+DQGOLQJVSODQIRU,7RJNXOWXUHPQHJUXSSHQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+DQGOLQJVSODQIRU,7RJNXOWXUHPQHJUXSSHQ"

Transkript

1 +DQGOLQJVSODQIRU,7RJNXOWXUHPQHJUXSSHQ,QGOHGQLQJ 6WDWXV +DQGOLQJVPXOLJKHGHU 2P12.610& %XGJHW $G,QGOHGQLQJ Handlingsplanen vil bidrage til, at kulturen kan udfolde sig på egne betingelser og at medarbejdernes fantasi, skabertrang og forståelse af IT udvikles. Den skal også tiltrække et publikum, der ikke i dag tiltrækkes af de kulturelle institutioner. Med det beskrevne Handlingsplan mener vi at kunne være med til at leve op til nogle af de kulturpolitiske mål, der er defineret i den regionale kulturaftale. $G6WDWXV Det er IT og Kulturgruppens hovedkonklusion, at der er et misforhold mellem det enorme forbrug af - og fascination af Internettet og den indsats, som kulturen og kulturinstitutionerne gør for optimalt at bruge IT til kommunikation, formidling og tiltrækning af publikum. IT er et ledelsesredskab og indholdet i IT skal ikke kun være en opgave for IT-afdelingen og nørderne det handler om information, dialog, kommunikation og formidling af kulturen, som den var (historisk) og som den er hvad er det for en kultur, som opstår og vokser ud af Internettet, hvilket forhold får man til det nære, til oplevelserne, til kulturarven og de kulturelle tilbud og aktiviteter. IT er og bliver stadig mere integreret del af hverdagen, af livet på arbejde og derhjemme men også på de kulturelle institutioner. Billeder, levende billeder, lyde, musik, spil og informationer vælter ud af skærmen og påvirker alt og alle. IT kan på den måde samle os om forskellige interesser på tværs af geografi og mobilitet men kan samtidig gøre os ensomme og egoistiske i vores verdensopfattelse man behøver ikke at forholde sig til andre mennesker for at leve - og for at blive underholdt. Interaktionen med andre sker gennem nettet uden fysisk kontakt og dybere kendskab til dem der lige nu også er på nettet et eller andet sted i verden. Man kan deltage anonymt og uden fordomme. Det mest interessante er jo, når brugerne er med til at kreere noget så føler man sig som deltager og ikke kun tilskuer. Og hvis man så i kraft af IT kunne få individuelle kulturoplevelser og svar på nogle af de spørgsmål, man har i forbindelse med kultur, kunst - kunstnere og events, så er man nået langt med hensyn til kultur og IT. Tænk på at selvom man har eget tempo når man går igennem et museum, et bibliotek, en udstilling eller bare en tur igennem en storby eller på oplevelse i naturen så er man der næsten altid sammen med andre. Kulturen er jo det kit, der binder os sammen som familie, som del af et fællesskab som landsdel, som nation. IT kan være med til at gøre de individuelle oplevelser til noget fælles, men det kræver at man kan målrette løsningerne og indsatsen. Derfor bliver de kulturelle institutioner nødt til at forholde sig til både teknologien - mulighederne og truslerne - og integrere IT i hverdagen. Men der er intet klart billede af, hvordan man griber sagen an - mange har gode ideer, men få penge og andre forsøger også af konkurrencemæssige årsager - at tage udfordringen op på den enkelte institution uden helt at vide hvor det hele havner. $G+DQGOLQJVPXOLJKHGHU Langt de fleste har et forhold til medierne og Internettet som brugere - og ikke så meget et forhold til kulturen. Men de er i mange situationer bragt i en rolle som iagttagere og passive forbrugere frem for at de selv er engagerede aktive medspillere vi vil gerne hjælpe kulturinstitutionerne til at forholde sig til fremtiden og til selv at producere medie-indhold, kommunikation og skabe interaktivitet. IT og Kulturgruppen vil på baggrund af ovenstående foreslå gennemførelse af følgende firepunkts handlingsplan, der er tværgående og som peger fremad mod at øge brugen af IT i relationen kulturinstitutionerne imellem og i forholdet mellem kulturinstitutionerne og deres potentielle brugere.

2 (WDEOHULQJDIHQW QNHWDQNRJY UNW MVNDVVHNDWDORJ *HQQHPI UHOVHDIHQU NNHHPQHRULHQWHUHGHZRUNVKRSV 5HDOLVHULQJDI12.6 6WRUNRQIHUHQFH $G(WDEOHULQJDIHQW QNHWDQNRJY UNW MVNDVVHNDWDORJ Med hjæ lp blandt andet fra de deltagende kommuner, emnegrupperne og Nordjylland Amt findes og udpeges en ræ kke personligheder til at indgå i en tæ nketank på området IT og kultur. Medlemmerne af tæ nketanken skal repræ sentere de unge, de etablerede, de progressive, de innovative og måske de provokerende både fra kulturliv, erhvervsliv og subkulturer. På baggrund af resultaterne af processen og ikke mindst den afsluttende konference skal der udarbejdes en form for idebank/væ rktøjskasse, som de nordjyske kulturinstitutioner kan hente ideer fra og selv udvikle videre på. Der skal findes medlemmer til tæ nketanken. Tæ nketanken indbydes til en mindre lukket konference/workshop hvor modsæ tninger mødes og ideer fødes til $G*HQQHPI UHOVHDIHQU NNHHPQHRULHQWHUHGHZRUNVKRSV For at fremme og videreudvikle de professionelle kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i regionen og formidle tæ ttere samarbejde mellem kulturinstitutioner på IT-området vil vi foreslå at der med hjæ lp fra tæ nketanken gennemføres en ræ kke workshops for interesserede kulturkræ fter. Det kan styrke formidlingen og tilgæ ngeligheden af kulturtilbud via IT. 1. Workshoppene skal i første omgang væ re forankret i de kommuner, der har tilmeldt sig dette emne under den regionale kulturaftale, således at man afprøver metoder over for en ræ kke ansatte og deres institution i lokalsamfundet. Igennem et år skal workshoppen gentages et passende antal gange. 2. Workshoppene kan udvides til at omfatte den nordjyske region, således at en lang ræ kke institutioner får en opkvalificering af de ansattes IT-kompetencer og på en mere kvalificeret måde kan udnytte mediernes muligheder til kommunikation og dialog samt kulturforståelse I workshoppen kan der eksempelvis arbejdes med faserne i en IT-produktion, mulighederne skal via praktiske forsøg afprøves både med hensyn til teknik, indhold, formidling. Deltagerne får via workshoppen adgang til teknikken og kompetencen i Nordjyllands Mediecenter - men udgangspunktet er det miljø, som de normalt fæ rdes i. Resultaterne fra workshoppen eksponeres til de rette målgrupper på konferencen som beskrives i punkt 3.4.og den opnåede viden kan efterfølgende implementeres i institutionernes fremtidige formidlingsarbejde. Workshoppene læ rer deltagerne at Œ arbejde med IT og medier Œ få dem til at forstå virkemidler og manipulationsmåder Œ anvende medierne med skepsis og kritik Œ bruge medierne til at blive mere oplyste Œ blive klogere og kunne kommunikere og sidst men ikke mindst Œ at arbejde med den kulturarv, der kan væ re truet af internationalisering og påvirkning fra andre kulturer - altså finde brugbare væ rdier og et ståsted i påvirkningernes kaos. Blandt emnerne i workshoppene kunne væ re Projekt: Det digitale eventyr en oplevelser i ord billeder og lyd på nettet

3 Projekt: Ophavsrettens fristed et eksperiment i hvis rum alt er tilladt Projekt: The computer Clubhouse et mødested med kvalitet på nettet. $G5HDOLVHULQJDI12.6 En realiseret NOKS er et reelt bud på ny anvendelse af IT i kulturformidlingen. Den vil skabe nye samarbejds- og formidlingsrelationer, der kun kan styrke kulturproduktionen, og publikum brugerne vil i et hidtil uset tal faktisk bruge institutionerne og deres samlinger. Derved udnyttes for alvor det demokratiske element, der ligger i krydsfeltet mellem IT og Kultur. NOKS (Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase) blev udviklet som et projekt fra marts 2001 til marts 2002 med deltagelse af 5 regionale arkiver, biblioteker og museer fra Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. NOKS er i forvejen stor, når man sammenligner med lignende nationale baser. Den kan blive mere græ nseoverskridende og for alvor realiseres, hvis den får et fuldt dæ kkende regionalt indhold. NOKS fungerer fint og bliver brugt. Der er i det første halve år foretaget mere end søgninger i basen. Den er altså blevet taget godt imod af publikum. Den er også blevet modtaget med stor interesse i faglige kredse. Det regionale potentiale er imidlertid langt større end de nuvæ rende poster. Under projektet blev der tilknyttet eksempler fra kunstmuseerne i Aalborg og Hjørring; men der er op til 30 arkiver, museer og lokale bibliotekssamlinger, der kan levere materiale til NOKS og blive en del af dette regionale kulturtilbud. NOKS er en webformidling, der har til formål at gør samlingerne tilgæ ngelige på en ny måde i nye sammenhæ nge. Hovedelementerne er selve søgebasen, hvor man på en nem måde man undersøge om der findes materiale om en person, et sted eller et emne, og så er der de virtuelle præ sentationer, hvor den gode historie præ senteres i nye dynamiske sammenhæ nge. NOKS bryder med de kulturelle græ nser, der er mellem arkiver, biblioteker og museer. Det er godt for publikum/brugerne og det har skabt basis for at afprøve IT og Kulturformidling i en bredt funderet praksis, der flytter græ nser indadtil institutionerne imellem og udadtil mellem kulturinstitution og bruger. I NOKS fra projekt til realisering skal der læ gges yderligere væ gt på relationen mellem bruger og base. I samarbejde med Aalborg Universitet, Nordjyllands MedieCenter og andre institutioner og brugergrupper skal der etableres et forum, hvor ideer, brugserfaringer og resultater kan fremlæ gges og diskuteres. Det er også tanken at skabe nye virtuelle præ sentationer, der sæ tter basens brug i fokus. $G6WRUNRQIHUHQFH I forlæ ngelse af workshoppene og realiseringen af NOKS afholdes en større konference evt. med deltagelse af deltagere. På konferencen skal resultaterne fra workshoppene og erfaringerne fra NOKS fremlæ gges og diskuteres. Efterfølgende skal de egnede forslag implementeres i kulturinstitutionernes fremtidige virke. $G2P12.610& NOKS blev ført ud i livet i DDN s regi med støtte fra amtsmuseumsråd, kommuner og institutioner. Den såkaldte ABM-base senere NOKS - indgår som et eksempel i Den Regionale Kulturaftales tekst. Nu er muligheden for en realisering til stede, og institutionerne bag NOKS stiller projekt, viden og erfaringer til rådighed. Nordjyllands MedieCenter har realiseret DDN projektet og har det nyeste tekniske tv og IT udstyr - herunder harddisk-baserede redigeringsenheder til lyd og billeder samt adskillige undervisningslokaler alle udstyret pc'ere og lynhurtig Internetopkobling og avanceret software til multimedie- og web-produktion. Nordjyllands MedieCenter vil derfor yde bidrag til realisering af projektet ved at stille knowhow og dele af faciliteterne til rådighed.

4 %XGJHW 8GJLIWHU,DOW )LQDQVLHULQJ,DOW 6WDUWO EHQGHGULIWVDPWRSVDPOLQJ Y UNW MVNDVVHNDWDORJ Udarbejdelse af koncept/koordination/ væ rktøjskasse/katalog General markedsføring af projektet Produktion af ekstranet/ hotline Hosting/webcare Administration/projektledelse I alt Amt og Kulturaftale QNHWDQNPLQLNRQIHUHQFHGHOWDJHUH Udarbejdelse af materialer Markedsføring Leje af lokale og IT og Av-udstyr Moderator IT/AV/TV tekniker kommunale bidrag af 1000 kr Administration/projektledelse institutionsbidrag af 1000 kr Fortæ ring Amt og Kulturaftale I alt ULVSUZRUNVKRSYHGGHOWDJHUH Udarbejdelse af materialer Leje lokale og IT og Av-udstyr IT/AV/TV tekniker Moderator/instruktør Leje af Pc-lokale/internetforbindelse Fortæ ring deltagere betaler hver 1000 kr I alt Amt og Kulturaftale I alt ved 4 workshops RQIHUHQFHYHGGHOWDJHUH Tilrettelæ ggelse Udarbejdelse af materiale Markedsføring Oplæ gs/foredragsholdere Moderator Administration (tilmeldinger mv.) Leje lokale og IT og Av-udstyr IT/AV/TV tekniker deltagere betaler hver 1000 kr Fortæ ring Amt og Kulturaftale I alt HDOLVHULQJDI12.6 Projektkoordinator Dataklargøring

5 IT-konstruktion Virtuelle præ sentationer/elektroniske nedslag kommunale bidrag af kr Serverhosting institutionsbidrag af kr Administration Amt og Kulturaftale I alt Projektkoordinator Dataklargøring IT-konstruktion Virtuelle præ sentationer/elektroniske nedslag kommunale bidrag af kr Serverhosting institutionsbidrag af kr Administration Amt og Kulturaftale I alt $OWLDOWH[PRPV (PQHJUXSSHQ,7RJNXOWXUIRUPLGOLQJ Nanna Skovrup Sekretariatet for DDN Brohuset Vesterbro 102 Kurt Christensen Aalborg Teater Jernbanegade9 Helle Lykke Nielsen Nordjyllands Radio Fr. Bajers Vej Aalborg Øst Nordjyllands MedieCenter Søparken Åbybro Henning Julin Aalborg Zoo Mølleparkvej 63 Erling Schmidt DAKS Aalborg Kommune Løvbakken Nørresundby Lisa Efsen Amtscentret for Undervisning Mylius Erichsens Vej Aalborg SØ Jens Lauritsen Det Nordjyske Landsbibliotek Rendsburggade Åbybro Jens Topholm Aalborg Stadsarkiv Arkivstræ de 1 Mogens Thøgersen Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring Finn Lange Claus Rene Pedersen Aalborg Kommune Kulturforvaltningen Godthåbsgade Nørresundby 3URMHNWOHGHU Vibeke Gamst Nordjyllands Amt Kulturkontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Øst 3URFHVNRQVXOHQW Bramwell Flyckt Aalborg Kommune Kulturforvaltningen

6 Godthåbsgade Nørresundby 6HNUHW U Lise-Lotte Strømgaard Nordjyllands Amt Kulturkontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Ø st 'URQQLQJOXQG.RPPXQH Viceskoleinspektør Claus Jørgensen Smørblomstvej 5 A Klokkerholm Skole 9320 Hjallerup Tlf Fax )MHUULWVOHY.RPPXQH Børne- og Kulturchef Jytte Rosenlund Fjerritslev Kommune Danmarksgade Fjerritslev Tlf lok. 108 Fax )UHGHULNVKDYQ.RPPXQH Kultur- og Fritidschef Jacob Dalsgaard Børne- og Kulturforvaltningen Frederikshavn Kommune 9900 Frederikshavn Tlf Fax M UULQJ.RPPXQH Mogens Thøgersen (også medlem af IT- og kulturformidling) Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade Hjørring,7RJNXOWXUIRUPLGOLQJ 7LOVOXWWHGHNRPPXQHUNRQWDNWSHUVRQHU IT-chef Allan Frank Skagen Kommune Sct. Laurentii Vej Skagen Tlf N USLQJ.RPPXQH Marketingschef Henning Appel Mortensen Savværksvej Bælum Tlf $DE\EUR.RPPXQH Forvaltningschef Niels Eske Nyhus Rådhuset Toftevej Aabybro Tlf (direkte) Fax NDJHQ.RPPXQH

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Regionalt samarbejde om vejledning og optag

Regionalt samarbejde om vejledning og optag TEMAHÆFTE 1 Regionalt samarbejde om vejledning og optag VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse samler uddannelses- og vejledningsinstitutioner i et samarbejde om rekruttering af studerende

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere