Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde"

Transkript

1 Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke udbredelse og anvendelse af geodata som grundlag for forvaltning på stadig flere områder. Samtidig skabes mulighed for større fællesskab om drift og udvikling og dermed større omkostningseffektivitet. Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG). Bestyrelsen har i samarbejde med KL, påtaget sig ansvaret for implementering af geodataprojektet i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Endvidere er det i projektet aftalt, at kommunerne disponerer ressourcer svarende til 20 timer pr indbyggere pr. år i 3 år til projektet, ligesom der er ansat en implementeringskoordinator. FKG projektet markerer en spændende ny fælleskommunal udvikling, hvor det at samarbejde bliver dagsordensættende. Projektet har som sekundært formål at vise om kommunerne er i stand til at gennemføre fælles initiativer, der forøger funktionaliteten af deres it-systemer og reducerer omkostningerne. Den 5. oktober 2012 Jnr Ø90 Sagsid Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /6 Sammenlagt forventes, at de samlede kommunale årlige omkostninger til geodataområdet, som i 2012 ved en benchmark blev målt til 280 mio. kr./år, reduceres med ca. 60 mio. kr. årligt fra 2015 og frem sammenlagt for alle kommuner. 2. Løsningsbeskrivelse Formålet med projektet er en standardisering på geodataområdet for så vidt angår de kommunale geodata, der ikke ligger i fællesoffentlige portaler.

2 En benchmark af det kommunale geodataområde, som blev gennemført i 2010, viser, at kommunerne på dette område har indrettet sig på forskellige måder. Den viste også, at samarbejde på tværs af kommuner og med andre myndigheder med anvendelse af geodata ofte er nødvendigt og hensigtsmæssigt. En fælles datamodel er grundstenen i, at samarbejdet vil kunne realiseres. På de parametre, som benchmarken målte på, blev det i 2012 beregnet, at de samlede kommunale årlige udgifter til geodataområdet var ca. 280 mio. kr. Implementeringsprojektet har som mål, at disse samlede kommunale omkostninger reduceres med ca. 60 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Elementerne i denne omkostningsreduktion er bl.a. overgang fra systemer, der baserer sig på programmer på den enkelte medarbejders PC, til billigere web-baserede løsninger, nedlæggelse af lokale geodatabaser og overgang til fælles drift eventuelt med anvendelse af Cloud-løsninger. Der indgår også tidsmæssig reduktion, idet såvel fælles drift som standardisering af datamodelarbejdet bliver mindre pr kommune. Endelig giver fælles datamodel også et bedre grundlag for fælles udvikling af it-systemer på området. Det er væsentligt at fremhæve, at effektiviseringsresultatet i 2015 skal søges målt på eksakt de samme parametre, som indgik i benchmarken fra Dertil kommer at man må forvente, at geodataområdet vil være i betydelig udvikling i hele det indeværende årti, og som følge heraf skal der også peges på en række indirekte effekter forbundet med projektet. Geodataområdet forventes med stor positiv effekt at kunne indgå i stort set alle fagområder indenfor den kommunale forvaltning. Ligeledes vil geodata i betydeligt omfang kunne virke som en let indgang til mange borgervendte løsninger. Det er derfor af stor væsentlighed, at området håndteres med henblik på størst mulig effektivitet.det må forventes, at der vil kunne opnås gevinster på disse andre områder, som målingen ikke berører. 3. Konsekvenser 3.1 Omkostninger Der er forud for projektet afholdt omkostninger til udvikling af en fælles datamodel samt til indgåelse af rammekontrakter om levering af webbaserede GIS-systemer med leverandører, som kommunerne kan indgå i miniudbud på baggrund af. 2

3 Der er i projektet afsat 10 mio. kr./år til udvikling og indkøb af disse webbaserede GIS-systemer, således at de fortsat kan videreudvikles. Implementering i den enkelte kommune kræver koordinerende ressourcer, en række fælles tiltag samt en række aktiviteter, herunder primært arbejde med konvertering af geodata. Det er i projektet aftalt, at kommunerne disponerer ressourcer svarende til 20 timer pr indbyggere pr. år i 3 år til implementeringsprojektet. Dette svarer til ca. 20 årsværk i alt i projektperioden på kommuneniveau. Endvidere kan der i den enkelte kommune opstå behov for resurser såvel økonomiske som medarbejdermæssige i forbindelse med udvikling og tilpasning af it-systemer, der er tilpasset den ny datamodel. Disse resurser vurderes dog for den 3-årige periode ikke væsentligt at overstige, hvad der i forvejen anvendes på området. Ligesom disse resurser vil kunne afvikles sideløbende med, at effekten af projekterne viser sig i de første år. 3.2 Potentiale Potentialet forstået som de direkte økonomiske gevinster i projektet forventes primært at falde indenfor følgende fire områder: 1. Overgang til web-baserede systemer og massiv udfasning af de geodatasystemer, der tidligere var udbredt, og som krævede, at programmer lå på den enkelte PC. Disse systemer er pr. bruger væsentligt dyrere end de webbaserede systemer. 2. Reduktion af lokal kompleksitet samt lokale server installationer. Fælles datamodel gør det muligt at samle driften eksternt i forhold til kommunen enten hos leverandører eller i kommunale fællesskaber. 3. Reduktion i samlet antal af spatiale databaser. Fælles datamodel og fælles drift kan reducere antal af (dyre) spatiale databaser i kommunerne. 4. Reduktion i form af timer til driftsopgaver i kommuner som følge af ovenstående pkt. 2 og 3, samt som følge af fælles udvikling af selve datamodellen frem for individuel udvikling Der skønnes på sigt også et potentiale i reducerede omkostninger til konsulenter, idet den fælles datamodel kan danne grundlag for fælles udviklinger, der medfører færre omkostninger pr. kommune end den hidtidige udvikling, der primært er sket kommunevis. Disse reducerede omkostninger falder dog ofte indenfor andre fagområder Følgende effekter er estimeret for projektet på kommuneniveau: 3

4 Effektiviseringskilde Estimeret årlig effektiviseringsgevinst Vurdering medio 2012 Udfasning af DTP GIS Reduktion af lokal drift Reduktion af antal spatiale databaser Personalereduktion som følge af reducerede driftsopgaver 11,1 mio.kr Gevinsten er formentlig under-estimeret, da årlige omkst til DTP GIS er sat lavt. 7,5 mio.kr Gevinsten er formentlig under-estimeret 10,0 mio.kr. Svært at vurdere. Benchmark 2010 overvurderer måske antallet af spatiale databaser i kommunerne 29,4 mio.kr Driftsopgaverne formentlig større end kortlagt i benchmarken. Men geodataområdet er i generel vækst. I alt i 2015 og fremefter 58 mio. kr. Effekterne realiseres i 2015 og frem. 3.3 Tidsplan Det forventes, at ultimo 2012 er der gennemført ca. 20 % af konverteringen (svarende til at 10 kommuner har implementeret 80 % af FKG-datamodellen og 70 kommuner har implementeret 15 % af FKGdatamodellen) ultimo 2013 er der gennemført ca. 70 % af konverteringen (svarende til at 55 kommuner har implementeret 80 % af FKG-datamodellen og 50 kommuner har implementeret 15 % af FKGdatamodellen) ultimo 2014 er FKG-datamodellen implementeret og anvendes i alle kommuner der primo 2015 kan konstateres en effektiviseringsgevinst på 60 mio. kr. årligt set i forhold til det omkostningsniveau for geodataområdet, der blev konstateret i benchmark fra De forventede potentialer vil således først vise sig ved afslutning af projektet dvs. fra 2015, idet der i forlængelse af implementering af datamodellen skal indgås samarbejder og ske tilretning af systemer, inden potentialerne viser sig i fuldt omfang. 3.4 Risici Følgende risici kan oplistes i forhold til projektets gevinstrealisering 4

5 At kommunerne allerede har høstet de gevinster, som er angivet i projektet og derfor ikke ser anledning til yderligere tiltag At ikke alle kommuner vil deltage At kommunerne kun vil bruge modellen delvis At udefrakommende forhold stiller sig hindrende i vejen for driftsfællesskaber mellem kommunerne. Det kunne f.eks. være en strengere lovgivning omkring persondata, som i vid udstrækning anvendes indenfor dette felt At kommunerne ikke afsætter resurser til at gennemføre projektet At it-udgifter stiger mere end forudsat At projektet møder modstand fra leverandører og kommuner. Der arbejdes for at imødekomme disse risici i projektet. 4. Implementering og opfølgning Da projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG) har der såvel i opstartsfasen som nu, hvor projektet er i gennemførelsesfasen et stort kommunalt engagement i projektet. Projektet har opnået delvis finansiering fra digitaliseringspuljen således, at der har kunnet ansættes en implementeringskoordinator, som kan bistå kommunerne med den praktiske implementering og opnåelse af potentialerne. Ligeledes er de regionale geodatasamarbejder i vid udstrækning inddraget i såvel planlægning som den praktiske gennemførelse af implementeringen i de enkelte kommuner. For at følge kommunernes anvendelse af de resurser, der er forudsat i form af timeantal til projektet, etableres i samarbejde med regionale geodatasamarbejder et opfølgningssystem, hvortil der løbende indberettes anvendelse af timer og til hvilket formål. Der søges tillige indsamlet oplysninger om resultater, der kan ses som en følge af projektets gennemførelse. I 2013 er det forudsat i projektplanen, at alle kommuners aflægges et besøg af en implementeringskoordinator. Samlet potentialevurdering fremgår af efterfølgende tabel, hvor der er medtaget såvel omkostninger som gevinster på kommuneniveau: 5

6 Omkostninger, mio. kr Engangsomkostninger, fx: Implementeringskoordinator via digitaliseringspulje Implementering af datamodel 4,75 4,75 4,75 Total 4,75 4,75 4, Gentagne omkostninger, mio. kr., fx: Udvikling og implementering af WebGIS Total Omkostninger total, mio. kr 14,8 14,8 14, Med minimumsforudsætninger Gevinster mio. kr, herunder: Engangsfordele, fx: Total, mio. kr Gentagne fordele, fx: Mindre personaleforbrug til driftsopgaver,mio. kr. Udfasning af desktop-klienter, mio. kr. Reduktion i drift af lokale serverinstallationer, mio. kr Reduktion i drift af lokale databaseinstallationer, mio. kr 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, Total Gevinster total Nettoøkonomisk potentiale total, mio. kr ,8 14,8 14,

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere