Lejeaftale Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse Lejers annullering af lejeaftalen 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6."

Transkript

1 DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter A/S s virke formidling af ferielejemålet mellem lejer af ferieboligen og ferieboligens ejer. DanCenter A/S er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål i ferieboligerne bestemt til ferieformål. DanCenter A/S er af ferieboligejeren berettiget til at handle i eget navn og for ferieboligejerens regning. DanCenter A/S videregiver den del af lejen til ferieboligens ejer, som tilkommer denne. DanCenter A/S forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner. Disse lejebestemmelser finder kun anvendelse i kontraktforholdet mellem DanCenter A/S og danske lejere. 1. Indgåelse af lejeaftale med DanCenter A/S 1.1 I de efterfølgende generelle lejebestemmelser forekommer forkortelsen DC. Dette er udtryk for generelle lejebestemmelser for DanCenter A/S. 1.2 Ved afgivelse af sin bestilling afgiver lejeren et bindende tilbud til DC om indgåelse af aftale om leje af den af kunden udvalgte feriebolig. - Bestillingen kan foretages skriftligt, mundtligt eller tele-fonisk direkte hos DC eller gennem lejerens rejsebureau. -Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Danmark sker ved afgivelse af bestilling til DanCenter A/S. Bestillingen er bindende for lejer. DanCenter A/S accept sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer. 1.2 Ved bestilling på internettet via en af DC s sites, bekræftes bestillingen elektronisk. Lejer skal dog selv printe lejebeviset ud. På lejebeviset har DC anført ferieboligens og nøgleudleverings-stedets adresser. En bekræftelse fra lejerens rejsebureau erstatter ikke DC s bekræftelse. Ved ankomst til nøgleudleveringsstedet afleveres lejebeviset til lokalkontoret, ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Lejer får herefter udleveret nøgler til ferieboligen samt en strømseddel (såfremt forbrugsafhængige omkostninger ikke er inkluderet), hvor målerstanden på de forbrugsafhængige omkostninger (strøm, varme, gas og vand) påføres ved ankomst og afrejse. 1.3 Såfremt aftalens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden 10 dage give skriftlig meddelelse herom. Undlader lejeren dette, anses aftalen for sluttet med det indhold aftalen har. 1.4 I lejebeløbet indgår en afbestillingssikring, som giver mulighed for at annullere efter de gældende annulleringsbetingelser -(se punkt 6.) Vi gør endvidere opmærksom på, at lejebeløbet inkluderer en tryghedsforsikring, der kan sikre lejer, hvis uheldet skulle være ude. For nærmere specifikation omkring dækning og vilkår, se 1.5 Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. DC kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, eller tredjemands del-tagelse strider mod lov eller offent-lige myndigheders forskrifter. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skade-forvoldende hand-linger, og lejer og tredjemand hæfter solidarisk for ethvert krav, der rejses af DC, herunder ethvert krav, der rejses af DC i medfør af denne aftale. DC s omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og -forpligtelser udgør DKK 500, der for lejeforhold vedrørende ferieboliger beliggende i Danmark er pligtig penge-ydelse i lejeforholdet, jf. lejelovens 93, stk. 1, litra a. per contra. 2. Betaling 2.1 Ved lejeaftalens indgåelse fremsender DC bekræftelse og lejebevis. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 25% af lejen. Det resterende lejebeløb skal være DC i hænde senest 36 dage før indflytningsdagen p.g.a. DC s forpligtelser over for ferie-boligejerne. Ved bestillingen mellem dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af DC s bekræftelse, enten ved bankoverførsel eller betalings- eller kreditkort. Ved bestilling mindre end 21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks, dog kan betaling kun ske med -betalings- eller kreditkort. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken DC eller ferieboligejeren. 2.2 De angivne priser er ugepriser (lørdag til lørdag). Prisen afhænger af den pågældende sæson. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne variere, afhængig af skift i sæson. Ved enkelte huse er slutrengøring inkluderet i lejeprisen. Se nærmere herom i punkt 3.1. De angivne priser for leje af båd, motor og lign. er ligeledes i ugepriser. 2.3 Disse lejebestemmelser er gældende for kunder bosiddende i Danmark. Priserne er derfor opgivet i danske kroner og betragtes som gældende valuta ved bestillinger fra Danmark. 3. Ferieboligen / øvrige omkostninger / depositum etc. 3.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Det er dog tilladt at medtage et barn under tre år ud over det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel DC som ferieboligejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl Opstil-ling af telte, campingvogne og lign. på grunden er ikke tilladt. -Ren-gøringen af ferieboligen er lejers ansvar. Ved udflytning skal feriebo-ligen samt inventar rengøres. Slutrengøring kan mod betaling - bestilles enten på DC s lokalkontor eller ved bookingtids-punktet. Se mere om slutrengøring i feriebolig-abc en. Selv om der er bestilt slut-rengøring skal ferieboligen efterlades i ryddelig stand, og opvask skal udføres af lejer, således at porcelæn, -bestik og lignende køkken-service efterlades i rengjort stand. Ved lejemålets -afslutning skal lejer forlade ferieboligen senest kl Såfremt lejen af ferieboligen indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålets samlede lejepris. I prislister og oversigter afspejler den obliga-toriske slutrengøring sig i to forskellige ugepriser. Den højeste pris er lejeprisen for 1. uge inkl. slutrengøring og den lavere pris er lejeprisen pr. uge for de efterfølgende uger. 3.2 Forbrug af el, varme, gas og vand er ekstraomkostninger og skal efter opholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering, jf. pkt. 1.1 og 3.3. Prisen pr. kwh for strøm er ca. DKK 2,45 i Danmark. Normalt forbrug uden opvarmning er i højsæson ca. 150 kwh pr. uge. I den kolde årstid samt i ferie-boliger med swimmingpool- og/eller spa og/eller sauna (afhængig af benyttelsen heraf) må der påregnes større strømomkostninger. I Danmark koster gas ca. DKK 8,30 pr. m3. I ferieboliger med en indendørs tilgængelig vandmåler kan der kræves en forbrugsafgift på DKK pr. m3 i Danmark. Prisen er afhængig af omkostningerne til den regionale vandforsyning. 3.3 Når nøglen til ferieboligen afhentes, skal der samtidig betales depositum, hvis dette ikke allerede er blevet gjort på bookingtidspunktet. Depositumindbetaling tjener som sikkerhed for, at nøglen returneres, og at ferieboligen efterlades i rengjort stand. Der kan ved visse ferieboliger opkræves et højere depositum dette kan evt. også gælde for ungdomsgrupper mv. Depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkostninger samt et administrationsgebyr (DKK 37,-) afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Husk at oplyse lokal-kontoret om konto-nummer, så depositum kan returneres. Satserne for depositum er følgende: Standardhus DKK 1.000,- Hus med spa DKK 1.500,- Hus med pool DKK 3.000,- Der kan forekomme ferieboliger, hvor depositum er højere end angivet -ovenfor. Dette vil fremgå af ferieboligbeskrivelsen eller af lejebeviset. Skulle lejemålets varighed overstige 3 uger, skal der erlægges dobbelt depositum. Ved udlejning i perioden mellem jul og nytår samt ved lejemål, hvor ingen deltagere på indflytningstidspunktet er fyldt 25 år (ungdomsgrupper), eller ved udlejning til andre grupper, er lokal-kontoret, ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve op til det tredobbelte af det normale depositum samt kræve -betaling for slutrengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk. Enkelte ejere ønsker ikke at udleje til grupper. Hvis dette er tilfældet, vil det tydeligt fremgå af ferieboligbeskrivelsen.

2 Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt afregne for ekstraomkostninger med lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Ferieboligen kontrolleres og efterses mht. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning. 3.4 Det er tilladt at medbringe op til to husdyr i de ferieboliger, der i ferie-boligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor. Se endvidere feriebolig-abc under Husdyr. 4. Lejeaftale 4.1 De ydelser, der er omfattet af lejeaftalen, fremgår ude-lukkende af DC s ferieboligbeskrivelse. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte skal skriftligt være bekræftet af DC. 4.2 Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v. 4.3 Andre feriebolig-, område-, og færgebrochurer, som ikke er udgivet af DC, er ikke bindende for DC. 4.4 Rejsebureauer, internetportaler og andre bookingsteder er ikke auto-riserede til at indgå aftaler, som afviger fra DC s leje-betingelser eller oplysninger i det gældende katalog. 4.5 DC forpligter sig til at udøve sin formidlingsvirksomhed i over-ens-stemmelse med god forretningsskik, herunder: Omhyggelig udvælgelse af ferieboligerne og grundig kontrol med disse. At indestå for rigtigheden af beskrivelserne på ferie-boligerne. DC indestår med de anførte forbehold og begrænsninger for aftalens opfyldelse. 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 DC kan foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen i det omfang ændringerne skyldes, at DC er blevet opmærksom på, at det lejedes - faktisk forhold er anderledes end oprindeligt oplyst til eller antaget af DC. -Ændringerne kan kun foretages, såfremt DC på kontraheringstidspunktet var i god tro, og såfremt at ændringerne ikke har indflydelse på opholdet som helhed. DC er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller -afvigelser til lejeaftalen, når disse kommer til kundskab for DC. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder DC en omkostningsfri ombooking til en tilsvarende feriebolig eller en afbestilling uden omkostninger for lejer. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. gøre sine krav gældende i forhold til disse rettigheder. 5.2 DC forbeholder sig retten til at tilpasse lejeprisen, såfremt bestemte ydelser, som f.eks. afgifter eller valutakurser forandrer sig. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang: Ændres beløbet for f.eks. en afgift ved lejekontraktens indgåelse over for DC, kan DC ændre sin ugepris tilsvarende En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger fire måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af DC Skulle en tilpasning af lejeprisen blive aktuel, er DC forpligtet til at informere lejer uden ugrundet ophold. Ved prisforhøjelse på mere end 5% er lejer berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten, eller minimum at forlange et ligeværdigt ferieboligophold som erstatning, såfremt DC har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af ferieboliger, uden ekstra omkostninger for lejer. Lejer er forpligtet til at meddele DC et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse p.g.a. ovennævnte omstændigheder. 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt, pr. telefax eller pr. til DC, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende, når den er DC i hænde. Annullerer lejeren aftalen, eller påbegynder denne ikke opholdet, kan DC forlange gebyr af de af DC trufne foranstaltninger over for tredjemand samt for DC s egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring): 6.2 Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse: 20% af totallejen, dog mindst DKK 500, Fra dage før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen, dog mindst DKK 500, Fra 34. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen. 7. Ændring af lejeaftalen 7.1 Indtil 60 dage før opholdets start imødekommer DC så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver DC et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte -betingelser jf. punkt 6.1 og ny bestilling. 8. Ubenyttede, aftalte ydelser 8.1 Såfremt lejer af grunde, som er DC uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling. 9. DC s ophævelse af lejeaftalen DC kan ophæve aftalen i følgende tilfælde: 9.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. DC bevarer sin ret til yderligere erstatning, -udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv. 9.2 Hvis lejer ikke overholder de i punkt 2 angivne betalingsfrister, sender DC lejer en rykker med angivelse af en senere betalingsfrist. Efter udløb af denne frist er DC berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved DC s ophævelse som følge af manglende betaling finder afbestillingsgebyrerne i punkt 6 tilsvarende -anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato. 9.3 Hvis DC i øvrigt over for lejere af danske ferieboliger er berettiget til at ophæve aftalen i henhold til lejelovens DC s ret til at opsige lejeaftalen 10.1 DC kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis DC ikke kan -opfylde lejeaftalen, fordi ferieboligejeren ikke kan eller nægter at stille ferieboligen til rådighed for DC s lejere. Det er en forudsætning, at DC ikke selv er skyld i de grundlæggende omstændig-heder omkring ferieboligejerens manglende opfyldelse af udlejnings-aftalen DC s ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at DC, hvis dette er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af en tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb I anledning af opsigelse i henhold til punkt fra-skriver DC sig lejerens eventuelle erstatningsansvar, jf. punkt DC kan endvidere opsige lejeaftalen med lejere af danske ferieboliger efter de grunde, der er nævnt i lejeloven herom. 11. Force majeure 11.1 Hvis opholdet p.g.a. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (f.eks. krig, forbud som følge af eller i medfør af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænse-lukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer etc.) kan DC eller lejer bringe lejeaftalen til ophør. Såfremt lejeaftalen bringes til ophør, kan DC forlange betaling for de omkostninger, DC har afholdt samt kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med opholdets ophør Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen uden videre. 12. Lejers misligholdelsesbeføjelser 12.1 Afhjælpning DC har afhjælpningspligt. Såfremt ferieboligen lider af en -mangel, kan lejer forlange afhjælpning. DC kan dog afvise ønsker om afhjælpning, hvis denne indebærer uforholdsmæssige omkostninger for DC. DC kan også yde afhjælpning ved at skaffe lige-værdig erstatning i form af en anden

3 feriebolig. DC kan endvidere nægte afhjælpning i de tilfælde, hvor det vil have uforholds-mæssige omkostninger for DC Prisnedslag Lejer kan forlange forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet, for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferie-opholdet på salgstidspunktet uden mangler i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forudsætning for det ovenstående, at DC ikke straks har afhjulpet manglen, eller at denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en -mangel (reklamere) Ophævelse Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper DC ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis -manglen må anses som værende væsentlig, eller hvis DC har handlet svig-agtigt. Ophævelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftlig til DC pr. , fax eller brev. Ved -ophævelsen er lejer pligtig at betale DC den del af leje-beløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af ferieboligen Reklamationsfrist Er det lejede mangelfuldt ved lejemålets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen senest fire uger efter lejemålets begyndelse meddele DC, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation, medmindre DC er givet lejlighed til at afhjælpe manglen Se punkt 16 vedrørende afgivelse af reklamation. 13. Ansvarsfraskrivelse for mangler 13.1 DC garanterer ikke for rigtigheden af den information, der er afgivet af DC, enten mundtligt eller i katalog, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af DC. Sådan information kan således hverken betragtes som en indeståelse, en erklæring, en tilsikring eller nogen anden form for garanti DC kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt DC ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt For information, afgivet af DC enten mundtligt eller i katalog, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af DC, som ikke svarer til de faktiske forhold i ferieboligen eller på feriestedet, og som udgør en mangel i forhold til det aftalte, kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt DC hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes ferie-boligejerens forhold. DC hæfter således ikke for forhold, der udgør mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes ferie-boligejeren, med mindre forholdene er forvoldt af denne ved grov uagtsomhed eller med forsæt I anledning af en opsigelse jf. denne aftales punkt kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig for, at ferieboligejeren ikke kan stille ferieboligen til rådighed, medmindre DC eller ferie-boligejeren har handlet ansvars-pådragende ved grov uagtsomhed eller forsæt. 14. Ansvarsfraskrivelse for skader 14.1 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af de-fekter ved ferieboligen, dets inventar, herunder elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj) samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder f.eks. både, cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som ferieboligejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter DC ikke for som mellemhandler efter dansk rets alminde-lige regler. DC kan endvidere ikke gøres selvstændig ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre DC har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervs-ting samt forbruger og erhvervsting der tilhører -personer, lejer giver adgang til det lejede: Såfremt DC, på trods af punkt 14.1, har måttet svare skades-erstatning som følge af hæftelse for ferieboligejerens ansvar som producent eller mellemhandler for skader forvoldt af ferie-boligejeren ved simpel uagtsomhed, har DC regres mod lejer. Tilsvarende gælder, såfremt DC er ifaldet selvstændigt ansvar for produktskade, med mindre DC har handlet groft uagtsomt eller forsætligt DC s erstatningsansvar er for så vidt begrænset eller udelukket, i det omfang det på grund af internationale aftaler eller på grund af lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (f.eks. feriebolig-ejer) skal levere, medfører, at det kun er under særlige forudsætninger eller indskrænkninger, der kan gøres et erstatningsansvar gældende over for den ydende part, eller at dette under særlige forudsætninger er helt udelukket DC kan ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller ændringer i sammen-hæng med ydelser, som kunden har lejet eller bestilt direkte uden DC s formidling (f.eks. arrangementer i forbindelse med sport, udflugter o. lign.). 15. Sygdom 15.1 Omkostninger i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder omkostninger til en eventuel hjemtransport, bæres af lejer. Hvis lejers sundhedstilstand giver anledning til betænkeligheder, anbefaler DC før en eventuel booking af et ophold, at lejer kontakter sin læge. Vi anbefaler, at der tilkøbes en Tryghedsforsikring. Forsikringen kan tilkøbes ved bestilling hos DC. Ved sygdomsafbestilling bedes henvendelse ske direkte til DC, først telefonisk, dernæst skriftligt. 16. Adresser 16.1 DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Tlf.: , Fax: Gouda Rejseforsikring, Sejrøgade 7, 2100 København Ø., Tlf.: , Fax: Indgivelse af reklamation 17.1 DC ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der dog uventet opstå problemer, fejl eller mangler, skal lejer straks henvende sig til DC eller dennes lokale repræsentant Jf. Lejeloven og dansk rets almindelige principper er -danske lejere forpligtet til at sørge for, at eventuelle fejl og -mang-ler undgås eller sker i mindst muligt omfang Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til DC, således at DC kan foretage afhjælpning. Lejers adgang til afhjælpning gælder dog ikke, hvis dette vil påføre DC uforholdsmæssige omkostninger eller være til væsent-lig ulempe for DC. Tilbyder DC at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering af lejeren. Det er lejers ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning af fejl eller mangler, før lejer er berettiget til at hæve lejeaftalen. Dette ansvar udelukkes kun, hvis afhjælpning ikke er mulig, eller hvis DC afviser at afhjælpe. Undlader lejer at informere DC om mangler, er han ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompen-sation herfor Reklamation skal ske skriftligt til en af de respektive adresser nævnt ovenfor (afhængig af hvem aftalen er indgået med). Reklamationer anerkendes udelukkende, hvis de er DC i hænde straks og senest fire uger efter lejemålets begyndelse. Reklamationer, der anmeldes senere, kan ikke -anerkendes. 18. Ophævelse af enkelte bestemmelser 18.1 Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser, henholdsvis den samlede lejeaftale. 19 Modregningsforbud 19.1 Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte henholdsvis retsgyldige og

4 fastsatte krav. 20. Overdragelsesforbud 20.1 Ligegyldigt af hvilken grund må der ikke ske overdragelse til tredjemand (ej heller ægtefælle) af lejers krav i anledning af et ophold. 21. I øvrigt 21.1 Ferieboligerne udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer Vi tager forbehold for billed- og trykfejl DC s 2013 katalog er gyldigt for alle lejeperioder med indflytning inden for perioden den til den Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvis eftertryk af DC s materiale, forbydes i medfør af gældende dansk lov, Copyright Værneting og lovvalg 22.1 Alle tvister, uanset spørgsmål mellem DC og danske lejere, skal -anlægges efter de internationale værnetings- og lovvalgs-regler. Således skal tvister vedrørende en feriebolig beliggende i Danmark, anlægges ved de -danske retsinstanser og afgøres efter dansk ret. De ovenstående regler gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om DC påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar. Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om DC påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige, uanset om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med senere ændringer. 23. Feriebolig abc 23.1 Som en del af DC s generelle lejebetingelser følger feriebolig-abc en, som giver gode råd og vink om praktiske ting. For at gøre det mere overskueligt og let at finde, er de praktiske råd og vink anbragt i alfabetisk rækkefølge: Afstandsangivelser: Alle afstande er cirkaangivelser målt i luft-linje. Afstand til indkøb angiver den nærmeste forretning (ofte kun sæsonåben), hvor det mest nødvendige kan købes. Da restauranter og forretninger kan lukke med kort varsel, påtager DC sig intet ansvar herfor. Allergi: Bemærk venligst, at selv i ferieboliger, hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud, da DC ikke har nogen indflydelse på pollen, husstøv m.m. Ankomst og afrejse: Hvis intet andet er aftalt, er -ferieboligen til rådighed fra indflytningsdagen kl til udflytningsdagen kl Normalt finder ind- og udflytning sted på lørdage. Anneks: Et anneks er en selvstændig, lille bygning på grunden -forsynet med ekstra sovepladser. Der hører som regel hverken køkken eller badeværelse til et anneks, ligesom opvarmnings-mulighederne til de kolde perioder ikke kan påregnes. Bad: DC s ferieboliger er som regel udstyret med håndbruser med væg-beslag (i nogle tilfælde tilsluttet en håndvask) ofte uden bruseforhæng og WC og hyppigt med gulvafløb. Der kan også være andre typer WC. Varmtvandsbeholderen rummer i danske huse ca liter. Der er altså lige nok til ét brusebad. -Beholderen opvarmer dog hurtigt nyt vand. Børn: Kun hvis det tydeligt fremgår af ferieboligbeskrivelsen, forefindes der en barneseng i ferieboligen. Der er som oftest tale om en weekendseng, der kan benyttes af børn op til en alder af maks. 3 år. I Danmark er der mulighed for at leje barnesenge via DC s lokalkontorer. Dyne og hovedpude bedes lejer selv medbringe. Hvis lejer selv medbringer eller lejer en barneseng, så vær venligst opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Kontakt venligst DC s lokalkontor for nærmere oplysninger herom. I ferieboligen findes der normalt intet puslebord. Der er ligeledes kun en høj barnestol til rådighed i ferieboligen, hvis det tydeligt fremgår af ferieboligbeskrivelsen. I Danmark kan man leje en høj barnestol og barneseng hos DC s lokalkontor. Båd/motor: I de tilfælde, hvor båd hhv. båd med motor er inkluderet i prisen eller til leje, er man i lejeperioden ansvarlig for eftersyn, tømning af vand, fortøjning etc. Årer, benzintank og andre løse dele bør opbevares i ferieboligen. Børn under 16 år må kun benytte båden, hvis de er ledsaget af en voksen. Der skal bæres godkendte redningsveste. Efter brug skal båden sættes så langt op på land igen som muligt for at være beskyttet mod højvande. Hvis disse regler samt eventuelt yderligere regler fastsat af ejeren bliver ignoreret, og lejeren overtræder disse, må lejeren betale for eventuelle skader. Brug af båden er betinget af vejrforholdene. Især om vinteren kan brug af båd og motor være begrænset eller endda umulig f.eks. pga. is. Benzin er ikke inkluderet i prisen. Brug af båd er for egen risiko/ansvar. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at båden eventuelt kan være beliggende et stykke fra huset. I Danmark må båden kun benyttes såfremt der hører anker, ankertov, to årer og to åregafler til båden. Både kan kun lejes på ugebasis. DC kan ikke garantere for bådens tilstand, da der er tale om en ekstra ydelse, som ferieboligejeren stiller til rådighed. Hvis ejer mener, at det pga. vejret ikke er forsvarligt at færdes i båd på havet, kan ejer tilbageholde båden. Cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler: DC påtager sig intet ansvar for evt. skader opstået som følge af benyttelse af trampolin og andre legeredskaber. Såfremt det ikke fremgår af ferieboligbeskrivelsen, er cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler ekstraudstyr, som ikke har nogen indflydelse på prissætningen af ferieboligen. Ved mangler eller funktionssvigt kan der ikke gøres krav på reduktion af lejesummen. Ekstraomkostninger: Det gælder forbrugsafhængige omkostninger, at disse ikke er indeholdt i lejeprisen. Forbrugsafhængige omkostninger som strøm, vand, varme, gas mv. afregnes efter forbrug. Afregningen for eventuelle forbrugsafhængige omkostninger skal ske samtidig med -aflevering af nøglen til lokalkontoret, ejer eller dennes repræsentant. Depositum, fra-trukket eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, afregnes ca. 21 dage efter afrejse-dato. Husk at oplyse registreringsnummer og kontonummer, så depositum kan -returneres. Betaling for leje af eventuel båd, motor, sengetøj eller slutrengøring betales ved ankomst eller afrejse ligeledes til lokal-kontoret, ejer eller dennes repræsentant. Hvis ferieboligen har en pejs/brændeovn, skal lejer selv sørge for pejsebrænde Feriebolig: Næsten alle danske ferieboliger er privatejede. Husene er således individuelt og personligt indrettede efter den individuelle ejers smag og økonomiske muligheder. Ejers private ting kan derfor ofte forefindes i ferie-boligen. Ferieboliger som umiddelbart ser ud til at ligne en standardkvalitet er derfor ikke sammenlignelige. I klassiske ferieboliger kan og bør der ikke stilles krav til kvalitet og udstyr. Ferieboligens størrelse: Ved danske ferieboliger er areal, som fremgår af ferieboligbeskrivelsen, beregnet efter brutto ydermål, ligesom grundens areal er angivet som et bruttoareal. Fester: Det er ikke tilladt at afholde store fester eller andre begivenheder, som slider ekstraordinært, i ferieboligerne. Ferieoplysninger om Danmark: Visit Denmark (www.visit-denmark.com) eller den lokale turistforening hjælper gerne med yderligere oplysninger om jeres feriested, ligesom DC s lokal-kontor gerne hjælper med yderligere information. Fisketegn i Danmark: Alle mellem 18 og 67 år, der ønsker at fiske, skal have et fisketegn. Der kræves fisketegn, når man ønsker at fiske med fiskestang i saltvand (hav, fjelde, bugter o. lign) samt offentligt tilgængeligt ferskvand (søer, åløb o. lign.). Information vedrørende fisketegn fås hos den lokale turistforening eller på Gulvvarme: I ferieboliger med varmekabler i gulvet skal man altid lade varmen være tændt ved afrejse i efterår, vinter og forår, da det ellers tager et døgn at varme ferieboligen op igen. Havemøbler og grill: Det kan ikke forventes, at havemøbler og grill er rengjort ved indflytning. Hems: Afsats under loftet (åbent loftsrum) beregnet til ekstra sovepladser for børn og unge. Der er normalt ikke komfortable sovepladser, og der er som regel ikke ståhøjde på hems. Sove-pladserne er for det meste opredninger i form af løse madrasser, der ligger på hemsens gulv. Ofte er der adgang til hemsen via en stejl trappe. Husdyr generelt: Det er kun tilladt at medbringe husdyr (op til 2 stk) i de ferie-boliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor. Bemærk venligst, at selv om ferieboligen er beskrevet med husdyr ikke tilladt, så er dette ikke ensbetydende med, at der ikke har været husdyr i ferie-boligen kort før et lejemål påbegyndes. Bemærk endvidere at DC også tilbyder en Hundeforsikring. Internet: Hvis det ikke tydeligt fremgår af feriebolig-beskrivelsen, så kan det ikke forventes, at der i ferieboligen er adgang til internet. I tilfælde hvor der alligevel er internetadgang, så er der tale om en ydelse som DC ikke kan gøres ansvarlig for. Det kan endvidere ikke garanteres, at der er tale om en trådløs internetforbindelse.

5 Lokalkontor: I Danmark har DC et net af lokalkontorer, som står til jeres disposition med information samt hjælp i -tilfælde af skader, mangler og -reklamationer over -ferieboligen. Skulle du mod forventning ikke kunne få kontakt med vores lokalkontor, kan du henvende dig til DC Danmark på - tlf.: Medbring selv: Lejer bedes selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, gulvklud, opvaskemiddel, rengøringsmiddel og toiletpapir samt eventuelt dyne og hovedpude til barneseng. I Danmark er det muligt at leje sengelinned og håndklæder hos DC s lokalkontor. Militærøvelser: I følgende danske områder kan der lejlighedsvis forekomme militærøvelser inden for en radius af ca. 20 km.: -Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, -Sjællands Odde, -Vestre -Sømarken, Boderne, Halk og Hevring. I højsæsonen er disse øvelser - begrænset til et minimum. Se ligeledes afsnittet om støj. Modelfotos eller tegninger: Helt nye ferieboliger, som ikke er færdigbyggede eller ferieboliger, som er under ombygning, er ikke illustrerede med originalfotos, men ved modelfotos eller tegninger. Der kan derfor forekomme afvigelser vedr. møblering. For nye huse gælder endvidere, at udendørs-arealerne, såsom græsplæne m.m., ikke kan forventes at være bevokset. Naturgrund: En naturgrund er en grund, som er bevokset eksempelvis som eng eller med marehalm, skov eller hede. På en naturgrund kan der altså ikke forventes en velfriseret græsplæne, som kan benyttes til familiens eventuelle sportsaktiviteter eller lignende. Nøgleudlevering: I Danmark finder nøgleudleveringen sted fra DC s lokal-kontorer eller fra de af DC bestaltede nøgle-udleveringssteder. Nøgleudleverings-stedet fremgår af lejebeviset. Nøglen skal afleveres samme sted, som den blev afhentet. Se evt. lejebeviset for nøjagtig information. Obligatorisk energitillæg: Obligatorisk energitillæg forekommer ikke særlig hyppigt. I de tilfælde, hvor det forekommer, er det i ferieboliger, hvor det ikke er muligt at måle energiforbrug. Derfor opkræves et fast tillæg for eksempelvis opvarmning. Derudover kan der eventuelt opkræves for separat målbart energiforbrug. Opredninger: Ved opredninger forstås normalt sovesofaer eller blot løse madrasser, som lægges på gulvet. Opvarmning af ferieboligen: Vær venligst opmærksom på, at det ikke kan forventes, at ferieboligen er opvarmet ved ankomst. Brænde og andre opvarmningsmuligheder (f.eks. gas) kan købes på benzinstationer og lignende i området i enkelte tilfælde af ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Ved overdrevent -energiforbrug må man eventuelt betale et energitillæg til ferie-boligejer eller dennes repræsentant. Pejs/brændeovn: Pejs er ikke altid udtryk for en muret åben pejs, men er ofte en hyggelig støbejernsovn med åbent eller -lukket ildsted. Pejsebrænde: Der må ikke anvendes brænde samlet på stranden, da dette er saltholdigt og kan ødelægge pejsen/brændeovnen. Poolhuse: Ferieboligens ejer eller en af DC s medarbejdere foretager en ugentlig kontrol af teknikken og vandkvaliteten for at sikre, at I får en optimal udnyttelse af poolen. Bemærk at temperaturen i poolen som standard er fastsat til 24 grader og derfor ikke kan forventes at være højere. Respektér venligst badereglerne, som findes i huset eller som kan udleveres på DC s lokalkontor. Reklamationer: Eventuelle reklamationer bedes omgående meddelt DC s lokalkontor. Lad ikke jeres ferieglæde blive spoleret af småfejl eller mangler. DC s lokalkontor vil omgående give den ansvarlige ferieboligejer besked om jeres reklamation, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt. Renovation: I Danmark foretages renovation ikke altid på ind- og udflytnings-dagen, men oftest i løbet af ugen. Rygepolitik: I ferieboliger, hvor rygning frabedes, beder vi om, at dette respekteres. DC kan dog ikke garantere, at der ikke har været røget i ferieboligen. Senge: Sengemadrasser forekommer også som skumgummimadrasser på lamelbunde. Standardmål er x cm. Bemærk venligst at dobbeltsenge også kan være 2 enkelt senge, der er rykket sammen, så de kan fungere som noget nær en dobbelt-seng. ¾ senge er dobbeltsenge med cm bredde. Serviceydelser/ekstraudstyr: Alle huse råder over komplet køkken-service til det antal personer, som ferieboligen er beregnet til. Linned, viskestykker, karklude og håndklæder kan bestilles, såfremt I ikke selv ønsker at medbringe det. Bestilling af ekstra-udstyr kan ske via internettet i forbindelse med -bookingen eller ved at kontakte et af vore lokalkontorer. Eksempler på ekstraudstyr som kan bestilles: Linnedpakke A: Dyne-/hovedpudebetræk, lagen til 1 person Linnedpakke B: Som linnedpakke A samt et håndklæde, et stort badelagen, viskestykke og én karklud. Andre ting: Barneseng, barnestol og gæsteseng Lejen er: Barneseng DKK 95,- pr. uge Barnestol DKK 95, pr. uge Gæsteseng DKK 95,- pr. uge Linned A DKK 95,- pr. sæt Linned B DKK 135,- pr. sæt Hvis I har børn under 2 år, beder vi jer medbringe en barneseng eller bestille en barneseng hos DC s lokalkontor. Ved bestilling af barneseng kan I ikke være sikre på, at der er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Hvis det er anført i feriebolig-beskrivelsen, at der er barneseng i ferieboligen, og I kun har brug for én barneseng, er bestilling unødvendig. Endeligt er der mulighed for at bestille levering af lejet ekstraudstyr. På den måde slipper i for at skulle køre flere gange mellem ferieboligen og lokalkontoret, men kan ved -ankomsten straks tage ferieboligen og alle dets faciliteter i brug. Lejer skal selv sørge for tilbagelevering af det lejede ekstraudstyr til lokalkontoret. Bemærk venligst, at der i travle perioder kan være udsolgt af ekstraudstyr. Vi anbefaler derfor altid lejer at bestille ekstraudstyr og slutrengøring ved -booking af ferieboligen. Priserne kan være anderledes hos enkelte lokale samarbejdspartnere (f.eks. på feriecentre). Skabsplads: Skabspladsen er ofte meget begrænset i en feriebolig. Det forekommer, at der i stedet for låger på skabets front er opsat et forhæng. Skadedyr: De fleste ferieboliger ligger i den frie natur, hvorfor der kan være insekter o. lign. (mus, hvepse, myrer, ørentvister etc.) i og omkring ferie-boligen. Ferieboliger beliggende tæt ved skov og marker kan på visse tider være besøgt af mark- eller -skovmus. Kontakt DC s lokalkontor for evt. afhjælpning. Skader: Eventuelle skader på ferieboligen eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til DC. Hvis disse skader er opstået under lejers ferieophold, er lejer erstatningsansvarlig herfor, og skader skal erstattes til ferieboligejeren, uanset lejer er uden skyld. Ikke anmeldte skader, der er opstået og forårsaget under lejers ferieophold, vil blive krævet betalt af lejer. Vær venligst opmærksom på, at eventuelt efterfølgende krav om betaling af ikke anmeldte skader kan forøges med krav om dækning af tab og omkostninger for ferieboligejeren eller for de efterfølgende lejere. I det omfang det er muligt, vil uanmeldte skader blive gjort gældende inden en måned efter lejeperiodens afslutning. Slutrengøring: Ved afrejse skal ferieboligen efterlades i -opryddet og -rengjort stand jf. punkt 3.1. Hvis lejer ikke selv har lyst til at udføre slutrengøringen, kan den bestilles på DC s lokalkontor. Såfremt lejer har bestilt og betalt for en slut-rengøring skal ferie-boligen efterlades i opryddet stand inkl. opvask. Venligst husk at lukke alle vinduer og låse alle døre, inden i forlader ferieboligen. Ønsker I selv at foretage rengøringen, findes en tjekliste med kravene til en slutrengøring i den udleverede husmappe. Har i ikke fået -udleveret en husmappe ved ankomst, kan i afhente en tjekliste på lokal-kontoret, hos ejer eller dennes lokale repræsentant. For enkelte ferieboliger er slutrengøringen inklusiv i -lejeprisen. Dette vises ved at der er to prislinjer. Den øverste er prisen for en uge inkl. slutrengøring (1 uge), den nederste er prisen for den efterfølgende uge. Solarium: Der findes mange typer solarier, men i de fleste tilfælde er der tale om et mindre solarium, som f.eks. er hængt op over en seng. I sjældnere tilfælde er der tale om et såkaldt sandwich-solarium, der bruner både fra oven og fra neden. Solenergi: Genereres strømmen til ferieboligen vha. solenergi, skal man være opmærksom på, at dette begrænser kapaciteten. Spar derfor på - strømmen. Spa: Et større badekar eller mindre bassin med undervands-massage. Alt efter størrelse med plads fra 1-8 personer. Respektér venligst baderegler, som befinder sig i ferieboligen eller som kan udleveres på DC s lokalkontor. Strand: Der er forskellige typer af strande i Danmark: -Sand-, sten-, siv-, klit-, og kyststrand. Vind og vejr samt bølger kan fra år til år ændre strandens -karakter; det ene år fra sandstrand til stenstrand eller omvendt eller fra bred strand til smal strand osv. Kontakt eventuelt det lokale

6 turistkontor for yderligere -information. Strømaflæsning mv.: Strømtæller samt andre former for tællere, der har med forbrugsafhængige omkostninger at gøre, skal både ved ankomst og afrejse aflæses og tallet noteres på strømsedlen, som udleveres ved afhentning af nøglen. Vær venligst opmærksom på, at strømtælleren er uden decimaler og skal læses som hele kwh-forbrug. Ved aflevering af nøglen afregnes for eventuelle forbrugsafhængige omkostninger samt evt. brænde. Depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkost-ninger samt et administrationsgebyr (DKK 37,-) afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Husk at oplyse lokalkontoret om kontonummer, så depositum kan returneres. Hvis I ønsker at beregne et ca. beløb for hvor meget I kommer til at betale for strøm mm. ved afrejse, er det en god idé at notere jeres kwh forbrug efter de første 24 timer. Derefter multiplicerer i kwh forbruget med prisen pr. kwh og antal feriedage. Hvis I vil spare på strømmen, skal I nedsætte forbruget af elvarme, gulvvarme, sauna, spa, solarium samt altid dække poolen med pooltæppe, når den ikke anvendes. Selv om det er koldt udenfor, behøver alle varmeapparater måske ikke at være tændt. Ved tvivl spørg da altid på lokalkontoret, ejer eller dennes repræsentant ved nøgleafhentningen Støj: Også i ferieområder kan I som turister blive udsat for støj. Selv i ferie-tiden skal samfundet fungere: Trafik, byggeri og militær-øvelser m.v. kan DC ikke påtage sig ansvaret for. Tekniske apparater: Hvis de tekniske apparater mod forventning skulle svigte, så kontakt venligst det lokale DC-kontor. Det lokale DC-kontor vil herefter så hurtigt som muligt efter anmeldelse kontakte ferieboligens ejer med henblik på en hurtig udbedring af skaden. Vi beder jer dog venligst have forståelse for, at der kan være noget ventetid i forbindelse hermed, da der som regel skal tilkaldes håndværksmæssig assistance, bestilles reservedele mv. Terrasse: Ferieboligen kan have en eller flere terrasser. Disse kan være åbne terrasser eller mere eller mindre overdækkede og består for det meste af træ, fliser eller sten. Tillægsydelser: I Danmark afhentes tillægsydelser, såsom barneseng, barnestol etc. på lokalkontor, med mindre andet er aftalt. Toiletafløb: Det er ikke alle ferieboliger, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. For at undgå forstoppelse af WC og afløb må der aldrig skylles bleer, vat o. lign. ud i toilettet. Skulle Wc et alligevel forstoppes eller er septiktanken fuld, bedes I venligst kontakte DC s lokalkontor, der herefter kontakter ferieboligejer for snarlig udbedring. Trapper: Trapper i en feriebolig kan være meget stejle og ikke altid egnede til små børn eller gangbesværede. TV: Oftest kun skandinaviske programmer. Ferieboliger med parabol kan oftest modtage visse udenlandske programmer. Se venligst under - beskrivelsen af ferieboligen for yderligere -information. Vildmarksbad: Et større, udendørs træbadekar uden undervandsmassage som opvarmes vha. brænde. Alt efter størrelse med plads fra 4-8 personer. DanCenter yder ingen service på vildmarksbadet og kan derfor ikke sikre -vandkvaliteten.

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største private sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner-bornholm.dk Tel. +45 5697

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere