Engagementet er en pagt Vedligeholdelse af engagementet Engagementet som følelse, tanke og handling...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engagementet er en pagt... 114 Vedligeholdelse af engagementet... 115 Engagementet som følelse, tanke og handling..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 4 RESUME... 5 INDLEDNING... 6 Afhandlingens forskningsfelt og forskningsspørgsmål... 9 Afhandlingens formål og mål... 9 Afhandlingens metode og fremgangsmåde... 9 KAP. 1 ORGANIZATIONAL COMMITMENT - et empirisk forskningsfelt Afgrænsning af feltet Afsøgning af feltet Del I forskning fra 1960 til Definitioner Opsummering og problematisering Engagementets begribelse Operationaliseringer Opsummering Redegørelse for resultater og konklusioner Sammenfatning af resultater indtil Paradigme Del II - OC-Forskning fra Testninger og personvariable Paradigmatiske ændringer Nye resultater Analyse af de paradigmatiske jobvariable Opsummering af båndets begribelse Nye resultater om jobvariable Konklusioner Antitese KAP. 2 ENGAGEMENTETS RAMMESÆTNING Metodeovervejelser Grunde til en grundig begrebsbestemmelse Erkendelse som afhandlingens hensigt Begrebers og teoriers betydning for erkendelsen Vidensformerne Sand og nyttig viden Videnskabsteoretiske idealer Afhandlingens konkrete metode til begribelse Afhandlingens konkrete fremgangsmåde Oprindelige betydning - panten Selvets definition Selvet som forklaringsbegreb Selvet og væksten Selvaktualisering og homonomi Implikationer for engagementet i arbejdet Engagementets teori Engagementets begribelse Engagementet som et forhold

2 Engagementet er en pagt Vedligeholdelse af engagementet Engagementet som følelse, tanke og handling Engagementets vanskeligheder Opsummering Implikationer for engagementet i arbejdet Interaktionens psykologi Samspillets grundform Kommunikation Forventninger Tilværelsesprojekter Nærhed Tilværelsesniveauer Opsummering Implikationer for engagementet i arbejdet Engagementets vanskeligheder i filosofisk og psykologisk terminologi Synkronmodellen Foreløbige overvejelser over løsninger Videnskabsteoretiske refleksioner Afhandlingens videnskabsideal Integreret synkronmodel Svar på afhandlingens forskningsspørgsmål KAP. 3 DET OPLEVEDE ENGAGEMENTET Metodeovervejelser Valg af informanter Valg af case Den konkrete metode Casestudy Studie Studie 2 - mellemspil Studie Studie 4 - efterspil Svar til fornyede forskningsspørgsmål Videnskabsteoretiske refleksioner KAP. 4 SYNTESE - OG EN TESE OC-forskningens svar Det omfattende svar Enkelheden Det teoretiske svar Enkelheden Casens svar et enkelt tilfælde behøver ikke være enkelt Det omfattende Syntese Grundlag for opstilling af tese Antagelser bliver til forventninger og til et problem for engagementet Den multidimensionelle byttehandel Aftalen Kontrakten

3 Kritik af kontrakttænkningen Definition af den psykologiske kontrakt Fra kontrakt til pagt til kontrakt Troværdighed Sammenfatning Kontraktens indhold Tese fase - interaktionsprincippet fase - inklusionsprincippet Ledelse af engagementet Fordele og ulemper ved kontraktstyret ledelse AFSLUTNING OG ET PERSPEKTIV LITTERATUR

4 SUMMARY This thesis focuses on the importance of developing and retaining employee commitment. The increasing trend towards a more mobile workforce has economic repercussions, and organisations are therefore investigating ways to retain the services of their employees for longer periods of tenure. Research indicates that employee commitment is both a mediating variable in relation to change of employment, and a pre-requisite for organisational development. The thesis has collected data on commitment by use of three research methods.the first of these is a survey of the results and conclusions of an international, empirical field of research on Organisational Commitment OC. In the context of this research, commitment is seen as a bond between employer and employee. On the basis of research results in this field it is concluded that this bond is established in the psychological contract between the two parts. This contract is formed in a dialogue that delineates mutual expectations. There are, however, definitory imprecisions in OC research; researchers point, for example, to the lack of a theoretical framework for empirical investigations. Secondly, a framework of this type, based on philosophical, anthropological and psychological considerations, is developed. Within this framework the bond is understood as a pact and an interaction between employer and employee; where the interaction is a particular dialogue which establishes the agreed value base for the continuation and development of commitment. In terms of this theoretical framework, commitment is principally seen as interactional. The third approach, is an analysis of a casestudy, which shows how one employee experiences commitment. The study includes a dialogue about commitment between employer and employee. When commitment is seen as interactionalist, the management of commitment is crucial, and the casestudy indicates that commitment provides a bond that is, maintained and strengthened through dialogue. On the basis of a synthesis of these three approaches, a thesis of the ideal committed organisation is proposed; an organisation whose aim is to retain commitment, not only to reduce the risk of job change, but also as part of organisational development. A new form of psychological contract for the establishment of the pact between leadership and employee is put forward, which will ensure mutual commitment. When the dialogue about expectations is thorough enough, it becomes a dialogue about values; such dialogues maintain commitment. Each contract is unique, and the process requires competent leadership which can conduct commitment on a philosophical, psychological and ideological basis. This pre-supposes a leadership based on principles of interaction and inclusion. 4

5 RESUME Afhandlingen om engagementet tager udgangspunkt i problemet med hyppige jobskift. Det er et voksende og kostbart problem for organisationerne, som søger efter måder at fastholde medarbejderens ansættelse på. Forskning viser, at engagementet er en medierende variabel i relation til jobskift, og at engagementet er forudsætningen for den organisatoriske udvikling. Dermed kommer engagementet i fokus i i et jobskiftperspektiv såvel som i et udviklingsperspektiv. I afhandlingen søges der indsamlet viden om engagementet ved tre forskellige forskningsmetoder. Først kortlægges et internationalt, empirisk forskningsfelt om Organizational Commitment OC og herfra oplistes resultater og konklusioner. Engagementet forstås her som et bånd mellem leder og medarbejder, og på baggrund af feltets forskningsresultater konkluderes det, at båndet bindes i den psykologiske kontrakt mellem leder og medarbejder. Kontrakten er en samtale, der afklarer de gensidige forventninger. Inden for OC-forskningen viser sig definitoriske uklarheder, feltets forskere peger på, at der savnes en teoretisk ramme for de empiriske undersøgelser. Dernæst udvikles en sådan teoretisk ramme på et filosofisk og antropologisk psykologisk grundlag, hvorved engagementet bliver at forstå som en pagt og en interaktion mellem leder og medarbejder, hvor interaktionen er en særlig samtale om værdierne til vedligeholdelse af engagementet. I denne teoretiske rammesætning bliver engagementet principielt interaktionelt. Som den tredje videnstilgang indsamles viden om det oplevede engagement i casestudies, hvoraf det første er en medarbejders beskrivelse af det oplevede engagement, og det andet drejer sig om en medarbejders og leders oplevelse af engagementet som båndet mellem dem. Når engagementet er interaktionistisk bliver ledelse af engagementet af største betydning, og casen viser, at engagementet binder parterne sammen, fordi det fordrer samtale. Afhandlingen lader de tre vidensformer indgå i en syntese, og på den baggrund opstilles en tese om idealet af en engagerende organisation. Idealtypen af en engagerende organisation har til formål at bevare engagementet ikke blot for at reducere risikoen for jobskift, men også for at kunne includere engagementet i den organisatoriske udvikling. I tesen foreslås en ny psykologisk kontrakt til etablering af pagten som sikring af gensidigheden. Når samtalen om forventninger bliver grundige nok, bliver de til samtaler om værdier, og sådanne samtaler vedligeholder engagementet. Hver kontrakt er unik, og det fordrer kompetente ledere, der kan lede engagementerne på et filosofisk, psykologisk og idiografisk grundlag, og det fordrer ledelse ud fra principperne om interaktion og inklusion. 5

6 INDLEDNING I relation til internationalisering, skærpet konkurrence, ny teknologi og ønsket om hurtig profit presses virksomheder, institutioner og organisationerne i alle brancher til at ændre produkter og processer for at kunne løse nye opgaver, som er karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet. Opgaveløsningen er forbundet med problemløsning, og det fordrer nye kvalifikationer hos medarbejderen såvel som hos lederen. Alene kan ingen leder løse komplekse problemer, og organisationen bliver afhængig af hver enkelt medarbejders kompetencer og kvalifikationer samt personlige egenskaber. Det sidste er nyt, og det drejer sig om bl.a. kommunikative sociale intellektuelle samarbejds og i det hele taget såkaldt bløde kompetencer og kvalifikationer. Disse er en del af personligheden og medarbejderens mentale beredskab snarere end de traditionelle faglige kvalifikationer er det. Og pointen er, at udøvelsen af disse kvalifikationer kræver engagement (Bévort 1995:9). Uden engagementet i den sociale sammenhæng som arbejdet foregår i, vil medarbejderen ikke kunne tage initiativer, være iderig og analysere, være ansvarlig og selvstændig eller løse problemer (Bévort 1995: 9). Dette er i høj grad kendetegnet for krav til den moderne medarbejder. Tidligere var det naturlige krav til medarbejdere inden for alt relationsarbejde, men det nye er, at det også er krav til medarbejderen i produktionsvirksomheder samt inden for administration og service. I dag har medarbejderen sat sit personlige præg på arbejdsopgaverne og disses mulige løsninger, hvilket betyder, at medarbejderen vanskeligere lader sig erstatte. Viden og færdighed er personbunden (Bévort 1995:13), og den moderne medarbejder er derfor videns- og færdighedsbærer (Bévort 1995:112, Drucker 1994), og for så vidt med sin særlige viden og færdighed uerstattelig. En ny medarbejder kan ikke automatisk overtage en andens viden og færdighed. Det var muligt at udskifte enhver arbejder i industrisamfundet, hvor arbejde snarere bestod i funktioner og roller (Schein 1965). Ifald en medarbejder forlader organisationen, forsvinder viden og færdigheder samtidig hermed (Drucker 1994), og hvis medarbejderen taber engagementet i organisationen, bliver de organisatoriske problemer ikke løst. Problemerne løses, når medarbejderen føler et ansvar (Bévort 1995:107), og de løses af medarbejderen, fordi denne er vidende om problemernes karakter og eventuelle mulige løsninger (Bévort 1995:107). Den enkelte medarbejder søges knyttet til organisationen for at gøre medarbejderen delagtig i løsning af komplekse problemstillinger. Hvis medarbejderne går rundt og siger det er ikke mit problem, det må andre tage sig af, er det tegn på, at de har meldt sig ud af organisationen, og det betyder, at organisationen taber mulighederne for at løse stadig mere komplekse problemstillinger. Konsekvensen heraf er et mulighedstab af vækst, hvor vækst forstås som løsning af mere og mere komplekse opgaver og problemstillinger. Organisationen har desforuden brug for medarbejderens loyalitet og ansvarlighed i forhold til at påtage sig organisationens problemer. 6

7 At skabe forpligtethed over for organisationen og dens grundlæggende opgaver er i stigende grad blevet nøgleproblemet i vore organisationer og vil blive det i endnu højere grad i fremtiden. (Bévort 1995:8) For så vidt kan man tale om, at medarbejdernes viden i arbejdssammenhænge et blevet en magtfaktor, og at magtforholdet mellem organisation/leder og medarbejder er udsat for en forskydning. Lederen leder og fordeler ganske vist stadig arbejdet, men medarbejderen kan undlade at forholde sig til problemerne og derved udøve en form for modmagt ved at fordele engagementet i organisationen efter eget ønske eller til egen fordel og kan endelig da også undlade helt at engageres eller kan søge andre steder hen. Ansættelse er ikke automatisk det samme som engagement, så medarbejderen kan nøjes med at være ansat uden engagement, og spørgsmålet er, hvorledes ansættelse da bliver til engagement? Engagementet kan således tabes, og det kan komme til udtryk på forskellig vis. Medarbejderen kan udvise ligegyldighed eller direkte modvilje, eller engagementet kan mistes på en meget kontant måde og komme til udtryk i ønske om jobskift eller ved egentligt jobskift. Jobskift er i et organisatorisk perspektiv det definitive tab af engagementet. Jobskift kan ses som udtryk for medarbejderens ønske om engagement andetsteds, og det udgør et problem for organisationen, der mister viden, stabilitet og kontinuitet. Nye medarbejdere skal først udvikle kompetencer til løsning af specifikke opgaver, hvilket tager tid, og dermed er der tillige en økonomisk pris at betale. Det anslås i dollars til at være US. pr. 100 jobskift (Phillips 1998). Danske medarbejdere er i gennemsnit kun 2 år på hver arbejdsplads, og virksomheder, institutioner og organisationer definerer det som et problem og som et uhensigtsmæssigt flow i arbejdslivet (Handel og Service 2001). Det vil formentlig blive et voksende problem at fastholde engagementet, og det er et problem, fordi organisationen har brug for engagementet til den organisatoriske vækst, og derfor er organisationen opmærksom på at gøre det attraktivt at være en del af organisationen (Bévort 1995). Virksomheder søger at knytte medarbejderen til organisationen ved forskellige goder såsom fri bil, frokostordninger, familiepolitikker, feriegoder eller sportsmedlemskaber. Tilsyneladende har det ingen effekt, for konkurrenten gør nøjagtig det samme. Der skal noget andet til for at gøre det attraktivt at forblive. Hvad det kan tænkes at være, er denne afhandlings spørgsmål. At engagementet er i vanskeligheder lader til at være et generelt problem i vor kultur. International forskning på feltet Organizational Commitment forkortet OC forholder sig undersøgende til problematikken, og forskningsfeltet søger at gøre engagementet operationaliserbart med henblik på at kunne måle, hvornår og hvorfor jobskift ønskes og finder sted for, at reducere risikoen for tabet af engagement. Engagementet korrellerer negativt med jobskift, således at lavt engagement fører til jobskift, og højt engagement reducerer risikoen for jobskift (fx Lum 1998). Men heller ikke inden for dette forskningsfelt er der de store landvindinger at hente. Spørgsmålet om, hvad der i grunden skal ydes af organisatoriske tiltag til fastholdelse af engagementet, er 7

8 tvetydigt besvaret, men opsummerende kan undersøgelserne tyde på, at engagementet skal udvises en særlig omsorg (Meyer & Allen 1997). OC beskæftiger sig specifikt med engagementet i organisationen, men undersøgelser viser (fx Hirschfeld og Feild 2000), at dette engagement korrelerer med det mere generelle engagement i arbejdslivet. Ifald en medarbejder er engageret i arbejde som sådant, er vedkommende højst sandsynlig også engageret i organisationen. Meyer og Allen (1997) mener endog, at OC er en form for protopype på engagement. Afhandlingens forskningsdomæne er det organisatoriske engagement, og der søges efter en forståelse af engagementet som fænomen og begreb, og det vil i afhandlingen her blive diskuteret, hvorledes engagementets vanskeligheder generelt kan tænkes løst. Men er det ikke en ganske forældet problematik i et moderne komplekst samfund med tendenser til ad hoc-organiseringer af arbejdet og løst koblede systemer til løsning af komplicerede opgaver? Hvorfor i det hele taget diskutere fastholdelse af engagementet som et gode for organisationen? Til dette er der at sige, at selv den løseste organisation har en kerne af medarbejdere, der definerer sig som medlemmer af organisationen, og at det for deres vedkommende bliver ekstra påkrævet med kontinuitet, vedholdenhed og engagement. Desforuden viser det sig i en undersøgelse af løsarbejderes engagement (Hartman 2000), at sådanne løst ansatte medarbejdere er mindre engagerede, og det må siges at være mindre attraktivt for organisationer at have løst ansatte til udførelse af opgaverne. Videre kunne det indvendes, at den moderne medarbejder blot giver udtryk for et ønske om en højere grad af frihed til at vælge ny arbejdsplads. Det matcher den almindelige bruger- og forbrugermentalitet og zapperkultur og er tillige i overensstemmelse med innovationspressets krav om idelige forandringer. Er det ikke blot et gode for medarbejdere, at de nu frit kan søge lykken andre steder og rette engagementet efter forgodtbefindende? Jo, for så vidt er det et gode, hvis medarbejdere faktisk også frit kan vælge og få andet arbejde, der ovenikøbet kan fastholde engagementet. Undersøgelser viser (fx Hirsfeld 2000), at medarbejdere gerne vil engageres i arbejdslivet og foretrækker arbejde frem for paradisisk lediggang, men i denne afhandling vil det blive grundigere diskuteret og problematiseret, hvorvidt de hyppige jobskift er et gode eller et onde for medarbejderen, for ifølge Hartman (2000) kan engagementet slet ikke udvikles ved hyppige jobskiftr. Hyppige jobskift tolkes her i afhandlingen som symptom på, at engagementet generelt har trange kår, og skønt problemet defineres af organisationerne som både voksende og påkrævet at løse, er det tilsyneladende blevet et subjektivt projekt for den enkelte medarbejder at være lykkeridder på jagt efter engagement. Det må vække til undren, at engagementets vanskeligheder ikke søges løst i fællesskab parterne imellem. Spørgsmålet er, hvorledes der kan tænkes om engagementet, så det fører til nye handlemåder for begge parter? 8

9 Afhandlingens forskningsfelt og forskningsspørgsmål Afhandlingens forskningsfelt er det organisatoriske engagementet som en prototype på engagementet og som en forudsætning for den organisatoriske vækst. Det konkrete udgangspunkt for afhandlingen er den aktuelle problematik med hyppige jobskift. Inden for forskningsfeltet - OC - opfattes jobskift som eksponent for tab af engagement, og i jobskift forsvinder medarbejderen da også i fysiks forstand. Organisationen har brug for engagementet som en af de menneskelige ressourcer til den organisatoriske udvikling, og derfor er det et organisatorisk problem, når medarbejdere skifter job. Hyppige jobskift tyder på, at engagementet generelt har vanskelige vilkår, men problemerne løses ikke på organisationsniveauet, de forsøges derimod løst af enkeltindivider. Det betyder, at ringe vilkår bliver individualiserede og subjektiverede, og det betyder endvidere, at løsninger herpå bliver den enkelte medarbejders eget problem. Spørgsmålet er, om der kan udvikles måder at tænke om engagementet på, så det kan tilbydes gunstige vilkår som et gode for både organisation og medarbejder? I afhandlingen søges der en grundlæggende og generel begribelse af engagementet som et fænomen og som begreb, og herefter rejses spørgsmålene: Hvorledes kan engagementets vanskeligheder forstås, og hvorledes kan der tænkes løsninger på engagementets vanskeligheder.? Afhandlingens formål og mål Formålet med afhandlingen er at besvare disse forskningsspørgsmål. Målet med afhandlingen er at sammenfatte svarene i en hypotese og en model af idealet for prototypen på en engagerende organisation, og det vil sige en organisation, der ikke bare ansætter en medarbejder, men engagerer denne. Afhandlingens metode og fremgangsmåde De 3 forskningsspøgsmål søges besvaret ved indsamling af viden om engagementet i 3 forskellige vidensformer, der bygger på 3 forskellige forskningsidealer med anvendelse af 3 forskellige forskningsmetoder. Kapitel 1 vil beskæftige sig med et internationalt, empirisk forskningsfelt, der hviler på et nomotetisk forskningsideal, og som anvender kvantitative forskningsmetoder med et behavioristisk psykologisk grundsyn. Det drejer sig om forskningsfeltet om organisatorisk engagement, Organizational Commitment, forkortet OC, som er afstukket ved søgning på ordene organizational commitment and turnover i artikelbaserne PsychInfo, AB/Inform, Business Source Premier, Pro Quest. Herved er 9

10 fundet 700 artikler, som udgør viden om engagementet fra feltets start i 1960 og til dato. Det er et omfattende forskningsfelt, som er kortlagt i 1985 (Reicher) og i 1997 (Meyer & Allen), og til disse kortlægninger knyttes der an i afhandlingens første kapitel. Desuden foretages en egen kortlægning af feltet fra Kortlægningernes resultater diskuteres med henblik på at opstille feltets forskningsparadigme og med henblik på at give svar til afhandlingens forskningsspørgsmål, hvorved det bliver klart, at engagementet mangler en tydelig teoretisk ramme. Kapitlet afsluttes med opstilling af en antitese. I kapitel 2 udvikles en teoretisk rammesætning for engagementet på et filosofisk og antropologisk psykologisk grundlag. Rammesætningen hviler på et humanistisk psykologisk grundsyn, og et hermeneutisk forskningsideal, og der gøres særskilt rede for metoden til udvikling af den teoretiske ramme for engagementet. Engagementet sprogsættes ved filosofiske og psykologiske begreber, hvor hensigten er at flytte bevidstheden mod engagementet som interaktionistisk Denne udviklede almene teori om engagementet i dets grundformer diskuteres, og dets implikationer for engagementet i arbejdet analyseres. Analysen giver samtidig svar til afhandlingens forskningspørgsmål med filosofisk og psykologisk terminologi. De 2 vidensformers korrespondens, kohærens og kompatibilitet diskuteres, og en model af de 2 videnstilganges svar på forskningsspørgsmålene opstilles, hvilket giver anledning til at rejse fornyede forskningsspørgsmål. Kapitel 3 søger svar på de nye forskningsspørgsmål ved egen indsamling af empiriske data. Forskningsmetoden er kvalitativ, og her er casestudy valgt som et multiple casestudy og med et idiografisk forskningsideal. Det enkelte særegne er fundet hos en medarbejder, der beskriver, hvorledes engagementet opleves, og endvidere indgår medarbejder og leder i en dialog om engagementet. Casen rummer 4 studies, og de 4 studier analyseres i både et jobskift- såvel som et udviklingsperspektiv, og casen diskuteres med brug af den begrebslige rammesætning for engagementet, hvorved rammesætningen demonstrerer sin korrespondens. Sidste kapitel, 4, søger en syntese af al den indsamlede viden om engagementet, men søger enkelheden i det omfattende. Syntesen giver anledning til opstilling af afhandlingens tese om løsninger på engagementets vanskeligheder, og der gøres særskilt rede for grundlaget for denne hypoteseopstilling. Tesen udgør samtidig et samlende svar på afhandlingens forskningsspørgsmål. Afslutningsvis overvejes det, hvorledes engagementet kan bevares ikke blot i jobskiftperspektivet, men også så det kan blive økologisk til fremme at væksten. Denne triangulering er valgt som en kompenserende triangulering (Kruuse 1996), idet OC-forskningen mangler en klar teoretisk ramme og en tydelig definition af engagementet, hvilket filosofien kan tilbyde. Desuden kan casestudies som metode kritiseres for svaghed på grund af manglende generaliseringsmuligheder (Yin 1994), hvilket OC-forskningen tilbyder, og derfor er triangulering en hensigtsmæssig metode til udforskning af engagementet. Engagementet er i fokus i alle tre vidensformer, men 10

11 perspektivet skifter fra et jobskiftperspektiv til et udviklingsperspektiv og til et oplevet perspektiv. Som figur ser metoden ud som følger: udviklingsperspektiv ENGAGEMENT jobskiftperspektiv oplevet perspektiv Yderligere metodeovervejelser, som er nøje knyttet til de tre forskellige vidensformer, er valgt placeret i de respektive kapitler. 11

12 KAP. 1 ORGANIZATIONAL COMMITMENT - et empirisk forskningsfelt Afgrænsning af feltet Afhandlingens afsæt er et internationalt empirisk forskningsfelt om engagementet i organisationen. Organizational Commitment - forkortet OC og det tegnes af en lang række undersøgelser med fokus på engagementet som en medierende variabel i relation til jobskiftproblematikken. Forskningen er optaget af at kunne forudsige, hvilke medarbejdere der kunne tænkes at søge væk, for at undgå kostbare jobskiftr. Ønsket fra organisationens side er stabile medarbejdere, der tilpasser sig organisationen og yder en særlig indsats, og derfor drejer det sig om at finde veje til bevarelse af engagementet. Forskningen søger at operationalisere engagementet, så medarbejderens engagement kan måles med henblik på at komme til at forudsige og forhindre et eventuelt jobskift eller at kunne reducere selve risikoen for uønskede jobskift. Samtidig ønskes en sikring mod ansættelse af ustabile medarbejdere, der kunne tænkes at foretage hyppige jobskift, for jobskift anses i et organisatorisk perspektiv som værende et onde, der må forhindres og det kan øjensynlig ske gennem engagementet. Skønt feltets menneskesyn ikke er ekspliciteret, er det tydeligt, at forskningen generelt set hviler på et behavioristisk psykologisk grundsyn. Menneskets adfærd tænkes reguleret ved brug af strategier, der belønner forbliven i organisationen. Hvorledes stabiliteten kan fremmes, er således et spørgsmål om at finde frem til måder at organisere arbejdet på, så det bliver attraktivt at forblive på arbejdspladsen, og det er her, engagementet får betydning som en medierende faktor for stabiliteten. Engagementet bliver et centralt undersøgelsesdomæne i relation til forskellige problematikker, der samlende kan beskrives som tilbagetrækning fra arbejdspladsen. Det drejer sig om sygefravær, tidlig pensionering, udbrændthed og stress samt ønske om jobskift eller faktiske jobskift, og disse foreteelser forsøger organisationen at komme til at regulere, så organisationen undgår økonomiske tab. Undersøgelser viser (fx Porter m.fl. 1974, Matheui & Zajac 1990, Meyer og Allen 1991), at engagementet korrelerer med jobskift eller ønsker herom således, at 12

13 engagementet fastholder medarbejderen. Undersøgelserne viser, at der er en negativ sammenhæng mellem OC og jobskift, hvilket betyder, at en høj score på OC-skalaen betyder lav score på jobskiftskalaen, og lav score på OC-skalaen medfører høj score på jobskiftskalaen. Det betyder, at engagementet er en medierende faktor for forståelse - ja endda til forudsigelse af jobskift. Ifald engagementet eroderes er der risiko for, at medarbejderen foretrækker andet job, og omvendt er der god chance for at holde på engagerede medarbejdere såfremt, der kan udvikles organisatoriske tiltag til støtte for engagementet. Ovennævnte måleskaler for OC vil senere blive grundigt diskuteret, for disse skalaer er fortsat til diskussion i forskningsfeltet, mens jobskiftskalaen, som foreslået af Hackmann & Oldham (1975) ikke bliver videre diskuteret. Den drejer sig om en række udsagn, som informanterne angiver at være enige eller uenige i ud fra en 7-pointmåleskala kaldet JDS Job Dianostic Survey med 18 kategorier af udsagn i forhold til jobbet (Ibid:167). De jobvariable kategorier fokuserer på medarbejderens oplevelse af opgavevariation, af meningsfylde, af autonomi og af muligheder for feedback. Denne skala anvendes kontinuerligt inden for forskningsfeltet i de sammenhænge, hvor jobskift udgør en del af undersøgelsesdomænet, og der er konsensus om dens validitet og reliabilitet. Engagementet bliver helt centralt i forskningsfeltet, men også andre variable udsættes for forskning. Her kan nævnes jobtilfredshed, jobholdninger eller arbejdsmoral, men afhandlingen her er afgrænset til alene at beskæftige sig med engagementet, fordi undersøgelser viser, at det er en helt central variabel (Hunt 1994). Det diskuteres, hvorvidt engagementet er én blandt andre variable eller en nøglevariabel, og det er der modstridende opfattelser af. Hunt (1994) viser, at engagementet er den stærkeste variabel for jobskift, og Lum (1998) dokumenterer, at engagementet endog er stærkere end lønnen, når jobskift skal forudsiges. Sjoeberg (1997) kommer frem til at engagementet er én blandt andre medierende variable, hvor bl.a. jobinvolvering også fremtræder som forudsiger af jobskift. Her er altså engagementet én blandt andre medierende variable, men stadig med signifikant betydning for jobskift eller intentioner om jobskift. I afhandlingen vil denne problematik ikke blive videre diskuteret, for så vidt er det ikke afgørende, hvorvidt engagementet er den helt centrale - eller blot en af andre centrale variable med betydning for jobskift. Engagementet som fænomen har også sin egen betydning uden for jobskiftproblemet, idet engagementet er en forudsætning for problemløsning, samarbejde og produktudvikling, hvilket er krav til en moderne organisation. Den moderne medarbejder kan karakteriseres som vidensarbejder, og uden medarbejderens særlige viden bliver de organisatoriske problemer ikke løst. Det faktum påvirker relationen mellem medarbejder og organisation, idet medarbejderen besidder viden som redskab til udvikling af produktionen (Druker 1994) Den gamle kontrakt om løn og sikkerhed for loyalitet kan ikke opretholdes, da vidensarbejdere i sagens natur må være loyale overfor deres viden snarere end over for organisationers profitering af samme viden. Engagementet har så at sige en egen værdi og er ikke udelukkende en medierende faktor i relation til jobskift, men det hænger selv sagt i sidste instans sammen med, at vidensmedarbejderes jobskift betyder, at viden forsvinder med medarbejderen, og det bliver et økonomisk problem for organisationen. 13

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Når videndelingen er på tværs

Når videndelingen er på tværs Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Speciale

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Vitus Bering Danmark et corporate brand

Vitus Bering Danmark et corporate brand Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER Ditte Brændgaard Hansen & Lise Tillge DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER The motivated employee / Den motiverede medarbejder Copenhagen Business School Cand.merc. Human Ressource Management November 2009 Vejleder:

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Metode og opbygning af speciale 5 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 2.1 Brandhistorie 9 2.1.1 Fem tilgange til branding 10 2.1.2 Klassisk

Læs mere

MPG 2014. At være netværksmanager!

MPG 2014. At være netværksmanager! MPG 2014 At være netværksmanager! Anders Clausen 29.03.1971 & Jørgen Skov 02.03.1964 Masterafhandling MPG studiet Vejleder Lektor Sverri Hammer Anslag: 181.672 (80 sider) MPG 2014 Indhold Indhold... 2

Læs mere

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Kandidatafhandling Cand.merc. EMF Institut for Afsætningsøkonomi Copenhagen Business School December 2009 Forfattere: Maria Funder Louise Kjær Lauritsen

Læs mere

En undersøgelse af den sygeplejefaglige identitet

En undersøgelse af den sygeplejefaglige identitet En undersøgelse af den sygeplejefaglige identitet andidatafhandling af ika rabbe Copenhagen Business School Studieretning C(psyk.) Vejleder Annemette jærgaard Afleveret d. 25. juni 2010 Anslag 168.467

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

CORPORATE BRANDING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CORPORATE BRANDING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET CORPORATE BRANDING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Hanne Olkjær Edlefen Nr. 218/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Effekten af teambuilding

Effekten af teambuilding Effekten af teambuilding - Hvordan opnås den optimale brug af teambuilding hos virksomheder, der arbejder i teams? The effect of team building How do companies organized in teams reach the optimal use

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST?

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? Claus Dam Nielsen Dorte Rudi Andersen Susanne Thagaard Bjarnason LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? En organisationspsykologisk undersøgelse af hvad der er på spil, når leg benyttes som teknologi CC

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere HD ( R ) 8. Semester Afhandling Forfatter: Jannie Theilade Vejleder: Bent Høgsted Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere Hvorledes skabes der balance mellem økonomiske nøgletal og menneskelige

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater?

Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater? Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater? How to motivate, manage and retain knowledgeworkers while focusing on creative outputs? Cand.merc.(psyk.) Copenhagen

Læs mere

Selvledelse: Fra ledelse til selvet

Selvledelse: Fra ledelse til selvet copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Selvledelse: Fra ledelse til selvet Selvledelse: Fra ledelse til selvet En socialpsykologisk analyse

Læs mere