TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2"

Transkript

1 BANEDANMARK TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Skørping erstatningsanlæg Omklassificering af Mosskovvej Høringssvar nr Høringssvar nr Areal til forsinkelse af regnafstrømning Trappe fra Hyldalsvej/Sdr Banevej til erstatningsvej 9 3 Skørping - station Perrontunnel og/eller gangbro Høringssvar nr Høringssvar nr Ellidshøj - erstatningsanlæg Opgradering af underføring ved Doktorparken Støjberegninger for Doktorparken 36G og 36H Vendepladser ifm. nedlæggelse af overkørsel 17 5 Svenstrup - erstatningsanlæg Flytning af erstatningsvej til Mosevangen Høringssvar vedr. tunnelløsning/løsningsforslag Høringssvar nr Høringssvar nr Høringssvar nr. 16 (3 alternative forslag) 40 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 3_03_06_Teknisk vurdering af forslag fra høringsperioden VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET JEKR/MAKR/MNLU/MLS/GRH KONTROLLERET SSH GODKENDT SSH

2 2/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR 5.6 Høringssvar 16 (Brug af bro ved Runesvinget) Vendeplads ifm. nedlæggelse af overkørsel Gangbro ifm. nedlæggelse af overkørsel 44 BILAG Bilag A Støjniveauer for Doktorparken 47 1 Baggrund I forlængelse af afholdte borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt indkomne høringssvar, har COWI foretaget en teknisk og mijømæssig vurdering af de indkomne forslag. 2 Skørping erstatningsanlæg Følgende afsnit omfatter høringssvar for erstatningsanlægget i Skørping. 2.1 Omklassificering af Mosskovvej I nærværende afsnit undersøges det, hvorvidt det er muligt, at omklassificere Mosskovvej fra privat fællesvej til offentlig vej, og om det er nødvendigt at asfaltere Mosskovvej i forbindelse med en eventuel omklassificering. Moskovvej, Sønder Banevej og Hyldalsvej er i dag klassificeret som vist på Figur 2-1.

3 INPUT TIL HØRINGSSVAR 3/49 Figur 2-1 Nuværende klassificering af private fællesveje (grønne) og offentlige veje (røde) i Skørping omkring nyt erstatningsanlæg Ved anlæggelsen af erstatningsvejen mellem rundkørslen Himmerlandsvej/Buderupholmvej/Mosskovvej og Møldrupvej gennemskæres Hyldalsvej/Sønder Banevej. Dette medfører, at beboere på Sønder Banevej syd for erstatningsvejen skal benytte Sønder Banevej og Mosskovvej som adgangsvej, hvorimod Hyldalsvej nord for erstatningsvejen forlænges mod nord og tilsluttes Himmerlandsvej. Beboere på Hyldalsvej har således adgang fra Himmerlandsvej. Figur 2-2 Anbefalet klassificering af Mosskovvej, Sønder Banevej og Hyldalsvej Rebild Kommune har en forventning om, at vejene syd for erstatningsvejen omklassificeres som vist på Figur 2-2. Den formelle del vedr. en opklassificering forestås af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune. Det forventes, at Banedanmark opgraderer de berørte veje iht. vejreglerne som led i anlæggelsen af erstatningsanlægget. Dette omfatter bl.a. opbrydning, ny belægning, fortov i én side, kantsten, afvanding samt belysning i henhold til vejreglerne og vil sammen med de fornødne arealerhvervelser ifm. tilslutningen af Mosskovvej til indkørslen til Hallens parkeringsplads, betyde et anlægsoverslag i størrelsesordenen 3 mio. kr., hvor der tages forbehold for jordbundsforhold, terrænregulering udenfor vejarealet samt ledningsomlægninger mv. Det fremgår ikke, at der er lavet matrikulær berigtigelse ifm. forlægningen af Mosskovvej ved anlæggelsen af rundkørslen på Himmerlandsvej, hvorfor arealerhvervelse er medtaget som sikkerhed i anlægsoverslaget. Det udlagte vejareal på Mosskovvej og Sønder Banevej udvides ikke som følge af omklassificeringen. Arealerhvervelsen berører således kun den nordlige del af Mosskovvej. 2.2 Høringssvar nr. 21 I høringssvar nr. 21 foreslås krydsningen med banen lagt nord for stationsbygningen og syd for lægehuset, se Figur 2-3. Af hensyn til topografien foreslås erstatningsvejen udformet som en bro. På Sverriggårdsvej foreslås erstatningsvejen af-

4 4/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR sluttet med en rundkørsel anlagt på et ubebygget areal, hvorimod tilslutningen til Buderupholmvej foreslås anlagt som et vigepligtsreguleret kryds. Figur 2-3 Linjeføring foreslået i Høringssvar 21(rød) sammenlignet med linjeføring for screeningsrapportens løsningsforslag 4(hvid). På Sverriggårdsvej ved Gl. Skørping Vej ligger vejen ca. 5 m højere end banen. Det samme er tilfældet for terrænet på den vestlige side af banen. Topografisk vil det som tidligere nævnt være naturligt at føre erstatningsvejen over banen, hvilket blot vil kræve, at vejen hæves yderligere ca. 2 m over banen. Fra banen og mod vest til Buderupholmvej er der ca. 400 m. Erstatningsvejen kræver en strækning på min. 200 m for at komme ned i eksisterende terrænniveau. Dvs. at vejen skal ligge på en dæmning på ca. halvdelen af strækningen mellem banen og Buderupholmvej. Inden der ses nærmere på de trafikale, areal-, plan- og naturmæssige forhold belyses økonomien for anlæggelsen af ovenstående løsning, se Tabel 2-1. Anlægsoverslag Mio. kr. Erstatningsvej 8,3 Broanlæg 1 18,0 Nedlæggelse af overkørsel 0,8 Areal- og rettighedserhvervelse 3,5 Konsulent (projektering/udbud/tilsyn) 12 % 3,8 50 % korrektionstillæg 17,7 Indeksregulering til prisniveau ,0 1 Bro over Egholmsvej, banen, sidespor, servicevej, parkeringsareal ved lægehus og cykelsti

5 INPUT TIL HØRINGSSVAR 5/49 I alt 60,0 Tabel 2-1 Anlægsoverslag for løsningsforslag frahøringssvar 21 Til sammenligning er det fremlagte erstatningsanlæg i miljøredegørelsen, hvor erstatningsvejen føres under banen og tilsluttes Møldrupvej øst for banen og den nye rundkørsel ved Buderupholmvej vest for banen prissat til 54 mio. kr. (prisniveau 2012). Der vil således være tale om en fordyrelse af erstatningsvejen i forhold til den tidligere fremlagte løsning Trafikale forhold Erstatningsvejen er foreslået placeret i den nordlige ende af Skørping, hvilket har betydning for særligt beboerne i den sydlige del af byen. Vejen fra Skørping Centrum til Skørping Skole forlænges ca. 1 km og vejen forlænges yderligere for dem, der har ærinde på hver side af overkørslen. Med forslaget om erstatningsvej i den nordlige ende af Skørping vil det være nødvendigt med en bynær løsning for cykeltrafikken, for at sikre en hensigtsmæssig løsning for såvel skoletrafik og de cyklende på strækningen. Det skyldes, at omvejen via erstatningsvejen nord om byen vil være for stor til at udgøre et reelt alternativ. En passage for cykeltrafikken er et tilvalg og er derfor ikke medtaget i anlægsoverslaget. 2 Der er dårlige oversigtsforhold ved erstatningsvejens tilslutning til Sverriggårdsvej. Derfor bør der af trafiksikkerhedsmæssige årsager etableres enten en rundkørsel eller en signalregulering i krydset. Broen over banen forudsættes forlænget henover Egholmsvej og tilsvarende på østsiden af banen, hen over servicevejen for banen, samt cykelstien og parkeringspladsen, se Figur 2-4. Anlægsprisen for broen er beregnet på baggrund af ønsket i høringssvaret om, at broen skulle opføres på piller, sådan at flest mulige parkeringspladser kan bevares og at adgangsvejen til lægehuset bibeholdes Arealforhold Løsningsforslaget vil berøre ca. 10 ejendomme ud over banearealet. Vest for banen vil erstatningsanlægget gennemskære et fredsskovsareal, som i dag henligger som græsareal (matr.nr. 12a Teglgård, Skørping) samt flere ubebyggede landbrugslodder (hvorpå der i dag er skov, mose og vandhuller). Endvidere bliver det nødvendigt at totalekspropriere 2 ejendomme på Egholmsvej afhængigt af erstatningsanlæggets placering. 2 I den videre bearbejdning af hovedløsningen er medtaget en prissat gangtunnel i den nuværende overkørsels tracé, hvor det vil være muligt at trække cykler ad slisker på trapper til Himmerlandsvej og Jyllandsgade. En sådan løsning vurderes at koste ca. 14 mio. kr. (indeksreguleret til prisniveau 2012).

6 6/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Øst for banen berøres primært to arealer af erstatningsanlægget. Arealerne tilhører ifølge OIS hhv. Rebild kommune og Lægehuset i Skørping. Det vil blive nødvendigt at ekspropriere dele af ejendommen hvorpå Lægehuset er beliggende, til brug for placeringen af de søjler, som skal bære broen. Figur 2-4 Placering af lægehus og parkeringspladser nord for stationen, øst for banen Når erstatningsanlægget placeres således, at lægehuset bevares, vil det betyde, at 2-3 ejendomme vest for banen (Engholmsvej 25 og 27 samt evt. 31) skal totaleksproprieres Plan- og naturmæssige forhold Løsningsforslaget krydser ingen kortlagte naturområder. Områdets naturværdier er derfor ukendte. For at kunne vurdere denne løsning er der behov for supplerende undersøgelser. Løsningsforslaget går nord om et overdrev på en bakke. Arealet er ikke udpeget som 3 område af kommunen, men opfylder sandsynligvis betingelserne for at være omfattet af 3. Det er skønnet at være af moderat naturværdi. Skoven, der krydses af løsningsforslaget, er i forbindelse med naturregistreringen kun kortlagt syd for løsningsforslaget. Den kortlagte sydlige del af skoven består mest af krat med kun få karakteristiske skovplanter og mod nord af nåle- og birkeskov på fattig bund med rester af gamle tørvegrave. Hele skovarealet har moderat naturværdi. I den sydlige del af skoven er der to vandhuller af moderat naturværdi, samt et regnvandsbassin som har dårlig naturværdi. Tilstanden for de to søer, der ligger længere mod nord og særligt den nordligste, som berøres af løsningsforslaget, er ikke vurderet, heller ikke om de er levested for padder. De to vandhuller, i den sydlige del af skoven, med stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er bilag IV arter, bliver isoleret fra øvrige naturområder mod nord. For at opveje barriereeffekten af erstatningsanlægget, bør der anlægges et eller to supplerende ynglevandhuller i området. Alternativt kan der etableres paddepassage på tværs af vejen, så der sikres en mulig udveksling mellem vandhullerne og de omkringliggende levesteder uden for yngletiden (økonomien for dette er ikke medtaget i projektet). Der er brug for en mere detaljeret plan for løsningsforslaget for at kunne vurdere konsekvenserne for rastende flagermus.

7 INPUT TIL HØRINGSSVAR 7/49 Indenfor løsningsforslaget ligger der 1-2 søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, og disses tilstand vil blive påvirket. Tilstandspåvirkning kræver dispensation, men dette håndteres i anlægsloven. Løsningen krydser et værdifuldt kulturmiljø jf. kommuneplanen. Vejanlægget skal indpasses, så de værdifulde kultur-elementer i kulturmiljøet ikke forstyrres. Kommuneplanrammer, der krydses, er C54-KPT8 (Område til butiksformål og offentlige formål, herunder et lægehus og en parkeringsplads, forslag til kommuneplantillæg), T50-KPT8 (tekniske anlæg) og B50-KPT8 (boligområde). Løsningsforslaget er især i konflikt med planerne i C54, og i mindre grad med de øvrige, hvor det antages, at formålet med planerne ikke bliver væsentlig påvirket. Løsningsforslaget krydser tre lokalplanlagte områder (ikke vist på kort). 247 som er udlagt til Centerområde, 238 som overfører banearealet fra landzone til byzone og P.B.6 som udlægger området til boligområde - åben lav. Hvis ingen huse påvirkes, vurderes formålet med planen ikke at blive påvirket Vurdering af løsningsforslag Løsningsforslagets trafikale-, areal-, plan- og naturmæssige forhold samt teknik og anlægsøkonomi er gennemgået for at vurdere forslagets fordele og ulemper i forhold til hovedforslaget, se Tabel 2-2. Fordele Erstatningsvejen udnytter topografien Ulemper Stor omvej ift. eksisterende forhold for område syd for overkørslen og den bynære kørsel Anlæg udløser behov for erstatningsskov i forholdet 1:2 Afskæring og isolering af vandhuller med f. eks vandsalamander og spidssnudet frø 1-3 ejendomme skal totaleksproprieres Ca. 6,0 mio. kr. dyrere end hovedforslaget Tabel 2-2 Fordele og ulemper for løsningsforslaget fremsat i høringssvar 21set i forhold til hovedforslaget. Der er væsentlige ulemper forbundet med løsningsforslaget fremsat i høringssvar nr. 21 sammenlignet med hovedforslaget. 2.3 Høringssvar nr. 22 I høringssvar nr. 22 foreslår Skolebestyrelsen for Skørping skole, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti i den sydlige siden af erstatningsvejen, frem for enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Såfremt den dobbeltrettede cykelsti i sydsiden af erstatningsvejen sammenkobles med den eksisterende dobbeltrettede cykelsti på Himmerlandsvej reduceres krydsningspunkterne i rundkørslen for de skolebørn der cykler til skole, se Figur 2-5.

8 8/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Figur 2-5 Høringssvar 22 med forslag om dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af erstatningsvejen sammenkoblet med den eksisterende dobbeltrettede sti på Himmerlandsvej. Etableres der en dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af erstatningsvejen, bør den eksisterende dobbeltrettede sti i den sydlige side af Himmerlandsvej forlægges til syd for hallens asfaltbelagte parkeringsplads og kobles sammen med den dobbeltrettede cykelsti i den sydlige side af erstatningsvejen. Ved Møldrupvej fastholdes cykelstien i begge sider og der kan etableres en sikker krydsning for stitrafikanter, der skal mod nord. Hvis cykelstierne etableres som ovenfor, vurderes det, at den dobbeltettede cykelsti giver større sikkerhed for børn, der cykler i skole, end enkeltrettede stier, da de ikke skal køre igennem rundkørslen, og ikke skal krydse indkørslen til hallens parkeringsplads. Anlægsmæssigt vurderes den dobbeltrettede cykelsti mellem Himmerlandsvej og Mosskovvej, på den sydlige side af erstatningsvejen at være omkostningsneutral ift. etablering af enkeltrettede cykelstier i hhv. nord- og sydsiden af erstatningsvejen. Det som broen bliver billigere ved at reducere bredden fra to enkeltrettede cykelstier til en dobbeltrettet (ca. 1,4 m), vil svare til prisen for at forlænge den dobbeltrettede cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti har været forelagt byrådet i Rebild Kommune og det er besluttet at fastholde løsningen med enkeltrettede cykelstier på erstatningsvejen som oprindeligt planlagt.

9 INPUT TIL HØRINGSSVAR 9/ Areal til forsinkelse af regnafstrømning Rebild Forsyning ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin i en lavning syd for den kommende erstatningsvej. Bassinet ønskes placeret som skitseret på Figur 2-6, der er modtaget fra Rebild Forsyning. Figur 2-6 Rebild Forsynings løsningsforslag til forsinkelsesbassin af regnafstrømning. Det vurderes umiddelbart at bassinet kan indpasses i Banedanmarks projekt. Endvidere vurderes den eneste umiddelbare gene eller risiko for vejen at være, at vej og/eller tunnel oversvømmes med regnvand under store nedbørshændelser. Det vurderes på den baggrund, at der skal stilles følgende krav til Rebild Forsyning, i forhold til at sikre hhv. vejen og tunnelen: Rebild Forsyning skal garantere (og dokumentere), at vejen statistisk set oversvømmes sjældnere end hvert 10. år, herunder skal der tages hensyn til de forventede fremtidige øgede nedbørsmængder. Rebild Forsyning skal garantere (og dokumentere), at tunnelen under banen oversvømmes sjældnere end hvert 100. år, hvilket inkluderer et hensyn til de forventede fremtidige øgede nedbørsmængder. Såfremt Rebild Forsyning kan stille ovenstående garanti og fremvise den nødvendige dokumentation, vurderes det acceptabelt i forhold til vej og tunnel, at acceptere det ønskede bassin på den ønskede lokalitet. 2.5 Trappe fra Hyldalsvej/Sdr Banevej til erstatningsvej Flere beboere på hhv. Hyldalsvej og Sønder Banevej har ytret ønske om, at der etableres en stiadgang fra vendepladserne på Hyldalsvej og Sdr. Banevej, hhv. nord og syd for erstatningsvejen, til erstatningsvejen, for at kunne opretholde en nem

10 10/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR kontakt med hinanden på vejen (Hyldalsvej og Sdr. Banevej). På Figur 2-7 ses vendepladserne nord og syd for erstatningsvejen. Figur 2-7 Vendepladser, der etableres i forbindelse med erstatningsvejen Fra vendepladserne til den nye erstatningsvej er der en terrænforskel på ca. 2 m. Dette betyder en ca. 45 m lang rampe med reposer, hvis der skal tages hensyn til barnevogne og kørestolsbrugere. Tages der ikke højde for kravene til tilgængelighed, kan der etableres en trappe med sliske til cykler. I så fald reduceres længden til kun 5 m. Af hensyn til de beboere, der bor syd for erstatningsvejen, kan der etableres en trappe for at give beboerne mulighed for at komme til Skørping midtby uden at skulle ad en længere omvej. Der bør ikke etableres en tilsvarende trappe fra den nordlige vendeplads. Hvor erstatningsvejen gennemskærer Hyldalsvej og Sdr. Banevej er der forringede oversigtsforhold, og trafiksikkerhedsmæssigt er det en dårlig løsning at etablere en krydsningsmulighed for bløde trafikanter her. Teknisk vil en trappe betyde, at spunsvæggen/støttemuren og bundpladen for erstatningsvejen skal udvides "bagom trappen", hvilket ikke er en optimal løsning, men dog mulig.

11 INPUT TIL HØRINGSSVAR 11/49 Udvidelsen af spunsvæggen/støttemuren og bundpladen for at etablere en trappe fra vendepladsen på Sdr. banevej, syd for erstatningsvejen, vil betyde en merudgift på i størrelsesordenen kr ,- (prisniveau 2012). 3 Skørping - station Efter borgermødet i Skørping har Rebild Kommune tilbudt at finansiere merudgiften ved etablering af en gangtunnel, frem for en gangbro, ved Himmerlandsvej. Der er derfor forudsat en gangbro til perronerne umiddelbart nord for stationsbygningen, samt en tunnelløsning i den eksisterende overkørsel ved Himmerlandsvej, i vurderingen af høringssvarene. Indkomne høringssvar og indlæg på borgermødet vedr. en gangbro-løsning ved Himmerlandsvej vil ikke blive behandlet yderligere i dette notat. 3.1 Perrontunnel og/eller gangbro Høringssvar nr. 10, 11, 12, 17 og 20 besvares i følgende vurdering. Vurderingen omfatter fordele og ulemper ved en perrontunnel nord for stationsbygningen, en tunnelløsning i den eksisterende overgang samt hvorledes af- og påsætningsmulighed kan lade sig gøre vest for banen. Endvidere vurderes behovet for ekspropriation af ejendomme vest for sporet - herunder bl.a. en evt. bevarelse af DSB's ledvogterhus Perrontunnel En perrontunnel nord for stationen er blevet undersøgt tidligere i notatet 'Opgradering Hobro-Aalborg, Løsningsforslag til perrontunnel Skørping'. Arealmæssigt er der her bedre plads til etablering af ramper, idet ekspropriation af yderligere ejendomme ikke er nødvendigt. En ny perrontunnel nord for stationen som alternativ til gangtunnellen og gangbroen til perronerne er byrådsbehandlet i Rebild Kommune i august I forlængelse heraf har kommunen meddelt Banedanmark, at løsningen med en gangtunnel ved den eksisterende overkørsel og en gangbro over perronerne ønskes fastholdt. Rebild Kommune har indvilliget i at medfinansiere gangtunnellen ved den eksisterende overkørsel. Banedanmark arbejder derfor videre med denne løsning som en del af den nødvendige og tilstrækkelige erstatning for overkørslen. Herved bibeholdes de eksisterende muligheder for cyklister og gående til at krydse banen. Der bliver ikke kortere eller længere f.eks. til og fra stationen eller skolen med denne løsning Gangtunnel mv. I Skørping medfører nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel på Himmerlandsvej, at der, udover etablering af en ny erstatningsvej, skal sikres vendemuligheder både øst og vest for den nedlagte overkørsel. I planen udarbejdet i forbindel-

12 12/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR se med høringen er der for Skørping foreslået en løsning med et ændret vejforløb for Himmerlandsvej på den østlige side af banen, se Figur 3-1. Vest for den eksisterende overkørsel er der etableret af- og påsætningsmulighed, som ligeledes fungerer som vendeplads. Figur 3-1 Gangtunnel for Skørping station, med afsætnings- og vendeplads vest for banen I forbindelse med omdannelsen af arealerne hhv. vest og øst for den eksisterende overkørsel er der undersøgt to muligheder for hvorvidt trafikstrømmen for de bløde trafikanter kan opretholdes på Himmerlandsvej: - Gangtunnel med trappenedgange - Gangtunnel med stejle ramper På Figur 3-1er der markeret to trappenedgange til gangtunnelen, der føres under Himmerlandsvej (trapperne er vist som røde). Trapperne suppleres med cykelsliske og elevatorer således, at både cyklister og bevægelseshæmmede kan krydse banen tæt på den eksisterende overkørsel. Elevatorerne kræver, at der placeres elevatortårne i niveau med eksisterende terræn. Valget af de brede og lige trappeforløb i begge ender af tunnelen er forelagt og godkendt af Rebild Kommune. På Figur 3-2 ses udstrækningen af de stejle ramper (vist med blå). Tidligere er en tunnelløsning med stejle ramper (med stigning på 17 % mod maks. kravet på 5%) blevet undersøgt i notatet 'Opgradering Hobro-Aalborg, Løsningsforslag til perrontunnel Skørping'.

13 INPUT TIL HØRINGSSVAR 13/49 Figur 3-2 Tidligere undersøgt tunnelløsning med stejle ramper For at kunne cykle igennem tunnelen, og for at bevægelseshæmmede kan benytte tunnelen, uden at der er behov for elevatorer, indebærer det, at ramperne strækker sig ca. 100 m hhv. vest og øst for selve tunnelen. Udstrækningen og dermed det nødvendige areal, som ramperne kræver, betyder, at en rampeløsning ikke er et reelt alternativ. For at anlægget i Skørping ikke bliver for markant og for samtidig at sikre en funktionsdygtig løsning, anbefales det at anlægge en tunnelløsning med trapper, cykelsliske og elevatorer. Endvidere medfører denne løsning som tidligere nævnt, at de bløde trafikanter får mulighed for at krydse banen tæt på den nuværende overkørsel. Med den valgte løsning, se Figur 3-1, er det nødvendigt at ekspropriere 3 ejendomme vest for banen, for at få den nødvendige plads til vej, vendeplads og trapper, som forslaget forudsætter. Det betyder at det ikke er muligt at bevare DSB's ledvogterhus på Himmerlandsvej 1 (matrikel nr.: Teglgård, Skørping 24d) eller de to øvrige bygninger på hhv. Himmerlandsvej 2 (matrikel nr. Teglgård, Skørping 10aø) og Himmerlandsvej 3 (Matrikel nr.: Teglgård, Skørping 10ae). 3.2 Høringssvar nr. 9 Nærværende afsnit omfatter en vurdering af høringssvar nr. 9, hvori en borger fremsætter en alternativ placering af perrontunnel umiddelbart nord for stationen i stedet for de to gangbroer. Efter afholdelse af borgermøderne har Rebild Kommune meddelt, at de vil medfinansiere en gangtunnel ved Himmerlandsvej, i Skørping. Dette betyder i forhold til høringssvaret, at en gangbro-løsning ved Himmerlandsvej ikke længere er aktuel. En perrontunnel nord for stationen er blevet undersøgt tidligere i førnævnte notat 'Opgradering Hobro-Aalborg, Løsningsforslag til perrontunnel Skørping'.

14 14/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Figur 3-3 Cykeltunnel nord for stationen En ny perrontunnel nord for stationen som alternativ til gangtunnellen og gangbroen til perronerne er byrådsbehandlet i Rebild Kommune i august I forlængelse heraf har kommunen meddelt Banedanmark, at løsningen med en gangtunnel ved den eksisterende overkørsel og en gangbro over perronerne ønskes fastholdt. Rebild Kommune har indvilliget i at medfinansiere gangtunnellen ved den eksisterende overkørsel. Banedanmark arbejder derfor videre med denne løsning som en del af den nødvendige og tilstrækkelige erstatning for overkørslen. Herved bibeholdes de eksisterende muligheder for cyklister og gående til at krydse banen. Der bliver ikke kortere eller længere f.eks. til og fra stationen eller skolen med denne løsning. 3.3 Høringssvar nr. 21 Vurdering af høringssvar nr. 21, hvori en borger beskriver en alternativ adgang fra den nye vejbro (se 2.2 Høringssvar nr. 21) til en ny, mere vestlig perron for spor 3, samt sammenrykning af spor 2 og 3, sådan at den fælles perron kan nedlægges, for at øge sikkerheden. Adgang til perron for spor 3 vil så kunne foregå fra Egholmsvej. Som det fremgår af afsnit 2.2, anbefales løsningsforslaget for en erstatningsvej nord for stationen, men syd for lægehuset, ikke. På baggrund af ovenstående anbefaling, bortfalder muligheden for adgang fra vejbroen til en af perronerne. Hvis perronerne skal ombygges, skal der tages højde for, om de er klar til en eventuel beslutning om at sætte hastigheden yderligere op gennem Skørping. Hvis hastigheden skal sættes op, er det nødvendigt at ombygge sporene, således at der vil være et spor i midten til 100 km/t og to spor yderst til 200 km/t. Flytningen af sporene begrænses af den fredede stationsbygning mod øst og af bygningerne vest for stationen. Det er derfor ikke muligt at gøre perronerne bredere, end at der på en fælles perron for spor 2 og 3 lige netop kan stå to læskure af 1 meters bredde. Skal perronerne ikke umiddelbart ombygges, for at kunne øge hastigheden til 200 km/t, vil perronen for spor 2 og 3 blive forkortet, forsynet med afstribning af sikkerhedszone og der vil blive sat hegn op langs perronernes bagkant, for at hindre

15 INPUT TIL HØRINGSSVAR 15/49 krydsning af sporene i niveau. Krydsning af sporene vil fremover foregå via en gangbro, der forbinder de tre perroner. Med udgangspunkt i det areal der er til rådighed mellem stationsbygning og husene vest for banen, samt krav til sikkerhed og minimumsbredder for perroner, er det ikke et reelt alternativ at skulle bygge om til tre perroner. 4 Ellidshøj - erstatningsanlæg I det følgende gennemgås høringssvarerne fra Ellidshøj. 4.1 Opgradering af underføring ved Doktorparken På borgermødet i Ellidshøj kom der spørgsmål vedr. planen for de eksisterende krydsninger af banen, f. eks kreaturtunnelen ved Doktorparken. Det skal vurderes hvorvidt underføringen ved Doktorparken kan opgraderes til passagemulighed for fodgængere (og cyklister) i den nordlige ende af byen. Den eksisterende underføring/kreaturpassage ved Doktorparken ses på Figur 4-1 og Figur 4-2. Ellidshøj Gangtunnel ejes af Banedanmark og har en fribredde på 3 m, samt en frihøjde på 2 m. For at overholde kravet i vejreglerne for cykel- og gangpassage, vil være nødvendigt at skulle øge frihøjde af underføringen til 2,5 m.

16 16/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Figur 4-1 Placering af eksisterende underføring/kreaturpassage ved Doktorparken. Af Figur 4-2 ses, at den eksisterende vejunderføring er grusbelagt. Grusvejen strækker sig mod vest til Ellidshøjvej og mod øst til Holmgårdsvej, se Figur 4-1. Det vurderes, at frihøjden kan øges ved at frigrave igennem tunnelen og etablere en betonbundplade mellem endevæggene i sektioner. Ved broens ender skal de eksisterende støttemure i granitsten udskiftes og forhøjes med støttemure eksempelvis udført i in-situ støbt beton. Derudover skal der etableres asfaltbelægning på stien. Sikring mod stående vand i tunnelens dybdepunkt vil kunne håndteres med en pumpebrønd, der skal kobles på det eksisterende kloaksystem. Der bør etableres belysning i tunnellen, da den vil ligge indenfor byzonen. Figur 4-2 Ellidshøj Gangtunnel set fra øst, Holmgårdsvej. Projektet vurderes at kunne gennemføres for et anlægsoverslag på i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. såfremt der ikke er højtliggende grundvand i området og der ikke er væsentlige omkostninger til evt. ekspropriation. Skal tunnelen "kun" opgraderes i forhold til belysning, vurderes det at kunne gennemføres for et anlægsoverslag på i størrelsesordenen kr ,- (prisniveau 2012). Heri er medtaget 6 armaturer, 3 stk. i hver side, kabler, vejbelysningsskab, forsyningskabel og montering. Vejbelysningsskabet er medtaget som sikkerhed, da de eksisterende forhold på stedet i forhold til elforsyning ikke kendes. Det fremsatte forslag anses for at være et kommunalt tilvalg og er ikke indeholdt i Banedanmarks anlægsbudget.

17 INPUT TIL HØRINGSSVAR 17/ Støjberegninger for Doktorparken 36G og 36H Ved borgermødet i Ellidshøj bemærkede Aksel Frederiksen og Jan Timer (beboere i Doktorparken), at de ikke var opført på Banedanmarks lister i forhold til hhv. støjog vibrationsberegninger for området, hvorfor de ønske en afklaring på dette, da de begge bor meget tæt på banen. Resultatet af de gennemførte støjberegninger for hhv. Aksel Frederiksen i Doktorparken nr. 36G og Jan Thimer i Doktorparken 36H viser at begge boliger, ved facaden, har lydtrykniveauer, som er under kriterieværdien L den 64 db. Se nedenstående Tabel 4-1 samt Bilag A for yderligere detaljer. BBR data Støjprojektet 0-alternativ Etape 1 (gods 120 km/t) Vej Nr. Sal Kode Note Lden [db] Doktorparken 36E St. 0 Er ikke tilbudt Lmax [db] Lden [db] Lmax [db] 56,8 77,0 62,3 79,4 lydisolering Doktorparken 36F St. 0 Er ikke tilbudt lydisolering Doktorparken 36G St. 0 Er ikke tilbudt lydisolering Doktorparken 36H St. 0 Er ikke tilbudt lydisolering Doktorparken 36I St. 2 Bolig tilbudt tilskud til facadeisolering 57,0 77,7 62,5 79,8 57,2 78,4 62,7 80,3 58,4 80,3 63,9 82,2 58,6 80,5 64,1 82,1 Tabel 4-1 Støj- og vibrationskortlægning for Doktorparken 36, for yderligere detaljer se Bilag A Doktorparken nr. 36G er 1,3 db under kriterieværdien og Doktorparken nr. 36H er 0,1 db under kriterieværdien og er derfor ikke udpeget som tilskudsberettiget. Doktorparken 36I har som den eneste af boligerne i Doktorparken 36 et lydtrykniveau ved facaden, som overskrider kriterieværdien på L den på 64 db og som har fået tilbudt tilskud til forbedret facadeisolering. 4.3 Vendepladser ifm. nedlæggelse af overkørsel I Ellidshøj medfører nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel på Mjels Brovej, at der udover etablering af en ny erstatningsvej skal sikres vendemuligheder både øst og vest ved den nedlagte overkørsel. Den seneste plan for Ellidshøj viser etablering af én vendeplads, se Figur 4-3.

18 18/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Figur 4-3 Vendeplads ved eksisterende overkørsel i Ellidshøj der nedlægges Vendepladsen etableres som et hammerhoved på den vestlige side af banen således, at der sikres adgang for distributionsbiler mv. På den østlige side af banen vurderes det ikke nødvendigt med etablering af vendepladser. Løsningen er bl.a. afstemt med Aalborg Forsyning Renovationsvæsen. Vendepladsen vest for banen vil umiddelbart betyde at der skal eksproprieres et mindre areal fra en ejendom beliggende Mjels Brovej 1 (matr.nr. 10a Ellidshøj By, Ellidshøj). Hvorvidt det er muligt at begrænse indgrebet på ejendommen, ved at vendepladsen placeres tættere på banen, bør undersøges nærmere i detailfasen. Alternativt kan den viste vendeplads muligvis placeres tættere på banen og dermed delvist på baneareal, hvorved arealet, der skal eksproprieres er begrænset. 5 Svenstrup - erstatningsanlæg I de følgende afsnit gennemgås høringssvarene for Svenstrup. 5.1 Flytning af erstatningsvej til Mosevangen Der er i den offentlige høring fremlagt et forslag om at flytte erstatningsvejens krydsning af banen til den eksisterende krydsning ved Mosevangen syd for virksomheden Gjøl. Det forudsættes i behandlingen af forslaget, at erstatningsvejen

19 INPUT TIL HØRINGSSVAR 19/49 skal føres fra Dall Møllevej ad det eksisterende tracé for Dall Møllevej og Mosevangen med tilslutning til Hobrovej ved Marathonvej, se Figur 5-1. Figur 5-1 Forudsat linjeføring for erstatningsanlæg ved anvendelse af den eksisterende underføring ved Mosevangen. Den eksisterende underføring ved Mosevangen ses på Figur 5-2. Broen har en fribredde på 4 m og en frihøjde på 3,05 m. Broen er nedskiltet til 2,50 m i frihøjden. For at opnå en tilstrækkelig frihøjde er det således nødvendigt at udskifte broen, såfremt underføringen skal blive en del af erstatningsvejen for den eksisterende overkørsel ved Dall Møllevej. Mosevangen er en smal asfaltbelagt vej fra Hobrovej til krydsningen med banen. Fra banen til Dall Møllevej er det en grusvej. Udover udskiftning af broen er det derfor tilsvarende nødvendigt med en væsentlig udvidelse af Mosevangen for at erstatningsvejen får den nødvendige tværsnitsbredde på 11,4 m (kørebaner og fællessti). For at opnå en tilstrækkelig frihøjde skal denne øges med ca. 2 m, dvs. at erstatningsvejen skal sænkes tilsvarende ca. 2 m i forhold til det eksisterende vejforløb. Den nye vej forventes ikke at kunne sænkes under niveauet for den eksisterende vej, uden at den kommer under grundvandsspejlet i området. Sænkningen vil betyde at vejadgangen til virksomheden Gjøl nord for Mosevangen og til en række virksomheder syd for Mosevangen ad tilslutningsvejene netop vest for broen vil skulle ændres. Det vil være en mulighed at lukke adgangsvejen fra virksomheden Gjøl til Mosevangen, da man vil kunne få vejadgang til østsiden af irksomheden fra rundkørslen og parkeringsplads nord for virksomheden. Det må dog forventes at virksomheden vil kræve kompensation for lukning af adgangsvejen (dette er ikke medtaget i anlægsoverslaget). Når den nye vej skal sænkes, vil det medføre at adgangsvejen vest for banen til virksomhederne langs Hobrovej ligeledes skal sænkes. Det vil betyde, at der på

20 20/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR samme måde som ovenfor beskrevet, skal etableres tætte konstruktioner til at modstå grundvandet og til at tage niveauforskelle. De nødvendige konstruktioner og niveauforskellene vil betyde at oversigtsforholdene i krydset vest for banen vil være dårlige. Udgiften til at tilvejebringe gode oversigtsforhold vil være store (vurderet til ca. 5 mio. kr.), da man vil skulle øge spændet på broen væsentligt. Dette er dog ikke medtaget i anlægsoverslaget. Figur 5-2 Facade af bro (nr ), Underføring af Mosevangen Endvidere er det eksisterende vejforløb fra Mosevangen vest for banen, under banen og videre ad Mosevangen øst for banen et trafikteknisk dårligt vejforløb pga. de forringende oversigtsforhold. Da erstatningsvejen har en væsentligt længere omvej end broløsningen, er der medregnet en cykel- og stitunnel i Dall Møllevej, som estimeres til ca. 5 mio. kr. da der formentlig skal tages højde for et højt grundvandsspejl. Det skal desuden bemærkes, at afstanden fra Hobrovej til krydsningen med banen er på grænsen til at det lader sig gøre med en ret linjeføring fra den eksisterende bro til tilslutningen med Hobrovej ved Marathonvej, men det forventes at det er gennemførligt indenfor Vejreglernes anbefalinger.

21 INPUT TIL HØRINGSSVAR 21/ Anlægsoverslag Der er herunder angivet et anlægsoverslag for forslaget, se Tabel 5-1. Det skal bemærkes, at det er valgt at anvende et korrektionstillæg på 50 %. Anlægsoverslag Mio. kr. Anlægsoverslag vej 14,5 Anlægsoverslag bro over vandløb 2,7 Anlægsoverslag tunnel under banen 12,0 Anlægsoverslag elevator 1,9 Nedlæggelse af overkørsel 0,8 Cykel- og gangtunnel 5,0 Areal- og rettighedserhvervelse 1,0 Konsulent (projektering/udbud/tilsyn) 4,5 12 % 50 % korrektionstillæg 21,2 Indeksregulering til prisniveau ,4 I alt 68,0 Tabel 5-1 Anlægsoverslag for erstatningsanlæg ved anvendelse af eksisterende underføring ved Mosevangen Dertil kommer omkostninger til omlægning af adgangsveje til virksomhederne i området. Til sammenligning er det fremlagte erstatningsanlæg i miljøredegørelsen, hvor erstatningsvejen føres over banen og tilsluttes Dall Møllevej og Hobrovej vest for banen prissat til 54 mio. kr.(prisniveau 2012). Der vil således være tale om en fordyrelse i forhold til den fremlagte løsning Trafikale forhold Erstatningsvejen er foreslået placeret i den nordlige del af Svenstrup, hvilket har betydning for beboerne særligt i den sydlige del af byen. Omvejen bliver ca. 2 km fra Svenstrup Station til øst for banen. Omvejen er derfor for stor til at udgøre et reelt alternativ. Med dette forslag vil det således være nødvendigt med en bynær løsning for cykeltrafikken, for at sikre en hensigtsmæssig løsning, da omvejen via erstatningsvejen nord om byen vil være for stor til at udgøre et reelt alternativ. Denne løsning er dog et tilvalg og er derfor ikke medtaget i anlægsoverslaget. Umiddelbart vurderes det ikke at være nødvendigt med et signalreguleret kryds. Trafiksikkerhedsmæssigt kan krydset evt. ombygges således, at Hobrovej kanaliseres med kantstenbegrænsede heller. Af hensyn til Aalborg Kommunes driftsafdeling anbefales det, at omklassificere Mosevangen, som i dag er privat fællesvej, til offentlig vej. Den formelle del vedr. en omklassificering forestås af kommunalbestyrelsen i Aalborg Kommune Arealforhold Dall Møllevej (sidevejen)/mosevangen skal udvides, hvilket vil betyde, at der skal eksproprieres en strimmel jord af landbrugs-/eng-/ og fredsskovarealer langs den eksisterende grusvej. Jorden fremstår i dag som hhv. mark i omdrift, udyrket en-

22 22/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR gområde og forholdsvis nyplantet fredsskov. Fredskovsarealet (del af matr.nr. 4b Nr. Svenstrup By, Svenstrup) er beliggende på den nordlige del af strækningen mellem banen og den foreslåede erstatningsvej. Erstatningsvejen vil umiddelbart ikke berøre nogen bygninger. Vejforløbet er i dag registeret som privat fællesvej, men vil skulle opgraderes og omklassificeres til offentlig vej Plan- og naturmæssige forhold Dall Møllevej (sidevejen) skal udvides for at kunne anvendes som erstatningsvej og vil dermed berøre 5 kortlagte naturområder beliggende langs vejen, samt Guldbækken. Alle naturtyperne er eng. To af områderne er værdisat som moderat på baggrund af forekomst af arter, primært planter og områdernes struktur, mens de tre øvrige områder er værdisat som ringe. Der er ikke registreret biotoptypiske arter, orkideer, sjældne planter eller bilag IV padder eller krybdyr i området omkring det tidligere løsningsforslag 1i screeningsrapporten. Området nord for dette vil skulle undersøges yderligere, hvis der arbejdes videre med ovenstående alternative løsningsforslag. De udyrkede arealer bør påvirkes mindst muligt, især arealer med moderat eller bedre naturværdi. Over alle græsmarker og enge i området er der registreret stor aktivitet af både sydog skimmelflagermus. Herudover benyttes Guldbækken som transportvej for vandflagermus, og enkelte jager også over den. Broen over Guldbækken udskiftes og der skal derfor tages hensyn til, at vandflagermus kan passerer under den, hvilket betyder en afstand på min. 2 m fra den gennemsnitlige vandspejlshøjde til undersiden af broen. Det frie areal under broen, både bredde og højde bør være størst muligt. Der findes et områder på begge sider af Dall Møllevej (sidevej) med vejledende registreret 3 eng, som vil blive berørt af løsningsforslaget. Herudover krydses Guldbækken, der ligeledes er beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. I henhold til naturbeskyttelseslovens (LBK nr. 933 af 24/09/2009) 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af udpegede vandløb og ferske enge, når disse enkeltvis eller tilsammen er større end m 2. Omkring Guldbækken findes en åbeskyttelseslinje, som krydses og som vejen er beliggende indenfor. I henhold til naturbeskyttelseslovens 16, må der ikke placeres bebyggelse og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha eller de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Langs Dall Møllevej (sidevej) og Mosevangen findes et areal med fredsskov som kan blive påvirket af udvidelsen af vejen. I henhold til skovlovens (LBK nr. 945 af 24/09/2009) 8 skal fredsskovpligtige arealer holdes bevokset med træer, der danner, eller som indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer.

23 INPUT TIL HØRINGSSVAR 23/49 Der findes et fredet sten- og jorddige langs Mosevangen, som kan blive påvirket, hvis vejen udvides. I henhold til Museumslovens 29a må der ikke ske tilstandsændringer af beskyttede sten- og jorddiger Vurdering af løsningsforslag Løsningsforslagets trafikal-, areal-, plan- og naturmæssige forhold er gennemgået og for at vurdere forslaget ses fordele og ulemper i Tabel 5-2. Fordele Udbygning af eksisterende vej og dermed mindre påvirkning af den omkringliggende natur end ved anlæggelse af helt nyt vejtrace Ingen boliger berøres, hverken mht. indbliksgener og ekspropriation. Billigste løsning Velfungerende tilslutning til Hobrovej Ulemper Erstatningsvejen er en omvej på ca. 2 km. Trafikteknisk dårligt vejforløb pga. forringede oversigtsforhold Forventet tilstandsændring af beskyttet sten- og jordgærde Påvirkning af adgangsforhold fra Mosevangen for virksomheder vest for banen. Tabel 5-2 Fordele og ulemper for erstatningsanlæg ved anvendelse af eksisterende underføring ved Mosevangen. 5.2 Høringssvar vedr. tunnelløsning/løsningsforslag 1 Som svar i forbindelse med den offentlige høring vedrørende erstatningsanlægget i Svenstrup, har en borger forslået en broløsning i stedet for den tidligere fremlagte og fravalgte tunnelløsning: "Løsningsforslag 1, Svenstrup" fra miljøredegørelsen (høringsudgaven fra januar 2012). COWI har i miljøredegørelsen (høringsudgaven fra januar 2012) undersøgt i alt fire mulige linjeføringer til erstatning for den eksisterende overkørsel af banen. I løsningsforslag 1 anlægges den nye vej fra Dall Møllevej og føres over Guldbækken. Herefter føres den nye vej under banen og tilsluttes Hobrovej. På grund af den korte afstand mellem banen og Hobrovej, kan vejen ikke føres langt nok ned under banen til, at lastbiler kan benytte vejen, hvorfor løsningen blev fravalgt i første omgang Linjeføring Som det fremgår af miljøredegørelsen er tunnelen foreslået med en linjeføring med et direkte forløb fra krydsningen med banen til tilslutningen med Hobrovej, omtrent ved Kirkestien. Ved Solbakkevej ligger Hobrovej ca. 1 m højere end banen. Denne højdeforskel er bestemt af en generel opmåling ved overflyvning og er derfor behæftet med en usikkerhed. Niveauforskellen mellem Hobrovej og oversiden af broen over banen vil være ca. 6 m. På grundlag af Vejreglernes krav til den maksimalt tilladelige hældningen af vejen, kan længden af vejstrækningen mellem Hobrovej og broen bestemmes. Det er ikke muligt at gennemføre den linjeføring, som tunnelen i "Løsningsforslag 1" har, hertil er afstanden mellem banen og Hobrovej for kort.

24 24/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Forslaget er derfor bearbejdet således, at tilslutningen til Hobrovej udføres med en s-kurve, der placeres nord for den foreslåede krydsning med banen, med tilslutning i krydset ved Solbakkevej. Figur 5-3 På baggrund af forslag om at udskifte tunnelforslag med en broløsning, er der skitseret en ny linjeføring Med den skitserede linjeføring, se Figur 5-3, tilsluttes den nye erstatningsvej det eksisterende kryds Hobrovej/Solbakkevej. Herefter slår erstatningsvejen et skarpt sving mod syd og løber parallelt med banen på en dæmning indtil der er opnået en tilstrækkelig højde til at krydse banen. Vejdæmningen etableres med skråningsanlæg 2 mod Hobrovej og med lodrette spunsvægge mod banen på den højeste del. Guldbækken og banen krydses på en samlet bro. Broen udformes som en in-situ støbt pladebro med en samlet længde på m. Udover banen og Guldbækken skal Dall Møllevej (sidevejen) krydses over niveau, da den nye vej fortsat forløber på en høj vejdæmning. Se afsnit Erstatningsvejen tilsluttes Dall Møllevej omtrent samme sted som det fremlagte "Løsningsforslag 1" i høring fra miljøredegørelsen. Den skitserede linjeføring medfører, at der, syd for erstatningsvejens tilslutning til det eksisterende kryds Hobrovej/Solbakkevej, skal eksproprieres to beboelsesejendomme og en oplagsplads langs Hobrovej. Der henvises til Figur Krydsning af Dall Møllevej/Mosevangen Med den skitserede linjeføring kan der enten etableres en ny bro, der fører erstatningsvejen over Dall Møllevej/Mosevangen, eller Dall Møllevej (sidevejen) kan lukkes og der sikres vejadgang ad Mosevangen.

25 INPUT TIL HØRINGSSVAR 25/49 Såfremt Dall Møllevej (sidevejen) lukkes af den nye erstatningsvej vil Dall Møllevej (sidevejen) fremover blive nedlagt. Den resterende del af Dall Møllevej, nord for den nye erstatningsvej fra og med nr. 15, og Mosevangen har forbindelse til Hobrovej via en underføring under banen ca. 1 km nord for den eksisterende overkørsel ved Dall Møllevej. Der er dog tale om en bro med en lav frihøjde på 3,05 m (afskiltet til 2,5 m), se Figur 5-4, hvilket er for lavt for f. eks lastbiler og redningskøretøjer. Alternativt kan broen udskiftes, sådan at den får en større frihøjde. Herved vil ejendommene på østsiden af den nye erstatningsvej have vejadgang via broen, der fører Mosevangen under banen. Da det er meget udgiftskrævende at udskifte broen, kan den resterende del af Dall Møllevej (nord for den nye erstatningsvej) forbindes med erstatningsvejen via en rampe, der etableres i det nuværende tracé for den del af Dall Møllevej, der ligger nord for erstatningsvejen. Dette vil dog indebære en ny bro over Guldbækken, da det ikke er muligt at få rampen så hurtigt ned i niveau, at det er muligt at benytte den eksisterende bro. Figur 5-4 Facade af bro (bro nr ), Underføring af Mosevangen Arealforhold Den foreslåede linjeføring vil berøre fem ejendomme/matrikler, udover bane- og kommunearealer. Øst for banen vil løsningen medføre delvis ekspropriation af landbrugs-/engarealer på to ejendomme - hvor jorden i dag fremstår som hhv. dyrket og udyrket engområde. Forslaget vil vest for banen medføre ekspropriation af to beboelsesejendomme samt en oplagringsplads i byzone.

26 26/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Naturmæssige forhold De naturmæssige forhold for hele området omkring Svenstrup er undersøgt i forbindelse med vurderingen af de fire løsningsforslag i screeningsrapporten fra november Disse undersøgelser vil blive anvendt til at vurdere det skitserede løsningsforslag. Den forslåede linjeføringer krydser 4 kortlagte naturområder, der alle er eng. Områderne er værdisat som moderat til ringe på baggrund af forekomst af arter, primært planter og områdets struktur. Udyrkede naturarealer bør påvirkes mindst muligt. Det gælder især arealer med moderat eller bedre naturværdi (N-88, N-91 og N92) se Figur 5-5. I henhold til naturbeskyttelseslovens (LBK nr. 933 af 24/09/2009) 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af søer over 100 m 2, udpegede vandløb, heder, moser, og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, når disse enkeltvis eller tilsammen er større end m 2. Figur 5-5 Naturværdi af de kortlagte naturområder omkring Svenstrup på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst (fra "Screening af overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup" fra d. 16. nov. 2010). Der er ikke registreret biotoptypiske arter, orkideer, sjældne planter eller bilag IV padder eller krybdyr i området for det nordlige løsningsforslag. I forhold til bilag IV arter, er der registreret stor aktivitet af både syd- og skimmelflagermus over alle græsmarker og enge i området. Herudover benyttes Guldbækken som transportvej for vandflagermus, og enkelte individer jager også over den. Der blev ikke fundet kolonier af flagermus i nogen af de træer, der risikerer fældning i forbindelse med de fire første løsningsforslag, men dette vil skulle undersøges nærmere i forhold til den nye erstatningsvej, for den del der ligger uden for det tidligere undersøgte område. Af hensyn til vandflagermus anbefales det at undgå endnu en vejføring henover Guldbækken. Alternativt bør man benytte/udskifte den gamle bro, sådan at flagermusene fortsat kun skal passere under én bro. Bygges der en ny bro, skal afstanden mellem den gennemsnitlige vandspejlshøjde i åen og broens underside være mindst

27 INPUT TIL HØRINGSSVAR 27/49 2 m for at sikre at færrest mulige dyr flyver over broen og dermed risikerer at blive ramt af biler Planforhold Der findes et større område med vejledende registreret 3 eng, der krydses af /inddrages af løsningsforslaget. Herudover krydses Guldbækken, der også er beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven. For at anlægge erstatningsvejen vil der skulle søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 for hhv. engarealerne og åen, samt fra vandløbsmyndighederne til at udskifte/anlægge en ny bro over Guldbækken. Omkring Guldbækken findes en å-beskyttelseslinje, som krydses. For at etablere erstatningsvejen i dette område skal der søges dispensation fra å-beskyttelseslinjen. Herudover krydser løsningsforslagene en overordnet rekreativ sti og en planlagt rekreativ sti, der skal forbinde de rekreative områder langs Guldbækken på tværs af banen, se Figur 5-6. Figur 5-6 Forslag til indsatser langs Hobrovej fra "Områdefornyelse i Svenstrup, Byfornyelsesprogram, Aalborg Kommune, Marts 2008" Anlægsoverslag Til sammenligning indeholder det fremlagte skitseforslag med en broløsning, hvor vejen tilsluttes ved krydset Hobrovej/Solbakkevej, to broer hhv. over bane/guldbæk, samt rampe fra ny vej til Dall Møllevej (sidevejen) eller en bro over Dall Møllevej (sidevejen), samt flere eksproprieringer. Uden at beregne den skitserede broløsning i detaljer, vil der således være tale om en fordyrelse af erstatningsvejen i forhold til den tidligere fremlagte løsning (se evt. beregnede prisoverslag for broløsninger i afsnit Anlægsoverslag) Vurdering af fordele og ulemper I Tabel 5-3 ses konsekvenser for den skitserede broløsning, i forhold til "Løsningsforslag 1".

28 28/49 INPUT TIL HØRINGSSVAR Konsekvenser Broløsning Foreslået broløsning Indbliksgener X - 2 Broer over Guldbækken - X Total ekspropriation af to boligejendomme - X Længste erstatningsvej - X Korteste erstatningsvej X Billigste erstatningsanlæg X - Dyreste erstatningsanlæg - X Ny vej gennem engareal X X Tabel 5-3 Vurdering af konsekvenser ved den skitserede broløsningi forhold til hovedforslaget i høring, broløsningen Konklusion Det skitserede forslag fravælges, da det er den dyreste løsning af de to sammenlignede løsningsforslag. Dette skyldes hovedsageligt, at løsningen vil betyde ekspropriation af flere matrikler, to broer hvoraf den ene bliver m lange. Det skitserede løsningsforslag fravælges desuden på grund af at løsningsforslaget har den længste erstatningsvej og omfatter en ekstra bro over Guldbækken. For skitserede broløsning gælder at den påvirker forekomster af vandflagermus ved Guldbækken. Området, hvor vejen anlægges er i kommuneplanen udlagt til rekreative- og naturmæssige formål med stiforbindelser. Desuden vil løsningsforslaget til en vis grad afskære en økologisk forbindelse langs Guldbækken. 5.3 Høringssvar nr. 6 Som svar i forbindelse med offentlig høring vedrørende erstatningsanlægget i Svenstrup har Svenstrup Samråd i høringssvar nr. 6 foreslået en løsning, der omfatter en erstatningsvej, som fra Dall Møllevej forløber mod nord og tilsluttes Hobrovej ved Skipper Clements vej. Erstatningsvejen føres over banen ved tilslutningen til Hobrovej. Løsningsforslaget er vist i Figur 5-7. COWI har i miljøredegørelsen (høringsudgaven fra januar 2012) undersøgt i alt fire mulige linjeføringer til erstatning for den eksisterende overkørsel af banen. Den af Svenstrup Samråd foreslåede tilslutning til Hobrovej ligger nordligere end den tidligere undersøgte nordligste linjeføring (løsningsforslag nr. 1 i screeningsrapporten). Banedanmark har bedt COWI gennemføre en vurdering af fordele og ulemper af forslaget fra Svenstrup Samråd. Herunder bearbejdes og skitseres forslaget og der angives et anlægsoverslag. Desuden undersøges miljø- og naturmæssige forhold på et overordnet niveau.

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Referat 08.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Der var ca. 65 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark, Aalborg byråd og Aalborg Kommune.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-062-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts Høringsnotat - Behandling af høringssvar, januar-marts Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg September 2012 ISBN: 978-87-7126-088-5 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Overkørsel 310-311 Ved nedlæggelse af disse overkørsler opgraderes en eksisterende markvej til privat fællesvej og den forlænges til en eksisterende

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Teknisk fagnotat

Anlægsbeskrivelse. - Teknisk fagnotat Anlægsbeskrivelse - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-060-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983

ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OMDISPENSA- TION EFTER OVERFRED- NINGSNÆVNETS KENDELSE AF 9. DECEMBER 1983 I FORBINDELSE MED OMLÆG- NING AF VASEVEJ Dato 2011-10-24

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND

KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring 'NDGÅET ] 2 4 OKT. 2013 * L( sbild Kommune Det Jyske Kommissanat Lyseng Allé I 8270 Højbjerg Telefon

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere