Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Skandia Safe"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr Indhold 1. Om opsparing Indbetaling til opsparing Ordning uden indbetaling Investering Opskrivning af den sikrede del Udbetaling ved det aftalte pensionstidspunkt Udbetaling ved ophævelse før det aftalte pensionstidspunkt Udbetaling ved død før det aftalte pensionstidspunkt Om dækningerne Dækninger ved død Dækninger ved tav af erhvervsevne Generelle vilkår Aftalens indgåelse Aftalegrundlag Urigtige oplysninger Ikrafttræden Om indbetaling Om udbetaling Anmeldelse Ændringer i forsikredes forhold Kundeoplysninger Lovgivning Klagemuligheder Ændringer Definitioner Oplysning om fortrydelsesret Fortrydelsesret Hvordan fortryder du?... 8

2 Skandia Safe Skandia Safe er et opsparingsprodukt, der giver sikkerhed for at få udbetalt et minimumsbeløb på det aftalte pensionstidspunkt. Uanset hvordan de finansielle markeder udvikler sig, bliver de penge, der indbetales til opsparingen, som minimum udbetalt igen. Sikkerheden gælder nettoindbetalingerne, efter Skandia har trukket omkostninger, betaling for sikkerhed, udgifter til dækninger samt evt. arbejdsmarkedsbidrag og før skat. Skandia Safe giver desuden mulighed for et attraktivt afkast ud over det sikrede beløb, fordi en del af indbetalingerne placeres i aktier og lignende risikobetonede investeringer. Når Skandia opnår positive afkast, sikres en del af afkastet automatisk, så det sikrede beløb vokser, når det går godt. Forsikringsbetingelsernes indhold Forsikringsbetingelserne indeholder fem afsnit. Afsnit 1 og 2 omhandler regler for henholdsvis opsparing og forsikringsdækninger i Skandia Safe produktet. Afsnit 3 indeholder generelle vilkår for aftalen, indbetalinger, udbetalinger m.m. I afsnit 4 findes en ordliste, og afsnit 5 indeholder regler for fortrydelse. Disse forsikringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober Om opsparing 1.1. Indbetaling til opsparing Skandia fordeler og investerer nettoindbetalingerne mellem henholdsvis sikre investeringer og mere risikobetonede investeringer. Skandia forbeholder sig ret til at fastsætte en minimumsværdi for indbetalingerne. Skandia forbeholder sig derudover ret til at ændre på produktet, således, at indbetaling ikke længere kan finde sted Utilstrækkelig indbetaling Hvis udgifterne til arbejdsmarkedsbidrag (AMB), omkostninger mv., betaling for sikkerhed og dækninger ikke kan fratrækkes i indbetalingerne, vil betaling for disse udgifter som udgangspunkt blive trukket i opsparingen. Den sikrede del kan derfor nedskrives løbende med det beløb, der mangler for at dække de nævnte udgifter. Utilstrækkelige indbetalinger kan således få betydning for den sikrede del på det aftalte pensionstidspunkt Ordning uden indbetaling Hvis indbetalingerne stoppes, vil ordningen blive ændret til en indbetalingsfri ordning (fripolice). Der skal fortsat betales for eventuelle dækninger, betaling for sikkerhed samt månedlige omkostninger mv. i henhold til de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet. Hvis indbetalingerne stoppes, vil den sikrede del løbende blive nedskrevet med et beløb svarende til det beløb, der mangler for at dække disse udgifter. Hvis indbetalingerne stoppes, kan det således få betydning for den sikrede del på det aftalte pensionstidspunkt Investering Skandia fordeler og investerer nettoindbetalingerne mellem henholdsvis sikre investeringer og mere risikobetonede investeringer, som understøtter henholdsvis den sikrede del og den ikke sikrede del af opsparingen. Fordelingen kan eksempelvis ske ud fra forsikredes alder på tidspunktet for indbetalingen, det aftalte udløb for opsparingen og/eller den generelle situation på de finansielle markeder. Det er Skandia, der til enhver tid foretager de investeringsmæssige dispositioner i Skandia Safe. Skandia kan ikke gøres ansvarlig for noget skøn eller tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med investeringerne. Skandia foretager som udgangspunkt de relevante handler én gang om måneden. Såfremt Skandia på grund af systemnedbrud eller andet ikke har mulighed for at foretage de planlagte handler, skal disse gennemføres, når hindringen for gennemførsel af handlerne ikke længere er til stede. Forsikrede/forsikringstager kan ikke selv foretage handler i relation til produktet, og får ikke særskilt besked om de handler, Skandia foretager. Eventuelle forsinkelser i planlagte handler, som følge af systemnedbrud eller lignende, påvirker ikke den sikrede del Opskrivning af den sikrede del Såfremt de mere risikobetonede investeringer giver et positivt afkast, kan en del af dette afkast bruges til at opskrive den sikrede del. Opskrivning sker efter de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet Udbetaling ved det aftalte pensionstidspunkt Ved det aftalte pensionstidspunkt bliver værdien af den sikrede del og værdien af den ikke sikrede del opgjort, og placeret i en fond med meget lav risiko, hvorfra udbetalingen finder sted. Hvis den samlede markedsværdi er mindre end den sikrede del, vil det være den sikrede del, der overføres til fonden med meget lav risiko. Den sikrede del er alene sikret på det aftalte pensionstidspunkt. Når pengene er overført til fonden med meget lav risiko, er der ingen sikret del. Der er mulighed for at lade opsparingen stå i fonden med meget lav risiko og få pengene udbetalt i henhold til de regler, der gælder for den valgte opsparing. Der kan også indgås en ny aftale om at indgå i et af Skandias produkter Udbetaling ved ophævelse før det aftalte pensionstidspunkt Ved ophævelse af aftalen før det aftalte pensionstidspunkt udbetales markedsværdien af opsparingen fratrukket eventuelle omkostninger på det tidspunkt, hvor de investerede aktiver sælges. Sikkerheden for, at nettoindbeta Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 2/9

3 lingerne udbetales, gælder derfor ikke, hvis opsparingen ønskes udbetalt før det aftalte pensionstidspunkt. Flyvning bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Der handles som udgangspunkt én gang om måneden. Skandia har løbende måned plus en måned til at foretage de nødvendige handler i forbindelse med ophævelse før det aftalte pensionstidspunkt Udbetaling ved død før det aftalte pensionstidspunkt Medmindre der er valgt andet, vil den/de begunstigede ved dødsfald før det aftalte pensionstidspunkt få udbetalt markedsværdien af opsparingen fratrukket eventuelle omkostninger og betaling for sikkerhed. Hvis den samlede markedsværdi er mindre end værdien af nettoindbetalingerne, bliver værdien af nettoindbetalingerne udbetalt. Markedsværdien udgør værdien af opsparingen på det tidspunkt, hvor de investerede aktiver sælges. Skandia handler som udgangspunkt investerede aktiver én gang om måneden. Ved dødsfald flyttes midlerne til en fond med meget lav risiko. Det sker i forbindelse med førstkommende handel, efter at Skandia har modtaget besked om dødsfaldet. 2. Om dækningerne 2.1. Dækninger ved død Der kan være indgået aftale om dækning ved død. Hvis forsikrede dør før det aftalte pensionstidspunkt eller før det udløbstidspunkt, der er fastsat for dækningen, udbetales de aftalte dækninger Begrænsninger i dækningen Ved dødsfald, der skyldes deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder, er det kun opsparingen, der udbetales, uanset hvor længe aftalen har været i kraft. Hvis der opstår krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, kan der blive tale om at forøge indbetalingerne for dækninger og/eller nedsættelse af dækningerne ved dødsfald. Reglerne for dette følger de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet. Følgende undtagelser gælder alene for ordninger, der ikke er obligatoriske firmapensionsordninger. Hvis aftalen ikke har været i kraft i et år, udbetaler Skandia kun opsparingen og ikke øvrige dækninger ved død, hvis dødsfaldet skyldes: Selvmord Ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for dødsfald er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed 2.2. Dækninger ved tab af erhvervsevne Generelt Der er ret til fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) og/eller udbetaling ved tab af erhvervsevne, hvis det er aftalt. Aftalen dækker ved forsikredes tab af erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke. Aftalen dækker ikke tab af erhvervsevne, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed. Aftalen dækker ikke forsikringsbegivenheder indtruffet før aftalens ikrafttræden. Aftalen giver ret til dækning (fritagelse for indbetaling og/eller udbetaling ), hvis forsikredes generelle erhvervsevne i forsikringstiden nedsættes med mindst 1/2 eller 2/3 af den fulde erhvervsevne. Det fremgår af aftalen, i hvilken grad erhvervsevnen skal være nedsat, for at der er ret til dækning. Erhvervsevnen skal være nedsat i forhold til ethvert erhverv (den generelle erhvervsevne), med mindre andet fremgår af aftalen. Skandia kan dog for en periode foretage en midlertidig vurdering af forsikredes erhvervsevne. Se afsnit For at være berettiget til dækning ved tab af erhvervsevne, skal forsikredes erhvervsevne være nedsat som forskrevet, i såvel medicinsk som økonomisk henseende. Skandia fastsætter et medicinsk tab af erhvervsevnen på grundlag af en lægelig vurdering. Skandia fastsætter et økonomisk tab af erhvervsevnen på baggrund af oplysninger om, hvad forsikrede bør være i stand til at oppebære af indtægt. Det er Skandia, der foretager vurderingen af forsikredes tab af erhvervsevne, og Skandia kan til enhver tid foretage en sådan vurdering. Skandia kan endvidere til enhver tid forlange de oplysninger og den dokumentation, som Skandia anser for nødvendig til en bedømmelse af erhvervsevnen. Skandias vurdering foretages uafhængigt af den vurdering, som offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre måtte foretage. Udbetaling/bevilling af ydelser eller lignende fra offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre er således ikke ensbetydende med en ret til dækning fra Skandia. Udbetalingen og/eller fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) fortsætter, så længe erhvervsevnen af Skandia vurderes at være nedsat i den påkrævede grad, dog senest frem til aftalens ophørsdato. Hvis erhvervsevnen genvindes, så forudsætningen for udbetaling ikke længere er til Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 3/9

4 stede, ophører dækning med udgangen af den pågældende måned. Er eller kommer forsikrede under revalidering eller tilsvarende, har forsikrede ikke krav på dækning ved tab af erhvervsevne Karensperiode Aftalen har en karensperiode på 3 måneder, med mindre andet er aftalt. Karensperiodens begyndelse beregnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede opfylder betingelserne for dækning ved tab af erhvervsevne. Månedlige udbetalinger begynder, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i hele karensperioden. Udbetalingerne begynder den 1. i måneden efter karensperiodens udløb Midlertidigt tab af erhvervsevne Ved midlertidigt tab af erhvervsevne forstås, at forsikrede midlertidigt er helt eller delvist ude af stand til at varetage sit nuværende arbejde på grund af sygdom eller ulykke. Midlertidigt tab af erhvervsevne foreligger, når forsikrede på grund af sygdom eller ulykke, af Skandia ikke længere skønnes i stand til ved egen arbejdsindsats at oppebære en indtægt, der er mere end 1/2 eller 1/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Har forsikrede ikke været i erhvervsmæssig beskæftigelse de seneste 12 måneder før 1. sygedag eller skadesdag (ulykke), foretages der ikke en vurdering efter reglerne om midlertidigt tab af erhvervsevne, men efter reglerne om længerevarende tab af erhvervsevne. Udbetaling ved midlertidigt tab af erhvervsevne starter ved udløb af karensperioden og kan alene ske for en begrænset periode. Udbetaling efter reglerne om midlertidigt tab af erhvervsevne ophører, når ét af følgende punkter er gældende: Skandia vurderer, at forsikrede har genvundet sin erhvervsevne det midlertidige tab af erhvervsevne har varet 18 måneder regnet fra karensperiodens start Skandia vurderer, at forsikredes tab af erhvervsevne er længerevarende, og at udbetalingen kan fortsætte efter reglerne herom Længerevarende tab af erhvervsevne Fortsætter forsikrede med at være syg, og/eller har sygdomstilstanden stabiliseret sig (stationær tilstand) i et sådant omfang, at forsikredes fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretager Skandia en vurdering af, om forsikredes generelle erhvervsevne er længerevarende nedsat med mere end 1/2 eller 2/3. Ved generel erhvervsevne forstås evnen til at arbejde som almindelig fuldtidsbeskæftiget, ikke blot inden for forsikredes nuværende eller tidligere erhverv, men inden for ethvert erhverv. Den generelle erhvervsevne betragtes som længevarende nedsat, hvis Skandia skønner, at forsikrede ikke længere er i stand til at oppebære en indtægt på mere end 1/2 eller 1/3 af hvad der i samme område er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder inden for ethvert erhverv. Bedømmelsen sker ud fra forsikredes nuværende helbredstilstand, tidligere beskæftigelse og alder. Det kan være aftalt at Skandia ved skønnet over indtægten kan medregne løn og offentlige tilskud, som forsikrede direkte og/eller indirekte modtager som led i en beskæftigelsesordning eksempelvis fleksjob Fritagelse for indbetaling Fritagelse for indbetaling indebærer, at Skandia sikrer, at opsparingen hver måned forøges med et aftalt beløb. Samtidig opretholdes eventuelle aftalte dækninger ved død og tab af erhvervsevne, som om indbetalingen var fortsat, med mindre andet er aftalt. Hvis det ikke længere er muligt at indbetale til det valgte opsparingsprodukt, kan Skandia vælge at tilbyde et andet produkt Udbetaling til arbejdsgiver Er aftalen oprettet i tilknytning til en firmapensionsaftale, såvel obligatorisk som frivillig, kan det være aftalt, at arbejdsgiveren har ret til udbetaling ved forsikredes tab af erhvervsevne, så længe der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Ved ophør af aftalen uanset årsag ophører arbejdsgivers adgang til udbetalingen samtidig Begrænsninger i dækningen Ved ophør af aftalen, eksempelvis ved opsigelse eller overførsel til andet selskab, dækkes tab af erhvervsevne kun, såfremt krav herom er modtaget af Skandia senest 6 måneder efter ophøret. Uanset hvor længe aftalen har været i kraft, er der ikke dækning ved tab af erhvervsevne, hvis tabet skyldes: deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder, sygdom eller ulykke, som forsikrede har fremkaldt med forsæt eller grov uagtsomhed, nervøse klager, der ikke lægeligt kan betegnes som længevarende psykisk lidelse, sygdom eller ulykke, hvor der ikke i forbindelse med en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom eksempelvis hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener eller lignende og uanset om de subjektive klager er eneste karakteristika for sygdommen eller ulykken. Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 4/9

5 Hvis der opstår krigstilstand eller anden tilsvarende fareforøgelse på dansk område, kan der blive tale om forøgelse af indbetalingen for invaliditetsdækningen og/eller nedsættelse af dækningen ved tab af erhvervsevne. Reglerne for dette er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. Følgende undtagelser gælder alene for ordninger, der ikke er obligatoriske firmapensionsaftaler. Hvis aftalen ikke har været i kraft uafbrudt i et år, er der ikke dækning ved tab af erhvervsevne, hvis tabet af erhvervsevnen skyldes: selvmordsforsøg, ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for tab af erhvervsevne er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder, deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed, flyvning, bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik Invalidesum Det fremgår af aftalen, om der er ret til invalidesum. Invalidesum udbetales tidligst ét år efter forsikringsbegivenheden, når følgende betingelser er opfyldt: tabet af erhvervsevne skønnes at være varigt, tabet af erhvervsevne har varet uafbrudt i 1 år, med mindre andet er aftalt, forsikrede er i live 1 år efter forsikringsbegivenheden og erhvervsevnen er nedsat med minimum 1/2 eller 2/3 afhængig af det aftalte. 3. Generelle vilkår 3.1. Aftalens indgåelse Forsikringstageren er den/de, der har indgået aftalen med Skandia. Forsikrede er den/de, hvis helbred/liv dækningerne er etableret på baggrund af, og hvis helbred/liv er afgørende for, om betingelserne for dækning er opfyldt. Aftalen etableres på grundlag af de skriftlige oplysninger, Skandia har modtaget fra forsikringstageren, forsikrede og/eller andre. Med mindre andet er aftalt, skal oplysninger gives på en særlig blanket (begæring), og kan suppleres af andre erklæringer, attester mm., som Skandia anser for nødvendige. Oplysninger afgivet af forsikringstager betragtes som afgivet af forsikrede. Efterfølgende ændringer af aftalen, som eksempelvis ændring af et dækningsbeløb eller et udløbstidspunkt, foretages på samme måde som ovenstående Aftalegrundlag Ved aftalen forstås det samlede aftalegrundlag. Aftalen vil bl.a. være dokumenteret ved en pensionsoversigt, der sammen med bl.a. forsikringsbetingelserne, de af Skandia til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet og eventuelle pensionsaftaler, udgør aftalegrundlaget. Der udstedes ingen police Urigtige oplysninger Hvis oplysningerne, der er lagt til grund i forbindelse med aftalens indgåelse, ikrafttrædelse, ændring eller i øvrigt, er urigtige eller mangelfulde, kan dette som følge af Forsikringsaftaleloven få konsekvenser for aftalen. Dækningerne kan reduceres eller helt eller delvist bortfalde. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt svigagtigt, kan der ikke gøres krav mod Skandia Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt i god tro, hæfter Skandia, som hvis de var rigtige Er der afgivet urigtige oplysninger, der ikke er nævnt i de to første punkter, er Skandia fri for ansvar, hvis Skandia ikke ville have overtaget/etableret dækningen med kendskab til de korrekte forhold Hvis Skandia ville have overtaget/etableret dækningerne, hæfter Skandia kun for en dækning af størrelse og indhold, som Skandia ville have tilbudt for den aftalte indbetaling, hvis Skandia ved aftalens indgåelse havde fået de rigtige oplysninger. Er de urigtige eller mangelfulde oplysninger afgivet/undladt af andre, har det samme konsekvens, som var oplysningen afgivet af forsikringstageren/forsikrede selv Ikrafttræden Med mindre andet er aftalt, træder aftalen i kraft den dag, hvor begæring, attester m.m., kan antages af Skandia uden forbehold og på normale vilkår. Såfremt aftalen alene kan antages med begrænsninger i dækningen og/eller mod forhøjet indbetaling, vil aftalen/dækningen tidligst kunne træde i kraft, når forsikringstageren/forsikrede skriftligt har accepteret de skærpede vilkår, som Skandia vil antage aftalen/dækningen på. Har en dækning en størrelse, der kræver, at den skal genforsikres af Skandia, indtræder Skandias ansvar først på det tidspunkt, hvor dækningen kan antages af såvel Skandia som Skandias genforsikringspartner. Forhøjelser og øvrige ændringer af dækningen/aftalen, træder i kraft ud fra samme retningslinjer, som er beskrevet for etablering. Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 5/9

6 Vedrørende obligatoriske firmapensionsaftaler Aftaler, der etableres som følge af en obligatorisk firmapensionsaftale, træder i kraft den dag, hvor medarbejderen opfylder de aftalte vilkår for at indtræde i pensionsordningen, forudsat at dækningen kan/kunne antages af Skandia uden forbehold og på normale vilkår. Skandias ansvar indtræder dog ikke, hvis Skandia ikke har modtaget oplysninger om den pågældende medarbejders indtræden inden for 3 måneder efter det tidspunkt, hvor medarbejderen i henhold til det aftalte skulle være indtrådt i pensionsordningen Om indbetaling Generelt Indbetaling kan ske som enten aftalte løbende indbetalinger eller som aftalte engangsindbetalinger. Betaling forfalder på de datoer, der fremgår af aftalen. Betaling fortsætter til det i aftalen fastsatte ophør. Skandia har ret til at ændre aftalen om indbetaling, herunder stoppe for indbetalinger, se nærmere under afsnit 1.1. og Indbetaling skal ske via elektronisk betaling eller på anden aftalt måde. Ved anvendelse af elektronisk betaling vil der være forskel på den dato, pengene trækkes på indbetalers konto, og den dato Skandia modtager pengene. Skandia placerer indbetalingen, i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor, når pengene er modtaget i Skandia, se nærmere afsnit 1.3 Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) fratrækkes i indbetalingerne efter gældende regler. Omkostninger, gebyrer og betaling for dækninger fratrækkes i indbetalingerne, før pengene placeres, eller af opsparingen. Gebyrer, omkostninger, betaling for sikkerhed mv. opgøres og opkræves i henhold til de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet Forfald og rykkerprocedure Medmindre andet er aftalt, forfalder indbetalingen til betaling, når aftalen træder i kraft. Efterfølgende indbetalinger forfalder til betaling i henhold til den konkrete aftale. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af aftalen. Hvis der ikke sker rettidig betaling, sender Skandia tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen, en påmindelse om betaling. Påmindelsen indeholder oplysning om, at dækninger ophører, hvis betaling ikke sker seneste 21 dage efter påmindelsens dato. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser, strafrenter og andre omkostninger Ekstra opkrævning til dækning af omkostninger Hvis værdien af opsparingen på et hvilket som helst tidspunkt falder til en mindre værdi end det beløb, som summen af betaling for dækningerne, betaling for sikkerhed og omkostninger forventes at blive inden for en 12 måneders periode, kan Skandia sende en opkrævning på dette beløb Mulighed for at stoppe indbetalingerne Forsikringstageren har mulighed for at stoppe indbetalingerne efter forudgående aftale med Skandia, medmindre andet er aftalt. Forsikringstageren har ligeledes mulighed for at indgå en aftale med Skandia om henstand i en nærmere afgrænset periode. Vilkårene herfor fastsættes af Skandia. Hvis der ikke indbetales, kan det aftales, at dækningerne fortsætter på en af følgende måder: Dækninger ved død og tab af erhvervsevne opretholdes, så længe betalingen til disse dækninger kan dækkes af opsparingen Dækninger ved død og tab af erhvervsevne bortfalder Manglende indbetalinger Sker indbetalingerne ikke som aftalt, kan Skandia fratrække betaling til omkostninger, betaling for sikkerhed og dækninger ved død og tab af erhvervsevne i opsparingen. Se nærmere afsnit 1.1 og 1.2. Dækningerne kan fortsætte, indtil opsparingen er opbrugt, eller indtil størrelsen af den tilbageværende opsparing udgør mindre end den fastsatte nedre grænse, som berettiger Skandia til at ophæve aftalen i henhold til de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet. Dækningerne kan dog ikke fortsætte længere end til de aftalte udløbstidspunkter Genoptagelse af betaling Der kan ske genoptagelse af betaling efter reglerne i Forsikringsaftaleloven. I perioden, hvor dækningen ikke har været i kraft som følge af den manglende indbetaling, er der ikke dækning Minimumsgrænser Skandia forbeholder sig ret til at fastsætte minimumsbeløb for størrelsen af indbetalinger. Såfremt der er forløbet mere end 3 måneder, efter indbetalingen er ophørt, og opsparingen er mindre end den til enhver tid gældende minimumsstørrelse, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet, er Skandia berettiget til at ophæve aftalen og udbetale opsparingen efter fradrag af omkostninger, skat mv Særligt vedrørende firmapensionsaftaler Såfremt der er tale om en firmapensionsaftale, kan reglerne afvige fra ovenstående, idet reglerne for indbetaling fremgår af den konkrete aftale Regulering af betaling for dækninger Betaling for dækninger kan reguleres. Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 6/9

7 3.6. Om udbetaling Når de nødvendige oplysninger er modtaget og vurderet i Skandia, og udbetalingen er opgjort, sker der udbetaling til den/de sikrede. Udbetaling sker som udgangspunkt til forsikrede, hvis denne er i live på tidspunktet for aftalens udløb. Hvis forsikrede er afgået ved døden, sker udbetaling til den/de begunstigede, hvis der ikke findes medforsikrede. Forsikringstager/forsikrede har ret til at ophæve aftalen og få udbetalt opsparingen, medmindre andet er aftalt. Hvis aftalen eksempelvis er oprettet i forbindelse med en firmapensionsaftale, kan det være aftalt, at det ikke er muligt at ophæve aftalen og få udbetalt opsparingen. Ved enhver udbetaling skal den berettigede fremskaffe de oplysninger, som Skandia finder nødvendige. Skandia kan til enhver tid kræve dokumentation for, at betingelserne for en udbetaling er opfyldt. For både løbende udbetalinger og engangsudbetalinger gælder det, at udbetaling tidligst forfalder, når udbetalingen er opgjort, og der er dokumenteret en udbetalingspligt for Skandia. Se nærmere om udbetaling vedrørende opsparingen under afsnit Se nærmere om udbetaling vedrørende tab af erhvervsevne under afsnit Skatter og afgifter Skandia fratrækker eventuelle skatter og afgifter i henhold til enhver tid gældende lovgivning, før udbetaling finder sted Anmeldelse Anmeldelse skal ske efter de retningslinjer, der er fastlagt af Skandia. Se skandia.dk eller kontakt Skandia. Der kan alene anmeldes krav vedrørende forsikringsbegivenheder opstået i forsikringstiden. Anmeldelse skal foretages snarest muligt, efter forsikringsbegivenheden er indtrådt. Almindelige forældelsesregler er som udgangspunkt gældende for aftalen Særligt vedrørende anmeldelse af tab af erhvervsevne Anmeldelse af tab af erhvervsevne sker på særlige blanketter, der fås ved henvendelse til Skandia eller på skandia.dk. Det er forsikrede, der skal dokumentere tabet af erhvervsevne. Ved ophør af aftalen af aftalen eksempelvis ved opsigelse eller overførsel til andet selskab, dækkes tab af erhvervsevne kun, såfremt krav herom er modtaget af Skandia senest 6 måneder efter ophøret Ændringer i forsikredes forhold Forsikrede/forsikringstager er forpligtet til at give Skandia oplysninger om ændringer i alle forhold, der har betydning for aftalen Særligt vedrørende erhvervsskifte Prisen for dækningerne er blandt andet afhængig af forsikredes erhverv. Derfor skal der straks gives meddelelse til Skandia, hvis forsikrede skifter arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed. De nye oplysninger kan betyde ændringer i betaling for dækningerne. Modtager Skandia ikke meddelelse om ændring i forsikredes arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed, kan det få konsekvenser for aftalen. Skandia kan vælge alene at dække, hvis Skandia ville have etableret aftalen/dækningen, såfremt Skandia havde haft kendskab til ændringen. Skandia har derudover ret til at begrænse dækningen, til, hvad der kunne være opnået for det indbetalte beløb Kundeoplysninger Skandia indhenter og behandler de oplysninger om forsikringstager/forsikrede, som er nødvendige for at administrere og rådgive om pensionsforhold. Skandia registrerer blandt andet de oplysninger, som forsikringstager/forsikrede giver til Skandia. Skandia videregiver kun oplysninger om forsikringstager/forsikrede, hvis det er tilladt i medfør af lovgivning, eller hvis Skandia har indhentet samtykke hertil. Forsikringstager/forsikrede kan få oplyst, hvilke oplysninger Skandia ligger inde med. Oplysningerne kan fås ved henvendelse til: Skandia Juridisk afdeling Kay Fiskers Plads København S Lovgivning For aftalen gælder dansk rets almindelige regler, herunder bestemmelserne i den til enhver tid gældende skattelovgivning, forsikringsaftalelov og lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, medmindre andet er bestemt i aftalegrundlaget eller øvrige vilkår og bestemmelser, der knytter sig til aftalen Klagemuligheder Er der uenighed mellem forsikringstager/forsikrede og Skandia om aftalen, skal forsikringstager/forsikrede først klage til Skandia. Fører fornyede henvendelser til Skandia ikke til et tilfredsstillende resultat, kan klage ske til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 7/9

8 Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på særligt skema, der kan rekvireres hos Ankenævnet eller hentes på ankeforsikring.dk Det koster et gebyr at klage til Ankenævnet Ændringer Der kan foretages ændringer i produktet, forsikringsbetingelserne og aftalegrundlaget i øvrigt, såfremt lovgivningsmæssige, markedsmæssige, konkurrenceforhold, skatteog afgiftsforhold, ændringer i anmeldte tekniske grundlag mv. nødvendiggør en ændring. For ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, gælder det derudover, at arbejdsgiver og Skandia kan foretage ændringer i de indgåede firmapensionsaftaler, som kan medføre ændringer for de enkelte forsikrede. Ændringer varsles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer herfor. 4. Definitioner Nedenfor følger en definition af de centrale udtryk, som er anvendt i forsikringsbetingelserne: Aftale Ved aftale forstås det samlede aftalegrundlag, der består af bl.a. pensionsoversigt, forsikringsbetingelserne, de af Skandia til enhver tid gældende regler, som er anmeldt til Finanstilsynet og eventuelle pensionsaftaler. Aftalt pensionstidspunkt Er en specifik dato eller alder, der er aftalt med Skandia. Firmapensionsaftale Den aftale, som en arbejdsgiver indgår med Skandia om pension/dækninger for enten alle eller en gruppe af arbejdsgiverens ansatte. I firmapensionsaftaler er det arbejdsgiver, som er forsikringstager og medarbejderen, som er forsikrede. Forsikrede Forsikrede er den/de, hvis helbred/liv dækningerne er etableret på baggrund af, og hvis helbred/liv er afgørende for, om betingelserne for dækning er opfyldt. Forsikringstager Den/de, der har indgået aftale med Skandia. Forsikringsbegivenhed En hændelse, der giver ret til dækning. Forsikringstid Den periode, hvor dækningerne er i kraft. Ikke sikrede del Er et beløb, som Skandia forventer at kunne give, udover minimumsbeløbet, på det aftalte pensionstidspunkt. Karensperiode En periode, hvor der ikke sker udbetaling af dækning selvom betingelserne for dækning er opfyldt. Nettoindbetalinger Er indbetalinger fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMB), omkostninger, betaling for sikkerhed mv. og udgifter til dækninger. Obligatoriske firmapensionsordninger Pensionsordning, som medarbejdere har ret og pligt til at være en del af, eksempelvis som følge af overenskomst eller lign. Sikrede del Er et minimumsbeløb på det aftalte pensionstidspunkt, som svarer til nettoindbetalingerne samt eventuelle opskrivninger af minimumsbeløbet. 5. Oplysning om fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftalelovens regler Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, ved aftaler om individuel pensionsordning 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e mail). Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Ved aftaler om individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, vil du, hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, have frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Skandia om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller e mail skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 8/9

9 Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S CVR nr.: Forsikringsbetingelser for Skandia Safe nr Skandia 9/9

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2016 Nr. 01 16 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7874-4 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikringsbetingelser for...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den Ikrafttrædelse den 01.01.2016 Dækninger Dækning ved tab af erhvervsevne Du kan her læse, hvilke regler der gælder for dækning ved tab af erhvervsevne. Før vi udbetaler dækning ved tab af erhvervsevne Vi

Læs mere

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko)

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Gældende pr. 1. januar 1990 Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) - Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr. 55 83 49 11

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere