Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig."

Transkript

1 Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse handlen. Det er vigtigt at læse vejledningen igennem, inden man sælger, da det kan spare mange forsinkelser og misforståelser. Hele handelsprocessen består i alt af op imod 60 enkeltstående aktiviteter og strækker sig dermed typisk over 2 til 3 måneder fra start til slut. Processen er visualiseret i nedenstående skema og gennemgås mere detaljeret på de følgende sider. 1. Opstart og vurdering 2. Indstilling af køber Sælger starter processen ved at udfylde formular FH01 Begæring om salg Hermed er boligen opsagt og handlen startes. Vurdering af andel Sælger tager kontakt til vurderingsmand og træffer aftale om vurdering af andelen. Herefter udarbejdes vurderingsrapport og fremsendes til godkendelse af sælger. Udarbejdelse af salgsmateriale Når begæring om salg og godkendt vurderingsrapport foreligger skal andelen udbydes til salg på foreningens ventelister. Sælger kontakter viceværten og aftaler fremvisningstidspunkt samt evt. prisnedslag. Viceværten annoncerer herefter lejligheden til foreningens ventelister. 3. Købsaftale Udarbejdelse af købsaftale Administrator udarbejder aftale og sender den til sælger sammen med FH03 Afregningsinstruktion Fremvisning Lejligheden fremvises for interesserede købere på ventelisten. Interesseret køber på venteliste. En eller flere købere tilkendegiver at de er interesserede i at de er interesserede i at overtage andelen. Højst rangerende på venteliste bliver tilbudt andelen. Ingen interesserede købere på venteliste. Der er ingen på foreningens ventelister der ønsker at overtage andelen. Anvisningsretten overgår til andelshaver, som selv står for at finde køber. 4. Aftaleindgåelse Sælgers underskrift Sælger underskriver købsaftale og sender til køber. Købers underskrift Køber underskriver købsaftale og sender til administrator. Fortrydelsesfrist Købers fortrydelsesfrist udløber 6 dage efter aftaleindgåelse. Bestyrelsens underskrift Bestyrelsen underskriver købsaftale. Købssum indbetales Køber indbetaler senest 14 dage før overdragelse. 5. Overdragelse 6. Fejl og mangler Kontrol og medd. om overdragelse Administrator kontrollerer alle dokumenter og meddeler OK til overdragelse. Overdragelse og aflæsning Køber og sælger varetager selv overdragelsen. Der aflæses el, og gas og der meldes flytning til leverandør (vand og varme ordner administrator).sælger afleveres nøgler til køber. Fejl og mangler Inden 14 dage meddeler køber evt. fejl og mangler til administrator ved udfyldelse af anmodning om tilbageholdelse af købssum. Sælger accepterer krav fra køber Sælger accepterer ikke krav fra køber Kontrol af pant og garantier Administrator laver opslag i andelsbogen samt kontrollerer gamle garantier. 5. Afregning af provenu Afregning til parterne efter 14 dage Udbetaling til sælger, panthaver og evt. køber v. fejl og mangler. Afregning kan påbegyndes Sag lukkes Kopi af endelig aftale sendes til parterne. Bestyrelsens vurdering Bestyrelsen beslutter evt. ny maksimalpris. Revurdering af maksimalpris Tvistbeløb reserveres. Vurderingsmand revurderer og sender indstilling til bestyrelsen.

2 1. del Opstart og vurdering Når en andelshaver ønsker at sælge, skal andelshaveren udfylde formularen FH01 Begæring om salg af andelsbolig. Formularen kan rekvireres hos og indsendes til Administrationshuset eller udfyldes elektronisk på Det er ikke nok blot at henvende sig telefonisk eller personligt til bestyrelsen eller til Administrationshuset. Begæringen indeholder en række oplysninger til brug for salget. Det er derfor vigtigt, at begæringen er udfyldt korrekt, da det ellers vil kunne forsinke hele salgsprocessen. Det er især vigtigt, at -adresse og telefonnummer er korrekt, og at andelshaveren i salgsperioden kontrollerer sin og almindelige post dagligt. Der sker ikke noget i relation til salget, før begæringen er modtaget. Hvis begæringen er ufuldstændig, får sælger besked om dette, således at den kan blive suppleret med de nødvendige oplysninger. Begæringen skal ikke underskrives af andelshaver, og andelshaver forpligter sig ikke til at sælge ved at udfylde formularen. Dette sker først ved aftaleindgåelsen. Andelshaveren skal dog være opmærksom på at hvis salget senere trækkes tilbage, vil andelshaveren skulle betale overdragelsesgebyr samt honorar for vurderingsrapport. I begæringen skal det anføres at lejligheden ønskes vurderet. Andelshaver tager selv kontakt til foreningens vurderingsmand og aftaler tidspunkt for besigtigelse. Kontaktoplysninger til vurderingsmand findes på sidste side af denne vejledning. Udgiften til vurdering deles af køber og sælger, berigtigelsen afholdes 100 % af køber. Når vurderingsrapporten er udarbejdet sendes denne til godkendelse hos sælger. Sælger retter herefter henvendelse til vurderingsmand for godkendelse eller med evt. indsigelser til rapporten. Når evt. indsigelser er afklaret og sælger har godkendt vurderingsrapporten, sender vurderingsmanden denne til administrator og bestyrelse. Alt i alt må opstart og vurdering forventes at tage 2-3 uger hvis ikke der er uenigheder omkring vurderingen. 2. del Indstilling af ny andelshaver Når administrator og bestyrelse har modtaget begæring om salg og godkendt vurderingsrapport kan andelen sættes til salg på foreningens ventelister. Viceværten kontakter sælger for at aftale fremvisningstidspunkt og evt. prisnedsættelse, hvorefter administrator udarbejder salgsopslag til distribuering på ventelisterne. Ønsker andelshaver at sælge til familie eller samlever, eller er der tale om intern bytning, træder disse før ventelisterne. Information om anvisningsret kan findes i foreningens vedtægter 14. Fremvisning Tidligst én uge efter annoncering for ventelisterne afvikles fremvisning af lejligheden. Er sælger forhindret i at deltage i fremvisningen afleveres nøgle til viceværten. Interesserede på venteliste der er forhindret i at deltage i fremvisningen kan aftale alternativ fremvisning med viceværten. Fremvisningen er åben for alle interesserede købere. Skulle flere være interesserede i at overtage andelen til den fastsatte pris anvises således at, højst placerede på venteliste har førsteret til andelen og at, intern venteliste går forud for ekstern venteliste. Er der ingen interesserede købere på ventelisterne til den fastsatte pris, overgår anvisningsretten til andelshaver som herefter selv står for at finde køber til andelen. Det er således andelshaver selv, der står for den videre annoncering og fremvisning af andelen.

3 Køber fundet Interesserede købere skal udfylde blanket FH04 Ønske om køb af tilbudt andelsbolig, og fremsende til Administrationshuset. Formularen kan rekvireres hos og indsendes til Administrationshuset eller udfyldes elektronisk på Interessetilkendegivelsen er ikke bindende, idet det alene er købsaftalen, der er bindende for køber. Gennemførelse af ventelisteprocedure må forventes at tage 2-3 uger. 3. del Købsaftale Når køber er kendt, kan administrator udarbejde en overdragelsesaftale. Det er som udgangspunkt sælger, der fastlægger overtagelsesdagen, men den fastsættes ikke tidligere end fire uger til den 1. eller 15. i måneden. Både administrator og bestyrelse kommer ofte under et betydeligt pres for en hurtigere overtagelse, men generelt kan de fire uger ikke fraviges. Dette skyldes bl.a. at: 1.Der skal være tid til at kontrollere alle de ovenstående forhold om anvisning og 2.bestyrelsen skal have tid til at forholde sig til køber. 3.Købsaftalen skal udarbejdes og købesummen beregnes. 4.Aftalen skal godkendes af bestyrelsen. 5.Aftalen skal underskrives af begge parter. 6.Køber skal have sin finansiering på plads, og med de priser der handles til i dag skal køber have god tid til dette. 7.Købesummen skal være indbetalt 14 dage før overtagelse. 8.Fortrydelsesretten på 6 dage skal være udløbet, inden overtagelsesdagen. 9.Administrator skal kontrollere at alle ovenstående forhold er på plads inden overtagelsen. Disse aktiviteter kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed for alle parter gennemføres på under fire uger. Samtidig skal køber også have rimelige muligheder for at tilrettelægge sin overtagelse af andelen. 4. del - Aftaleindgåelse Underskrivelse Når købsaftalen er udarbejdet fremsendes denne til sælgers godkendelse og underskrift. Samtidig sendes aftalen i kopi til køber sammen med vurderingsrapporten, diverse foreningsdokumenter samt oplysning om købesummens størrelse og til hvilken konto den skal indbetales. Sammen med aftalen fremsendes til sælger formularen FH03 Afregningsinstruktion som skal bruges hvis sælger har givet pant i andelen eller der er noteret garanti eller transport på andelen. BEMÆRK: Hvis der er pant eller anden form for sikkerhed kan købesummen ikke blive udbetalt til sælger før FH03 Afregningsinstruktion foreligger udfyldt og underskrevet af panthaver og sælger. Der er derfor vigtigt at sælger allerede ved modtagelse af aftalen tager kontakt til panthaver/långiver og får blanketten underskrevet og indsendt til administrator. Ellers kan afregningen blive betydelig forsinket. Efter modtagelse af købsaftalen gennemgår sælger den grundigt, underskriver den og sender den videre direkte til køber. Købers adresse fremgår af aftalen. Når køber modtager aftalen, gennemgår køber aftalen grundigt, underskriver den og sender den til Administrator. Når Administrator har modtaget aftalen retur, sendes den til bestyrelsen for dennes accept og underskrift. Når administrator modtager aftalen retur, orienterer administrator eventuelt målerfirma om overdragelsen og bestiller måleraflæsning.

4 Fortrydelsesfrist Køber har en lovbestemt ret til at fortryde købet inden 6 dage fra aftaleindgåelsestidspunktet. Denne fortrydelsesfrist ses meget sjældent anvendt, men parterne og administrator skal være opmærksom på, at de 6 dage er gået før overdragelsen finder sted. Købesummens betaling og afregning Købesummen skal iflg. loven indbetales til foreningen, og det skal i praksis ske ved overførsel til foreningens konto. Købesummen skal indbetales senest 14 dage før overtagelsesdagen. Det er vigtigt at indbetalingen sker efter de anvisninger, som køber har modtaget sammen med kopien af købsaftalen. Hvis ikke anvisningerne følges, kan det betyde, at registreringen forsinkes, og køber derfor ikke kan få udleveret nøglen på overtagelsesdagen. 5. del - Overdragelse Når Administrationshuset har modtaget og registreret indbetalingen, købsaftalen er underskrevet af parterne og fortrydelsesfristen er udløbet, modtager sælger og bestyrelse, en mail med oplysning om, at nøglen kan udleveres. Hvis sælger udleverer nøgle til køber, inden sælger har fået denne meddelelse, sker dette på sælgers eget ansvar. Vaskekort må ikke videregives til køber. Køber bestiller selv nyt vaskekort hos administrator. Køber og sælger aftaler selv nærmere vedrørende den fysiske overtagelse af lejligheden. I mangel på anden aftale sker overdragelsen på overtagelsesdagen kl , hvor lejligheden og evt. tilhørende lofts- og kælderrum afleveres i rengjort og ryddeliggjort stand. Manglende rydning af lejligheden eller lofts-/kælderrum kan foretages af køber for sælgers regning. Det påhviler sælger at sørge for aflæsning af de forskellige forbrugsmålere (el og vand) og rapportering af aflæsningsdata til forsyningsselskaberne. Aflæsning af varmemålere er bestilt af administrator. Hvis der ikke sker aflæsning af varmemålere på overtagelsesdagen, skal parterne være opmærksomme på, at det igangværende varmeår bliver fordelt forholdsmæssigt mellem parterne. Køber hæfter under alle omstændigheder for varmeforbrug i hele varmeregnskabsåret, idet køber står som ejer af lejligheden på det tidspunkt hvor varmeregnskabet foreligger, og det er i den forbindelse købers og ikke foreningens problem, hvis sælger ikke betaler en eventuel efterregning for varme. Efter overtagelsen har køber 14 dage til at gøre eventuelle mangler gældende. 6. del - Afklaring af evt. mangler Hvis køber på overtagelsesdagen eller umiddelbart efter denne ønsker at rette mangelskrav imod sælger, har køber mulighed for at rejse et sådan krav via foreningen og Administrationshuset. Køber skal være opmærksom på, at foreningen og Administrationshuset kun kan medvirke til dette, såfremt kravet rejses rettidigt og korrekt. Senest 14 dage efter overtagelsesdagen skal køber indlevere blanketten FH06 Anmodning om tilbageholdelse af købesum til Administrationshuset. Blanketten kan hentes på I blanketten skal køber oplyse om manglernes karakter og størrelsen af det beløb, som ønskes tilbageholdt. Hvis blanketten fremkommer senere, vil ordre til frigivelse af købesummen være afgivet, og Administrationshuset vil derfor være afskåret fra at tilbageholde et beløb. Når blanketten er modtaget, vil Administrationshuset tilbageholde det ønskede beløb med tillæg af de forventede omkostninger til tillægsvurdering og ekspedition. Der sker ikke i den forbindelse nogen prøvelse af om kravet er berettiget, men køber skriver under på, at køber påtager sig det fulde ansvar i forhold til sælger, herunder ansvaret for at betale erstatning for det rentetab, som sælger måtte lide, såfremt det viser sig uberettiget at tilbageholde beløbet. Samtidig fremsender Administrationshuset en kopi af blanketten til sælger med oplysning om, at sælger kan vælge at anerkende kravet. I så fald bliver det ønskede beløb afregnet overfor køber, mens sælger modtager det

5 tilbageholdte beløb til dækning af forventede omkostninger, og sagen afsluttes. Hvis sælger protesterer, eller hvis sælger undlader at besvare henvendelser, retter køber henvendelse til vurderingsmanden og beder ham om at vurdere mangelskravet. Såfremt vurderingsmanden herefter fremkommer med en tillægsvurdering, der indebærer at maksimalprisen må nedsættes som følge af mangelskravet, vil bestyrelsen blive orienteret om dette og bedt om at beslutte om kravet og vurderingsmandens indstilling giver anledning til at justere maksimalprisen. Fastsætter bestyrelsen en ny maksimalpris, afregner administrator parterne efter denne nye pris og sagen er fra foreningens og administrators side afsluttet. Omkostningerne til behandling af mangelskravet vil blive fordelt ligeligt mellem køber og sælger. BEMÆRK: Det understreges, at der ikke er tale om et endeligt opgør mellem parterne, og det står således både køber og sælger frit for at rejse krav imod hinanden ved de civile domstole. Foreningens og Administrationshusets mangelshåndtering har alene til formål at sikre at foreningens bestyrelse, i det omfang det er muligt, sikrer sig, at lovens regler om maksimalpriser bliver overholdt. Helt overordnet er det i øvrigt en sag mellem køber og sælger. BEMÆRK: I forbindelse med købers overvejelser om at gøre at mangelkrav gældende skal det pointeres, at det er forbundet med betydelige omkostninger at rejse et sådant krav, og at disse omkostninger foreløbig skal bæres af køber. Behandling af mangelkrav vil typisk koste 700 til kr. Såfremt kravet efterfølgende viser sig uberettiget, vil køber skulle bære omkostningerne. Endelig skal køber være opmærksom på, at kun krav af en vis størrelse behandles. Ved handel med fast ejendom arbejder domstolene med en bagatelgrænse på kr. pr. enkeltstående forhold. I forbindelse med handelen af andelsboliger vil Administrationen typisk ikke behandle enkeltstående forhold under kr. Med enkelte undtagelser er danske andelsboliger ældre og slidte boliger og de overtages som sådan. Ejendommens og lejlighedernes generelle stand er reflekteret i den vurdering der ligger til grund for andelsværdien. Andelsboligen overtages således normalt ikke som nyistandsat eller på anden måde perfekt lejlighed. Er der en ridse i væggen, et dørhåndtag der mangler, en stikkontakt der sidder løs eller lignende, er der tale om normal slid eller ting som falder under bagatelgrænsen. Relevante mangler er forhold som ulovlige installationer, mangler der var skjult ved vurderingen eller større skader som er påført ifm. flytningen. 7. del Afregning af provenu Umiddelbart efter overtagelsesdagen og inden ekspedition af evt. adkomsterklæring til køber, kontrollerer Administrator andelsboligbogen for hæftelser. Når fristen for indgivelse af mangelkrav er udløbet eller evt. mangelspørgsmål er afklaret, kan afregning iværksættes. Afregning vil, hvis al dokumentation er på plads, ske 2-3 uger efter overdragelsen. Såfremt lejligheden er ubehæftet, bliver salgsprovenuet afregnet til den konto, der er oplyst i salgsbegæringen, afleveret af sælger ved handelens start. Såfremt lejligheden er behæftet, skal administrator tillige modtage blanketten FH03 Afregningsinstruktion. I denne blanket indestår sælgers pengeinstitut for aflysning af nærmere bestemte hæftelser. Hvis alle tinglyste hæftelser er nævnt i blanketten, vil afregning ske til den konto, der er oplyst i blanketten. Administrator beregner et særskilt gebyr for at sikre, at lejligheden leveres gældfri. Såfremt lejligheden er behæftet og administrator ikke modtager den pågældende blanket, vil der ikke kunne ske afregning, førend panthæftelserne er slettet fra tingbogen. Hvis ikke sælger tager initiativ til dette, vil administrator sørge for, at hæftelserne bliver indfriet og slettet. Dette sker for sælgers regning, og sælger betaler for det hermed forbundne arbejde efter medgået tid. Afregning sker under alle omstændigheder først 14 dage efter overtagelsesdagen, idet der skal være mulighed for at kontrollere tingbogen, ligesom køber skal have mulighed for at komme med mangelsindsigelser.

6 Links og kontaktoplysninger Administrator, Nadja D. Walker: Tlf.: mail: - Enghaveplads 13, 1670 Kbh. V - Vurderingsmand, Henrik Lind: Tlf.: mail: - Vesterbrogade 124 B, 1620 Kbh. V - Bestyrelsen, A/B Humlegaarden: mail: - Sigerstedgade 8-10 Kld., 1729 Kbh. V - Vicevært: Tlf.: mail:

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægterne omfatter 1-35 inkl. bilag 1. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Humlebjerg. Foreningens hjemsted er i Fredensborg

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere