HØRINGSSVAR. Slagelse Kommune. (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR. Slagelse Kommune. (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014)"

Transkript

1 HØRINGSSVAR Til Slagelse Kommune Vedr. Fiskebiologisk vurdering af vådområdeprojekt ved Tude Å (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014) Fra Jan Nielsen og Anders Koed 27. november 2014 Om foråret vandrer ungfiskene af havørred (kaldet smolt) fra havørredens gydevandløb mod havet. DTU Aqua vurderer, at mindst halvdelen af smoltene fra Tude Å-systemet vil omkomme, hvis de skal passere gennem et vådområde som det, der er foreslået og er i høringsfase frem til 28. november Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf Institut for 8600 Silkeborg Dir Akvatiske Ressourcer Fax

2 Smoltene vokser godt i havet og kan fanges som havørreder langs kysterne og i de større vandløb. 1. Indledning DTU Aqua har forsket i de danske fiskebestande i mere end 100 år og har et omfattende kendskab til fiskenes miljøkrav. Vi anvender bl.a. denne viden til at rådgive myndigheder om, hvordan man mest omkostningseffektivt og bedst muligt kan forbedre fiskebestandene og vandmiljøet, samt hvordan myndighederne kan undgå, at nye projekter medfører skade på eksisterende natur. Dette høringssvar beskriver, hvordan DTU Aqua vurderer fiskebestanden i Tude Å, og hvordan den vil blive påvirket, hvis det projekt, der er i offentlig høring frem til 28. november 2014, gennemføres. Set i relation til det foreslåede vådområde ved Tude Å kan vi nævne, at DTU Aqua har lavet mange undersøgelser af ørredsmoltens vandringsmønster og dødeligheder ved passagen gennem vandløb, søer og vådområder på trækket mod havet. Se f.eks. hjemmesiden hvor der er vist resultater fra gennemførte undersøgelser. I en mail den 2. maj 2013 og på et efterfølgende møde med kommunen og dennes rådgiver den 17. juni vurderede DTU Aqua, at det foreslåede projekt til et vådområde kan medføre store tab af ørredsmolt fra Tude Å-systemet. Herved kan det bl.a. blive vanskeligt eller umuligt for kommunerne omkring Tude Å at leve op til kommende vandplaners krav om naturlige fiskebestande i vandløbene. Den 24. juni 2013 fremsendte DTU Aqua et uddybende notat til kommunen med forslag til at ændre projektet i forhold til at skabe gode forhold for vandrefiskene i vandsystemet, samt at belyse en række fiskebiologiske problemstillinger. Nu er projektet i offentlig høring, hvor kommunen i sit høringsmateriale (Hilkjær 2014) beskriver, at det indeholder en omfattende teknisk forundersøgelse og en tæt dialog med de mange nøgleinteressenter i projektet. Vi konstaterer at projektet stort set ikke er ændret siden at ørredbestanden i vandsystemet fejlagtigt beskrives som stor, hvilket er baseret på forældede undersøgelser. Fakta er, at bestanden er lille (sidst undersøgt i 2013). at problemstillingen med et evt. tab af ørredsmolt ikke er omtalt i magasinet Projektbeskrivelse Tude Ådal at DTU Aquas vurdering af smoltproblematikken i Tude Å ikke er nævnt 2

3 at kommunen, i modsætning til DTU Aqua, kun vurderer, at succesraten for smoltnedgangen i Tude Å kan blive en anelse reduceret på grund af øget smoltdødelighed ved gennemløb af områder med permanent vandspejl/sjapvand (Steensen 2014) I sin vurdering af, at smoltnedgangen kun vil blive en anelse reduceret, tager kommunen udgangspunkt i to undersøgelser med lav smoltdødelighed, der begge er foretaget af DTU Aqua. Vi mener dog ikke, at man kan bruge disse undersøgelser til at vurdere projektet ved Tude Å, idet der er højvandslukket i Tude Å, hvilket vi vurderer som et væsentligt problem for vandrefiskene (det er der ikke i de to vandløb, som man refererer til) den lave dødelighed i Årslev Engsø i 2004 blev fundet kort efter etableringen. Dødeligheden var høj ved DTU Aquas senere undersøgelse af søen i Vi har tidligere oplyst dette til kommunen, og viden herom har længe været tilgængelig i rapporter, på vores hjemmeside samt i diverse medier link Slagelse Kommune henviser til en lav dødelighed i Årslev Engsø, men det er således baseret på en situation, hvor søen var nyskabt.. Dødeligheden er nu så høj, primært pga. et øget antal rovfisk, at ørredbestandene er gået kraftigt tilbage i de senere år. Derfor har Aarhus Kommunes teknik- og miljørådmand anmodet forvaltningen om at beskrive, hvordan man kan genskabe gode passageforhold for smolt uden om Årslev Engsø (link til artikel i JyllandsPosten). Aarhus Kommune har bl.a. inddraget DTU Aqua i at rådgive omkring dette. Vi uddyber vores vurdering af det foreslåede vådområdeprojekt i Tude Å i det følgende. 2. Fiskebiologiske problemstillinger 2.1 Den nuværende ørredbestand i Tude Å-systemet er lille Mange vandløb i Tude Å-systemet er fra naturens hånd egnede gydevandløb for havørreder, der gyder i vandløb og lever en del af livet i havet. Det fremgår af kommunens høringsmateriale, at vandløbenes ørredbestande er relativt gode, idet der henvises til forældede undersøgelser. Dette er ikke korrekt, en række nye undersøgelser er ikke medtaget, hvoraf det entydigt fremgår, at ørredbestanden er blevet langt mindre i de seneste år: Antallet af gydende havørreder har været faldende i de seneste ca. 8 år og i sæsonen 2012/13 var der blot ca. 300 havørreder. Det er kun omkring 14 % af, hvad der realistisk burde være i det store vandløbssystem. Hermed blev der lagt så få æg i vandløbene, at der næppe kommer tilstrækkeligt med yngel. Den primære årsag til den ringe gydebestand synes at være en lille naturlig produktion og lille udvandring af unge havørreder til Storebælt (Limno Consult 2013a) Der er sket en stor tilbagegang i tætheden af naturligt produceret ørredyngel fra gydning fra 2005 til Den gennemsnitlige tæthed er faldet fra 61 til blot 12 stk./100 m 2. Tilsvarende er mediantætheden i samme periode faldet fra 30 til 3 stk./100 m 2 (Christensen & Holm 2014) Smoltudvandringen fra Tude Å var lille i 2013 i begge forgreninger af vandsystemet. Tætheden var mellem ca. 10 % og 30 % af den, der er fundet i andre østdanske vandløb (Limno Consult 2013b) 3

4 2.2 Forventet effekt af det foreslåede vådområde Den lille ørredbestand i Tude Å-systemets vandløb tåler ikke et væsentligt tab af smolt på vandring mod havet. DTU Aqua vurderer, at mindst halvdelen af smoltene fra de mange vandløb i Tude Å- systemet vil omkomme, hvis projektet gennemføres som beskrevet, og smoltene skal forsøge at finde gennem vådområdet på deres nedtræk mod havet. Vi kan her også henvise til, at der blev fanget adskillige flodlampretter i Tude Å-systemet i foråret 2013 (Limno Consult 2013b). Flodlampretten er en rødlistet habitatart, der lige som ørreden gyder på vandløbets stryg og udvandrer til havet om foråret ved en størrelse på ca. 12 cm. Rovfisk og rovfugle æder gerne flodlampretter (Møller & Hingst 2012). Derfor er det nærliggende at formode, at flodlampretten, lige som ørredsmolten, også vil blive reduceret i antal, hvis den skal passere et 3 km langt vådområde med mange rovfisk og rovfugle. 2.3 Forventede krav i vandplanerne om gode fiskebestande i vandløbene fra 2016 EU s Vandrammedirektiv stiller krav om en god- eller høj- økologisk tilstand i mange vandløb. Desuden skal der være kontinuitet i vandløbene, så vandrefisk som havørreden kan passere frit rundt i vandløbene på vandringerne mellem havet og gydeområderne i vandløbene. Det omfatter både havørredens opstrøms vandringer fra havet til gydevandløbene før gydningen og de nedstrøms vandringer til havet efter gydningen, samt når de unge ørreder (smoltene) skal finde vej til havet. DTU Aqua og DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) har udarbejdet forslag til fiskeindeks til Naturstyrelsen, som allerede i basisanalysen for de kommende vandplaner i perioden har foretaget en vurdering af vandløbenes egnethed for fisk i forhold til indeksværdierne. Basisanalysen for Tude Å-systemet viser, at fiskebestandene er dårlige i de fleste vandløb, og basisanalysen har været anvendt i vandrådets arbejde forud for den kommende vandplan for perioden Det forventes, at Naturstyrelsen vil stille krav til kommunerne om at sikre gode fiskebestande i mange vandløb, hvilket også vil medføre krav om at sikre gode fiskebestande i Tude Å-systemet. Vi oplyste kommunen om ovenstående i juni 2013 og anmodede om, at det inddrages i overvejelserne omkring valg af løsningsforslag. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at vælge en løsning for rensning af kvælstof, der vil reducere bestandene af vildfisk i Tude Å-systemet. 2.4 Samfundsmæssige interesser i gode ørredbestande I en tid, hvor samarbejdsprojektet Fishing Zealand er startet op for at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen, vil vi desuden gøre opmærksom på, at det foreslåede vådområde vil forringe muligheden for fiskeri efter havørred betydeligt. En forringet havørredbestand i Tude Å-systemet og langs kysterne vil således nedsætte de indtægter, der kunne være forbundet med fiskeriet. Vi kan henvise til, at Fisketurisme-projektet Havørred Fyn har dokumenteret, at en havørred, der fanges og hjemtages af en lystfisker, skaber en værdi for samfundet på ca kr. (Jensen & Kjeldsen 2009). 4

5 3. Konkrete kommentarer til den Tekniske Forundersøgelse For overskueligheden skyld har vi valgt at bringe vores konkrete kommentarer til forprojektet i tabelform med henvisning til de relevante afsnit (bilag 1). 4. Konklusion og overordnet forslag til overvejelse vedr. et projekt for kvælstofrensning I forhold til at bevare gode forhold for vandrefiskene fraråder DTU Aqua, at man gennemfører det foreslåede projekt. Kommunen vurderer i forprojektet, at smoltnedgangen kun vil blive en anelse reduceret. Som beskrevet i dette notat finder DTU Aqua imidlertid, at dette er baseret på forkerte forudsætninger. DTU Aquas faglige ekspertise og vurdering af projektet, hvilken allerede forelå i 2013, kunne med fordel have været inddraget i denne vurdering. Hvis projektet gennemføres, er der stor risiko for, at man ødelægger forudsætningerne for en god ørredbestand i Tude Å-systemets vandløb. Vi kan henvise til Aarhus Kommune, der etablerede to vådområder for ca. 10 år siden, og hvor havørredbestandene efterfølgende stort set er forsvundet. Derfor har Kommunens teknik- og miljørådmand anmodet sin forvaltning om at beskrive, hvordan man kan genskabe gode passageforhold for smolt uden om Årslev Engsø. Kommunen har anmodet DTU Aqua i at rådgive omkring dette. I forhold til at bevare gode forhold for vandrefiskene, foreslår DTU Aqua, som nævnt på et møde i juni 2013, at man overvejer at bevare det nuværende åudløb som i dag. Hvis man ønsker et vådområdeprojekt og samtidig vil tage hensyn til vandrefiskene, kan man evt. lede en mindre del af vandet ned til et nyt vådområdeprojekt gennem Sortesvælg og via Bækkerenden samtidig med, at vandindtaget udformes, så vandrefisk ikke ledes med vandet ind i vådområdet. Herved kan man bevare den nuværende mulighed for passage af vandrefisk til og fra Kattegat gennem de ca. 350 m vandløb og samtidig få mange af de andre naturmæssige fordele af et nyt vådområde. Man kan samtidig overveje at undlade afvanding af det område opstrøms, der i dag oversvømmes periodevist, hvilket også må have en betydning i forhold til fjernelse af kvælstof. DTU Aqua står til rådighed for en drøftelse af ovenstående, hvis kommunen måtte ønske det. Med venlig hilsen Jan Nielsen 5

6 Litteratur: Blicher, A..S. (2014): Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne). Teknisk forundersøgelse, Slagelse Kommune, version 2. juli 2014, 117 sider. Christensen, H.-J.A. & M.K. Holm (2014): Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt. Distrikt 04, vandsystem og Distrikt 06, vandsystem DTU Aquas Plan nr med tilhørende kort. Henriksen. P.W. (2013a): Ørredbestand, gydeaktivitet og fysiske forhold Tude Å systemet i Slagelse Kommune 2012/13. Vurdering af status Screening af begrænsende forhold samt indsatsmuligheder. Rapport til Slagelse Kommune fra Limno Consult. Henriksen. P.W. (2013b). Smoltudvandringen fra Tude Å systemet Antal og tæthed af smolt, andre fiskearter. Projekt udført for Slagelse Kommune af Limno Consult. Hilkjær, T. (2014, red.): Tude Ådal. Projektbeskrivelse efterår Magasin til brug i offentlighedsfase med sammendrag af projektmaterialet. Jensen, M.L. & J.H. Kjeldsen (2009): Sølv er guld værd i de fynske vandløb. Miljø & Vandpleje nr. 34, Danmarks Sportsfiskerforbund. Møller, P.R. & B.O.Hingst (2012): Flodlampret Lampetra fluviatilis Linnaeus, Side i Carl, H. & Møller, P.R. (red.): Atlas over danske ferskvandsfisk, Statens Naturhistoriske Museum. Se også bilag 1: DTU Aquas konkrete kommentarer og vurderinger af Blicher (2014): Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne). Teknisk forundersøgelse 6

7 Bilag 1 DTU Aquas konkrete kommentarer og vurderinger af Blicher (2014): Tude Ådal (Tude Å gennem Vejlerne). Teknisk forundersøgelse Uddrag af tekst i forprojekt Side Projektet indebærer en tilbageføring af åens vand til den store åslynge syd for det nuværende forløb, og det betyder, at projektet bidrager med en betydelig mængde ny fiskevandshabitat, nærmere bestemt ca. 3 km ny å til erstatning for de ca. 350 meter å, der afskæres. Se figur 4.5. Ved projektet føres Tude Å således ned gennem Sortesvælg og videre via Bækkerenden i Lille Vejlen og ud gennem et nyt højvandslukke til Storebælt. Tude Å føres således ikke gennem Store Vejlen syd for Broholmvej. DTU Aquas kommentar Via drift af højvandslukke og periodevist stillestående vand vil man skabe 3 km unaturlig fiskevandshabitat med ferskvand i et område, hvor der naturligt har været vand med vekslende saltholdighed. Det vil, som nævnt i dette høringssvar, skabe store problemer for ørredbestanden i Tude Å-systemets mange vandløb. Det er således ikke til gavn for vandløbets naturlige bestand af vandrefisk, at man med projektet bidrager med en betydelig mængde ny fiskevandshabitat. Smoltene skal passere gennem 3 km vandløb med lavere vandhastigheder og delvis søkarakter end i dag, hvor de kun skal passere ca. 350 m vandløb. Figur 4.5 viser, at de sidste ca. 2 km er gennem et aflangt søområde. Side om højvandslukke Ved de nuværende forhold er højvandslukket åbent i 90% af tiden i perioden fra marts til maj. Maksimumlukketiden ligger på omkring 1 døgn og middellukketiden ligger omkring 3-4 timer Det nye højvandslukke vil fremover være i funktion længere tid ad gangen end hidtil, dvs. smoltene vil blive forsinkede i forhold til i dag. Forsinkelsen vil medføre øget opholdstid for vandet 7

8 Det nye højvandslukke i Tjokholmdæmningen vil være åbent i 75% af tiden i smoltenes nedgangsperiode fra marts til maj, med maksimumlukketider på 1 til 2 dage og middellukketid på omkring 4-6 timer. Ved de nuværende forhold er det eksisterende højvandslukke altså åbent i længere tid, da vandstanden umiddelbart opstrøms højvandslukket er højere. Side vedr. Sortesvælg / Lille Vejlen Projektet resulterer i etablering af et veldefineret åløb for Tude Å gennem projektområdet. De ånære arealer omkring Sortesvælg og Lille Vejlen vil være permanent vanddækket med middelvanddybder på 0-50 cm, og der vil med tiden etableres rør-skov/rørsump på disse arealer. Vandhastigheden i selve rørsumpen vil være væsentlig lavere end vandhastighederne i selve åløbet Strømrenden udgør omkring halvdelen af det samlede volumen, og opholdstiden for strømrenden alene, ville være omkring halvdelen af opholdstiden for det samlede vanddækkede areal, omkring 0,20 til 0,25 døgn. Middelopholdstiden i Sortesvælg / Lille Vejlen er under et døgn, mens middelopholdstiden i Store Vejlen er på 17 døgn. Vandhastigheden gennem det nye åløb er illustreret i figur 4.7. Vandhastigheden er beregnet i det tværsnit med den højeste maksimale vandhastighed og er større end 0,1 m/s i over halvdelen af tiden i smoltnedgangsperiode (marts-maj). Det vurderes, at succesraten for smoltnedgangen i Tude Å kan blive en anelse reduceret på grund af øget smoltdødelighed ved gennemløb af områder med permanent vandspejl/sjapvand. og dermed for smoltene i det kommende vådområde, der delvist har karakter af en sø med sjapvand, samt betyde væsentligt flere rovfisk og rovfugle end i de nuværende 350 m vandløb. Det vil derfor være væsentlig farligere end hidtil for en smolt at passere det nye vådområde. Selv om man udgraver et åløb med en strømrende, vil højvandslukket være oftere i funktion end hidtil, og så vil vandet stå relativt stille i strømrenden. Det nævnes, at de ånære arealer omkring Sortesvælg og Lille Vejlen vil være permanent vanddækket med middelvanddybder på 0-50 cm. Her vil der med tiden etableres rør-skov/rørsump, og vandhastigheden i selve rørsumpen vil være væsentlig lavere end vandhastighederne i selve åløbet. Derfor vil det være farligere end hidtil for smoltene at passere det sidste stykke vandløb til havet, idet de i stedet for at passere gennem 350 m vandløb og et højvandslukke, der oftere er i funktion, fremover skal passere et ca m vådområde. Det er værd at bemærke, at de beregnede vandhastigheder er i det tværsnit, hvor der er den højeste maksimale hastighed. Det betyder omvendt, at vandhastigheden i det nye åløb er mindre end 0,1 m/s i næsten halvdelen af tiden i smoltnedgangsperioden (marts-maj) på det sted, hvor der er den højeste vandhastighed. Det vil derfor være farligere for en smolt end hidtil at passere det nye vådområde, idet Det vil tage længere tid Der vil være flere rovfisk og rovfugle Det vil være ekstra farligt for en smolt, hvis den kommer ind på det lave vand Ud fra ovenstående vurderer DTU Aqua fortsat, at 8

9 en forsinkelse og et øget antal rovfisk og rovfugle vil forårsage en betydeligt øget dødelighed for smolt. Vi er på ingen måde enige med forprojektets vurdering om, at smoltnedgangen kun kan blive en anelse reduceret. Side 98 Når vandstanden stiger i projektområdet som følge af, at højvandslukket lukker, stuver vandet bagud i projektområdet ind i Bækkerenden og potentielt derfra videre til den kommende sø i Store Vejlen. Beregningerne viser at 6% af vandføringen fra Tude Å vil løbe ind i Store Vejlen, når højvandslukket lukker ved højvande i Storebælt. Middelopholdstiden i Store Vejlen er på 17 døgn. Sortesvælg / Lille Vejlen har således meget mere karakter af et vandløb end Store Vejlen, idet opholdstiden er væsentligt større i denne del af projektområdet, hvor ingen vandløb føres igennem. Selv om der kun er tale om 6 % af vandføringen, kan smolt blive ledt den forkerte vej ind i Store Vejlen og Bækkerenden, dvs. den ad vej, som den ikke kan komme i dag. Hvis de kommer derind, må man regne med, at de omkommer (opholdstid 17 døgn). Hvordan vil man sikre sig imod, at smolten føres med vandet ind i St. Vejlen? Vandindtaget sker jo i et ydersving, hvor der er størst risiko for, at fiskene vil følge med vandet. Er det påtænkt at etablere afværgeforanstaltninger mod, at fisk føres ind i St. Vejlen? Side 99 DTU AQUA har gennemført undersøgelser af nedstrøms trækkende ørredsmolt i søer. Disse undersøgelser viser, at smoltenes dødelighed stiger med opholdstiden. Der er kun udført få undersøgelser i et tilsvarende områder som Tude Ådal, med lave opholdstider. I Årslev Engsø med en opholdstid på 3 døgn og en middeldybde på 1 meter viser undersøgelsen dødeligheder på hhv. 5 og 22%. Undersøgelsen i Sminge Sø viser en dødelighed på 6,2% ved en lav opholdstid på 0,1 døgn og en middeldybde på 0,5 meter, hvilket minder om forholdene i Tude Ådal i Sortesvælg / Lille Vejlen. Der er således grund til at antage at dødeligheden i Tude Ådal vil være sammenlignelige med fundene i disse undersøgelser, idet opholdstid i Sortesvælg / Lille Vejlen er på 0,4 døgn, og middeldybden er på 34 cm. Det er korrekt, at DTU Aqua overordnet har konstateret en sammenhæng mellem smolttabet og opholdstiden i søer, men det er søer uden drift af højvandslukker, og der er en vis usikkerhed i denne forbindelse. Vi har bl.a. konstateret høj dødelighed ved en opholdstid på et døgn. Vi har tidligere nævnt dette over for kommunen, og derfor undrer det os, at man henviser til DTU Aquas undersøgelser uden at citere os for de mails, notater, nyere undersøgelser og udtalelser på mødet med kommunen i juni 2013, hvor DTU Aqua har vurderet det konkrete projekt ved Tude Å. Desuden vil vi gøre opmærksom på, at smoltdødeligheden var 51 % og 72 % ved nye undersøgelser i Årslev Engsø i 2011, da søen var 8 år gammel link. Man bør sammenligne med disse undersøgelser i stedet for dem, der blev lavet umiddelbart efter søens etablering. Sminge Sø er en sø uden højvandslukke, og har i øv- 9

10 rigt en ganske anden karakter end dette projekt, hvorfor vi ikke mener, man kan sammenligne forholdene i Tude Å med Sminge Sø. Side 99 Den nye vandløbshabitat med tilhørende vådområder, vil især være til gavn for de fisk, der naturligt lever i vandløbenes nedre dele, det vil sige arter med tilknytning til langsomt flydende og stillestående vand; ål, aborre, rimte, gedde og skalle m.fl. som kan søge ud og ind af området afhængig af salinitet og fødetilgængelighed Den nye vandløbshabitat vil være menneskeskabt ved slusedrift og have unaturligt ferske forhold, så man genskaber ikke de oprindelige naturlige forhold, som læseren kan få indtryk af. 10

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Jens Peter Müller, Michael Juul Lønborg og Anne St. Blicher

Jens Peter Müller, Michael Juul Lønborg og Anne St. Blicher BILAG 7 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Konsekvensberegning af indsatser for ørredsmolt Thomas Hilkjær Jens Peter Müller,

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske

Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske Bemærkning fra Vandrådet for Randers Fjord vedrørende forslag til indsatsprogram for vandløbenes fysiske tilstand for vandplanperioden 2015-2021, Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Vandrådet for Randers

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder

Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder DTU Aqua-rapport nr. 310-2016 Af Jan Nielsen og Anders Koed

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Att.: Thomas Hilkjær Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer HØRINGSSVAR VEDR. VANDPLANER I FORHOLD TIL FISKEBESTANDE I VANDLØB OG SØER Til Miljøministeriet Naturstyrelsen Vedr. Offentlighedsfase for Vandplaner, 4. oktober 2010 til 6. april 2011 Fra Danmarks Tekniske

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i

Regulering af Tude Å, Sortesvælgsrenden, Bækkerenden, kanaler i Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Att.: Thomas Hilkjær Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats Klik for at redigere under.teltypografien i 11/14/14 1 Formålet med FZ Fishing Zealand har.l opgave at opbygge fiskebestande og en bæredyg.g udnycelse

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005.

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Biotop, rådgivende biologfirma v. Jan Nielsen, Ønsbækvej 35, 8541 Skødstrup Tlf. 26 73 99 06 eller 75 82 99 06, mail jn@biotop.dk

Læs mere

St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016

St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016 St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016 Vandstande, miljø samt myndigheds- og offentlighedsproces Torben S. Bojsen. Orbicon A/S. Reguleringstiltag til sikring mod oversvømmelse 29.

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde NOTAT Til Miljøstyrelsen Vedr. Faunapassageløsninger Fra Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi 26.marts 2010 J.nr.: 10/01760 Faunapassageløsninger

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Der er mange slags fisk i vandløbene, og de trives alle

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008.

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008. dansk ørredrekord i Gudenåen Begejstrede biologer og erfarne vandløbsingeniører oplevede et af karrierens højdepunkter, da det i september 2009 væltede frem med ørredyngel i Gudenåen syd for Mossø. Teknikerne

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

VANDET FRA LANDET DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE AARHUS D. 6 OKTOBER 2016 TORBEN KREJBERG OG ANDERS LUND JENSEN (ORBICON A/S)

VANDET FRA LANDET DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE AARHUS D. 6 OKTOBER 2016 TORBEN KREJBERG OG ANDERS LUND JENSEN (ORBICON A/S) VANDET FRA LANDET DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE AARHUS D. 6 OKTOBER 2016 TORBEN KREJBERG OG ANDERS LUND JENSEN (ORBICON A/S) IDÈEN OM DEN FAUNAPASSABLE VANDBREMSE IDÉEN UDSPRINGER AF PROJEKTET LANDMANDEN

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10 BILAG 6 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Følsomhedsberegninger Thomas Hilkjær Michael Juul Lønborg og Anne Steensen Blicher

Læs mere

GUNDESTRUP MØLLE, GUNDESTRUPVEJ 12, 5762 VESTER SKERNINGE

GUNDESTRUP MØLLE, GUNDESTRUPVEJ 12, 5762 VESTER SKERNINGE Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 462 Offentligt GUNDESTRUP MØLLE, GUNDESTRUPVEJ 12, 5762 VESTER SKERNINGE Indsigelse mod planen om etablering af faunapassage i Hundstrup å ved Gundestrup Mølle i

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Sæby Vandmølle projekt

Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle Sæby Vandmølle ligger ved Sæby Å, ca. 700 m opstrøms udløb til Kattegat. Sæby Vandmølle udgør et anlæg med fisketrappen, stemmeværket og en møllesø. Stemmeværket til

Læs mere

Status for havørredbestande på Sjælland, del 2

Status for havørredbestande på Sjælland, del 2 Status for havørredbestande på Sjælland, del 2 Studier af udvalgte havørredbestande Vækst Antal gydninger Hyppighed af gengangere Overlevelse i havet Forslag til overvågningsprogram Status for havørredbestande

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Vingsted, den 14. februar 2015

Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Vingsted, den 14. februar 2015 Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Vingsted, den 14. februar 2015 Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til Gudenåcentralens ansøgning om nødvendige tilladelser efter ophævelse af Lov om udnyttelse

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Fiskepassage i Gudenåen ved Tange

Fiskepassage i Gudenåen ved Tange R A P P O R T T I L G U D E N A A C E N T R A L E N Fiskepassage i Gudenåen ved Tange August 2007 RAPPORT UDARBEJDET FOR Gudenaacentralen Bjerringbrovej 54 DK 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 17 77 Sagsbehandler:

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag

Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Vandet fra landet Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag Jørn Torp Pedersen, Orbicon 27. november 2014 Medforfattere: Bo Kempel Christensen, Morten Larsen, Sidsel Hansen, Michael Juul Lønborg Screening

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Februar 2015 KORTLÆGNING AF GYDEOMRÅDER FOR BRAKVANDSGEDDER OG ABORRER I VORDINGBORG OG GULDBORGSUND KOMMUNER

Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Februar 2015 KORTLÆGNING AF GYDEOMRÅDER FOR BRAKVANDSGEDDER OG ABORRER I VORDINGBORG OG GULDBORGSUND KOMMUNER Vordingborg og Guldborgsund Kommuner Februar 2015 KORTLÆGNING AF GYDEOMRÅDER FOR BRAKVANDSGEDDER OG ABORRER I VORDINGBORG OG GULDBORGSUND KOMMUNER PROJEKT Vordingborg og Guldborgsund Kommuner Projekt nr.

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Faglig udredning om grødeskæring i vandløb

Faglig udredning om grødeskæring i vandløb Projektbeskrivelse Faglig udredning om grødeskæring i vandløb Formål Formålet er at udarbejde en faglig udredning om grødeskæring med anbefalinger til, hvordan vandløb inden for gældende lovgivning kan

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv

VEJLEDNING. Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv VEJLEDNING Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskab de naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Biodiversitet i vandløb

Biodiversitet i vandløb AARHUS UNIVERSITET Biodiversitetssymposiet 2011 Biodiversitet i vandløb Op- og nedture gennem de seneste 100 år Annette Baattrup-Pedersen, FEVØ, AU Esben Astrup Kristensen, FEVØ, AU Peter Wiberg-Larsen,

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Teknik og Miljø 2015. Tude Ådal. Hvidbog II Bred offenlig høring

Teknik og Miljø 2015. Tude Ådal. Hvidbog II Bred offenlig høring Teknik og Miljø 2015 Tude Ådal Hvidbog II Bred offenlig høring Bred offentlig høring om Projekt Tude Ådal Slagelse Kommunes borgere skal ikke blot have gavn af det nye, store naturområde i Tude Ådal, som

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015

Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015 Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015 0 Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015 Af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks for: Ringkøbing-Skjern Kommune Naturstyrelsen Blåvandshuk Fotos: Kim Iversen,

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 V/ Formand Kurt Jørgensen Bødkervænget 5, Sæby 4270 Høng Tlf. 20898182 kj@ufv95.dk ÅRSBERETNING 2014 Udsætningerne 2014 Den 31. marts 2014 blev der udsat 30.700 stk.

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen Bilag 1. Notat - Nyt regulativ for Gudenåen, forslag til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Fælles oplæg for de 4 kommuner til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Baggrund Det gældende regulativ

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen,

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen, »IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder Af Kasper Rasmussen, kara@alectia.com » Disposition Hvad er det gode projekt? Vandløbsprojekter anno 2013 Interessenter/projektdeltagere

Læs mere

Faunapassageudvalget

Faunapassageudvalget Faunapassageudvalget Fiskenes krav til passageløsninger i vandløb med dambrug Delrapport 1 Februar 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, de jyske amter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk

Læs mere

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015 Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej 26 9520 Skørping 10. juli 2015 Jordbro Å - Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af vådområde Jordbro Å. Naturstyrelsen har den

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Udbredelse af laksefisk i områder med havbrug

Udbredelse af laksefisk i områder med havbrug Dansk Akvakultur Udbredelse af laksefisk i områder med havbrug Rekvirent Dansk Akvakultur Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby Projektnummer 1321500139 Projektleder

Læs mere