Opsamling fra 4. Hovedkreds Lederudviklingseftermiddag på VUC i Haderslev, den , kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling fra 4. Hovedkreds Lederudviklingseftermiddag på VUC i Haderslev, den 15.09.2012, kl. 13-17."

Transkript

1 Lederudvikling

2 Opsamling fra 4. Hovedkreds Lederudviklingseftermiddag på VUC i Haderslev, den , kl DELTAGERE: Christian Karstensen, Tønder - Jens Carl Pedersen, Tønder - Hansjørgen Clausen, Gråsten Karl Posselt, Vojens Jacob Buris Andersen, Haderslev Allan S. Hermannsen, Haderslev David Hedegaard, Haderslev og Kai C. Bjørnskov, Haderslev. 1. Indledning KCB indledte med en gennemgang af den overordnede struktur i DSU, hovedkredse og klubber. DSU Delegeretmøde 1. gang årligt (i Påsken). DSUs højeste myndighed, hvortil alle klubformænd har adgang. Hovedbestyrelsen bestående af alle HK-formænd. Møde 4-5 gange årligt. Forretningsudvalget, der klarer alle løbende sager og forbereder sager til Hovedbestyrelsen. Større temaer, der p.t. er til drøftelse: - omlægning af holdturneringen - Hovedkredsreform sammenlægning af de nuværende 9 hovedkredse til færre. Hovedkredsene For tiden 9 hovedkredse, hvor 4. HK er den mindste med 212 medlemmer ved udgangen af juli kvartal Hovedkredsgeneralforsamling hvert år i februar Forretningsudvalget klarer alle løbende sager mellem generalforsamlingerne Klubberne Generalforsamlingen klubbens øverste myndighed Bestyrelsen klarer alle løbende sager Bestyrelsens opgaver var eftermiddagens tema. Formål: At alle bestyrelsesmedlemmer kender ansvar og forpligtelser ved de forskellige poster. I forhold til klubbernes trivsel og udvikling blev det fremhævet, at rekruttering og fastholdelse af skakspillere/medlemmer p.t. bør være en hovedopgave i alle klubber. Med det beskedne medlemstal i hovedkredsen in mente blev det bemærket, at DSU set fra klubside i adskillige år har ført en elitær kurs, der ikke har gjort det lettere for de små klubber at fastholde og rekruttere nye medlemmer og dermed sikre bredde og overlevelse. Hensigtserklæringer på HB-niveau om at vende medlemstilbagegangen er ikke nok. Omvendt må klubberne møde mere talstærkt op på delegeretmødet, hvis kursen skal ændres. 2

3 2. Gruppearbejde om opgaver og roller Gruppearbejdet var inddelt i 2 faser. I første omgang gik opgaven ud på at beskrive opgaverne i en skakklub. Dernæst blev det drøftet, hvordan ansvaret for opgaverne kan fordeles på roller/poster i klubben. Der er ikke nogen facitliste. Dels er bestyrelsens sammensætning typisk beskrevet i klubbens vedtægter, dels kan både ansvars- og opgavefordeling i nogen grad være afhængig af de enkelte (bestyrelses)medlemmers personlige egenskaber/kvalifikationer. Opgaver og roller Formandens ansvarsområder - planlægning, delegering og opgavefordeling - overholdelse af vedtægter - regelkendskab kendskab til Skakhåndbogen, krav om dommere, turneringsledere, kommunale retningslinier m.v. - udarbejdelse af årsberetning til generalforsamling - indkaldelse til generalforsamling, dagsorden i henhold til vedtægterne - klubbens ansigt udadtil, eksternt samarbejde - de formelle forpligtelser - repræsentation, f.eks. på møder i HK, DSU osv. - besvarelse af henvendelser udefra - udnytte muligheder for klubbens indflydelse på komunale høringer, planer m.v. - kontakt til lokaleejer - lokaleåbning og -klargøring - indhentning af børneattester - medlemsorientering - forberedelse af bestyrelsesmøder - arrangementer, som deltager eller arrangør (turneringsinvitationer) - PR over for pressen, PR på web, kommunikation af turneringsresultater - Holdturneringen: tilmelding af hold, opstilling af hold, indberetning af styrkeliste Der er forskel på at have ansvar for en opgave og på at udføre den. Mange af de opgaver, der knytter sig til formandens ansvarsområder kan uddelegeres, så andre udfører dem på formandens vegne eller efter retningslinier udformet af bestyrelsen. Ansvarsområder, formanden ikke kan delegere ud: - repræsentere klubben i forhold til Hovedkredsen og DSU - formelle forpligtelser, tegne klubben udadtil, skrive under på klubbens vegne - formandens beretning (I nogle klubber er det bestyrelsens beretning. Der er også forskel på vedtægternes valgbestemmelser: formandsvalget kan foregå direkte på generalforsamlingen eller som led i bestyrelsens konstituering). Kassererens ansvarsområder Under dette punkt bidrog hovedkredskasserer Jens Carl Pedersen med et kort og præcist indlæg om kassererens opgaver: 3

4 - løbende bogføring - løbende kontakt med bankforbindelse - udarbejdelse af regnskab og budget - løbende opfølgning med regnskabsrapporter, hvis formanden/bestyrelsen beder om det - opkræve kontingent - indbetale kontingent til hovedkredsen/dsu - kontakt til hovedkredsens kartoteksfører - betale regninger, refundere udlæg - kantinedrift og kaffekasse - kontakt til annoncører (klubblad og hjemmeside) - kontakt til sponsorer - materialestatus (herunder kan evt. værdi indgå i regnskabsstatus) - opstilling/ajourføring af medlemslister - håndtering af restanter efter bestyrelsens beslutning. Evt. indberetning af restanter til DSU - ansøgninger til kommunen Ansvarsområder, kassereren ikke kan delegere ud: - løbende bogføring - løbende bankkontakt - regnskab og (budget) - kontingentopkrævning Sekretærens ansvarsområder - modtage nye medlemmer, den sociale opgave - skrive mødereferater - redigere klubbladet - sørge for trykning af klubblad - sikre arkivering af foreningsmateriale, der skal arkiveres 4

5 - webredaktør Ansvarsområder, kassereren ikke kan delegere ud: - referater Turneringslederens ansvarsområder - klubturnering - andre turneringsformer - dommer (licens) - kampleder (divisionsturnering) - turneringsledelse Gruppearbejde om andre opgaver og funktioner i klubben Afhængigt af klubbens størrelse og medlemstal kan en række andre funktioner ligge hos bestyrelsesmedlemmer eller andre, til hvem opgaven er uddelegeret. Det er en god idé at få beskrevet disse, så en opgave lettere kan overdrages, hvis det bliver nødvendigt. I det hele taget er det vigtigt, at man i klubben også forholder sig til rekruttering til bestyrelsen blandt medlemmerne. Bestyrelsesrekruttering Hvordan får man nye til at påtage sig opgaven ( borgerligt ombud ): - Sprede information og sikre et højt informationsniveau i medlemskredsen, således at det enkelte medlem får indsigt i bestyrelsens aktiviteter og opgaver. Dermed mindskes informationskløften mellem medlemmer og bestyrelse. - Ved rekruttering af frivillig arbejdskraft til bestyrelsesarbejde er klarhed i opgaven og fordeling af opgaverne på mange skuldre med til at gøre det lettere for nye frivillige at forpligte sig, og man undgår følelsen af, at hvis man rækker Fanden en lillefinger - En god og bred ansvars- og opgavefordeling i klubben er i sidste ende med til at sikre arvefølgen og dermed klubbens opretholdelse. Stillings-/opgavebeskrivelser andre funktioner (der ikke nødvendigvis behøver at ligge hos bestyrelsesmedlemmer). Turneringsleder - lave turneringsindbydelser - tage imod tilmeldinger/opsøge potentielle deltagere - tilrettelægge turneringer, lægge runder - modtage afbud - følge op m.h.t. afvikling af udsatte partier - ajourføre turneringstavler - formidle resultater og offentliggøre kommende runder 5

6 - foretage ratingberegning - indberette resultater til DSU, hvis turneringen er koordineret - være til stede under turneringsafvikling (helst) - sørge for turneringskomité Junior-/skoleskakleder - rekruttering, modtagelse af juniorer, skoleskakspillere - undervisning - formidle tilbud om skakaktivitetsmuligheder - indmeldelse i Dansk Skole Skak - kontakt til Dansk Skole Skak - kontakt/lette overgangen mellem skoleskaktilbuddet og DSU-skakklubben - info og kontakt til forældre - koordinering/transport - turneringsdeltagelse (skoleskak, SGP, skaklejre m.v.) Kantinebestyrer/kaffemester - indkøb - kalkulere priser - holde regnskab med kaffekassen - kaffe-/tebrygning - salgsarbejde - undersøge tilfredshed/opsamle kundeønsker - klargøring, åbne butikken - oprydning/opvask/rengøring Det forudsættes, at det løbende salg klares ved selvbetjening Materielforvalter - åbne/lukke, sørge for adgang til brætter, brikker og ure på klubaftner - holde orden på bræt, brikker og ure, sortere om nødvendigt - foretage reparationer eller sende til reparation - stille indkøbsforslag - fungere som klubbens bibliotekar, hvis der er skaklitteratur eller andre materialer, medlemmerne kan låne - låne materiel hos naboklubber, hvis der er brug for ekstra sæt til åbne turneringer eller andre events - udlåne undværligt materiel til aktiviteter i naboklubber eller i andre sammenhænge i lokalområdet - holde styr på lageret (foreslå indkøb af batterier, noteringshefter, rundekort og lign.) Webredaktør Hjemmesiden - suppleret af sociale medier som Facebook - bliver et stadigt vigtigere redskab til både intern information (delvis erstatning for klubblad) og klubbens ansigt udadtil (PR). Hvis den digitale information skal fungere tilstrækeligt dynamisk, er webmaster-rollen 6

7 utilstrækkelig/forældet. Webredaktøren skal sikre, at - hjemmesiden grundlæggende har et indhold i tråd med bestyrelsens retningslinier - hjemmesiden opdateres, så indholdet er aktuelt - det tekniske setup (f.eks. CMS) giver medlemmerne adgang til at bidrage med relevant indhold. D.v.s., at formanden skal kunne skrive til hjemmesiden, turneringslederen skal kunne opdatere resultater og rundelægning osv. I øvrigt er det vigtigt, at webredaktøren har ret frie hænder, så der bliver skabt interesse for at besøge hjemmesiden, fordi den er offensivt dynamisk med hyppige opdateringer. Princippet må være, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse forstået på den måde, at fejl hurtigt kan rettes på nettet. Forslag til minimumsindhold på hjemmesiden: - klubbens data - kontaktmulighed - digital udgave af klubbladet - info om klubliv, medlemmernes gøren og laden (nyhedsside) - relevante skaklinks - info om bestyrelsesarbejdet - synliggørelse af annoncører/sponsorer - medlemslister? Der kan være gode grunde til at begrænse offentliggørelsen af detaljerede persondata for medlemmerne. Som alternativ linkes til klubbens neutrale medlemsliste hos DSU Alle medlemmer At melde sig ind i en forening kan ikke sammenlignes med et varekøb. Man melder sig ind i et fællesskab, hvor man har både pligter og rettigheder. Eksempler på opgaver, alle medlemmer kan medvirke til at løse: - Rekruttering. En meget vigtig tværgående opgave er medlemsrekruttering. Det er naturligvis bestyrelsens opgave at tage initiativer, der sikrer tilgang til klubben, men det enkelte medlem har også en vigtig opgave i at virke som ambassadør for klubben i de kredse, hvor man færdes. - Fastholdelse af medlemmer. Hvert enkelt medlem kan bidrage til at skabe en god atmosfære på klubaftner. Udover selve skakspillet har spiller det sociale samvær en stor rolle for fastholdelse af nuværende medlemmer og hurtig integration af nye. - Stof til klubblad/hjemmeside. Alle kan og bør levere stof eller ideer til klubblad og hjemmeside. - Opstilling af bræt og brikker, oprydning efter brug. - Fællestræning, demonstration af parti. Små indslag på klubaftner, hvor man gennemgår et parti eller lignende kan være et tilbud, som mange deles om at bidrage til, og som alle kan lære af

8 4. Opsamling Løser vi så alle de oven for nævnte opgaver i klubberne? Naturligvis ikke fuldt ud. Vi gør det hver for sig så godt, vi kan, men må også erkende, at ikke alting lykkes. Vi er få og små klubber i 4. Hovedkreds, og kræfterne er begrænsede. Løsningen er ikke centralisering og fusioner. Det vil blot medføre frafald i den samlede medlemskreds. Derimod er det vigtigt at udnytte alle muligheder for samarbejde, der kan frisætte kræfter til den lokale drift og udvikling af klubberne. Deltagerne gav derfor hinanden håndslag på at dele gode ideer og dybe tallerkner til fælles bedste uden beregning. En systematisk udveksling af erfaring og viden kan f.eks. begynde med et møde for klubbernes webredaktører om den digitale informationsformidling. Men samarbejdsmulighederne er legio og kan med fordel sættes i system gerne med hjælp fra FU. /Ref.: Karl Posselt

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Skakhåndbogen Version 14.3

Skakhåndbogen Version 14.3 Skakhåndbogen Version 14.3 Copyright september 2007 ved Dansk Skak Union i Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 14.3 (september 2007). Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Esmat Guindy

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere