Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015"

Transkript

1 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling Evalueringsdesign Datagrundlag for evalueringen 4 2. Konklusion 6 3. Implementering af forsøget Forsøgets udbredelse Den afviste lægebehandlings karakteristika Årsager til, at lægebehandling afvises Forsøgsordningens betydning for sagsforløbet og sagsbehandlingen i jobcentret 11 Delkonklusion 12 Inddragelse af klinisk funktion Delkonklusion Bilag A: Spørgeskema 17 Bilag B: Frafaldsanalyse 19 Kontakt Spørgsmål vedrørende denne evaluerings indhold kan stilles til: Andreas Nikolajsen, partner, tlf Christine Schmitz, manager, tlf Om Deloitte Consulting fra ide til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og den private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Consulting med Deloittes kompetencer indenfor revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Consulting Tlf Fax deloitte.dk Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Consulting Postboks København 2

3 1. Indledning Som led i sygedagpengereformen er der indført en toårig forsøgsordning, der giver borgerne mulighed for at afvise lægebehandling, uden at det får konsekvenser for ydelsen. Formålet med ordningen er at sikre, at borgere ikke skal føle sig presset til at tage imod en behandling, de ikke ønsker, fordi de ellers ville risikere at miste deres forsørgelsesgrundlag. 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling I bekendtgørelsen af lov om sygedagpenge (nr. 938) er det bekendtgjort, at forsøgsordningen med mulighed for at afvise lægebehandling gælder fra 1. juli 2014 til og med 30. juni Ordningen betyder, at sager, hvor borgere afviser lægebehandling, skal fremlægges for klinisk funktion, så den kan vurdere, om en anden behandling kan anbefales. Forsøget omfatter alene lægebehandling og ikke andre typer behandling eller indsatser, der tilbydes. Forsøgsordningen gælder udelukkende behandling foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin og giver således ikke mulighed for at afvise for eksempel genoptræning, behandling hos fysioterapeut og psykologsamtaler. Hvis en sag har været vurderet af klinisk funktion, kan det ikke tillægges betydning for borgerens ret til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, fleksjob eller førtidspension, at borgeren afviser at modtage lægebehandlingen. Det gælder også for den lægebehandling, klinisk funktion måtte have anbefalet. Afviser borgeren at få fremlagt sagen i klinisk funktion, kan kommunen beslutte, at ydelsen bortfalder. I vejledningen til loven (nr. 9042) er det uddybet, at forsøget begrænser sig til bortfald af ydelsen (jf. 21) og således ikke har indflydelse på anvendelsen af forlængelsesreglerne i 27. Det vil sige, at hvis forlængelsesbestemmelserne ikke er opfyldt, overgår borgeren til jobafklaringsforløb, uagtet at den manglende opfyldelse skyldes afslag på behandling. 1.2 Evalueringsdesign Evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling indgår som del af den samlede opstartsevaluering af sygedagpengereformen. Formålet med evalueringen af sygedagpengereformen er at afdække reformens opstart med særligt fokus på: Hvordan reformens elementer er blevet implementeret i jobcentrene, og om der er dele af reformen, der ikke er blevet implementeret efter hensigten? Om reformens elementer er blevet implementeret på en sådan måde, at de understøtter intentionerne bag reformen? Evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er gennemført som del af den samlede evaluering og er baseret på et udsnit af datagrundlaget for den samlede evaluering, jf. afsnit 1.3. Denne evalueringsrapport omhandler udelukkende forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling og kan således læses selvstændigt. 3

4 Evalueringsspørgsmål Formålet med evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er at belyse, hvordan ordningen er blevet anvendt i jobcentrene, og dermed danne udgangspunkt for beslutningen, om ordningen skal gøres permanent. Evalueringen dækker perioden fra forsøgets opstart den 1. juli 2014 til 1. november For at kunne belyse dette tager evalueringen udgangspunkt i følgende to overordnede evalueringsspørgsmål: 1. Hvordan er forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling blevet implementeret i jobcentrene? 2. Hvordan inddrages klinisk funktion i de sager, hvor en borger afviser lægebehandling? Det første evalueringsspørgsmål angående implementeringen af forsøget er blevet nedbrudt i yderligere fire analysespørgsmål: A. Hvor mange borgere har benyttet muligheden for at afvise lægebehandling? B. Hvilke typer lægebehandling afviser borgerne oftest? C. Hvad er årsagen til, at borgerne afviser lægebehandlingen? D. Hvilken betydning har forsøgsordningen for sagsforløbet og sagsbehandlingen i jobcentrene? Ovenstående evalueringsspørgsmål danner udgangspunkt for strukturen for evalueringsrapporten. I det efterfølgende afsnit (1.3) beskrives kort det anvendte datagrundlag for evalueringen, herefter følger evalueringens samlede konklusion (kapitel 2). I kapitel 3 analyseres implementeringen af forsøg, og rapporten afsluttes med en analyse af inddragelsen af klinisk funktion (kapitel 4). Evalueringen af forsøgsordningen har hovedsagelig fokus på, hvordan ordningen benyttes af borgere, der modtager sygedagpenge. Det skyldes, at evalueringen indgår som del af den samlede evaluering af sygedagpengereformen og dermed primært er baseret på et datagrundlag, der har til formål at belyse indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Der er imidlertid to punkter, hvor evalueringen også omfatter borgere, der har afvist behandling i forbindelse med andre ydelser end sygedagpenge. For det første dækker opgørelsen af antallet af borgere, der har benyttet muligheden for at afvise lægebehandling, samtlige relevante ydelser. Jobcentrene er således blevet bedt om at opgøre det samlede antal sager, de har haft i forsøgsperioden, uanset ydelsen. Det skal dog bemærkes, at det er blevet undersøgt, hvordan sagerne fordeler sig på de forskellige ydelser, og billedet er helt overvejende, at borgere på sygedagpenge udgør næsten samtlige sager, hvor lægebehandling er blevet afvist. For det andet er analysen af inddragelsen af klinisk funktion ikke kun begrænset til sager, der omhandler sygedagpenge, eftersom alle typer sager, hvor borgere har afvist lægebehandling, skal forelægges klinisk funktion. 1.3 Datagrundlag for evalueringen Datagrundlaget for evalueringsrapporten er baseret på tre forskellige dataindsamlingsmetoder. Der er 1) gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige jobcentre, 2) gennemført interview i seks særligt udvalgte jobcentre og gennemført telefoninterview med jobcentre, der har haft mange borgere, der har afvist lægebehandling og 3) gennemført et telefoninterview med klinisk funktion i hver af de fem regioner. I det følgende afsnit gennemgås de tre dataindsamlingsmetoder nærmere. Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentre Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige danske jobcentre. Eftersom spørgeskemaundersøgelsen også indgår som grundlag for den samlede evaluering af 4

5 sygedagpengereformen, er den konstrueret med henblik på at belyse samtlige relevante elementer i reformen i overensstemmelse med det overordnede design af den samlede evaluering. Den sidste del af spørgeskemaet omhandler forsøget med at afvise lægebehandling. Denne del er vedlagt i et bilag til denne rapport, se bilag A. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt elektronisk til alle landets jobcentre. 79 jobcentre har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 83. Der er gennemført en frafaldsanalyse ved at betragte svarprocenten og antallet af jobcentre fordelt på region, kommunestørrelse og jobcenterklynger på sygedagpengeområdet. Resultatet af frafaldsanalysen er vedlagt i bilag, se bilag B. Frafaldsanalysen viser, at der er opnået en høj svarprocent i alle fem regioner (mellem 73 og 100 procent), og at både små, mellemstore og store kommuner i høj grad har besvaret spørgeskemaet. Hertil skal det nævnes, at samtlige kommuner med et indbyggertal på over indbyggere har besvaret spørgeskemaet. Alle jobcenterklynger på nær klynge 1 er velrepræsenterede i besvarelserne. De kommuner, der ikke har besvaret skemaet i klynge 1, er fortrinsvis små ø-kommuner, hvor der kun er få indbyggere. Samlet set dækker de 79 jobcentre, der har besvaret spørgeskemaet, 87 procent af den danske befolkning1 og 86 procent af de sygedagpengeforløb, der var registreret i juli På baggrund af frafaldsanalysen vurderes det derfor, at besvarelserne giver et repræsentativt billede af situationen i de danske jobcentre. Interview med jobcentre Der er gennemført besøg i seks jobcentre. De seks jobcentre er udvalgt på baggrund af en stratificering, der tager hensyn til antal sygedagpengesager og deres gennemsnitlige varighed, kommunernes indbyggertal og den geografiske spredning. De seks udvalgte jobcentre er Ballerup, Esbjerg, Favrskov, Haderslev, Rebild og Roskilde. I hvert jobcenter er der gennemført et interview af en times varighed med jobcenterchefen og et fokusgruppe interview af halvanden times varighed med 2-3 sagsbehandlere, der sidder med sygedagpengesager, og teamlederen for sygedagpengeafdelingen. Herudover er der gennemført interview (enten fysisk eller via telefon) med den udførende enhed. I tillæg til besøgene i de seks jobcentre er der gennemført telefoninterview med de fem jobcentre, der i spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de har relativt mange borgere, der har afvist lægebehandling. Dette drejer sig om Furesø, Guldborgsund, Næstved, Vordingborg og Aabenraa. Disse jobcentre har alle angivet, at de har haft ti eller flere sager, hvor borgeren har afvist lægebehandling. Der er dog fortsat tale om et begrænset antal sager sammenholdt med det samlede antal sygedagpengesager. Samlet set har disse fem jobcentre omkring en tredjedel af det samlede antal sager i hele landet. Samtlige interview er gennemført som semistrukturerede interview, og der er udarbejdet spørgeguider specifikt til hver af de forskellige respondentgrupper. Telefoninterview med klinisk funktion Der er gennemført telefoninterview af halvanden times varighed med læger fra de kliniske funktioner i alle fem regioner. Formålet med disse interview er at afdække de kliniske funktioners erfaringer med forsøget. Interviewene er blevet gennemført som semistrukturerede interview med på forhånd udarbejdede spørgeguider. 1 Kilde: Danmarks Statistik. 2 Kilde: Jobindsats. 5

6 2. Konklusion Forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er en ordning, der estimeres at dække sager på sygedagpengeområdet på landsplan, siden ordningen begyndte 1. juli Godt halvdelen af jobcentrene tegner sig for de sager. I næsten halvdelen af jobcentrene er der således ingen borgere, der har benyttet sig af ordningen. Forsøgsordningen med mulighed for at afvise lægebehandling blev indført som del af sygedagpengereformen og giver borgerne ret til at afvise lægebehandling. Hvis en borger afviser lægebehandling, skal sagen fremlægges for klinisk funktion, så den kan vurdere, om en anden lægebehandling kan anbefales. Forsøget omfatter alene lægebehandling og ikke andre typer behandling eller indsatser, der tilbydes. Forsøgsordningen gælder udelukkende behandling foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin og giver således ikke mulighed for at afvise for eksempel genoptræning, behandling hos fysioterapeut og psykologsamtaler. Intentionen med forsøget er at sikre, at borgere ikke tager imod en lægebehandling, de ikke ønsker, fordi de ellers risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag. Det er samtidig intentionen, at der gøres en indsats for at finde en anden behandlingsmulighed, når borgeren afviser den oprindelig tilbudte lægebehandling. Klinisk funktion inddrages derfor med henblik på så vidt muligt at foreslå en alternativ lægebehandling i de forelagte sager. Evalueringen giver anledning til følgende konklusioner angående implementeringen af forsøgsordningen i jobcentrene og inddragelsen af klinisk funktion: På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt jobcentrene estimeres det samlede antal sager på landsplan at udgøre sager siden 1. juli 2014, svarende til mellem 0,02 og 0,03 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb i Det estimerede antal vedrører sager om sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, men sygedagpengemodtagerne udgør langt hovedparten af de borgere, der har benyttet sig af muligheden for at afvise lægebehandling. 46 procent af jobcentrene angiver, at de ikke siden ordningen trådte i kraft har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling. 45 procent af jobcentrene har haft 1-5 sager. Fem jobcentre angiver at have haft mere end ti sager. Der er dermed tale om en ordning, der har et mindre omfang, og som i begrænset omfang finder anvendelse i kommunerne. 89 procent af jobcentrene forventer, at antallet af sager vil være uændret i andet år af forsøgsperioden sammenlignet med første år af forsøgsperioden. De resterende 11 procent forventer et højere antal sager i andet år. Der er således blandt de fleste jobcentre en generel forventning om, at ordningen vil have samme omfang det kommende år, som den har i dag. Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og jobcentrene viser, at det typisk er følgende tre typer lægebehandling, der afvises af borgerne: medicinsk behandling mod psykiske lidelser, fx antidepressiva, rygoperationer, fx i forbindelse med diskusprolaps, og smertestillende medicinsk behandling, fx i forbindelse med kroniske lidelser. Interviewene bekræfter dermed, at de typer lægebehandling, der typisk afvises, i vidt omfang er de samme som oprindelig forventet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget. 6

7 Fire af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at de sager, hvor en borger benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere typisk ville have ført til, at jobcentret havde stoppet ydelsen. Tre af disse oplyser, at de tidligere for eksempel ville have stillet krav om, at borgeren skulle modtage antidepressiv eller smertestillende medicinsk behandling. Jobcentrenes oplysninger viser dermed, at ordningen har haft konkret betydning i forhold til de krav, som borgeren mødes af for at skulle medvirke til at blive rask. Ét jobcenter fremhæver desuden, at muligheden for at afvise lægebehandling er med til at fjerne en potentiel konflikt mellem borgeren og jobcentret, om borgeren skal modtage en uønsket lægebehandling. Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker grundlaget for at vurdere forlængelse ved revurderingstidspunktet. De to øvrige jobcentre peger på, at afvisning af lægebehandling kan have betydning for grundlaget for forlængelse, da stilstand eller manglende lægebehandling i enkelte tilfælde kan føre til, at der ikke foreligger grundlag for at afgøre, hvornår eller om borgeren bliver rask igen. Det betyder, at sygedagpengene ikke kan forlænges. Udsagnene fra de fem jobcentre peger dermed samlet set på, at grundlaget for at foretage forlængelse ved revurderingstidspunktet enten slet ikke eller kun i enkelte tilfælde påvirkes af, at borgeren har afvist lægebehandling. Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, peger på, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentrene. De to øvrige jobcentre peger på, at sagsbehandlingstiden i jobcentret kan blive påvirket af den tid, der forløber med sagsbehandlingsprocessen i klinisk funktion. De fem jobcentres vurdering af, om sagsbehandlingstiden påvirkes af, at borgeren afviser lægebehandling, skal dog ses i lyset af, at tre af de fem jobcentre meget sjældent eller aldrig inddrager klinisk funktion i sagerne. På baggrund af de fem kliniske funktioners angivelse af omfanget af sager, de har modtaget fra jobcentrene, fordi en borger har afvist lægebehandling, skønnes det samlede antal af disse sager, der på landsplan har været forelagt klinisk funktion siden 1. juli 2014, at udgøre cirka 100 sager. Blandt de jobcentre, der har haft mere end 10 sager, er praksis forskellig, i forhold til om sagerne forelægges klinisk funktion. I to af jobcentrene sendes sagerne altid til klinisk funktion. I de resterende tre jobcentre sendes sagerne aldrig eller meget sjældent til klinisk funktion. Det betyder set i lyset af at jobcentrene samlet set skønnes at have haft sager med borgere, der har afvist lægebehandling at mellem halvdelen og to tredjedele af sagerne forelægges for klinisk funktion. Inddragelse af klinisk funktion foregår dermed ikke fuldt ud som tilsigtet, så alle sager kommer forbi klinisk funktion. 62 procent af de jobcentre, der har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, skønner, at klinisk funktion sjældent eller aldrig foreslår en alternativ lægebehandling, mens 10 procent skønner, at dette altid eller ofte er tilfældet. Repræsentanter fra tre af de fem kliniske funktioner bekræfter, at de typisk ikke kan pege på et alternativ til den lægebehandling, som borgeren har afvist. Interviewene med de fem kliniske funktioner viser samlet set, at når klinisk funktion foreslår alternativ lægebehandling, er der ofte tale om følgende tre typer. Samtale med en professionel, fx en psykolog, som alternativ til medicinsk behandling mod psykiske lidelser. Genoptræning som alternativ til kirurgiske operationer. Behandling på smerteklinik eller mestringskurser som alternativ til smertestillende medicinsk behandling. Generelt er der stor variation på tværs af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen i, om borgerne accepterer den alternative lægebehandling. 47 procent af de jobcentre, der har haft mindst én sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, angiver, at borgerne altid eller ofte accepterer den alternative lægebehandling, mens 40 procent af jobcentre angiver, at dette sjældent eller aldrig er tilfældet. Der tegner sig således ikke et ensartet billede af, om borgerne typisk accepterer eller afviser den alternative lægebehandling. 7

8 3. Implementering af forsøget Forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er blevet anvendt i begrænset omfang. Det estimeres, at der i hele landet har været sager med borgere, der siden 1. juli 2014 har afvist lægebehandling. Forsøgsordningen har været anvendt i mere end halvdelen af jobcentrene, mens den anden halvdel af jobcentrene (46 procent) ikke har haft denne type sager. Det er ofte medicinsk behandling eller bestemte typer rygoperation, der afvises af borgerne. 3.1 Forsøgets udbredelse De 79 jobcentre, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen angående opstartsevalueringen af sygedagpengereformen, har angivet, at de tilsammen har haft sager med borgere, der har afvist lægebehandling, siden forsøgsordningens start 1. juli Som beskrevet i foregående afsnit udgør de indsamlede besvarelser næsten 90 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb, hvorfor det estimeres, at det samlede antal sager med borgere, der har afvist lægebehandling, udgør sager. Jobcentrene er blevet bedt om at angive det samlede antal sager, uanset om det har været i forbindelse med sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Ovenstående estimat dækker således samtlige typer sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, uanset ydelsen. Jobcentrene har dog også tilkendegivet, at de vurderer, at næsten samtlige af de sager, de har haft i forsøgsperioden, har været i forbindelse med sygedagpengemodtagere. De sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, skal holdes op mod det samlede antal sygedagpengeforløb. I hele 2014 var der lidt over sygedagpengeforløb, hvilket betyder, at borgerne har benyttet sig af muligheden for at afvise behandling i mellem 0,02 og 0,03 procent af forløbene. Det skal ydermere bemærkes, at forsøget på nuværende tidspunkt har løbet i en periode på lidt over et år. Figuren nedenfor viser omfanget af udbredelsen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling i jobcentrene. 3 Nogle jobcentre har ikke kunnet angive et præcist antal sager, hvorfor det samlede antal sager bliver et interval. 8

9 Figur 1: Antal jobcentre fordelt på antal sager, hvor en borger siden 1. juli 2014 har benyttet muligheden for at afvise lægebehandling 50% 46% 40% 34% 30% 20% 11% 8% 10% 0% Mere end 5 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 79 (heraf har 8 svaret ved ikke ). Som det fremgår af figuren, har knap halvdelen (46 procent) af jobcentrene angivet, at de ikke har haft en sag, hvor en borger i forsøgsperioden har benyttet muligheden for at afvise lægebehandling. En tredjedel af jobcentrene har haft 1-2 sager, 11 procent har haft 3-5 sager, og 8 procent af de deltagende jobcentre har angivet, at de har haft mere end fem sager, hvor en borger har afvist lægebehandling. Af de seks jobcentre, der har haft mere end fem sager, angiver fire, at de har haft ti sager, mens et enkelt jobcentre angiver, at det har haft 25 sager. Det skal bemærkes, at jobcentrene ikke fører egentlige opgørelser over antallet af sager, hvor en borger afviser lægebehandling, og der er således tale om et skøn over omfanget af sager. Det skal endvidere bemærkes, at det ikke er muligt at afgøre, om det forhold, at en del jobcentre ikke har haft nogen sager, skyldes, at disse jobcentre har været mindre opmærksomme på at implementere forsøgsordningen, eller at borgerne i disse kommuner ikke ønsker at benytte sig af muligheden for at afvise lægebehandling. Figur nedenfor viser, hvordan udbredelsen af forsøget fordeler sig geografisk. 9

10 Figur 2: Antal sager, hvor borgerne siden 1. juli 2014 har benyttet muligheden for at afvise lægebehandling, opdelt efter jobcentre : Mere end 5 : 3-5 : 1-2 :0 : Ved ikke/ikke svaret Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. Selvom der ikke kan observeres et tydeligt mønster i den geografiske fordeling af sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, ses det, at flertallet af de jobcentre, der angiver at have haft mere end fem sager, ligger i mindre kommuner såsom Guldborgsund, Vordingborg og Nyborg. Der er dog også nogle jobcentre i større kommuner, der angiver at have haft en del sager, såsom Næstved, Roskilde og Viborg. På de gennemførte besøg i de udvalgte jobcentre er der ligeledes blevet spurgt om vurderingen af udbredelsen af forsøg blandt jobcentercheferne, lederen af sygedagpengeafdelingen og sagsbehandlerne. Ingen af de besøgte jobcentre har haft en præcis opgørelse af antallet af sager, hvor en borger afviser lægebehandling. Samtlige besøgte jobcentre estimerer dog, at der er tale om ingen eller et meget begrænset antal sager. Figuren nedenfor viser jobcentrenes forventning til udviklingen i antal sager, hvor en borger afviser lægebehandling, i 2016 sammenlignet med Figur 3: Hvad er din forventning til udviklingen i antal borgere, der afviser lægebehandling, i 2016 sammenlignet med 2015? 11% Et højere antal sager 89% Et uændret antal sager Et lavere antal sager Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 79 (heraf har 16 svaret ved ikke ). 10

11 Langt hovedparten (89 procent) af jobcentrene forventer, at antallet af sager vil være uændret i 2016 sammenlignet med De resterende 11 procent, svarende til syv jobcentre, forventer et højere antal sager i Det skal bemærkes, at der ikke er sammenhæng mellem jobcentrenes forventning til udviklingen i antallet af sager i 2016 og antallet af sager, som jobcentrene har haft indtil nu. Det er altså ikke sådan, at de jobcentre, der angiver at have haft mere end fem sager indtil videre, også har en forventning om, at antallet af sager vil stige fremover. 3.2 Den afviste lægebehandlings karakteristika Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og de fem jobcentre, der har haft mere end ti sager, viser, at det er følgende tre typer lægebehandling, der typisk afvises af borgerne: Medicinsk behandling mod psykiske lidelser, fx antidepressiva. Rygoperationer, fx i forbindelse med diskusprolaps. Smertestillende medicinsk behandling, fx i forbindelse med kroniske lidelser. Der er således tale om behandlinger, der kan være forbundet med risiko for bivirkninger, eller operationer, hvor der er usikkerhed, om de vil afhjælpe den pågældende lidelse. Repræsentanterne fra de fem kliniske funktioner peger på, at de to førstnævnte af ovenstående behandlingstyper er de absolut hyppigst forekommende. 3.3 Årsager til, at lægebehandling afvises De fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, og samtlige fem kliniske funktioner er alle blevet spurgt om, hvad der er de typiske årsager til, at borgerne afviser lægebehandlingen. Årsagerne til, at borgerne afviser lægebehandlingen falder i tre forskellige kategorier. For det første nævner to af de fem kliniske funktioner, at lægebehandlingen ofte afvises, fordi borgerne selv vurderer, at den vil være for risikabel eller forbundet med for store bivirkninger, til at de ønsker at modtage den. For det andet nævner tre af fem kliniske funktioner og et af de adspurgte jobcentre, at der ofte er tale om sager, der er præget af en konfliktsituation. Det kan for eksempel være mellem jobcentret og borgeren, eventuelt inklusive en tredjepart. I disse sager peger respondenterne på, at borgernes afvisning af lægebehandlingen ikke skyldes selve lægebehandlingen, men mere skyldes den konflikt, der præger den konkrete sag. For det tredje nævner fire af de fem jobcentre, at de ikke kan se et mønster i årsagerne til, at borgerne afviser lægebehandlingen. Dette skyldes formentlig, enten at der ikke foretages systematisk opsamling på de enkelte sager i jobcentrene, eller at der er tale om sager, der er så forskellige, at det ikke er muligt at udlede noget konkret om årsagerne til, at lægebehandlingen afvises. 3.4 Forsøgsordningens betydning for sagsforløbet og sagsbehandlingen i jobcentret I dette afsnit analyseres de mulige konsekvenser af indførslen af forsøgsordningen med mulighed for at afvise lægebehandling for sagsforløbet og sagsbehandlingen i jobcentret. Analysen fokuseres på følgende tre spørgsmål: Har forsøgsordningen medført, at borgere, der tidligere ville have fået frataget deres ydelse, i dag fortsat har et forsørgelsesgrundlag? 11

12 Påvirker borgernes mulighed for at afvise lægebehandling forlængelsen af sygedagpengeforløbet ved revurderingstidspunktet? Medfører borgernes mulighed for at afvise lægebehandling forlængelse eller forsinkelse af sagsbehandlingen i jobcentrene? Sikring af borgernes forsørgelsesgrundlag Fire af de fem adspurgte jobcentre, der har haft mere end 10 sager, tilkendegiver, at de sager, hvor en borger i dag benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere ofte ville have ført til, at jobcentret havde stoppet ydelsen. Af disse fire jobcentre fremhæver især tre, at de tidligere ville have stillet krav om, at borgerne skulle modtage antidepressiv eller smertestillende medicinsk behandling, og at det netop er denne type lægebehandling, som borgerne afviser i dag. De adspurgte jobcentre er delte i vurderingen af, hvilken betydning muligheden for at afvise lægebehandling har i disse sager. Et jobcenter fremhæver, at muligheden for at afvise lægebehandling er med til at fjerne en potentiel konflikt mellem borgeren og jobcentret, om borgeren skulle modtage en uønsket lægebehandling. I disse tilfælde kan forsøget således understøtte en forbedret dialog mellem borgere og jobcentre og dermed skabe et bedre grundlag for en raskmelding. Revurdering af sagen Om muligheden for at afvise lægebehandling har påvirket grundlaget for at forlænge sygedagpengene ved revurderingstidspunktet er ligeledes blevet undersøgt. Tre af de fem adspurgte jobcentre, der har haft mere end 10 sager, peger på, at det ikke har betydning for muligheden for at forlænge sygedagpengene ved revurderingstidspunktet, at borgeren har afvist at modtage en given lægebehandling. Samtlige tre jobcentre nævner, at de ikke har haft sager, hvor en borgers afvisning af lægebehandling har påvirket forlængelsesmulighederne. Det viser, at disse borgere ofte fortsætter i jobafklaringsforløb, og at de ville have gjort det, uanset om de har afvist lægebehandling eller ej. I de resterende to jobcentre er vurderingen af betydningen for revurderingen lidt anderledes. Begge steder fremhæves det, at stilstand i lægebehandlingen eller manglende lægebehandling, som følge af at en borger har afvist lægebehandling, i enkelte tilfælde kan føre til, at sygedagpengene ikke bliver forlænget ved revurderingstidspunktet, da der ikke foreligger grundlag for at afgøre, hvornår eller om borgeren bliver rask igen. Begge jobcentre påpeger dog også, at det ikke vurderes at være et udbredt fænomen, at sygedagpengene ikke forlænges som følge af en afvist lægebehandling. Sagsbehandlingstiden i jobcentrene De fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, er desuden blevet spurgt, om borgernes muligheder for at afvise lægebehandling og dermed få forelagt sagen for klinisk funktion påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentret. To af de fem adspurgte jobcentre fremhæver, at det fører til en forlængelse af sagsbehandlingstiden, når en borger afviser lægebehandling. Begge jobcentre nævner, at de oplever, det er forbundet med ventetid at forelægge sagerne for klinisk funktion. Konkret nævner det ene jobcenter, at der går cirka otte uger, fra de sender sagen til klinisk funktion, til jobcentret modtager deres anbefaling, og at denne ventetid medfører en mindre intensiv indsats overfor borgerne. De øvrige tre jobcentre oplever ikke, at forsøgsordningen påvirker sagsbehandlingstiden. 3.5 Delkonklusion På baggrund af analysen kan der drages følgende konklusioner angående implementeringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling i jobcentrene: 12

13 På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt jobcentrene estimeres det samlede antal sager på landsplan at udgøre sager siden 1. juli 2014, svarende til mellem 0,02 og 0,03 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb i Det estimerede antal dækker borgere på sygedagpenge, i ressourceforløb, i fleksjob og på førtidspension, men sygedagpengemodtagerne udgør langt hovedparten af de borgere, der har benyttet sig af muligheden for at afvise lægebehandling. 46 procent af jobcentrene angiver, at de ikke siden ordningen trådte i kraft har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling. 45 procent af jobcentrene har haft 1-5 sager. Fem jobcentre angiver at have haft mere end ti sager. Der er dermed tale om en ordning, der har et mindre omfang, og som i begrænset omfang finder anvendelse i kommunerne. 89 procent af jobcentrene forventer, at antallet af sager vil være uændret i andet år af forsøgsperioden sammenlignet med første år af forsøgsperioden. De resterende 11 procent, forventer et højere antal sager i andet år. Der er således blandt de fleste jobcentre en generel forventning om, at ordningen vil have samme omfang det kommende år, som den har i dag. Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og de fem jobcentre, der har haft mere end ti sager, viser, at det typisk er følgende tre typer lægebehandling, der afvises af borgerne: medicinsk behandling mod psykiske lidelser, fx antidepressiva, rygoperationer, fx i forbindelse med diskusprolaps, og smertestillende medicinsk behandling, fx i forbindelse med kroniske lidelser. Interviewene bekræfter dermed, at de typer lægebehandling, der typisk afvises, i vidt omfang er de samme som oprindelig forventet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget. Fire af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at de sager, hvor en borger benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere typisk ville have ført til, at jobcentret havde stoppet ydelsen. Tre af de fem jobcentre oplyser, at de tidligere for eksempel ville have stillet krav om, at borgeren skulle modtage antidepressiv eller smertestillende medicinsk behandling. Jobcentrenes oplysninger viser dermed, at ordningen har haft konkret betydning i forhold til de krav, som borgeren mødes af for at skulle medvirke til at blive rask. Ét jobcenter fremhæver desuden, at muligheden for at afvise lægebehandling er med til at fjerne en potentiel konflikt mellem borgeren og jobcentret, om borgeren skal modtage en uønsket lægebehandling. Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker grundlaget for at vurdere forlængelse ved revurderingstidspunktet. De to øvrige jobcentre peger på, at afvisning af lægebehandling kan have betydning for grundlaget for forlængelse, da stilstand eller manglende lægebehandling i enkelte tilfælde kan føre til, at der ikke foreligger grundlag for at afgøre, hvornår eller om borgeren bliver rask igen. Det betyder, at sygedagpengene ikke kan forlænges. Udsagnene fra de fem jobcentre peger dermed samlet set på, at grundlaget for at foretage forlængelse ved revurderingstidspunktet enten slet ikke eller kun i enkelte tilfælde påvirkes af, at borgeren har afvist lægebehandling. Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, peger på, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentrene. De to øvrige jobcentre peger på, at sagsbehandlingstiden i jobcentret kan blive påvirket af den tid, der forløber med sagsbehandlingsprocessen i klinisk funktion. De fem jobcentres vurdering af, om sagsbehandlingstiden påvirkes af, at borgeren afviser lægebehandling, skal dog ses i lyset af, at tre af de fem jobcentre meget sjældent eller aldrig inddrager klinisk funktion i sagerne. 13

14 4. Inddragelse af klinisk funktion Klinisk funktion har samlet set behandlet omkring 100 sager om borgere, der siden 1. juli 2014 har afvist lægebehandling. Det betyder, at mellem halvdelen og to tredjedele af det samlede antal sager, som jobcentrene har haft, forelægges klinisk funktion. Der er forskel på jobcentrenes praksis i forhold til at inddrage klinisk funktion i disse sager. Nogle jobcentre inddrager altid klinisk funktion, mens andre sjældent eller aldrig gør det. Alle landets fem kliniske funktioner er også blevet spurgt om antallet af sager med borgere, der har afvist lægebehandling, som de har modtaget fra jobcentrene. Klinisk funktion i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland angiver alle, at de har modtaget et beskedent antal sager, henholdsvis 13, 10 og færre end 10. I Region Hovedstaden og Region Syddanmark har klinisk funktion modtaget et noget større antal, henholdsvis og 35. Ovenstående antal dækker samtlige sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, uanset den ydelse, borgeren modtager. Det skal dog bemærkes, at eftersom jobcentrene har tilkendegivet, at næsten samtlige af de sager, de har haft, omhandler borgere på sygedagpenge, kan det også sluttes, at langt hovedparten af de sager, der forelægges klinisk funktion, også må omhandle sygedagpengemodtagere. Samlet set har klinisk funktion således modtaget omkring 100 sager. Sammenholdt med det estimerede antal sager på , som jobcentrene har haft med borgere, der har afvist lægebehandling, ser det således ud til, at mellem halvdelen og to tredjedele af de sager, som jobcentrene modtager, forelægges klinisk funktion. De fem jobcentre, der har haft mere end ti sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, har forskellig praksis, i forhold til om sagerne forelægges klinisk funktion. I to af jobcentrene sendes sagerne altid til klinisk funktion. Disse jobcentre giver udtryk for, at de generelt har et velfungerende samarbejde med klinisk funktion, og et jobcenter fremhæver, at det er positivt, at klinisk funktion ofte involverer særlige lægefaglige kompetencer, at de har en mere helhedsorienteret tilgang til borgeren, og at de generelt er mere grundige end en sammenlignelig speciallæge. I de resterende tre jobcentre sendes sagerne aldrig eller meget sjældent til klinisk funktion. Jobcentrene begrunder den manglende fremsendelse af sagerne til kliniske funktion med, at klinisk funktion ofte ikke kan foreslå alternative lægebehandlinger i forhold til afviste lægebehandlinger, og at der er lang sagsbehandlingstid i klinisk funktion. Figuren nedenfor viser, i hvilket omfang jobcentrene vurderer, at klinisk funktion foreslår en alternativ lægebehandling, når de får forelagt en sag. 14

15 Figur 4: Hvor ofte vurderer du, at den kliniske funktion foreslår en alternativ lægebehandling, når den får forelagt en sag? 5% 5% 29% Altid 48% Ofte Engang imellem Sjældent 14% Aldrig Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 38 (heraf har 17 svaret ved ikke ). Jobcentre, der angiver ikke at have haft sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, er ikke med i denne opgørelse. 62 procent af de jobcentre, der har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, vurderer, at klinisk funktion sjældent eller aldrig foreslår en alternativ lægebehandling, mens kun 10 procent angiver, at dette altid eller ofte er tilfældet. Ovenstående understøttes til dels af interviewene med klinisk funktion. Repræsentanter fra tre af de fem kliniske funktioner påpeger selv, at de som oftest ikke kan pege på et alternativ til den lægebehandling, som borgeren i første omgang har afvist. Det fremhæves, at dette skyldes, at den behandler, der har foreslået den oprindelige lægebehandling, altid vil have overvejet alternative behandlingsmuligheder og drøftet dem med borgeren, inden borgeren afviser den foreslåede lægebehandling. Herudover påpeger fire af fem kliniske funktioner, at der i de konkrete sager i mindre grad vurderes at være brug for at pege på en alternativ lægebehandling. I stedet kan der være brug for at indgå i dialog med borgeren om, hvorfor den oprindelige lægebehandling i første omgang var blevet afvist, og hvordan lægebehandlingen eventuelt kunne tilrettelægges, så borgeren ville modtage den. Når klinisk funktion foreslår alternativ lægebehandling, er der ofte tale om følgende tre typer lægebehandling: Samtale med en professionel, fx en psykolog, som alternativ til medicinsk behandling mod psykiske lidelser. Genoptræning som alternativ til kirurgiske operationer. Behandling på smerteklinik eller mestringskurser som alternativ til smertestillende medicinsk behandling. Der er altså ofte tale om, at klinisk funktion foreslår forskellige former for konservativ behandling som alternativ til den afviste lægebehandling. Figuren nedenfor viser jobcentrenes vurdering af, hvor ofte en borger accepterer den alternative lægebehandling, som klinisk funktion foreslår. Figur 5: Hvor ofte vurderer du, at en borger accepterer den alternative behandlingsmulighed, som klinisk funktion foreslår? 20% 27% Altid Ofte 13% Engang imellem 33% Sjældent 7% Aldrig Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 38 (heraf har 23 svaret ved ikke ). Jobcentre, der angiver ikke at have haft sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, er ikke med i denne opgørelse. 15

16 Figuren viser umiddelbart ingen tydelige resultater i forhold til borgernes accept af den alternative lægebehandling. Der er cirka lige så mange jobcentre, der angiver, at borgerne altid eller ofte accepterer lægebehandlingen, som der er jobcentre, der angiver, at dette sjældent eller aldrig er tilfældet. 4.1 Delkonklusion På baggrund af den gennemførte analyse kan der drages følgende konklusioner angående inddragelse af klinisk funktion i sager, hvor en borger afviser lægebehandling: På baggrund af de fem kliniske funktioners angivelse af omfanget af sager, de har modtaget fra jobcentrene, fordi en borger har afvist lægebehandling, skønnes det samlede antal af disse sager, der på landsplan har været forelagt klinisk funktion siden 1. juli 2014, at udgøre cirka 100 sager. Blandt de jobcentre, der har haft mere end 10 sager, er praksis forskellig, i forhold til om sagerne forelægges klinisk funktion. I to af jobcentrene sendes sagerne altid til klinisk funktion. I de resterende tre jobcentre sendes sagerne aldrig eller meget sjældent til klinisk funktion. Det betyder set i lyset af at jobcentrene samlet set skønnes at have haft sager med borgere, der har afvist lægebehandling at mellem halvdelen og to tredjedele af sagerne forelægges for klinisk funktion. Inddragelse af klinisk funktion foregår dermed ikke fuldt ud som tilsigtet, så alle sager kommer forbi klinisk funktion. 62 procent af de jobcentre, der har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, skønner, at klinisk funktion sjældent eller aldrig foreslår en alternativ lægebehandling, mens to jobcentre (10 procent) skønner, at dette altid eller ofte er tilfældet. Repræsentanter fra tre af de fem kliniske funktioner bekræfter, at de typisk ikke kan pege på et alternativ til den lægebehandling, som borgeren har afvist. Interviewene med de fem kliniske funktioner viser samlet set, at når klinisk funktion foreslår alternativ lægebehandling, er der ofte tale om følgende tre typer. Samtale med en professionel, fx en psykolog, som alternativ til medicinsk behandling mod psykiske lidelser. Genoptræning som alternativ til kirurgiske operationer. Behandling på smerteklinik eller mestringskurser som alternativ til smertestillende medicinsk behandling. Generelt er der stor variation på tværs af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen i, om borgerne accepterer den alternative lægebehandling. 47 procent af de jobcentre, der har haft mindst én sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, angiver, at borgerne altid eller ofte accepterer den alternative lægebehandling, mens 40 procent af jobcentre angiver, at dette sjældent eller aldrig er tilfældet. Der tegner således ikke et ensartet billede af, om borgerne typisk accepterer eller afviser den alternative lægebehandling. 16

17 Bilag A: Spørgeskema Del 7. Forsøg med mulighed for at afvise behandling Som led i sygedagpengereformen blev der indført en forsøgsordning, hvor det er muligt for en borger at afvise lægebehandling, som vedkommende ikke ønsker, uden konsekvens for ydelsen. Denne del af spørgeskemaet omhandler jobcentrets erfaringer med muligheden for at afvise behandling. 28. I hvor mange sager siden 1. juli 2014 har borgeren benyttet muligheden for at afvise behandling? 29. I hvor stor en andel af de sager, hvor borgerne anbefales en given behandling, vurderer du, at borgerne benytter muligheden for at afvise behandlingen? (Angiv kun ét svar) 0 procent 1-5 procent 5-10 procent procent Mere end 15 procent Ved ikke 30. Hvad er din forventning til udviklingen i antallet af borgere, som afviser behandling i 2016 i forhold til 2015? (Angiv kun ét svar) Den er stigende Den er uændret Den er faldende Ved ikke 31. Hvor ofte vurderer du, at den kliniske funktion foreslår en alternativ behandling, når denne får forelagt en sag? (Angiv kun ét svar) Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 17

18 32. Hvor ofte vurderer du, at borgeren accepterer den alternative behandlingsmulighed, som den kliniske funktion foreslår? (Angiv kun ét svar) Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 33. Hvis der er specifikke forhold vedr. forsøget med mulighed for at afvise behandling, der er særlig relevante, kan du angive dem her: 18

19 Bilag B: Frafaldsanalyse Figur 6: Frafaldsanalyse af spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene Gruppe Kategori Antal Svarprocent Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Lille kommune % Mellemstor kommune % Stor kommune % % % 3 Jobcenter4 klynge % % % % % Regioner Størrelse4 4 En lille kommune er defineret som en kommune med færre end indbyggere, en mellemstor kommune er defineret som en kommune med indbyggere, og en stor kommune har mere end indbyggere. 19

20 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Sygedagpengereformen Opstartsevaluering

Sygedagpengereformen Opstartsevaluering Sygedagpengereformen Opstartsevaluering 12. april 2016 Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Sygedagpengereformen 1 1.2 Evalueringstemaer 2 1.3 Datagrundlag for evalueringen 4 2. Resumé

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Seniormanager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting Empowerment af borgere 1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381

Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Billund Kommune Botilbuddet Sydtoften 381 Februar 2014 Status og anbefalinger vedrørende den fremtidige drift 1 Baggrund og motivering for opdrag Deloittes opdrag Billund Kommune ønsker bistand til at

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformerne

Status på beskæftigelsesreformerne Status på beskæftigelsesreformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Introduktion og baggrund s. 3 Resume af undersøgelsens resultater s. 4 Metode

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

25. juni 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

25. juni 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tættere på job og uddannelse Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder 25. juni 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

En analyse blandt danske topklubber Muligheder for bedre baneforhold. Præsentation på Groundsmen seminar, januar 2013

En analyse blandt danske topklubber Muligheder for bedre baneforhold. Præsentation på Groundsmen seminar, januar 2013 En analyse blandt danske topklubber Muligheder for bedre baneforhold Præsentation på Groundsmen seminar, januar 2013 Indhold Introduktion til projektet Tema 1 - Performance Quality Standard Tema 2 - Udvikling

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere