CPR-kontoret Januar2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPR-kontoret Januar2012"

Transkript

1 CPR-kontoret Januar2012 Udviklingsplan for CPR-systemet Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om 9,2 mio. mennesker, som har tilknytning til det danske samfund. Siden CPR s oprettelse i 1968 har formålet med registret været, at registrets data skal stilles til rådighed for og offentlige myndigheder med en berettiget interesse i oplysningerne. I flere årtier er data også blevet videregivet til private virksomheder mv. Data i CPR indberettes i dag online af de grundregistrerende myndigheder via CPR s online systemer, eller via CPR s web services, som er indbygget i myndighedernes sagsbehandlingssystemer. Det gælder bl.a. for statsforvaltningerne, Indfødsretskontoret og ikke mindst for Kirkeministeriets Personregistrering (PR), som er en integreret del af CPR-systemet. Andre data indberettes i CPR af borgerne ved brug selvbetjeningsløsninger. Dette sker bl.a. på Personregistrering.dk og via kommunale flytteløsninger. Anvendelsen af CPR s data, som generelt betragtes som værende af høj kvalitet, er i dag massiv i såvel den offentlige som den private sektor. CPR s dataleverancer har således i dag vital betydning for mange af landets kritiske it-systemer, og CPR spiller sammen med landets øvrige grundregistre en væsentlig rolle i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i de kommende år. CPR-systemet hviler i dag på et robust, stabilt og velafprøvet teknisk grundlag, hvor de centrale teknologier, database og styresystemer er placeret på en mainframe server. CPR er karakteriseret ved stor driftsstabilitet og regelmæssighed i de daglige dataleverancer. Denne driftsstabilitet skal opretholdes, men samtidig skal CPR-systemet følge med den teknologiske udvikling og til stadighed indrettes således, at omkostninger til drift, vedligehold og udvikling kan holdes på markedsniveau gennem konkurrenceudsættelse. 2. Grundlaget for udviklingsplanen CPR-kontoret har gennem CPR-systemets levetid løbende vedligeholdt en flerårig udviklingsplan for systemet. Med henblik på at udarbejde en ny udviklingsplan for årene har CPRkontoret og Kirkeministeriet i efteråret 2011 i regi af CPR s udviklingsgruppe gennemført en analyse sammen med den nuværende driftsleverandør CSC Danmark A/S, som beskriver de mulige, konkrete veje og initiativer for udvikling og drift af CPR/PR. I forbindelse med analysen er CPR-kontoret og Kirkeministeriet bistået af Rambøll Management A/S. Som udgangspunkt for analysen har CPR-kontoret og Kirkeministeriet overordnet set ønsket en ny model for CPR-systemet, som kan tilbyde følgende egenskaber: 1

2 Der ønskes en platform og teknologi, som giver billigere drift og mere enkel vedligehold Der ønskes en platform og teknologi, som gør det lettere at videreudvikle applikationerne på sigt. Der ønskes en platform og en teknologi, som gør det lettere at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen. På grundlag af analysen har CPR-kontoret og Kirkeministeriet besluttet sig for en strategi, som er kendetegnet ved: Begrænsning af risiko ved at opdele udviklingsstrategien i et antal ikke for store projekter Sikring af at muligheden for konkurrenceudsættelse forbedres væsentligt Trinvis migrering til den nye driftsplatform for derved at sikre lav risiko Bibeholdelse af Natural som udviklingsværktøj i en periode Etablering af en ny domæne model og database for at sikre optimal fleksibilitet ved fremtidig udvikling Trinvis modernisering af kritiske systemer Mulighed for løbende at tilpasse aktivitetsplan efter udefrakommende krav som f.eks. en fællesoffentlig datafordeler eller en fællesoffentlig domænemodel, jf. regeringens digitaliseringsstrategi CPR-kontoret og Kirkeministeriet har endvidere besluttet sig for at implementere strategien på en sådan måde, at der ikke forudsættes store spidsbelastninger - hverken hos CPR-kontoret, Kirkeministeriet eller CSC, ligesom de fleste aktiviteter indledes med en et såkaldt proof of concept (POC), hvor løsningen over en periode på 2-3 måneder beskrives, og hvor kritiske elementer afprøves i praksis. POC verificerer de hypoteser, der er opstillet i udviklingsstrategien og giver grundlag for at udfærdige en udviklingsaftale for projektet. 3. Det eksisterende løsningslandskab CPR-systemet skal give brugere over hele landet adgang til at registrere, søge og få leveret oplysninger fra CPR. CPR-systemet indeholder aktuelle og historiske personoplysninger om hele den danske befolkning samt oplysninger om samtlige veje, kommuner og myndigheder i Danmark. CPR-systemets formål er dels at opbevare disse data, dels at vedligeholde dem og videregive dem på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde. CPR-databasen er centralt placeret og tilhører CPR-kontoret og Kirkeministeriet. CPR-systemet fungerer som forbindelsesled og leverandør i forhold til betjening af offentlige og private kunder, samordningen mellem stat og kommuner, valg, planlægning, statistik og systemeksport. I samarbejde med Kirkeministeriet er Personregistreringssystemet (indtil april 2007 kaldt DNK - Den Ny Kirkebog) en integreret del af drift og forvaltning af CPR-systemet, mens Kirkeministeriet alene står for videreudvikling af Personregistreringssystemet (herefter forkortet PR). 2

3 Figur 1 - Overordnet beskrivelse af CPR/DNK systemet og dets anvendelsesområder Figuren ovenfor viser de overordnede forretningsområder, som systemet dækker, herunder hvilke aktører disse forretningsområder understøtter og integrerer imod. Det bemærkes, at det såkaldte GCTP lag danner et integrationslag mellem de enkelte komponenter/applikationer og de bagvedliggende systemer og øvrige komponenter. Eneste undtagelse er CPR Direkte og de simple søgninger via Websøg, som ikke kører via GCTP. Denne overordnede struktur giver mulighed for en struktureret og trinvis omlægning af systemerne, da de ikke er vævet ind i hinanden, men logiske adskilte Tilføjelsen af Kundesystemet Ud over det ovenfor beskrevne systemlandskab er et nyt Kundesystem p.t. under udvikling. Kundesystemet er CPR-kontorets værktøj til at administrere dataleverancer og fakturering. Det nye Kundesystem, som afløser et 20 år gammelt tegnbaseret system, er baseret på et nyt rammesystem, et nyt udviklingsprincip og udfordrer den nuværende databasemodel. 3

4 Figur 2 - Kundesystemets indplacering i CPR arkitekturen Figuren ovenfor viser, hvorledes Kundesystemet bygges som en del af CPR-systemet, således at det sikres, at Kundesystemet på den ene side integrerer til det eksisterende, men på den anden side også med beskedne ændringer kan anvendes med en forandret datamodel. Kundesystemet er en web applikation, opbygget i Grails oven på en Java baseret web server. Der er etableret en ny datamodel og nye tabeller i den nuværende DB2 database for Kundesystemets data. Dette betyder, at der enkelt kan ske en tilpasning, når der implementeres en ny fælles datamodel. Der vil blive benyttet triggers til at synkronisere de nuværende tabeller med relevant indhold i de nye tabeller Rambøll Managements observationer I forbindelse med arbejdet i Udviklingsgruppen har Rambøll Management på baggrund af gennemgangen af de forskellige systemer og hjælpeværktøjer foretaget nedenstående væsentlige observationer: Det nuværende CPR-system stammer fra 60 erne, men har flere gange været gennemgribende moderniseret, f. eks. i begyndelsen af 90 erne og 00 erne. Systemet er præget af, at det skal rumme historik vedrørende registreringer tilbage til starten. Systemets grundlæggende arkitektur bygger på en opdeling i komponenter med veldefinerede grænseflader og genbrug af funktionalitet. Det giver mulighed for udvikling af systemet komponent for komponent. Systemet er karakteriseret ved forholdsvis få daglige opdateringer (12.000) og ved at udtræk til kundernes systemer omfatter 2-3 mio. personer dagligt med mio. personer ved månedsskifte. Der er høje krav til datakvaliteten. Kravene til tidstro registrering er ikke p.t. på samme niveau som i bankernes systemer. Den samlede mængde data er begrænset set i forhold til nutidens teknologi. Det betyder, at systemet ikke længere stiller krav, som kun kan leveres af en mainframe. 4

5 Omkring CPR-systemet er der bygget en række hjælpesystemer såsom DINO (dokumentation og konfigurationsstyring), en egenudviklet teststyringsmodel, et egenudviklet kundestyringssystem, et egenudviklet system til udtræk af og dannelse af faktureringsgrundlag, der leveres som lister til CSCs SAP, og en egenudviklet sikkerhedsmodel. Disse hjælpesystemer bevirker, at CPR systemet er godt dokumenteret til brug i drift og udvikling samt godt administreret. Det samlede system har dog også nogle svagheder, som bør håndteres i den fremtidige udvikling. Som følge af systemets lange historie er der træk, som skyldes hensyn til de tekniske muligheder, da den aktuelle arkitektur og konkrete komponenter blev designet og udviklet. I forhold til mulighederne i dagens teknologi, har CPR-systemet følgende svagheder: - Håndtering af historik (tidspunkt for opdatering og for gyldighed mv) er designet med henblik på at spare lagerplads. - Håndtering af ændringsudtræk (der oprettes tabeller med dagens ændringer) er designet for at spare cpu forbrug. - Håndtering af søgninger er håndteret med hjælpetabeller for at håndtere søgninger efter forskellige stavemåder og håndtere forskelle i stavemåder over tid - Håndtering af opdateringer, som hindrer at udtræk kan foregå parallelt med udtræk fra systemet. - Manglende ensartethed i håndtering af ændringer. - Manglende mulighed for at finde ændringer siden et givent tidspunkt. I dag hentes ændringerne dagligt. Det bevirker, at hvis en kunde ønsker ændringsudtræk dannes der et dagligt udtræk, uafhængigt af om kunden kun ønsker leverancen med en anden frekvens. - Manglende mulighed for at gentage tidligere produktionskørsler. Tilføjelse af denne mulighed vil sikre bedre testmuligheder - CPR-systemets kompleksitet betyder, at ændringer i krav til data (f. eks. tilføjelse af et ekstra felt) kræver en stor ressourceindsats til ændringer i selve databasen, til ændringer i ajourføringsdelen (skærmbilleder, snitflader) og til udtræksdelen - Et meget stort antal tabeller med få dataelementer i hver tabel, hvilket var fornuftigt da databasen blev designet. Antallet af tabeller vil blive reduceret kraftigt ved et redesign. - Begrænset brug af indeks, hvilket også var fornuftigt da databasen blev designet Dette betyder et behov for modernisering og forenkling af datamodellen samt de komponenter, der håndterer udtræk og søgninger. Til test primært af de mange Natural-programmer er der som nævnt udviklet en teststyringsmodel, der også indebærer, at databasen indeholder mange testtabeller. Testmodellen indeholder mere end Natural moduler og 235 tabeller. Når der er tabelændringer, skal der derfor rettes i mange Natural programmer. Der er behov for at udvikle en ny testmodel, hvor dog de mange testscenarier, der er indbygget i testmodellen, kan genbruges i et nyt værktøj og ved manuel test. Dino benyttes i dag til opbevaring af dokumentation, til konfigurationsstyring af Natural programmer og som krydsreferencesystem. Systemet er baseret på en MS Access 2003 database. Systemet skal erstattes. Der er ikke en ensartet metode til dokumentation af det samlede system, hvilket betyder, at mens dele af systemet har let tilgængelig dokumentation, har andre dele behov for forbedringer, ligesom der bør være en fælles dokumentationsmodel for det samlede system. Den eksisterende Web baserede løsning til simple søgninger afvikles delvist på mainframe og delvist på Linux. Løsningen bruger imidlertid meget mainframe kapacitet og performance er ikke tilfredsstillende. Batch-afviklingen, som løser flere opgaver ud over udtræk, er præget af de tekniske bindinger til mainframen og af, at batchafviklingen har en lang forhistorie. Der bør igangsættes en oprydning af 5

6 funktioner og moduler, der ikke længere anvendes, så disse ikke skal migreres til ny platform. Herefter skal dokumentationen opdateres. Den stigende anvendelse af Citrix løsninger hos CPR brugerne giver større og større problemer, da manuel indgriben er nødvendig fra administratorer, hver gang der distribueres en ny Java klient. Etablering af de forskellige SOAP-services og webbaserede selvbetjeningsløsninger er sket over flere år, og der er valgt forskellige arkitekturer som følge af forskellige tekniske hensyn og behov. Ved nyudvikling på området bør der overvejes en konsolidering af løsningerne på dette område. Det skal indgå i udviklingsstrategien at sikre, at drift, vedligehold og udvikling reelt kan konkurrenceudsættes, ligesom en fremtidig løsning bør åbne mulighed for at delementer eller nye moduler kan leveres fra forskellig side. Ud over de ovennævnte aktiviteter skal der findes en løsning på, at CSC anvender delkomponenter, som ikke uden videre kan overtages af en eventuel ny leverandør efter et udbud. 4. Udviklingsplanens hovedpunkter Migrering af Natural til midrange CPR-systemet afvikles i dag primært på en mainframe server, som af mange betegnes som en forholdsvis dyr platform, og hvor konkurrencen for drift af denne platform i Danmark må betegnes som begrænset. Som anført af Ramøll er der ikke forhold omkring CPR-systemet, som tilsiger, at systemet nødvendigvis skal afvikles på en mainframe platform. CPR-kontoret og Kirkeministeriet har derfor sammen med den nuværende driftsleverandør, CSC, etableret et testmiljø og gennemført en prøvemigrering af CPR-systemets online applikationer og DB2 database til en midrange platform baseret på et antal HP servere med Linux som operativsystem. Resultatet af prøvemigreringen har vist, at systemet skal undergå en række tilpasning i forbindelse med en migrering, men at disse tilpasninger ikke er af uoverstigelig karakter. CPR-kontoret og Kirkeministeriet har på dette grundlag besluttet at fortsætte arbejdet med at klargøre en migrering af CPR-systemets on line applikationer til en Linux platform. Skiftet af platform forventes at medføre mærkbare besparelser på driften, bl.a. som følge af den mere fordelagtige konkurrencesituation på midrange markedet. Oprydning i batch CPR-systemets batch har det primære formål at afvikle en stribe programmer, som fremhenter, sorterer og fordeler data til CPR s kunder På daglig basis afvikles over 400 ændringsudtræk, som har til formål at fremskaffe de personer, som har fået ændret deres data i løbet af dagen. Systemet er paralleliseret, så den daglige afvikling er nede på ca. 50 minutter, hvorunder der fremskaffes og fordeles ca personer til de 400 modtagere. I alt leveres der ca. 1.7 mio. records i den daglige kørsel. Batchflowet sikrer endvidere, at datagrundlaget til fakturering, dannelse af benyttelsesstatistikker og opdatering af sikkerhedslogs bliver dannet. Det kørende batch flow omfatter over aktive batchjobs, som for den største dels vedkommende er kodet i Natural. 6

7 CPR-kontoret og Kirkeministeriet har sammen med den nuværende driftsleverandør, CSC, foretaget en overordnet gennemgang af batchjobs og batchprogrammer i produktionsmiljøet primært fokus har været de daglige jobs. Resultatet af gennemgangen har vist, at batchprogrammerne skal undergå en række tilpasninger i forbindelse med en migrering, men at disse tilpasninger ikke er af uoverstigelig karakter. CPR-kontoret og Kirkeministeriet har på dette grundlag besluttet at fortsætte arbejdet med at klargøre en migrering af CPR-systemets batchprogrammer til en Linux platform og gennemfører i den forbindelse en oprydning i programmerne som anført af Rambøll. Adgangsstyring Det bestående adgangsstyringssystem er meget svært at anvende, og der er stor personafhængighed til en nøgleperson i CPR-kontoret. CPR-kontoret har gennemført en selvstændig foranalyse vedrørende etablering af et nyt adgangsstyringssystem. På baggrund af analysen er det besluttet, at der udarbejdes en løsningsbeskrivelse samtidig med, at der i Grails udvikles en prototype på brugerdialogen i det nye system. Det nye adgangsstyringssystem bygger på den i foranalysen definerede sikkerhedsmodel. Det er i foranalysen vurderet at en standard LDAP sikkerhedsmodel ikke giver den funktionalitet som CPRkontoret har brug for. Efter implementering forventes RACF i en periode fortsat benyttet til kontrol af log-on. Senere omlægges denne kontrol formentligt til et standard identity management system på midrange. Ny domænemodel/database CPR s nuværende datamodel blev implementeret i 1991 ved omlægning fra IMS til DB2. Der er siden indarbejdet ændringer i modellen men modellen er grundlæggende den samme blot udvidet. Ved tilføjelse af ny funktionalitet er der ofte udarbejdet nyt datagrundlag til understøttelse af funktionaliteten. Dette har medført at den eksisterende databasemodel indeholder en del redundante transaktionsdata. Manglen på en generel CPR model gør nyudvikling og rettelser i det eksisterende system både besværligt og dyrt samt indebærer øget risiko for fejl. Der er følgende øvrige forretningsmæssige bevæggrunde for, at udarbejdelse af en ny datamodel indgår i CPR-systemets udviklingsplan: - Referentiel Integrity Referentiel Integrity(RI) er af historiske grunde ikke implementeret i nuværende datamodel. Ved implementering af RI i en datamodel sikres, at relationer mellem data er sammenhængende dvs. det højner datakvaliteten. Ved implementering af RI er det ikke applikationen, der skal sikre disse sammenhænge men databasestyresystemet. RI kan ikke implementeres i eksisterende database uden væsentlige applikationsændringer. - Dataformater Felter, der indeholder datoer, skal i en ny datamodel være defineret som date format. I dag er der en del start- og slutdatoer, der er defineret som numerisk 12, idet de foruden dato indeholder klokkeslæt. Visse af datoerne kan indeholde værdien 00 i dag og/eller måned. Numeriske felter er 7

8 defineret som decimal-felter dvs. et format, hvori der kan angives decimaler, hvilket ikke er relevant i forbindelse med data i CPR. Disse data skal defineres med korrekt format. - Adresser I CPR registreres en persons danske adresse, hvis personen har bopæl i Danmark. Adressen registreres med personens kommunekode, vejkode, husnummer osv. Har personen ikke dansk adresse, men skal registreres i CPR af andre årsager fx skattemæssige forhold (sømandsskat), tildeles en fiktiv adresse til personen indeholdende en fiktiv kommunekode. Ved ny datamodel udgår disse fiktive adresser. - Relationen mellem forældre/barn En persons forældre registreres i dag i CPR på samme forekomst, dvs. en forekomst indeholdende Barn, Mor-oplysninger, Far-oplysninger. Ved en ny datamodel skal forældre være indeholdt i hver sin entitet. - Registrering af ægteskab Ved ajourføring af en vielse registreres der en forekomst indeholdende henvisning fra mand til kvinde, samt en anden forekomst med henvisning fra kvinde til mand. På denne måde registreres der gensidig henvisning, hvilket er redundante data. Ved design af ny datamodel fjernes gensidig henvisning. - Tilpasning til moderne udviklingsværktøjer Den eksisterende model gør det vanskeligt/umuligt at arbejde med moderne udviklingsværktøjer som f.eks. Grails, idet Grails baserer sig på RI/datasammenhænge mellem de forskellige tabeller/objekter. Den eksisterende database er desuden fremkommet i en tid, hvor struktureret programmering var den fremherskende udviklingsmetode. Udviklingsmetoder er i dag primært baseret på en objektorienteret tilgang. En database bør i dag afspejle dette for at kunne drage fuld fordel af de værktøjer, der er til rådighed. Moderne udviklingsværktøjer arbejder med datamodeller i form af domænemodeller, som afspejler de forretningsmæssige sammenhænge. En domænemodel er en integreret del af udviklingsprocessen hvorved at modellen og tilhørende database naturligt kommer til at udvikle sig i takt med nye krav/ændringer til CPR. 5. Udviklings- og supportværktøjer Dette kapitel beskriver de primære udviklingsværktøjer, som foreslås anvendt i forbindelse med udviklingsstrategien. Det skal bemærkes at den reelle levetid for et udviklingsværktøj i dag typisk vil være under 10 år. Det er derfor væsentligt at vælge produkter der vurderes at kunne porteres samt løbende at opgradere værktøjer og systemer så de er ajour med markedet. Natural Natural er i dag et nicheprodukt og markedsandelen for produktet reduceres stadig. Der er dog intet akut behov for at migrere værk fra Natural, da produkterne stadig vedligeholdes og supportes af leverandøren og da der stadig er en del store kunder, bl.a. i den finansielle sektor, også i Danmark. Det væsentligste problem er at der i forhold til konkurrenceudsættelse kun er få udviklingsleverandører, der har ekspertise i udvikling og vedligeholdelse af systemer baseret på Natural. 8

9 Enterprise Architect Enterprise Architect er et værktøj, der benyttes til at modellere og designe IT systemer, og som understøtter hele produktudviklingens livscyklus; lige fra de overordnede forretningsmodeller over logiske datamodeller til fysiske ER-diagrammer. Enterprise Architect er et visuelt værktøj, som understøtter model-drevet udvikling, hvor software bygges op med visuelle logiske modeller, hvorfra der automatisk kan genereres kørende kode. Dette giver en høj grad af fleksibilitet, da modellen udarbejdes uafhængigt af den underliggende platform. Det hjælper også i høj grad til at holde forretningen og den tekniske implementering adskilt. Enterprise Architect understøtter flere forskellige arbejdsprocesser og indeholder følgende funktioner. Er baseret på UML notifikationen Understøtter modellering og design i teams. Understøtter den fulde life cycle o Forretnings- og procesmodellering o System design o Enterprise arkitektur o Krav håndtering og mapning o Software design o Kode generering o Test o Dokumentation Enterprise Architect er således med til at sikre, at der er sammenhæng, hele vejen fra designet af de forretningsprocesser man ønsker understøttet, over den kode som implementerer funktionaliteten, til test af det endelige system. Det betyder også, at dokumentationen bliver mere korrekt og sammenhængen til det implementerede klarere. Enterprise Architect giver mulighed for at eksportere modeller til RTF og HTML som dokumentation og understøtter mange officielle standard modellerings-specifikationer som UML, SysML, DDS og BPMN. Enterprice Architect benyttes bl.a. på Kundesystemet. Spring Framework Spring fra firmaet SpringSource (nu en del af VMware) er et Open Source frame-work, som har eksisteret siden Det er skabt til at simplificere udvikling af Enterprise Java applikationer, så de ikke er bundet til en bestemt applikationsserver fra en bestemt leverandør. Anvendelse af Spring øger produktiviteten og skaber mere fleksibilitet og større grad af uafhængighed. Spring er en af grundstenene i web frameworket Grails, som benyttes til at implementere kundesystemet. Jira Jira er et meget udbredt projektstyrings- og fejlhåndteringssystem, som gør det muligt at styre og overvåge alle dele af moderne udviklingsprojekter. Jira benyttes til at logge fejl, udestående opgaver, ressourcer osv. I forbindelse med udviklingsprojekter. Jira kan f.eks. linke direkte mellem bugs og kode, så fejl og rettelser kan relateres til builds, versionering og kodelinjer. 9

10 Derudover indeholder Jira også stærke værktøjer til at udtrække statistik og rapporter, så det også er muligt at styre og overvåge håndteringen og løsningen af issues og fejl i projektet og produktet. Jira gør udviklingsprocessen synlig både for CSC som leverandør og for Kunden. Jira benyttes allerede i forbindelse med udviklingen af CPR s nye kundesystem. 10

CPR-systemet. Udviklingsplan 2015 2018

CPR-systemet. Udviklingsplan 2015 2018 CPR-systemet Udviklingsplan 2015 2018 CPR-systemet. Udviklingsplan 2015-2018 2 1 Indledning Det Centrale Personregister (CPR) indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. personer, der fra

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune?

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune? Notat Den 13. december 2011 Udbud vedr. etablering af en decentral persondata database spørgsmål og svar Introduktion I forbindelse med udbuddet vedr. etablering af en decentral persondata database er

Læs mere

Dataadgang & Serviceplatform

Dataadgang & Serviceplatform Dataadgang & Serviceplatform Projektchef Mahdad Fahimi og Konsulent Michel Sassene Udfordringer ved adgang til data Data findes i forskellige formater og platforme og hos forskellige leverandører (specialiserede

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Indhold Dokumenthistorik... 1 Baggrund... 1 Oversigt over valgt løsning... 2 Proof of Concept: tre-trins raket... 3 Trin 1... 3 Opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur?

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur? Docpoint 2 Agenda Kort om Docpoint a/s Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur? Eksempel 1 Lasernet hos et forsikringsselskab med fokus på hvordan man løbende øger værdien af platformen. Eksempel

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Interessentforum for næste generation NemID

Interessentforum for næste generation NemID Klassifikation: C - Til offentlig brug Interessentforum for næste generation NemID 20. januar 2017 Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Titel: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Epic Nummer: 668.9 Ejer: Epic status: 0.3 klar til tilsagn Release: 2017 2 Uddrag af: 668.9 Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere