Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord"

Transkript

1 Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr Af Michael Kaczor Holm

2 Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi, nr Titel: Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Forfattere: Michael Kaczor Holm Udgiver: DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi URL: Udgivelsesår: 2013 Bedes citeret: Michael Kaczor Holm, Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Internetversion: Rapporten og tilhørende kort er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på

3 Indholdsfortegnelse I. Indledning 1 Metode 2 Resultater 3 II. Forslag til forbedring af de fysiske forhold 5 Bedømmelse af de enkelte vandløb 12-01a Odderbæk Vejstrup Bæk 12-01b Grønsbæk Kurdam Å Binderup Mølleå Solkær Enge Tilløb fra Dalby Skov Tilløb fra Binderup Vesterskov Skidenbæk Dalby Møllebæk Skartved Bæk Rebæk Goldbæk Tilløb fra Nørreskov Tilløb fra industriområdet i Kolding Syd 12-05a Marielundbækken 12-05b Apotekerbækken Tilløb til Apotekerbækken Gudsø Mølleå Tilløb fra Sandagergård Hulskov Bæk Nr. Stenderup Bæk Gudsø Bæk Bilag 1 (stationering, biotopsbedømmelse og befiskningsresultater) Bilag 2 (stationskort og udsætningskort) 7

4

5 Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 - vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 I. Indledning Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i mindre tilløb til Kolding Fjord. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 7. august til den 14. august 2012 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport. Kolding Kommune har været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold. Denne plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord, er en revision af den tidligere udsætningsplan fra Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m. Naturligt produceret ørredyngel fra gydning i vandløbet kommer normalt frem fra gydebanken om foråret. Der bliver ikke udsat yngel i det år, hvor DTU Aqua undersøger vandløbene. Derfor viser forekomsten af ½ års ørreder i denne undersøgelse den naturlige forekomst af yngel fra gydning og dermed, hvor godt vandløbet virker som gyde- og opvækstvand for ørred. Denne viden kan bruges i det lokale arbejde med at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Mangel på yngel kan f.eks. skyldes mangel på gydefisk pga. spærringer i vandsystemet, forurening, tilsanding af gydebanker eller hårdhændet vedligeholdelse. Naturstyrelsen har det formelle ansvar for at overvåge og beskrive vandmiljøets tilstand. Styrelsens vandplaner indeholder en beskrivelse af de problemer, der skal løses sammen med nogle overordnede anbefalinger af, hvordan det kan gøres. Kommunerne er vandløbsmyndighed og skal sikre, at problemerne løses. DTU Aquas opgørelse af fiskebestandens sammensætning i de enkelte vandløb samt beskrivelsen af de problemer, der forhindrer etablering af naturlige bestande, kan anvendes i dette arbejde, idet det dog skal fremhæves, at DTU Aqua ikke nødvendigvis kender alle lokale problemer i vandløbene. Naturstyrelsens vandplaner for vandløbene i perioden er ikke baseret på fiskeundersøgelser, kun på undersøgelser af vandløbenes smådyr (faunaklassen). Vandrammedirektivet indeholder dog også krav om naturlige fiskebestande, hvorfor der i senere vandplaner vil indgå krav om fisk. Derfor nævner Naturstyrelsen i vandplanen for , at man er enig med DTU Aqua i, at der så vidt muligt etableres fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb samt at der i forbindelse med udlægning af sten og grus for at sikre opfyldelse af miljømålet om en bestemt faunaklasse samtidig sikres gydeområder for laksefisk, lampretter m.fl. Man kan finde meget viden og gode råd om dette på 1

6 Metode Feltundersøgelserne på de besøgte stationer består af en besigtigelse, som ofte er suppleret med en elektrobefiskning, hvor de fangne fiskearter er registreret. Planen er inddelt i 2 overordnede afsnit (I og II) med tilhørende bilag. Bilag 1 er en tabel over resultaterne fra de undersøgte stationer. Bilag 2 er tilhørende oversigtskort. På oversigtskortet er der udlagt et stationsnet de steder i vandsystemerne, hvor der er en undersøgelsesstation. I teksten i afsnit II, hvor de enkelte vandløb er beskrevet, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På oversigtskortet vil en station fremstå som et punkt med stationsnummer. Bestandstætheden af ørred er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. På stationer hvor der bliver fanget 10 eller færre ørreder pr. 50 m. vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet i vandsystemet. Bilag 1 viser en oversigt over befisket areal og biotopbedømmelse af de enkelte stationer. Endvidere indeholder bilaget oplysninger om vandløbenes egnethed som ørredvand. Et vandløbs egnethed som ørredvand er vurderet efter en skala på 0-5, hvor 5 er bedst. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul er afgørende i denne forbindelse. Derfor er bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder vurderet konkret for den enkelte lokalitet. Desuden er der angivet hvilke øvrige fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer. Det fundne antal ørred er angivet i bilaget som antal fisk pr. 100 m 2 vandløbsbund og opdelt i ½-års yngel og ældre ørred. Hvor bestandstætheden for ½-års yngel er 50 stk./100 m 2 eller mere anses biotopen for hensigtsmæssigt besat. For større fisk (12-20 cm.) er en bestand på 20 stk./100 m 2 vurderet som tilfredsstillende, og for ørred over 20 cm. en tæthed på 7 stk./100 m 2. I vandløb med en naturlig ½-års tæthed, der nærmer sig de ovennævnte tætheder vil der som udgangspunkt ikke blive anbefalet en udsætning. Tabel 1. Sammenhæng mellem de forventede tætheder af ørred i forskellige aldersgrupper i forhold til biotopen. Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store

7 Resultater Siden 2003 har der ikke været udsætninger af ørreder i de vandløb der indgår i denne plan. Denne undersøgelse viser, at der fortsat ikke er behov for supplerende udsætninger, da vandløbene er selvreproducerende. Undersøgelsen har omfattet i alt 45 stationer. Af disse er 15 stationer besigtiget, mens der på de resterende 30 stationer er foretaget kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. I figur 1 og tabel 2 er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser samlet for at give et overblik over udviklingen i ørredbestanden i perioden fra 1987 til Figur 1. Udvikling i den %-vise andel af befiskede stationer med ørredyngel (½-års ørreder). I opgørelsen indgår befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. Tabel 2. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Ligeledes er vist den %-vise andel af befiskede stationer med hhv. ½-års og ældre ørred. I beregningerne indgår befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. År Antal befiskede stationer Stationer med ½-års Stationer med ældre På antal st. % På antal st. % Som det fremgår af tabellen er der i 2012 fundet ½-års (naturlig yngel) på 90 % af de befiskede stationer og på 80 % af stationerne blev der fundet ældre ørreder. 3

8 Figur 2. Udvikling i mediantæthed af ½-års og ældre ørreder på de befiskede stationer med biotopskarakter 1-5. Der er sket en forbedring af den gennemsnitlige yngeltæthed, fra 86 stk./100 m 2 i 2002 til 139 stk./100 m 2 i 2012 (tabel 3). Tilsvarende er medianværdierne (figur 2) i samme periode ændret fra 58 stk./100 m 2 til 110 stk./100 m 2 (tabel 3). Medianværdien og den gennemsnitlige tæthed af ældre ørred har ikke ændret sig væsentligt fra 2002 til Tabel 3. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Den gennemsnitlige tæthed er beregnet på baggrund af befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. Mediantætheden er den midterste værdi i et sorteret datasæt. År Antal befiskede stationer Gns. tæthed af ½-års (stk./100 m2) Gns. tæthed af ældre ørred (stk./100 m2) Mediantæthed af ½-års (stk./100 m2) Mediantæthed af ældre ørred (stk./100 m2) Det samlede smoltudtræk fra vandløbenes naturlige produktion er i 2012 beregnet til stk. Der er markant fremgang i den naturlige forekomst af yngel i den nederste del af Odderbæk (st. 2), Grønsbæk (st. 1), Binderup Mølleå (st. 3 og 5), Dalby Mølleå (st. 2), Rebæk (st. 7 og 8), i tilløb fra Nørreskov (st. 10), øverst i Gudsø Mølleå (st. 1 og 2) og Gudsø Bæk (st. 2) Tilsvarende har der været markant nedgang i yngeltætheden i den øverste del af Odderbæk (st. 1), Dalby Mølleå (st. 9), Gudsø Mølleå (st. 4), i tilløb fra Sandagergård (st. 7) og Hulskov Bæk (st.8) Ved denne undersøgelse blev der i modsætning til tidligere ikke fundet ørredyngel i Marielundbækken. 4

9 Forslag til forbedring af de fysiske forhold En nærmere beskrivelse af observerede problemer med passageforhold, mangel på gydegrus og skjulesten samt sandvandring kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Passageforhold Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende fiskebestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri op- og nedstrøms passage i vandløbene. Dette kan man bl.a. opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage for ørreder m.m. til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres ved udlægning af sten og gydemateriale. I denne undersøgelse blev der observeret spærringer i form af opstemninger eller rørlægninger i Odderbæk (st. 1), Grønsbæk (st. 1 og 3), Kurdam Å (st. 2), tilløb fra Dalby Skov (st.11) og i Gudsø Mølleå (st. 1). Vandløbsvedligeholdelse Omkring grødeskæring er det vigtigt at slå fast, at grødeskæring i enhver form i vandløb alene sker for at forbedre vandløbenes naturgivne evne til at bortlede vand fra arealerne omkring vandløbene. I vandløbene indebærer grødeskæring en negativ påvirkning af planter, smådyr, fisk og de fysiske forhold. Miljøvenlig grødeskæring søger at mindske de negative påvirkninger. Det er et grundlæggende problem, at stort set alle små vandløb er reguleret/kanaliseret, og ikke mindst at de ofte tillige er dybt nedskåret under terræn. I mange små vandløb er det ikke muligt at opfylde miljømålene alene gennem miljøvenlig grødeskæring. Ofte vil en egentlig restaurering af den fysiske vandløbskvalitet være nødvendig, eksempelvis i form af udlægning af grus og sten. I vandløb som er blevet udrettet og nedgravet dybt under terræn vil det kunne gavne smådyr og fisk, at der praktiseres miljøvenlig grødeskæring, indtil vandløbene viser tegn på at kunne tåle ophør af grødeskæring. Momentant ophør af grødeskæring i stærkt regulerede og hårdt vedligeholdte vandløb kan være problematisk, idet ophør kan være forbundet med tilgroning og aflejringer og dermed tab af både vandløbskvalitet generelt og fiskevandskvalitet specielt. Grødeskæringen bør i alle vandløb udføres, sådan at der efterlades grøde på bunden af vandløbene til at give strømlæ, skjul og levesteder og at der langs bredderne efterlades bræmmer af kantvegetation til gavn for især de små fisk. Betydningen af bredzonens bræmmer af delvis vanddækket kantvegetation for små individer af ørred kan således ikke pointeres stærkt nok. Og netop disse bræmmer er ofte fraværende eller dårligt udviklet i små, dybt nedskårne vandløb med stejle brinker og skygge fra høj brinkvegetation. Tilgroning Ved vandløb der har tendens til tilgroning med vandplanter vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde. Gydegrus og skjulesten Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold så som et passende fald på vandløbsbunden, en passende vandhastighed og en god vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, der bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Disse tiltag vil resultere i flere skjul, standpladser og dermed øge den fysiske variation for både fisk og anden vandløbsfauna. 5

10 I følgende vandløb er der observeret mangel på skjulesten og gydemateriale: Binderup Mølleå (st.8) og tilløb fra Binderup Vesterskov (st. 12) Sandvandring Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende faktor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt, at dimensionen er rigtig og der løbende er kontrol med behov for tømning. Der er konstateret betydelig sandvandring i Grønsbæk (st. 1, 2 og 3), Binderup Mølleå (st. 5), tilløb fra Binderup Vesterskov (st.12) og Rebæk (st.8) Fremtidig revidering af Plan for Fiskepleje På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til passageforbedringer, vedligeholdelse, restaurering og forureningstilstand bør resultaterne af planens virkning kontrolleres efter en 7-8- årig periode af DTU Aqua. Øvrige udsætningsplaner og planer for fiskepleje i distrikt 12: Udsætningsplan for Kolding Å, vandsystem 05, 2009 Udsætningsplan for Vejle Å, vandsystem 16, 2007 Plan for fiskepleje i Ørum Å/Rohden Å, vandsystem 20, 2011 Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig, nord for Juelsminde, vandsystem 9-29,

11 II. Bedømmelse af de enkelte vandløb Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal 12-01a Odderbæk (1-2) Vejstrup Bæk (3) (Tilløb fra Skamlingsbanken) Odderbæk har sit udspring i moseområde beliggende syd for Skamlingsbanken. Vandløbet har et flot naturligt forløb med klart vand og hovedsagelig gruset og stenet bund. På den øverste strækning ligger bækken højt i terrænet med naturlige opstemninger og fine skjul. Ved ejendommen Staaruplund ligger en dam der er delvist udtørret, og vandløbet har et diffust forløb. Dammen kan være svær at passere i perioder, hvor der er meget tørt. Ved elektrofiskeriet blev der kun registreret et enkelt stk. ørredyngel opstrøms dammen og det bør undersøges om der er spærringer nedstrøms, som forhindrer fri passage. Det videre forløb er med godt fald og gode gyde- og opvækstforhold for ørreder. På den nederste strækning blev der fundet en fin selvreproducerende ørredbestand. Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 1,3 m, Dybde: 5-10 cm. Vejstrup Bæk starter som afløb fra to mindre søer i Skamlingsbanken. Bækken løber med stort fald i skov og der er mange nedfaldende grene og træer som giver naturlige opstemninger. Der blev ikke elektrofisket pga. vanskelige tilkørselsforhold. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 0,9 km, gbr.: 0,5 m, Dybde: 2-5 cm b Grønsbæk (1-3) Grønsbæk starter som et rigtig flot vandløb med et varieret forløb, men også en del sandvandring. Bækken har mange store sten, der giver den et slynget forløb og fine skjul. Ca. 100 m nedstrøms Binderup Strandvej er bækken opstemmet til en sø hvor der ikke er passage. På trods af spærringen blev der fundet en god selvreproducerende ørredbestand opstrøms søen. 7

12 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Grønsbæk (1-3) fortsat (4) Man bør dog arbejde på at etablere en faunapassage. Strækningen nedstrøms søen og til rørlægningen ved st. 3, har Grønsbæk et fint forløb, men der er meget sandvandring. Der blev ikke fisket på denne strækning. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,2 m, Dybde: cm. På en ca. 1 km strækning nedstrøms st. 3 er bækken rørlagt. Denne strækning bør genåbnes. Ved Kystvejen løber Grønsbæk som en kanal med svag strøm og uklart vand. Bunden er meget blød og vandet virker næringsrigt. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2 km, gbr.: 3,5 m, Dybde: cm Kurdam Å (1-2) (Binderup Mølleå) Binderup Mølleå (3-5) Øverste del af Binderup Mølleå kaldes Kurdam Å. Åen har sit udspring nord for Grønninghoved og har et kanaliseret forløb ned til sammenløbet med tilløb fra Dalby Skov. Vandløbet har tidligere været hårdhændet vedligeholdt og ligger dybt i terrænet. Kurdam Å har ringe fysiske forhold, der gør at vandløbet ikke er egnet for ørreder. Omkring Binderupvej (st. 2) er der flere strækninger der er rørlagt. Nedstrøms rørlægningen, blev der fundet enkelte ældre ørreder, der formodentlig er indvandret fra Binderup Mølleå, der ligger nedstrøms. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3 km, gbr.: 1,5 m, Dybde: cm. Det videre forløb, kaldet Binderup Mølleå, er et rigtig fint vandløb der løber i skov og eng. Bunden er på den første del en blanding af sand og grus, mens der længere nedstrøms er velegnede gydeområder med gruset bund. Dybden varierer meget med høller og stryg. Ved Vesterskovvej (st. 5) bliver vandløbet benyttet af kreaturer til at passere vejen. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da det øger sandvandringen. På strækningen er 8

13 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Binderup Mølleå (3-5) fortsat der udlagt gydegrus og det har tydeligvis haft en effekt. Der blev fundet en rigtig god selvreproducerende ørredbestand, der er steget markant siden sidste undersøgelse. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 2,5 m, Dybde: 5-30-(75) cm. (6-9) Fra Sønder Bjert ændrer vandløbet karakter og har et reguleret og dybt liggende forløb med sandbund. Generelt har åen dårlige fysiske forhold med få skjul i vandløbsvegetationen og under brinker. Elektrofiskeriet afslørede en ørredbestand, der var meget større end forventet. Vandløbet kan forbedres ved etablering af mere skjul, bl.a. udlægning af sten ved st. 8. Lgd.: ca. 7 km, gbr.: 2,7 m, Dybde: Cm. Solkær Enge (10 og 14) Tilløb fra Dalby Skov (11) Tilløb fra Binderup Vesterskov (12) I 2004 blev vådområdeprojektet Solkær Enge etableret, og derved blev den nederste del af Binderup Mølleå og Solkær Å en del af en strandsø. Formålet med projektet er at reducere udledningen af kvælstof til Mosvig i Lillebælt. Rigtig flot naturligt vandløb med stenet og gruset bund. Opstrøms st. 11 er vandløbet rørlagt på en længere strækning. Rørlægningen bør åbnes. Der blev ikke fortaget elektrofiskeri pga. dårlige tilkørselsforhold. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1 km, gbr.: 1,8 m, Dybde:5-25 cm. Lille vandløb der har sit udspring i Binderup Vesterskov og løber med naturligt forløb i skov. Dybden varierer og der er fine skjul under trærødder og nedfaldende grene. Bækken kunne forbedres markant hvis der blev udlagt grus og sten og man samtidig begrænsede sandvandringen. Der blev fundet en tilfredsstillende ørredbestand, med både yngel og ældre fisk. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,1 m, Dybde: 8-35 cm. 9

14 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Skidenbæk (13) Reguleret afvandingskanal med vand af tvivlsom kvalitet. Vandet kommer fra et stort rør og på tidspunktet for undersøgelsen regnede det meget, og det vurderes at der ikke er meget vand ved normal vandføring. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 2 m, Dybde: 2-30 cm Dalby Møllebæk (1-4) Dalby Møllebæk har sit udspring i Vonsild Skov og er på den øverste del rørlagt på flere strækninger. Vandløbet har et naturligt forløb med fortrinlige fysiske forhold og godt fald. Bunden er gruset og stenet og der er gode skjul under brinkerne. Dybden varierer, og hvor vandstanden er lav findes der fine gydemuligheder. I 2009 blev der skabt fri passage ved Dalby Mølle, der tidligere udgjorde en næsten totalspærring. Ved møllesøen var der en lang fisketrappe, der var meget stejl og ikke fungerede efter hensigten. I dag kan fiskene passere Dalby Mølle uden om søen, via et 600 m langt stryg. Dalby Møllebæk huser en god selvreproducerende ørredbestand med en fin aldersfordeling. Lgd.: ca. 5 km, gbr.: 1,9 m, Dybde: 3-40 cm. (5) Nedstrøms Dalby Mølle aftager faldet og der er en større andel af sand i bundsubstratet. Bækken har fortsat et naturligt forløb og væltede træer giver vandløbet variation i dybde og bredde. Der blev fundet en god ørredbestand. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 4,1 m, Dybde: cm. Tilløb til Dalby Møllebæk, højre side Skartved Bæk (6) Rebæk starter nord for Skartved, som en kedelig, stillestående grøft med blød bund og lukket af vegetation. 10

15 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Skartved Bæk (6) fortsat Rebæk (7-8) Goldbæk (9) Tilløb fra Nørreskov (10) Strækningen kaldes Skartved Bæk. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 2 m, Dybde: 20 cm. Efter sammenløbet med Goldbæk er Rebæk et flot lille vandløb med naturligt forløb og gode gydeforhold. Bækken bliver ikke vedligeholdt, så væltede træer og nedfaldende grene giver fine skjul og forhindringerne gør at vandet finder nye forløb og laver små pools. Ved Rebæk (st.8) løber bækken i rør under vejen og på undersøgelsestidspunktet var røret stoppet og vandet var stuvet op. Det medførte at bunden opstrøms vejen var blød og sandet. Rebæk huser en gode selvreproducerende ørredbestand. Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 1,1 m, Dybde: 5-15 cm. Flot lille vandløb med et meget varieret og naturligt forløb. Bunden er gruset/stenet og der er et godt fald. Bækken er fyldt med væltede træer, grene og murbrokker og der hvor vandet stuves op ligger der en del sand. Elektrofiskeriet afslørede en lille ørredbestand, der godt kunne være større. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 2 km, gbr.: 0,8 m, Dybde: 5-30 cm. Tilløb til Dalby Møllebæk, venstre side Mindre vandløb der har sit udspring syd for Vonsild og er rørlagt på den øverste del. Flot naturligt vandløb med fine gydebanker. Store sten og trærødder giver bækken et slynget forløb og fine skjul. Der blev fundet en god selvreproducerende ørredbestand. Lgd.: ca. 0,6 km, gbr.: 1,6 m, Dybde: 5-30 cm. 11

16 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb fra industriområdet i Kolding Syd (11) Meget lille vandløb, der modtager overfladevand fra industriområde. På undersøgelsestidspunktet var vandstanden 5-10 cm, men vandløbet bærer præg af, at det i perioder modtager store vandmængder, så vandstanden er ½ m højere. Ikke egnet for ørreder. Lgd.: ca. 0,6 km, gbr.: 0,7 m, Dybde: 5-15 cm Kolding Å Se udsætningsplan for Kolding Å, a Marielundbækken (1) Vandløbet starter i industriområde i Bramdrupdam. Herfra løber bækken gennem Marielund Skoven og Marielund Sø inden udløbet i Kolding Fjord. Bækken har et flot forløb gennem Marielund Skoven, men den er plaget af sandvandring og der er i perioder store mængder overfladvand. Vandløbet har flere spærringer og rørlægninger, der gør at bækken ikke er egnet til udsætninger. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3 km, gbr.: 1,6 m, Dybde: 5-15 cm b Apotekerbækken (1) Apotekerbækken er et lille og reguleret vandløb med ringe fald, der løber i udyrket eng og mose. Vandløbet er lukket af dueurt og derfor umulig at elektrofiske. Kolding Kommune har plan om at gennemføre et vådområdeprojekt i området. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1 km, gbr.: 0,8 m, Dybde: 5-10 cm. (2) Den nederste strækning, før udløbet til Kolding Fjord, er en stillestående afvandingskanal med meget blød bund og vokset til i tagrør. Der er flere strækninger der er rørlagte. Ved udløbet findes der en højvandsklap. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1 km, gbr.: 2,5 m, Dybde:? cm. 12

17 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Apotekerbækken (3) Lille tilløb med naturligt forløb og mange skjul ved sten og grene. Bunden er gruset, men der ligger en belægning som indikerer at vandkvaliteten er tvivlsom. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 0,7 km, gbr.: 1,2 m, Dybde: 5-15 cm Vandløb gennem Eltang Vig Ikke besigtiget Gudsø Mølleå (1-2) Gudsø Mølleå har sit udspring øst for Bramdrupdam. Åen starter som et rigtig flot yngelvandløb med naturligt forløb, gruset og stenet bund. Ved vejunderføringen på st. 1 er der et mindre fald, der gør det vanskeligt for fiskene at passere opstrøms vejen. Stækningen huser en naturlig ørredbestand. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 1,3 m, Dybde: cm. (3-4) Fra Birkemosevej (st. 2) til møllesøen i Gudsø, er vandløbet plaget af sandvandring og der er regulerede strækninger, hvor fiskene har svært ved at finde skjul. Eltangvej (st. 3) er et fint sted at øge mængden af skjul og evt. etablere gydebanker, hvis man samtidig reducerer sandvandringen. Kolding Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt på arealerne ved Birkemosen. Ved gennemførelse af projektet vil vandløbet blive genslynget. Der blev fundet en god ørredbestand, af både yngel og ældre fisk, og på st. 4 blev der registreret havørreder. Lgd.: ca. 3,6 km, gbr.: 2,9 m, Dybde: cm. 13

18 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Gudsø Mølleå (5) Ved afløbet fra Gudsø Mølle er der i forbindelse med opstemningen en fisketrappe. I løbet af 2013/14 bliver der etableret et stryg, der skal lede vandløbet udenom møllesøen og derved skabe fri passage for op- og nedgangsfisk. Strækningen nedstrøms søen er med svagt fald og stor vanddybde. Ingen udsætning Lgd.: ca. 0,9 km, gbr.: 5 m, Dybde:? cm. Tilløb fra Sandagergård (6-7) Hulskov Bæk (8-9) Nr. Stenderup Bæk (10) (Tilløb fra Nørre Stenderup) Tilløb til Gudsø Mølleå, venstre side Tilløb fra Sandagergård med reguleret forløb. Bunden er sandet og blød og der er kun et beskedent fald. Vandløbet er svært at elektrofiske pga. træer og dueurt, men der blev fundet en fin bestand af både yngel og ældre fisk. Lgd.: ca. 2,3 km, gbr.: 1,2 m, Dybde: 5-45 cm. Hulskov Bæk har sit udspring øst for Møsvrå og løber gennem skovarealer inden sammenløb med Gudsø Mølleå. Naturligt vandløb med gruset bund. På strækningen gennem skoven er der mange nedfaldende grene og væltede træer, der gør at bækken får et slynget forløb og der er fine skjul. Bækken har en fin ørredbestand. Lgd.: ca. 4,8 km, gbr.: 1,8 m, Dybde: 5-25 cm. Nørre Stenderup Bæk er et fint vandløb der løber langs skovkant. Bunden er overvejende sandet, men der er korte strækninger med fast grusbund. Vandløbet huser en god ørredbestand. Lgd.: ca. 2,8 km, gbr.: 2 m, Dybde: 5-15 cm. 14

19 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Gudsø Bæk (1) Vandløbet har sit udspring ved Søholme. Øverst er Gudsø Bæk reguleret og med blød sandbund og svag strøm. Ingen udsætning Lgd.: ca. 1 km, gbr.: 1,8 m, Dybde: cm. (2) Nedstrøms jernbanen er faldet større og bunden er gruset. Sten og vegetation giver fine skjul og bækken rummer en naturlig ørredbestand. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 1,6 m, Dybde: 5-20 cm. På baggrund af denne undersøgelse, kan det konstateres at der fortsat ikke er behov for udsætninger i vandløbene der er omtalt i denne rapport. Som omtalt i indledningen og under de enkelte vandløb er der dog på flere lokaliteter registreret forhold som, hvis de forbedres, vil kunne forøge områdets naturlige ørredbestand. Silkeborg, 18. februar Fiskeritekniker Michael Kaczor Holm 15

20 x

21 Bilag 1 - Mindre tilløb til Kolding Fjord DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem. WGS84 Ørred (m) (m2) antal/100m2 Obs 12 1a Odderbæk Y:4 1, pig 12 1a Odderbæk Y:3 1, a Odderbæk ,5 Ikke befisket 12 1b Grønsbæk Y:3 ½:3 1, b Grønsbæk Y:3 1,4 Ikke befisket 12 1b Grønsbæk ,9 Ikke befisket 12 1b Grønsbæk , BLamp, 9-pig, 3-pig 12 2 Binderup Mølleå ,3 Ikke befisket 12 2 Binderup Mølleå :1 1, pig, 3-pig 12 2 Binderup Mølleå ½:3 1:3 2, pig 12 2 Binderup Mølleå ½:4 1:4 2, Binderup Mølleå :3 2:3 3, Skrub 12 2 Binderup Mølleå :3 2:3 2, pig 12 2 Binderup Mølleå Ikke besigtiget 12 2 Binderup Mølleå :2 2, pig, 3-pig 12 2 Binderup Mølleå :2 2:2 3, HavØ, 3-pig 12 2 Binderup Mølleå ½:4 1:4 1,8 Ikke befisket 12 2 Binderup Mølleå ½:2 1, Binderup Mølleå Ikke befisket 12 4 Dalby Møllebæk Ikke besigtiget 12 4 Dalby Møllebæk ½:4 1:4 1, Dalby Møllebæk ½:4 1:4 1, pig 12 4 Dalby Møllebæk :4 2, HavØ 12 4 Dalby Møllebæk :4 2:4 4, pig 12 4 Dalby Møllebæk Ikke befisket 12 4 Dalby Møllebæk Y:4 1, pig, 3-pig 12 4 Dalby Møllebæk Y:2 ½:2 0, pig 12 4 Dalby Møllebæk Y:4 ½:4 0, pig 12 4 Dalby Møllebæk Y:4 ½:4 1, pig 12 4 Dalby Møllebæk Y:3 0,7 Ikke befisket 12 5a Marielundsbækken ½:3 1, Abo 12 5b Apotekerbækken Y:2 0,8 Ikke befisket 12 5b Apotekerbækken ,5 Ikke befisket 12 5b Apotekerbækken Y:5 1, pig 12 7 Gudsø Å Y:5 1, Gudsø Å Y:5 1, BLamp 12 7 Gudsø Å ½:2 1:2 2, BLamp, 3-pig 12 7 Gudsø Å :4 2:4 3, BLamp, HavØ, 3-pig 12 7 Gudsø Å Ikke befisket 12 7 Gudsø Å Ikke besigtiget 12 7 Gudsø Å :2 1, BLamp 12 7 Gudsø Å Y:4 1, Gudsø Å ½:4 1:4 1, BLamp 12 7 Gudsø Å Y: BLamp 12 8 Gudsø Bæk Y:1 ½:1 1,8 Ikke befisket 12 8 Gudsø Bæk Y:3 ½:3 1, pig

22 x

23 2012 DTU.. rapport - Planer for fiskepleje Nr. 16 Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt / Hans- Jørn Aggerholm Christensen Nr. 17 Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord / Jørgen S. Mikkelsen Nr. 18 Plan for fiskepleje i Bangsbo, Lerbæk og Elling Å / Peter Geertz-Hansen Nr. 19 Plan for fiskepleje i Århus Å / Jørgen Skole Mikkelsen Nr. 20 Plan for fiskepleje i Skals Å / Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Nr. 21 Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage / Michael Kaczor Holm, Morten Carøe og Peter Geertz-Hansen. Nr. 22 Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig / Hans-Jørn Aggerholm Christensen Nr. 23 Plan for fiskepleje i Karup Å / Michael Kaczor Holm 2013 Nr. 24 Plan for fiskepleje i Binderup Å / Michael Kaczor Holm Nr. 25 Plan for fiskepleje i Bjørnsholm Å / Michael Kaczor Holm Nr. 26 Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord / Michael Kaczor Holm Nr. 27 Plan for fiskepleje i Brøns Å / Morten Carøe Nr. 28 Plan for fiskepleje i Lerkenfeld Å / Jørgen Skole Mikkelsen Nr. 29 Plan for fiskepleje Trend Å / Jørgen Skole Mikkelsen Nr. 30 Plan for fiskepleje i Brede Å / Morten Carøe Nr. 31 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord/ Jørgen Skole Mikkelsen Nr. 32 Plan for fiskepleje i Ribe Å / Hans-Jørn Aggerholm Christensen Nr. 33 Plan for fiskepleje i Voers Å / Morten Carøe og Michael Kaczor Holm Nr. 34 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb /Peter Geertz-Hansen og Hans-Jørn Aggerholm Christensen

24 DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej Silkeborg Tlf:

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Geertz-Hansen, Peter; Christensen, Hans-Jørn Aggerholm Publication date: 2013 Document

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brede Å

Plan for fiskepleje i Brede Å Plan for fiskepleje i Brede Å Distrikt 29, vandsystem 09 Plan nr. 30-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Plan for fiskepleje i Voers Å

Plan for fiskepleje i Voers Å Plan for fiskepleje i Voers Å Distrikt 17, vandsystem 01 Plan nr. 33-2013 Af Morten Carøe og Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Distrikt 02, vandsystem 01-14 Plan nr. 42-2015 Af Morten Carøe Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Højbro Å... 6 Søborg Kanal...

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Ørredbestandene på Fyn

Ørredbestandene på Fyn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Ørredbestandene på Fyn Christensen, Hans-Jørn Aggerholm; Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Plan for fiskepleje i Storå

Plan for fiskepleje i Storå Plan for fiskepleje i Storå Distrikt 24 - vandsystem 1 Plan nr. 53-2016 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Simested Å. Undersøgelsen er

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Distrikt 15, vandsystem 00-13 Plan nr. 17-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Distrikt 06, vandsystem 13-31 Plan nr. 38-2014 Af Peter Geertz-Hansen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Udsætningsplan for Flynder Å

Udsætningsplan for Flynder Å Udsætningsplan for Flynder Å Distrikt 25 - vandsystem 04 Plan nr. 47-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å 1 Forord Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ønsker med denne handlingsplan,

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06

Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 I Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Sæby Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Vandløbene i oplandet til Hejls Nor

Vandløbene i oplandet til Hejls Nor Vandløbene i oplandet til Hejls Nor - Biologisk og fysisk tilstand, 2010 Skovhave Bæk, et lille tilløb til Taps Å, har fin grusbund med mange levesteder for fisk og smådyr Baggrund og formål Kolding Kommune

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm.

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm. TORVEG ADE 3, 1TV., 30 00 HELSINGØR, T LF 49 21 03 70, E -M AIL SR@FOE L.DK F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M w w w. f o e l. d k Helsingør Kommune Fiskeundersøgelse i Gurre Å En status

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere