Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab"

Transkript

1 Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER

2 NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd koordineret af AT, DI og CO-I. Metodebeskrivelsen er udarbejdet af: BST Midtjylland Lollandsvej Herning Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forfattere: Michael R. Danielsen, psykolog Elna Christensen, sygeplejerske Bjørn Petersen, miljøtekniker

3 Indholdsfortegnelse Planlægning af beredskab Brug af hæftet Vigtigt ved alle former for ulykker Alarmering Vigtigt ved fare for brand, eksplosion og udslip Evakuering Brand- og alarmeringsinstrukser Forebyggelse af uheld i det daglige Instruks til eksterne håndværkere Beredskab for krisehjælp Virksomhedens rolle Krisens faser Generel krisehjælp og omsorg Tjekliste til krisehjælp Tjekliste til beredskabsplanen Bilag: Bilag til hæftet kan downloades fra Bilag: Psykisk krise og krisereaktionens faser

4 Planlægning af beredskab Virksomhedens beredskabsplan er et nyttigt værktøj, både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke sker. Med beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkessituation og fastlægge retningslinier for alarmering og evakuering. Beredskabsplanlægningen skal bidrage til at reducere skadevirkninger på mennesker, miljø og virksomheden selv i en krisesituation. Planen skal: Forudse mulige ulykker og nødsituationer Modvirke ulykker og nødsituationer Anvise korrekt handling under ulykker og i nødsituationer Forebygge og mindske skaderne under og efter en ulykke Evaluere/analysere indsatsen efter en ulykke Beredskabsplanen skal gælde for hele virksomheden. Det er vigtigt, at alle får kendskab til den, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at udforme den. Brug af hæftet Hæftet er en vejledning, som virksomhedens sikkerhedsorganisation kan bruge til at gennemgå og forbedre det eksisterende beredskab, eller som udgangspunkt for arbejdet med en ny beredskabsplan. Vejledningen falder i flg. afsnit: Vigtigt ved alle former for ulykker Vigtigt ved fare for brand, eksplosion eller udslip Forebyggelse af uheld i det daglige Instruks til eksterne håndværkere Beredskab for krisehjælp Tjekliste til beredskabsplanen 4

5 Vigtigt ved alle former for ulykker Nedenstående punkter er vigtige ved alle former for ulykker, både større og mindre. Alarmering Bevar roen og undgå panik Skab overblik over situationen Der udpeges en person, der dirigerer ekstern hjælp (Falck) til ulykkesstedet Yd førstehjælp, hvis der er tilskadekomne Arbejdslederen kontakter virksomhedens driftsledelse Større ulykker: Den første medarbejder, som opdager ulykken, ringer 112 og kontakter derefter sin arbejdsleder og sine kolleger. Husk altid at sige: Hvad der er sket Hvor det er sket Hvor mange der er kommet til skade Hvorfra der ringes Pårørende til skadesramte kontaktes af den pågældendes overordnede. I tilfælde af dødsfald bør de pårørende kontaktes af virksomhedens administrerende direktør eller øverste leder evt. sammen med politiet. Er ulykken så omfattende, at der er mediedækning, skal man tage stilling til, hvordan omverdenen informeres. Det mindsker forvirring og utryghed hos de ansattes pårørende, hvis der ikke gives modstridende oplysninger. 5

6 Mindre ulykker: Ved mindre personskade kontaktes egen læge (se telefonnummer på sygesikringsbeviset), eller der ringes til lægevagten. Virksomheden bør have en procedure for tilfælde, der kræver hurtig transport til sygehus eller egen læge. Efter ulykken: Det er vigtigt, at alle medarbejdere modtager fuld og saglig information om det, der er foregået. Der skal altid foretages en grundig og tilbundsgående analyse af ulykken. På baggrund af analysen skal man overveje forebyggende foranstaltninger i form af tekniske, uddannelsesmæssige eller organisatoriske tiltag. [Emnet er uddybet i metodebeskrivelserne for område 5: Læring af ulykker]. 6

7 Vigtigt ved fare for brand, eksplosion og udslip Evakuering I en evakueringssituation skal det sikres, at alle medarbejdere samt eksterne håndværkere og gæster er kommet sikkert ud af virksomheden. Det er en fordel, hvis man rutinemæssigt har registreret alle, der befinder sig på virksomheden, fx ved hjælp af et elektronisk kortsystem. Under evakuering skal alle i fabrikken søge til nærmeste udgangsdør og gå hen til et på forhånd aftalt mødested. Ved ankomsten til mødestedet sikres, at alle personer, der opholdt sig på virksomheden, er kommet sikkert ud. Den enkelte medarbejder melder sig hos sin foresatte, som checker, at alle er ude. Alle checker, at de personer, som hver enkelt ved opholdt sig på virksomheden, er ankommet til mødestedet. En særligt udpeget person checker, at alle eksterne personer er ankommet til mødestedet. Når det er konstateret, at alle er ankommet til mødestedet, ydes første- og krisehjælp til dem, der har behov for det. Brand- og alarmeringsinstrukser I tilfælde af alvorlig personskade: Bevar roen og undgå panik Skab overblik over situationen, og stands ulykken Den, der tilkalder hjælp, går efterfølgende tilbage til ulykkesstedet Yd førstehjælp, indtil ekstern hjælp er ankommet til ulykkesstedet og har overtaget tilskadekomne En udpeget person dirigerer ekstern hjælp (Falck) til ulykkesstedet Kontakt arbejdslederen Arbejdslederen underretter driftsledelsen samt tilskadekomnes pårørende 7

8 I tilfælde af brand: Der iværksættes brandbekæmpelse med virksomhedens eget brandslukningsmateriel, med mindre der er risiko for, at branden vil brede sig, eller der er risiko for personskade Ved risiko for, at branden vil brede sig eller for personskade ringes 112 Sårede og andre personer, som er i fare, reddes ud af bygningerne, og der ydes førstehjælp Hvis det er muligt, lukkes døre, vinduer og porte Brandfarligt oplag (trykflasker og kemikalier) flyttes, hvis der ikke er risiko for at komme til skade ved at gøre det Udpegede person(er) slukker for ventilationen Virksomheden evakueres, og alle mødes på aftalte mødesteder Udpegede person(er) udleverer skitse over virksomheden til brandvæsenet Biler, materiel og oplag på virksomhedens udendørsarealer, der kan være til gene for brandvæsenet, flyttes I tilfælde af udslip: Udslippet begrænses, hvis det er muligt uden risiko for personskade Arbejdslederen kontaktes Hvis der er risiko for udslip til det ydre miljø, ringer arbejdslederen til myndighederne (kommune/amt) 8

9 Forebyggelse af uheld i det daglige For at en beredskabsplan kan fungere, er der en række ting, man er nødt til at tage højde for i det daglige, fx skal flugtveje holdes fri. I forbindelse med udarbejdelsen af en beredskabsplan bør man gennemføre en risikovurdering på virksomheden [Emnet er uddybet i metodebeskrivelserne for område 8: Identificering af risici]. Træning og information Alle medarbejdere skal være orienterede om, hvordan en brand skal slukkes, hvor brandslukningsudstyret findes på virksomheden, og hvordan det fungerer. De skal også være bekendt med beliggenhed og sikring af flugtveje samt med evakueringsplanen. Den fornødne orientering og træning sikres bl.a. ved, at der gennemføres brand- og brandslukningsøvelser for personalet. Virksomhedens brandslukningsudstyr afmærkes på en tegning. Tegningen skal desuden indeholde tydelig afmærkning af flugtveje, hovedtavler, nødudgange og hvor trykflasker/ farligt materiale opbevares. Se figur 1. Figur 1. Eksempel på tegning, der afmærker slukningsudstyr, flugtveje, hovedtavler, nødudgange og opbevaring af trykflasker/farligt materiale. Kontor Produktion Førstehjælpsudstyr Brandslange El-tavle Dør/Port Nødudgang Trykflasker 9

10 Alle nyansatte skal have fremvist, hvor brandbekæmpelsesudstyr, førstehjælpskasser, telefonliste, øjenskylleflasker og nødudgange befinder sig. De numre, der skal ringes til i en ulykkessituation, bør vises tydeligt ved samtlige telefoner på virksomheden inklusive de cifre, der evt. skal trykkes for at opnå forbindelse ud af huset. Flugtveje Ingen flugtveje må være aflåste, blokerede af varer eller affald, eller på anden måde være utilgængelige. Slukningsudstyr Brandslukningsudstyret skal have faste pladser på virksomheden. Se leverandørbrugsanvisningen for krav til udstyrets vedligehold. Kontakt evt. den lokale brandmyndighed for rådgivning. El-installationer Hovedtavlerummene skal holdes ryddelige, og der skal friholdes et areal på en meter foran tavlerne. Daglig/konstant kontrol og vedligehold Den sidste, der forlader en afdeling, kontrollerer følgende: Kaffemaskiner, radioer og andet elektrisk småmateriale er slukket Vinduer og udgangsdøre er lukkede og aflåste Lyset er slukket Alle maskiner og anlæg er slukkede, hvis det er muligt Alle lokaler er ryddelige Førstehjælp Det er en god idé, at sikkerhedsgrupperne gennemgår et førstehjælpskursus. Det er en fordel, at der er mindst en medarbejder i hver afdeling eller på hvert skift, der har et gyldigt førstehjælpsbevis. 10

11 Instruks til eksterne håndværkere Ledelsen eller en udpeget kontaktperson informerer eksterne håndværkere om beredskabsplanen i det omfang, der er behov for det. Alle eksterne håndværkere med fast tilknytning til virksomheden bør underskrive en erklæring, der viser, at de er klar over, hvilke regler og foranstaltninger, der gælder på virksomheden. Erklæringen skal underskrives af den virksomhed, de eksterne håndværkere kommer fra, og returneres til virksomheden, hvor arbejdet skal foregå. Figur 2 giver et eksempel på en erklæring med de vigtigste punkter. Figur 2. Eksempel på en instruktion og erklæring, som underskrives af eksterne håndværkere. Instruktion for eksterne håndværkere Hvis arbejdet kræver ændringer i tekniske installationer eller bygningsdele, skal kontaktpersonen informeres. Hvis det er nødvendigt, skal kontaktpersonen sørge for, at ændringerne bliver indskrevet i beredskabsplanen og at medarbejderne bliver informeret i nødvendigt omfang. Hvis der anvendes vinkelsliber, skærebrænder eller andre røg- og varmeafgivende værktøjer, skal regelsæt for varmt arbejde overholdes. Ved arbejdet skal gældende sikkerhedsregler overholdes. Håndværkere kan benytte kantinen samt baderum. Evt. affald tages med, hvis ikke andet er aftalt. Ved afslutning af arbejdet skal evt. tegninger afleveres til kontaktpersonen, som opdaterer skitsen over bygningen. Undertegnede virksomhed erklærer sig hermed informeret i ovenstående regler og er indforstået med at følge indholdet i instruktionen: Dato: Underskrift: 11

12 Beredskab for krisehjælp Formålet med at have en beredskabsplan for psykisk krisehjælp er, at tilbud om hjælp og støtte fra virksomheden i en svær situation bliver formaliseret, og at hjælpen kan sættes ind med det samme uden unødige forsinkelser. Beredskabsplanen sikrer, at alle ved, hvad de skal, kan og må gøre. Den psykiske krise bliver håndteret på en ligetil og effektiv måde, og ingen er i tvivl om, hvad der er deres ansvar. At overvære en kollega blive ramt af en ulykke eller et akut sygdomstilfælde (fx en blodprop i hjertet) er en voldsom situation, som mennesker reagerer forskelligt på. Nogle vil ikke have problemer med at fortsætte arbejdet, mens andre har behov for tid til at drøfte og bearbejde hændelsen. I situationen er det meget vigtigt, at man ikke begynder at give nogen skylden for det skete, men i stedet koncentrerer sig om, at ulykken ikke gentages. Man skal være opmærksom på, at behovet for at drøfte og analysere ulykken kan vare flere dage efter, den er sket. Virksomhedens rolle Virksomheden skal have retningslinier for, hvem der gør hvad, i den situation, hvor nogle medarbejdere er chokerede og bange efter en ulykke. Hjælpen består i gennem tilstedeværelse og samtale at skabe tryghed og håb. Det er vores relationer til andre mennesker, der bringer os gennem den svære situation og ikke bestemte teknikker eller håndgreb. Efter en voldsom ulykke eller akut sygdom er virksomhedens opgave at: Vise interesse og engagement ved, at topledelsen er til stede Sikre at alle, der er til stede, får den nødvendige hjælp Støtte og give rum til kollegers håndtering af situationen Sørge for, at der ydes krisehjælp i nødvendigt omfang Det kan være en stor hjælp at uddanne nogle medarbejdere til nøglepersoner på området. 12

13 Hvis virksomheden abonnerer på psykologhjælp, skal det ligge fast, hvem der har ansvar for, at hjælpen tilkaldes. Hvis virksomheden ikke har et abonnement, skal det ligge fast, hvem der i situationen vurderer, om der skal tilkaldes psykolog. Det er en vigtig del af beredskabet, at virksomheden har procedurer for, hvordan man håndterer et dødsfald eller et alvorligt akut sygdomstilfælde blandt de ansatte. Krisens faser Det er nødvendigt at vide lidt om, hvad en psykisk krise er, og hvordan den rammmer. I det følgende gives nogle korte, overordnede facts om kriser, psykologisk set. Oplysningerne er uddybet i bilaget til hæftet. En normal krisereaktion kan deles ind i 4 faser: Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen Nyorienteringsfasen Chokfasen Chokfasen kan vare fra ganske få minutter og helt op til en uge. Den kriseramte kan umiddelbart virke rolig, selv om der er kaos indeni. Der kan også være tale om synlige sammenbrud, hvor den kriseramte går i panik eller bliver handlingslammet, uklar og forvirret. Reaktionsfasen Reaktionsfasen kan vare fra få timer op til en måned. Den kriseramte er præget af angst og optaget af at finde forklaringer på det, der skete. Ofte kredser forklaringerne om at placere skylden for det, der er sket. Det uforklarlige eller tilfældige er angstprovokerende. Ved at placere skylden søger den kriseramte at finde en grund til det skete. Placeringen af skyld dæmper angsten og bevirker, at den kriseramtes verden igen bliver forståelig og meningsfuld. 13

14 Bearbejdningsfasen Der er stor forskel på, hvor lang tid denne fase varer. Den kan tage op til et år. Det skete opleves gradvist som mere forståeligt, og den kriseramte bliver bevidst om, at det ikke kan ændres, men er en del af vedkommendes livserfaring. Det, der er sket, fylder stadig meget i hverdagen, og tankerne kredser i perioder omkring det. Følelserne, der er forbundet med hændelsen, er mindre angstfyldte og voldsomme, skønt de stadig er stærke af og til. Den kriseramte kan nu gå ind i følelserne og ud af dem igen. Følelserne behersker ikke længere personen og kan bearbejdes. Vedkommende kan koncentrere sig om hverdagen og igen begynde at interessere sig for fremtiden. Nyorienteringsfasen Dette er perioden efter, krisen er overstået. Det skete er blevet en del af grundlaget for at fortsætte livet. Man har tilegnet sig en erfaring, der kan bruges positivt til at komme videre. Generel krisehjælp og omsorg I alle krisens faser er det vigtigt, at hjælperens holdning er præget af accept, selv om han eller hun står overfor reaktioner på krisen, der kan virke ulogiske eller bare meget vanskelige at forstå. Det gælder om at acceptere (og ikke fordømme eller fortolke) handlinger og følelser også, hvis de strider imod, hvad hjælperen mener, man bør føle, gøre eller vise. Hjælperen skal være venlig, men bestemt og effektiv. Den kriseramte har behov for, at nogen hjælper med at tage styringen. Dette bør ske hurtigst muligt efter, krisen er opstået. Hjælperen skal være aktivt opsøgende. Det kan ikke forventes, at den kriseramte har overskud til at henvende sig til andre. Hjælperen skal tage det første skridt, uden at være omklamrende. Hjælperen skal først og fremmest være nærværende og give den kriseramte accept, omsorg og tryghed. Beroligelse er vigtigt, og det kan forholdsvist let opnås ved, at hjælperen selv optræder roligt med langsomme bevægelser, rolig stemmeføring osv. 14

15 Hjælperen skal til at begynde med løse de praktiske problemer, der kan opstå, fx skaffe ro for andres interesse og spørgsmål, hente mad og drikkevarer, hjælpe med afhentning af børn osv. Det er vigtigt at huske på, at krisehjælp ikke er terapi. Hjælperen skal ikke gå aktivt ind og spørge til eller tolke den ramtes følelser og oplevelser. Den slags hjælp er en opgave for professionelle psykologer. Krisehjælp handler om at være til stede i situationen, så den ramte mærker, at han eller hun ikke er overladt til sig selv. Tjekliste til krisehjælp Det følgende er et forslag til, hvad man kan gøre på virksomheden, lige efter en ulykkessituation er overstået og i de følgende dage. Ved at have faste retningslinier kan man imødegå forvirring eller utryghed, der kan forværre situationen. Lige efter ulykken er sket Lederen: Mød op, hvis det er nødvendigt. Det ér nødvendigt ved en voldsom ulykke eller alvorlig akut sygdom Spørg kun om det helt nødvendige Undlad at kritisere den måde, de tilstedeværende har handlet på Rekvirer evt. psykologhjælp Vær opmærksom på overdreven selvbebrejdelse eller skyldfølelse blandt medarbejderne Understreg, at det skete ikke er nogens skyld Giv fri i nødvendigt omfang Sørg for, at stærkt chokerede medarbejdere ledsages hjem, og sørg for, at de ikke efterlades alene Underret samtlige medarbejdere om, hvad der er sket og gjort Underret pårørende og ledsag dem evt. til hospitalet, hvis den skadesramte er indlagt 15

16 Kolleger: Sørg for ikke at være alene Tal med hinanden om, hvad der er sket Undlad at kritisere den måde, nogen har handlet på Forsøg ikke at aflede opmærksomheden fra det, der er sket Hvis du ikke kan finde på noget at sige til chokerede kolleger, så nøjes med at være der. Nærværet er i sig selv en hjælp Hjælp chokerede kolleger med praktiske ting som afhentning af børn, indkøb mv. Aftal et senere tidspunkt, hvor du kontakter kolleger, der virker mærkede af situationen Dagene efter ulykken Lederen: Informer de ansatte om, hvordan det går med den ulykkes- eller sygdomsramte Tag initiativ til, at sikkerhedsorganisationen behandler hændelsen for at forebygge lignende ulykker Informer evt. kolleger, der er på ferie eller har fri. Det kan være relevant ved alvorlige ulykker/dødsfald Tag hensyn til ansatte, der har et særligt forhold til den ulykkesramte Vær opmærksom på unge medarbejdere, fx lærlinge og praktikanter, der er særligt sårbare Vis din deltagelse og spørg diskret til, hvordan det går Stil ikke spørgsmål om pågående psykologisk behandling. Det er en privat sag Overvej evt. midlertidig skånetjeneste Kolleger: Vis omsorg evt. ved besøg. Tal åbent om det, der er sket Vær imødekommende, men ikke omklamrende Giv evt. nysgerrige en realistisk beretning uden dramatik 16

17 Tjekliste til beredskabsplanen De følgende punkter kan bruges som tjekliste når virksomheden overvejer, hvordan beredskabsplanen skal se ud. Alarmering Hvordan alarmeres der? Hvordan underrettes de øvrige ansatte på virksomheden? Er der en intern telefonliste på dem, der skal have besked? Hvem underretter pårørende? Er der en adresseliste over pårørende? Hvordan orienteres politi og presse? Evakueringsplan Hvem er på arbejdspladsen lige nu? Hvor er de placeret? Hvor mødes man? Hvor og hvordan organiseres førstehjælp og krisehjælp? Undervisning af personale I hvilket omfang skal de ansatte have kendskab til beredskabsplanen, førstehjælp og krisehjælp? Hvem står i givet fald for undervisningen? Er der behov for øvelser? Det kan være en god idé! 17

18 Plan over bygningen/skiltning ved brand Hvor er flugtvejene? Hvor er slukningsudstyret? Hvor findes elinstallationer? Hvor er førstehjælpskassen? Hvem har ansvaret for kontrol og vedligeholdelse af sluknings- og sikkerhedsudstyr, herunder korrekt skiltning? Krisehjælp Hvordan reagerer en kollega i krise? Hvordan skal man håndtere en kollega, der er kriseramt? Bilag Bilag til hæftet kan downloades fra Bilag: Psykisk krise og krisereaktionens faser 18

19 De gode metoder NUL ARBEJDSULYKKER udgiver 30 metoder til brug i det forebyggende arbejde. Metoderne er anvendt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er lavet af konsulenter, der har brugt metoderne i praksis. Hæfterne bestilles på kampagnens hjemmeside 1. Sikkerhedsledelse og -politik 1.1 Sikkerhedsledelse og sikkerhedspolitik 1.2 Sikkerhedsledelse elementer og arbejdsformer 1.3 Forandringsledelse og orkestrering 1.4 Målstyring og måldialog 2. Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang 2.1 Intern sikkerhedsdokumentation 2.2 Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation 2.3 ISOBAR intern sikkerhedsgennemgang 2.4 Mønsterarbejdspladsen metode til intern sikkerhedsdokumentation 3. Økonomisk vurdering af sikkerhed 3.1&2 Økonomisk vurdering af arbejdsulykker 4. Sikkerhedskultur 4.1 Ændring af sikkerhedskulturer 4.2 Analyse af sikkerhedskulturer 5. Læring af ulykker 5.1 Tabsårsagsmodellen 5.2 Tripod metode til læring af ulykker 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker 6. Medarbejderinvolvering 6.1 Sikkerheds Element Metoden 6.2 ERFO inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker 6.3 RIV inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker 6.4 Systematisk orden og ryddelighed, 5 S 7. Sikkerhedstræning 7.1 Sikkerhedstræning for ledere 7.2. Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden 7.3 Sikkerhedstræning med fokus på organisatorisk adfærd 8. Identificering af risici 8.1 Arbejdssikkerhedsanalyse 8.2 Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler 8.3 Vejledning i risikoanalyse 8.4 Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici 9. Krav til leverandører 9.1&2 Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 10. Beredskab 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp

20 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp Virksomhedens beredskabsplan er et værktøj både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når ulykken sker. I beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvem der gør hvad og hvornår, så ulykken kan begrænses og håndteres på en forsvarlig måde. Hæftet er en vejledning, som virksomhedens sikkerhedsorganisation kan bruge enten til at gennemgå og forbedre det eksisterende beredskab eller som udgangspunkt for arbejdet med en ny beredskabsplan. NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd koordineret af AT, DI og CO-I.

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur 4 4.1 Ændring af sikkerhedskulturer NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE SAMTALEVEJLEDNING FOR PERSONALE AT TAGE HÅND OM KOLLEGER, DER HAR VÆRET UDSAT FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE OPLEVELSER. BEREDSKABSPLAN - trin for trin DEBRIEFING GUIDE

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang

Forebyggelse af arbejdsulykker Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang Forebyggelse af arbejdsulykker Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang.4 Mønsterarbejdspladsen metode til intern sikkerhedsdokumentation NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

AUTO APV. trin for trin

AUTO APV. trin for trin AUTO APV trin for trin T j eklis te Administ ration og salg Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Beredskabsplan, instruks og forebyggelse

Beredskabsplan, instruks og forebyggelse Beredskabsplan, instruks og forebyggelse Vold Målsætning Hyblerne skal sikre tryghed og trivsel i personalegruppen. Hyblerne skal forebygge og mindske vold og trusler på arbejdspladsen. Hyblerne skal sikre

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere