Tab af erhvervsevne (udvidet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tab af erhvervsevne (udvidet)"

Transkript

1 Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr Indhold 1. Om forsikringen Sådan dækker forsikringen Anmeldelse af tab af erhvervsevne Skandia vurderer tab af erhvervsevne Udbetaling fra forsikringen Vilkår for aftalen om forsikring Informationer til den forsikrede Indgåelse af aftalen om forsikring Ikrafttræden Aftalen om forsikringen ophører Om betaling for forsikringen Ændringer i den forsikredes forhold Ændringer i forsikringsforhold Generelle regler og forhold Forældelse Klagemuligheder Kundeoplysninger Fortrydelsesret... 8

2 1. Om forsikringen Forsikringen udbydes af Skandia Link Livsforsikring A/S i det følgende benævnt Skandia. Forsikringen Tab af erhvervsevne (udvidet) giver ret til udbetaling ved tab af erhvervsevne, hvis de gældende betingelser er opfyldt Sådan dækker forsikringen Forsikringen dækker den forsikrede 1 ved tab af erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke, der indtræffer i perioden fra forsikringen træder i kraft, til forsikringen ophører (i det følgende benævnt forsikringsperioden ). Sygdom defineres som en medicinsk tilstand eller lidelse, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling. Ulykke defineres som en pludselig hændelse, der forårsager personskade Udbetalingsformer Udbetaling fra forsikringen ved tab af erhvervsevne kan ske som en månedlig udbetaling og/eller i form af en fritagelse for indbetaling 2 (præmiefritagelse) ved midlertidigt eller længerevarende tab af erhvervsevne. Derudover kan der være en engangsudbetaling (en invalidesum) knyttet til forsikringen. Der gælder særlige betingelser for udbetaling af en invalidesum, se afsnit Det fremgår af den forsikredes pensionsoversigt, hvilke udbetalinger den forsikrede er berettiget til, samt hvor meget der maksimalt vil blive udbetalt fra forsikringen før modregning af skatter, afgifter, offentlige ydelser og anden indkomst Forudsætninger for udbetaling For at være berettiget til månedlig udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling ved tab af erhvervsevne skal følgende forudsætninger være opfyldt: 1. Den forsikredes erhvervsevne skal være nedsat med 50 procent eller mere, ud fra både en medicinsk (lægelig diagnose) og økonomisk (erhvervsmæssig) vurdering. 2. Tabet af erhvervsevnen skal være 50 procent eller mere, uafbrudt i hele karensperioden og så længe udbetalingen varer. 3. Forsikringen skal være i kraft i hele karens og udbetalingsperioden. 4. Den forsikrede skal til enhver tid følge lægelige anvisninger i det omfang, Skandia skønner anvisningerne rimelige. 5. Den forsikrede må ikke være under omskoling, i revalidering eller tilsvarende. Derudover kan Skandia gøre udbetalingen betinget af, at den forsikrede deltager i helbredsfremmende behandlinger og foranstaltninger, som Skandia skønner relevante Karensperiode For forsikringen gælder en karensperiode på minimum tre måneder, medmindre andet er aftalt. Det vil sige, at den forsikrede skal opfylde betingelserne for at få dækket tab af erhvervsevne uafbrudt i minimum tre måneder, før udbetalingerne kan begynde. De månedlige udbetalinger begynder den 1. i førstkommende måned, efter karensperioden er udløbet. Skandia beregner ikke en ny karensperiode, hvis den forsikrede generhverver sin erhvervsevne, men inden for et år herefter får nedsat erhvervsevnen igen og er berettiget til udbetaling af samme årsag som ved den foregående nedsættelse af erhvervsevnen Delvis begrænsning Den forsikrede har ret til månedlig udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling i op til tre år, hvis tabet af erhvervsevne er forårsaget af en eller flere af følgende sygdomme eller tilstande: Whiplash uden objektive fund Muskel og skeletsmerter uden objektive fund Depression af moderat grad Udbetalingsperioden på tre år forlænges ikke, hvis flere af de nævnte sygdomme eller tilstande diagnosticeres i samme udbetalingsperiode. Forsikringen dækker kun de nævnte sygdomme eller tilstande én gang. Får den forsikrede diagnosticeret en anden af de nævnte sygdomme eller tilstande efter en treårig udbetalingsperiode, kan der anmeldes nyt tab af erhvervsevne Generelle begrænsninger Den forsikrede har ikke ret til månedlig udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling ved tab af erhvervsevne, hvis det er forårsaget af en eller flere af følgende grunde: Deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder Sygdom eller ulykke, som den forsikrede har fremkaldt med forsæt eller grov uagtsomhed eller tilstande: 1 Den forsikrede er den person, hvis helbred dækningsomfanget i aftalen om forsikring er etableret på baggrund af, og hvis helbred er afgørende for, om betingelserne for at kunne indgå aftalen om forsikringen er opfyldt. 2 Læs mere om fritagelse for indbetaling i afsnit Depression af mild grad Enhver afhængighed som fx afhængighed af alkohol, medicin eller andre rusmidler, ludomani, patologisk spillelidenskab eller lignende spilafhængighed, afhængighed af internet eller lignende medier, købemani og Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 2/8

3 anden afhængighed af at købe samt afhængighed af sex Begrænsninger for individuelle forsikringer Følgende begrænsninger gælder individuelle forsikringer (individuelle fortsættelsesforsikringer 3 og forsikringer knyttet til en privat pensionsordning), der har været gældende under et år. Her har den forsikrede ikke ret til udbetaling, hvis tabet af erhvervsevnen skyldes en eller flere af følgende årsager: Selvmordsforsøg Ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for tab af erhvervsevne er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed Flyvning bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik Anmeldelse af tab af erhvervsevne Den forsikrede skal sende en skriftlig anmeldelse til Skandia ved tab af erhvervsevne. Anmeldelsen skal foretages snarest muligt efter første syge eller skadesdag (ulykke). Anmeldelsen skal ske på særlige blanketter, som den forsikrede kan hente på skandia.dk eller få tilsendt ved at kontakte Skandia Den forsikredes oplysningspligt Det er den forsikrede, der skal dokumentere tabet af erhvervsevnen. Den forsikrede har pligt til at afgive oplysninger og til at give tilladelser til, at Skandia kan indhente oplysninger om helbredsmæssige forhold, sociale forhold, økonomi mv., som Skandia finder nødvendige for at kunne afgøre, om forsikringen dækker tabet af erhvervsevnen Lægeundersøgelse Den forsikrede er forpligtet til at lade sig undersøge af en ekspert inden for det lægelige speciale, som Skandia anviser Fastsættelse af indkomst Skandia kan kræve, at der bliver indhentet en revisorerklæring mv., hvis den forsikrede (fx som selvstændig erhvervsdrivende) havde indflydelse på fastsættelsen af sin indkomst før tabet af erhvervsevne (den dækningsgivende indkomst, som Skandia beregner en eventuel udbetaling ud fra) Ved ophør Ved ophør af aftalen, fx ved opsigelse, manglende betaling eller overførsel til andet selskab, dækkes tab af erhvervsevne kun, hvis det er indtruffet, mens forsikringen har været i kraft, og det er anmeldt til Skandia senest seks måneder efter datoen for forsikringens ophør Skandia vurderer tab af erhvervsevne Det er Skandia, der vurderer den forsikredes tab af erhvervsevne, og Skandia kan til enhver tid foretage en ny vurdering af tabet, mens der sker udbetaling fra forsikringen. Derudover kan Skandia til enhver tid forlange de oplysninger og den dokumentation, som Skandia finder nødvendig for at kunne vurdere erhvervsevnen. Den forsikrede er forpligtet til at hjælpe med at fremskaffe disse oplysninger Sådan vurderes tab af erhvervsevne Skandia fastsætter et tab af erhvervsevne ud fra både en medicinsk og en økonomisk vurdering. Derigennem vurderer Skandia, om sygdommen eller skaden medfører, at den forsikredes indkomst og arbejdstid er nedsat med 50 procent eller mere og dermed kan føre til udbetaling fra forsikringen. Den medicinske vurdering sker på baggrund af medicinske oplysninger indhentet af Skandia. Den økonomiske vurdering sker som udgangspunkt først i forhold til reglerne om midlertidigt tab af erhvervsevne (se afsnit 1.3.2). Fortsætter den forsikrede med at være erhvervsudygtig, foretager Skandia en ny vurdering af den forsikredes generelle erhvervsevne, det vil sige den forsikredes evne til at varetage ethvert erhverv (se afsnit 1.3.3) Midlertidigt tab af erhvervsevne Skandia kan for en periode foretage en midlertidig vurdering af den forsikredes erhvervsevne. Hvis den forsikredes tilstand stabiliserer sig i denne periode, kan Skandia når som helst foretage en revurdering. Skandia vurderer i første omgang, om den forsikrede midlertidigt er helt eller delvist ude af stand til at varetage sit nuværende arbejde på grund af sygdom eller skade (ulykke). Forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer: 1. at den forsikrede ikke er i stand til ved egen arbejdsindsats at oppebære en indkomst på mere end 50 procent af, hvad der i samme geografiske område er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og anciennitet, og 2. at den forsikrede ikke er i stand til at varetage et arbejde i større omfang end halvdelen af normal arbejdstid i henhold til gældende overenskomst på det pågældende arbejdsområde. Ophør af midlertidig udbetaling 3 Læs om individuel fortsættelsesforsikring i afsnit Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 3/8

4 Udbetaling ved midlertidigt tab af erhvervsevne kan kun ske for en begrænset periode, og den ophører, hvis et eller flere af følgende punkter er gældende: 1. Skandia vurderer, at den forsikrede helt eller delvist har genvundet sin erhvervsevne. 2. Det midlertidige tab af erhvervsevne har varet 18 måneder fra karensperiodens start. 3. Skandia vurderer, at den forsikredes tab af erhvervsevne er længerevarende, og at udbetalingen kan fortsætte efter reglerne herom. 4. Den forsikrede kommer under omskoling, i revalidering eller tilsvarende Længerevarende tab af erhvervsevne Skandia foretager en vurdering efter reglerne om længerevarende tab af erhvervsevne, hvis 1. den forsikrede ikke har været i erhvervsmæssig beskæftigelse de seneste 12 måneder før første sygeeller skadesdag (ulykke), eller 2. den forsikrede fortsætter med at være erhvervsudygtig i mere end 18 måneder, og/eller tilstanden har stabiliseret sig i et sådant omfang, at den forsikredes fremtidige erhvervsevne kan vurderes. Vurdering af generel erhvervsevne Ved længerevarende tab af erhvervsevne vurderer Skandia, om den forsikredes generelle erhvervsevne er længerevarende nedsat med 50 procent eller mere. Det vil sige, at Skandia vurderer den forsikredes evne til at arbejde som almindelig fuldtidsbeskæftiget, ikke blot inden for den forsikredes nuværende eller tidligere erhverv, men inden for ethvert erhverv. Forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer: 1. at den forsikrede ikke er i stand til at oppebære en indkomst på mere end 50 procent af, hvad der i samme område er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og anciennitet inden for ethvert erhverv, og 2. at den forsikrede ikke er i stand til at varetage et arbejde i større omfang end halvdelen af normal arbejdstid af, hvad der i samme område er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og anciennitet inden for ethvert erhverv. Vurderingen sker ud fra den forsikredes nuværende helbredstilstand, alder, tidligere fag, erhvervserfaring, anciennitet og arbejdsområde, inden for beslægtede fag eller fag, der egner sig til den forsikrede i den konkrete situation. Skandia vurderer desuden, om den forsikrede er i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb, fx omskoling, som kan påvirke den forsikredes indtjeningsmuligheder. Skandia tager ikke den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med i vurderingen af den forsikredes indtjeningsmuligheder. Skandia vurderer heller ikke, om den forsikrede i den aktuelle beskæftigelsessituation vil blive i stand til at få et arbejde Varigt tab af erhvervsevne Varer tabet af erhvervsevnen mere end et år fra det tidspunkt, hvor tilstanden vurderes at være stationær, og er der knyttet en invalidesum til forsikringen, vurderer Skandia, om tabet er varigt. Den forsikrede har ret til udbetaling af en invalidesum, når følgende er tilfældet: 1. Erhvervsevnen er varigt nedsat med 50 procent eller 2/3, afhængig af det aftalte. 2. Tabet af erhvervsevne har varet uafbrudt i et år, medmindre andet er aftalt. 3. Den forsikrede er i live et år efter første syge eller skadesdag. Udbetaling af invalidesum En invalidesum er et fast aftalt beløb, som fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. Skandia fratrækker eventuelle skatter og afgifter i henhold til den gældende lovgivning, før udbetaling finder sted. Begrænsning for udbetaling af invalidesum Den forsikrede har ikke ret til udbetaling af invalidesum, hvis det varige tab af erhvervsevne skyldes en eller flere af følgende grunde: Deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder Sygdom eller ulykke, som den forsikrede har fremkaldt med forsæt eller grov uagtsomhed Andres vurderinger Skandia vurderer tab af erhvervsevne uafhængigt af den vurdering, som offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre måtte foretage. Reglerne for at få tilkendt førtidspension/fleksjob (gældende fra 2013) samt andre sociale ydelser svarer ikke til Skandias regler for udbetaling. Udbetalinger eller bevilling af ydelser eller lignende fra offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre giver altså ikke ret til udbetaling fra en forsikring ved tab af erhvervsevne fra Skandia Udbetaling fra forsikringen Når Skandia har modtaget og vurderet de nødvendige oplysninger, og udbetalingens størrelse er fastsat, sker der udbetaling til den forsikrede. Skandia skal tidligst udbetale fra forsikringen, når beløbet til udbetaling er opgjort, og der er dokumenteret en udbetalingspligt for Skandia Månedlig udbetaling Forsikringen giver ret til månedlig udbetaling, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringsperioden nedsættes Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 4/8

5 med 50 procent eller mere af den fulde erhvervsevne, og forudsætningerne for udbetaling er opfyldt (se afsnit 1.1.2). Skandia fastsætter udbetalingens størrelse ud fra en beregning af den forsikredes samlede indkomst efter tabet af erhvervsevne. I den beregning indgår A og B indkomst, løbende udbetalinger fra anden forsikring, offentlige tilskud som led i en beskæftigelsesordning (fx fleksjob) samt øvrige sociale ydelser. Det gælder både direkte og indirekte offentlige ydelser og tilskud, den forsikrede får fx via sin arbejdsgiver. Dog indgår kapital og aktieindkomst ikke. Skandia fratrækker eventuelle skatter og afgifter i henhold til den gældende lovgivning, før udbetaling finder sted. Maksimalt supplement til 100 procent af indkomst Ved månedlig udbetaling supplerer Skandia til maksimalt 100 procent af den indkomst, den forsikrede havde, umiddelbart før tabet af erhvervsevnen opstod. Den årlige udbetaling ved tab af erhvervsevne kan dog højst udgøre det beløb, der fremgår af pensionsoversigten Fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) Forsikringen giver ret til fritagelse for indbetaling, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringsperioden nedsættes med 50 procent eller mere af den fulde erhvervsevne, og forudsætningerne for udbetaling er opfyldt (se 1.1.2). Fritagelse for indbetaling betyder, at Skandia sikrer indbetalingen på den forsikredes eventuelle pensionsordning i Skandia, så opsparingen til pension hver måned forøges med et aftalt beløb, og eventuelle øvrige forsikringer, der indgår i firmapensionsaftalen, opretholdes. Fritagelsen kan højst udgøre et beløb svarende til seneste indbetaling på opsparingen til pension, før den forsikredes erhvervsevnetab indtrådte. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag (AMB), omkostninger til administration, betaling for eventuelle forsikringer fra efter gældende regler. Derudover beregnes der tillæg/ fradrag for kursudsving og pensionsafkastbeskatning. Hvis den forsikrede er omfattet af en beskæftigelsesordning, hvor der indbetales til en pensionsordning, vil den pågældende indbetaling blive modregnet i beløbet Udbetalingernes varighed De månedlige udbetalinger og fritagelsen for indbetaling fortsætter, så længe Skandia vurderer, at den forsikredes erhvervsevne er nedsat med 50 procent eller mere dog senest til et nærmere defineret ophørstidspunkt for den pågældende diagnose eller lidelse, eller til forsikringen udløber eller på anden vis ophører. Udbetaling fra forsikringen i forbindelse med de nævnte sygdomme eller tilstande i afsnit ophører, når der er udbetalt for en lidelse i tre år. Den treårige periode beregnes fra karensperiodens udløb. Udløbstidspunktet for forsikringen fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. Hvis den forsikrede genvinder sin erhvervsevne, ophører udbetalingen med udgangen af den pågældende måned. Har den forsikrede ret til ledighedsydelse fra det offentlige, bortfalder retten til udbetaling, hvis den forsikrede ikke accepterer et (efter Skandias skøn) rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob eller uddannelse, der kan forbedre den forsikredes muligheder for at få et arbejde. Udbetalingen bortfalder endvidere, hvis den forsikrede er selvforskyldt ledig efter et fleksjob Udbetaling til arbejdsgiver Er aftalen om forsikring oprettet som en del af en firmapensionsaftale, kan det være aftalt, at arbejdsgiveren har ret til udbetalingen ved den forsikredes tab af erhvervsevne, så længe der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Denne ret ophører, hvis den forsikrede begynder i et fleksjob. Ved ophør af aftalen om forsikring uanset årsag ophører samtidig arbejdsgivers ret til udbetaling Regulering af udbetaling Skandia kan regulere månedlige udbetalinger og fritagelse for indbetaling. Ved regulering af de månedlige udbetalinger og fritagelse for indbetaling bliver de regulerede ydelser dog aldrig lavere end de oprindeligt tilkendte ydelser Den forsikrede har oplysningspligt Den forsikrede har pligt til at orientere Skandia, hvis der sker ændringer i den forsikredes helbredstilstand eller arbejdssituation. Den forsikrede kan være forpligtet til at tilbagebetale beløb fra Skandia, hvis dette ikke efterkommes. Skandia kan når som helst kræve, at den forsikrede dokumenterer, at betingelserne for udbetaling fra forsikringen er opfyldt. 2. Vilkår for aftalen om forsikring Ved aftalen om forsikring forstås det samlede aftalegrundlag, som fx er dokumenteret ved: 1. En pensionsoversigt 2. Forsikringsbetingelser 3. En eventuel pensionsaftale Informationer til den forsikrede Af den forsikredes pensionsoversigt fremgår det: 1. Hvilken/hvilke udbetaling(er) den forsikrede er berettiget til. 2. Hvor meget der maksimalt vil blive udbetalt fra forsikringen før modregning af skatter, afgifter, offentlige ydelser og anden indkomst. Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 5/8

6 3. Hvor stort tabet af erhvervsevne skal være for, at der kan ske udbetaling fra forsikringen. 4. Hvor længe forsikringen kan dække den forsikrede Indgåelse af aftalen om forsikring Forsikringen kan købes som en del af en firmapensionsaftale 4. Aftalen om forsikring oprettes på grundlag af de skriftlige oplysninger, Skandia modtager fra forsikringstageren 5, den forsikrede og/eller andre. Oplysninger afgivet af forsikringstager betragtes som afgivet af den forsikrede. Oplysninger gives på en særlig blanket (begæring) og kan suppleres af andre erklæringer, attester m.m., som Skandia anser for nødvendige, medmindre andet er aftalt. Efterfølgende ændringer i aftalen om forsikring, fx ændring af et dækningsbeløb eller tidspunkt for udløb, foretages på samme måde som ovenstående Urigtige oplysninger Det kan som følge af Forsikringsaftaleloven få konsekvenser for aftalen om forsikring, hvis de oplysninger, der ligger til grund for indgåelsen af aftalen, aftalens ikrafttrædelsesdato, ændringer i aftalen eller i øvrigt, er urigtige eller mangelfulde. Forsikringen kan reduceres eller helt eller delvist bortfalde. Jævnfør bestemmelserne i Forsikringsaftaleloven gælder: 1. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt svigagtigt, kan der ikke gøres krav mod Skandia. 2. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt i god tro, hæfter Skandia, som hvis de var rigtige. 3. Er der afgivet urigtige oplysninger, der ikke er nævnt i de to første punkter, er Skandia fri for ansvar, hvis Skandia ikke ville have overtaget/etableret forsikringen med kendskab til de korrekte forhold. 4. Hvis Skandia ville have overtaget/etableret forsikringen, hæfter Skandia kun for en forsikring af størrelse og indhold, som Skandia ville have tilbudt for den aftalte indbetaling, hvis Skandia ved aftalens indgåelse havde fået de rigtige oplysninger. Er de urigtige eller mangelfulde oplysninger afgivet/undladt af andre, har det samme konsekvens, som var oplysningen afgivet af forsikringstageren/den forsikrede selv Individuel fortsættelsesforsikring 4 Med firmapensionsaftale forstås en aftale, som en arbejdsgiver indgår med Skandia om pensionsordninger/forsikringer for enten alle eller en gruppe af arbejdsgiverens ansatte. I firmapensionsaftaler er det arbejdsgiveren, som er forsikringstager, og medarbejderen, som er den forsikrede. 5 Forsikringstageren er den person eller det firma, der har indgået aftalen med Skandia. Er den forsikrede trådt ud af en firmapensionsaftale, kan den forsikrede ind til tre måneder efter udtrædelsen oprette en individuel fortsættelsesforsikring uden at afgive helbredsoplysninger. Forsikringen kan kun oprettes som en forsikring ved tab af erhvervsevne (standard) og med den varighed, som var gældende under den forsikringsaftale, der var indgået som led i ansættelsesforholdet. Forsikringen tilbydes til en individuel pris og efter Skandias til enhver tid gældende regler for indgåelse af aftale om forsikringer, herunder krav til indkomst m.v. Den forsikrede skal skriftligt meddele Skandia, hvis der ønskes en individuel fortsættelsesforsikring Ikrafttræden Aftalen træder i kraft den dag, hvor begæring, attester m.m., kan accepteres af Skandia uden forbehold og på normale vilkår, medmindre andet er aftalt. Reglerne for ikrafttræden gælder også ved forhøjelser og øvrige ændringer i aftalen om forsikring Begrænsninger i aftalen om forsikring Hvis Skandia kun kan acceptere aftalen med begrænsninger i forsikringen og/eller mod forhøjet betaling for forsikringen, vil aftalen om forsikring tidligst træde i kraft, når forsikringstageren/den forsikrede skriftligt har accepteret de skærpede vilkår Aftalen om forsikring kræver genforsikring Har aftalen om forsikring en størrelse, der kræver, at den skal genforsikres af Skandia, indtræder Skandias ansvar først på det tidspunkt, hvor forsikringen kan antages af såvel Skandia som Skandias genforsikringspartner Særligt for obligatoriske firmapensionsaftaler Aftaler om forsikring, der indgås som følge af en obligatorisk firmapensionsaftale 6, træder i kraft den dag, hvor medarbejderen opfylder de aftalte vilkår for at indtræde i pensionsordningen, hvis forsikringen kan/kunne antages af Skandia uden forbehold og på normale vilkår. Medarbejderen har tre måneder fra det tidspunkt, hvor medarbejderen skal indtræde i pensionsordningen til at sende de nødvendige oplysninger (som der stilles krav om i firmapensionsaftalen) til Skandia. Modtager Skandia ikke de nødvendige oplysninger inden for dette tidsrum, annulleres ansøgningen om forsikring for den pågældende medarbejder, og medarbejderen er ikke dækket af forsikringen Aftalen om forsikringen ophører Aftalen om forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor den aftalte udløbsalder for forsikringen opnås, eller den forsikrede dør. Den aftalte udløbsalder fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. 6 Pensionsordning i et firma, som medarbejdere har ret og pligt til at være en del af, fx som følge af overenskomst. Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 6/8

7 Ved fratrædelse Såfremt den forsikrede ikke vælger at videreføre forsikringen som en individuel fortsættelsesforsikring (tab af erhvervsevne (standard)), ophører forsikringen senest tre måneder efter den dato, hvor den forsikrede fratræder. En eventuel anmeldelse af tab af erhvervsevne, der er sket, mens forsikringen har været i kraft, skal være anmeldt til Skandia senest seks måneder efter fratrædelsesdatoen Om betaling for forsikringen For firmapensionsaftaler Betalingen forfalder på de datoer, der fremgår af firmapensionsaftalen og fortsætter til det fastsatte ophørstidspunkt. Betalingen skal ske elektronisk eller på anden aftalt måde. Ved betaling elektronisk vil der være forskel på den dato, pengene trækkes på forsikringstagers konto og den dato, Skandia modtager pengene. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag (AMB) fra betalingerne efter gældende regler For individuelle forsikringer Betalingen forfalder på de datoer, der fremgår af pensionsoversigten og fortsætter til det fastsatte udløbstidspunkt. Betalingen skal ske elektronisk eller på anden aftalt måde. Ved betaling elektronisk vil der være forskel på den dato, pengene trækkes på forsikringstagers konto og den dato, Skandia modtager pengene Forfald og rykkerprocedure Medmindre andet er aftalt, forfalder betalingen, når aftalen om forsikring træder i kraft. Efterfølgende betalinger forfalder i henhold til den konkrete aftale. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af aftalen. Hvis der ikke sker rettidig betaling, sender Skandia en påmindelse om betaling tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis betaling ikke sker senest 21 dage efter påmindelsens dato. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser, strafrenter og andre omkostninger, der er forbundet med manglende betaling for forsikringen Mulighed for at genoptage betaling Efter en periode hvor forsikringen ikke har været gældende som følge af manglende betaling, kan betaling genoptages efter reglerne i Forsikringsaftaleloven. Skandia kan dog betinge en genoptagelse af betaling af, at den forsikrede giver nye tilfredsstillende oplysninger om fx helbred Ændringer i den forsikredes forhold Den forsikrede/forsikringstager er forpligtet til at give Skandia oplysninger om ændringer i alle forhold, der har betydning for aftalen Særligt ved erhvervsskifte Prisen for forsikringen er blandt andet afhængig af den forsikredes erhverv. Derfor skal der straks gives meddelelse til Skandia, hvis den forsikrede skifter arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed. De nye oplysninger kan betyde ændringer i betalingen for forsikringen samt, hvordan forsikringen dækker. Modtager Skandia ikke meddelelse om ændring i den forsikredes arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed, kan det få konsekvenser for aftalen om forsikring. Skandia kan vælge kun at dække, hvis Skandia ville have etableret forsikringen, hvis Skandia havde haft kendskab til ændringen. Skandia har derudover ret til at begrænse udbetalingen fra forsikringen til, hvad der kunne være opnået for det indbetalte beløb Ændringer i forsikringsforhold Der kan foretages ændringer i forsikringsbetingelserne og aftalegrundlaget i øvrigt, hvis omstændighederne for forsikringen nødvendiggør en ændring. Det kan fx være, men er ikke begrænset til, lovgivningsmæssige betingelser, markedsmæssige betingelser, konkurrenceforhold, skatte og afgiftsforhold og ændringer i det anmeldte tekniske grundlag Ændring i forsikringsbetingelser Skandia kan ændre forsikringsbetingelserne med en måneds skriftligt varsel. Forsikringstageren får meddelelse om ændringen i forsikringsbetingelserne senest en måned før ændringen, der træder i kraft tidligst ved betalingens næste forfaldsdag Ændring i prisen for forsikringen Forsikringstageren får meddelelse om prisstigning senest en måned før ændringen, der træder i kraft tidligst ved betalingens næste forfaldsdag. Ønsker forsikringstageren ikke at fortsætte forsikringen efter en prisstigning, kan forsikringstageren opsige aftalen i henhold til pensionsaftalen Ændring i firmapensionsaftaler For forsikringer, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, gælder det derudover, at arbejdsgiver og Skandia kan foretage ændringer i de indgåede firmapensionsaftaler, som kan medføre ændringer i ordningen for de enkelte forsikrede. Ændringer varsles i overensstemmelse med aftalen Ændring i pris og dækningsomfang Opstår der krigstilstand eller anden tilsvarende fareforøgelse på dansk område, kan Skandia øge prisen for forsikringen og sætte udbetalingen fra/dækningsomfanget af forsikringen ned. Reglerne for dette er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. 3. Generelle regler og forhold For aftalen gælder dansk rets almindelige regler, herunder bestemmelserne i den til enhver tid gældende skatte Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 7/8

8 lovgivning, forsikringsaftalelov og lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, medmindre andet er bestemt i aftalegrundlaget eller øvrige vilkår og bestemmelser, der knytter sig til aftalen Forældelse For aftalen om forsikring gælder som udgangspunkt de almindelige forældelsesregler, herunder specielt Forsikringsaftaleloven Klagemuligheder Er forsikringstager/den forsikrede uenig i Skandias sagsbehandling eller en afgørelse truffet af Skandia, skal forsikringstager/den forsikrede først klage skriftligt til Skandias juridiske afdeling: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Jura Modtager forsikringstager/den forsikrede efterfølgende ikke en begrundelse, som er tilfredsstillende, kan der klages skriftligt til Ankenævnet for Forsikring mod et mindre gebyr: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Forsikringstager/den forsikrede skal udfylde et særligt klageskema, der kan hentes på ankeforsikring.dk. en privat pensionsordning er fortrydelsesfristen 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået. Forsikringstager har efter reglerne i Forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor aftalen er indgået, og forsikringstager har modtaget forsikringsbetingelserne, hvor fortrydelsesretten er beskrevet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan forsikringstager vente til den følgende hverdag Fortrydelse skal ske skriftligt Inden fortrydelsesfristen udløber skal forsikringstager underrette Skandia skriftligt om, at aftalen er fortrudt ved at sende et brev eller en e mail til: Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S CVR nr.: E mail: Underretter forsikringstager Skandia i et brev, er det tilstrækkeligt, at brevet er sendt inden fristens udløb. Skandia kan kræve dokumentation for rettidig fortrydelse Kundeoplysninger Skandia indhenter og behandler de oplysninger om forsikringstager/den forsikrede, som er nødvendige for at administrere og rådgive om pensions og forsikringsforhold. Skandia registrerer blandt andet de oplysninger, som forsikringstager/den forsikrede giver til Skandia. Skandia videregiver kun oplysninger om forsikringstager/ den forsikrede, hvis det er tilladt i medfør af lovgivning, eller hvis Skandia har indhentet samtykke hertil. Forsikringstager/den forsikrede kan få oplyst, hvilke oplysninger Skandia ligger inde med ved skriftlig henvendelse til: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Jura 3.4. Fortrydelsesret For individuelle aftaler om forsikring, som fx en fortsættelsesforsikring eller forsikring knyttet til en privat pensionsordning, gælder en fortrydelsesret. Det betyder, at forsikringstager kan fortryde en individuel indgået aftale om forsikring efter reglerne i Forsikringsaftaleloven Fortrydelsesfrist Ved individuelle fortsættelsesforsikringer er fortrydelsesfristen 14 dage. Ved forsikring knyttet til en oprettelse af Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 8/8

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2016 Nr. 01 16 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2019 Nr. 06-19 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 2. Vilkår for aftalen om forsikring...

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Euro Accident Liv. Standard forsikringsbetingelser. Tab af erhvervsevne. Gældende fra 1. juli

Euro Accident Liv. Standard forsikringsbetingelser. Tab af erhvervsevne. Gældende fra 1. juli Euro Accident Liv Standard forsikringsbetingelser Tab af erhvervsevne Gældende fra 1. juli 2019 2019.07 Euro Accident Liv, filial af Euro Accident Livförsäkringsbolag AB, Ørestads Boulevard 67 st. th.,

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør Børnerente AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Gruppebørnerenten er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den Ikrafttrædelse den 01.01.2016 Dækninger Dækning ved tab af erhvervsevne Du kan her læse, hvilke regler der gælder for dækning ved tab af erhvervsevne. Før vi udbetaler dækning ved tab af erhvervsevne Vi

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en gruppeforsikringsaftale

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Tab af erhvervsevne Basis Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Tab af Erhvervsevne Basis tegnes i henhold til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikring ved tab af erhvervsevne

Forsikring ved tab af erhvervsevne Forsikring ved tab af erhvervsevne Med ekstra dækning for Firma Forsikringsbetingelser 7891-2, april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 21. december 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 21. december 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-13 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Topdanmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7874-4 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikringsbetingelser for...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5

Læs mere

Studerende kan indmeldes i aftalen, når de påbegynder studiets 10. semester.

Studerende kan indmeldes i aftalen, når de påbegynder studiets 10. semester. Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. den 1. januar

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser Betingelser nr. 204401 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019

FirmaPension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019 FirmaPension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 6583-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Topdanmark

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1 Juli 2016 Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1

Læs mere