PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE"

Transkript

1 LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design

2 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og pladser, hvor en omdannelse og fortætning ville være en bymæssig og arkitektonisk gevinst. Det gælder især for de åbne sår og karréudhulninger fra 1960érne-70érne, for eksempel Schmeltz lads. Hertil kommer det gamle skoleslagteri, som har mistet sin funktion, og som ligger meget centralt og stationært. Etableringen af parkeringskældre og p-huse, kan medvirke til at frigøre en række attraktive arealer i bymidten. Disse arealer kan herefter benyttes til torve og pladser til kulturelle aktiviteter og andre tiltag. I forbindelse med byomdannelsesprojekter er der ofte ønske om at fortætte bebyggelsen... En tættere by vil ofte være en mere levende by med basis for mange nye aktiviteter. Indholdsfortegnelse Indledning Metode 2 Andre igangværende og nye fortætningsområder 5 Langs Køgevej 6 Industriområde langs Københavnsvej 7 Sammenfatning Forslag til rækkefølgeplanlægning 9 Volumenstudie - Analyse af 9 byrum 1. Schmeltz lads Borchs gade Læderstræde Sankt Ols Stræde Sortebrødre lads Skoleslagteriet Bønnelyckes lads Ringstedgade Stænder Torvet 28 lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder Indledning Denne byarkitektonisk analyse af fortætningsmulighederne i Roskilde midtby, er en del af lan09 projektet om fortætning og kollektiv trafik i Roskilde. Analysen indeholder et volumenstudie af udvalgte pladser med parkering på terræn, der kan omdannes til bolig/erhvervsområder og på udvalgte steder langs Ring 0 til parkeringshuse og/eller underjordisk parkering. Formålet er at vise hvilke konsekvenser og muligheder der vil være ved omdannelse i forhold til antallet af parkeringspladser, etagekvadratmeter, antal boliger, arbejdspladser samt nye byrum. Hensigten er at omplacere parkeringen i midtbyen så en væsentlig del af parkeringspladserne fjernes nær bustraceet, for dels at lette adgangen for den kollektive trafik og dels for at gøre det mindre attraktivt at tage bilen ind til midtbyen. Som en konsekvens af fortætningen og omdannelsen i midtbyen vil der blive nedlagt et større antal p-pladser. En samlet plan og strategi for parkeringsafviklingen i Roskilde vil derfor være nødvendig. Metode Den byarkitektoniske analyse og volumenstudie er udarbejdet som en gennemgang af de enkelte udvalgte områder hvor der kan ske en byfortætning. For hvert område er der indtegnet et bygningsvolumen som beregningsgrundlag for mange etagekvadratmeter, der potentielt er plads til. Der er hermed ikke tale om konkrete bebyggelsesplaner eller angivelser af en bestemt arkitektur. De viste bygningsvolumener er udelukkende beregningsgrundlag for analysen. Endvidere er der til hvert område indtænkt parkeringsmuligheder samt friarealer, der tilsammen skal kunne forbedre byens rum og skabe basis for en mere levende by. De viste bygningsvolumener skal betragtes som et maksimum scenarie for, hvor meget der kan bygges, hvis de omgivende bebyggelser samtidig skal respekteres. Roskilde Oversigtskort over byfortætningsområder i Roskilde samt bustracé >>

3 COWI lan, Udvikling & Design

4 midtby er en forholdsvis lav by med domkirken som altdominerende landemærke. Analysen har taget udgangspunkt i, at der ikke ændres på dette forhold. Dog er der i randen af midtbyen angivet bygningshøjder på mere end 3 etager, for eksempel ved Skoleslagteriet. Der er ikke udarbejdet et minimum scenarie, da fortætningen i midtbyen ikke er afgørende for passagergrundlaget til den kollektive trafik, og for gennemførelsen af nye bustraceer gennem byen. Det afgørende i denne sammenhæng er reduceringen af antallet af parkeringspladser i midtbyen, for dermed at kunne lette fremkommeligheden for den kollektive trafik og gøre den mere attraktiv. 4 For hvert område er der udarbejdet beregninger af byggemuligheder, antal af boliger og arbejdspladser, afledt parkeringsbehov samt friareal. Beregningerne skal betragtes som cirka angivelser og hvor andet ikke er angiver er der brugt følgende metode: Antallet af arbejdspladser er normeret som kontorarbejdspladser á 25 m2 pr stk. Antallet af boliger er normeret med et gennemsnitligt etageareal på 100 m2 pr stk. arkering på terræn er fastsat til 25 m2 pr. plads arkering i p-hus/kælder er fastsat til 30 m2 pr. plads 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig 1 p-plads pr. 25 m2 detailhandel 1 p-plads pr 50 m2 kultur/erhverv Friarealet er beregnet som det areal der er tilbage når bebygget areal samt parkering på terræn er trukket fra. Referencefotos: Byfortætning Medienhafen (Hamborg), Byrum City Lounge (St.Gallen, Schweitz), Letbane tracé (Barcelona) lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

5 Andre igangværende og nye fortætningsområder Uden for bymidten er der aktuelle byomdannelses områder, der vil have indflydelse i forhold til de planlagte bustraceer. (se kortet på foregående side) Musicon Syd for bymidten er der på et større tidligere industriområde igangsat en byomdannelse til en kreativ musisk bydel med en blanding af kultur, erhverv, boliger, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter m.m. Der er i planlægningen gjort plads til ca arbejdspladser, minimum 500 boliger samt flere ungdomsuddannelses institutioner. Samlet er der planlagt for op til m2 bruttoetageareal og en bebyggelses procent på mellem 50 og 100 %. Roskilde festivalen er en vigtig aktør i området og står blandt andet bag et initiativ til en højskole. Sigtet er en levende bydel med mange aktiviteter. Røde ort å arealerne syd for jernbanen, er der fra privat side stillet forslag om en kraftig byfortætning. Området forestilles primær anvendt til kontorerhverv med ca arbejdspladser, kongrescenter og et hotel med 270 værelser i 21 etager. Derudover er det ind tænkt areal til ca.100 boliger samt butikker og restauranter og service funktioner for Roskilde Station herunder ny gangforbindelse over banen. Endelig er der i forslaget plads til parkeringspladser. rojektet skal fungere som bindeled mellem Ros torv og bymidten. Den gl. Højskole Området ved Den gl. Højskole ligger nord for Roskilde by, tæt Roskilde fjord. Et lokalplanforslag lægger op til muligheden for at kunne udstykke området til boliger i en blanding af terrassehuse, etagehuse og rækkehuse i op til 3 etager. Et af lokalplanens formål er at sikre, områdets rekreative kvaliteter bevares og at området fortsat har stor tilgængelighed for alle. Trekroner - den sydlige del Trekroner sydlige del omfatter området mellem Trekroner Allé og jernbanen. Området kan udbygges med boliger, erhverv, institutioner og butikscenter. De første boliger og butikscentret er under opførelse og står færdigt i Der er fortsat god plads til flere større byggerier til kontorformål. Arbejdspladserne vil ligge godt i forhold til togtransport og lokal busbetjening. Skt. Hans området Området ved Skt. Hans hospital har på lang sigt et stort byomdannelses potentiale. Såfremt projektet realiseres i sin nuværende form, vil antallet af parkeringspladser i bymidte blive stærk forøget og projektet har dermed på flere måder indflydelse på bymidtens udvikling. Hyrdehøj Hyrdehøj ligger i den vestlige del af Roskilde by, hvor der i disse år opføres en helt ny, anderledes og spændende bydel med mange forskellige boligtyper og et grønt område med fælles aktiviteter. Der er plads til 2 bebyggelser á ca. 30 tæt/lavboliger samt 12 seniorboliger inden for storparcellen. Udover butikscenter, gravhøj og børneinstitutioner ligger Hyrdehøjskoven, folkeskole og gymnasium i nærheden af storparcel(lerne), så indkøbsmuligheder, gåture i naturen og børnepasning er lige om hjørnet. Der er mindre end 5 km. til Domkirken, Algade og Ros Torv, til Boserup Skov og Roskilde Fjord samt Roskilde Station. COWI lan, Udvikling & Design

6 Roskilde Sygehus 6 Langs Køgevej Området langs Køgevej, nær Ringen/Østre Ringvej, kan med fordel fortættes. Køgevej er i dag en primær ankomstvej til Roskilde bymidte, og flere af byens større offentlige funktioner er placeret langs vejen. Blandt andet Roskilde Rådhus samt Roskilde Sygehus. To større byggeprojekter - det nye rådhus og højhusbyggeriet på sygehuset - er med til at intensivere bebyggelsen langs Køgevej. For at udnytte denne tendens kunne der med fordel dannes en form for portal bebyggelse, på begge sider af Køgevej fra krydset ved Østre Ringvej mod bymidten. Der kan med fordel bygges op i 3-6 etager. Området har i dag funktion som mindre bydelscenter med detailhandel, og denne funktion bør bibeholdes i stuetagen men suppleres med boliger og kontorerhverv på de øverste etager. Der ville i området kunne opføres ca etagekvadratmeter fordelt med 90 boliger og 240 arbejdspladser. Området vil ved en fortætning være afhængig af den kollektive trafik. Roskilde Rådhus Nybyggeri Nybyggeri Ringen Køgevej ortalbyggeri Bolig/erhverv Bolig/erhverv Østre Ringvej lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

7 Rummelighed Københavnsvej Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: m2 Etage antal: 2-8 Samlet etage areal: m2 ØStre Ringvej Den sydlige del Igangværende Byudviklingsområde Trekroner Bebyggelsesprocent: 72 % Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: Erhverv m2: Antal boliger a 100 m2: Antal arbejdspladser: 0 m m2 0 stk stk Købehavnsvej Industriområde arkering: Nuværende kapacitet:? p-pladser Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn:? p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: samlet behov: -pladser der mangler for at opfylde behov: 0 stk 1500 stk 1500 p-pladser Friareal: 76,1 % 0 p-pladser Industriområdet langs Københavnsvej Generelt gældende for Industriområdet langs Københavnsvej er, at der i de kommende år vil ske en større udvikling af området, blandt andet i form af udbygninger af eksisterende byggeri men også i form af fraflytninger. Herved åbnes muligheden for byomdannelse og fortætning på området. En byggegrund langs Østre Ringvej ville kunne bebygges med højere bygninger. rimært med anvendelse til erhverv. Et højere byggeri på denne grund vil være med til visuelt at koble dette område samme med den kommende bebyggelse på den sydlige del af Trekroner (se ovenstående). å sigt kunne området langs banen indgå i omdannelsen, det vil fra togets side styrke opfattelsen af portalbyggeri - ankomsten til Roskilde. å det ubebyggede trekantede område længst mod øst, er der mulighed for at opfører erhverv og industri. Området ligger tæt på motorveje og tæt på Trekroner station. COWI lan, Udvikling & Design

8 8 Referencefoto: Toyota Tårn, Toyota / Lexus bilforhandler, Gelsenkirchen (Tyskland) - lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

9 Sammenfatning I denne analyse er Roskilde bymidte fortættet med ca etagekvadratmeter, hvilket svarer til ca kontorarbejdspladser og ca. 394 boliger á 100 m2. Set i forhold til byens størrelse er det ganske meget og det har i række konsekvenser. En tættere midtby med både en stor mængde arbejdspladser og boliger giver en mere levende by og et større kundegrundlag for både forretningslivet og den kollektive trafik. I de mindre områder i bymidten indenfor Ring-1 er det ikke afgørende præcis hvor mange bruttoetagekvadratmeter, der bliver bygget. Det der kan styrke den kollektive trafik og bylivet, er at fjerne en stor mængde parkeringspladser og dermed en del af den biltrafik der er i bymidten i dag. Det vil lette adgangen for både busserne, fodgængerne og cyklisterne. Derudover vil bymidtens bymæssige karakter blive styrket ved at udbygge de karrehuller der opstod i 70 erne. Udenfor Ring-1 på de større arealer er der angivet en bebyggelse der både er højere og tættere. Dertil er der angivet forholdsvis store parkeringshuse og parkeringskældre. Områderne ligger alle attraktivt i forhold til den kollektive trafik og er i analysen primært udlagt til kontor erhvervsområder. Et af formålene med at lave en byfortætning i sammenspil med en udbygning af den kollektive trafik, er at kunne reducere antallet af parkeringspladser i bymidten. Der kan derfor argumenteres for en lavere parkeringsnorm nu hvor den kollektive trafik opgraderes. Fordi et stort antal af nye kontorarbejdspladserne ligger stationsnært, kan der også her argumenteres for en nedsat parkeringsnorm. Derudover har beboere i bymidten generelt ikke samme omfang bil som beboere i andre dele af byen. En endelig afgørelse af omfanget af et evt. Røde ort projekt på stationsarealerne, har også afgørende betydning for, i hvor høj grad der skal etableres parkeringspladser i bymidten. Endelig skal der indtænkes en rækkefølge for udviklingen af de forskellige områder. Eksempelvis er Ringstedgade ikke realiserbart inden for en overskuelig tidshorisont og er samtidig et af de steder, hvor der et overskud af parkeringspladser. Det er derfor afgørende for en gennemførelse af en byfortætning, at der sideløbende udarbejdes en parkeringsstrategi for bymidten. Det er endvidere vigtigt, at byfortætningen i bymidten skal være bæredygtig, og at der i den forbindelse er stort fokus på bevaring af byrum og grønne friarealer. En forbedring af byens rum, der danner ramme om forskellige aktiviteter, kan tilsammen skabe basis for en mere levende by. Ikke mindst en by der er tilgængelig for alle aldersgrupper. Rækkefølgeplanlægningen Det følgende er et forslag til i hvilken rækkefølge fortætningen af de udvalgte byudviklingsområder kan foregå. Der er i prioteringen lagt vægt på områdernes nuværende funktioner, så en fortætningsproces kan foregå så hensigtsmæsigt som muligt. 1. Skoleslagteriet 2. Trekroner Syd samt Københavns vej 3. Køgevej 4. Schmeltz lads 5. Stændertorvet 6. Borchsgade og Læderstræde 7. St. Ols stræde 8. Bønnelyckes lads 9. Sortebrødre lads 10. Ringstedgade Byfortætning i bymidten skal ses i sammenhæng med andre byudviklingsprojekter som Musicon, Røde ort og Trekroner. Den kollektive trafik skal være med til at binde byudviklingsområderne sammen med den øvrige by og være medvirkende faktor for udpegning af nye udviklingsområder. COWI lan, Udvikling & Design

10 10 Volumenstudie Analyse af 9 byrum med fortætningsmuligheder Oversigtskort over byfortætningsområder i Roskilde bymidte samt bustracé >> lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

11 Stændertorvet Skt. Ols stræde Sortebrødre lads Schmeltz lads Borchs gade Læderstræde Bønnelyckes lads Ringstedgade Skoleslagteriet COWI lan, Udvikling & Design

12 B 12 Schmeltz lads Forbindelse til kollektiv trafik Såvel det NS-gående som det ØV-gående bustracé løber ikke langt fra Schmeltz lads. Der vil fra denne forbindelse være let adgang til andre kollektive trafi kruter. Bygningsvolumen ladsen er opstået ved en karreudhuling og kan omdannes fra parkeringsplads med 313 pladser, til et boligområde med en mindre erhvervsdel. Bygningshøjden er angivet til 3 etager og bygningsvolumenerne er placeret som en åben struktur med passager fra gågaden til Bredgade. å arealet mellem det kommende boligområde og bagsiden af detailhandelsforretningerne i gågaden mod nord, er der angivet en pladsdannelse. Formålet er at åbne gaderummet op og etablere en bufferzone mellem den forholdsvis tætte boligbebyggelse og detailhandlens lave bygninger. En pladsdannelse her vil styrke tendensen hos detailhandelen til at åbne facaderne op mod syd, og pladsen vil blandt andet kunne anvendes til temporære by aktiviteter som markedsdage og lignende. Der er angivet et mindre bygningsvolumen i tilknytning til pladsen, der er beregnet som erhverv. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. arkering til boligerne er muligt på halv-private p-arealer på terræn mellem boligkarreerne. For at opfylde parkeringsnormen mangler der 40 pladser. Friareal Der er i dette eksempel lagt op til, at der dannes et nyt torv/plads på stedet. Denne plads vil kunne danne rammen om alverdens offentlige by aktiviteter, marked, musik, teater osv. De grønne arealer imellem boligbebyggelsen er semiprivate rum. De kan anvendes som passager, men er primært Ringstedgade forbeholdt beboerne. Det beregnede friareal på 65 % er inklusiv pladsen. rivate friarealer i form af altaner og tagterrasser er ikke medregnet. Konsekvens Ved at den eksisterende parkering fjernes, henvises de handlende til p-huse/kældre i midtbyens yderzoner og til den kollektive trafi k. Derved fjernes også en del af den sive trafi k af bilister der søger efter ledige pladser. arkeringspladserne på terræn vil være forbeholdt beboerne i området men er ikke tilstrækkelige til at kunne overholde parkeringsnormen. Dette kan løses ved at bygge et underjordisk parkeringsanlæg eller ved at opføre færre m2 end det forslåede. +3 A +3 A Skomagergade +3 Schmeltz lads A-A Schmeltz lads B-B Bredgade B Gullandsstræde lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

13 Boliger 3 etager Grønne rum arkering på terræn Byrum Schmeltz lads Rummelighed Schmeltz lads Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 2491 m2 Etage antal: 2-3 Samlet etage areal: 7193 m2 Gullandsstræde Bebyggelsesprocent: 59 % Skomagergade Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: Erhverv m2: Antal boliger a 100 m2: Antal arbejdspladser: 6633 m2 560 m2 66 stk. 22 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: samlet behov: -pladser der mangler for at opfylde behov: 313 p-pladser 70 p-pladser 99 stk 11 stk 110 p-pladser 40 p-pladser Erhverv 2 etager Friareal: 65,1 % COWI lan, Udvikling & Design

14 Borchsgade Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger direkte op til det nord/syd gående bustracé, der kører ad Allehelgensgade. B Bygningsvolumen De tre områder langs Borchsgade og Læderstræde ligger meget centralt i Roskilde bymidte og skal ses i en sammenhæng. Områderne er opstået ved karreudhulinger og fungerer alle som parkeringspladser, primært for ansatte i området, men også for de handlende. Forretningerne vender deres bagside ud mod parkeringspladserne og områderne har karakter af fl osset bagkant. A Algade 14 Borchsgadeområdet ligger lige over for plejehjemmet Margrethehjemmet. En evt. udvidelse af plejecenteret vil kunne ske inden for området. For at stramme gaderummet op og skjule gågadens bagside, er bygningsvolumenet placeret med facaden helt ud til fortovskant. Bygningshøjden er angivet til 3 etager svarende til plejecenteret på sydsiden af Borchsgade. I gårdrummet, der opstår imellem den nye bebyggelse og det eksisterende byggeri, er der mulighed for opførelse af mindre og lavere tilbygninger. Det giver fl ere etagekvadratmeter og kan samtidig være med til at skærme parkeringen af og forme gårdmiljøet. +2 A +3 Borchsgade Læderstræde B +1 Friareal Gårdrummene vil primært henvende sig til beboerne, men vil samtidig kunne anvendes som grønne passager til og fra Skomagergade/Algade. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. Der er angivet areal til 20 parkeringspladser inden for området. Det afhænger af områdets fremtidige funktion om hvorvidt dette er tilstrækkeligt. Borchsgade A-A Konsekvens Samme som ved Schmeltz lads lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

15 Rummelighed Borchsgade Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 1260 m2 Etage antal: 2-3 Samlet etage areal: 3580 m2 Gullandsstræde Grønne rum arkering på terræn Boliger 3 etager Bebyggelsesprocent: 129 % Beboere Boliger m2: 3580 m2 Antal boliger a 100 m2: 36 stk. arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: 64 p-pladser 20 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: 54 stk -pladser der mangler for at opfylde behov: 34 p-pladser Friareal: 36,8 % COWI lan, Udvikling & Design

16 Læderstræde Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger tæt op til den nord/syd gående bustracé, der kører ad Allehelgensgade. Bygningsvolumen Bebyggelsen på syd siden af Læderstræde er en etage lavere end bebyggelsen på Borchsgade. Arealerne omdannes til erhvervsområde og placeres som en karrestruktur efter samme princip som i Borchsgade. Derved gendannes det reelle gaderum, der forsvandt med karreudhulningen. Der er yderligt angivet bygningsvolumener langs begge sider af Snæversti og ud mod Allehelgensgade. Bygningsvolumenerne er angivet i 2 etager, med lavere tilbygninger på bagsiden. De omkringliggende bygninger varierer mellem 1-2 etager. 16 Den nye bebyggelse ligger i tæt forbindelse med den kommende letbane, der vil køre af Allehelgensgade. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. Det fremtidige parkeringsbehov kan i nogen grad dækkes inden for områderne, afhængigt af i hvor høj grad gårdarealerne udnyttes til parkeringsformål. Friareal Gårdrummene henvender sig primært til erhvervsejendommene, men kan ligesom ved Borchsgade have funktion som grønne passager i byen. Konsekvens Samme som ved Schmeltz lads. Ved at den eksisterende parkering fjernes, henvises de handlende til p-huse/ kældre i midtbyens ydrezoner og til den kollektive trafi k. Derved fjernes også den del af den sive trafi k af bilister, der søger efter ledige pladser. arkeringspladserne på terræn vil være forbeholdt ansatte i området. Læderstræde B-B lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

17 Rummelighed Læderstræde Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 2826 m2 Etage antal: 1-2 Samlet etage areal: 4996 m2 Bebyggelsesprocent: 80 % Arbejdspladser: Erhverv m2: 4996 m2 Antal arbejdspladser: 200 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: 117 p-pladser 65 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: 100 stk -pladser der mangler for at opfylde behov: 35 p-pladser Friareal: 28,4 % COWI lan, Udvikling & Design

18 Sankt Ols Stræde Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger cirka 150 meter fra den nord/syd gående bustracé, der kører af Sankt Ols Gade. A 18 Bygningsvolumen Området ligger på en hjørnegrund og er et mindre parkeringsareal med en meget grøn karakter. Kvarteret består primært af etageboliger i 3 etager. Bygningshøjden er derfor angivet til 2-3 etager og bygningsvolumenerne er placeret ud til fortovskant for at give området en mere urban karakter. Beregningerne tager udgangspunkt i, at området anvendes til boligformål, men det kan også omdannes til blandet bolig og erhvervsområde. arkering Den eksisterende parkering er fjernet. Det fremtidige parkeringsbehov kan i nogen grad dækkes inden for områderne, afhængigt af i hvor høj grad gårdarealerne udnyttes til parkeringsformål. Sankt Ols Stræde B Sankt eders Stræde B Friareal Hvis der bygges boliger på området, vil friarealerne primært skulle anvendes til grønne områder for boligerne. Konsekvens arkeringspladserne på terræn vil være forbeholdt beboerne i området men er ikke tilstrækkelige til at kunne overholde parkeringsnormen. Samtidig skal der være et fælles friareal til beboerne. Dette kan løses ved at bygge et underjordisk parkeringsanlæg, ved at opføre færre m2 end det angivet eller ved at lave fælles og private friarealer som tagterrasse og altaner. Sankt Ols Stræde A-A Algade A lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder Sankt Ols Stræde B-B

19 Sankt Ols Stræde Grønne rum arkering på terræn Boliger 3 etager Boliger 2 etager Rummelighed Sankt Ols Stræde Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 1155 m2 Etage antal: 3 Samlet etage areal: 2815 m2 Bebyggelsesprocent: 94 % Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: 2815 m2 Antal boliger a 100 m2: 28 stk. arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: 57 p-pladser 12 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: 42 stk -pladser der mangler for at opfylde behov: 30 p-pladser Friareal: 51,8 % COWI lan, Udvikling & Design

20 Sortebrødre lads Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger meter fra stationen, hvor også den øst/vest gående bustracé passerer og vil derfor være velegnet til større kontorarbejdspladser. C Dr. Margrethes vej 20 Bygningsvolumen Sortebrødre lads er en af midtbyens primære parkeringspladser. Området fremstår som bagside areal til butikkerne på Algade og ligger i en overgangszone fra den høje bebyggelse mod syd til villakvarteret mod nord. Roskilde bibliotek ligger vest for området, og Kvickly har indgang og en vareindlevering, der vender ud mod parkeringsarealet. Der er i dag i alt 439 p- pladser på området. Samtidig skal der være mulighed for byfortætning. Langs Dr. Margrethes vej er der placeret en boligbebyggelse i en åben karrestruktur med et semiprivat gårdrum. Bygningsvolumenerne er angivet i forskellige højder afhængigt af, hvilken bebyggelse de ligger op til. Området til boligformål er angivet med en bygningshøjde på 2-3 etager for at tilpasse sig villa-bebyggelsen, ligesom bygningsvolumenet langs Sankt eders Stræde er angivet som en 2-etagers bygning. De øvrige bygningsvolumener er 4-6 etager og kan anvendes til blandet bolig og erhverv. B , , B Algade +0,5 +4 A -hus +2 Evt. tagterrasse Tagterrasse/have +1 arkering Store dele af den eksisterende parkering er fjernet. Området skal samtidig kunne optage en stor del af den parkering, som fjernes i den østlige del af midtbyen, og der placeres derfor et større parkeringshus med kælder. Adgangen til parkeringshuset sker fra Kong Valdemars Vej og er i 2 etager plus en kælder i 1 etage. arkeringskælderen er på grund af terrænforskelle kun halvt nedgravet. Det fremtidige parkeringsbehov kan derved dækkes inden for området og der er 130 pladser i overskud. Friareal For at afhjælpe den bagside effekt, området har, og forbedre passagen fra Algade gennem området mod lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder Folkeparken og Byparken, er der indarbejdet et mindre butikstorv i form af en slags passage med detailhandel og eventuelt erhverv i stueetagen. En udnyttelse af taget på p-hus til tagterrasse eller offentligt uderum er en mulighed. Det kan være et alternativt tilbud i forhold til byens øvrige rum. Konsekvens Området vil få en massiv fortætning både i form af arealer til boliger og erhverv, men også i form af øget parkerings kapacitet. C Sortebrødre lads A-A Sortebrødre lads B-B Sortebrødre lads C-C A

21 Rummelighed Sortebrødre lads Grundareal ca m2 Dr. Margrethes vej Boliger 2-3 etager Grønne rum -hus/kælder evt. terrasse på tag Butikstorv, detailhandel og erhverv Algade Byggemulighed: Bebygget areal: 6483 m2 Etage antal: 1-6 Samlet etage areal: 9842 m2 Bebyggelsesprocent: (Inkl. -hus, ekskl. Kælderetage) 129 % Beboere og arbejdspladser: Boliger m2: Erhverv m2: Antal boliger a 100 m2: Antal arbejdspladser: 3560 m m2 36 stk. 251 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: Antal p-pladser på terræn: -hus: Samlet p-pladser: 439 p-pladser 44 p-pladser 328 p-pladser 372 p-pladser -behov til nybyggeriet: -behov ved 1½ p-plads pr. 100 m2 bolig: 53 stk -behov ved 1 p-plads pr. 25 m2 detail: 126 -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: 63 stk samlet behov: 242 p-pladser -pladser i overskud: 130 p-pladser Friareal: 40,2 % COWI lan, Udvikling & Design

22 Skoleslagteriet Forbindelse til kollektiv trafik Området ligger centralt i forhold til stationen, og i både den øst/vest gående og den nord/syd gående buslinje der krydser hinanden tæt ved Skoleslagteriet. Området der derfor særdeles velegnet til personaletunge virksomheder. Jernbanegade Bygningsvolumen De eksisterende bygninger kan med en enkel undtagelse ikke genanvendes. Den omkringliggende bebyggelse er primært erhverv og etageboliger, og området ligger direkte op til jernbanen. Der kan derfor mere frit gives en større bygningshøjde end i de øvrige områder. Bygningsvolumenerne er placeret langs banen og ud til Køgevej. Der er indtegnet to høje bygninger på henholdsvis 16 og 8 etager, de øvrige bygninger er på mellem 2-4 etager. A B Køgevej 22 arkering Den eksisterende parkering er fjernet. 85 % af det fremtidige parkeringsbehov kan dækkes indenfor områderne, med en toetagers parkeringskælder. Der kan argumenteres for, at området ligger så godt i forhold til den kollektive trafi k, at dette er tilstrækkeligt. Friareal Friarealerne imellem de nye bygninger på Skoleslagteriet foreslås som urbane byrum. ga. den omkringliggende høje bebyggelse kan rummene blive vindturbulente. Dette kan til dels afhjælpes ved plantning af træer. å arealet mellem den nye bebyggelse og den bevaringsværdige bygning fra Skoleslagteriet kan der dannes en plads, blandt andet med Roskilde arresthus som kulisse. Nedkørsel til -kælder B C A C Konsekvens Området kan blive et centralt erhvervsområde i Roskilde og være med til at understøtte den kollektive trafi k. lan09 fortætning og kollektiv trafik i Roskilde - fase 3 - Byarkitektonisk analyse og fortætningsmuligheder

23 Rummelighed Skoleslagteriet Grundareal ca m2 Byggemulighed: Bebygget areal: 9355 m2 Etage antal: 2-16 Samlet etage areal: m2 -kælder Byrum Erhverv 2-16 etager Køgevej Bebyggelsesprocent: 185 % Beboere og arbejdspladser: Erhverv m2: m2 Antal arbejdspladser: 824 stk arkering: Nuværende kapacitet: Fremtidig kapacitet: -kælder: -behov til nybyggeriet:? p-pladser 351 p-pladser Skoleslagteriet A-A Skoleslagteriet -behov ved 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv: -pladser der mangler for at opfylde behov: 412 stk 61 p-pladser Skoleslagteriet B-B Friareal: 15,8 % Skoleslagteriet C-C COWI lan, Udvikling & Design

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

projektplan! Plan09 eksempelprojekt for roskilde - byfortætning og kollektiv trafik

projektplan! Plan09 eksempelprojekt for roskilde - byfortætning og kollektiv trafik projektplan! Plan09 eksempelprojekt for roskilde - byfortætning og kollektiv trafik Baggrund og formål Fremtidens byudvikling i Roskilde skal i høj grad ske i form af fortætning af den allerede eksisterende

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD Oversigtsbillede - Visualisering P 01 Ny strukturplan for Kærene og områderne ved krydset Avedøre Havnevej/Roskildevej samt Rødovre Station Med en ny strukturplan

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

BYGGEMULIGHEDER I ROSKILDE KOMMUNE

BYGGEMULIGHEDER I ROSKILDE KOMMUNE oktober 2016 BYGGEMULIGHEDER I ROSKILDE KOMMUNE Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Toppen...3 Skademosen...4 Skousbo, Viby...5 Sankt Peders Stræde...6 Slagterigrunden...7 Trekanten...8 Parkvænget...9 Ringparken

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse side 03 Scenario A side 05 Scenario B side 06 Referencefotos side 07 Principsnit side 08 Solstudier

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Notat vedr. anvendelse af delområder

Notat vedr. anvendelse af delområder Sporbyen Scandia Notat vedr. anvendelse af delområder Notatet er udarbejdet med det formål at synliggøre den ønskede anvendelse på delområdeniveau. Den endelige afklaring af de forskellige funktioner i

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra informationsmødets workshop

Behandling af de væsentlige emner fra informationsmødets workshop Sekretariatet for By, Kultur og Miljø Sagsnr. 275302 Brevid. 2419668 Ref. EHP Dir. tlf. 46 31 35 40 esbenhp@roskilde.dk 5. oktober 2016 NOTAT: Vandring og informationsmøde om udvikling af området omkring

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere