Almindelige forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser"

Transkript

1 for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr , Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk rets almindelige regler og herunder særlig lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. For nogle selskaber og for nogle forsikringsarter kan gælde specielle betingelser. Disse er anført specifikt i de almindelige forsikringsbetingelser, i specielle forsikringsbetingelser, i pensionsoversigten eller er på anden måde skriftligt oplyst til forsikringstageren. Indhold: Generelle bestemmelser 1. Aftalens grundlag og indhold 2. Hvornår begynder og ophører selskabets ansvar 3. Urigtige oplysninger 4. Begrænsninger i dækningen 5. Elektronisk kommunikation og Netpension 6. Præmiebetaling 7. Regulering af præmie og forsikringsydelse 8. Forsikringsdækninger 9. Ændring af præmie og forsikringsbetingelser for forsikringsdækninger 10. Udbetaling generelt 11. Ændring 12. Standsning af præmiebetaling 13. Udbetaling før det aftalte tidspunkt (tilbagekøb) 14. Bonus 15. Klage 16. Særlige betingelser Pensionsordning med markedsrente Specielle forsikringsbetingelser 17. Opsparing i investeringsfonde 18. Afkast/bonus HøjrentePension Specielle forsikringsbetingelser 19. Oplyst opsparingssaldo og oplyste alderspensionsudbetalinger 20. Ændring af lovgivning og lignende Generelle bestemmelser 1. Aftalens grundlag og indhold Forsikringsaftalen er etableret eller ændret på grundlag af de skriftlige oplysninger herunder oplysninger om helbred, beskæftigelse og erhverv samt virksomhedens og arbejdets art som er afgivet af forsikrede, forsikringstageren, andre berettigede (fx arbejdsgiver) og/eller medforsikrede i forbindelse med etableringen eller ændringen af aftalen. Som dokumentation for aftalen udstedes en pensionsoversigt. Aftalens indhold fremgår af pensionsoversigten, forsikringsbetingelserne, eventuelle investeringsbetingelser, diverse bilag samt andre aftaler, fx en firmapensionsaftale mellem en arbejdsgiver og Nordea Liv & Pension (i det følgende kaldet selskabet). Forsikringstageren er den/de, selskabet indgår aftalen med. Forsikrede er den/de, hvis liv/helbred er afgørende for, om betingelserne for præmiefritagelse og/eller udbetaling er opfyldt (forsikringsbegivenheden). Forsikringsdækningen er den sum, rate, rente, invalidepension, invalidesum, præmiefritagelse, sum ved kritisk sygdom m.v., der er ret til ifølge forsikringsaftalen, når/hvis forsikringsbegivenheden indtræder.

2 2. Hvornår begynder og ophører selskabets ansvar Ansvarets begyndelse Ydelser fra forsikringen (herunder præmiefritagelse) er betinget af, at forsikringsbegivenheden er sket i forsikringstiden. Forsikringstiden løber fra ansvarets begyndelse til ansvarets ophør, jf. nedenfor. Medmindre et senere tidspunkt er aftalt, dækker forsikringen fra det tidspunkt: Hvor selskabet har modtaget begæring og helbredsoplysningerne, forudsat at begæringen og helbredsoplysningerne kan accepteres af selskabet uden forbehold. Hvor selskabet har modtaget skriftlig accept af tilbud på særlige vilkår (fx forhøjet indbetaling eller indskrænkning i dækningen), forudsat at fristen for accept af tilbuddet er overholdt. For firmapensionsordninger er det bestemt i firmapensionsaftalen, hvornår ansvaret begynder. Skal en del af forsikringsdækningen genforsikres, dækker forsikringen først fra det tidspunkt, hvor forsikringsdækningen er genforsikret og selskabet har accepteret forsikringen. Oplysning om grænsen for den risiko, som selskabet selv dækker, kan fås hos selskabet. Ansvarets ophør Forsikringsdækningen ophører samtidig med forsikringens ophør (fx ved udløb, død, skift til anden pensions-leverandør, fratrædelse) eller opsigelse. Ved manglende præmiebetaling ophører dækningen efter betingelsernes bestemmelse i 6 om præmiebetaling. 3. Urigtige oplysninger Er der ved forsikringens etablering eller ændring fortiet eller afgivet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, får det de konsekvenser, som følger af reglerne i lov om forsikringsaftaler. Alt efter omstændighederne kan det få den konsekvens, at udbetalingen nedsættes eller helt bortfalder. Forsikringsaftalelovens bestemmelser om urigtige oplysninger gælder, uanset om oplysningerne er fortiet eller afgivet af forsikringstageren, forsikrede, medforsikrede eller andre (fx arbejdsgiver). 4. Begrænsninger i dækningen Medmindre forsikringsaftalen har været uafbrudt i kraft det sidste år før dødsfaldet eller nedsættelsen af erhvervsevnen, er der ikke dækning ved dødsfald eller nedsættelse af erhvervsevne, der skyldes: Selvmord eller forsøg herpå. Ophold i eller rejse til områder uden for Danmark, hvor risikoen for dødsfald eller nedsættelse af erhvervsevnen er forøget på grund af krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed. Deltagelse i farlige ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb eller anden farlig sport, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed I ovennævnte tilfælde er der på firmapensionsordninger dog altid dækning på obligatoriske forsikringsdækninger. Forsikringen dækker aldrig dødsfald eller nedsættelse af erhvervsevnen, der er en følge af krigsdeltagelse, deltagelse i eller bekæmpelse af oprør eller andre borgerlige uroligheder uden for dansk område. Ved krigsdeltagelse eller deltagelse i eller bekæmpelse af oprør eller andre borgerlige uroligheder forstås deltagelse i væbnede konflikter i form af deltagelse i våbenbærende styrker, herunder politistyrker, samt deltagelse i freds- eller observatørkorps og lignende indsats i et krigs- eller konfliktområde enten efter ordre fra den danske regering eller i form af frivillig deltagelse. Al deltagelse i fremmede magters styrker er til enhver tid undtaget fra forsikringsdækning. Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, er selskabet berettiget til, efter anmeldelse til Finanstilsynet, at lade særlige regler for forsikringsdækningen og præmieberegningen træde i kraft. Forsikrede, der deltager i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbenet i forbindelse med krig og krigslignende tilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, omfattes obligatorisk under forsikringen, forudsat at forsikringen ved fareforøgelsens indtræden har

3 været uafbrudt i kraft i mindst 1 år. For tilfælde, der er undtaget for dækning efter ovennævnte regler, gælder, at selskabet dog altid dækker med forsikringens tilbagekøbsværdi beregnet umiddelbart før dødsfaldet eller nedsættelsen af erhvervsevnen. 5. Elektronisk kommunikation og Netpension Oplysninger om pensionsordningen findes på Netpension, som forsikringstageren har adgang til med NemID via selskabets hjemmeside Oplysningerne om pensionsordningen bliver løbende opdateret. Herudover indeholder Netpension selvbetjeningsmuligheder, fx hvis forsikringstager ønsker at ændre, hvem der skal modtage udbetaling ved dødsfald. Hvis pensionsordningen er en Pensionsordning med markedsrente (VækstPension eller LinkPension), har forsikringstager i Netpension mulighed for at ændre på investeringsprofil eller investeringsvalg. Selskabet er berettiget til at kommunikere med forsikringstager via Netpension eller e-boks, fx ved ændringer af vilkår for pensionsordningen eller ved ændring af de almindelige forsikringsbetingelser for forsikringsdækninger jf. 9 om ændring af præmie og forsikringsbetingelser for forsikringsdækninger. Vælger selskabet at sende brev til forsikringstager, kan det ske i Netpension eller via e-boks. I særlige situationer kan selskabet vælge at sende et brev fysisk frem til forsikringstager. Selskabet er berettiget til at ændre kommunikationsform efter den løbende udvikling i den elektroniske kommunikation. Selskabet oplyser forinden forsikringstager herom. 6. Præmiebetaling Selskabet opkræver de aftalte betalinger på den adresse i Danmark, Grønland eller Færøerne, som forsikringstageren har oplyst. Efter aftale med forsikringstageren kan opkrævning og/eller præmiebetaling ske på anden måde. Er der ikke oplyst nogen adresse i Danmark, Grønland eller Færøerne, må forsikringstagerne selv sørge for betaling til selskabet. Tilsendt opkrævning med selskabets adresse påtrykt eller opkrævning foretaget på anden måde efter aftale er gyldigt påkrav. Første præmie Senere præmier Selskabet har ret til at få godtgjort porto og eventuelle øvrige omkostninger i forbindelse med opkrævning/indbetaling af den aftalte præmie. Betales første præmie ikke senest 3 uger efter modtagelsen af påkrav, ophører forsikringsaftalen og selskabets ansvar med virkning fra betalingsfristen for præmien. Betales senere præmier ikke senest 3 uger efter modtagelsen af påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse til forsikringstageren. Påmindelsen, der vil blive sendt tidligst 2 uger efter udløbet af betalingsfristen, vil indeholde nærmere oplysninger om retsvirkningerne af manglende betaling, herunder at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 3 uger efter modtagelsen af påmindelsen. Selskabet kan opkræve et gebyr for udsendelsen af påmindelsen. Ved ophør af forsikringsaftalen gælder, at forsikringen omskrives til en præmiefri forsikring, jf. betingelsernes bestemmelse i 12 om standsning af præmiebetalingen. Selskabet er berettiget til at ændre metoden for præmiebetaling efter den løbende udvikling betalingsmetoder herunder de elektroniske. Selskabet oplyser forinden forsikringstager herom. 7. Regulering af præmie og forsikringsydelse Regulering Ophør af regulering Er der aftalt regulering af forsikringen, gælder følgende: Sker der regulering af forsikringen, reguleres forsikringsydelse og præmie under hensyn til forsikredes alder, forsikringens art og det til enhver tid gældende beregningsgrundlag, der anmeldes til Finanstilsynet. Er der aftalt regulering af forsikringen, sker reguleringen efter de regler, der er fastsat i reguleringsaftalen. Ved præmiefritagelse sker regulering for forsikringer med reguleringsaftale i overensstemmelse med de almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer ved nedsat erhvervsevne. Forsikringstageren kan standse reguleringen, når det ønskes. Ønsker forsikringstageren

4 senere at genoptage reguleringen forudsætter det, at forsikrede afgiver helbredsoplysninger, der er tilfredsstillende efter selskabets skøn, samt at de tidligere reguleringsregler gælder på det tidspunkt, hvor genoptagelsen sker. For forsikringer, der er oprettet efter aftale med en arbejdsgiver, kan reguleringen dog kun standses efter aftale med arbejdsgiveren og selskabet. 8. Forsikringsdækninger Invalidepension, præmiefritagelse og invalidesum ved nedsat erhvervsevne Visse kritiske sygdomme Dødsfald Forsikringsbetingelserne fremgår af for forsikringer ved nedsat erhvervsevne, der er vedlagt, når forsikringen indeholder forsikringer ved nedsat erhvervsevne. Forsikringsbetingelserne fremgår af for forsikringer ved visse kritiske sygdomme med terminaldækning, der er vedlagt, når forsikringen indeholder forsikringer ved visse kritiske sygdomme. Ved den forsikredes død sker udbetaling uden hensyn til dødsårsag, opholdssted og beskæftigelse se dog 4. Dødsfald skal anmeldes snarest og dokumenteres ved at indsende dødsattest. Selskabet kan forlange yderligere oplysninger. For forsikringer med præmiebetaling tilbagebetales ved dødsfald eventuel betalt præmie for tiden udover den første i måneden efter dødsfaldet. For pensionsordning med markedsrente tilbagebetales alene risikopræmien. Børnepension eller - sum Omfatter ordningen en solidarisk børnepension eller -sum, er forsikredes børn og adoptivbørn samt en ægtefælles/registreret partners børn berettigede til børnepension. Bortadopterede børn og en samlevers børn har ikke ret til børnepension eller -sum. 9. Ændring af præmie og forsikringsbetingelser for forsikringsdækninger Ændring af præmie Bestemmelserne anvendes ved ændring af præmie og forsikringsbetingelser for forsikringsdækningerne: Invalidepension, præmiefritagelse og invalidesum Visse kritiske sygdomme Dødsfald Selskabet kan automatisk ændre præmien, hvis bonusregulativet ændres, jf. reglerne i afsnittet Bonus. Gennemsnitspræmie Selskabet har ret til at ændre præmien, hvis skadesforløbet, omkostninger eller renteniveau udvikler sig anderledes end forudsat i grundlaget for præmieberegningen. Naturlig præmie Selskabet ændrer automatisk præmien hvert år på grundlag af forsikredes alder. Endvidere har selskabet ret til at ændre præmien, hvis skadesforløbet, omkostninger eller renteniveau udvikler sig anderledes end forudsat i grundlaget for præmieberegningen. Solidarisk præmie Selskabet ændrer automatisk præmien hvert år på grundlag af gruppens sammensætning mht. alder, køn, beskæftigelse og helbredsbedømmelse samt gruppens skadesforløb. Endvidere har selskabet ret til at ændre præmien, hvis skadesforløbet, omkostninger eller renteniveau udvikler sig anderledes end forudsat i grundlaget for præmieberegningen. Hvordan sker ændringen af præmien? Automatiske præmieændringer sker uden varsel. Andre præmieændringer oplyses til forsikringstageren med mindst en måneds varsel og træder i kraft fra første forfaldsdag efter varslingsperiodens udløb. Forsikringstageren vil modtage oplysning om ændringerne i Netpension eller via e-boks.

5 Ændring af forsikringsbetingelser Selskabet har ret til at ændre de almindelige forsikringsbetingelser for eksisterende forsikringsdækninger, hvis selskabet ændrer de almindelige forsikringsbetingelser for fremtidige forsikringsdækninger. Ændres forsikringsbetingelserne kan det medføre ændring af forsikredes pensionsoversigt. Specielt for invalidepension, præmiefritagelse og invalidesum. Selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne for forsikringer ved nedsat erhvervsevne, hvis betingelserne eller omstændighederne for invalidepensionen/præmiefritagelsen/invalidesummen ændres generelt. Det vil sige, at selskabet kan ændre forsikringsbetingelserne, hvis selskabet skønner, at fx ændringer i social- og beskæftigelseslovgivningen, ændringer i skatte- og afgiftsmæssige forhold, ændringer i skadesforløbet eller markedsmæssige forhold, nødvendiggør en ændring af forsikringsbetingelserne. Hvordan sker ændringen af forsikringsbetingelsern e? Ændringer af forsikringsbetingelserne oplyses til forsikringstageren med mindst en måneds varsel i Netpension eller via e-boks, og ændringerne træder i kraft den 1. i måneden efter varslingsperiodens udløb. Specielt for invalidepension, præmiefritagelse og invalidesum. Skyldes ændringen af forsikringsbetingelserne fx ændringer i social- og beskæftigelseslovgivningen eller andre forhold, som selskabet ikke har indflydelse på, kan selskabet ændre forsikringsbetingelserne uden varsel. Ændringen vil i disse situationer blive oplyst til forsikringstager senest samtidig med, at ændringen træder i kraft. Forsikringstageren vil modtage oplysning om ændringerne i Netpension eller via e-boks. Fælles bestemmelser for ændring af præmien og/eller forsikringsbetingelsern e Ønsker forsikringstager ikke at acceptere en forhøjelse af præmien eller en ændring af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstager opsige forsikringsdækningen. For obligatoriske pensionsordninger, der er oprettet som en del af en firmapensionsaftale, meddeles forhøjelser af præmien og ændring af forsikringsbetingelserne til arbejdsgiveren efter samme regler, som er beskrevet ovenfor i afsnittene Hvordan sker ændring af præmien og Hvordan sker ændring af forsikringsbetingelserne, og det er arbejdsgiveren, der har ret til at opsige forsikringsdækningen. Sker opsigelse ikke inden udløbet af varslingsperioden, sker forhøjelsen eller ændringen uden videre.

6 10. Udbetaling generelt Ved udbetaling skal den/de berettigede levere den nødvendige dokumentation. Er udbetalingen betinget af, at den forsikrede er i live, kan selskabet kræve leveattest. Ved urigtige oplysninger og ved begrænsninger i dækningen gælder dog betingelserne i 3 og 4. Udbetaling sker til en konto i et pengeinstitut i Danmark, som forsikringstager vælger. Selskabet kan vælge at udbetale til forsikringstagers NemKonto. Vælger forsikringstager en anden udbetalingsmåde, kan selskabet opkræve et gebyr. Selskabet er berettiget til at ændre udbetalingsmåde efter den løbende udvikling i de elektroniske udbetalingsmetoder. Selskabet oplyser forinden forsikringstager herom. Krav i anledning af forsikringsaftalen forældes efter reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning. 11. Ændring Ændring af en forsikring kan ske efter forudgående aftale med selskabet og inden for de rammer og på de betingelser, der gælder ved oprettelse af nye forsikringer. En ændring kan bl.a. være betinget af, at der kan afgives helbredsoplysninger, som er tilfredsstillende efter selskabets skøn. Ved forhøjelse, nedsættelse og enhver anden ændring af forsikringen er selskabet berettiget til at opkræve de til enhver tid gældende gebyrer, der anmeldes til Finanstilsynet. 12. Standsning af præmiebetalingen Når selskabets ansvar er ophørt (se 6. Senere præmier), ændres forsikringen til en præmiefri forsikring med nedsatte forsikringsbeløb, hvis den har opnået en mindsteværdi. Er forsikringens værdi under mindsteværdien, tilbagekøbes forsikringen. Selskabet fastsætter til enhver tid størrelsen af mindsteværdien, der anmeldes til Finans-tilsynet. Har forsikringen ikke opnået nogen værdi, bortfalder den. Ændring til præmiefri forsikring sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet. Den præmiefri forsikring dækker med de forsikringsbeløb, der kan opnås for værdien. 13. Udbetaling før det aftalte tidspunkt (tilbagekøb) Er der ret til tilbagekøb, kan forsikringen tilbagekøbes, hvis betingelserne herfor er opfyldt jf. nedenfor. Forsikringer, hvor udbetalingen er betinget af, at en eller flere personer er i live, kan som udgangspunkt ikke tilbagekøbes. Undtagelsesvis kan tilbagekøb ske efter aftale med selskabet mod afgivelse af helbredsoplysninger, der er tilfredsstillende efter selskabets skøn. Sådanne forsikringer kan dog aldrig tilbagekøbes, hvis udbetalingen er begyndt. Beregning af tilbagekøbsværdien sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet. 14. Bonus Forsikringer med ret til bonus deltager i bonusfordelingen i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ, der anmeldes til Finanstilsynet. Selskabet kan ændre bonusregulativet ved at anmelde ændringerne til Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed. 15. Klage Er forsikringstageren og selskabet uenige om, hvordan forsikringsaftalen skal forstås, eller om hvorvidt betingelserne for præmiefritagelse eller udbetaling er opfyldt, kan selskabets klageansvarlige kontaktes. Får forsikringstageren ikke medhold, kan klagen indbringes for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. 16. Særlige betingelser Er forsikringsaftalen oprettet således, at en eller flere af foranstående bestemmelser ikke gælder, eller er der knyttet særlige betingelser til forsikringsaftalen, skal det være angivet i pensionsoversigten eller på anden måde være skriftligt oplyst til forsikringstageren. Pensionsordning med markedsrente Specielle forsikringsbetingelser 17. Opsparing i Er der knyttet en investeringsaftale til forsikringen, gælder investeringsaftalen, indtil det

7 investeringsfonde opsparede beløb udbetales på det aftalte tidspunkt enten som et éngangsbeløb eller som den sidste af en række løbende ydelser. Tilsvarende gælder efter forsikredes død. Investeringsaftalen kan ændres/opsiges af selskabet i overensstemmelse med investeringsaftalens bestemmelser herom. For opsparing, hvor forsikringstageren har investeringsrisikoen, er det en betingelse for opretholdelse af eventuel forsikringsdækning ved død og/eller invaliditet, at betaling for dækningen kan indeholdes i opsparingen. 18. Afkast/bonus Opsparing i investeringsfonde Forsikring i øvrigt Opsparingen investeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende investeringsaftale. Afkast anvendes som anført i investerings- og reguleringsaftalen. Den del af forsikringens opsparing, der ikke er omfattet af investeringsaftalen, deltager i bonusfordelingen i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ, der anmeldes til Finanstilsynet. Bonus anvendes som anført i reguleringsaftalen. HøjrentePension Specielle forsikringsbetingelser 19. Oplyst opsparingssaldo og oplyste alderspensionsudbetalinger HøjrentePension oprettes således, at der for opsparingsperioden er oplyst en opsparingssaldo (eventuelt flere opsparingssaldi) på en given dato. Når denne dato nås, beregnes HøjrentePensions alderspensionsudbetalinger på grundlag af det på dette tidspunkt gældende beregningsgrundlag. Den oplyste opsparingssaldo og de oplyste alderspensionsudbetalinger er betinget af, at der ikke sker ændring af lovgivning og lignende som beskrevet i 20. Eventuelt tilknyttede forsikringer ved nedsat erhvervsevne, dødsfald og andre risikoforsikringer er ikke omfattet af bestemmelsen i 20. Selskabet kan med 3 måneders varsel ændre HøjrentePension, således at opsparingen overføres til forvaltning på de vilkår for pensionsopsparing, der gælder i selskabet på overførselstidspunktet. Ved overførslen ændres den oplyste opsparingssaldo på en given dato og/eller de oplyste alderspensionsudbetalinger ikke. 20. Ændring af lovgivning og lignende Er pensionsordningen oprettet helt eller delvist som en HøjrentePension, er oprettelsen sket på grundlag af den lovgivning, der var gældende på oprettelsestidspunktet eller på et eventuelt senere ændringstidspunkt for pensionsordningen. HøjrentePensions oplyste opsparingssaldo på en given dato og/eller de oplyste alderspensionsudbetalinger er således betinget af, at der ikke i hverken opsparingsperioden eller udbetalingsperioden sker ændring af lovgivning og lignende, der har forringende betydning for opsparingens størrelse, indbetalingens størrelse og udbetalingernes størrelse. Ved ændring af lovgivning og lignende forstås ny eller ændret lovgivning herunder, men ikke udelukkende skatter og afgifter vedtaget i Folketinget, i EU eller andet steds, hvor det har virkning i Danmark, med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv. samt ny eller ændret fortolkning af lovgivning mv. i domme eller på anden vis ex fra Finanstilsynet. Sker der en sådan ændring af lovgivning og lignende, der har forringende betydning for opsparingens og/eller indbetalingens og/eller udbetalingernes størrelse, vil såvel den oplyste opsparingssaldo på en given dato og/eller de oplyste alderspensionsudbetalinger som den aktuelle opsparingssaldo blive nedsat. Nedsættelsen vil svare til den aktuarmæssige beregnede økonomiske betydning af den ændrede lovgivning eller lignende, efter regler der anmeldes til Finanstilsynet. Forsikringstager vil modtage information om den nye opsparingssaldo på den givne dato og/eller de nye alderspensionsudbetalinger.

8 Betingelsen om ændring af lovgivning og lignende er anmeldt til Finanstilsynet. Selskabet har ret til ved anmeldelse til Finanstilsynet at tilpasse betingelsen om ændring af lovgivning og lignende til den lovgivningsmæssige udvikling og virkning i Danmark. Ændringer vil blive meddelt forsikringstager.

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen. modtaget i PFA Soraarneq.

4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen. modtaget i PFA Soraarneq. 1. bortset PFA Soraarneq's forsikringsbetingelser 1. juli 2004 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko)

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Gældende pr. 1. januar 1990 Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) - Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr. 55 83 49 11

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør Børnerente AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Gruppebørnerenten er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2019 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. oktober A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. oktober A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. oktober 2004 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Gruppeliv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Gruppeliv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Gruppeliv 1. Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen består af gruppelivsaftalen og nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gældende fra 1. juli 2017, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en gruppeforsikringsaftale

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. juli A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. juli A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. juli 1999 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Tab af erhvervsevne Basis Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Tab af Erhvervsevne Basis tegnes i henhold til

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2019 Nr. 06-19 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 2. Vilkår for aftalen om forsikring...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR Marts 2017 Version 17:1 Forsikringsgiver er WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S (Cvr.nr.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Den 25. oktober 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. SEB Pension Postboks København V

Den 25. oktober 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. SEB Pension Postboks København V Den 25. oktober 2017 blev i sag nr. 91010: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod SEB Pension Postboks 100 0900 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har via sin arbejdsgiver

Læs mere

Tricktyveri Betingelser februar

Tricktyveri Betingelser februar Tricktyveri Betingelser februar 2018 1 Information Denne gratis forsikring er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 21. december 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 21. december 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december 2005 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansielvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Læsevejledning til forsikringsbetingelserne

Læsevejledning til forsikringsbetingelserne Læsevejledning til forsikringsbetingelserne Side 1 Hvad er forsikringsbetingelser? Når du har oprettet en pension eller en eller flere dækninger, får du et sæt forsikringsbetingelser og et sæt investeringsbetingelser.

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den Ikrafttrædelse den 01.01.2016 Dækninger Dækning ved tab af erhvervsevne Du kan her læse, hvilke regler der gælder for dækning ved tab af erhvervsevne. Før vi udbetaler dækning ved tab af erhvervsevne Vi

Læs mere

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7874-4 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikringsbetingelser for...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser april 2019 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-13 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Topdanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere