FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning til en aftale om pensionsopsparing i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager er den, der har truffet aftale med Nykredit Livsforsikring A/S om forsikring, og betaler præmie. Forsikrede er den, på hvis liv forsikringen er tegnet. 2 Grundlag Forsikringen er etableret/ændret på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i begæringen, erklæringer og attester herunder oplysninger om helbred. 3 Ikrafttræden Nykredit Livsforsikring A/S bedømmer forsikringsbegæringen, eventuelle andre erklæringer og attester og afgør, om forsikringen kan antages. Antages forsikringen, træder denne i kraft den 1. i måneden hvor begæringen er underskrevet, medmindre senere ikrafttrædelsesdato er aftalt. Ved ændring af dækningen gælder samme regler som ved optagelse i forsikringen. 4 Forsikringsdækning Forsikringen kommer til udbetaling ved forsikredes midlertidige eller varige tab af erhvervsevnen med mindst 2/3 efter forsikringens ikrafttrædelse og inden forsikringens ophør. Forsikringsdækningen fremgår af dækningsbeviset og udbetalingen sker direkte til forsikredes pensionsordning i Nykredit Bank. Midlertidigt erhvervsevnetab Ved midlertidigt erhvervsevnetab forstås, at forsikrede er ude af stand til at passe sit nuværende arbejde. Nedsat erhvervsevne foreligger, når forsikrede pga. sygdom eller ulykke ikke længere skønnes i stand til ved egen arbejdsindsats, at tjene mere end en trediedel af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsudygtige personer med lignende uddannelse, alder og køn.

2 Erhvervsevnen anses ikke for nedsat, når og sålænge forsikrede modtager fuld løn fra sin arbejdsgiver. Udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab sker i starten af perioden med nedsat erhvervsevne efter karenstidens udløb. Når Nykredit Livsforsikring A/S har foretaget en vurdering af, om forsikrede varigt har mistet erhvervsevnen, ophører forsikredes ret til udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab. Denne vurdering sker som regel senest 18 måneder efter den første sygedag. Varigt erhvervsevnetab Bliver forsikrede ved med at være sygemeldt, og har sygdomstilstanden stabiliseret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurdering af, om erhvervsevnen varigt er nedsat med 2/3. Denne vurdering foretages som regel senest 18 måneder efter den første sygedag. Vurderingen kan dog foretages på et hvilket som helst tidspunkt efter tilstanden har stabiliseret sig. Nykredit Livsforsikring A/S kan dog for et begrænset tidsrum, en eller flere gange, udskyde vurderingen af det varige erhvervsevnetab. Så længe udskydelsen varer, fortsætter udbetalingen efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnetab. Hvis erhvervsevnen skønnes at være varigt nedsat med 2/3, fortsætter udbetalingen så længe tilstanden varer, dog længst til det aftalte udløbstidspunkt/udbetalingsperiodens udløb, eller til forsikredes død forinden. Bedømmelsen sker under hensyntagen til forsikredes nuværende tilstand. Arbejdsmulighederne skal bedømmes både indenfor forsikredes eget fag, tidligere arbejdsområder og indenfor beslægtede fag, eller fag, der er egnede i den konkrete situation, og det er således den generelle erhvervsevne og ikke erhvervsevnen i forsikredes erhverv, der skal være nedsat med 2/3. Ved vurderingen af forsikredes længerevarende tab af erhvervsevnen, foretages derfor et skøn over, om forsikrede må anses for egnet til omskoling. Hvis forsikrede anses for egnet til omskoling, og den generelle erhvervsevne ikke er nedsat med 2/3 stopper udbetalingen. Der udbetales således ikke i selve omskolingsperioden. Udbetalingen ophører, når betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt, dog senest ved det aftalte udløbstidspunkt/udbetalingsperiodens udløb, eller ved forsikredes død forinden. Ophørstidspunktet fremgår af dækningsbeviset. Forsikredes skal underrette Nykredit Livsforsikring A/S, hvis helbredstilstanden forbedres. Nykredit Livsforsikring A/S kan til enhver tid kræve dokumentation for, at erhvervsevnen er nedsat. Nykredit Livsforsikring A/S vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af det skøn, de offentlige myndigheder foretager. Nykredit Livsforsikring A/S vurdering sker således uden hensyntagen til, om der bevilges ydelser fra det offentlige.

3 5 Præmiefritagelse Der er ret til præmiefritagelse ved midlertidigt eller varigt tab af mindst 2/3 af erhvervsevnen. Retten til præmiefritagelse er omfattet af en karensperiode på 3 måneder. Karensperioden begynder, når forsikrede opfylder betingelserne for at få præmiefritagelse, dog tidligst fra første lægekontakt. Præmiefritagelsen begynder, når forsikredes erhvervsevne har været nedsat med mindst 2/3 i hele karensperioden. Der ydes altså ikke præmiefritagelse for selve karensperioden. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningen for præmiefritagelsen ikke længere er til stede, ophører forsikringsudbetalingerne og indbetalingerne til pensionsordningen og forsikringen genoptages af forsikringstager. 6 Begrænsninger i dækningen Forsikringen giver ikke ret til forsikringsydelse, når tab af erhvervsevnen skyldes: a) Sygdom eller ulykkestilfælde, som forsikrede har fremkaldt med vilje (forsætligt) eller ved grov uagtsomhed eller som følge af selvmordsforsøg. b) Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af selvforskyldt beruselse, deltagelse i slagsmål, misbrug af alkohol, narkotika eller stoffer med lignende virkning. c) Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af udløsning af atomenergi (fission eller fusion) eller radioaktivt nedfald. d) Nervøse klager, der ikke lægeligt kan betegnes som længerevarende psykisk lidelse. e) Sygdom eller ulykkestilfælde, hvis der ikke i forbindelse med en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom, (f.eks. hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener eller lignende). f) Sygdom eller ulykkestilfælde som er direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, med mindre forsikringen har været uafbrudt i kraft de sidste 6 måneder inden krigstilstandens eller fareforøgelsens indtræden og deltagelse i krigstjeneste eller lignende tjeneste sker inden for de danske militære værn eller efter den danske regerings ordre. Deltagelse i anden krigstjeneste er aldrig dækket af forsikringen. g) Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af rejser eller ophold udenfor Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig eller krigslignende tilstand, herunder borgerkrig, eller hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande. h) Sygdom eller ulykkestilfælde pådraget under træning eller deltagelse i: Motorvæddeløb af enhver art bortset fra nationale løb afholdt i Danmark indenfor færdselslovens rammer. Bjergbestigning.

4 Enhver form for flyvning bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Forsikringen giver endvidere ikke ret til forsikringsydelse ved fx rappelling, parasailing/ -gliding, kunstflyvning, ultralight flyvning, ballonflyvning, faldskærmsudspring, elastikspring, drageflyvning. Sportsudøvelse i form af karate, boksning, judo, kendo, thaiboksning og anden kampsport, samt dykning med dykker- eller frømandsudstyr. Enhver sportsudøvelse, der sker på professionelt eller halvprofessionelt grundlag. Den forøgede risiko nævnt i punkt 6 g og h dækkes dog, hvis forsikringen har været uafbrudt i kraft det sidste år før erhvervsevnetabets indtræden. Vedrørende punkt. 6 g henvises også til punkt 21. Det bemærkes, at for professionelle eller halvprofessionelle sportsudøvere giver forsikringen ikke ret til forsikringsydelsen, hvis følgerne af et ulykkes- eller sygdomstilfælde alene er, at forsikrede ikke kan udøve professionel eller halvprofessionel sport. 7 Anmeldelse af skade og udbetaling Anmeldelse af skade skal ske uden ophold til Nykredit A/S, jfr. vilkårenes punkt 24. Nykredit Livsforsikring A/S er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver sundhedsmyndighed, der har behandlet forsikrede samt til at lade forsikrede undersøge af en læge i Danmark. Forsikrede skal være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd. Undladelse heraf kan medføre, at evt. udbetaling af forsikringsydelsen stopper. Nykredit Livsforsikring A/S betaler udgifterne i forbindelse med undersøgelser, lægeattester mv. som selskabet forlanger. Nykredit Livsforsikring A/S betaler ligeledes transportomkostninger i Danmark i forbindelse med de forlangte undersøgelser, i det omfang Nykredit Livsforsikring A/S skønner, at udgifterne er rimelige, og i det omfang udgifterne ikke dækkes andet steds fra. Transportomkostninger til og fra Danmark betales ikke af Nykredit Livsforsikring A/S. Nykredit Livsforsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for forsikredes indtægtsforhold såvel for tiden før som for tiden efter erhvervsevnetabets indtræden. Ved erhvervsevnetab har forsikrede pligt til: at underrette Nykredit Livsforsikring A/S, hvis helbredstilstanden forbedres, at være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd, at deltage i nødvendigt omfang, når Nykredit Livsforsikring A/S kræver dokumentation for, at erhvervsevnen er nedsat, samt at deltage aktivt i Nykredit Livsforsikring A/S' bestræbelser på at gøre forsikrede arbejdsdygtig. 8 Regulering af præmie Præmien er ét-årig og fastsættes for et kalenderår ad gangen ud fra gruppens køns- og alderssammensætning og skadeforløb i det forgangne år. Sålænge erhvervsevnetabsforsikringen ikke udbetales, reguleres forsikringen i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset.

5 Når der sker udbetaling, reguleres den årlige ydelse hvert år på grundlag af forholdet mellem nettoprisindekset for de to foregående år. Nettoprisindekset fastsættes af Danmarks Statistik. Når udbetaling stopper, genoptages forsikringen med den præmie og den dækning, forsikringen ville have opnået, hvis der ikke havde fundet udbetaling sted. 9 Præmiebetaling Præmien har hovedforfald 1. januar og samme betalingsterminer som gælder for indbetalinger til pensionsopsparingen. Præmien forfalder til betaling den første bankdag i hver betalingsperiode. Ved forsikringens ikrafttræden betales forholdsmæssig præmie for perioden fra ikrafttræden til først kommende ordinære præmieopkrævning. Nykredit Bank A/S er berettiget til at opkræve administrationsbegyr i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien. Hvis forsikringspræmien ikke betales rettidigt, og Nykredit Bank A/S udsender skriftlig rykker, er Nykredit Bank A/S berettiget til at opkræve et rykkergebyr. Ved for sen betaling af forsikringspræmien til Nykredit Bank A/S, er Nykredit Bank A/S berettiget til at opkræve morarenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. (Renteloven). Et evt. påkrav om rente vil fremgå af Nykredit Bank A/S s rykkerskrivelse. Ved forsikredes død tilbagebetaler Nykredit Livsforsikring A/S forsikringspræmie for det antal hele måneder, der er betalt præmie for udover dødsdagen. 10 Ophør af ansvar på grund af manglende præmiebetaling Betales første præmie ikke efter påkrav (opkrævning), ophører Nykredit Livsforsikring A/S s ansvar. Betales en senere præmie ikke inden 3 måneder efter forfaldsdagen, ophører Nykredit Livsforsikring A/S s ansvar. Hvis påkrav først er sket i sidste uge af 3 månedersfristen eller efter fristens udløb, ophører ansvaret en uge efter påkravet. 11 Genindtrædelse af ansvaret Når Nykredit Livsforsikring A/S s ansvar er ophørt som følge af manglende præmiebetaling, vil ansvaret begynde igen, hvis forfaldne præmier betales inden 3 måneder efter ansvarets ophør.

6 Hvis forfaldne præmier betales senere end 3 måneder efter ansvarets ophør, vil ansvaret kunne begynde igen, hvis der afgives helbredsoplysninger, som efter Nykredit Livsforsikring A/S s skøn er tilfredsstillende. Det forudsættes dog, at helbredsoplysningerne afgives, og forfaldne præmier betales, inden 3 år efter forfaldsdagen for den første ubetalte præmie. 12 Beskatningsform Forsikringen tegnes som Livsforsikring uden ret til fradrag (skattekode 5). 13 Rådighedsforhold Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil i tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået nogen værdi. 14 Bonus deltager i Nykredit Livsforsikring A/S s bonusfordeling efter regler, der er godkendt af Finanstilsynet. Nykredit A/S fastsætter, hvad en evt. bonus skal anvendes til. En eventuel bonus kan f.eks. anvendes til nedsættelse af den tarifmæssige præmie. 15 Ophør af forsikringen Forsikringen ophører automatisk ved udgangen af den præmietermin, hvor forsikrede fylder 60 år eller 65 år alt efter, hvilken udløbsalder der er aftalt. Forsikringen ophører endvidere automatisk under følgende omstændigheder: Ved forsikredes død. Hvis første præmie ikke betales rettidigt. Hvis en senere præmie ikke betales senest 3 måneder efter forfaldsdagen. Såfremt indbetalingen til pensionskontoen ophører eller nedsættes i et omfang, så forudsætningerne for at opretholde forsikringen ikke længere er til stede, ophører forsikringen ved udgangen af den præmietermin, hvori indbetalingen ophører/nedsættes. Forsikringstager kan opsige forsikringen med en måneds skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Hvis Nykredit Livsforsikring A/S ændrer beregningsgrundlag med højere præmie til følge, eller hvis Nykredit Livsforsikring A/S foretager væsentlige ændringer i forsikringsvilkårene, herunder bonusregulativ, som er til ugunst for forsikringstager, kan forsikringstager opsige forsikringen med 30 dages skriftligt varsel. Ved gruppeforsikringer stiller Finanstilsynet visse krav til antallet af forsikrede i gruppen, for at forsikringsordningen skal opretholdes. Såfremt disse krav på et givent tidspunkt ikke er opfyldt, er Nykredit Livsforsikring A/S berettiget til at ophæve forsikringsordningen.

7 16 Ændring af præmietarif Hvis Nykredit Livsforsikring ændrer præmietariffen eller forsikringsvilkårene, skal dette meddeles forsikringstageren skriftligt med 1 måneds varsel til forsikringens førstkommende forfaldsdag. Præmiestigning, som ikke skyldes ændring af tariffen, skal ikke varsles. Pristalsregulering og præmiestigning hvert år på grund af gruppens køns- og alderssammensætning er ikke ændring af præmietariffen. Forsikringstageren har ret til at opsige forsikringen skriftligt, hvis ændringen ikke kan accepteres. Hele dette afsnit er ikke med i NKB s forsikringsbetingelser. 17 Forældelse Forsikrede skal anmelde sit krav overfor Nykredit Livsforsikring A/S, jfr. vilkårenes punkt 24. Krav om udbetaling af forsikringsydelsen i tilfælde af midlertidigt erhvervsevnetab eller varigt erhvervsevnetab skal fremsættes inden 1 år efter det tidspunkt, da forsikringstageren har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. Forsikringen omfatter ikke dækning for tiden forud for fremsættelsen af kravet, hvis dette først rejses efter, at der er forløbet 1 år. Udtræder forsikrede af forsikringen eller ophører ordningen, er forældelsesfristen 6 måneder efter udtræden/ophør. 18 Afgivelse af urigtige helbredsoplysninger Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, ændring eller seneste ikraftsættelse, får det følgende betydning iflg i Forsikringsaftaleloven: a. Har forsikrede svigagtigt givet urigtige oplysninger, er der ingen forsikringsdækning. b. Hvis forsikrede hverken vidste eller burde vide, at hans oplysning er urigtig, er der fuld forsikringsdækning. c. Har forsikrede givet urigtige oplysninger, der ikke er omfattet af pkt. a eller b, hæfter Nykredit Livsforsikring A/S kun i et omfang svarende til, at de rigtige oplysninger havde foreligget ved tegningen. Dvs. forsikringsdækningen kan bortfalde. 19 Tavshedspligt Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke få adgang til disse oplysninger.

8 20 Oplysningspligt Kundeoplysninger opbevares af Nykredit (som består af; Nykredit A/S, Nykredit Bank A/S og Nykredit Østifterne Forsikring A/S) og Nykredit Livsforsikring A/S til brug for administration af og rådgivning om forsikringsforhold. Forsikringstager vil også kunne modtage information om nye finansielle produkter. Forsikringstager har mulighed for at få indsigt i de registrerede oplysninger ved henvendelse til Nykredit A/S, jfr. Forsikringsbetingelsernes punkt 24. Kundeoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det. 21 Geografisk afgrænsning Forsikringen dækker: I Danmark, herunder på Færøerne og i Grønland, samt under ferieophold op til 12 måneder i hele verden. Under ophold i op til 12 måneder i et EU-land, Schweiz eller Norge. Under ophold udover 12 måneder i et EU-land, Schweiz eller Norge med tilknytning til dansk/international virksomhed, med aftale om udstationering et antal år med tilbagevenden til Danmark derefter. Hvis forsikrede tager fast ophold uden for Danmark i mere end 1 år skal det meddeles Nykredit Livsforsikring A/S. Der er derefter kun dækning hvis dette særligt aftales. Er der ikke indgået en særlig aftale, ophører dækningen uden opsigelse fra Nykredit Livsforsikring A/S, når forsikrede har opholdt sig udenfor Danmark i 1 år. 22 Lovgivning Forsikringen er omfattet af dansk lovgivning, herunder Forsikringsaftaleloven og Pensionsbeskatningsloven. 23 Ankemuligheder a. Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med behandlingen af en forsikringssag, kan sagen forelægges: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Tlf mellem kl og Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis forsikringstageren: a. Forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Nykredit Livsforsikring A/S efter at tvist er opstået, eller b. ikke inden 3 uger har fået svar på en skriftlig henvendelse til Nykredit Livsforsikring A/S, og

9 c. til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises eller tilbagekaldes. 2. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, som kan fås ved henvendelse til: a. Nykredit Livsforsikring A/S b. Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks København K Tlf Telefax Fortrydelsesret c. Ankenævnet. Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette Nykredit Livsforsikring A/S om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Nykredit A/S Kundekontaktcentret Otto Mønsteds Plads København V Tlf

10 25 Personoplysninger Som kunde har De naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om Dem. Det vil typoisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og Deres forsikringer. Hvis De ønsker at se disse oplysninger, behøver De blot at skrive til Nykredit Livsforsikring A/S, jf. betingelsernes punkt 26. Hvis De ikke ønsker at modtage markedsføringsmatriale fremover, behøver De blot at skrive til samme adresse. 26 Henvendelse til Nykredit Livsforsikring A/S Al henvendelse til Nykredit Livsforsikring A/S skal ske til: Nykredit A/S Kundekontaktcentret Kalvebod Brygge København V Tlf

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere