Resumé TALIS OECD s lærer- og lederundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse"

Transkript

1 Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse

2 KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser. TALIS har til formål at imødekomme både et internationalt og et nationalt behov for viden om, hvordan man sikrer grundlaget for god undervisning. 34 lande deltager i TALIS 2013, deriblandt Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. EVA står bag analyse og afrapportering af den danske undersøgelse, som har fokus på resul tater fra den danske del af lærer- og lederundersøgelsen TALIS Denne undersøgelse giver et bredt billede af nøgleforhold på danske grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen afdækker forhold som undervisningspraksis, feedback og evalueringskultur, kompetence udvikling, skoleklima samt skoleledelse. Denne afdækning giver viden om det danske skolesystem, der kan støtte udviklingen af skoler og medvirke til at øge kvaliteten i uddannelserne. TALIS 2013 undersøger tre uddannelsesniveauer, der i Danmark svarer til: 1) grundskolens klasse, 2) grundskolens klasse og 3) ungdomsuddannelser. Der er til TALIS 2013 udarbejdet to spørgeskemaer et til lærere og et til ledere på hvert af de tre uddannelsesniveauer. Besvarelserne af disse spørgeskemaer udgør tilsammen et omfattende kvantitativt data materiale, som ligger til grund for TALIS I alt deltager 5251 danske lærere og 350 danske ledere fra de tre uddannelsesniveauer. Styrelsen for It og Læring (det tidligere UNI-C, som hører under Undervisningsministeriet) har indsamlet data i februar-marts Som udgangspunkt beskriver EVA resultater fra lærere og ledere i grundskolens klasse og inddrager kun resultater fra grundskolens klasse, hvis der er interessante forskelle mellem de to uddannelsesniveauer. 2

3 12 hovedresultater fra TALIS 1. Danske lærere samarbejder i mindre grad om at sikre fælles standarder for evaluering og bedømmelse af elevers faglige udvikling og drøfter sjældnere konkrete elevers læring end lærere i de fleste sammenligningslande. 2. Evaluering af elever er kendetegnet ved at være mere uformel i forhold til i særligt de asiatiske lande. 3. Omkring en fjerdedel af grundskole- og ungdomsuddannelseslærerne har ikke modtaget feedback på baggrund af de feedbackmetoder, der er blevet spurgt ind til i TALIS. 4. Lidt under halvdelen af grundskolelærerne og tre fjerdedele af ungdomsuddannelseslærerne får ikke feedback på baggrund af testresultater. 5. Mange lærere mener ikke, at den feedback, de modtager, er baseret på en grundig vurdering af deres undervisning, eller at skolelederen har effektive metoder til at evaluere, hvordan lærerne underviser. 6. Knap hver tredje lærer mener ikke, at lærerevaluering og feedback har væsentlig indflydelse på undervisningen. 7. Lærere får oftest feedback fra andre lærere og lidt sjældnere fra skole ledelsen. 8. De danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere angiver i mindre grad end lederne i flere sammenligningslande, at de anvender elevernes faglige resultater og evalueringsresultater i udviklingen af strategier og mål for skolen. 9. Det er meget forskelligt, hvor ofte danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere bliver evalueret og/eller modtager feedback. Omkring en tredjedel af grundskolelederne og en fjerdedel af ungdomsuddannelseslederne bliver evalueret og/eller modtager feedback mindre end en gang om året. 10. Lærere og ledere på både grundskoler og ungdomsuddannelser er generelt tilfredse med deres arbejde og deres egen indsats på skolen. 11. Danske grundskolelærere oplever i mindre grad end de lande, som EVA har sammenlignet med, at der er problemer med støj i undervisningen. 12. Der er generelt en høj grad af samarbejde blandt danske lærere særligt på grundskoler og erhvervsuddannelser. Samarbejdet er kendetegnet ved koordinerings- og udvekslingsopgaver, fx via teammøder og samarbejde om undervisningen. 3

4 Resultater Evaluering og feedback Få lærere bliver formelt evalueret 22 % af ungdomsuddannelseslærerne er ansat på skoler, hvor lederne angiver, at lærerne aldrig bliver formelt evalueret. Til sammenligning er denne andel 9 % blandt grundskolelærerne. Singapore, Norge og Island har en væsentlig mindre andel af ungdomsuddannelseslærere, der aldrig modtager en formel evaluering, hvorimod Finland ligger på niveau med Danmark. Stor andel af lærere modtager ikke feedback En relativt stor andel af danske lærere angiver, at de ikke har modtaget feedback på baggrund af seks metoder (22 % af de danske grundskole lærere og 26 % af ungdomsuddannelseslærerne). For grundskolelærerne er TALIS-gennem snittet på 13 %. Der er således færre danske lærere, der oplyser, at de får feedback, sammenlignet med lærere i andre TALIS-lande. Feedback fra lærerkolleger og i mindre grad fra ledelse Når danske grundskolelærere får feedback, er de sammenlignet med kolleger i sammenligningslandene karakteriseret ved i højere grad at få feedback fra lærerkolleger og i mindre grad fra ledelsen. Halvdelen af lærerne både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne oplyser, at de ikke har fået feedback fra ledelsen på baggrund af seks metoder. I Canada, Japan og Singapore får mellem 84 % og 90 % af grundskolelærerne ledelsesfeedback. Når de danske grundskolelærere får feedback fra ledelsen, er det oftest fra skolelederen og i mindre grad fra andre i ledelsesteamet. På ungdoms uddannelserne tegner der sig et lignende billede. Skepsis over for evalueringsgrundlag Danske lærere er generelt kritiske i deres vurdering af, om feedback og evaluering foregår på et kvalificeret grundlag. 77 % af grundskolelærerne og 80 % af ungdomsuddannelseslærerne oplever ikke, at den feedback, de modtager, baseres på en grundig vurdering af deres undervisning. Næsten samme andele oplever ikke, at skolelederen har effektive metoder til at bedømme deres undervisningspraksis. Hvis man sammenligner med TALIS-gennemsnittet, vurderer halvt så mange danske grundskolelærere, at feedback baseres på en grundig vurdering. De danske læreres vurdering af feedback og evaluering er dog lidt bedre end vurderingen blandt de nordiske kolleger. 4

5 Mange lærere får ikke feedback på baggrund af testresultater 44 % af lærerne i klasse og 51 % af lærerne i klasse modtager ikke feedback på baggrund af elevernes test resultater. Når man tager i betragtning, at man i Danmark har indført et omfattende nationalt obligatorisk testsystem i folkeskolen, er det en relativt stor andel af danske lærere, der ikke modtager feedback på baggrund af elevernes testresultater. 75 % af lærerne på ungdoms uddannelserne får ikke feedback på baggrund af testresultater. Denne andel dækker over en relativt stor forskel mellem erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser. Andelen er væsentlig mindre for erhvervsuddannelseslærere (61 %), end den er for gymnasielærere (81 %). I Norge og Singapore er der væsentlig større andele af lærere, der får feedback på baggrund af testresultater, end blandt danske ungdomsuddannelseslærere (henholdsvis 33 og 58 procentpoint større end i Danmark). Få lærere får feedback fra ledelsen efter overværelse af undervisning Ca. hver fjerde af de danske lærere angiver, at de har modtaget feedback fra ledelsen som opfølgning på overværelse af deres undervisning. I de asiatiske lande, Norge samt Canada er der en noget større andel af lærere, der har fået feedback fra deres ledelse på baggrund af overværelse af undervisningen. Udbytte af feedback Danske lærere angiver, ligesom lærere i de fleste andre sammenligningslande, at feedback har størst betydning for opfattelsen af at være en professionel lærer, motivation, jobtilfredshed, anerkendelse fra leder og kolleger. I forhold til lærere i de nordiske lande angiver de danske lærere i højere grad, at feedback medfører øget ansvar på skolen og muligheder for kompetenceudvikling. Udbyttet af den feedback, der kommer tæt på undervisningspraksis (fx feedback på lærerens viden og forståelse af fagområder, klasseledelse og elevevaluering), bliver vurderet lavt af de danske grundskolelærere og de nordiske kolleger, når der sammenlignes med TALIS-gennemsnittet. Danske ungdomsuddannelseslærere vurderer udbyttet af feedback, der kommer tæt på undervisningspraksis, lavere end lærere fra Singapore. Der er kun mindre forskelle mellem ungdomsuddannelseslærere fra de nordiske lande. Erhvervsuddannelseslærerne oplever generelt, at feedback giver et større udbytte, end gymnasielærerne. Det er særligt inden for områderne øget ansvar på skolen, kompetenceudvikling samt områder, der kommer tæt på undervisningspraksis, at erhvervsuddannelseslærere oplever større positive ændringer som resultat af feedback end gymnasielærerne. Uformelle evalueringsformer Både de danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere evaluerer typisk eleverne ved at iagttage dem, når de arbejder på en bestemt opgave, giver skriftlig feedback på elevernes arbejde og giver feedback ved at lade enkelte elever svare på spørgsmål foran klassen. I forhold til lærerne i de fleste andre sammenligningslande gør de danske lærere i mindre grad brug af standardiserede tests, og de lader i mindre grad eleverne evaluere deres egen faglige udvikling. Der er med andre ord tale om mere uformelle former for evaluering af elevernes læring. Dog suppleres disse uformelle evalueringsformer også ofte med, at læreren gennemfører egne udviklede evalueringer. 5

6 Mindre fokus på evaluering af elevers faglige udvikling Danske grundskole- og ungdoms uddannelseslærere føler sig generelt godt forberedt til at kunne undervise, men en forholdsvis stor andel af danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere (henholdsvis 28 % og 22 %) føler sig i mindre grad eller slet ikke forberedt til at evaluere elevernes faglige niveau. En stor andel af danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere (henholdsvis 60 % og 58 %) vurderer, at feedback medfører ingen eller kun en lille positiv ændring i lærerens brug af elevevalueringer til at forbedre elevernes læring. Danske grundskoleog ungdomsuddannelses lærere bruger i mindre grad lærersamarbejdet til at sikre fælles standarder for evaluering og bedømmelse af elevernes faglige udvikling og til at diskutere enkelte elevers læring end lærere i de fleste andre sammenligningslande. Undervisningspraksis og undervisningsmiljø Positivt undervisningsmiljø og meget lærersamarbejde De danske grundskole- og ungdoms uddannelseslærere vurderer overordnet deres undervisningsmiljø positivt i de fleste tilfælde mere positivt eller lige så positivt som lærere i sammenligningslandene. De fleste danske lærere på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau oplever at have gode muligheder for at gennemføre deres undervisning og på forskellig vis engagere eleverne i at lære. De danske lærere særligt grundskolelærerne og erhvervsuddannelseslærerne har på flere parametre mere samarbejde med deres kolleger end lærere i sammenligningslandene. Mindre oplevelse af uro Lærerne vurderer samlet set, at de har gode muligheder for at gennemføre deres undervisning. De fleste danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere oplever ikke, at der er meget forstyrrende støj og uro i deres klasser, og lærerne oplever det som et lidt mindre problem end i Samlet set opleves forstyrrende støj og uro som mindre tidskrævende og udbredt i Danmark end i sammenligningslandene, særligt i grundskolens klasse. I grundskolens klasse oplever lærerne mere forstyrrende støj end lærerne i grundskolens klasse. Stor brug af it De danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere lader i særlig grad eleverne bruge it i projekter eller klassearbejde, giver eleverne et overblik over det sidste, de har lært, og lader dem arbejde i små grupper, der kommer frem til fælles løsninger på et problem eller en opgave. De danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere angiver at gøre disse tre ting oftere end lærere i de fleste sammenligningslande. Forskel i tilpasning af opgaver til eleverne 44 % af lærerne i grundskolen giver ofte eller i alle/næsten alle timer forskellige opgaver til de elever, der har indlæringsproblemer, og/eller til de elever, der kan gå hurtigere frem. Denne form for differentiering af opgaverne er mere hyppig i klasse, hvor 62 % af lærerne svarer, at de ofte eller i alle/næsten alle timer gør det. De danske grundskolelæreres svar adskiller sig ikke fra TALIS-gennemsnittet. Kun 17 % af gymnasielærerne giver ofte eller i alle/næsten alle timer forskellige opgaver til de elever, der har indlæringsproblemer, og/eller til de elever, der kan gå hurtigere frem. Andelen er noget større for erhvervsuddannelseslærere (37 %). 6

7 Lærernes faglige kompetenceudvikling De fleste lærere deltager i kompetenceudvikling Samlet set viser de danske grundskole- og ungdomsuddannelseslæreres besvarelser, at de fleste danske lærere deltager i kompetence udvikling og oplever den som relativt betydningsfuld for deres undervisning. Ungdomsuddannelses lærerne har deltaget i mere kompetenceudvikling end grundskolelærerne, mens gymnasielærerne har deltaget i mere kompetenceudvikling end erhvervsuddannelseslærerne. Korte kurser Lærerne har ligesom deres kolleger i de fleste sammenligningslande primært deltaget i kurser/workshops og netværk med henblik på faglig udvikling for lærere og konferencer/seminarer. Andelen af danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere, der deltager på kurser/i workshops, er større end blandt lærere i de fleste nordiske lande. De danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere, der deltager på kurser/i workshops, bruger i gennemsnit henholdsvis 4 og 4,5 dage på kurser/workshops. For grundskolelærerne er det væsentlig mindre end TALIS-gennemsnittet på 8,5 dage. Der er til gengæld ikke store forskelle blandt de nordiske lande med hensyn til, hvor mange dage de deltagende grundskolelærere bruger på kurser/ workshops. Fokus på fag og mindre fokus på evalueringspraksis Fokus i forbindelse med kompetence udviklingsaktiviteter er typisk på viden om og undervisning i det pågældende fag. De fleste lærere oplever, at kompetenceudviklingsaktiviteterne har haft stor betydning for deres undervisning. It som pædagogisk redskab er også et udbredt emne inden for kompetenceudvikling i Danmark. En relativt stor del af de danske lærere har deltaget i kompetenceudvikling om anvendelse af it som pædagogisk redskab andelen er størst på ungdomsuddannelserne (62 % mod 49 % i grundskolen). Danske lærere deltager i mindre grad end lærere i sammenligningslandene i kompetenceudvikling inden for evalueringspraksis. Lærerne oplever behov for kompetenceudvikling med hensyn til inklusion og it Med undtagelse af enkelte områder giver de fleste danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere samlet set udtryk for at have et mindre eller intet behov for kompetenceudvikling inden for de områder, der spørges ind til i TALIS. En relativt stor del af de danske grundskolelærere giver dog udtryk for et behov for kompetenceudvikling inden for inklusion og undervisning af elever med særlige behov (59 % angiver i nogen eller i høj grad at have et behov), ligesom både 60 % af grundskolelærerne og 51 % af ungdomsuddannelseslærerne giver udtryk for et behov for kompetence udvikling inden for anvendelse af it som pædagogisk redskab i undervisningen. Uformel introduktion og begrænset brug af mentorer Danske grundskole- og ungdoms uddannelseslærere har primært deltaget i uformel introduktion i forbindelse med deres første ansættelse som lærer, og her ligger Danmark på linje med sammenligningslandene. TALIS- undersøgelsen viser desuden, at mentoraktiviteter ligesom i de øvrige nordiske lande ikke er udbredte i Danmark. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med den relativt udbredte teamstruktur i Danmark i forhold til i sammenligningslandene. 7

8 Skoleklima og jobtilfredshed Stor jobtilfredshed De danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere er samlet set meget tilfredse med deres arbejde også mere end lærerne i flere sammenligningslande. TALIS- undersøgelsen fra 2008 viste også, at størstedelen af de danske grundskolelærere var tilfredse med deres arbejde. Skoleklimaet vurderes positivt De danske grundskole- og ungdomsuddannelseslærere vur derer skoleklimaet relativt positivt. Størstedelen vurderer fx, at skolen har en kultur, hvor der er fælles ansvarlighed for skolens anliggender, og en samarbejdskultur kendetegnet ved gensidig støtte. Samme positive billede genfindes i de danske læreres vurdering af relationen mellem lærere og elever, hvor 99 % af grundskolelærerne og 100 % af ungdomsuddannelseslærerne oplever, at lærere og elever normalt kommer godt ud af det med hinanden på skolen. Mangel på respekt for lærerjobbet Størstedelen af de danske lærere og ledere vurderer dog, at lærerjobbet ikke er respekteret i samfundet (henholdsvis 82 % i grundskolen og 66 % på ung doms uddannelserne er uenige eller meget uenige i, at lærerjobbet er respekteret i sam fundet). Kun de islandske ungdomsuddannelseslærere vurderer respekten omkring lærerjobbet mindre positivt end de danske. I Finland er 69 % af ungdomsuddannelseslærerne fx enige eller meget enige i, at lærerjobbet er respekteret i samfundet. De danske erhvervsuddannelseslærere vurderer respekten omkring lærerjobbet mere positivt end gymnasielærerne. De fleste danske lærere (89 % i grundskolen, 92 % på ungdomsuddannelserne) vurderer dog, at fordelene ved at være lærer klart opvejer ulemperne. Skoleledelse Meget stor jobtilfredshed De danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere er samlet set tilfredse med deres arbejde. De fleste sammenligningslandes ledere er også meget positive, men de danske ledere er blandt de mest positive. På trods af dette positive billede angiver de danske ledere dog en række forhold, der hæmmer deres effektivitet som leder især stort arbejdspres og højt ansvarsniveau i deres stilling. De danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere er dog ikke blandt dem, der oplever flest barrierer. Fordelt ledelsesansvar De fleste danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledelser er organiseret i ledelsesteams. Danmark er blandt de sammenligningslande, hvor denne form for delt ansvar er mest udbredt. Lederne deler i højere grad ansvaret for en række beslutninger med andre personer og instanser end dem selv også personer og instanser uden for ledelsen, fx lærere og bestyrelser. 8

9 Halvdelen af tiden bruges på administration og ledelse De danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere bruger størstedelen af deres arbejdstid (51 %) på administrative og ledelses mæssige opgaver. De bruger henholdsvis 18 % og 19 % af deres tid på opgaver og møder relateret til indholdet i undervisningen og selve undervisningen. Danmark er det land blandt sammenligningslandene, hvor grundskole- og ungdomsuddannelseslederne sjældnest har overværet undervisning i klasserne. Udviklingsplan og mål for skolen Størstedelen af de danske ledere planlægger skolens arbejde ud fra overordnede strategier og mål, bl.a. ved at anvende elevernes resultater i udviklingen af skolens mål og ved at udarbejde en strategisk udviklingsplan for skolen. De danske ledere angiver dog i mindre grad end lederne i flere sammenligningslande, at de anvender elevernes faglige resultater og evalueringsresultater i udviklingen af strategier og mål på skolen. Få knaster i kompetenceudvikling Den mest udbredte form for kompetenceudvikling er del tagelse i kurser, konferencer eller observationsbesøg på andre skoler. De danske ledere angiver få potentielle hindringer for deres udvikling som leder dog angiver en del af grundskole- og ungdomsuddannelseslederne, at det, TALIS betegner som kollision med skemalagt arbejdstid, kan være en hindring for deres videre udvikling som ledere. Stor forskel på, hvor ofte ledere bliver evalueret Flertallet af danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere bliver evalueret og/eller modtager feedback, men det er meget forskelligt, hvor ofte det sker. 36 % af grundskolelederne og 24 % af ungdomsuddannelseslederne bliver evalueret og/eller modtager feedback mindre end en gang om året. 9

10 Sådan er dansk TALIS gennemført Styrken ved det anvendte spørgeskemadesign i TALIS er, at det giver mulighed for at sammenligne danske læreres vilkår og undervisningspraksis med skolesystemer i andre lande. I fortolkningen af resultaterne skal man dog være opmærksom på, at den internationale sammenligning må foretages med for behold for, at kulturelle forskelle kan have indflydelse på, hvordan ledere og lærere opfatter undersøgelsens temaer og spørgsmål, og i sidste ende på deres besvarelse. Desuden bygger resultaterne på lærernes og ledernes egne vurderinger af og holdninger til undersøgelsens temaer. Resultaterne kan derfor afvige fra fx nationalt opgjorte registerdata. TALIS blev også gennemført i 2008, men kun for grundskolens klasse. Der er dog meget få spørgsmål, som er stillet på samme måde i de to runder. Der er derfor kun få steder i rapporten, hvor man kan se udviklinger i resul tater for specifikke spørgsmål. I stedet har vi løbende i rapporten sammenholdt de nye resultater fra 2013 med hovedkonklusionerne i den danske TALIS rapport fra Afhængigt af uddannelsesniveauet er der forskel på, hvor mange lande EVA sammenligner de danske resultater med. Det er kun grundskoleresultaterne, der sammenlignes med et TALIS-gennemsnit. Resultaterne for ungdoms uddannelserne kan ikke sammenlignes med et TALIS-gennemsnit, fordi for få lande deltager med dette uddannelsesniveau. De danske resultater sammen lignes med: Grundskolens klasse: Finland og Norge Grundskolens klasse: Finland, Island, Norge, Sverige, Canada, Japan, Korea og Singapore Ungdomsuddannelser: Finland, Island, Norge og Singapore. I august 2013 fik gymnasielærerne ny arbejdstidsaftale, og i august 2014 fik folkeskolelærerne ligeledes en ny arbejdstidsaftale. Data er indsamlet i februar-marts 2013, hvilket betyder, at rapporten tegner et billede af, hvordan det så ud, inden arbejdstidsaftalerne trådte i kraft. Desuden oplevede folkeskolelærerne en lockout, umiddelbart efter at data var indsamlet, men lockouten blev varslet, mens dataindsamlingen foregik. Under dataindsamlingen var der også en del debat om gymnasielærernes arbejdstidsaftale. Disse forhold kan ikke udelukkes at have haft en betydning for især grundskolelærernes besvarelser, men også for gymnasielærernes besvarelser. 10

11 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T F E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler. TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Thomas Søndergaard Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Udgivet for Undervisningsministeriet / Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af Danmarks Evalueringsinstitut ISBN Publikationen kan downloades på: og 11

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til uddannelseslederen Ungdomsuddannelser Hovedundersøgelse

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Felt til ID-label (105 x 35 mm) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 Spørgeskema til lærere 7. 10. klasse Hovedundersøgelse Dansk Danmark

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup

Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup Forskningsprojekt i UCC Februar 2015 Hvorfor er det interessant at arbejde med observation af

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Notat om undervisningsdifferentiering September 2011

Notat om undervisningsdifferentiering September 2011 Notat om undervisningsdifferentiering September 2011 Undervisningsdifferentiering lovgrundlag og historik Med vedtagelsen af folkeskoleloven i 1993 blev den udelte enhedsskole indført i Danmark, og undervisningsdifferentiering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Baggrunden for Klassetrivsel.dk skal findes i det arbejde, som de to folkeskolelærere Jakob Skjødt og Lars du Jardin Nielsen lavede på Mølleskolen i Ry.

Læs mere

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer undersøgelsen Undersøgelsen indeholder svar fra 47 personer der har svaret på et afsluttende spørgeskema for hvert delprojekt de har deltaget i. Da hver person

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

EVALUERING OG OPFØLGNING

EVALUERING OG OPFØLGNING EVALUERING OG OPFØLGNING undersøgelsen er gennemført i juni 2013 Vi har valgt at evaluere på følgende områder: Fagligt niveau og indhold i undervisningen Uddannelsesforberedende indsats og succesrate i

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Fremtidens skoleudvikling Behov set fra barnets perspektiv når målet er at skulle klare sig godt i et globalt samfund

Fremtidens skoleudvikling Behov set fra barnets perspektiv når målet er at skulle klare sig godt i et globalt samfund Fremtidens skoleudvikling Behov set fra barnets perspektiv når målet er at skulle klare sig godt i et globalt samfund Niels Egelund Professor, ph.d.,dr.pæd. Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål:

It som et vilkår for læring nyt fra forskningen. Matematik og it. Hvorfor? Bent B. Andresen. Indhold: Tilløb til nytænkning i Fælles mål: It som et vilkår for læring nyt fra forskningen Bent B. Andresen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Indhold: Baggrund Hvorfor? Vejledningsbehov? Hvordan? Matematik og it Hvorfor? Tilløb til nytænkning

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere