Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab"

Transkript

1 Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER

2 NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd koordineret af AT, DI og CO-I. Metodebeskrivelsen er udarbejdet af: BST Midtjylland Lollandsvej Herning Tlf.: Fax: Hjemmeside: Forfattere: Michael R. Danielsen, psykolog Elna Christensen, sygeplejerske Bjørn Petersen, miljøtekniker

3 Indholdsfortegnelse Planlægning af beredskab Brug af hæftet Vigtigt ved alle former for ulykker Alarmering Vigtigt ved fare for brand, eksplosion og udslip Evakuering Brand- og alarmeringsinstrukser Forebyggelse af uheld i det daglige Instruks til eksterne håndværkere Beredskab for krisehjælp Virksomhedens rolle Krisens faser Generel krisehjælp og omsorg Tjekliste til krisehjælp Tjekliste til beredskabsplanen Bilag: Bilag til hæftet kan downloades fra Bilag: Psykisk krise og krisereaktionens faser

4 Planlægning af beredskab Virksomhedens beredskabsplan er et nyttigt værktøj, både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke sker. Med beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkessituation og fastlægge retningslinier for alarmering og evakuering. Beredskabsplanlægningen skal bidrage til at reducere skadevirkninger på mennesker, miljø og virksomheden selv i en krisesituation. Planen skal: Forudse mulige ulykker og nødsituationer Modvirke ulykker og nødsituationer Anvise korrekt handling under ulykker og i nødsituationer Forebygge og mindske skaderne under og efter en ulykke Evaluere/analysere indsatsen efter en ulykke Beredskabsplanen skal gælde for hele virksomheden. Det er vigtigt, at alle får kendskab til den, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at udforme den. Brug af hæftet Hæftet er en vejledning, som virksomhedens sikkerhedsorganisation kan bruge til at gennemgå og forbedre det eksisterende beredskab, eller som udgangspunkt for arbejdet med en ny beredskabsplan. Vejledningen falder i flg. afsnit: Vigtigt ved alle former for ulykker Vigtigt ved fare for brand, eksplosion eller udslip Forebyggelse af uheld i det daglige Instruks til eksterne håndværkere Beredskab for krisehjælp Tjekliste til beredskabsplanen 4

5 Vigtigt ved alle former for ulykker Nedenstående punkter er vigtige ved alle former for ulykker, både større og mindre. Alarmering Bevar roen og undgå panik Skab overblik over situationen Der udpeges en person, der dirigerer ekstern hjælp (Falck) til ulykkesstedet Yd førstehjælp, hvis der er tilskadekomne Arbejdslederen kontakter virksomhedens driftsledelse Større ulykker: Den første medarbejder, som opdager ulykken, ringer 112 og kontakter derefter sin arbejdsleder og sine kolleger. Husk altid at sige: Hvad der er sket Hvor det er sket Hvor mange der er kommet til skade Hvorfra der ringes Pårørende til skadesramte kontaktes af den pågældendes overordnede. I tilfælde af dødsfald bør de pårørende kontaktes af virksomhedens administrerende direktør eller øverste leder evt. sammen med politiet. Er ulykken så omfattende, at der er mediedækning, skal man tage stilling til, hvordan omverdenen informeres. Det mindsker forvirring og utryghed hos de ansattes pårørende, hvis der ikke gives modstridende oplysninger. 5

6 Mindre ulykker: Ved mindre personskade kontaktes egen læge (se telefonnummer på sygesikringsbeviset), eller der ringes til lægevagten. Virksomheden bør have en procedure for tilfælde, der kræver hurtig transport til sygehus eller egen læge. Efter ulykken: Det er vigtigt, at alle medarbejdere modtager fuld og saglig information om det, der er foregået. Der skal altid foretages en grundig og tilbundsgående analyse af ulykken. På baggrund af analysen skal man overveje forebyggende foranstaltninger i form af tekniske, uddannelsesmæssige eller organisatoriske tiltag. [Emnet er uddybet i metodebeskrivelserne for område 5: Læring af ulykker]. 6

7 Vigtigt ved fare for brand, eksplosion og udslip Evakuering I en evakueringssituation skal det sikres, at alle medarbejdere samt eksterne håndværkere og gæster er kommet sikkert ud af virksomheden. Det er en fordel, hvis man rutinemæssigt har registreret alle, der befinder sig på virksomheden, fx ved hjælp af et elektronisk kortsystem. Under evakuering skal alle i fabrikken søge til nærmeste udgangsdør og gå hen til et på forhånd aftalt mødested. Ved ankomsten til mødestedet sikres, at alle personer, der opholdt sig på virksomheden, er kommet sikkert ud. Den enkelte medarbejder melder sig hos sin foresatte, som checker, at alle er ude. Alle checker, at de personer, som hver enkelt ved opholdt sig på virksomheden, er ankommet til mødestedet. En særligt udpeget person checker, at alle eksterne personer er ankommet til mødestedet. Når det er konstateret, at alle er ankommet til mødestedet, ydes første- og krisehjælp til dem, der har behov for det. Brand- og alarmeringsinstrukser I tilfælde af alvorlig personskade: Bevar roen og undgå panik Skab overblik over situationen, og stands ulykken Den, der tilkalder hjælp, går efterfølgende tilbage til ulykkesstedet Yd førstehjælp, indtil ekstern hjælp er ankommet til ulykkesstedet og har overtaget tilskadekomne En udpeget person dirigerer ekstern hjælp (Falck) til ulykkesstedet Kontakt arbejdslederen Arbejdslederen underretter driftsledelsen samt tilskadekomnes pårørende 7

8 I tilfælde af brand: Der iværksættes brandbekæmpelse med virksomhedens eget brandslukningsmateriel, med mindre der er risiko for, at branden vil brede sig, eller der er risiko for personskade Ved risiko for, at branden vil brede sig eller for personskade ringes 112 Sårede og andre personer, som er i fare, reddes ud af bygningerne, og der ydes førstehjælp Hvis det er muligt, lukkes døre, vinduer og porte Brandfarligt oplag (trykflasker og kemikalier) flyttes, hvis der ikke er risiko for at komme til skade ved at gøre det Udpegede person(er) slukker for ventilationen Virksomheden evakueres, og alle mødes på aftalte mødesteder Udpegede person(er) udleverer skitse over virksomheden til brandvæsenet Biler, materiel og oplag på virksomhedens udendørsarealer, der kan være til gene for brandvæsenet, flyttes I tilfælde af udslip: Udslippet begrænses, hvis det er muligt uden risiko for personskade Arbejdslederen kontaktes Hvis der er risiko for udslip til det ydre miljø, ringer arbejdslederen til myndighederne (kommune/amt) 8

9 Forebyggelse af uheld i det daglige For at en beredskabsplan kan fungere, er der en række ting, man er nødt til at tage højde for i det daglige, fx skal flugtveje holdes fri. I forbindelse med udarbejdelsen af en beredskabsplan bør man gennemføre en risikovurdering på virksomheden [Emnet er uddybet i metodebeskrivelserne for område 8: Identificering af risici]. Træning og information Alle medarbejdere skal være orienterede om, hvordan en brand skal slukkes, hvor brandslukningsudstyret findes på virksomheden, og hvordan det fungerer. De skal også være bekendt med beliggenhed og sikring af flugtveje samt med evakueringsplanen. Den fornødne orientering og træning sikres bl.a. ved, at der gennemføres brand- og brandslukningsøvelser for personalet. Virksomhedens brandslukningsudstyr afmærkes på en tegning. Tegningen skal desuden indeholde tydelig afmærkning af flugtveje, hovedtavler, nødudgange og hvor trykflasker/ farligt materiale opbevares. Se figur 1. Figur 1. Eksempel på tegning, der afmærker slukningsudstyr, flugtveje, hovedtavler, nødudgange og opbevaring af trykflasker/farligt materiale. Kontor Produktion Førstehjælpsudstyr Brandslange El-tavle Dør/Port Nødudgang Trykflasker 9

10 Alle nyansatte skal have fremvist, hvor brandbekæmpelsesudstyr, førstehjælpskasser, telefonliste, øjenskylleflasker og nødudgange befinder sig. De numre, der skal ringes til i en ulykkessituation, bør vises tydeligt ved samtlige telefoner på virksomheden inklusive de cifre, der evt. skal trykkes for at opnå forbindelse ud af huset. Flugtveje Ingen flugtveje må være aflåste, blokerede af varer eller affald, eller på anden måde være utilgængelige. Slukningsudstyr Brandslukningsudstyret skal have faste pladser på virksomheden. Se leverandørbrugsanvisningen for krav til udstyrets vedligehold. Kontakt evt. den lokale brandmyndighed for rådgivning. El-installationer Hovedtavlerummene skal holdes ryddelige, og der skal friholdes et areal på en meter foran tavlerne. Daglig/konstant kontrol og vedligehold Den sidste, der forlader en afdeling, kontrollerer følgende: Kaffemaskiner, radioer og andet elektrisk småmateriale er slukket Vinduer og udgangsdøre er lukkede og aflåste Lyset er slukket Alle maskiner og anlæg er slukkede, hvis det er muligt Alle lokaler er ryddelige Førstehjælp Det er en god idé, at sikkerhedsgrupperne gennemgår et førstehjælpskursus. Det er en fordel, at der er mindst en medarbejder i hver afdeling eller på hvert skift, der har et gyldigt førstehjælpsbevis. 10

11 Instruks til eksterne håndværkere Ledelsen eller en udpeget kontaktperson informerer eksterne håndværkere om beredskabsplanen i det omfang, der er behov for det. Alle eksterne håndværkere med fast tilknytning til virksomheden bør underskrive en erklæring, der viser, at de er klar over, hvilke regler og foranstaltninger, der gælder på virksomheden. Erklæringen skal underskrives af den virksomhed, de eksterne håndværkere kommer fra, og returneres til virksomheden, hvor arbejdet skal foregå. Figur 2 giver et eksempel på en erklæring med de vigtigste punkter. Figur 2. Eksempel på en instruktion og erklæring, som underskrives af eksterne håndværkere. Instruktion for eksterne håndværkere Hvis arbejdet kræver ændringer i tekniske installationer eller bygningsdele, skal kontaktpersonen informeres. Hvis det er nødvendigt, skal kontaktpersonen sørge for, at ændringerne bliver indskrevet i beredskabsplanen og at medarbejderne bliver informeret i nødvendigt omfang. Hvis der anvendes vinkelsliber, skærebrænder eller andre røg- og varmeafgivende værktøjer, skal regelsæt for varmt arbejde overholdes. Ved arbejdet skal gældende sikkerhedsregler overholdes. Håndværkere kan benytte kantinen samt baderum. Evt. affald tages med, hvis ikke andet er aftalt. Ved afslutning af arbejdet skal evt. tegninger afleveres til kontaktpersonen, som opdaterer skitsen over bygningen. Undertegnede virksomhed erklærer sig hermed informeret i ovenstående regler og er indforstået med at følge indholdet i instruktionen: Dato: Underskrift: 11

12 Beredskab for krisehjælp Formålet med at have en beredskabsplan for psykisk krisehjælp er, at tilbud om hjælp og støtte fra virksomheden i en svær situation bliver formaliseret, og at hjælpen kan sættes ind med det samme uden unødige forsinkelser. Beredskabsplanen sikrer, at alle ved, hvad de skal, kan og må gøre. Den psykiske krise bliver håndteret på en ligetil og effektiv måde, og ingen er i tvivl om, hvad der er deres ansvar. At overvære en kollega blive ramt af en ulykke eller et akut sygdomstilfælde (fx en blodprop i hjertet) er en voldsom situation, som mennesker reagerer forskelligt på. Nogle vil ikke have problemer med at fortsætte arbejdet, mens andre har behov for tid til at drøfte og bearbejde hændelsen. I situationen er det meget vigtigt, at man ikke begynder at give nogen skylden for det skete, men i stedet koncentrerer sig om, at ulykken ikke gentages. Man skal være opmærksom på, at behovet for at drøfte og analysere ulykken kan vare flere dage efter, den er sket. Virksomhedens rolle Virksomheden skal have retningslinier for, hvem der gør hvad, i den situation, hvor nogle medarbejdere er chokerede og bange efter en ulykke. Hjælpen består i gennem tilstedeværelse og samtale at skabe tryghed og håb. Det er vores relationer til andre mennesker, der bringer os gennem den svære situation og ikke bestemte teknikker eller håndgreb. Efter en voldsom ulykke eller akut sygdom er virksomhedens opgave at: Vise interesse og engagement ved, at topledelsen er til stede Sikre at alle, der er til stede, får den nødvendige hjælp Støtte og give rum til kollegers håndtering af situationen Sørge for, at der ydes krisehjælp i nødvendigt omfang Det kan være en stor hjælp at uddanne nogle medarbejdere til nøglepersoner på området. 12

13 Hvis virksomheden abonnerer på psykologhjælp, skal det ligge fast, hvem der har ansvar for, at hjælpen tilkaldes. Hvis virksomheden ikke har et abonnement, skal det ligge fast, hvem der i situationen vurderer, om der skal tilkaldes psykolog. Det er en vigtig del af beredskabet, at virksomheden har procedurer for, hvordan man håndterer et dødsfald eller et alvorligt akut sygdomstilfælde blandt de ansatte. Krisens faser Det er nødvendigt at vide lidt om, hvad en psykisk krise er, og hvordan den rammmer. I det følgende gives nogle korte, overordnede facts om kriser, psykologisk set. Oplysningerne er uddybet i bilaget til hæftet. En normal krisereaktion kan deles ind i 4 faser: Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen Nyorienteringsfasen Chokfasen Chokfasen kan vare fra ganske få minutter og helt op til en uge. Den kriseramte kan umiddelbart virke rolig, selv om der er kaos indeni. Der kan også være tale om synlige sammenbrud, hvor den kriseramte går i panik eller bliver handlingslammet, uklar og forvirret. Reaktionsfasen Reaktionsfasen kan vare fra få timer op til en måned. Den kriseramte er præget af angst og optaget af at finde forklaringer på det, der skete. Ofte kredser forklaringerne om at placere skylden for det, der er sket. Det uforklarlige eller tilfældige er angstprovokerende. Ved at placere skylden søger den kriseramte at finde en grund til det skete. Placeringen af skyld dæmper angsten og bevirker, at den kriseramtes verden igen bliver forståelig og meningsfuld. 13

14 Bearbejdningsfasen Der er stor forskel på, hvor lang tid denne fase varer. Den kan tage op til et år. Det skete opleves gradvist som mere forståeligt, og den kriseramte bliver bevidst om, at det ikke kan ændres, men er en del af vedkommendes livserfaring. Det, der er sket, fylder stadig meget i hverdagen, og tankerne kredser i perioder omkring det. Følelserne, der er forbundet med hændelsen, er mindre angstfyldte og voldsomme, skønt de stadig er stærke af og til. Den kriseramte kan nu gå ind i følelserne og ud af dem igen. Følelserne behersker ikke længere personen og kan bearbejdes. Vedkommende kan koncentrere sig om hverdagen og igen begynde at interessere sig for fremtiden. Nyorienteringsfasen Dette er perioden efter, krisen er overstået. Det skete er blevet en del af grundlaget for at fortsætte livet. Man har tilegnet sig en erfaring, der kan bruges positivt til at komme videre. Generel krisehjælp og omsorg I alle krisens faser er det vigtigt, at hjælperens holdning er præget af accept, selv om han eller hun står overfor reaktioner på krisen, der kan virke ulogiske eller bare meget vanskelige at forstå. Det gælder om at acceptere (og ikke fordømme eller fortolke) handlinger og følelser også, hvis de strider imod, hvad hjælperen mener, man bør føle, gøre eller vise. Hjælperen skal være venlig, men bestemt og effektiv. Den kriseramte har behov for, at nogen hjælper med at tage styringen. Dette bør ske hurtigst muligt efter, krisen er opstået. Hjælperen skal være aktivt opsøgende. Det kan ikke forventes, at den kriseramte har overskud til at henvende sig til andre. Hjælperen skal tage det første skridt, uden at være omklamrende. Hjælperen skal først og fremmest være nærværende og give den kriseramte accept, omsorg og tryghed. Beroligelse er vigtigt, og det kan forholdsvist let opnås ved, at hjælperen selv optræder roligt med langsomme bevægelser, rolig stemmeføring osv. 14

15 Hjælperen skal til at begynde med løse de praktiske problemer, der kan opstå, fx skaffe ro for andres interesse og spørgsmål, hente mad og drikkevarer, hjælpe med afhentning af børn osv. Det er vigtigt at huske på, at krisehjælp ikke er terapi. Hjælperen skal ikke gå aktivt ind og spørge til eller tolke den ramtes følelser og oplevelser. Den slags hjælp er en opgave for professionelle psykologer. Krisehjælp handler om at være til stede i situationen, så den ramte mærker, at han eller hun ikke er overladt til sig selv. Tjekliste til krisehjælp Det følgende er et forslag til, hvad man kan gøre på virksomheden, lige efter en ulykkessituation er overstået og i de følgende dage. Ved at have faste retningslinier kan man imødegå forvirring eller utryghed, der kan forværre situationen. Lige efter ulykken er sket Lederen: Mød op, hvis det er nødvendigt. Det ér nødvendigt ved en voldsom ulykke eller alvorlig akut sygdom Spørg kun om det helt nødvendige Undlad at kritisere den måde, de tilstedeværende har handlet på Rekvirer evt. psykologhjælp Vær opmærksom på overdreven selvbebrejdelse eller skyldfølelse blandt medarbejderne Understreg, at det skete ikke er nogens skyld Giv fri i nødvendigt omfang Sørg for, at stærkt chokerede medarbejdere ledsages hjem, og sørg for, at de ikke efterlades alene Underret samtlige medarbejdere om, hvad der er sket og gjort Underret pårørende og ledsag dem evt. til hospitalet, hvis den skadesramte er indlagt 15

16 Kolleger: Sørg for ikke at være alene Tal med hinanden om, hvad der er sket Undlad at kritisere den måde, nogen har handlet på Forsøg ikke at aflede opmærksomheden fra det, der er sket Hvis du ikke kan finde på noget at sige til chokerede kolleger, så nøjes med at være der. Nærværet er i sig selv en hjælp Hjælp chokerede kolleger med praktiske ting som afhentning af børn, indkøb mv. Aftal et senere tidspunkt, hvor du kontakter kolleger, der virker mærkede af situationen Dagene efter ulykken Lederen: Informer de ansatte om, hvordan det går med den ulykkes- eller sygdomsramte Tag initiativ til, at sikkerhedsorganisationen behandler hændelsen for at forebygge lignende ulykker Informer evt. kolleger, der er på ferie eller har fri. Det kan være relevant ved alvorlige ulykker/dødsfald Tag hensyn til ansatte, der har et særligt forhold til den ulykkesramte Vær opmærksom på unge medarbejdere, fx lærlinge og praktikanter, der er særligt sårbare Vis din deltagelse og spørg diskret til, hvordan det går Stil ikke spørgsmål om pågående psykologisk behandling. Det er en privat sag Overvej evt. midlertidig skånetjeneste Kolleger: Vis omsorg evt. ved besøg. Tal åbent om det, der er sket Vær imødekommende, men ikke omklamrende Giv evt. nysgerrige en realistisk beretning uden dramatik 16

17 Tjekliste til beredskabsplanen De følgende punkter kan bruges som tjekliste når virksomheden overvejer, hvordan beredskabsplanen skal se ud. Alarmering Hvordan alarmeres der? Hvordan underrettes de øvrige ansatte på virksomheden? Er der en intern telefonliste på dem, der skal have besked? Hvem underretter pårørende? Er der en adresseliste over pårørende? Hvordan orienteres politi og presse? Evakueringsplan Hvem er på arbejdspladsen lige nu? Hvor er de placeret? Hvor mødes man? Hvor og hvordan organiseres førstehjælp og krisehjælp? Undervisning af personale I hvilket omfang skal de ansatte have kendskab til beredskabsplanen, førstehjælp og krisehjælp? Hvem står i givet fald for undervisningen? Er der behov for øvelser? Det kan være en god idé! 17

18 Plan over bygningen/skiltning ved brand Hvor er flugtvejene? Hvor er slukningsudstyret? Hvor findes elinstallationer? Hvor er førstehjælpskassen? Hvem har ansvaret for kontrol og vedligeholdelse af sluknings- og sikkerhedsudstyr, herunder korrekt skiltning? Krisehjælp Hvordan reagerer en kollega i krise? Hvordan skal man håndtere en kollega, der er kriseramt? Bilag Bilag til hæftet kan downloades fra Bilag: Psykisk krise og krisereaktionens faser 18

19 De gode metoder NUL ARBEJDSULYKKER udgiver 30 metoder til brug i det forebyggende arbejde. Metoderne er anvendt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er lavet af konsulenter, der har brugt metoderne i praksis. Hæfterne bestilles på kampagnens hjemmeside 1. Sikkerhedsledelse og -politik 1.1 Sikkerhedsledelse og sikkerhedspolitik 1.2 Sikkerhedsledelse elementer og arbejdsformer 1.3 Forandringsledelse og orkestrering 1.4 Målstyring og måldialog 2. Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang 2.1 Intern sikkerhedsdokumentation 2.2 Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation 2.3 ISOBAR intern sikkerhedsgennemgang 2.4 Mønsterarbejdspladsen metode til intern sikkerhedsdokumentation 3. Økonomisk vurdering af sikkerhed 3.1&2 Økonomisk vurdering af arbejdsulykker 4. Sikkerhedskultur 4.1 Ændring af sikkerhedskulturer 4.2 Analyse af sikkerhedskulturer 5. Læring af ulykker 5.1 Tabsårsagsmodellen 5.2 Tripod metode til læring af ulykker 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker 6. Medarbejderinvolvering 6.1 Sikkerheds Element Metoden 6.2 ERFO inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker 6.3 RIV inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker 6.4 Systematisk orden og ryddelighed, 5 S 7. Sikkerhedstræning 7.1 Sikkerhedstræning for ledere 7.2. Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden 7.3 Sikkerhedstræning med fokus på organisatorisk adfærd 8. Identificering af risici 8.1 Arbejdssikkerhedsanalyse 8.2 Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler 8.3 Vejledning i risikoanalyse 8.4 Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici 9. Krav til leverandører 9.1&2 Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 10. Beredskab 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp

20 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp Virksomhedens beredskabsplan er et værktøj både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når ulykken sker. I beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvem der gør hvad og hvornår, så ulykken kan begrænses og håndteres på en forsvarlig måde. Hæftet er en vejledning, som virksomhedens sikkerhedsorganisation kan bruge enten til at gennemgå og forbedre det eksisterende beredskab eller som udgangspunkt for arbejdet med en ny beredskabsplan. NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd koordineret af AT, DI og CO-I.

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

AUTO APV. trin for trin

AUTO APV. trin for trin AUTO APV trin for trin T j eklis te Administ ration og salg Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer er helt afgørende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere