Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg"

Transkript

1 Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012

2 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Beslutningsgrundlag Indhold Side Sammenfatning 4 Fysiske løsninger 160 km/t 9 Skørping 9 Ellidshøj 10 Tilpasninger af baneanlægget 11 Option vedrørende nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup 11 Konsekvenser af anlæggene 13 Arealer og miljø 13 Anlægsøkonomi 14 Finansiering 15 Samfundsøkonomi 16 Fravalgte løsninger 19 Den offentlige debat 20 Erstatningsanlæg i Skørping 20 Erstatningsanlæg i Ellidshøj 20 Erstatningsanlæg i Svenstrup 21 Øvrige forhold 22 Den videre proces 23

4 Sammenfatning Dette notat beskriver beslutningsgrundlaget for opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg. Med Aftale om Grøn Transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat midler til at udarbejde beslutningsgrundlaget. Der er desuden reserveret 200 mio. kr. til at gennemføre projektet. Omregnet til 2012-priser er den statslige ramme for opgraderingen således 208,3 mio. kr. Dertil kommer 3 mio. kr., som Rebild Kommune har givet tilsagn om at medfinansiere samt op til 4,8 mio. kr. fra Signalprogrammet, såfremt overkørslerne nedlægges, inden dette udrulles på strækningen. Kort 1: Jernbanestrækningen Hobro-Aalborg med markering af de eksisterende overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup Der er tre overkørsler på strækningen i byerne Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. Der er desuden to perronovergange i niveau på Skørping station. Overkørslerne giver spærretider for krydsende trafikanter. Disse er beregnet ved forskellige kørselsmønstre og vist i Tabel 1: Beslutningsgrundlag 4 Sammenfatning

5 Overkørsel Beregnede spærretider Antal daglige togpassager Minimum (sek) Maximum (sek) (mandag-fredag) 438 Skørping Ellidshøj Svenstrup Tabel 1: Spærretider og togpassager i dagens situation Grundet bane- og signaltekniske forhold er det i dag kun muligt at køre 120 km/t mellem Hobro og Aalborg. Ved modernisering af banen mellem Hobro og Aalborg øges hastigheden på strækningen med sigte på at sikre markant hurtigere rejsetider med tog mellem de store danske byer, som en del af den politiske vision om en timemodel. Opgraderingen vil sammen med signalprojektet og fornyelse af spor og broer på strækningen give mulighed for en markant reduktion af rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg. I den politiske aftale er det nævnt, at Timemodellen forudsætter en opgradering af strækningen mellem Hobro og Aalborg til 200 km/t. I det projekt, der har været genstand for en detaljeret VVM analyse er der kun forudsat en opgradering til 160 km/t, da den økonomiske ramme har vist sig ikke at kunne række til en forhøjelse til 200 km i timen. Rejsetidsgevinsten ved 160 km i timen vurderes til 6 minutter for rejsende med direkte tog, der ikke stopper ved mellemstationerne. Reduktionen kan lægges oven i de 9 minutter, som skyldes nye signaler og fornyelse dvs. i alt 15 minutter. En gennemført screening viser, at rejsetiden kan reduceres med yderligere 2 minutter ved opgradering til 200 km/t. Herved reduceres rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg for tog, der kun stopper i Randers fra 1 time og 21 minutter til ca. 1 time og 4 minutter. En sådan realisering forudsætter en udvidelse af projektrammen, der på overordnet niveau er opgjort til i ca. 107 mio. kr. i 2012-priser jf. nedenfor. Opgraderingen forudsætter, at broer og jernbanedæmninger på strækningen ombygges til den højere hastighed. Der nedlægges desuden jernbaneoverkørsler og der etableres nye veje, der krydser jernbanen på bro eller i tunnel. Endvidere erstattes perronovergangene på Skørping Station med nye gangforbindelser og perronerne afkortes. Beslutningsgrundlag 5 Sammenfatning

6 Det er en forudsætning for opgraderingen, at der gennemføres en omfattende fornyelse af den nuværende infrastruktur på strækningen og at Signalprogrammet er udrullet forud for hastighedsopgraderingen. Fornyelsen af infrastrukturen indgår i drøftelserne om den nye Trafikaftale for Banedanmark for perioden , mens udrulning af Signalprogrammet allerede er besluttet. I beslutningsgrundlaget er anvist et opgraderingsprojekt, der kan gennemføres indenfor den økonomiske ramme, forudsat at der afsættes tilstrækkelige midler til fornyelse på strækningen. I opgraderingsprojektet er nedlæggelsen af overkørslen i Svenstrup medtaget som en option. Der er kommunal opbakning til de anviste erstatningsanlæg for jernbaneoverkørslerne i Skørping og Ellidshøj. I forhold til erstatningsanlægget i Svenstrup har såvel Aalborg kommune som beboere i lokalområdet ønsket en anden løsning end Banedanmarks forslag. Banedanmark vurderer, at en erstatningsvej på bro udgør den nødvendige og tilstrækkelige erstatning for overkørslen i Svenstrup, mens der lokalt ønskes en tunnellægning af erstatningsvejen for at anlægget vil fremstå mindre markant i bybilledet. En tunnelløsning koster i størrelsesordenen 17 mio. kr. mere end broløsningen. Banedanmark har fastholdt, at en sådan løsning vil kræve lokal medfinansiering. Det har Aalborg Kommune ikke ønsket at medvirke til, idet en tunnelløsning opfattes som en del af det statslige projekt. På det foreliggende grundlag forventes anlægsomkostningerne for opgraderingen til 160 km/timen inklusive nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup at udgøre 232 mio. kr. (PL2012), når der medregnes usikkerhedstillæg på 30 pct. i henhold til retningslinjerne i Ny anlægsbudgettering. Løsningen hvor overkørslen i Svenstrup bibeholdes, forventes at kunne realiseres for 178 mio. kr. inkl. usikkerhedstillæg på 30 pct. En fuld modernisering af strækningen til 200 km i timen vurderes at koste 323 mio. kr. Merudgifterne til realisering af de 200 km/t er omgærdet med større usikkerhed, og er derfor tillagt en usikkerhed på 50 pct. Opgraderingsprojekt 160 km/t uden nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup Opgraderingsprojekt 160 km /t med nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup Fuld opgradering til 200 km /t med nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Anlægsoverslag i mio. kr. (PL 2012) 178 Tabel 2: Anlægsoverslag for opgradering i forskellige ambitionsniveauer. Overkørslen i Svenstrup forudsættes erstattet med en vej på en bro Beslutningsgrundlag 6 Sammenfatning

7 Nedlæggelse af overkørsler, ombygning af Skørping station og gennemførelse af miljøforanstaltninger vil skulle ske uanset om der træffes beslutning om yderligere opgradering af strækningen fra 160 km/t til 200 km/t. Banetilpasningerne vil i modsætning hertil være afhængige af hastigheden. Med de forventede rejsetidsgevinster vil opgraderingsprojektet i sin 160 km/t udgave have en samfundsøkonomisk forrentning på % afhængig af, om overkørslen i Svenstrup nedlægges. Dette forudsætter, at såvel fornyelse af banen som Signalprogram er gennemført på strækningen, men rejsetidseffekterne af disse projekter indgår ikke i de samfundsøkonomiske beregninger. Det skal bemærkes, at lukningen af overkørslen i Svenstrup og etablering af erstatningsanlæg vil have positiv indvirkning på jernbanesikkerheden og medføre færre gener og bedre fremkommelighed for de vejtrafikanter, der krydser banen i Svenstrup. Disse effekter er ikke medtaget i den samfundsøkonomiske analyse, da de vurderes at være begrænsede og derfor næppe vil ændre på resultatet. Der er endnu ikke beregnet samfundsøkonomi på en fuld modernisering til 200 km/t. Banedanmark peger på, at det af hensyn til Signalprogrammet vil være hensigtsmæssigt at alle overkørsler nedlægges på strækningen hurtigst muligt. Det forudsætter at den økonomiske ramme for projektet forøges med ca. 16 mio. kr. forudsat at vejen i Svenstrup anlægges som bro svarende til Banedanmarks forslag. En fuld modernisering af strækningen til 200 km i timen er mulig gennem yderligere tilpasninger af selve banen med visse supplerende afværgeforanstaltninger. De præcise ekstra investeringer og miljømæssige konsekvenser skal undersøges nærmere. På det foreliggende grundlag er det vurderet at opgraderingen kan gennemføres for 91 mio. kr., dvs. en samlet rammeforhøjelse på 107 mio. kr. inklusive udgiften til nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup. Såfremt opgraderingen og fornyelsen af banen besluttes gennemført, vil det være muligt at nedlægge overkørsler i , udrulle Signalprogrammet i og gennemføre fornyelse og banetekniske tilpasninger i , så hastigheden kan sættes op ultimo En forudsætning for dette vil være, at der frigives midler til igangsætning af detailprojektering og herunder forberedelse af materiale til Kommissarius fra 1. januar Opgraderingsprojektet mellem Hobro og Aalborg har været i offentlig høring fra 11. januar til 7. marts Fokus har været på anvisning af erstatningsanlæg for jernbaneoverkørslerne i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj samt på de mindre banetekniske tilpasninger, der indgår i projektet. Beslutningsgrundlag 7 Sammenfatning

8 I høringen indkom 24 høringssvar, som helt overvejende omhandlede forslag til alternative erstatningsveje og ønsker om tunnellægning af såvel vej- som gangforbindelser. Forslagene heri er vurderet og indgår i den endelige miljøredegørelse, i det omfang, de teknisk og miljømæssigt kan forbedre projektet og er inden for den økonomiske ramme. Desuden er der udarbejdet et egentligt høringsnotat med Banedanmarks kommentarer og vurderinger af de indkomne forslag. I det følgende gives et resume af den gennemførte VVM analyse af opgraderingen af Hobro Aalborg med ambitionsniveauet på 160 km i timen. Beslutningsgrundlag 8 Sammenfatning

9 Fysiske løsninger 160 km/t Nedlæggelse af overkørslerne og stationsombygningen i Skørping er beskrevet kortfattet i det følgende. For nærmere teknisk beskrivelse af løsningerne henvises til miljøredegørelsen. Skørping I Skørping nedlægges den eksisterende overkørsel ved Himmerlandsvej og der etableres en ny vej under jernbanen 200 meter længere mod syd. På vestsiden af jernbanen tilsluttes vejen rundkørslen ved krydset Buderupholmvej - Himmerlandsvej. På østsiden af jernbanen tilsluttes den nye vej Møldrupvej i et T-kryds. Kort 2: Erstatningsanlæg for overkørslen i Skørping Beslutningsgrundlag 9 Fysiske løsninger 160 km/t

10 Der etableres cykelstier og fortov på den nye vej med henblik på at servicere cyklister, fodgængere og særligt skolebørn på strækningen. Som følge af erstatningsvejen er det nødvendigt at ændre adgangsforholdene for flere ejendomme. På Skørping Station etableres en gangbro som erstatning for de eksisterende perronovergange, der nedlægges. Desuden etableres en gangtunnel ved Himmerlandsvej, så fodgængere kan krydse jernbanen. Ellidshøj I Ellidshøj nedlægges den eksisterende overkørsel ved Mjels Brovej og der etableres en ny vej ca. 300 meter længere mod syd. Vejen føres over jernbanen på en bro. Vejen tilsluttes mod vest Ellidshøjvej og mod øst Mjels Brovej. Kort 3: Erstatningsvej i Ellidshøj Beslutningsgrundlag 10 Fysiske løsninger 160 km/t

11 Bilister, cyklister og gående skal anvende erstatningsvejen til krydsning af jernbanen. Der anlægges kantbaner på vejen for at tilgodese de bløde trafikanter, der færdes mellem byen og aktivitetsområderne beliggende øst for banen. Boliger øst for banen har adgang via erstatningsvejen. Som en del af projektet etableres belysning i en eksisterende gangtunnel i den nordlige del af Ellidshøj. Det sker på baggrund af ønsker fra borgerne i Ellidshøj, som herved får forbedret gangforbindelsen som en supplerende passagemulighed. Tilpasninger af baneanlægget Opgradering af hastigheden fra 120 til 160 km/t kræver kun mindre tilpasninger af baneanlægget, da banen forudsættes fornyet i anden sammenhæng. To banedæmninger mellem Støvring og Lindenborg Ådal skal udbygges og stabiliseres, før hastigheden på jernbanen kan sættes op til 160 km/t. Desuden skal der udskiftes 1-2 broer og der skal foretages forstærkninger på andre udvalgte broer på strækningen. Øvrige mindre tilpasninger af spor sker i forbindelse med fornyelsesprojektet. Option vedrørende nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup Nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup er medtaget som en option i dette beslutningsgrundlag. I miljøredegørelsen er løsningen konsekvensvurderet i forhold til det omgivende miljø på samme niveau som de øvrige erstatningsanlæg. Banedanmark foreslår vejen anlagt på bro mellem Dall Møllevej og Hobrovej ca. 200 meter syd for den nuværende overkørsel. Der anlægges brede fællesstier for at servicere bløde trafikanter, der færdes mellem Svenstrup, Ferslev, Dall og Dall Villaby. Desuden etableres elevatorer på den eksisterende gangbro ved Svenstrup station. Beslutningsgrundlag 11 Fysiske løsninger 160 km/t

12 Kort 4: Erstatningsanlæg for overkørslen i Svenstrup Opgraderingen kan gennemføres uden nedlæggelse af overkørslen. Hvis overkørslen ikke nedlægges vil det medføre en lokal hastighedsnedsættelse og dermed en rejsetidsforlængelse på op til 14 sekunder sammenlignet med situationen, hvor overkørslen lukkes. Ønskes senere en yderligere opgradering af strækningen til 200 km/t vil overkørslen føre til større rejsetidsforlængelse af togene. Hvis overkørslen bevares vil der i alle tilfælde fortsat være ventetid for de trafikanter, der ønsker at krydse banen, når der kommer tog til og fra Svenstrup. De nuværende lukketider i overkørslen er som nævnt 1½-3 minutter pr. tog passage. Endelig kan sikkerheden for krydsende trafikanter forbedres ved nedlægge overkørslen. Beslutningsgrundlag 12 Fysiske løsninger 160 km/t

13 Konsekvenser af anlæggene Arealer og miljø De fysiske løsninger er vurderet i forhold til trafikafvikling, trafiksikkerhed, arealbehov, anlægsøkonomi, påvirkning af omgivelserne mv. i den udarbejdede miljøredegørelse. Der er foretaget en trafiksikkerhedsrevision for at sikre, at de anviste løsninger er tilstrækkelige også for cyklister og fodgængere. De væsentligste konsekvenser er beskrevet i det følgende, og der henvises til miljøredegørelsen for en uddybende beskrivelse. For at få plads til at etablere erstatningsveje i de tre byer, hvor der nedlægges overkørsler, er det nødvendigt at ekspropriere areal til de nye anlæg. Det permanent eksproprierede arealbehov i de tre byer er ca. 4 ha., mens der skal ske midlertidig ekspropriation af ca. 3 ha. til etablering af arbejdsveje og pladser. Der skal totaleksproprieres 4 ejendomme i Skørping, da beboelsesejendommen på disse ejendomme skal nedrives for at skabe plads til erstatningsvejen, den ny adgangsvej til et boligområde vest for banen og gangtunnellen ved den nuværende overkørsel. Ydermere skal der eksproprieres en mindre bygning i Skørping. Herudover inddrages tre arealer, som ejes af DSB Ejendomsudvikling A/S. Arealerne består af en hel ejendom i Skørping, et mindre areal nord for Skørping station samt et større bevokset areal i Svenstrup. Støjniveauet ved boliger langs jernbanen forøges som følge af, at hastigheden sættes op til 160 km/t. Omkring 95 boliger, der belastes over grænseværdien, vil blive tilbudt støjisolering, typisk i form af nye vinduer. Derudover betyder flytning af vejtrafikken fra de nuværende overkørsler til erstatningsveje, at 5-6 boliger i Skørping fremover får støjen sydfra, hvor de typisk har deres opholdsarealer. I Skørping, Ellidshøj og Svenstrup berøres naturen direkte, da det er her, der er behov for at inddrage arealer, der ikke i dag anvendes til vej- eller jernbaneanlæg. For øvrige lokaliteter langs strækningen er der tale om påvirkninger i form af øget barrierevirkning og støj på grund af højere hastighed på jernbanen. Jernbanen passerer Natura 2000 området Rold Skov, Lindenborg Å og Madum Sø. Med de foreslåede afværgeforanstaltninger kan hastigheden på banen forøges uden negative konsekvenser for de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Langs med jernbanen er der lokaliteter med såkaldte bilag IV-arter, der er beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven. Derfor etableres Beslutningsgrundlag 13 Konsekvenser af anlæggene

14 afværgeforanstaltninger som f.eks. faunapassager, erstatningsvandhuller, fritlægning af baneskråninger og pleje af eksisterende vandhuller og moser. Overkørslerne i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup nedlægges først efter de nye erstatningsveje er klar til at blive taget i brug. Derfor opstår der kun mindre trafikale gener for vejtrafikken i anlægsperioden. Generne vil være størst i forbindelse med tilslutning af de nye erstatningsveje til eksisterende veje. Også steder, hvor en skærende vej lukkes og en omkørselsrute anvises, vil give gener i form af omvejskørsel og adgangsproblemer til naboejendomme. Den del af anlægsarbejdet, som direkte berører jernbanen, forventes udført om natten og i weekender, hvor der kører færrest tog. Dog forventes stationsombygningen i Skørping at give dagspærringer i en begrænset periode. Det vil i en senere fase blive vurderet, hvordan trafikken kan omlægges og evt. opretholdes på ét spor gennem stationen i anlægsperioden. Hvor totale sporspærringer ikke kan undgås, indsættes busser som erstatning for den aflyste trafik. Anlægsøkonomi Banedanmark har arbejdet ud fra en forudsætning om at gennemføre tiltag, der nedbringer rejsetiden mest muligt mellem Hobro og Aalborg, indenfor den reserverede statslige ramme til projektet på 208,3 mio. kr. (PL 2012). Derudover har det været en forudsætning i projektet, at de resterende overkørsler på strækningen så vidt muligt skal nedlægges. Det skyldes dels, at det ikke er muligt at køre 160 km/t gennem overkørslerne og dels at nedlæggelse af overkørslerne vil forbedre sikkerheden for krydsende trafikanter. Desuden betyder nedlæggelse af overkørslerne, at vejtrafikanterne ikke længere skal udsættes for ventetid ved nedlukkede bomme, når der kommer tog. Der er anvist et opgraderingsprojekt der kan rummes indenfor den statslige ramme. Det omfatter nedlæggelse af overkørslerne i Skørping og Ellidshøj, ombygning af Skørping station samt tilpasning af baneanlægget. Desuden er nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup medtaget som en option. Beslutningsgrundlag 14 Konsekvenser af anlæggene

15 Mio. kr. Skørping 84,4 Erstatningsvej tunnel 53,6 Gangbro på station og tilpasning af perroner 16,9 Gangtunnel ved Himmerlandsvej 13,9 Ellidshøj 23,3 Erstatningsvej, bro 23,2 Belysning i eksisterende gangtunnel 0,1 Banetilpasning 52,9 Broer, dæmninger og spor 52,9 Afværgeforanstaltninger miljø 17,4 Facadeisolering af boliger, erstatningsnatur mv. 17,4 Opgradering uden option - I alt 178 Tabel 4: Anlægsoverslag for opgradering eksklusiv option. Overslag er inklusiv 30% reserve. Optionen vedrørende nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup er vurderet til i alt 54,1 mio. kr. forudsat at erstatningsvejen føres over banen på bro. Det er denne løsning, som Banedanmark vurderer, udgør den nødvendige og tilstrækkelige erstatning for overkørslen. Mio. kr. Svenstrup 54,1 Erstatningsvej, bro 48,6 Elevator ved gangbro på stationen 5,5 Opgradering med option - i alt 232 Tabel 5: Anlægsoverslag for opgradering inklusiv option med erstatningsvej i Svenstrup på bro over banen. Overslag er inklusiv 30% reserve. Det lokale ønske om tunnellægning af erstatningsvejen medfører yderligere omkostninger, som på det nuværende grundlag er opgjort til 17 mio. kr. Finansiering Den reserverede statslige ramme for projektet er 208,3 mio. kr. i 2012 priser. Derudover har Rebild Kommune givet tilsagn om medfinansiering af projektet på 3 mio. kr., forudsat at der etableres en gangtunnel ved den eksisterende overkørsel i Skørping. Beløbet svarer til merprisen for en gangtunnel i forhold til en gangbro, som oprindeligt var medtaget i projektet. Endelig er der en mulig medfinansiering fra signalprogrammet på 1,6 mio. kr. pr. overkørsel der nedlægges. Disse midler er pt. afsat til signaludrustning af overkørslerne, hvilket vil være overflødigt hvis de nedlægges før Signalprogrammet. Beslutningsgrundlag 15 Konsekvenser af anlæggene

16 Mio. kr. Reserverede midler i Aftaler om en Grøn 208,3 Transportpolitik Medfinansiering Rebild Kommune 3,0 Medfinansiering Signalprogrammet, forudsat at overkørslerne nedlægges inden udrulning i ,8 I alt 216,1 Tabel 6: Økonomisk ramme for opgraderingen i 2012 priser Samfundsøkonomi Der er gennemført en samfundsøkonomisk overslagsberegning for en opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg til 160 km/t hhv. med og uden nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup. Beregningen er foretaget på regnearksmodellen TERESA, og er gennemført iht. Transportministeriet manual for samfundsøkonomiske beregninger. De væsentligste resultater I tabel 7 er resultatet af den samfundsøkonomiske analyse for de undersøgte løsninger opsummeret. Resultaterne er angivet i nutidsværdi i prisniveau ved en kalkulationsrente på 5 pct. pr. år. 160 km/t med nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup 160 km/t uden nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup Det offentlige Brugereffekter Eksterne effekter 1 1 Forvridningstab Nettonutidsværdi i alt Intern rente 12 pct. 14 pct. Tabel 7: resultat af den samfundsøkonomiske analyse Det fremgår af tabellen, at begge løsninger opnår et særdeles positivt samfundsøkonomisk resultat. Det bedste samfundsøkonomiske resultat opnås, såfremt man undlader at lukke overkørslen i Svenstrup, først og fremmest fordi omkostningen til opgraderingen reduceres med 54,1 mio. kr. 1 Tilskuddet fra signalprogrammet er et bedste bud, og det endelige beløb kan først fastlægges, når lukningen af overkørslerne er vedtaget. Beslutningsgrundlag 16 Konsekvenser af anlæggene

17 Opretholdelse af overkørslen i Svenstrup medfører kun marginal forøgelse køretiden, i forhold til situationen, hvor der etableres erstatningsanlæg og overkørslen lukkes. Med opretholdelsen af overkørslen vil der dog fortsat være gener for vejtrafikanterne, som følge af lukkede bomme i forbindelse med at toget passerer. Generne for vejtrafikken er ikke opgjort og indgår derfor i ikke i den samfundsøkonomiske beregning, men da trafikken i overkørslen er relativt begrænset, medfører opretholdelsen af overkørslen kun relativt få gener. Omkostninger for det offentlige. Omkostningerne for det offentlige omfatter på den ene side udgifter til etablering af anlægget samt øgede vedligeholdelsesomkostninger, først og fremmest som følge af nye broer/tunneller. På den anden side medfører projektet sparede omkostninger til togdrift og øgede billetindtægter som følge af den kortere rejsetid. I det samfundsøkonomiske regnskab opnås der med hastighedsopgraderingen sparede togdriftsomkostninger og øgede billetindtægter, der tilsammen overstiger omkostningerne til at gennemføre projektet. Til gengæld medfører den kortere rejsetid, at der overflyttes rejser fra vej til bane, hvorfor der forbruges mindre benzin. I den samfundsøkonomiske analyse medfører det et tab på ca. 100 mio. kr.(nettonutidsværdi). Realisering af projektet medfører samlet set et mindre tab for det offentlige på hhv. 66 og 11 mio. alt efter valg af løsning. Brugereffekter De rejsende på strækningen mellem Hobro og Aalborg opnår gevinster i form af kortere rejsetid. Således forventes rejsetiden for IC togene at kunne reduceres med op til 6 minutter for tog der ikke stopper mellem Hobro og Aalborg, og 2-3 minutter for IC tog der har standsninger på strækningen (Arden og Skørping). Nærbanetogene på strækningen forventes ikke at kunne drage fordel af den højere strækningshastighed, da materiellet der betjener nærbanestationerne maksimalt kan køre 120 km/t. Ved udrulning af signalprogrammet er der mulighed for at adskille ICtrafikken fra nærbanetrafikken. Det betyder at IC-toget kan blive gennemkørende fra Skørping til Aalborg og at stationerne i Skalborg, Svenstrup, og Støvring i stedet betjenes med en supplerende nærbanelinje. Signalprogrammet og fornyelsesprojektet giver derudover mulighed for at nedsætte de køretidstillæg, der indgår i dagens køreplan for at sikre robusthed. Sammenlignet med dagens situation giver det samlet set en rejsetidsgevinst på 15 minutter for tog der mellem Aarhus og Aalborg, der kun standser i Randers. I de samfundsøkonomiske beregninger er kun indregnet de tidsgevinster, der skyldes forøgelse af hastigheden. Det skyldes, at nedsættelse af Beslutningsgrundlag 17 Konsekvenser af anlæggene

18 køretidstillægget og den ændrede trafikering vil være mulig, uanset om opgraderingen gennemføres. Eksterne effekter Den øgede hastighed på strækningen betyder at beboerne i et mindre antal boliger vil opleve øget støj fra toget. I den samfundsøkonomiske analyse medfører det et tab på ca. 3 mio. kr. Til gengæld medfører de overflyttede rejser en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 4 mio. kr. For begge løsninger gælder det, at de eksterne effekter har begrænset effekt på det samfundsøkonomiske resultat. Forvridningstab Når øgede offentlige omkostninger finansieres via skatter, kan det have en forvridende effekt på aktiviteten i samfundet, fordi det får forbrugerne og virksomhederne til at ændre adfærd. Normalt er forvridningstabet en stor omkostning i det samfundsøkonomiske regnskab. I dette projekt er der imidlertid relativt store gevinster i form af øgede billetindtægter. Derfor er effekten af skatteforvridning beskeden. Analysens robusthed: For flere af de effekter, der indgår i den samfundsøkonomiske analyse, er både opgørelsen og værdisætningen forbundet med usikkerhed. For at undersøge robustheden af beregningerne er der gennemført følsomhedsanalyser for tre centrale forhold, der vurderes at have stor betydning for resultatet. Der er yderligere beregnet et worst case scenario. Følgende følsomhedsanalyser er gennemført: - Øgede anlægsomkostninger: Til belysning af anlægsomkostningernes betydning for resultatet af den samfundsøkonomiske analyse er der gennemført en følsomhedsberegning, hvor anlægsomkostningerne er øget med 50 pct. - Gener i anlægsperioden: Gener i anlægsperioden forventes, som udgangspunkt, at være yderst begrænsede, da de fleste anlægsarbejder kan gennemføres med få gener for såvel bane som for vejtrafikken. Derfor er der ikke medtaget gener i anlægsperioden i hovedberegningen. I stedet er der gennemført en beregning, hvor gener i anlægsperioden er sat til at udgøre 10 pct. af anlægssummen, hvilket er et niveau for gener i anlægsperioden (øget rejsetid og tabte billetindtægter), der kan forventes i mere komplicerede projekter. - Sparede togdriftsomkostninger: Kortere køretid medfører sparede togdriftsomkostninger, som følge af et mindre personaleforbrug, bedre udnyttelse af togmateriellet mv. Dog kan det i realiteten ofte vise sig vanskeligt at realisere den fulde gevinst. Derfor er der, til belysning af togdriftsomkostningernes betydning for projektets rentabilitet, gennemført en beregning, hvor de beregnede sparede togdriftsomkostninger er halveret i forhold til hovedberegningen. Beslutningsgrundlag 18 Konsekvenser af anlæggene

19 - Worst case scenario: I worst case scenario regnes der med en anlægsomkostning, der er øget med 50 pct., gener i anlægsperioden på 10 pct. af anlægssummen og sparede driftsomkostninger 50 pct. Resultatet af robusthedsanalyserne fremgår af Tabel 8. Resultaterne er angivet i nutidsværdi i 2012-prisniveau ved en kalkulationsrente på 5 pct. pr. år. 160 km/t med nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup Intern rente 160 km/t uden nedlæggelse af overkørslen i Svenstrup Nettonutidsværdi Nettonutidsværdi Intern rente Anlægsomkostning, +50 pct. 422 mio. kr. 9 pct. 519 mio. kr. 11 pct. Gener i anlægsperioden 530 mio. kr. 11 pct. 602 mio. kr. 13,5 pct. Sparede togdriftsomkostninger, 50 pct. 486 mio. kr. 11 pct. 551 mio. kr. 13,5 pct. Worst case scenario 334 mio. kr. 8 pct. 435 mio. kr. 10 pct. Tabel 8: Resultat af robusthedsanalyser Det fremgår af skemaet, at begge løsninger med meget stor sandsynlighed, altid vil være forbundet med en et positivt samfundsøkonomisk resultat. Således returnerer alle følsomhedsanalyserne, inklusive worst case scenario et positivt samfundsøkonomisk resultat. Fravalgte løsninger Der har gennem forløbet været beskrevet følgende tilvalg, som ikke er taget med i beslutningsgrundlaget, idet de er vurderet som værende udover det statslige projekt. Det har ikke været muligt at opnå tilsagn om kommunal medfinansiering af anlæggene: Større ombygning af Skørping station med nye perroner og etablering af perrontunnel: 32 mio. kr. Forlængelse af gangbro på Skørping station til Egholmvej: 5 mio. kr. Tunnellægning af erstatningsvej for overkørsel i Svenstrup: 17 mio. kr. Det er særligt tilvalget med tunnellægning af erstatningsvejen i Svenstrup som ønskes fremmet lokalt jf. det følgende afsnit om den offentlige debat. Udover disse tilvalg er der undersøgt et stort antal linjeføringer for erstatningsanlæggene i de 3 byer. Disse er fravalgt ud fra hensyn til anlægsøkonomi, behov for ekspropriationer, miljømæssige og trafikale forhold. Dette er beskrevet i høringsnotatet og i bagvedliggende tekniske notater. Beslutningsgrundlag 19 Konsekvenser af anlæggene

20 Den offentlige debat I høringsperioden har der været mange forslag til udformning af erstatningsanlæg for overkørslerne. Derudover er der bl.a. spurgt til sammenhængen med en evt. kommende elektrificering af banen samt muligheden for opgradering til højere hastighed på strækningen. Der er også tilkendegivelser i forhold til de eksempler på trafikering, der er fremlagt i miljøredegørelsen. Erstatningsanlæg i Skørping I Skørping har det igennem mange år været et kommunalt ønske at få nedlagt jernbaneoverkørslen. Ved opstart af projektet har Rebild Kommune fremsendt brev til Ministeren om, at dette er lovet gentagne gange siden 1920 erne. Kommunen er gået aktivt ind i projektet og bakker op om forslaget til erstatningsvej. Kommunen har desuden givet tilsagn om medfinansiering af projektet for at fremme et lokalt ønske om en gangtunnel ved den nuværende overkørsel, når denne nedlægges. I de modtagne henvendelser er der også mange borgere, der ønsker denne tunnel, som er medtaget i det endelige projekt. Derudover er der en del borgere i Skørping, der ønsker en anden linjeføring for erstatningsvejen, hvilket er fravalgt, da det vil medføre øget omvejskørsel og da det vil være mere omkostningstunge løsninger. Der udtrykkes ligeledes bekymring i forhold til kulturmiljøet omkring Skørping station. Dette er delvist afhjulpet med beslutningen om en gangtunnel i stedet for en gangbro ved den nuværende overkørsel. Det vil imidlertid være nødvendigt at etablere en gangbro til perronerne umiddelbart nord for stationen for at kunne nedlægge de nuværende perronovergange i niveau. Erstatningsanlæg i Ellidshøj Aalborg Kommune bakker op om forslaget til erstatningsanlæg i Ellidshøj, som i øvrigt er et borgerforslag fra den tidlige idéfase i projektet. Lokalt ønskes erstatningsvejen etableret med cykelstier og fortov. I en gennemført trafiksikkerhedsrevision af anlægget er dette imidlertid ikke vurderet nødvendigt, på grund af de relativt begrænsede trafikmængder i området. Beslutningsgrundlag 20 Den offentlige debat

21 Derudover er der fremsat ønsker til en forbindelse for lette trafikanter ved den nuværende overkørsel, hvilket er vurderet at være udover det statslige projekt, da erstatningsanlægget ligger relativt tæt på overkørslen. Som følge af lokale ønsker etableres belysning i en eksisterende underføring i den nordlige del af Ellidshøj, som herved forbedres som supplerende gangforbindelse efter nedlæggelse af overkørslen. Et lokalt ønske om øgning af frihøjden i denne underføring er vurderet at være udover det statslige projekt. Endelig er der i Ellidshøj et stort lokalt ønske om et trinbræt for standsning af lokalbanetogene. Dette er tidligere vurderet af Trafikstyrelsen i en rapport vedrørende stationsstrukturen i Danmark. I denne rapport er det ikke vurderet hensigtsmæssigt at etablere standsningsstedet ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, og det er i alle tilfælde udenfor rammerne af opgraderingsprojektet. Erstatningsanlæg i Svenstrup I Svenstrup er der stor interesse for en tunnellægning af erstatningsvejen eller for en udformning, hvor vejen føres nord for Dall Møllevej. De fremsendte forslag er vurderet i høringsnotatet. Aalborg Kommune ønsker en tunnellægning af vejen, men ønsker ikke at medfinansiere løsningen. Der henvises til at dette må være indeholdt i det statslige projekt grundet de visuelle konsekvenser af en bro og de manglende muligheder for indpasning i Svenstrup by. Der er rettet direkte henvendelse fra Aalborg Kommune til de nordjyske politikere desangående. Den broløsning Banedanmark fremlægger som hovedløsning vil forløbe mellem Dall Møllevej og Hobrovej. Højden på broen er bestemt af et ønske om at forberede en evt. kommende elektrificering af banen mellem Aarhus og Aalborg samt de krav, der er til hældninger på vejanlæg i vejreglerne. Broen vil få toppunkt henover en lokalvej (Svenstrup Banevej), hvor den vil være ca. 8,5 meter over terræn. Da terrænet falder i Østerådalen, som ligger øst for banen, vil dæmningen her være op til 11 meter over terræn. Det skal bemærkes, at antallet af beboere på østsiden af banen, som vil få direkte udsyn til broen og dæmningens forløb i Østerådalen, er begrænset. Bebyggelsen ligger på vestsiden af banen langs den relativt trafikerede Hobrovej. Her har man i dag udsigt til et beplantet område med skov, der hvor broanlægget tilsluttes Hobrovej. Der vil være mulighed for at etablere indbliksskærme for at hindre indkig til bebyggelsen langs Hobrovej. Banedanmark er enig i, at anlægget vil fremstå markant i Svenstrup, men vurderer ikke at dette er et tilstrækkeligt argument for afholdelse af meromkostningerne til en tunnelløsning. Det skyldes, at begge løsninger vil Beslutningsgrundlag 21 Den offentlige debat

22 være velfungerende trafikalt og sikkerhedsmæssigt og desuden kun vil medføre ekspropriation af ubebyggede arealer. Vurderingen af de alternative linjeføringer i den nordlige del af Svenstrup, viser generelt mindre visuelle konsekvenser, da tilslutningen til Hobrovej sker i et industriområde. Løsningerne medfører imidlertid også væsentlige merudgifter og i nogle tilfælde øget omvejskørsel samt ekspropriationer af ejendomme eller virksomheder. Det har ikke været muligt at få Aalborg Kommunes vurdering af disse løsninger, herunder evt. tilsagn om kommunal medfinansiering af meromkostningerne. Det skyldes, at kommunen ønsker at afvente den politiske behandling af projektet i forhold til en mulig statslig tunnelløsning. Øvrige forhold Ved besvarelse af høringssvar vedrørende yderligere opgradering af hastigheden på banen er der henvist til den igangværende forundersøgelse mellem Aarhus og Hobro. I denne undersøgelse vurderes omkostningerne ved opgradering til 200 km/t på strækningen mellem Hobro og Aalborg på et overordnet niveau. En opgradering til 200 km/t vil medføre yderligere tilpasninger af banens tracé, udskiftning af flere broer og dæmninger, der ikke kan rummes indenfor de reserverede midler til opgraderingen. Der kan opnås en rejsetidsbesparelse på knap 2 minutter, således at rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg reduceres til 1 time og 4 minutter. Det vil være muligt på et senere tidspunkt at gennemføre en yderligere opgradering af strækningen, idet nedlæggelse af overkørsler, bro-udskiftninger mv. vil skulle ske i begge scenarier. I forhold til elektrificeringen er der borgere, der ønsker, at dette sammentænkes med opgraderingen. Her har Banedanmark svaret, at nye broanlæg forberedes for en evt. kommende elektrificering ved sikring af tilstrækkelig frihøjde. Yderligere sammentænkning er ikke mulig på det foreliggende grundlag, idet de 2 projekter befinder sig på et forskelligt stade: Der er ikke er truffet politisk beslutning om elektrificering mellem Hobro og Aalborg. I en strategisk analyse af elektrificering fra 2011 er der på et helt indledende niveau skønnet, at elektrificering mellem Aarhus og Aalborg vil koste i størrelsesordenen 2,7 mia. kr. Hertil kommer elektrificering mellem Fredericia og Aarhus som på det indledende niveau er vurderet til 2,2 mia. kr. Beslutningsgrundlag 22 Den offentlige debat

23 Den videre proces Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg forudsætter som nævnt, at der gennemføres omfattende fornyelse af strækningen og at Signalprogrammet er gennemført. Politisk beslutning om fornyelse af strækningen skal træffes i forbindelse med forhandlinger om Banedanmarks trafikkontrakt for perioden , mens signalprogrammet allerede er besluttet gennemført. Forudsat beslutning om såvel fornyelse som opgradering af banen vil det være muligt at nedlægge overkørslerne inden udrulning af signalprogrammet i Processen vil i givet fald forløbe som følger: Jan-april 2013: Gennemførelse af forundersøgelser bl.a. opmåling og hydrogeologi Forberedelse af materiale til Kommissarius med henblik på Besigtigelsesforretning i august 2013 Februar-december 2013: Detailprojektering og udbudsmateriale Myndighedsbehandling hos Kommuner og Trafikstyrelsen August 2013-Januar 2014: Ekspropriationsforretning Januar 2014-februar 2015 Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af erstatningsanlæg og stationsombygning I perioden fra marts 2015 til medio 2017 udruller Banedanmark signalprogrammet på strækningen mellem Hobro og Aalborg. I den periode skal øvrige anlægsarbejder begrænses mest muligt for at kunne teste det nye system. Når dette er afsluttet kan fornyelsen og de øvrige banetekniske aktiviteter i opgraderingsprojektet gennemføres, således at hastigheden på banen kan øges til 160 km/t ultimo år Ovennævnte forløb forudsætter, at Banedanmark kan igangsætte forundersøgelser og forberedelse af materiale til Kommissarius senest den 1. januar Der vil derfor være behov for at frigive midler til indledende arbejder forud for vedtagelse af Anlægslov for projektet. Beslutningsgrundlag 23 Den videre proces

24 Forudsat at Anlægsloven kan vedtages i april 2013 vurderes der at være behov for i alt 2 mio. kr. til de indledende arbejder i perioden fra januar til april Beslutningsgrundlag 24 Den videre proces

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg Maj 2017 Sammenfatning Hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg er i dag maksimalt 120 km/t, hvilket er blandt de laveste strækningshastigheder

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Referat 08.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Der var ca. 65 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark, Aalborg byråd og Aalborg Kommune.

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 324 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Hastigheden på strækningen mellem

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts Høringsnotat - Behandling af høringssvar, januar-marts Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg September 2012 ISBN: 978-87-7126-088-5 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 384 Offentligt. Beslutningsgrundlag

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 384 Offentligt. Beslutningsgrundlag Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 384 Offentligt Beslutningsgrundlag Ny station Kalundborg Øst Juni 2017 Godkendt dato Juni 2017 Godkendt af Peter Jonasson Senest revideret

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-062-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Mail: hobro-aalborg@bane.dk www.banedanmark.dk

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Forslag. Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Forslag. Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 2012/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Banedanmark, j.nr. 11-03567 Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Høring Hobro 1/

Høring Hobro 1/ Høring Hobro 1/11 2016 Referat fra borgermøde for Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Borgermødet blev afholdt den 1. november 2016 i Hobro Idrætscenter i Hobro. Der var 56 fremmødte

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2 BANEDANMARK TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Skørping erstatningsanlæg

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Teknisk fagnotat

Anlægsbeskrivelse. - Teknisk fagnotat Anlægsbeskrivelse - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-060-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske analyse af en ny station

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland. -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland. -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Samfundsøkonomisk analyse af ny station på Lolland -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-76-7 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Konsekvenser i anlægsperioden. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Konsekvenser i anlægsperioden. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Konsekvenser i anlægsperioden - Fagnotat Konsekvenser i anlægsperioden Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Konsekvenser i anlægsperioden Indhold Side 1 Indledning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 373 Offentligt En ny jernbane Aarhus-Randers Syd 1,6 mia.kr. billigere end Banedanmarks billigste forslag samfundsøkonomisk billigere end at opgradere

Læs mere

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 88 Offentligt Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport - September 2016 1 1.1 Indledning Jernbanen mellem Ringsted og Odense er en central hovedstrækning

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring

Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring Maj 2017 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat 114,5 mio. kr. til forbedring af gods- og passagerkapaciteten

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Maj 2017 Sammenfatning er svingninger, der kan opstå ved høje hastigheder (over 160 km/t) og som ikke var afdækket i det oprindelige projekt. De to

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere