen i dag? Desuden vil hun gerne vide hvad planen er med de gamle krydsninger af banen, herunder overgangen ved Klæstrupholmvej. Aalborg kommunes Teknik og miljøudvalg (23K) anbefaler, at der arbejdes videre med løsning 3 svarende til det fremlagte hovedforslag. Opgradering Hobro-Aalborg 19 Nedlæggelse af overkørsler

20 15B gør opmærksom på, at han ønsker at sælge det stykke jord, der skæres over af erstatningsvejen. Torben, der er formand for borgerforeningen i Ellidshøj (ME), påpeger, at den gamle stationsbygning ved overkørslen er dårlig vedligeholdt og vil gerne vide om det er Banedanmark eller DSBs bygning? Banedanmarks kommentarer: Erstatningsvejens tilslutning til Ellidshøjvej er udformet med tilslutning til Hobrovej i et T-kryds, da erstatningsvejen skal udgøre forbindelsen over banen for beboere både nord og syd for erstatningsvejen. Etablering af forbud mod gennemkørsel for lastbiler er et lokalt anliggende. Banedanmark har dog drøftet problemstillingen med Aalborg Kommune, der er vejmyndighed. Her ønskes erstatningsanlægget i form af den nye vej over banen etableret som beskrevet i miljøredegørelsen. Såfremt der efter ibrugtagning viser sig at være trafikale udfordringer med lastbiltrafikken igennem Ellidshøj vil kommunen vurdere et evt. forbud mod lastbiler gennem byen. Der vil blive etableret belysning på erstatningsvejen. Passage for lette trafikanter i Ellidshøj I forhold til spørgsmålet om en evt. supplerende passage for lette trafikanter ved den nuværende overkørsel kan det oplyses, at Banedanmark vurderer at en sådan vil være udover det statslige projekt. Det skyldes, at erstatningsanlægget, ligger relativt tæt på den nuværende overkørsel og at trafikmængderne på stedet er begrænsede. En gangbro i den eksisterende overkørsel vil koste i størrelsesordenen 4 mio. kr. - eller 9 mio. kr. med elevatorer, og det vil derfor være et tilvalg som fordrer kommunal medfinansiering. Aalborg Kommune har ikke ønsket at medfinansiere en sådan løsning. Til projektet har været knyttet en trafiksikkerhedsrevisor, som har vurderet, at kantbaner langs erstatningsvejen til cyklisters og fodgængere passage er tilstrækkeligt, henset til de begrænsede trafikmængder. Stationsbygningen i Ellidshøj Drift og vedligehold af stationsbygningen i Ellidshøj ligger udenfor rammerne af dette projekt. Bygningen er Banedanmarks ejendom. Det er oplyst, at bygningen ikke forventes anvendt efter gennemførelse af signalprogrammet. Når signalprogrammet er udrullet forventes bygningen derfor nedrevet. Frem til da vil der kun blive foretaget den allermest nødvendige vedligeholdelse. Konsekvenser mht forslag om udnyttelse af den eksisterende underføring/kreaturpassage ved Doktorparken. Der er desuden spurgt til evt. konsekvenser for Klæstrupholmvej, der i dag krydser banen i den sydlige del af Ellidshøj. Opgradering Hobro-Aalborg 20 Nedlæggelse af overkørsler

21 Forslaget om udnyttelse af den eksisterende underføring ved Doktorparken er vurderet i høringsperioden. Vejunderføringen er grusbelagt og grusvejen strækker sig mod vest til Ellidshøjvej og mod øst til Holmgårdsvej jf. Figur 4. Figur 4: Placering af eksisterende underføring/kreaturpassage ved Doktorparken Den eksisterende underføring er vist herunder. Opgradering Hobro-Aalborg 21 Nedlæggelse af overkørsler

22 Det er muligt at øge frihøjden i tunnelen. Projektet vurderes at kunne gennemføres for et anlægsoverslag på i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., såfremt der ikke er højtliggende grundvand i området og der ikke er væsentlige omkostninger til evt. ekspropriation. En udgravning af tunnelen anses for at være et kommunalt tilvalg. Da det ikke har været muligt at opnå kommunalt tilsagn om finansiering af en udgravning af tunnelen er dette ikke indeholdt i projektet. På borgermødet var det også et stort lokalt ønske at få etableret belysning i tunnelen. Dette er medtaget i det statslige projekt. Tunnellen vil derved blive forbedret som supplerende passagemulighed efter nedlæggelse af overkørslen. Der er ingen planer om at ændre eller lukke Klæstrupholmvej. Ifølge Aalborg Kommune har vejen dog tidligere været benyttet til arbejdskørsel i en anlægsperiode og den mulighed vil blive belyst i detailprojekteringen. Salg af areal i Ellidshøj De lodsejere der berøres af anlægget vil blive kontaktet af Kommissarius i forbindelse med en besigtigelse af strækningen og en efterfølgende ekspropriation. I den forbindelse er det muligt at fremsætte ønsker om evt. frasalg af arealer. I udgangspunktet vil projektet dog kun betale for de arealer, der er nødvendige for etablering af erstatningsvejen. Svenstrup Kommentarer til den fremlagte broløsning Svenstrup samråd har indsendt to forskellige høringssvar (1F og 6F) med forskellige løsninger. Da disse forslag er forskellige bliver høringssvarene begge refereret og behandlet. 1F, 4B, 6F, 7B, 16B og Aalborg Kommune (23K) ønsker ikke, at den fremlagte broløsning etableres. 6F finder den foreslåede linjeføring syd for Dall Møllevej uhensigtsmæssig og påpeger, at den vil være forbundet med dårlig trafikafvikling og ringe trafiksikkerhed. 6F finder broløsningen meget uæstetisk og anfører, at den vil være en mastodont i byen. Desuden vil broløsningen berøre en hel del beboere såvel direkte som indirekte ved indbliksgener, støj etc. 16B påpeger, at Banedanmark selv skriver i miljøredegørelsen, at en tunnel ikke visuelt vil være ligeså dominerende som en bro. Derfor stiller de sig uforstående over, at man vil etablere broen. 1F, 7B, 16B og 23K vurderer, at en broløsning syd for Dall Møllevej som fremlagt i miljøredegørelsen vil være et voldsomt visuelt indgreb i Svenstrups samlede bybillede. 1F og 7B mener samtidig, at broløsningen er et risikofyldt trafikanlæg. Opgradering Hobro-Aalborg 22 Nedlæggelse af overkørsler

23 7B og 16B mener bl.a. at broen vil skærme for udsigten til Østerådalen og for solen fra øst, at bilernes lys og reflekterende lys i bilruderne vil give lysgener ud over Svenstrup by i næsten alle retninger, at bil/motorstøjen vil øges og at indfletningen til Hobrovej vil være særdeles risikofyldt. 6F anfører, at det foreslåede S sving langs Hobrovej for at komme op på broen vil medføre en fartbegrænsning for bilerne på 30 km/t. Samtidig mener 6F at linjen vil komme op i 6-8 m højde. Karl Erik Hansen (MSV) påpeger, at der vil være svære oversigtsforhold ved en udkørsel på Hobrovej. Mie Lauritsen (MSV) påpeger, at der måske kan være behov for en højresvingsbane og lyskryds ved udkørsel til Hobrovej. Samtidig gør hun opmærksom på, at der bør sættes skilte med privat vej op på Svenstrup Banevej. 16B og Mie Lauritsen (MSV) anfører, at de borgere, der bor øst for banen på Dall Møllevej og sideveje benytter Dall Møllevej og at den derfor er mere trafikeret end der gives udtryk for i miljøredegørelsen. 16B angiver også en række konkrete kommentarer til miljøredegørelsen, som er indarbejdet i Banedanmarks kommentarer og på mere overordnet niveau i miljøredegørelsen ved præcisering af: Omfanget af cykel- og knallerttrafik som i dag passerer overkørslen. At der etableres elevator og cykelsliske på den eksisterende gangbro ved Svenstrup station Højden på broanlægget og de visuelle konsekvenser samt konsekvenser i form af lysgener fra vejtrafikken. Omkørselsmuligheder ved anlæg af erstatningsvejen Naboinformation i forbindelse med udførelse af anlægget. Banedanmarks svar Kommentarerne til den fremlagte hovedløsning - en bro over banen med tilslutning til Dall Møllevej i nord og Hobrovej i syd går på visuelle konsekvenser og mulige indbliksgener samt på konsekvenser for støj og trafiksikkerhed. Banedanmark er enig i, at broanlægget vil fremstå markant i den lavtliggende Østerådal set fra Dall Møllevej og Svenstrup Banevej. Højden på broen er bestemt af ønsket om at forberede en evt. kommende elektrificering af banen mellem Aarhus og Aalborg samt de krav, der er til hældninger på vejanlægget i vejreglerne. På grund af den korte afstand til Hobrovej får broen toppunkt hen over Svenstrup Banevej. Her vil oversiden af vejen være ca. 8,5 meter over terræn. Terrænet falder ude i Østerådalen og derfor er dæmningen her op til ca. 11 m over det eksisterende terræn. Opgradering Hobro-Aalborg 23 Nedlæggelse af overkørsler

24 I detailprojekteringen vil der foreligge en fuld geometrisk opmåling af terrænet, hvor broen placeres, ligesom der gennemføres detaljerede beregninger af den nødvendige højde af selve brokonstruktionen. Banedanmark vil i den videre projektering sænke broen så meget som teknisk muligt inden for de gældende vejregler. Anlægget er visualiseret i miljøredegørelsen set fra Hobrovej, hvor det fremgår, at den nuværende høje træbeplantning langs jernbanen bliver fjernet og at der etableres en støttemur med beplantning. Broen vil være synlig fra boligområdet på den vestlige side af Hobrovej, da vejen på en forholdsvis kort strækning skal løftes op over banen. For at undgå for stejl en stigning startes broen ved Hobrovej så tidligt som muligt, og broen/dæmningen bliver i alt 110 m lang. Opkørslen forløber dog parallelt med Hobrovej, hvor den udnytter det ubebyggede område her. Der opsættes indbliksskærme på broen for at hindre indkig til bebyggelsen på Hobrovej. Disse forventes at have en højde på ca. 2 m og en udstrækning på m. Det præcise omfang og udformningen af indbliksskærmene fastlægges i detailprojekteringen Aalborg Kommune har i 2011 gennemført en trafiktælling på Dall Møllevej, som viser, at der i dag kører ca biler og 43 cykler og knallerter gennem overkørslen på et gennemsnitligt årsdøgn. I forhold til trafiksikkerhed har erstatningsanlægget været vurderet af en trafiksikkerhedsrevisor. I den forbindelse er det også vurderet, om der vil være behov for en signalregulering af tilkørslen til Hobrovej og/eller separate svingbaner, hvilket ikke er tilfældet. Trafiksikkerhedsmæssigt tilsluttes erstatningsvejen Hobrovej på en strækning med gode oversigtsforhold. Der er ydermere få sideveje, hvorfor den ekstra sidevej som erstatningsvejen bliver, ikke forringer trafiksikkerheden på strækningen. Nedlæggelse af den nuværende tilslutning af Dall Møllevej kan forventes at forbedre trafiksikkerheden i det centrale Svenstrup. Hastigheden på erstatningsvejen nedsættes til 30 km/t pga.det kurvede vejforløb langs Hobrovej. Omkørselsmulighederne i anlægsperioden af erstatningsvejen er revurderet i høringsperioden. Såfremt Svenstrup Banevej lukkes er den eneste eksisterende adgangsvej til den sydlige del af Svenstrup Banevej over broen ved Runesvinget. Denne vej har imidlertid en vægtbegrænsning på 8 tons og kan derfor ikke anvendes som adgangsvej for redningskøretøjer og renovation. Det forventes derfor at der i vil blive opretholdt passagemulighed ved Svenstrup Banevej for redningskøretøjer gennem anlægsperioden, mens afhentning af renovation i perioder må ske fra et aftalt afhentningssted. Nærmere beslutning herom vil blive truffet senere i projektet, hvor planerne for udførelsen er mere detaljerede. I forhold til naboinformation i udførelsesfasen forventes udsendt breve til de berørte beboere og der vil blive udmeldt en kontaktperson som ønsket. Opgradering Hobro-Aalborg 24 Nedlæggelse af overkørsler

25 Forslag til alternative løsninger Svenstrup samråd har indsendt to forskellige høringssvar (1F og 6F) med forskellige løsninger. Da disse forslag er forskellige bliver høringssvarene begge refereret og behandlet. Vurderingen af de alternative linjeføringer i Svenstrup er mere uddybende beskrevet i baggrundsnotatet Teknisk vurdering af forslag i høringsperioden, som er offentliggjort sammen med dette høringsnotat. Erstatningsvej i Dall Møllevejs nuværende linjeføring 1F og 16B ønsker en erstatningsvej hvor Dall Møllevej føres fra øst under den nuværende overkørsel og videre op mod Hobrovej i en S-formet kurve henover parkeringsarealet nord for stationen, jf. Figur 5. Løsningen forudsætter etablering af en række parkeringspladser til erstatning for de pladser, der nedlægges som følge af erstatningsvejen. Der foreslås tilkørsel til de nye parkeringspladser ad den allerede eksisterende busvej og de nye p-pladser kan tilpasses beplantningen i fredskoven. Det fremhæves i høringssvarene, at løsningen kun berører offentlige arealer, der ejes af Banedanmark og Aalborg Kommune. Desuden nævnes muligheden for at tilslutte erstatningsvejen ved Godthåbsvejs udmunding. Figur 5: Forslag om underføring af Dall Møllevej fra 1F Banedanmarks kommentarer Forslaget om en linjeføring som skitseret i 1F ligger nærmere den eksisterende overkørsel og vil medføre en mindre miljømæssig og visuel indgriben i Østerådalen end hovedløsningen. Opgradering Hobro-Aalborg 25 Nedlæggelse af overkørsler

26 Forslaget indebærer to meget nærtliggende kryds (nuværende kryds mellem Godthåbsvej og Hobrovej samt det nye kryds mellem den forlagte vej og Hobrovej), hvilket ikke er hensigtsmæssigt set fra en trafiksikkerhedsmæssig synsvinkel. 1F s idé til at imødegå dette ved at oplægge det nuværende kryds mellem Godthåbsvej og Hobrovej vil kræve, at det signalregulerede kryds omlægges/flyttes og at minimum en ejendom eksproprieres. På østsiden af banen vil det blive nødvendigt at ekspropriere 1-2 af de nærmeste ejendomme på Dall Møllevej. Desuden skal adgangen til ejendommene øst for den eksisterende overkørsel og tilsluttende veje (Dall Møllevej og Svenstrup Banevej) ændres. Enten skal de eksisterende tilsluttende veje tilsluttes den nye vej i et sænket linjeføring med spunsvægge og betonbundplade, hvilket vil være meget omkostningstungt eller også skal de forlægges forholdsvis langt mod øst. Linjeføringen vil medføre, at der skal nedlægges parkeringspladser ved Svenstrup station. 1F angiver, at der kan etableres P-pladser syd for stationen til erstatning herfor, hvilket vil være fordyrende. Det bynære område omkring stationen vil generes betydeligt af en tunnel under banen med 1F s placering. Formentlig reduceres kurveradius på vejen ind under banen. Dette kan afstedkomme krav om yderligere nedskiltning af hastigheden. Samlet set vil realisering af forslaget i høringssvar F1 give en fordyrelse af projektet og der forventes også flere driftsomkostninger i forhold til den fremlagte broløsning. Forslaget i F1 kan ikke rummes indenfor den statslige bevilling til projektet og vil desuden medføre ekspropriationer som undgås ved at anlægge broløsningen. Erstatningsvej nord for Dall Møllevej I høringssvarene (6F, 7B og 16B) fremlægges forslag om alternative linjeføringer nord for Dall Møllevej. Der peges på en mulig tilslutning af erstatningsvejen til eksisterende kryds ved Skipper Clement Vej. I 7B peges endvidere på muligheden for en nordlig linjeføring med tilslutning ved Lejrevejs udmunding i et nyt kryds eller i en rundkørsel. 7B foreslår, at erstatningsvejen føres fra Dall Møllevej mod nord via den eksisterende sti for via en tunnel at krydse banen. Karl Wohlfart (MSV) foreslår at flytte erstatningsvejen ud ved Gøl pølser ved Mosevangen. Han påpeger, at der her er en tunnel i forvejen og at lysene ikke vil komme til at genere her, da det er et industrikvarter. Karl Wohlfart mener ikke at det kan være så dyrt at lave tunnelen bredere. Poul Jørgensen (MSV) foreslår, at man ser på at anlægge den fravalgte linjeføring ca. 200 meter nord for Dall Møllevej som en bro i stedet for en tunnel. 13B foreslår, at der gennemføres et samarbejde mellem Banedanmark, Vejdirektoratet og Aalborg Kommune om finansiering af en 2-sporet vej mellem Dallvej og Hobrovej med Opgradering Hobro-Aalborg 26 Nedlæggelse af overkørsler

27 nordvendte ramper på E45 og med en vejforbindelse til Dall Møllevej. Vejforbindelsen skal anlægges ved opgradering af den eksisterende vej Svenstrupholm ca. 700 meter fra overkørslen. Forslaget skal ses i sammenhæng med planer om ny motorvejsudfletning ved City Syd. Banedanmarks kommentarer Ved Skipper Clements Vej ligger Hobrovej ca. 1,5 m højere end banen. Niveauforskellen mellem Hobrovej og oversiden af broen over banen vil være ca. 5 m. Med Vejreglernes krav til den maksimalt tilladelige hældning af vejen, er det ikke muligt at gennemføre den linjeføring, der er foreslået. Hertil er afstanden mellem banen og Hobrovej for kort. Forslaget er derfor bearbejdet, således at tilslutningen til Hobrovej udføres med en s- kurve, der placeres enten nord, eller syd for den foreslåede krydsning med banen. Der er i alt skitseret fire linjeføringer, A, B, C og D, se Figur 6: Figur 6: Forslag om linjeføringer nord for Dall Møllevej Ved linjeføring A er det forudsat, at der etableres en ny bro, der fører erstatningsvejen over Dall Møllevej/Mosevangen. Denne linjeføring fravælges, da det er den dyreste løsning af de tre bearbejdede forslag. Dette skyldes hovedsageligt, at løsningen vil betyde ekspropriation af syv boliger langs Hobrovej. Løsningen har også de største konsekvenser for naturen i området. Opgradering Hobro-Aalborg 27 Nedlæggelse af overkørsler

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Referat 08.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Der var ca. 65 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark, Aalborg byråd og Aalborg Kommune.

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2 BANEDANMARK TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Skørping erstatningsanlæg

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Mail: hobro-aalborg@bane.dk www.banedanmark.dk

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Medfølgende findes en principtegning til illustration af vort forslag. På vegne af SVENSTRUP SAMRÅD. Alex Vestergaard

Medfølgende findes en principtegning til illustration af vort forslag. På vegne af SVENSTRUP SAMRÅD. Alex Vestergaard Svenstrup Samråd har diskuteret Banedanmarks forslag om kommende krydsning af jernbanen i Svenstrup. Banedanmark foretrækker en viaduktløsning over banen med udkørsel syd for den tidligere station, hvilket

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Overkørsel 310-311 Ved nedlæggelse af disse overkørsler opgraderes en eksisterende markvej til privat fællesvej og den forlænges til en eksisterende

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-062-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Forslag. Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Forslag. Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 2012/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Banedanmark, j.nr. 11-03567 Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

SÅ SKÅN DOG SKØRPING STATION!

SÅ SKÅN DOG SKØRPING STATION! Arbejdsgruppen Skørping Station nedsat af Skørping Borgerforening, Skørping Erhvervsforening og Danmarks Naturfredningsforening i Rebild kommune SÅ SKÅN DOG SKØRPING STATION! I Skørping har vi et enestående

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti

Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti Dato 10. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/08278-16 Side 1/7 Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. oktober 2016 Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Høringssvar til VVM redegørelse fra Banedanmark for elektrificering

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Det vil naturligvis være mest problemfrit hvis kørslen med brede køretøjer kan foregå uden for spidsbelastningstidspunkterne om morgenen.

Det vil naturligvis være mest problemfrit hvis kørslen med brede køretøjer kan foregå uden for spidsbelastningstidspunkterne om morgenen. 1 Bemærkninger til Møde med Gørding Erhvervsforening i uge 13, 2014. Kørsel med særlig brede køretøjer i Gørding By. De hastighedsdæmpende foranstaltninger i Gørding by med de tilhørende fortove, beplantning

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens.

Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens. Høring Horsens 23/5-2017 Referat fra borgermøde om Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Borgermødet blev afholdt den 23. maj 2017 på rådhuset i Horsens. Der var 49 fremmødte til mødet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere