CPR-kontoret Januar2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPR-kontoret Januar2012"

Transkript

1 CPR-kontoret Januar2012 Udviklingsplan for CPR-systemet Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om 9,2 mio. mennesker, som har tilknytning til det danske samfund. Siden CPR s oprettelse i 1968 har formålet med registret været, at registrets data skal stilles til rådighed for og offentlige myndigheder med en berettiget interesse i oplysningerne. I flere årtier er data også blevet videregivet til private virksomheder mv. Data i CPR indberettes i dag online af de grundregistrerende myndigheder via CPR s online systemer, eller via CPR s web services, som er indbygget i myndighedernes sagsbehandlingssystemer. Det gælder bl.a. for statsforvaltningerne, Indfødsretskontoret og ikke mindst for Kirkeministeriets Personregistrering (PR), som er en integreret del af CPR-systemet. Andre data indberettes i CPR af borgerne ved brug selvbetjeningsløsninger. Dette sker bl.a. på Personregistrering.dk og via kommunale flytteløsninger. Anvendelsen af CPR s data, som generelt betragtes som værende af høj kvalitet, er i dag massiv i såvel den offentlige som den private sektor. CPR s dataleverancer har således i dag vital betydning for mange af landets kritiske it-systemer, og CPR spiller sammen med landets øvrige grundregistre en væsentlig rolle i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i de kommende år. CPR-systemet hviler i dag på et robust, stabilt og velafprøvet teknisk grundlag, hvor de centrale teknologier, database og styresystemer er placeret på en mainframe server. CPR er karakteriseret ved stor driftsstabilitet og regelmæssighed i de daglige dataleverancer. Denne driftsstabilitet skal opretholdes, men samtidig skal CPR-systemet følge med den teknologiske udvikling og til stadighed indrettes således, at omkostninger til drift, vedligehold og udvikling kan holdes på markedsniveau gennem konkurrenceudsættelse. 2. Grundlaget for udviklingsplanen CPR-kontoret har gennem CPR-systemets levetid løbende vedligeholdt en flerårig udviklingsplan for systemet. Med henblik på at udarbejde en ny udviklingsplan for årene har CPRkontoret og Kirkeministeriet i efteråret 2011 i regi af CPR s udviklingsgruppe gennemført en analyse sammen med den nuværende driftsleverandør CSC Danmark A/S, som beskriver de mulige, konkrete veje og initiativer for udvikling og drift af CPR/PR. I forbindelse med analysen er CPR-kontoret og Kirkeministeriet bistået af Rambøll Management A/S. Som udgangspunkt for analysen har CPR-kontoret og Kirkeministeriet overordnet set ønsket en ny model for CPR-systemet, som kan tilbyde følgende egenskaber: 1

2 Der ønskes en platform og teknologi, som giver billigere drift og mere enkel vedligehold Der ønskes en platform og teknologi, som gør det lettere at videreudvikle applikationerne på sigt. Der ønskes en platform og en teknologi, som gør det lettere at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen. På grundlag af analysen har CPR-kontoret og Kirkeministeriet besluttet sig for en strategi, som er kendetegnet ved: Begrænsning af risiko ved at opdele udviklingsstrategien i et antal ikke for store projekter Sikring af at muligheden for konkurrenceudsættelse forbedres væsentligt Trinvis migrering til den nye driftsplatform for derved at sikre lav risiko Bibeholdelse af Natural som udviklingsværktøj i en periode Etablering af en ny domæne model og database for at sikre optimal fleksibilitet ved fremtidig udvikling Trinvis modernisering af kritiske systemer Mulighed for løbende at tilpasse aktivitetsplan efter udefrakommende krav som f.eks. en fællesoffentlig datafordeler eller en fællesoffentlig domænemodel, jf. regeringens digitaliseringsstrategi CPR-kontoret og Kirkeministeriet har endvidere besluttet sig for at implementere strategien på en sådan måde, at der ikke forudsættes store spidsbelastninger - hverken hos CPR-kontoret, Kirkeministeriet eller CSC, ligesom de fleste aktiviteter indledes med en et såkaldt proof of concept (POC), hvor løsningen over en periode på 2-3 måneder beskrives, og hvor kritiske elementer afprøves i praksis. POC verificerer de hypoteser, der er opstillet i udviklingsstrategien og giver grundlag for at udfærdige en udviklingsaftale for projektet. 3. Det eksisterende løsningslandskab CPR-systemet skal give brugere over hele landet adgang til at registrere, søge og få leveret oplysninger fra CPR. CPR-systemet indeholder aktuelle og historiske personoplysninger om hele den danske befolkning samt oplysninger om samtlige veje, kommuner og myndigheder i Danmark. CPR-systemets formål er dels at opbevare disse data, dels at vedligeholde dem og videregive dem på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde. CPR-databasen er centralt placeret og tilhører CPR-kontoret og Kirkeministeriet. CPR-systemet fungerer som forbindelsesled og leverandør i forhold til betjening af offentlige og private kunder, samordningen mellem stat og kommuner, valg, planlægning, statistik og systemeksport. I samarbejde med Kirkeministeriet er Personregistreringssystemet (indtil april 2007 kaldt DNK - Den Ny Kirkebog) en integreret del af drift og forvaltning af CPR-systemet, mens Kirkeministeriet alene står for videreudvikling af Personregistreringssystemet (herefter forkortet PR). 2

3 Figur 1 - Overordnet beskrivelse af CPR/DNK systemet og dets anvendelsesområder Figuren ovenfor viser de overordnede forretningsområder, som systemet dækker, herunder hvilke aktører disse forretningsområder understøtter og integrerer imod. Det bemærkes, at det såkaldte GCTP lag danner et integrationslag mellem de enkelte komponenter/applikationer og de bagvedliggende systemer og øvrige komponenter. Eneste undtagelse er CPR Direkte og de simple søgninger via Websøg, som ikke kører via GCTP. Denne overordnede struktur giver mulighed for en struktureret og trinvis omlægning af systemerne, da de ikke er vævet ind i hinanden, men logiske adskilte Tilføjelsen af Kundesystemet Ud over det ovenfor beskrevne systemlandskab er et nyt Kundesystem p.t. under udvikling. Kundesystemet er CPR-kontorets værktøj til at administrere dataleverancer og fakturering. Det nye Kundesystem, som afløser et 20 år gammelt tegnbaseret system, er baseret på et nyt rammesystem, et nyt udviklingsprincip og udfordrer den nuværende databasemodel. 3

4 Figur 2 - Kundesystemets indplacering i CPR arkitekturen Figuren ovenfor viser, hvorledes Kundesystemet bygges som en del af CPR-systemet, således at det sikres, at Kundesystemet på den ene side integrerer til det eksisterende, men på den anden side også med beskedne ændringer kan anvendes med en forandret datamodel. Kundesystemet er en web applikation, opbygget i Grails oven på en Java baseret web server. Der er etableret en ny datamodel og nye tabeller i den nuværende DB2 database for Kundesystemets data. Dette betyder, at der enkelt kan ske en tilpasning, når der implementeres en ny fælles datamodel. Der vil blive benyttet triggers til at synkronisere de nuværende tabeller med relevant indhold i de nye tabeller Rambøll Managements observationer I forbindelse med arbejdet i Udviklingsgruppen har Rambøll Management på baggrund af gennemgangen af de forskellige systemer og hjælpeværktøjer foretaget nedenstående væsentlige observationer: Det nuværende CPR-system stammer fra 60 erne, men har flere gange været gennemgribende moderniseret, f. eks. i begyndelsen af 90 erne og 00 erne. Systemet er præget af, at det skal rumme historik vedrørende registreringer tilbage til starten. Systemets grundlæggende arkitektur bygger på en opdeling i komponenter med veldefinerede grænseflader og genbrug af funktionalitet. Det giver mulighed for udvikling af systemet komponent for komponent. Systemet er karakteriseret ved forholdsvis få daglige opdateringer (12.000) og ved at udtræk til kundernes systemer omfatter 2-3 mio. personer dagligt med mio. personer ved månedsskifte. Der er høje krav til datakvaliteten. Kravene til tidstro registrering er ikke p.t. på samme niveau som i bankernes systemer. Den samlede mængde data er begrænset set i forhold til nutidens teknologi. Det betyder, at systemet ikke længere stiller krav, som kun kan leveres af en mainframe. 4

5 Omkring CPR-systemet er der bygget en række hjælpesystemer såsom DINO (dokumentation og konfigurationsstyring), en egenudviklet teststyringsmodel, et egenudviklet kundestyringssystem, et egenudviklet system til udtræk af og dannelse af faktureringsgrundlag, der leveres som lister til CSCs SAP, og en egenudviklet sikkerhedsmodel. Disse hjælpesystemer bevirker, at CPR systemet er godt dokumenteret til brug i drift og udvikling samt godt administreret. Det samlede system har dog også nogle svagheder, som bør håndteres i den fremtidige udvikling. Som følge af systemets lange historie er der træk, som skyldes hensyn til de tekniske muligheder, da den aktuelle arkitektur og konkrete komponenter blev designet og udviklet. I forhold til mulighederne i dagens teknologi, har CPR-systemet følgende svagheder: - Håndtering af historik (tidspunkt for opdatering og for gyldighed mv) er designet med henblik på at spare lagerplads. - Håndtering af ændringsudtræk (der oprettes tabeller med dagens ændringer) er designet for at spare cpu forbrug. - Håndtering af søgninger er håndteret med hjælpetabeller for at håndtere søgninger efter forskellige stavemåder og håndtere forskelle i stavemåder over tid - Håndtering af opdateringer, som hindrer at udtræk kan foregå parallelt med udtræk fra systemet. - Manglende ensartethed i håndtering af ændringer. - Manglende mulighed for at finde ændringer siden et givent tidspunkt. I dag hentes ændringerne dagligt. Det bevirker, at hvis en kunde ønsker ændringsudtræk dannes der et dagligt udtræk, uafhængigt af om kunden kun ønsker leverancen med en anden frekvens. - Manglende mulighed for at gentage tidligere produktionskørsler. Tilføjelse af denne mulighed vil sikre bedre testmuligheder - CPR-systemets kompleksitet betyder, at ændringer i krav til data (f. eks. tilføjelse af et ekstra felt) kræver en stor ressourceindsats til ændringer i selve databasen, til ændringer i ajourføringsdelen (skærmbilleder, snitflader) og til udtræksdelen - Et meget stort antal tabeller med få dataelementer i hver tabel, hvilket var fornuftigt da databasen blev designet. Antallet af tabeller vil blive reduceret kraftigt ved et redesign. - Begrænset brug af indeks, hvilket også var fornuftigt da databasen blev designet Dette betyder et behov for modernisering og forenkling af datamodellen samt de komponenter, der håndterer udtræk og søgninger. Til test primært af de mange Natural-programmer er der som nævnt udviklet en teststyringsmodel, der også indebærer, at databasen indeholder mange testtabeller. Testmodellen indeholder mere end Natural moduler og 235 tabeller. Når der er tabelændringer, skal der derfor rettes i mange Natural programmer. Der er behov for at udvikle en ny testmodel, hvor dog de mange testscenarier, der er indbygget i testmodellen, kan genbruges i et nyt værktøj og ved manuel test. Dino benyttes i dag til opbevaring af dokumentation, til konfigurationsstyring af Natural programmer og som krydsreferencesystem. Systemet er baseret på en MS Access 2003 database. Systemet skal erstattes. Der er ikke en ensartet metode til dokumentation af det samlede system, hvilket betyder, at mens dele af systemet har let tilgængelig dokumentation, har andre dele behov for forbedringer, ligesom der bør være en fælles dokumentationsmodel for det samlede system. Den eksisterende Web baserede løsning til simple søgninger afvikles delvist på mainframe og delvist på Linux. Løsningen bruger imidlertid meget mainframe kapacitet og performance er ikke tilfredsstillende. Batch-afviklingen, som løser flere opgaver ud over udtræk, er præget af de tekniske bindinger til mainframen og af, at batchafviklingen har en lang forhistorie. Der bør igangsættes en oprydning af 5

6 funktioner og moduler, der ikke længere anvendes, så disse ikke skal migreres til ny platform. Herefter skal dokumentationen opdateres. Den stigende anvendelse af Citrix løsninger hos CPR brugerne giver større og større problemer, da manuel indgriben er nødvendig fra administratorer, hver gang der distribueres en ny Java klient. Etablering af de forskellige SOAP-services og webbaserede selvbetjeningsløsninger er sket over flere år, og der er valgt forskellige arkitekturer som følge af forskellige tekniske hensyn og behov. Ved nyudvikling på området bør der overvejes en konsolidering af løsningerne på dette område. Det skal indgå i udviklingsstrategien at sikre, at drift, vedligehold og udvikling reelt kan konkurrenceudsættes, ligesom en fremtidig løsning bør åbne mulighed for at delementer eller nye moduler kan leveres fra forskellig side. Ud over de ovennævnte aktiviteter skal der findes en løsning på, at CSC anvender delkomponenter, som ikke uden videre kan overtages af en eventuel ny leverandør efter et udbud. 4. Udviklingsplanens hovedpunkter Migrering af Natural til midrange CPR-systemet afvikles i dag primært på en mainframe server, som af mange betegnes som en forholdsvis dyr platform, og hvor konkurrencen for drift af denne platform i Danmark må betegnes som begrænset. Som anført af Ramøll er der ikke forhold omkring CPR-systemet, som tilsiger, at systemet nødvendigvis skal afvikles på en mainframe platform. CPR-kontoret og Kirkeministeriet har derfor sammen med den nuværende driftsleverandør, CSC, etableret et testmiljø og gennemført en prøvemigrering af CPR-systemets online applikationer og DB2 database til en midrange platform baseret på et antal HP servere med Linux som operativsystem. Resultatet af prøvemigreringen har vist, at systemet skal undergå en række tilpasning i forbindelse med en migrering, men at disse tilpasninger ikke er af uoverstigelig karakter. CPR-kontoret og Kirkeministeriet har på dette grundlag besluttet at fortsætte arbejdet med at klargøre en migrering af CPR-systemets on line applikationer til en Linux platform. Skiftet af platform forventes at medføre mærkbare besparelser på driften, bl.a. som følge af den mere fordelagtige konkurrencesituation på midrange markedet. Oprydning i batch CPR-systemets batch har det primære formål at afvikle en stribe programmer, som fremhenter, sorterer og fordeler data til CPR s kunder På daglig basis afvikles over 400 ændringsudtræk, som har til formål at fremskaffe de personer, som har fået ændret deres data i løbet af dagen. Systemet er paralleliseret, så den daglige afvikling er nede på ca. 50 minutter, hvorunder der fremskaffes og fordeles ca personer til de 400 modtagere. I alt leveres der ca. 1.7 mio. records i den daglige kørsel. Batchflowet sikrer endvidere, at datagrundlaget til fakturering, dannelse af benyttelsesstatistikker og opdatering af sikkerhedslogs bliver dannet. Det kørende batch flow omfatter over aktive batchjobs, som for den største dels vedkommende er kodet i Natural. 6

7 CPR-kontoret og Kirkeministeriet har sammen med den nuværende driftsleverandør, CSC, foretaget en overordnet gennemgang af batchjobs og batchprogrammer i produktionsmiljøet primært fokus har været de daglige jobs. Resultatet af gennemgangen har vist, at batchprogrammerne skal undergå en række tilpasninger i forbindelse med en migrering, men at disse tilpasninger ikke er af uoverstigelig karakter. CPR-kontoret og Kirkeministeriet har på dette grundlag besluttet at fortsætte arbejdet med at klargøre en migrering af CPR-systemets batchprogrammer til en Linux platform og gennemfører i den forbindelse en oprydning i programmerne som anført af Rambøll. Adgangsstyring Det bestående adgangsstyringssystem er meget svært at anvende, og der er stor personafhængighed til en nøgleperson i CPR-kontoret. CPR-kontoret har gennemført en selvstændig foranalyse vedrørende etablering af et nyt adgangsstyringssystem. På baggrund af analysen er det besluttet, at der udarbejdes en løsningsbeskrivelse samtidig med, at der i Grails udvikles en prototype på brugerdialogen i det nye system. Det nye adgangsstyringssystem bygger på den i foranalysen definerede sikkerhedsmodel. Det er i foranalysen vurderet at en standard LDAP sikkerhedsmodel ikke giver den funktionalitet som CPRkontoret har brug for. Efter implementering forventes RACF i en periode fortsat benyttet til kontrol af log-on. Senere omlægges denne kontrol formentligt til et standard identity management system på midrange. Ny domænemodel/database CPR s nuværende datamodel blev implementeret i 1991 ved omlægning fra IMS til DB2. Der er siden indarbejdet ændringer i modellen men modellen er grundlæggende den samme blot udvidet. Ved tilføjelse af ny funktionalitet er der ofte udarbejdet nyt datagrundlag til understøttelse af funktionaliteten. Dette har medført at den eksisterende databasemodel indeholder en del redundante transaktionsdata. Manglen på en generel CPR model gør nyudvikling og rettelser i det eksisterende system både besværligt og dyrt samt indebærer øget risiko for fejl. Der er følgende øvrige forretningsmæssige bevæggrunde for, at udarbejdelse af en ny datamodel indgår i CPR-systemets udviklingsplan: - Referentiel Integrity Referentiel Integrity(RI) er af historiske grunde ikke implementeret i nuværende datamodel. Ved implementering af RI i en datamodel sikres, at relationer mellem data er sammenhængende dvs. det højner datakvaliteten. Ved implementering af RI er det ikke applikationen, der skal sikre disse sammenhænge men databasestyresystemet. RI kan ikke implementeres i eksisterende database uden væsentlige applikationsændringer. - Dataformater Felter, der indeholder datoer, skal i en ny datamodel være defineret som date format. I dag er der en del start- og slutdatoer, der er defineret som numerisk 12, idet de foruden dato indeholder klokkeslæt. Visse af datoerne kan indeholde værdien 00 i dag og/eller måned. Numeriske felter er 7

8 defineret som decimal-felter dvs. et format, hvori der kan angives decimaler, hvilket ikke er relevant i forbindelse med data i CPR. Disse data skal defineres med korrekt format. - Adresser I CPR registreres en persons danske adresse, hvis personen har bopæl i Danmark. Adressen registreres med personens kommunekode, vejkode, husnummer osv. Har personen ikke dansk adresse, men skal registreres i CPR af andre årsager fx skattemæssige forhold (sømandsskat), tildeles en fiktiv adresse til personen indeholdende en fiktiv kommunekode. Ved ny datamodel udgår disse fiktive adresser. - Relationen mellem forældre/barn En persons forældre registreres i dag i CPR på samme forekomst, dvs. en forekomst indeholdende Barn, Mor-oplysninger, Far-oplysninger. Ved en ny datamodel skal forældre være indeholdt i hver sin entitet. - Registrering af ægteskab Ved ajourføring af en vielse registreres der en forekomst indeholdende henvisning fra mand til kvinde, samt en anden forekomst med henvisning fra kvinde til mand. På denne måde registreres der gensidig henvisning, hvilket er redundante data. Ved design af ny datamodel fjernes gensidig henvisning. - Tilpasning til moderne udviklingsværktøjer Den eksisterende model gør det vanskeligt/umuligt at arbejde med moderne udviklingsværktøjer som f.eks. Grails, idet Grails baserer sig på RI/datasammenhænge mellem de forskellige tabeller/objekter. Den eksisterende database er desuden fremkommet i en tid, hvor struktureret programmering var den fremherskende udviklingsmetode. Udviklingsmetoder er i dag primært baseret på en objektorienteret tilgang. En database bør i dag afspejle dette for at kunne drage fuld fordel af de værktøjer, der er til rådighed. Moderne udviklingsværktøjer arbejder med datamodeller i form af domænemodeller, som afspejler de forretningsmæssige sammenhænge. En domænemodel er en integreret del af udviklingsprocessen hvorved at modellen og tilhørende database naturligt kommer til at udvikle sig i takt med nye krav/ændringer til CPR. 5. Udviklings- og supportværktøjer Dette kapitel beskriver de primære udviklingsværktøjer, som foreslås anvendt i forbindelse med udviklingsstrategien. Det skal bemærkes at den reelle levetid for et udviklingsværktøj i dag typisk vil være under 10 år. Det er derfor væsentligt at vælge produkter der vurderes at kunne porteres samt løbende at opgradere værktøjer og systemer så de er ajour med markedet. Natural Natural er i dag et nicheprodukt og markedsandelen for produktet reduceres stadig. Der er dog intet akut behov for at migrere værk fra Natural, da produkterne stadig vedligeholdes og supportes af leverandøren og da der stadig er en del store kunder, bl.a. i den finansielle sektor, også i Danmark. Det væsentligste problem er at der i forhold til konkurrenceudsættelse kun er få udviklingsleverandører, der har ekspertise i udvikling og vedligeholdelse af systemer baseret på Natural. 8

9 Enterprise Architect Enterprise Architect er et værktøj, der benyttes til at modellere og designe IT systemer, og som understøtter hele produktudviklingens livscyklus; lige fra de overordnede forretningsmodeller over logiske datamodeller til fysiske ER-diagrammer. Enterprise Architect er et visuelt værktøj, som understøtter model-drevet udvikling, hvor software bygges op med visuelle logiske modeller, hvorfra der automatisk kan genereres kørende kode. Dette giver en høj grad af fleksibilitet, da modellen udarbejdes uafhængigt af den underliggende platform. Det hjælper også i høj grad til at holde forretningen og den tekniske implementering adskilt. Enterprise Architect understøtter flere forskellige arbejdsprocesser og indeholder følgende funktioner. Er baseret på UML notifikationen Understøtter modellering og design i teams. Understøtter den fulde life cycle o Forretnings- og procesmodellering o System design o Enterprise arkitektur o Krav håndtering og mapning o Software design o Kode generering o Test o Dokumentation Enterprise Architect er således med til at sikre, at der er sammenhæng, hele vejen fra designet af de forretningsprocesser man ønsker understøttet, over den kode som implementerer funktionaliteten, til test af det endelige system. Det betyder også, at dokumentationen bliver mere korrekt og sammenhængen til det implementerede klarere. Enterprise Architect giver mulighed for at eksportere modeller til RTF og HTML som dokumentation og understøtter mange officielle standard modellerings-specifikationer som UML, SysML, DDS og BPMN. Enterprice Architect benyttes bl.a. på Kundesystemet. Spring Framework Spring fra firmaet SpringSource (nu en del af VMware) er et Open Source frame-work, som har eksisteret siden Det er skabt til at simplificere udvikling af Enterprise Java applikationer, så de ikke er bundet til en bestemt applikationsserver fra en bestemt leverandør. Anvendelse af Spring øger produktiviteten og skaber mere fleksibilitet og større grad af uafhængighed. Spring er en af grundstenene i web frameworket Grails, som benyttes til at implementere kundesystemet. Jira Jira er et meget udbredt projektstyrings- og fejlhåndteringssystem, som gør det muligt at styre og overvåge alle dele af moderne udviklingsprojekter. Jira benyttes til at logge fejl, udestående opgaver, ressourcer osv. I forbindelse med udviklingsprojekter. Jira kan f.eks. linke direkte mellem bugs og kode, så fejl og rettelser kan relateres til builds, versionering og kodelinjer. 9

10 Derudover indeholder Jira også stærke værktøjer til at udtrække statistik og rapporter, så det også er muligt at styre og overvåge håndteringen og løsningen af issues og fejl i projektet og produktet. Jira gør udviklingsprocessen synlig både for CSC som leverandør og for Kunden. Jira benyttes allerede i forbindelse med udviklingen af CPR s nye kundesystem. 10

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Analyse af Winformatik

Analyse af Winformatik 0 Analyse af Winformatik Nærværende rapport om de grønlandske kommuners IT system - Winformatik, er en del at det analyse materiale der vil blive inddraget i Beslutningsgrundlag for igangsættelse af fase

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesministeriets IT & Arbejdsmarkedsstyrelsen Funktionel dekomponering af AMANDA med en sammenholdning af December 2004 Engagement: 220512120 Egebækvej 98 DK-2850 Nærum +45 45 58 64 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere