Tab af erhvervsevne (udvidet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tab af erhvervsevne (udvidet)"

Transkript

1 Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr Indhold 1. Om forsikringen Sådan dækker forsikringen Anmeldelse af tab af erhvervsevne Skandia vurderer tab af erhvervsevne Udbetaling fra forsikringen Vilkår for aftalen om forsikring Informationer til den forsikrede Indgåelse af aftalen om forsikring Ikrafttræden Aftalen om forsikringen ophører Om betaling for forsikringen Ændringer i den forsikredes forhold Ændringer i forsikringsforhold Generelle regler og forhold Forældelse Klagemuligheder Kundeoplysninger Fortrydelsesret... 8

2 1. Om forsikringen Forsikringen udbydes af Skandia Link Livsforsikring A/S i det følgende benævnt Skandia. Forsikringen Tab af erhvervsevne (udvidet) giver ret til udbetaling ved tab af erhvervsevne, hvis de gældende betingelser er opfyldt Sådan dækker forsikringen Forsikringen dækker den forsikrede 1 ved tab af erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke, der indtræffer i perioden fra forsikringen træder i kraft, til forsikringen ophører (i det følgende benævnt forsikringsperioden ). Sygdom defineres som en medicinsk tilstand eller lidelse, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling. Ulykke defineres som en pludselig hændelse, der forårsager personskade Udbetalingsformer Udbetaling fra forsikringen ved tab af erhvervsevne kan ske som en månedlig udbetaling og/eller i form af en fritagelse for indbetaling 2 (præmiefritagelse) ved midlertidigt eller længerevarende tab af erhvervsevne. Derudover kan der være en engangsudbetaling (en invalidesum) knyttet til forsikringen. Der gælder særlige betingelser for udbetaling af en invalidesum, se afsnit Det fremgår af den forsikredes pensionsoversigt, hvilke udbetalinger den forsikrede er berettiget til, samt hvor meget der maksimalt vil blive udbetalt fra forsikringen før modregning af skatter, afgifter, offentlige ydelser og anden indkomst Forudsætninger for udbetaling For at være berettiget til månedlig udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling ved tab af erhvervsevne skal følgende forudsætninger være opfyldt: 1. Den forsikredes erhvervsevne skal være nedsat med 50 procent eller mere, ud fra både en medicinsk (lægelig diagnose) og økonomisk (erhvervsmæssig) vurdering. 2. Tabet af erhvervsevnen skal være 50 procent eller mere, uafbrudt i hele karensperioden og så længe udbetalingen varer. 3. Forsikringen skal være i kraft i hele karens og udbetalingsperioden. 4. Den forsikrede skal til enhver tid følge lægelige anvisninger i det omfang, Skandia skønner anvisningerne rimelige. 5. Den forsikrede må ikke være under omskoling, i revalidering eller tilsvarende. Derudover kan Skandia gøre udbetalingen betinget af, at den forsikrede deltager i helbredsfremmende behandlinger og foranstaltninger, som Skandia skønner relevante Karensperiode For forsikringen gælder en karensperiode på minimum tre måneder, medmindre andet er aftalt. Det vil sige, at den forsikrede skal opfylde betingelserne for at få dækket tab af erhvervsevne uafbrudt i minimum tre måneder, før udbetalingerne kan begynde. De månedlige udbetalinger begynder den 1. i førstkommende måned, efter karensperioden er udløbet. Skandia beregner ikke en ny karensperiode, hvis den forsikrede generhverver sin erhvervsevne, men inden for et år herefter får nedsat erhvervsevnen igen og er berettiget til udbetaling af samme årsag som ved den foregående nedsættelse af erhvervsevnen Delvis begrænsning Den forsikrede har ret til månedlig udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling i op til tre år, hvis tabet af erhvervsevne er forårsaget af en eller flere af følgende sygdomme eller tilstande: Whiplash uden objektive fund Muskel og skeletsmerter uden objektive fund Depression af moderat grad Udbetalingsperioden på tre år forlænges ikke, hvis flere af de nævnte sygdomme eller tilstande diagnosticeres i samme udbetalingsperiode. Forsikringen dækker kun de nævnte sygdomme eller tilstande én gang. Får den forsikrede diagnosticeret en anden af de nævnte sygdomme eller tilstande efter en treårig udbetalingsperiode, kan der anmeldes nyt tab af erhvervsevne Generelle begrænsninger Den forsikrede har ikke ret til månedlig udbetaling og/eller fritagelse for indbetaling ved tab af erhvervsevne, hvis det er forårsaget af en eller flere af følgende grunde: Deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder Sygdom eller ulykke, som den forsikrede har fremkaldt med forsæt eller grov uagtsomhed eller tilstande: 1 Den forsikrede er den person, hvis helbred dækningsomfanget i aftalen om forsikring er etableret på baggrund af, og hvis helbred er afgørende for, om betingelserne for at kunne indgå aftalen om forsikringen er opfyldt. 2 Læs mere om fritagelse for indbetaling i afsnit Depression af mild grad Enhver afhængighed som fx afhængighed af alkohol, medicin eller andre rusmidler, ludomani, patologisk spillelidenskab eller lignende spilafhængighed, afhængighed af internet eller lignende medier, købemani og Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 2/8

3 anden afhængighed af at købe samt afhængighed af sex Begrænsninger for individuelle forsikringer Følgende begrænsninger gælder individuelle forsikringer (individuelle fortsættelsesforsikringer 3 og forsikringer knyttet til en privat pensionsordning), der har været gældende under et år. Her har den forsikrede ikke ret til udbetaling, hvis tabet af erhvervsevnen skyldes en eller flere af følgende årsager: Selvmordsforsøg Ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for tab af erhvervsevne er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed Flyvning bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik Anmeldelse af tab af erhvervsevne Den forsikrede skal sende en skriftlig anmeldelse til Skandia ved tab af erhvervsevne. Anmeldelsen skal foretages snarest muligt efter første syge eller skadesdag (ulykke). Anmeldelsen skal ske på særlige blanketter, som den forsikrede kan hente på skandia.dk eller få tilsendt ved at kontakte Skandia Den forsikredes oplysningspligt Det er den forsikrede, der skal dokumentere tabet af erhvervsevnen. Den forsikrede har pligt til at afgive oplysninger og til at give tilladelser til, at Skandia kan indhente oplysninger om helbredsmæssige forhold, sociale forhold, økonomi mv., som Skandia finder nødvendige for at kunne afgøre, om forsikringen dækker tabet af erhvervsevnen Lægeundersøgelse Den forsikrede er forpligtet til at lade sig undersøge af en ekspert inden for det lægelige speciale, som Skandia anviser Fastsættelse af indkomst Skandia kan kræve, at der bliver indhentet en revisorerklæring mv., hvis den forsikrede (fx som selvstændig erhvervsdrivende) havde indflydelse på fastsættelsen af sin indkomst før tabet af erhvervsevne (den dækningsgivende indkomst, som Skandia beregner en eventuel udbetaling ud fra) Ved ophør Ved ophør af aftalen, fx ved opsigelse, manglende betaling eller overførsel til andet selskab, dækkes tab af erhvervsevne kun, hvis det er indtruffet, mens forsikringen har været i kraft, og det er anmeldt til Skandia senest seks måneder efter datoen for forsikringens ophør Skandia vurderer tab af erhvervsevne Det er Skandia, der vurderer den forsikredes tab af erhvervsevne, og Skandia kan til enhver tid foretage en ny vurdering af tabet, mens der sker udbetaling fra forsikringen. Derudover kan Skandia til enhver tid forlange de oplysninger og den dokumentation, som Skandia finder nødvendig for at kunne vurdere erhvervsevnen. Den forsikrede er forpligtet til at hjælpe med at fremskaffe disse oplysninger Sådan vurderes tab af erhvervsevne Skandia fastsætter et tab af erhvervsevne ud fra både en medicinsk og en økonomisk vurdering. Derigennem vurderer Skandia, om sygdommen eller skaden medfører, at den forsikredes indkomst og arbejdstid er nedsat med 50 procent eller mere og dermed kan føre til udbetaling fra forsikringen. Den medicinske vurdering sker på baggrund af medicinske oplysninger indhentet af Skandia. Den økonomiske vurdering sker som udgangspunkt først i forhold til reglerne om midlertidigt tab af erhvervsevne (se afsnit 1.3.2). Fortsætter den forsikrede med at være erhvervsudygtig, foretager Skandia en ny vurdering af den forsikredes generelle erhvervsevne, det vil sige den forsikredes evne til at varetage ethvert erhverv (se afsnit 1.3.3) Midlertidigt tab af erhvervsevne Skandia kan for en periode foretage en midlertidig vurdering af den forsikredes erhvervsevne. Hvis den forsikredes tilstand stabiliserer sig i denne periode, kan Skandia når som helst foretage en revurdering. Skandia vurderer i første omgang, om den forsikrede midlertidigt er helt eller delvist ude af stand til at varetage sit nuværende arbejde på grund af sygdom eller skade (ulykke). Forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer: 1. at den forsikrede ikke er i stand til ved egen arbejdsindsats at oppebære en indkomst på mere end 50 procent af, hvad der i samme geografiske område er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og anciennitet, og 2. at den forsikrede ikke er i stand til at varetage et arbejde i større omfang end halvdelen af normal arbejdstid i henhold til gældende overenskomst på det pågældende arbejdsområde. Ophør af midlertidig udbetaling 3 Læs om individuel fortsættelsesforsikring i afsnit Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 3/8

4 Udbetaling ved midlertidigt tab af erhvervsevne kan kun ske for en begrænset periode, og den ophører, hvis et eller flere af følgende punkter er gældende: 1. Skandia vurderer, at den forsikrede helt eller delvist har genvundet sin erhvervsevne. 2. Det midlertidige tab af erhvervsevne har varet 18 måneder fra karensperiodens start. 3. Skandia vurderer, at den forsikredes tab af erhvervsevne er længerevarende, og at udbetalingen kan fortsætte efter reglerne herom. 4. Den forsikrede kommer under omskoling, i revalidering eller tilsvarende Længerevarende tab af erhvervsevne Skandia foretager en vurdering efter reglerne om længerevarende tab af erhvervsevne, hvis 1. den forsikrede ikke har været i erhvervsmæssig beskæftigelse de seneste 12 måneder før første sygeeller skadesdag (ulykke), eller 2. den forsikrede fortsætter med at være erhvervsudygtig i mere end 18 måneder, og/eller tilstanden har stabiliseret sig i et sådant omfang, at den forsikredes fremtidige erhvervsevne kan vurderes. Vurdering af generel erhvervsevne Ved længerevarende tab af erhvervsevne vurderer Skandia, om den forsikredes generelle erhvervsevne er længerevarende nedsat med 50 procent eller mere. Det vil sige, at Skandia vurderer den forsikredes evne til at arbejde som almindelig fuldtidsbeskæftiget, ikke blot inden for den forsikredes nuværende eller tidligere erhverv, men inden for ethvert erhverv. Forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer: 1. at den forsikrede ikke er i stand til at oppebære en indkomst på mere end 50 procent af, hvad der i samme område er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og anciennitet inden for ethvert erhverv, og 2. at den forsikrede ikke er i stand til at varetage et arbejde i større omfang end halvdelen af normal arbejdstid af, hvad der i samme område er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og anciennitet inden for ethvert erhverv. Vurderingen sker ud fra den forsikredes nuværende helbredstilstand, alder, tidligere fag, erhvervserfaring, anciennitet og arbejdsområde, inden for beslægtede fag eller fag, der egner sig til den forsikrede i den konkrete situation. Skandia vurderer desuden, om den forsikrede er i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb, fx omskoling, som kan påvirke den forsikredes indtjeningsmuligheder. Skandia tager ikke den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med i vurderingen af den forsikredes indtjeningsmuligheder. Skandia vurderer heller ikke, om den forsikrede i den aktuelle beskæftigelsessituation vil blive i stand til at få et arbejde Varigt tab af erhvervsevne Varer tabet af erhvervsevnen mere end et år fra det tidspunkt, hvor tilstanden vurderes at være stationær, og er der knyttet en invalidesum til forsikringen, vurderer Skandia, om tabet er varigt. Den forsikrede har ret til udbetaling af en invalidesum, når følgende er tilfældet: 1. Erhvervsevnen er varigt nedsat med 50 procent eller 2/3, afhængig af det aftalte. 2. Tabet af erhvervsevne har varet uafbrudt i et år, medmindre andet er aftalt. 3. Den forsikrede er i live et år efter første syge eller skadesdag. Udbetaling af invalidesum En invalidesum er et fast aftalt beløb, som fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. Skandia fratrækker eventuelle skatter og afgifter i henhold til den gældende lovgivning, før udbetaling finder sted. Begrænsning for udbetaling af invalidesum Den forsikrede har ikke ret til udbetaling af invalidesum, hvis det varige tab af erhvervsevne skyldes en eller flere af følgende grunde: Deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder Sygdom eller ulykke, som den forsikrede har fremkaldt med forsæt eller grov uagtsomhed Andres vurderinger Skandia vurderer tab af erhvervsevne uafhængigt af den vurdering, som offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre måtte foretage. Reglerne for at få tilkendt førtidspension/fleksjob (gældende fra 2013) samt andre sociale ydelser svarer ikke til Skandias regler for udbetaling. Udbetalinger eller bevilling af ydelser eller lignende fra offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre giver altså ikke ret til udbetaling fra en forsikring ved tab af erhvervsevne fra Skandia Udbetaling fra forsikringen Når Skandia har modtaget og vurderet de nødvendige oplysninger, og udbetalingens størrelse er fastsat, sker der udbetaling til den forsikrede. Skandia skal tidligst udbetale fra forsikringen, når beløbet til udbetaling er opgjort, og der er dokumenteret en udbetalingspligt for Skandia Månedlig udbetaling Forsikringen giver ret til månedlig udbetaling, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringsperioden nedsættes Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 4/8

5 med 50 procent eller mere af den fulde erhvervsevne, og forudsætningerne for udbetaling er opfyldt (se afsnit 1.1.2). Skandia fastsætter udbetalingens størrelse ud fra en beregning af den forsikredes samlede indkomst efter tabet af erhvervsevne. I den beregning indgår A og B indkomst, løbende udbetalinger fra anden forsikring, offentlige tilskud som led i en beskæftigelsesordning (fx fleksjob) samt øvrige sociale ydelser. Det gælder både direkte og indirekte offentlige ydelser og tilskud, den forsikrede får fx via sin arbejdsgiver. Dog indgår kapital og aktieindkomst ikke. Skandia fratrækker eventuelle skatter og afgifter i henhold til den gældende lovgivning, før udbetaling finder sted. Maksimalt supplement til 100 procent af indkomst Ved månedlig udbetaling supplerer Skandia til maksimalt 100 procent af den indkomst, den forsikrede havde, umiddelbart før tabet af erhvervsevnen opstod. Den årlige udbetaling ved tab af erhvervsevne kan dog højst udgøre det beløb, der fremgår af pensionsoversigten Fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) Forsikringen giver ret til fritagelse for indbetaling, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringsperioden nedsættes med 50 procent eller mere af den fulde erhvervsevne, og forudsætningerne for udbetaling er opfyldt (se 1.1.2). Fritagelse for indbetaling betyder, at Skandia sikrer indbetalingen på den forsikredes eventuelle pensionsordning i Skandia, så opsparingen til pension hver måned forøges med et aftalt beløb, og eventuelle øvrige forsikringer, der indgår i firmapensionsaftalen, opretholdes. Fritagelsen kan højst udgøre et beløb svarende til seneste indbetaling på opsparingen til pension, før den forsikredes erhvervsevnetab indtrådte. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag (AMB), omkostninger til administration, betaling for eventuelle forsikringer fra efter gældende regler. Derudover beregnes der tillæg/ fradrag for kursudsving og pensionsafkastbeskatning. Hvis den forsikrede er omfattet af en beskæftigelsesordning, hvor der indbetales til en pensionsordning, vil den pågældende indbetaling blive modregnet i beløbet Udbetalingernes varighed De månedlige udbetalinger og fritagelsen for indbetaling fortsætter, så længe Skandia vurderer, at den forsikredes erhvervsevne er nedsat med 50 procent eller mere dog senest til et nærmere defineret ophørstidspunkt for den pågældende diagnose eller lidelse, eller til forsikringen udløber eller på anden vis ophører. Udbetaling fra forsikringen i forbindelse med de nævnte sygdomme eller tilstande i afsnit ophører, når der er udbetalt for en lidelse i tre år. Den treårige periode beregnes fra karensperiodens udløb. Udløbstidspunktet for forsikringen fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. Hvis den forsikrede genvinder sin erhvervsevne, ophører udbetalingen med udgangen af den pågældende måned. Har den forsikrede ret til ledighedsydelse fra det offentlige, bortfalder retten til udbetaling, hvis den forsikrede ikke accepterer et (efter Skandias skøn) rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob eller uddannelse, der kan forbedre den forsikredes muligheder for at få et arbejde. Udbetalingen bortfalder endvidere, hvis den forsikrede er selvforskyldt ledig efter et fleksjob Udbetaling til arbejdsgiver Er aftalen om forsikring oprettet som en del af en firmapensionsaftale, kan det være aftalt, at arbejdsgiveren har ret til udbetalingen ved den forsikredes tab af erhvervsevne, så længe der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Denne ret ophører, hvis den forsikrede begynder i et fleksjob. Ved ophør af aftalen om forsikring uanset årsag ophører samtidig arbejdsgivers ret til udbetaling Regulering af udbetaling Skandia kan regulere månedlige udbetalinger og fritagelse for indbetaling. Ved regulering af de månedlige udbetalinger og fritagelse for indbetaling bliver de regulerede ydelser dog aldrig lavere end de oprindeligt tilkendte ydelser Den forsikrede har oplysningspligt Den forsikrede har pligt til at orientere Skandia, hvis der sker ændringer i den forsikredes helbredstilstand eller arbejdssituation. Den forsikrede kan være forpligtet til at tilbagebetale beløb fra Skandia, hvis dette ikke efterkommes. Skandia kan når som helst kræve, at den forsikrede dokumenterer, at betingelserne for udbetaling fra forsikringen er opfyldt. 2. Vilkår for aftalen om forsikring Ved aftalen om forsikring forstås det samlede aftalegrundlag, som fx er dokumenteret ved: 1. En pensionsoversigt 2. Forsikringsbetingelser 3. En eventuel pensionsaftale Informationer til den forsikrede Af den forsikredes pensionsoversigt fremgår det: 1. Hvilken/hvilke udbetaling(er) den forsikrede er berettiget til. 2. Hvor meget der maksimalt vil blive udbetalt fra forsikringen før modregning af skatter, afgifter, offentlige ydelser og anden indkomst. Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 5/8

6 3. Hvor stort tabet af erhvervsevne skal være for, at der kan ske udbetaling fra forsikringen. 4. Hvor længe forsikringen kan dække den forsikrede Indgåelse af aftalen om forsikring Forsikringen kan købes som en del af en firmapensionsaftale 4. Aftalen om forsikring oprettes på grundlag af de skriftlige oplysninger, Skandia modtager fra forsikringstageren 5, den forsikrede og/eller andre. Oplysninger afgivet af forsikringstager betragtes som afgivet af den forsikrede. Oplysninger gives på en særlig blanket (begæring) og kan suppleres af andre erklæringer, attester m.m., som Skandia anser for nødvendige, medmindre andet er aftalt. Efterfølgende ændringer i aftalen om forsikring, fx ændring af et dækningsbeløb eller tidspunkt for udløb, foretages på samme måde som ovenstående Urigtige oplysninger Det kan som følge af Forsikringsaftaleloven få konsekvenser for aftalen om forsikring, hvis de oplysninger, der ligger til grund for indgåelsen af aftalen, aftalens ikrafttrædelsesdato, ændringer i aftalen eller i øvrigt, er urigtige eller mangelfulde. Forsikringen kan reduceres eller helt eller delvist bortfalde. Jævnfør bestemmelserne i Forsikringsaftaleloven gælder: 1. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt svigagtigt, kan der ikke gøres krav mod Skandia. 2. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt i god tro, hæfter Skandia, som hvis de var rigtige. 3. Er der afgivet urigtige oplysninger, der ikke er nævnt i de to første punkter, er Skandia fri for ansvar, hvis Skandia ikke ville have overtaget/etableret forsikringen med kendskab til de korrekte forhold. 4. Hvis Skandia ville have overtaget/etableret forsikringen, hæfter Skandia kun for en forsikring af størrelse og indhold, som Skandia ville have tilbudt for den aftalte indbetaling, hvis Skandia ved aftalens indgåelse havde fået de rigtige oplysninger. Er de urigtige eller mangelfulde oplysninger afgivet/undladt af andre, har det samme konsekvens, som var oplysningen afgivet af forsikringstageren/den forsikrede selv Individuel fortsættelsesforsikring 4 Med firmapensionsaftale forstås en aftale, som en arbejdsgiver indgår med Skandia om pensionsordninger/forsikringer for enten alle eller en gruppe af arbejdsgiverens ansatte. I firmapensionsaftaler er det arbejdsgiveren, som er forsikringstager, og medarbejderen, som er den forsikrede. 5 Forsikringstageren er den person eller det firma, der har indgået aftalen med Skandia. Er den forsikrede trådt ud af en firmapensionsaftale, kan den forsikrede ind til tre måneder efter udtrædelsen oprette en individuel fortsættelsesforsikring uden at afgive helbredsoplysninger. Forsikringen kan kun oprettes som en forsikring ved tab af erhvervsevne (standard) og med den varighed, som var gældende under den forsikringsaftale, der var indgået som led i ansættelsesforholdet. Forsikringen tilbydes til en individuel pris og efter Skandias til enhver tid gældende regler for indgåelse af aftale om forsikringer, herunder krav til indkomst m.v. Den forsikrede skal skriftligt meddele Skandia, hvis der ønskes en individuel fortsættelsesforsikring Ikrafttræden Aftalen træder i kraft den dag, hvor begæring, attester m.m., kan accepteres af Skandia uden forbehold og på normale vilkår, medmindre andet er aftalt. Reglerne for ikrafttræden gælder også ved forhøjelser og øvrige ændringer i aftalen om forsikring Begrænsninger i aftalen om forsikring Hvis Skandia kun kan acceptere aftalen med begrænsninger i forsikringen og/eller mod forhøjet betaling for forsikringen, vil aftalen om forsikring tidligst træde i kraft, når forsikringstageren/den forsikrede skriftligt har accepteret de skærpede vilkår Aftalen om forsikring kræver genforsikring Har aftalen om forsikring en størrelse, der kræver, at den skal genforsikres af Skandia, indtræder Skandias ansvar først på det tidspunkt, hvor forsikringen kan antages af såvel Skandia som Skandias genforsikringspartner Særligt for obligatoriske firmapensionsaftaler Aftaler om forsikring, der indgås som følge af en obligatorisk firmapensionsaftale 6, træder i kraft den dag, hvor medarbejderen opfylder de aftalte vilkår for at indtræde i pensionsordningen, hvis forsikringen kan/kunne antages af Skandia uden forbehold og på normale vilkår. Medarbejderen har tre måneder fra det tidspunkt, hvor medarbejderen skal indtræde i pensionsordningen til at sende de nødvendige oplysninger (som der stilles krav om i firmapensionsaftalen) til Skandia. Modtager Skandia ikke de nødvendige oplysninger inden for dette tidsrum, annulleres ansøgningen om forsikring for den pågældende medarbejder, og medarbejderen er ikke dækket af forsikringen Aftalen om forsikringen ophører Aftalen om forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor den aftalte udløbsalder for forsikringen opnås, eller den forsikrede dør. Den aftalte udløbsalder fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. 6 Pensionsordning i et firma, som medarbejdere har ret og pligt til at være en del af, fx som følge af overenskomst. Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 6/8

7 Ved fratrædelse Såfremt den forsikrede ikke vælger at videreføre forsikringen som en individuel fortsættelsesforsikring (tab af erhvervsevne (standard)), ophører forsikringen senest tre måneder efter den dato, hvor den forsikrede fratræder. En eventuel anmeldelse af tab af erhvervsevne, der er sket, mens forsikringen har været i kraft, skal være anmeldt til Skandia senest seks måneder efter fratrædelsesdatoen Om betaling for forsikringen For firmapensionsaftaler Betalingen forfalder på de datoer, der fremgår af firmapensionsaftalen og fortsætter til det fastsatte ophørstidspunkt. Betalingen skal ske elektronisk eller på anden aftalt måde. Ved betaling elektronisk vil der være forskel på den dato, pengene trækkes på forsikringstagers konto og den dato, Skandia modtager pengene. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag (AMB) fra betalingerne efter gældende regler For individuelle forsikringer Betalingen forfalder på de datoer, der fremgår af pensionsoversigten og fortsætter til det fastsatte udløbstidspunkt. Betalingen skal ske elektronisk eller på anden aftalt måde. Ved betaling elektronisk vil der være forskel på den dato, pengene trækkes på forsikringstagers konto og den dato, Skandia modtager pengene Forfald og rykkerprocedure Medmindre andet er aftalt, forfalder betalingen, når aftalen om forsikring træder i kraft. Efterfølgende betalinger forfalder i henhold til den konkrete aftale. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af aftalen. Hvis der ikke sker rettidig betaling, sender Skandia en påmindelse om betaling tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis betaling ikke sker senest 21 dage efter påmindelsens dato. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser, strafrenter og andre omkostninger, der er forbundet med manglende betaling for forsikringen Mulighed for at genoptage betaling Efter en periode hvor forsikringen ikke har været gældende som følge af manglende betaling, kan betaling genoptages efter reglerne i Forsikringsaftaleloven. Skandia kan dog betinge en genoptagelse af betaling af, at den forsikrede giver nye tilfredsstillende oplysninger om fx helbred Ændringer i den forsikredes forhold Den forsikrede/forsikringstager er forpligtet til at give Skandia oplysninger om ændringer i alle forhold, der har betydning for aftalen Særligt ved erhvervsskifte Prisen for forsikringen er blandt andet afhængig af den forsikredes erhverv. Derfor skal der straks gives meddelelse til Skandia, hvis den forsikrede skifter arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed. De nye oplysninger kan betyde ændringer i betalingen for forsikringen samt, hvordan forsikringen dækker. Modtager Skandia ikke meddelelse om ændring i den forsikredes arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed, kan det få konsekvenser for aftalen om forsikring. Skandia kan vælge kun at dække, hvis Skandia ville have etableret forsikringen, hvis Skandia havde haft kendskab til ændringen. Skandia har derudover ret til at begrænse udbetalingen fra forsikringen til, hvad der kunne være opnået for det indbetalte beløb Ændringer i forsikringsforhold Der kan foretages ændringer i forsikringsbetingelserne og aftalegrundlaget i øvrigt, hvis omstændighederne for forsikringen nødvendiggør en ændring. Det kan fx være, men er ikke begrænset til, lovgivningsmæssige betingelser, markedsmæssige betingelser, konkurrenceforhold, skatte og afgiftsforhold og ændringer i det anmeldte tekniske grundlag Ændring i forsikringsbetingelser Skandia kan ændre forsikringsbetingelserne med en måneds skriftligt varsel. Forsikringstageren får meddelelse om ændringen i forsikringsbetingelserne senest en måned før ændringen, der træder i kraft tidligst ved betalingens næste forfaldsdag Ændring i prisen for forsikringen Forsikringstageren får meddelelse om prisstigning senest en måned før ændringen, der træder i kraft tidligst ved betalingens næste forfaldsdag. Ønsker forsikringstageren ikke at fortsætte forsikringen efter en prisstigning, kan forsikringstageren opsige aftalen i henhold til pensionsaftalen Ændring i firmapensionsaftaler For forsikringer, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, gælder det derudover, at arbejdsgiver og Skandia kan foretage ændringer i de indgåede firmapensionsaftaler, som kan medføre ændringer i ordningen for de enkelte forsikrede. Ændringer varsles i overensstemmelse med aftalen Ændring i pris og dækningsomfang Opstår der krigstilstand eller anden tilsvarende fareforøgelse på dansk område, kan Skandia øge prisen for forsikringen og sætte udbetalingen fra/dækningsomfanget af forsikringen ned. Reglerne for dette er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. 3. Generelle regler og forhold For aftalen gælder dansk rets almindelige regler, herunder bestemmelserne i den til enhver tid gældende skatte Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 7/8

8 lovgivning, forsikringsaftalelov og lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, medmindre andet er bestemt i aftalegrundlaget eller øvrige vilkår og bestemmelser, der knytter sig til aftalen Forældelse For aftalen om forsikring gælder som udgangspunkt de almindelige forældelsesregler, herunder specielt Forsikringsaftaleloven Klagemuligheder Er forsikringstager/den forsikrede uenig i Skandias sagsbehandling eller en afgørelse truffet af Skandia, skal forsikringstager/den forsikrede først klage skriftligt til Skandias juridiske afdeling: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Jura Modtager forsikringstager/den forsikrede efterfølgende ikke en begrundelse, som er tilfredsstillende, kan der klages skriftligt til Ankenævnet for Forsikring mod et mindre gebyr: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Forsikringstager/den forsikrede skal udfylde et særligt klageskema, der kan hentes på ankeforsikring.dk. en privat pensionsordning er fortrydelsesfristen 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået. Forsikringstager har efter reglerne i Forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor aftalen er indgået, og forsikringstager har modtaget forsikringsbetingelserne, hvor fortrydelsesretten er beskrevet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan forsikringstager vente til den følgende hverdag Fortrydelse skal ske skriftligt Inden fortrydelsesfristen udløber skal forsikringstager underrette Skandia skriftligt om, at aftalen er fortrudt ved at sende et brev eller en e mail til: Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S CVR nr.: E mail: Underretter forsikringstager Skandia i et brev, er det tilstrækkeligt, at brevet er sendt inden fristens udløb. Skandia kan kræve dokumentation for rettidig fortrydelse Kundeoplysninger Skandia indhenter og behandler de oplysninger om forsikringstager/den forsikrede, som er nødvendige for at administrere og rådgive om pensions og forsikringsforhold. Skandia registrerer blandt andet de oplysninger, som forsikringstager/den forsikrede giver til Skandia. Skandia videregiver kun oplysninger om forsikringstager/ den forsikrede, hvis det er tilladt i medfør af lovgivning, eller hvis Skandia har indhentet samtykke hertil. Forsikringstager/den forsikrede kan få oplyst, hvilke oplysninger Skandia ligger inde med ved skriftlig henvendelse til: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Jura 3.4. Fortrydelsesret For individuelle aftaler om forsikring, som fx en fortsættelsesforsikring eller forsikring knyttet til en privat pensionsordning, gælder en fortrydelsesret. Det betyder, at forsikringstager kan fortryde en individuel indgået aftale om forsikring efter reglerne i Forsikringsaftaleloven Fortrydelsesfrist Ved individuelle fortsættelsesforsikringer er fortrydelsesfristen 14 dage. Ved forsikring knyttet til en oprettelse af Tab af erhvervsevne (udvidet) nr Skandia 8/8

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere