Tidlig indsats og nytteværdi Får vi nok ud af indsatserne på velfærdsområdet? Inspirationsoplæg d. 13. maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig indsats og nytteværdi Får vi nok ud af indsatserne på velfærdsområdet? Inspirationsoplæg d. 13. maj 2016"

Transkript

1 Tidlig indsats og nytteværdi Får vi nok ud af indsatserne på velfærdsområdet? Inspirationsoplæg d. 13. maj 2016

2 Baggrund Voksenudredningsmetoden Børnehandicapmetoden Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Ny voksenlovgivning Ny socialreform Grundlaget for et nyt tilsyn Evaluering af BPA Resultatdokumentation på børneområdet Forebyggelseskommuner Udsatte familier Familiecentre i Grønland God sagsbehandling på ældreområdet Arbejdsevnemetode Integreret indsats for sindslidende med misbrug Styrket indsats i udsatte boligområder Traumatiserede flygtninge Opsporing af unge i bandegrupperinger Faglig ledelse på børneområdet Kommunale plejefamilier Ny vederlagsmodel Netværk på plejefamilieområdet Potentialet ved velfærdsteknologi Faglige kvalitetsoplysninger Nationalt koncept for brugertilfredshed Analyse af botilbud Og mange kommunale analyser.. 2 Inspirationsmøde vedrørende digitalisering af velfærdsområdet 2015 Deloitte

3 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Tandplejens rolle i dag 4. Kan man måle, om det nytter? 5. Et eksempel på at det kan lade sig gøre og at det nytter 6. Hvad kan kommunerne gøre og hvad kan I gøre fremadrettet? Deloitte

4 Får vi nok ud af vores indsatser på velfærdsområdet? Det korte svar: Vi ikke ved nok om, hvad der kommer ud af indsatserne og om vi kunne have fået mere for de samme penge ved at gøre noget andet. Praktisk, anvendelsesorienteret tilgang til at opgøre nytteværdien af de sociale indsatser både de økonomiske effekter og de kvalitative velfærdsvirkninger. Og hvordan denne viden kan bruges til at styrke og udvikle området. 4 Inspirationsmøde vedrørende digitalisering af velfærdsområdet

5 Udfordringerne

6 2. Udfordringerne Høje udgifter manglende viden Over 40 milliarder bruges hvert år på udsatte børn, handicappede og voksne med sociale problemer under 10 pct. bruges på evidensbaserede metoder Udbredt mangel på viden om, hvad der virker og bedste viden bruges ikke Manglende viden om hvad der kommer ud af indsatserne Manglende langt sigte ift. gevinster og risiko Mangler samlet overblik over de dyreste borgere, der går på tværs og koordination af indsatsen for disse 2016 Deloitte

7 En udsat families kontakter med kommunen De voksne Jobcenter Jobtræning Misbrugskonsulent Ledsagerordning Mentor Aktivitetstilbud Bostøtte Botilbud Læge Tandlæge Psykolog Råd og vejledning Åbne tilbud Konsulenter Familierådgiver Støttekontaktperson Særlige dagtilbud Aflastningssted UU-vejleder Fritidstilbud Børnene/de unge Mentor Plejefamilie Opholdssteder Sundhedsplejerske Skoletandlæge Skolelærere Skolepsykolog Pædagoger Tale/hørepædagog 2015 Deloitte 7

8 Spørgsmål til jer:? Er der et hensigtsmæssigt samarbejde om tilrettelæggelsen af indsatsen for udsatte børn på tværs af forvaltningsområder i kommunen? 2015 Deloitte 8

9 Hensigtsmæssigt samarbejde? Der er et hensigtsmæssigt samarbejde om tilrettelæggelsen af indsatsen på tværs af forvaltningsområder 20% 18% 20% 62% I høj grad I nogen grad I mindre grad 2015 Deloitte 9

10 Udfordringerne Høje udgifter manglende viden Manglende prioritering Vi stopper sjældent ydelserne eller følger op på mål og effekter Rammestyrede ydelser betyder i praksis ofte manglende styring og viden Bedre til at finde på nye indsatser end at kassere de mindre virksomme indsatser Forskellige fokus i lovgivningerne Rammelovgivning på socialområdet og masser af inspirationsmetoder Mangler den kreative paragraf 2016 Deloitte 10

11 Spørgsmål til jer:? Bruger I den løbende opfølgning på jeres område til læring og udvikling af kvaliteten i indsatsen for udsatte børn? 2015 Deloitte 11

12 Opfølgning bruges til udvikling? Vi bruger opfølgningen på mit område til læring og udvikling i kvaliteten af opgaveløsningen 31% 4% 16% 31% 49% I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke 2015 Deloitte 12

13 Spørgsmål til jer:? Følger kommunen systematisk op på effekterne af de indsatser, der sættes i værk for udsatte børn - herunder tandplejen? 2015 Deloitte 13

14 Systematisk opfølgning på effekter? Vi følger systematisk op på effekterne af de indsatser, der sættes i værk på området 29% 12% 29% 59% I høj grad I nogen grad I mindre grad 2015 Deloitte 14

15 Udfordringerne Kerneårsager Fagkulturer Ledelse Systemer og data Organisering Deloitte

16 2. Udfordringerne kultur og fokus hos medarbejderne Rammesættende stil Tydelighed Afstemme forventninger Tilknyttende stil Samarbejde Kendskab til borger Inspirerende stil Håb Motivation Problemløsende stil Overskud Handling Inddragende stil Temposættende stil Udviklende stil Rådgivende stil Selvindsigt Resultat Kompetence Indsigt Medansvar Ambitioner Ansvarlighed Forståelse for sammenhænge Deloitte

17 Tandplejens rolle i dag

18 Kort om baggrund for spørgeskemaundersøgelsen Formål At belyse tandplejens rolle i den tidlige indsats for udsatte børn og unge: Der sættes ofte sent ind med store konsekvenser for børnene og de unge Kommunerne arbejder i stigende grad med at sikre en tidlig indsats Tandplejen involveres i varierende grad i den tidlige indsats på trods af, at tandplejen ofte ser udfordringerne tidligt Deltagere 75% af deltagerne på årsmødet i dag har besvaret spørgeskemaet, herunder: Ledere af de kommunale tandplejer, distriktstandlæger/-ledere, områdeledere, centerchefer mv. Langt størstedelen har mere end 10 års erfaring inden for tandplejeområdet 2016 Deloitte 18

19 Organisering af tandplejen i kommunerne Tandplejen er vidt forskelligt organiseret på tværs af kommunerne, herunder i: Børne- og Ungeforvaltningen (~ halvdelen) Sundhedsforvaltningen (~ en fjerdedel) Socialforvaltningen (~ en femtedel) Der er ligeledes kommuner, hvor: Tandplejen er placeret i flere forskellige forvaltninger Der er etableret en centerstruktur 2016 Deloitte 19

20 Behandlingstyper ydet i kommunerne Kommunerne yder i varierende grad forskellige typer af behandlinger: Tandpleje for børn og unge 100% Omsorgstandpleje Specialtandpleje 59% 86% Omkring femtedel af kommunerne yder alle fire typer behandlinger Tandpleje for socialt udsatte 20% 2016 Deloitte 20

21 Tandplejens rolle i den tidlige indsats og forebyggelse på børne- og ungeområdet 2016 Deloitte 21

22 Kendskab til tandplejens rolle og klarhed om, hvor man skal henvende sig Forvaltningen har et godt kendskab til tandplejens rolle i tidlig indsats og forebyggelse Vi i tandplejen ved, hvem vi kan henvende os til, hvis vi har en bekymring for et barn 1% 11% 9% Helt enig 31% Delvist enig 1% 1%1% 4% 9% 20% 59%* Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 92%* 28% Ved ikke 83% *Angiver andel helt eller delvist enige 2016 Deloitte 22

23 Aktiv involvering af tandplejen Tandplejen involveres aktivt i den tidlige indsats på børne- og ungeområdet Tandplejen indgår aktivt i tandbehandlingen af socialt udsatte grupper i kommunen 12% 4% Helt enig 29% Delvist enig 23% 2% 31% 11% 52%* Hverken enig eller uenig Delvist uenig 48%* Helt uenig 13% 20% 23% Ved ikke 13% 17% *Angiver andel helt eller delvist enige 2016 Deloitte 23

24 Samarbejde og procedurer for involvering Kommunens organisering fremmer samarbejdet om tidlig indsats og forebyggelse på børneområdet Der er faste procedurer for involvering af tandplejen i det forebyggende arbejde 12% 18% 3% 8% Helt enig 59%* 33% Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig 9% 20% 8% 3% 60%* 38% 26% Ved ikke 22% *Angiver andel helt eller delvist enige 2016 Deloitte 24

25 Udeblivelse fra tandlægebesøg som indikator Udeblivelse fra tandlægebesøg bruges som en indikator for at opspore udsatte børn i kommunen Vi i tandplejen indgiver underretninger, hvis børn flere gange udebliver fra tandbehandling 1% 7% 9% 7% Helt enig 78%* 42% Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig 21% 2% 2% 94%* 36% Helt uenig Ved ikke 73% *Angiver andel helt eller delvist enige 2016 Deloitte 25

26 Barrierer for en mere aktiv rolle for tandplejen i tidlig indsats og forebyggelse på børneområdet Størstedelen oplever, at der er barrierer i kommunen for at involvere tandplejen mere aktivt i den tidlige og forebyggende indsats Barrierer for en mere aktiv rolle er: Silotænkning og organisatorisk opdeling og adskillelse i forvaltningen Manglende viden om, hvordan tandplejen kan spille en aktiv rolle Fordomme, gamle vaner og traditioner for ikke at involvere tandplejen Manglende forståelse for det vi kan Manglende feedback gør det svært, at vurdere Tandplejens indsats på området Tandplejen er ofte usynlig og tænkes ikke ind i forebyggende indsatser I princippet ingen barrierer men vi skal tænkes ind 2016 Deloitte 26

27 Barrierer for en mere aktiv rolle for tandplejen i tidlig indsats og forebyggelse på børneområdet Øvrige barrierer for en mere aktiv rolle er: Mangel på ledelsesmæssigt fokus på potentialer for bidrag Travlhed og ressourcemangel i forvaltningen såvel som i tandplejen Bureaukratiske sagsgange At der ikke ledelsesmæssigt og organisatorisk er oplagte fora til den type indsatser Andre faggrupper tænker ikke social neglect ind i forhold til børn/unge med mange udeblivelser Der er travlt i socialafdelingerne Tavshedspligten 2016 Deloitte 27

28 Potentialer for en mere aktiv rolle for tandplejen i tidlig indsats og forebyggelse på børneområdet Langt størstedelen fremhæver, at tandplejen kan og ønsker at bidrage aktivt i den tidlige og forebyggende indsats på børneområdet Potentialer for en mere aktiv rolle er: Klarere procedurer for underretninger og forvaltningens svar på disse Styrket brug af tandsundhed og udeblivelse som indikatorer til opsporing Mere synlighed og kendskab til tandplejens rolle og potentialer for bidrag Ikke helt enighed om hvad tandplejens rolle bør være.. Tættere kontakt til Børne- og Familieområdet Klare linjer omkring, hvad der sker, når der bliver lavet en underretning Kendskab til tandplejens kompetencer 2016 Deloitte 28

29 Potentialer for en mere aktiv rolle for tandplejen i tidlig indsats og forebyggelse på børneområdet Øvrige potentialer for en mere aktiv rolle er: Involvering og inddragelse i den tidlige og forebyggende indsats i forvaltningen Samarbejde med forvaltningen i faste tværfaglige fora, netværksmøder mv. Kompetenceudvikling i tandplejen fx i form af redskaber til opsporing Mere åbent samarbejde med institutionerne om bekymringsbørn Personalet uddannes til og trænes i samtale med børn og forældre mhp at opspore/afklare mistrivsel Flere tværkommunale møder og styrket samarbejde 2016 Deloitte 29

30 Hvordan kan man højne kendskabet til tandplejens rolle og potentialet ift. tidlig opsporing?? Hvordan styrkes samarbejdet helt konkret? 2015 Deloitte 30

31 Kan man måle om det nytter?

32 Kan man måle, om det nytter? Det er muligt at måle. Guide Gennemføre måling af nytteværdi Bruge resultaterne til prioritering og udvikling - Men det kræver et grundlag Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Afgræns analysen og opstil indsatsteori Opstil indikatorer til at måle værdi Indhent data Gennemfør effektevaluering Beregn nytteværdi Præsentér resultaterne Deloitte

33 Måling af nytten af indsatserne Budgeteffekten af en socialfaglig indsats Alder Forskel i nettoudgifter(budgeteffekt) Nettoudgifter uden indsats Nettoudgifter med indsats 2015 Deloitte 33

34 Indblik i data forudsætning for at kende nytteværdi SROI-analyse : Overblik over situation Indsats og alternativ indsats udgifter potentiel effekt Hvert skridt kræver data 1,2 1 Mio. kr 0,8 0,6 0,4 0,2 Break even er sjældent kendt i dag derfor svært at investere 0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Andel af målgruppen, der opnår en direkte og varig effekt Udgifter Gevinster 2015 Deloitte 34

35 SROI kan gøres levende David 17 år Overblik over situation Indsats og alternativ indsats Udgifter Potentiel effekt Diagnosticeret med Aspergers Syndrom Folkeskole i specialtilbud Afgangsprøve i matematik og fysik ikke i de øvrige fag Svært ved at forstå sociale relationer og signaler Har det bedst med rutiner og konsistens Indsats 1: Botilbud, beskyttet beskæftigelse, førtidspension kr pr. år Indsats 2: Særlig udredning, Uddannelsesforløb, AspIT (3 år), bofællesskab med støtte kr i 3 år derefter mulig beskæftigelse Deloitte

36 Et eksempel på at det kan lade sig gøre og at det nytter

37 Baggrund og rammer for projektet Formål og fokus Tværgående Policyafsæt Kontanthjælpsreformen Alle mødes med klare krav og forventninger også udsatte familier Sætte ind overfor hele familiens problemer Større tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse for voksne Stabil tilknytning til skole, fritid m.m. for børn Særligt udsatte En/begge forældre får offentlig forsørgelse. Komplekse problemer i familien (social, helbred, beskæftigelse) Helhedstilgang Indsats på tværs af: Beskæftigelsesforvaltning/jobcenter Socialforvaltning Børn- og ungeforvaltning 2016 Deloitte 37

38 Baggrund og rammer for projektet Hvem er med? 10 kommuner deltager på tværs af hele landet I alt visiteret mere end 300 familier til projektet siden 2014 Det dækker over 448 voksne og 672 børn/unge, der - på nuværende tidspunkt - har modtaget en helhedsorienteret indsats Brøndby Hedensted Randers Kolding Thisted Assens Furesø Lolland Silkeborg Skive Deloitte 38

39 Elementer i den helhedsorienterede indsats Seks nøgleelementer Løbende opfølgning På mål, indsatser og effekter Tværgående forankring Politisk og administrativt Fælles redskaber Tværgående udredning og familieplan Inddragelse af civilsamfund Frivillige, virksomheder, netværk Inddragelse af fageksperter Sundhedskoordinator, psykolog, økonomirådgiver m.fl. Tværfagligt team Familiekoordinatorer, netværksmøder, mentorer, dialogværktøjer m.m Deloitte 39

40 Hvad måler vi på? Løbende opfølgning Løbende opfølgning på mange aspekter vedr. om familierne. Herunder: Beskæftigelse/uddannelse for de voksne Skolegang og fritidsinteresser/job for børnene Målgrupper Indsatser: Type, omfang, varighed Funktionsniveau og trivsel Samlede udgifter til familierne 2016 Deloitte 40

41 Hvem er familierne? Karakteristika for målgruppen Kontakt med flere forvaltninger 5-6 sagsbehandlere 8-15 indsatser Massivt overrepræsenteret ift. overførselsindkomster (mindre end 10 % i beskæftigelse/uddannelse) Væsentlig flere enlige forsørgere end på landsplan næsten alle kvinder Børnerige familier. Mange familier med flere end 2 børn Mange voksne har psykiske problemer særligt sindslidelser. Flere med kombination af fx angst og depression Børnene har ofte sociale problemer. Specialundervisning, en del med indad- eller udadreagerende adfærd 2016 Deloitte 41

42 Hvad sker der med indsatsen? Udfordringer og løsninger Mange eller mangel på udredninger intet samlet overblik Manglende fokus på kerneårsager/symptombehandling Overlappende indsatser og manglende overblik over den samlede støtte Silotænkning og kulturforskelle mellem forvaltninger Færre indgange og kontaktpunkter til kommunen bedre relation Færre, fokuserede indsatser Overblik og stabilitet fx ved bistand til oprydning i økonomien Kreative og enkle løsninger. Fx tandbehandling, enkeltbevillinger 2016 Deloitte 42

43 Familiernes udvikling Foreløbige tendenser store perspektiver. Det kan blive både billigere og bedre! Enkelte voksne i beskæftigelse, færre anbringelser Flere voksne i praktik, flere unge med fritidsjob og -interesser Trivsel hos de voksne + stabilitet i hjemmet = bedre trivsel hos børnene/de unge Udviklingen starter ved bedre trivsel og funktionsniveau for de voksne 2016 Deloitte 43

44 Hvad kan kommunerne gøre og hvad kan I gøre fremadrettet?

45 Det virker for borgerne når: Vi tør være ambitiøse og kritiske De voksne Børnene/de unge Vi tænker på tværs af serviceområder 27 % 23 % 17 % 11 % Vi tør måle, prioritere og lukke Vi tager udgangspunkt i borgernes motivaition 45 % 47 % 33 % 30 % 37 % 41 % Og det kan faktisk betale sig 23 % 25 % 4 % 8 % 13 % 18 % 1. måling 4. måling 1. måling 4. måling 2015 Deloitte

46 Hvad kan kommunerne gøre? Bidrage til at styrke fokus på opsporing og virkninger Styrk opfølgningen på andet end budgettet Styrk samarbejdet og se på tværs både i forhold til indsatser og resultater Forældres Forældres indkomst Forældres uddannelse Forældres uddannelsesniveau Kroniske sygdomme Kronisk sygdom Brug eksisterende data og viden Kriminalitet Brug data der også giver mening for dem, der skal dokumentere. Anbragt uden for for hjemmet Forældres beskæftigelse beskæftigelse 2015 Deloitte 46

47 Hvad kan I gøre? - I kan bidrage til at styrke opsporingen! - Sikre at forvaltningen er opmærksom på potentialet - Styrke kendskabet til tanplejens rolle ift. udsatte børn og familier - Faste procedurer for tilbagemeldinger på underretninger - Faste samarbejdsfora med mulighed for at drøfte bekymringsbørn - Stille viden og data til rådighed 2015 Deloitte 47

48 Mette Lindgaard Partner Om Deloitte Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Consulting med Deloittes kompetencer indenfor revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE?

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? DEBATMØDE KØF 2016 DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? Deltagere: Leif Sønderup,

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

VELKOMMEN TIL SESSION 4

VELKOMMEN TIL SESSION 4 SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BESKÆFTIGELSESTRÆF 16 VELKOMMEN TIL SESSION 4 De dyreste familier: Kan indsatsen blive bedre og billigere? SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BESKÆFTIGELSESTRÆF 16 Oplægsholdere

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Helhedsorienteret indsats for udsatte familier Helhedsorienteret indsats for udsatte familier Informationsmøde for kommuner Deloitte Consulting November 2013 Dagsorden Formål og baggrund for puljen Præsentation af projektbeskrivelse og krav til ansøgningerne

Læs mere

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer

Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer Helhedsorienteret indsats over for udsatte familier udvalgte erfaringer Ulf Hjelmar Forskningsprogramleder, ph.d. Nyborg 2. november 2017. 2 Indsatser der skal spille sammen Beskæftigelsesområdet Virksomhedspraktik

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Seniormanager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting Empowerment af borgere 1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

Forebyggelse og inklusion - hvad hæmmer og fremmer?

Forebyggelse og inklusion - hvad hæmmer og fremmer? Forebyggelse og inklusion - hvad hæmmer og fremmer? Maj 2013 Indhold 1. Rammen for oplægget 2. Forebyggelse og inklusion 3. Hvad er tendenserne? 4. Hvorfor er det svært? 5. Hvad kan der gøres? Indhold

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Februar 2014 Status og anbefalinger vedrørende den fremtidige drift 1 Baggrund og motivering for opdrag Deloittes opdrag Billund Kommune ønsker bistand til at

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse N O TAT Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse I projektet Udsatte børn i dagtilbud har deltagerne udviklet flere redskaber, der kan

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Forskningscenter for Evaluering (FCE), Aalborg Universitet Charlotte Hansen, Senior Manager, Deloitte

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier Erfaringer fra Projekt Familier på vej i hele organisationen Implementering af ny samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination i samarbejdet med udsatte familier Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere