Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:"

Transkript

1 KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: ) Om kurset Fag Sted Undervisningssprog Evaluering Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk For at bestå kurset skal den studerende aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende deltage i mindst 80 % af undervisningen samt udarbejde en individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på 8-10 normalsider, som afleveres i 2 eksemplarer fredag den 19. april til Eksamensadministrationen i hus I opgaven skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteraturen demonstrere evnen til at kunne udvikle og reflektere over en konkret kommunikationsstrategi. De nærmere krav til kursusopgaven fastlægges i kursusplanen og skal fremgå ved kursets start. Studiet af strategisk kommunikation handler om, hvordan organi-sationer kan udvikle stærke relationer og brands gennem en systema -tisk strategisk planlæg ning af deres interne og eksterne kommunikation. Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på teorier inden for kommunikation, netværk, kultur, ledelse og marketing. I løbet af kursusforløbet bliver de stude rende introdu ce ret til de centrale teorier, modeller og begreber inden for strategisk kommunikation. De stude rende vil få en forståelse for, hvordan organisationer kan arbejde strate gisk med at tilrettelægge og udføre strategisk kommuni ka tion. Kurset vil udover teori også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisa tioner. På kurset arbejdes der med at gøre de studerende i stand til at analysere organisa tio ners kommunikationsudfordringer, kortlægge interes senters roller og engagement, udvikle strategier for ekstern kommunikation, samt anbefale og planlægge strategiske kommuni kationsaktivi teter. Kurset består af 5 kursustemaer, der alle vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. De studerende vil blive inddraget og involveret aktivt i undervisningen for at skabe et dialogisk læringsrum. Der er intet maksimum for antal deltagere. Aktiv deltagelse i kurset sikres gennem mange mindre brainstorms og øvelser med de studerende i mindre grupper. Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at analysere organisationers kommunikationsudfordringer, kortlægge interessenters roller og engagement, udvikle strategier for ekstern kommunikation, samt anbefale og planlægge strategiske kommunikationstiltag. Kurset består af 5 kursustemaer, der alle vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. De studerende vil blive inddraget og involveret aktivt i undervisningen for at skabe et dialogisk læringsrum. Læringsmål Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: Viden Indsigter i og overblik over nye teoretiske retninger, der kan bidrage til at forstå betingelserne for strategisk kommunikation. Dybtgående indblik i de problemer der knytter sig til planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af og strategisk ekstern kommunikation. Overblik over udfordringerne i forbindelse med strategisk kommunikation i lyset af globale udfordringer, corporate branding og nye medier.- Færdigheder Færdighed i at analysere og evaluere effekten af strategisk kommunikation. Færdighed i at formidle komplekse kommunikations-strategier til både fagfæller og ikkespecialister. Færdighed i at afdække kommunikationsproblemer; identificere interessenterne; og beskrive problemernes art, intensitet, og omfang.

2 Færdighed i at kunne forklare årsagerne til disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser. Udvælge og anvende metodiske tilgange som er konsistent med teorien og passende i forhold til problemets praktiske karakter. Ræsonnere om begrænsningerne i både teorien og analysen. Vurdere og videreudvikle teorien og analysens betydning i praksis. Kompetencer Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at planlægge og projektlede kommunikationsaktiviteter. Kompetence til at forholde sig kritisk til nye teorier- f.eks. inden for relationsudvikling, autenticitet og oplevelsesøkonomi. Kompetence i at håndtere komplekse kommunikationsplanlægningsstrategier. Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for strategisk kommunikation. Modulerne Kurset består af 5 kursustemaer fordelt på 5 undervisningsdage, der alle vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. De studerende vil blive inddraget og involveret aktivt i undervisningen for at skabe et dialogisk læringsrum. De fem undervisningsdage har følgende fokus: 1. Strategisk kommunikation 2013 Økonomiske konjunkturer, nye medier og teknologier stiller nye krav til organisationers strategiske kommunikation. Hvordan finder organisationer en ny position og rolle i udviklingen og kommunikation af dagsordener? Hvad kræver det af viden, kompetencer og dialog? 2. Kommunikationsstrategi Hvordan udvikler organisationer en kommunikationsstrategi, der både fungerer som et operationelt værktøj for kommunikatører internt og ændrer holdning og handling eksternt? Strategiens elementer og proces gennemgås sammen med værktøjer, der bidrager til udviklingen. 3. Forankring og formidling af strategi Kommunikation skal skabe forandringer. Men forandringer skal først skabes internt, hvis strategien skal have kunne realiseres på en troværdig måde. Hvordan arbejder organisationer med forandring gennem kommunikation, og hvilken rolle spiller ledelse i forandringsprocesserne? 4. Branding i et globalt perspektiv Markederne er globale, og organisationer må derfor gennem branding og strategisk kommunikation tackle meget forskellige kulturer og forretningsbetingelser. Hvordan kan man udvikle strategier for branding, der favner såvel hjemmemarkedet som internationale markeder? 5. Oplevelser og autenticitet Organisationer skal være og skabe involverende og autentiske oplevelser for sine interessenter for at forblive relevante og troværdige. Hvordan udvikler organisationer relationer gennem nye kommunikationsplatforme, gennem events, og et autentisk koncept - og hvem kan man lære af? Aggerholm, H. K. m. fl. (2009): Intern kommunikation under forandring. Samfundslitteratur. 2. Organisationens mission og vision statement (20 sider, s ) Intern kommunikation under forandring (12 sider, s ). Christensen, Jesper Højberg (2010): Når forretningen kommunikerer topledelsens nye strategier. Gyldendal Business: Introduktion + 1. Strategi og integration (49 sider, s.15 63), 2. Strategiprocessen (30 sider, s ). 5. Organisation: ledelseskommunikation (62 sider, s ). Godson, Mark (2009): Relationship Marketing. Oxford University Press. Part 1: Identification Origins and Extent of Relationship Marketing (30 sider, side 1 30). Hatch, Mary Jo og Majken Schultz (2009): Brug dit brand. Gyldendal Business, 2009: Kap. 7 Set med interessenternes øjne + Kap. 8 Sammenhæng mellem kultur, vision og image + Kap. 9 Den tredje bølge: Vejen til netværksbranding (94 sider, s ). Phillips, Louise (2011): Med forskel som forandringskraft en introduktion til dialogisk kommunikationsteori (28 sider, s ), fra Pernille Almlund og Blom Andersen, Nina (red.): Fra metateori til kommunikation. Hans Reitzels forlag.

3 Pine II, Joseph og James H. Gilmore (1998): Welcome to the Experience Economy, (9 sider, s ). Fra Harvard Business Review, July-August. Sandstrøm, Lars (2006): Corporate branding. Samfundslitteratur, 2. udgave. Kap. 2 Brandformer, Kap. 3 Udvikling af brandkultur og -værdier (50, sider, s ). Sandstrøm, Lars (2013): Business-to-business branding, (ca. 11 sider). Fra Markedsføring i praksis, Samfundslitteratur, i produktion. Sandstrøm, Lars (2012): Relationsstrategi ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. 1. Et nyt relationsparadigme (23 sider, s ), 2: Kortlægning af relationer (19 sider, s ), 3. Virksomheders relationsstrategi (27 sider, s ), 6. Sociale medier i relationsøkonomien (18 sider, s ), 7. Relationsstrategi og branding (19 sider, s ). Sepstrup, Preben (2010): Planlægning og evaluering af kommunikation (16 sider, s ). Fra Henrik Merkelsen (red.): Håndborg i strategisk public relations. Samfundslitteratur. Stagis, Nikolaj (2012): Den autentiske virksomhed. Gyldendal. Del 1, kap. 1-6 Verden ønsker det autentiske (71 sider, s ). Det forventes, at en stor del af ovenstående materiale gøres tilgængeligt i et kompendium. Mål Viden: Indsigter i og overblik over nye teoretiske retninger, der kan bidrage til at forstå betingelserne for strategisk kommunikation. Dybtgående indblik i de problemer der knytter sig til planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af og strategisk ekstern kommunikation. Overblik over udfordringerne i forbindelse med strategisk kommunikation i lyset af globale udfordringer, corporate branding og nye medier. Færdigheder: Færdighed i at analysere og evaluere effekten af strategisk kommunikation. Færdighed i at formidle komplekse kommunikations-strategier til både fagfæller og ikke-specialister. Færdighed i at afdække kommunikationsproblemer; identificere interessenterne; og beskrive problemernes art, intensitet, og omfang. Færdighed i at kunne forklare årsagerne til disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser. Udvælge og anvende metodiske tilgange som er konsistent med teorien og passende i forhold til problemets praktiske karakter. Ræsonnere om begrænsningerne i både teorien og analysen. Vurdere og videreudvikle teorien og analysens betydning i praksis. Kompetencer: Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at planlægge og projektlede kommunikations-aktiviteter. Kompetence til at forholde sig kritisk til nye teorier- f.eks. inden for relationsudvikling, autenticitet og oplevelsesøkonomi. Kompetence i at håndtere komplekse kommunikationsplanlægningsstrategier. Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for strategisk kommunikation. kursusgange Strategisk kommunikation 2013 betingelser og fremtid Tidspunkt 20/ kl. 09:30-15:30 Sted biograf Kursets første dag præsenterer strategisk kommunikation som teori, begreb og værktøj. Strategisk kommunikation handler om ledelse, kreativitet, brand, identitet, kultur, værdier, viden, læring,

4 markedsføring og meget mere. Begrebet og disciplinen kan derfor også angribes fra en række teoretiske retninger, som præsenteres for de studerende. Strategi og kommunikation er under kraftig udvikling som både teoretisk begreb og som praksis i organisationer. Omverdenen stiller stigende krav til åbenhed, transparens og bæredygtighed. På kurset præsenteres en ny model for udvikling og ledelse af relationer og netværk. Sandstrøm, Lars: Et nyt relationsparadigme (20 sider) fra Relationsstrategi ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. I produktion, Forlaget Samfundslitteratur, Phillips, Louise: Med forskel som forandringskraft en introduktion til dialogisk kommunikationsteori (28 sider, s ), fra Pernille Almlund og Blom Andersen, Nina (red.). Fra metateori til kommunikation. Hans Reitzels forlag, Christensen, Jesper Højberg: Introduktion + 1. Strategi og integration (49 sider, s.15 63) fra Når forretningen kommunikerer topledelsens nye strategier. Gyldendal Business, Godson, Mark: Part 1: Identification Origins and Extent of Relationship Marketing (30 sider, side 1 30). Fra Relationship Marketing. Oxford University Press, Kommunikationsstrategi proces og værktøjer Tidspunkt 22/ kl. 09:30-15:30 Sted Auditoriet i 46 Kursustemaet præsenterer proces og elementer for udvikling af en kommunikationsstrategi. De studerende lærer bl.a. at: Definere kommunikationsstrategiske udfordringer. Formulere mål og succeskriterier for en organisations kommunikation. Fastlægge interessenter og målgrupper. Udforme kommunikationskoncept og kernebudskaber. Udvikle en kommunikationsplan. Definere metoder til måling af resultater og effekt. Kursustemaet veksler mellem modeller, værktøjer og øvelser, der træner de studerende i praktiske færdigheder. Sandstrøm, Lars: Virksomheders relationsstrategi (22 sider) fra Relationsstrategi ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. I produktion, Forlaget Samfundslitteratur, Christensen, Jesper Højberg: 2. Strategiprocessen (30 sider, s ) fra Når forretningen kommunikerer topledelsens nye strategier. Gyldendal Business, Sepstrup, Preben: Planlægning og evaluering af kommunikation (16 sider, s ) fra Henrik Merkelsen (red.): Håndborg i strategisk public relations. Samfundslitteratur, Forankring og formidling af strategien kommunikation som styringsredskab Tidspunkt 02/ kl. 09:30-15:30 Sted Auditoriet i 46 Al troværdig kommunikation starter indefra. Denne dag har derfor fokus på intern kommunikation og på, hvordan du sikrer, at kommunikationsstrategien forankres og bliver et prioriteret værktøj i organisationen. En kommunikationsstrategi gør det dog ikke alene. På kurset demonstreres også forskellige metoder til intern kommunikation; fra kaskade- og klassisk lederkommunikation til organiske og uformelle metoder til videndeling og netværkskommunikation, der skaber motivation og forandringer i organisationen.

5 Der præsenteres en række eksempler på, hvordan organisationer har arbejdet med interne forandringsog kommunikationsprojekter for at effektivisere processer, videndeling og kommunikation på tværs af afdelinger og funktioner. Christensen, Jesper Højberg: 5. Organisation: ledelseskommunikation (62 sider, s ) fra Når forretningen kommunikerer topledelsens nye strategier. Gyldendal Business, Aggerholm, H. K. m. fl.: 2. Organisationens mission og vision statement (20 sider, s ) Intern kommunikation under forandring (12 sider, s ) fra Intern kommunikation under forandring. Samfundslitteratur, Oplevelser og autenticitet kommunikation på nye måder Tidspunkt 04/ kl. 09:30-15:30 Sted Teorilokale 44.3 Organisationer og virksomheder bliver i stigende grad mødt af interessenters krav om autenticitet og ægthed. Det gælder i forhold til virksomhedens forretning og produkter som for dens identitet, budskaber og kommunikation. Autentiske virksomheder anvender sin historie, værdier og ledelse til at skabe en kommunikation, der vækker følelser, skaber oplevelser og udtrykker troværdighed hos kunder, forbrugere og andre interessenter. Forståelsen og oplevelsen af den autentiske virksomhed kan imidlertid også hjælpes på vej af events, kampanger, konkurrencer, sociale medier, spil og rumlig branding, der sætter virksomhedens historie, produkter og services ind i en oplevelsesbaseret ramme. Hvordan arbejder organisationer med at kortlægge autentiske virkemidler? Hvordan udvikler man en strategi for autenticitet og oplevelser? Hvilken rolle spiller sociale medier og mobile platforme i udviklingen af organisationers autenticitet, brand og omdømme? Hvordan kan et fokus på autenticitet og oplevelser skabe effektive og bæredygtige interessent-relationer? Stagis, Nikolaj: Del 1 og 2 i Den autentiske virksomhed (130 sider, s ) Gyldendal, Pine II, Joseph og James H. Gilmore: Welcome to the Experience Economy, (9 sider, s ). Harvard Business Review, July-August Corporate branding i et globalt perspektiv 3 generationer af branding og kommunikation Tidspunkt 09/ kl. 09:30-15:30 Sted Auditoriet i 46 Markederne er i stigende grad globale og både virksomheder og organisationer skal kunne markedsføre sig og kommunikere med interessenter på meget forskellige internationale markeder. Udfordringen for danske organisationer er ikke mindst at kunne begå sig kommunikativt under meget forskellige politiske og økonomiske betingelser, samfunds- og organisationskulturer. Samtidig er branding som begreb og praksis i udvikling; interessenter vil involveres og nye kommunikationsformer fordrer involvering og inddragelse på helt nye måder. Moderne branding er en dialogisk og relationel proces. På kursustemaet søger vi svar på spørgsmålene: Hvordan kan man udvikle strategier, der favner såvel hjemmemarkedet som internationale markeder? Hvordan udvikles en virksomheds brand og omdømme? Hvilken rolle spiller sociale medier og involverende relationsudvikling i branding og omdømmeledelse? Hatch, Mary Jo og Majken Schultz: Kap. 7 Set med interessenternes øjne + Kap. 8 Sammenhæng mellem kultur, vision og image (94 sider, s ) fra Brug dit brand. Gyldendal Business, 2009.

6 Sandstrøm, Lars: Relationsstrategi og branding (16 sider) fra Relationsstrategi ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. I produktion, Forlaget Samfundslitteratur, Sandstrøm, Lars: Kap. 2 Brandformer, Kap. 3 Udvikling af brandkultur og værdier (50, sider, s ) fra Corporate branding. Samfundslitteratur, 2006, 2. udgave. Sandstrøm, Lars: Business-to-business branding, (11 sider). Artikel i Markedsføring i praksis, Samfundslitteratur, i produktion, STADS stamdata Afløsningsseminar Belastning : 7.5 ECTS Aktivitetskode : U24828 Prøveform : Afleveringsopgave Bedømmelse : 7-trinsskala Censur : Intern censur

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

Om kurset. KI: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: ) indhold i de enkelte kursusdage/temaer:

Om kurset. KI: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: ) indhold i de enkelte kursusdage/temaer: KI: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 10.10.-1.11.) Om kurset indhold i de enkelte kursusdage/temaer: strategisk kommunikation 2013 Økonomiske konjunkturer, nye medier og teknologier stiller

Læs mere

Valgkursus for alle kandidater: Relationskommunikation og -branding, (1. kursusblok: 8.-26.9.)

Valgkursus for alle kandidater: Relationskommunikation og -branding, (1. kursusblok: 8.-26.9.) Valgkursus for alle kandidater: Relationskommunikation og -branding, (1. kursusblok: 8.-26.9.) Om kurset Fag Sted Undervisningssprog Kommunikation (kombination) / Kommunikation (1-fags kandidat) Se kursusgange

Læs mere

Kommunikation / Kommunikation (1-fags kandidat)

Kommunikation / Kommunikation (1-fags kandidat) Relationskommunikation og -branding Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Forudsætning for deltagelse Kommunikation / Kommunikation (1-fags kandidat) kandidatkursus Dansk Tilmelding

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer Undervisere Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver i PR-bureauet Operate A/S Ekstern lektor i kommunikation på RUC Tidl. arbejdet

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

2. kandidatmodul: Metodeklynge (klynge C) v/allan Westerling og Peter Busch- Jensen

2. kandidatmodul: Metodeklynge (klynge C) v/allan Westerling og Peter Busch- Jensen 2. kandidatmodul: Metodeklynge (klynge C) v/allan Westerling og Peter Busch- Jensen Om kurset Fag Modul Hjemmeside Kursustype Undervisningssprog Psykologi 2. kandidat Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

RELATIONSSTRATEGI. IDA, Ledelse der styrker, 27.09.2013 Chefrådgiver Lars Sandstrøm, Bysted A/S

RELATIONSSTRATEGI. IDA, Ledelse der styrker, 27.09.2013 Chefrådgiver Lars Sandstrøm, Bysted A/S RELATIONSSTRATEGI IDA, Ledelse der styrker, 27.09.2013 Chefrådgiver Lars Sandstrøm, Bysted A/S Lidt om mig selv Cand. scient. soc. i public relations fra RUC (1992). Rådgiver i Bysted. Arbejder med relationsstrategi,

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov 7 tilbud til din ledergruppe Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov Indhold 1. Netværksledelse i samskabelse...3 2. Handlekraftig implementering af jeres strategi...3 3. Styrk relationerne...4

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Interaktive digitale medier - Aalborg 16 respondenter 44 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 36% Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017/ Januar 2018 Institution College 360 - Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Viden om kritisk pædagogisk faglighed i teoretisk og praktisk perspektiv.

Viden om kritisk pædagogisk faglighed i teoretisk og praktisk perspektiv. 3. sem. (FAG 1): Læring, arbejde og social forandring Om kurset Uddannelse Kursustype Undervisningssprog Pædagogik og Uddannelsesstudier Kandidat 2. modul Dansk Kursus starter 26-09-2016 Kursus slutter

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere