PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE"

Transkript

1 LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design

2 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og pladser, hvor en omdannelse og fortætning ville være en bymæssig og arkitektonisk gevinst. Det gælder især for de åbne sår og karréudhulninger fra 1960érne-70érne, for eksempel Schmeltz lads. Hertil kommer det gamle skoleslagteri, som har mistet sin funktion, og som ligger meget centralt og stationært. Etableringen af parkeringskældre og p-huse, kan medvirke til at frigøre en række attraktive arealer i bymidten. Disse arealer kan herefter benyttes til torve og pladser til kulturelle aktiviteter og andre tiltag. I forbindelse med byomdannelsesprojekter er der ofte ønske om at fortætte bebyggelsen... En tættere by vil ofte være en mere levende by med basis for mange nye aktiviteter. Indholdsfortegnelse Indledning Metode 2 Andre igangværende og nye fortætningsområder 5 Langs Køgevej 6 Industriområde langs Københavnsvej 7 Sammenfatning Forslag til rækkefølgeplanlægning 9 Volumenstudie - Analyse af 9 byrum 1. Schmeltz lads Borchs gade Læderstræde Sankt Ols Stræde Sortebrødre lads Skoleslagteriet Bønnelyckes lads Ringstedgade Stænder Torvet 28 lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder Indledning Denne byarkitektonisk analyse af fortætningsmulighederne i Roskilde midtby, er en del af lan09 projektet om fortætning og kollektiv trafik i Roskilde. Analysen indeholder et volumenstudie af udvalgte pladser med parkering på terræn, der kan omdannes til bolig/erhvervsområder og på udvalgte steder langs Ring 0 til parkeringshuse og/eller underjordisk parkering. Formålet er at vise hvilke konsekvenser og muligheder der vil være ved omdannelse i forhold til antallet af parkeringspladser, etagekvadratmeter, antal boliger, arbejdspladser samt nye byrum. Hensigten er at omplacere parkeringen i midtbyen så en væsentlig del af parkeringspladserne fjernes nær bustraceet, for dels at lette adgangen for den kollektive trafik og dels for at gøre det mindre attraktivt at tage bilen ind til midtbyen. Som en konsekvens af fortætningen og omdannelsen i midtbyen vil der blive nedlagt et større antal p-pladser. En samlet plan og strategi for parkeringsafviklingen i Roskilde vil derfor være nødvendig. Metode Den byarkitektoniske analyse og volumenstudie er udarbejdet som en gennemgang af de enkelte udvalgte områder hvor der kan ske en byfortætning. For hvert område er der indtegnet et bygningsvolumen som beregningsgrundlag for mange etagekvadratmeter, der potentielt er plads til. Der er hermed ikke tale om konkrete bebyggelsesplaner eller angivelser af en bestemt arkitektur. De viste bygningsvolumener er udelukkende beregningsgrundlag for analysen. Endvidere er der til hvert område indtænkt parkeringsmuligheder samt friarealer, der tilsammen skal kunne forbedre byens rum og skabe basis for en mere levende by. De viste bygningsvolumener skal betragtes som et maksimum scenarie for, hvor meget der kan bygges, hvis de omgivende bebyggelser samtidig skal respekteres. Roskilde Oversigtskort over byfortætningsområder i Roskilde samt bustracé >>

3 COWI lan, Udvikling & Design

4 midtby er en forholdsvis lav by med domkirken som altdominerende landemærke. Analysen har taget udgangspunkt i, at der ikke ændres på dette forhold. Dog er der i randen af midtbyen angivet bygningshøjder på mere end 3 etager, for eksempel ved Skoleslagteriet. Der er ikke udarbejdet et minimum scenarie, da fortætningen i midtbyen ikke er afgørende for passagergrundlaget til den kollektive trafik, og for gennemførelsen af nye bustraceer gennem byen. Det afgørende i denne sammenhæng er reduceringen af antallet af parkeringspladser i midtbyen, for dermed at kunne lette fremkommeligheden for den kollektive trafik og gøre den mere attraktiv. 4 For hvert område er der udarbejdet beregninger af byggemuligheder, antal af boliger og arbejdspladser, afledt parkeringsbehov samt friareal. Beregningerne skal betragtes som cirka angivelser og hvor andet ikke er angiver er der brugt følgende metode: Antallet af arbejdspladser er normeret som kontorarbejdspladser á 25 m2 pr stk. Antallet af boliger er normeret med et gennemsnitligt etageareal på 100 m2 pr stk. arkering på terræn er fastsat til 25 m2 pr. plads arkering i p-hus/kælder er fastsat til 30 m2 pr. plads 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig 1 p-plads pr. 25 m2 detailhandel 1 p-plads pr 50 m2 kultur/erhverv Friarealet er beregnet som det areal der er tilbage når bebygget areal samt parkering på terræn er trukket fra. Referencefotos: Byfortætning Medienhafen (Hamborg), Byrum City Lounge (St.Gallen, Schweitz), Letbane tracé (Barcelona) lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

5 Andre igangværende og nye fortætningsområder Uden for bymidten er der aktuelle byomdannelses områder, der vil have indflydelse i forhold til de planlagte bustraceer. (se kortet på foregående side) Musicon Syd for bymidten er der på et større tidligere industriområde igangsat en byomdannelse til en kreativ musisk bydel med en blanding af kultur, erhverv, boliger, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter m.m. Der er i planlægningen gjort plads til ca arbejdspladser, minimum 500 boliger samt flere ungdomsuddannelses institutioner. Samlet er der planlagt for op til m2 bruttoetageareal og en bebyggelses procent på mellem 50 og 100 %. Roskilde festivalen er en vigtig aktør i området og står blandt andet bag et initiativ til en højskole. Sigtet er en levende bydel med mange aktiviteter. Røde ort å arealerne syd for jernbanen, er der fra privat side stillet forslag om en kraftig byfortætning. Området forestilles primær anvendt til kontorerhverv med ca arbejdspladser, kongrescenter og et hotel med 270 værelser i 21 etager. Derudover er det ind tænkt areal til ca.100 boliger samt butikker og restauranter og service funktioner for Roskilde Station herunder ny gangforbindelse over banen. Endelig er der i forslaget plads til parkeringspladser. rojektet skal fungere som bindeled mellem Ros torv og bymidten. Den gl. Højskole Området ved Den gl. Højskole ligger nord for Roskilde by, tæt Roskilde fjord. Et lokalplanforslag lægger op til muligheden for at kunne udstykke området til boliger i en blanding af terrassehuse, etagehuse og rækkehuse i op til 3 etager. Et af lokalplanens formål er at sikre, områdets rekreative kvaliteter bevares og at området fortsat har stor tilgængelighed for alle. Trekroner - den sydlige del Trekroner sydlige del omfatter området mellem Trekroner Allé og jernbanen. Området kan udbygges med boliger, erhverv, institutioner og butikscenter. De første boliger og butikscentret er under opførelse og står færdigt i Der er fortsat god plads til flere større byggerier til kontorformål. Arbejdspladserne vil ligge godt i forhold til togtransport og lokal busbetjening. Skt. Hans området Området ved Skt. Hans hospital har på lang sigt et stort byomdannelses potentiale. Såfremt projektet realiseres i sin nuværende form, vil antallet af parkeringspladser i bymidte blive stærk forøget og projektet har dermed på flere måder indflydelse på bymidtens udvikling. Hyrdehøj Hyrdehøj ligger i den vestlige del af Roskilde by, hvor der i disse år opføres en helt ny, anderledes og spændende bydel med mange forskellige boligtyper og et grønt område med fælles aktiviteter. Der er plads til 2 bebyggelser á ca. 30 tæt/lavboliger samt 12 seniorboliger inden for storparcellen. Udover butikscenter, gravhøj og børneinstitutioner ligger Hyrdehøjskoven, folkeskole og gymnasium i nærheden af storparcel(lerne), så indkøbsmuligheder, gåture i naturen og børnepasning er lige om hjørnet. Der er mindre end 5 km. til Domkirken, Algade og Ros Torv, til Boserup Skov og Roskilde Fjord samt Roskilde Station. COWI lan, Udvikling & Design

6 Roskilde Sygehus 6 Langs Køgevej Området langs Køgevej, nær Ringen/Østre Ringvej, kan med fordel fortættes. Køgevej er i dag en primær ankomstvej til Roskilde bymidte, og flere af byens større offentlige funktioner er placeret langs vejen. Blandt andet Roskilde Rådhus samt Roskilde Sygehus. To større byggeprojekter - det nye rådhus og højhusbyggeriet på sygehuset - er med til at intensivere bebyggelsen langs Køgevej. For at udnytte denne tendens kunne der med fordel dannes en form for portal bebyggelse, på begge sider af Køgevej fra krydset ved Østre Ringvej mod bymidten. Der kan med fordel bygges op i 3-6 etager. Området har i dag funktion som mindre bydelscenter med detailhandel, og denne funktion bør bibeholdes i stuetagen men suppleres med boliger og kontorerhverv på de øverste etager. Der ville i området kunne opføres ca etagekvadratmeter fordelt med 90 boliger og 240 arbejdspladser. Området vil ved en fortætning være afhængig af den kollektive trafik. Roskilde Rådhus Nybyggeri Nybyggeri Ringen Køgevej ortalbyggeri Bolig/erhverv Bolig/erhverv Østre Ringvej lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

7 Rummelighed Københavnsvej Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: m2 Etage antal: 2-8 Samlet etage areal: m2 ØStre Ringvej Den sydlige del Igangværende Byudviklingsområde Trekroner Bebyggelsesprocent: 72 % Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: Erhverv m2: Antal boliger a 100 m2: Antal arbejdspladser: 0 m m2 0 stk stk Købehavnsvej Industriområde arkering: Nuværende kapacitet:? p-pladser Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn:? p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: samlet behov: -pladser der mangler for at opfylde behov: 0 stk 1500 stk 1500 p-pladser Friareal: 76,1 % 0 p-pladser Industriområdet langs Københavnsvej Generelt gældende for Industriområdet langs Københavnsvej er, at der i de kommende år vil ske en større udvikling af området, blandt andet i form af udbygninger af eksisterende byggeri men også i form af fraflytninger. Herved åbnes muligheden for byomdannelse og fortætning på området. En byggegrund langs Østre Ringvej ville kunne bebygges med højere bygninger. rimært med anvendelse til erhverv. Et højere byggeri på denne grund vil være med til visuelt at koble dette område samme med den kommende bebyggelse på den sydlige del af Trekroner (se ovenstående). å sigt kunne området langs banen indgå i omdannelsen, det vil fra togets side styrke opfattelsen af portalbyggeri - ankomsten til Roskilde. å det ubebyggede trekantede område længst mod øst, er der mulighed for at opfører erhverv og industri. Området ligger tæt på motorveje og tæt på Trekroner station. COWI lan, Udvikling & Design

8 8 Referencefoto: Toyota Tårn, Toyota / Lexus bilforhandler, Gelsenkirchen (Tyskland) - lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

9 Sammenfatning I denne analyse er Roskilde bymidte fortættet med ca etagekvadratmeter, hvilket svarer til ca kontorarbejdspladser og ca. 394 boliger á 100 m2. Set i forhold til byens størrelse er det ganske meget og det har i række konsekvenser. En tættere midtby med både en stor mængde arbejdspladser og boliger giver en mere levende by og et større kundegrundlag for både forretningslivet og den kollektive trafik. I de mindre områder i bymidten indenfor Ring-1 er det ikke afgørende præcis hvor mange bruttoetagekvadratmeter, der bliver bygget. Det der kan styrke den kollektive trafik og bylivet, er at fjerne en stor mængde parkeringspladser og dermed en del af den biltrafik der er i bymidten i dag. Det vil lette adgangen for både busserne, fodgængerne og cyklisterne. Derudover vil bymidtens bymæssige karakter blive styrket ved at udbygge de karrehuller der opstod i 70 erne. Udenfor Ring-1 på de større arealer er der angivet en bebyggelse der både er højere og tættere. Dertil er der angivet forholdsvis store parkeringshuse og parkeringskældre. Områderne ligger alle attraktivt i forhold til den kollektive trafik og er i analysen primært udlagt til kontor erhvervsområder. Et af formålene med at lave en byfortætning i sammenspil med en udbygning af den kollektive trafik, er at kunne reducere antallet af parkeringspladser i bymidten. Der kan derfor argumenteres for en lavere parkeringsnorm nu hvor den kollektive trafik opgraderes. Fordi et stort antal af nye kontorarbejdspladserne ligger stationsnært, kan der også her argumenteres for en nedsat parkeringsnorm. Derudover har beboere i bymidten generelt ikke samme omfang bil som beboere i andre dele af byen. En endelig afgørelse af omfanget af et evt. Røde ort projekt på stationsarealerne, har også afgørende betydning for, i hvor høj grad der skal etableres parkeringspladser i bymidten. Endelig skal der indtænkes en rækkefølge for udviklingen af de forskellige områder. Eksempelvis er Ringstedgade ikke realiserbart inden for en overskuelig tidshorisont og er samtidig et af de steder, hvor der et overskud af parkeringspladser. Det er derfor afgørende for en gennemførelse af en byfortætning, at der sideløbende udarbejdes en parkeringsstrategi for bymidten. Det er endvidere vigtigt, at byfortætningen i bymidten skal være bæredygtig, og at der i den forbindelse er stort fokus på bevaring af byrum og grønne friarealer. En forbedring af byens rum, der danner ramme om forskellige aktiviteter, kan tilsammen skabe basis for en mere levende by. Ikke mindst en by der er tilgængelig for alle aldersgrupper. Rækkefølgeplanlægningen Det følgende er et forslag til i hvilken rækkefølge fortætningen af de udvalgte byudviklingsområder kan foregå. Der er i prioteringen lagt vægt på områdernes nuværende funktioner, så en fortætningsproces kan foregå så hensigtsmæsigt som muligt. 1. Skoleslagteriet 2. Trekroner Syd samt Københavns vej 3. Køgevej 4. Schmeltz lads 5. Stændertorvet 6. Borchsgade og Læderstræde 7. St. Ols stræde 8. Bønnelyckes lads 9. Sortebrødre lads 10. Ringstedgade Byfortætning i bymidten skal ses i sammenhæng med andre byudviklingsprojekter som Musicon, Røde ort og Trekroner. Den kollektive trafik skal være med til at binde byudviklingsområderne sammen med den øvrige by og være medvirkende faktor for udpegning af nye udviklingsområder. COWI lan, Udvikling & Design

10 10 Volumenstudie Analyse af 9 byrum med fortætningsmuligheder Oversigtskort over byfortætningsområder i Roskilde bymidte samt bustracé >> lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

11 Stændertorvet Skt. Ols stræde Sortebrødre lads Schmeltz lads Borchs gade Læderstræde Bønnelyckes lads Ringstedgade Skoleslagteriet COWI lan, Udvikling & Design

12 B 12 Schmeltz lads Forbindelse til kollektiv trafik Såvel det NS-gående som det ØV-gående bustracé løber ikke langt fra Schmeltz lads. Der vil fra denne forbindelse være let adgang til andre kollektive trafi kruter. Bygningsvolumen ladsen er opstået ved en karreudhuling og kan omdannes fra parkeringsplads med 313 pladser, til et boligområde med en mindre erhvervsdel. Bygningshøjden er angivet til 3 etager og bygningsvolumenerne er placeret som en åben struktur med passager fra gågaden til Bredgade. å arealet mellem det kommende boligområde og bagsiden af detailhandelsforretningerne i gågaden mod nord, er der angivet en pladsdannelse. Formålet er at åbne gaderummet op og etablere en bufferzone mellem den forholdsvis tætte boligbebyggelse og detailhandlens lave bygninger. En pladsdannelse her vil styrke tendensen hos detailhandelen til at åbne facaderne op mod syd, og pladsen vil blandt andet kunne anvendes til temporære by aktiviteter som markedsdage og lignende. Der er angivet et mindre bygningsvolumen i tilknytning til pladsen, der er beregnet som erhverv. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. arkering til boligerne er muligt på halv-private p-arealer på terræn mellem boligkarreerne. For at opfylde parkeringsnormen mangler der 40 pladser. Friareal Der er i dette eksempel lagt op til, at der dannes et nyt torv/plads på stedet. Denne plads vil kunne danne rammen om alverdens offentlige by aktiviteter, marked, musik, teater osv. De grønne arealer imellem boligbebyggelsen er semiprivate rum. De kan anvendes som passager, men er primært Ringstedgade forbeholdt beboerne. Det beregnede friareal på 65 % er inklusiv pladsen. rivate friarealer i form af altaner og tagterrasser er ikke medregnet. Konsekvens Ved at den eksisterende parkering fjernes, henvises de handlende til p-huse/kældre i midtbyens yderzoner og til den kollektive trafi k. Derved fjernes også en del af den sive trafi k af bilister der søger efter ledige pladser. arkeringspladserne på terræn vil være forbeholdt beboerne i området men er ikke tilstrækkelige til at kunne overholde parkeringsnormen. Dette kan løses ved at bygge et underjordisk parkeringsanlæg eller ved at opføre færre m2 end det forslåede. +3 A +3 A Skomagergade +3 Schmeltz lads A-A Schmeltz lads B-B Bredgade B Gullandsstræde lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

13 Boliger 3 etager Grønne rum arkering på terræn Byrum Schmeltz lads Rummelighed Schmeltz lads Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 2491 m2 Etage antal: 2-3 Samlet etage areal: 7193 m2 Gullandsstræde Bebyggelsesprocent: 59 % Skomagergade Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: Erhverv m2: Antal boliger a 100 m2: Antal arbejdspladser: 6633 m2 560 m2 66 stk. 22 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: samlet behov: -pladser der mangler for at opfylde behov: 313 p-pladser 70 p-pladser 99 stk 11 stk 110 p-pladser 40 p-pladser Erhverv 2 etager Friareal: 65,1 % COWI lan, Udvikling & Design

14 Borchsgade Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger direkte op til det nord/syd gående bustracé, der kører ad Allehelgensgade. B Bygningsvolumen De tre områder langs Borchsgade og Læderstræde ligger meget centralt i Roskilde bymidte og skal ses i en sammenhæng. Områderne er opstået ved karreudhulinger og fungerer alle som parkeringspladser, primært for ansatte i området, men også for de handlende. Forretningerne vender deres bagside ud mod parkeringspladserne og områderne har karakter af fl osset bagkant. A Algade 14 Borchsgadeområdet ligger lige over for plejehjemmet Margrethehjemmet. En evt. udvidelse af plejecenteret vil kunne ske inden for området. For at stramme gaderummet op og skjule gågadens bagside, er bygningsvolumenet placeret med facaden helt ud til fortovskant. Bygningshøjden er angivet til 3 etager svarende til plejecenteret på sydsiden af Borchsgade. I gårdrummet, der opstår imellem den nye bebyggelse og det eksisterende byggeri, er der mulighed for opførelse af mindre og lavere tilbygninger. Det giver fl ere etagekvadratmeter og kan samtidig være med til at skærme parkeringen af og forme gårdmiljøet. +2 A +3 Borchsgade Læderstræde B +1 Friareal Gårdrummene vil primært henvende sig til beboerne, men vil samtidig kunne anvendes som grønne passager til og fra Skomagergade/Algade. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. Der er angivet areal til 20 parkeringspladser inden for området. Det afhænger af områdets fremtidige funktion om hvorvidt dette er tilstrækkeligt. Borchsgade A-A Konsekvens Samme som ved Schmeltz lads lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

15 Rummelighed Borchsgade Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 1260 m2 Etage antal: 2-3 Samlet etage areal: 3580 m2 Gullandsstræde Grønne rum arkering på terræn Boliger 3 etager Bebyggelsesprocent: 129 % Beboere Boliger m2: 3580 m2 Antal boliger a 100 m2: 36 stk. arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: 64 p-pladser 20 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: 54 stk -pladser der mangler for at opfylde behov: 34 p-pladser Friareal: 36,8 % COWI lan, Udvikling & Design

16 Læderstræde Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger tæt op til den nord/syd gående bustracé, der kører ad Allehelgensgade. Bygningsvolumen Bebyggelsen på syd siden af Læderstræde er en etage lavere end bebyggelsen på Borchsgade. Arealerne omdannes til erhvervsområde og placeres som en karrestruktur efter samme princip som i Borchsgade. Derved gendannes det reelle gaderum, der forsvandt med karreudhulningen. Der er yderligt angivet bygningsvolumener langs begge sider af Snæversti og ud mod Allehelgensgade. Bygningsvolumenerne er angivet i 2 etager, med lavere tilbygninger på bagsiden. De omkringliggende bygninger varierer mellem 1-2 etager. 16 Den nye bebyggelse ligger i tæt forbindelse med den kommende letbane, der vil køre af Allehelgensgade. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. Det fremtidige parkeringsbehov kan i nogen grad dækkes inden for områderne, afhængigt af i hvor høj grad gårdarealerne udnyttes til parkeringsformål. Friareal Gårdrummene henvender sig primært til erhvervsejendommene, men kan ligesom ved Borchsgade have funktion som grønne passager i byen. Konsekvens Samme som ved Schmeltz lads. Ved at den eksisterende parkering fjernes, henvises de handlende til p-huse/ kældre i midtbyens ydrezoner og til den kollektive trafi k. Derved fjernes også den del af den sive trafi k af bilister, der søger efter ledige pladser. arkeringspladserne på terræn vil være forbeholdt ansatte i området. Læderstræde B-B lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

17 Rummelighed Læderstræde Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 2826 m2 Etage antal: 1-2 Samlet etage areal: 4996 m2 Bebyggelsesprocent: 80 % Arbejdspladser: Erhverv m2: 4996 m2 Antal arbejdspladser: 200 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: 117 p-pladser 65 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: 100 stk -pladser der mangler for at opfylde behov: 35 p-pladser Friareal: 28,4 % COWI lan, Udvikling & Design

18 Sankt Ols Stræde Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger cirka 150 meter fra den nord/syd gående bustracé, der kører af Sankt Ols Gade. A 18 Bygningsvolumen Området ligger på en hjørnegrund og er et mindre parkeringsareal med en meget grøn karakter. Kvarteret består primært af etageboliger i 3 etager. Bygningshøjden er derfor angivet til 2-3 etager og bygningsvolumenerne er placeret ud til fortovskant for at give området en mere urban karakter. Beregningerne tager udgangspunkt i, at området anvendes til boligformål, men det kan også omdannes til blandet bolig og erhvervsområde. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. Det fremtidige parkeringsbehov kan i nogen grad dækkes inden for områderne, afhængigt af i hvor høj grad gårdarealerne udnyttes til parkeringsformål. Sankt Ols Stræde B Sankt eders Stræde B Friareal Hvis der bygges boliger på området, vil friarealerne primært skulle anvendes til grønne områder for boligerne. Konsekvens arkeringspladserne på terræn vil være forbeholdt beboerne i området men er ikke tilstrækkelige til at kunne overholde parkeringsnormen. Samtidig skal der være et fælles friareal til beboerne. Dette kan løses ved at bygge et underjordisk parkeringsanlæg, ved at opføre færre m2 end det angivet eller ved at lave fælles og private friarealer som tagterrasse og altaner. Sankt Ols Stræde A-A Algade A lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder Sankt Ols Stræde B-B

19 Sankt Ols Stræde Grønne rum arkering på terræn Boliger 3 etager Boliger 2 etager Rummelighed Sankt Ols Stræde Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 1155 m2 Etage antal: 3 Samlet etage areal: 2815 m2 Bebyggelsesprocent: 94 % Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: 2815 m2 Antal boliger a 100 m2: 28 stk. arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: 57 p-pladser 12 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: 42 stk -pladser der mangler for at opfylde behov: 30 p-pladser Friareal: 51,8 % COWI lan, Udvikling & Design

20 Sortebrødre lads Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger meter fra stationen, hvor også den øst/vest gående bustracé passerer og vil derfor være velegnet til større kontorarbejdspladser. C Dr. Margrethes vej 20 Bygningsvolumen Sortebrødre lads er en af midtbyens primære parkeringspladser. Området fremstår som bagside areal til butikkerne på Algade og ligger i en overgangszone fra den høje bebyggelse mod syd til villakvarteret mod nord. Roskilde bibliotek ligger vest for området, og Kvickly har indgang og en vareindlevering, der vender ud mod parkeringsarealet. Der er i dag i alt 439 p- pladser på området. Samtidig skal der være mulighed for byfortætning. Langs Dr. Margrethes vej er der placeret en boligbebyggelse i en åben karrestruktur med et semiprivat gårdrum. Bygningsvolumenerne er angivet i forskellige højder afhængigt af, hvilken bebyggelse de ligger op til. Området til boligformål er angivet med en bygningshøjde på 2-3 etager for at tilpasse sig villa-bebyggelsen, ligesom bygningsvolumenet langs Sankt eders Stræde er angivet som en 2-etagers bygning. De øvrige bygningsvolumener er 4-6 etager og kan anvendes til blandet bolig og erhverv. B , , B Algade +0,5 +4 A -hus +2 Evt. tagterrasse Tagterrasse/have +1 arkering Store dele af den eksisterende parkering er fjernet. Området skal samtidig kunne optage en stor del af den parkering, som fjernes i den østlige del af midtbyen, og der placeres derfor et større parkeringshus med kælder. Adgangen til parkeringshuset sker fra Kong Valdemars Vej og er i 2 etager plus en kælder i 1 etage. arkeringskælderen er på grund af terrænforskelle kun halvt nedgravet. Det fremtidige parkeringsbehov kan derved dækkes inden for området og der er 130 pladser i overskud. Friareal For at afhjælpe den bagside effekt, området har, og forbedre passagen fra Algade gennem området mod lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder Folkeparken og Byparken, er der indarbejdet et mindre butikstorv i form af en slags passage med detailhandel og eventuelt erhverv i stueetagen. En udnyttelse af taget på p-hus til tagterrasse eller offentligt uderum er en mulighed. Det kan være et alternativt tilbud i forhold til byens øvrige rum. Konsekvens Området vil få en massiv fortætning både i form af arealer til boliger og erhverv, men også i form af øget parkerings kapacitet. C Sortebrødre lads A-A Sortebrødre lads B-B Sortebrødre lads C-C A

21 Rummelighed Sortebrødre lads Grundareal ca m2 Dr. Margrethes vej Boliger 2-3 etager Grønne rum -hus/kælder evt. terrasse på tag Butikstorv, detailhandel og erhverv Algade Byggemulighed: Bebygget areal: 6483 m2 Etage antal: 1-6 Samlet etage areal: 9842 m2 Bebyggelsesprocent: (Inkl. -hus, ekskl. Kælderetage) 129 % Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: Erhverv m2: Antal boliger a 100 m2: Antal arbejdspladser: 3560 m m2 36 stk. 251 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: -hus: Samlet p-pladser: 439 p-pladser 44 p-pladser 328 p-pladser 372 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: 53 stk -behov ved 1 p-plads pr. 25 m2 detail: 126 -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: 63 stk samlet behov: 242 p-pladser -pladser i overskud: 130 p-pladser Friareal: 40,2 % COWI lan, Udvikling & Design

22 Skoleslagteriet Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger centralt i forhold til stationen, og i både den øst/vest gående og den nord/syd gående buslinje der krydser hinanden tæt ved Skoleslagteriet. Området der derfor særdeles velegnet til personaletunge virksomheder. Jernbanegade Bygningsvolumen De eksisterende bygninger kan med en enkel undtagelse ikke genanvendes. Den omkringliggende bebyggelse er primært erhverv og etageboliger, og området ligger direkte op til jernbanen. Der kan derfor mere frit gives en større bygningshøjde end i de øvrige områder. Bygningsvolumenerne er placeret langs banen og ud til Køgevej. Der er indtegnet to høje bygninger på henholdsvis 16 og 8 etager, de øvrige bygninger er på mellem 2-4 etager. A B Køgevej 22 arkering Den eksisterende parkering er fjernet. 85 % af det fremtidige parkeringsbehov kan dækkes indenfor områderne, med en toetagers parkeringskælder. Der kan argumenteres for, at området ligger så godt i forhold til den kollektive trafi k, at dette er tilstrækkeligt. Friareal Friarealerne imellem de nye bygninger på Skoleslagteriet foreslås som urbane byrum. ga. den omkringliggende høje bebyggelse kan rummene blive vindturbulente. Dette kan til dels afhjælpes ved plantning af træer. å arealet mellem den nye bebyggelse og den bevaringsværdige bygning fra Skoleslagteriet kan der dannes en plads, blandt andet med Roskilde arresthus som kulisse. Nedkørsel til -kælder B C A C Konsekvens Området kan blive et centralt erhvervsområde i Roskilde og være med til at understøtte den kollektive trafi k. lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

23 Rummelighed Skoleslagteriet Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 9355 m2 Etage antal: 2-16 Samlet etage areal: m2 -kælder Byrum Erhverv 2-16 etager Køgevej Bebyggelsesprocent: 185 % Beboere og arbejdspladser: Erhverv m2: m2 Antal arbejdspladser: 824 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: -kælder: -behov til nybyggeriet:? p-pladser 351 p-pladser Skoleslagteriet A-A Skoleslagteriet -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: -pladser der mangler for at opfylde behov: 412 stk 61 p-pladser Skoleslagteriet B-B Friareal: 15,8 % Skoleslagteriet C-C COWI lan, Udvikling & Design

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

Byarkitektonisk vurdering af Indpasning af parkeringshus i Svendborg

Byarkitektonisk vurdering af Indpasning af parkeringshus i Svendborg 1 Byarkitektonisk vurdering af Indpasning af parkeringshus i Svendborg Svendborg Kommune Juni 2006 2 Indhold Indhold 2 Metode 3 Voldgade 4 Hulgade 6 Dronningegården 8 Torvet 12 Skolegade 15 Samlet arkitektonisk

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Lokalplan nr. 112 for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Oktober 2001 INDLEDNING Baggrund Frederiksberg Kommune har i sommeren 2000 afholdt en indbudt arkitektkonkurrence

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vi har fået udarbejdet vedhæftet skitseforslag på vores ejendom på Måløv Stationsplads som vi vil sende ind i forbindelse med høring af lokalplan 135.

Vi har fået udarbejdet vedhæftet skitseforslag på vores ejendom på Måløv Stationsplads som vi vil sende ind i forbindelse med høring af lokalplan 135. Mail fra Jeudan til By, Kultur og Erhverv, sendt fredag 20-06-2014 12:10 Hej Claus, Vi har fået udarbejdet vedhæftet skitseforslag på vores ejendom på Måløv Stationsplads som vi vil sende ind i forbindelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere