Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. MOKP Dir. tlf NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb 5. november 2012 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde bymidte og skal udstikke retningslinjer og løsninger for parkeringen i bymidten på både kort og langt sigt. Samtidig skal den give mulighed for fleksibilitet i forhold til de valgte løsninger, så der til enhver tid er plads til, at den mest hensigtsmæssige løsning kan findes i forhold til kommunens borgere, de handlende og miljøet. Baggrunden for parkeringsstrategien er byrådets ønske om at styrke Roskilde Bymidte som hele kommunens dynamiske handels- og kulturcentrum, blandt andet ved at planlægge for flere butikker, arbejdspladser, boliger og kulturelle aktiviteter i bymidten. Dette vil betyde flere gæster i bymidten og dermed en større efterspørgsel på parkering. Samtidig vil fortætningen og omdannelsen i bymidten komme til at ske på arealer, der i dag anvendes til parkering, og der skal derfor etableres nye centralt placerede parkeringshuse til erstatning for de parkeringspladser, der nedlægges. Som en del af parkeringsstrategien ønsker Roskilde Kommune at indføre betalingsparkering i bymidten, dels for at regulere parkeringen, dels for at sikre et provenu til nye parkeringsanlæg. Betalingsparkering kan skabe usikkerhed om konsekvenser for detailhandelen. For at imødegå dette er der opstillet følgende forudsætninger, som skal være opfyldt, for at betalingsparkering kan være et element i parkeringsstrategien: Betalingsparkering skal omfatte både bymidten og RO s Torv (samtidighed og fælles regler). Provenuet skal bruges til nyt P-hus, bedre kapacitet og et henvisningssystem. Der skal indføres et P-henvisningssystem inden eller samtidig med betalingsparkering. Betalingssystemet skal være enkelt. Betaling bør ske efter medgået tid, og det skal være muligt at betale kreditkort, mobiltelefon og mønter.

2 Side2/11 Parkeringsstrategiens indhold 1. Parkeringsstrategiens formål, principper og realisering. 2. Parkeringsstrategiens konsekvenser for den dynamiske bymidte. 3. Parkering i bymidten i dag. 4. Fremtidigt behov for parkeringspladser i bymidten, herunder parkeringsnormer for nybyggeri og ændret anvendelse. 5. Fordeling af parkeringen i bymidten. 6. Parkeringshusenes udformning. 7. Virkemidler til regulering af parkeringen. Koordineret henvisningssystem. Betalingsparkering. Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik. 8. Betalingsparkering (zoner og takster). 9. Tekniske løsninger (krav til opkrævningssystem og henvisningssystem). 10. Realisering af parkeringsstrategien. Bilag 1. Økonomiske konsekvenser. Bilag 2. DATEA s bemærkninger til betalingsparkering 1. Parkeringsstrategiens formål, principper og realisering Formål Parkeringsstrategien skal understøtte byrådets vision om den dynamiske bymidte, hvor Roskilde bymidte videreudvikles med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende. Det overordnede formål med parkeringsstrategien er at sikre bymidtens gæster lettilgængelige parkeringspladser, mindske den parkeringssøgende trafik og frigøre centrale arealer til ny bebyggelse og aktiviteter. Principper Dette formål kan omsættes i følgende mere konkrete mål og principper: Der skal være tilstrækkeligt med parkeringspladser, så bilister med ærinde i bymidten oplever et fornuftigt og indbydende parkeringstilbud afvejet med hensynet til en bæredygtig udvikling både miljømæssigt og økonomisk. Det skal være let at komme til bymidten og let at finde frem til en parkeringsplads. Bilisterne skal hurtigst muligt ledes fra de overordnede veje til en ledig parkeringsplads. Parkeringssystemet skal gøres mere overskueligt ved, at parkeringen samles i færre, større anlæg. Parkering på gader og mindre pladser, der ikke er omfattet af henvisningssystemet, skal begrænses for at mindske den parkeringssøgende trafik, øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler. Parkering på Stændertorvet opretholdes i hverdagssituationer, men skal kunne indskrænkes i takt med, at der kommer nye aktiviteter på torvet, og der findes alternative p-pladser i nærområdet.

3 Side3/11 Nye parkeringsanlæg skal være af høj kvalitet og tilpasses de omgivende byrum. Større parkeringsanlæg skal etableres som parkeringshuse eller parkeringskældre med et minimum forbrug af overfladeareal. For at regulere parkeringen og sikre et provenu til nye parkeringsanlæg skal der indføres betalingsparkering i hele bymidten. For at undgå skævvridning af detailhandelen sigtes der mod fælles regler og samtidig indførelse af betalingsparkering på offentlige parkeringspladser og private parkeringspladser med offentlig adgang. Takststrukturen skal tilgodese korttidsparkering og begrænse langtidsparkering i den centrale del af bymidten. Der skal anvises gratis pladser til langtidsparkering i udkanten af bymidten. Beboere og erhvervsdrivende skal have mulighed for at købe årslicenser. Der kan indføres tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten, for at undgå at parkeringen flyttes til boliggaderne umiddelbart uden for bymidten. Der skal sikres gode forhold for cykelparkering i umiddelbar nærhed af alle større besøgsmål i bymidten for at gøre det mere attraktivt at cykle. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i nærheden af stationen til at betjene pendlere for at gøre det mere attraktivt at benytte tog og busser. Realisering Realiseringen af parkeringsstrategien vil ske trinvis, så det bliver muligt at evaluere resultater og nye udfordringer på baggrund af den faktiske udvikling og derefter eventuelt justere strategien. Som første led i parkeringsstrategien vil Roskilde Kommune gennemføre følgende: A. Der laves aftale med ejerne af RO s Torv og andre større, private parkeringspladser med offentlig adgang i bymidten om samtidig indførelse af og fælles regler for betalingsparkering på offentlige og private parkeringspladser. B. Der opsættes et dynamisk parkeringshenvisningssystem. C. Der indføres betalingsparkering i bymidten og på RO s Torv på 10 kr. i timen, idet dog første time er gratis. D. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for Roskilde Kommune, detailhandelen og erhvervslivet i bymidten og på RO s Torv til løbende at følge konsekvenserne af parkeringsstrategien. Om nødvendigt vil Roskilde Kommune justere strategien. 2. Parkeringsstrategiens konsekvenser for den dynamiske bymidte Parkeringsstrategien skal understøtte byrådets vision om den dynamiske bymidte, hvor Roskilde bymidte videreudvikles med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende. Især følgende forhold vurderes at påvirke mulighederne for mere liv og flere besøgende: Centrale arealer kan bruges mere aktivt Ved at parkeringen samles på et mindre areal, vil centrale arealer i bymidten kunne anvendes til nye butikker, arbejdspladser, boliger og kulturelle aktiviteter, hvilket forventes at medføre flere gæster i bymidten og dermed mere liv.

4 Side4/11 Mindre parkeringssøgende trafik Færre større parkeringsanlæg vil gøre parkeringssystemet mere overskueligt. Det vil dermed blive lettere for de besøgende at finde en ledig parkeringsplads, og der vil opstå færre frustrationer i unødig søgning efter ledige pladser. Dette forventes blandt andet at kunne styrke handelslivet i bymidten. Samtidig vil biltrafikken internt i bymidten blive begrænset, fordi en del af den parkeringssøgende trafik i bymidten fjernes. Dette vil medføre mere sikker færdsel i byen og mindre støj - og dermed et bedre bymiljø, der indbyder til ophold. Denne effekt kan dog til dels modvirkes af, at nogle trafikanter vil parkere lidt kortere tid, når der skal betales for parkeringen. Derved sker der en større udskiftning på de centrale pladser, hvilket leder til mere trafik. Mere trafik på indfaldsvejene Flere aktiviteter vil betyde flere besøgende og dermed mere trafik til bymidten. Roskilde Kommune vil vurdere trafikforholdene nøje i forbindelse med de enkelte byggeprojekter og sikre, at eventuelle nødvendige ændringer af gadestrækninger og -kryds gennemføres, inden byggeriet tages i brug. Roskilde Kommune vil desuden tænke byfortætningen sammen med bedre forhold for cyklister og mere effektiv kollektiv trafik. Dette vil erfaringsmæssigt få flere til at vælge cykel og bus frem for privatbil og dermed mindske biltrafikmængden. Risiko for at nogle kunder finder andre indkøbssteder Afhængig af prisen kan betalingsparkering medføre, at en del af kunderne finder andre indkøbssteder. Erfaringen fra blandt andet Hillerød og Svendborg viser dog, at kunderne hurtigt vender tilbage igen. Roskilde Kommune vil følge udviklingen tæt. De negative konsekvenser søges imødegået gennem: Samtidighed og fælles regler for offentlige og private parkeringspladser. God kommunikation i forbindelse med indførelse af betalingsparkering. En enkel og gennemskuelig struktur. 3. Parkeringen i bymidten i dag I bymidten er der i dag offentligt tilgængelige parkeringspladser inden for eller i umiddelbar tilknytning til den indre ringvej af pladserne ligger mindre end 300 meter fra gågaden, som er den afstand, kunderne erfaringsmæssigt er villige til at gå (delområde 1). På RO s Torv er der i dag ca parkeringspladser.

5 Side5/11 Parkeringspladserne i eller tæt på bymidten. 1. Borchsgade Schmeltz Plads Læderstræde 8. VUC Allehelgensgade 9. Gråbrødre Skole (weekends) 10. Frue Kirke Stræde 11. Fruegade 12. Hersegade Sortebrødre Plads 15. Sct. Ols Stræde 16. Stændertorvet Bag Rådhuset 20. Bondetinget 21. Bønnelyckes Plads 22. Kildegården ved Helligkorsgade Rådmandshaven Føtex 27. Københavnsvej 28. Kirkegårdsvej 29. Havnen 30. Lille Maglekilde Stræde 31. Hedegade En parkeringsanalyse, som konsulentfirmaet ViaTrafik lavede for Roskilde Kommune i 2008, viser, at der samlet set er ledige p-pladser i bymidten, men at nogle bilister kører forgæves til de mest centrale pladser. En stikprøveanalyse i sommeren 2012 bekræfter disse forhold. Flest pladser er optaget midt på dagen. På pladserne nærmest gågaden (delområde 1) er omkring 80 % af pladserne i brug midt på dagen både hverdage og lørdage. For de mest centrale pladser tæt ved Stændertorvet er omkring 90 % af pladserne i brug midt på dagen på hverdage og tæt på 100 % lørdag formiddage. Normalt bør der være en reservekapacitet på minimum 20 % for at undgå for meget unødig parkeringssøgende trafik. Umiddelbart uden for den indre ringvej er der stor ledig kapacitet på pladserne bag Kildegården ved Helligkorsvej (nr. 22) og ved Rådmandshaven (nr. 23 og 24), der begge ligger ca. 500 m fra gågaden. På de to pladser er der således omkring 140 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst, og omkring 80 ledige pladser om lørdagen. Desuden er der ledige parkeringspladser på havnen, der ligger ca. 850 m fra gågaden. Parkeringsanalysen viser desuden, at en del parkerer længere tid end tilladt, og at ca. 100 af parkeringspladserne nærmest gågaden optages af egentlige langtidsparkanter. En lille del af langtidsparkanterne i dagtimerne er formentlig beboere, som har licens til at parkere uden tidsbegrænsninger på udvalgte pladser i bymidten. Men typisk er det folk, som arbejder i bymidten. I forbindelse med analysen blev 542 brugere spurgt om deres syn på parkeringsforholdene. Over halvdelen af de adspurgte har vurderet, at parkeringsforholdene i Roskilde Bymidte ikke er tilfredsstillende. På interviewdagen har 87 % imidlertid svaret, at de ikke er kørt forgæves til en parkeringsplads. Brugernes utilfredshed kan derfor skyldes

6 Side6/11 forholdene om lørdagen, hvor der er færre ledige pladser, eller andre forhold som eksempelvis adgangsforholdene til butikkerne mm. 4. Fremtidigt behov for parkering På baggrund af parkeringsanalysen er det Roskilde Kommunes vurdering, at den nuværende parkeringskapacitet i bymidten er tilstrækkelig til at dække det aktuelle behov, hvis langtidsparkeringen uden beboerlicens flyttes til mindre centrale pladser, fx pladserne ved Kildegården, Rådmandshaven, Hedegade og på havnen, hvor der alle steder er ledige pladser. Herved vil der blive ca. 100 pladser mere til kunder og andre besøgende med korte ærinder i bymidten. Erstatning for parkeringspladser der nedlægges Roskilde Kommune planlægger, at en del af de centrale parkeringspladser skal anvendes til nye butikker, cafeer, kulturtilbud, erhverv og boliger, der kan bidrage aktivt til en mere dynamisk bymidte. For at denne fortætning og omdannelsen kan gennemføres, skal en del af parkeringen samles i parkeringshuse eller parkeringskældre, som er mindre arealkrævende end den nuværende parkering på terræn. Desuden er det hensigten at flytte parkeringen fra gader og mindre pladser, hvor der er risiko for uforholdsmæssigt meget parkeringssøgende trafik. Derved vil det blive muligt at øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler. Som udgangspunkt skal antallet af erstatningspladser svare til det antal, der nedlægges. Det betyder, at der vil være behov for ca erstatningspladser ved en fuld udbygning af fortætningsområderne. I starten er der dog behov for en nettoforøgelse i antallet af parkeringspladser, blandt andet for at kunne tilbyde midlertidige erstatningspladser under byggeperioderne. Undervejs vil Roskilde Kommune i samarbejde med repræsentanter for detailhandelen og erhvervslivet i bymidten følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet. Kapaciteten vil kunne øges ved at give kommende parkeringshuse en større kapacitet. Parkering til nybyggeriet I takt med at der opføres nye butikker, arbejdspladser, boliger og kulturaktiviteter vil der blive behov for yderligere parkeringspladser. Det præcise antal afhænger af nybyggeriets endelige omfang og fordelingen mellem butikker, kontorer og boliger. Ved nybyggeri og ændret arealanvendelse i bymidten skal anvendes følgende parkeringsnormer: Boliger: 1 p-plads pr. 100 m 2. (Parkeringsnormen er reduceret i forhold til den gældende norm i Kommuneplan 2009, men svarer til den forventede efterspørgsel og er i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger for etageboliger i tætte byområder.) Erhverv: 1 p-plads pr. 25 m 2 dagligvarebutik, 1 p-plads pr. 50 m 2 udvalgsvarebutik og 1 p-plads pr. 100 m 2 byerhverv i øvrigt. Ved større samlede byggerier med både boliger og erhverv kan parkeringsnormen reduceres med ca. 15 % på grund af mulighederne for dobbeltudnyttelse.

7 Side7/11 Midlertidige pladser i byggeperioderne Under byggeperioderne vil Roskilde Kommune anvise midlertidige, alternative parkeringspladser i de tilfælde, hvor byggeriet berører eksisterende parkeringspladser. De midlertidige pladser skal placeres så tæt på de berørte parkeringspladser som muligt. Pendlerparkering Ved Roskilde Station findes ca. 200 parkeringspladser, der er forbeholdt togpassagerer. Den stigende trængsel på vejene og parkeringsproblemer i specielt det indre København forventes at medføre behov for yderligere pendlerparkering. Roskilde Kommune vil afklare behovet i samarbejde med DSB i forbindelse med en kommende byudvikling på rangér- og parkeringsarealerne ved Ny Østergade. Andre forhold Det fremtidige behov for parkering afhænger desuden af den generelle udvikling i trafikken, der igen afhænger af samfundskonjunkturen, olieprisen, den førte trafikpolitik mv. Eksempelvis kan bedre forhold for cyklister og mere direkte busruter med mange daglige afgange få flere til at vælge cykel og bus frem for privatbil og dermed nedbringe parkeringsbehovet. For at følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet, vil kommunen løbende følge udviklingen. Målet er, at der skal være en reservekapacitet i spidstimerne på 20 %. 5. Fordeling af parkeringen i bymidten Udover antallet af parkeringspladser spiller placeringen af pladserne, og hvor nemt det er at finde en egnet p-plads, en meget vigtig rolle for, hvordan bilisterne oplever serviceniveauet. Ved valg af placering af de nye parkeringshuse og -kældre skal der ske en afvejning mellem ønsket om god tilgængelighed fra de overordnede veje og ønsket om, at afstanden fra parkeringsanlæggene til gågaden og andre vigtige besøgsmål ikke blive for stor 1. Parkeringshusene skal desuden så vist muligt ligge tæt på dagligvarebutikker, mens der godt må være længere mellem parkering og udvalgsvarebutikker. Der peges derfor på Sortebrødre Plads, Schmeltz Plads, Bønnelyckes Plads og Ny Østergade som egnede lokaliseringer. Her kan der opnås tilstrækkelig kapacitet, og bortset fra Schmeltz Plads er der en god kobling til det indre ringvejssystem. Med de nævnte placeringer vil der i stort set hele bymidten være mindre end 400 m til de 4 mulige, større parkeringshuse, hvilket svarer til 5-6 minutters gang. De eksisterende store dagligvarebutikker vil komme til at ligge umiddelbart op til et parkeringshus. For også at tilgodese den midterste del af gågaden vil Roskilde Kommune vurdere mulighederne for at bevare parkeringen ved Sct. Ols Stræde/Sct. Peders Stræde i forbindelse med et kommende byggeprojekt på grunden. Parkering på Stændertorvet opretholdes i hverdagssituationer, men skal kunne indskrænkes i takt med, at der kommer nye aktiviteter på torvet, og der findes alternative p-pladser i nærområdet. 1 I en svensk undersøgelse har kunder oplyst, at de var villige til at gå m til en konkret specialbutik, men de havde reelt kun gået m.

8 Side8/11 Fremtidig parkering i Roskilde Bymidte med 400 meters afstande til de mulige, større P-huse indtegnet 6. Parkeringshusenes udformning Parkeringsanlæg er ofte det første indtryk, som gæster får af Roskilde bymidte. Da parkeringshuse eller -kældre samtidig er en langsigtet investering, som byen kommer til at leve med en årrække, er det vigtigt, at anlæggene bliver af høj kvalitet. Parkeringshusene skal æstetisk tilpasses det omgivende byrum. Indretningen skal være lys og venlig med en god akustik og kørselsforholdene overskuelige, så parkeringshusene føles indbydende og trygge at færdes i. Desuden ønsker Roskilde Kommune at parkeringsanlæggene får mindst én anden anvendelsesmulighed, så de kan anvendes til fx leg og boldspil på tidspunkter, hvor parkeringskapaciteten ikke udnyttes fuldt ud. 7. Virkemidler For at sikre en god og effektiv udnyttelse af bymidtens parkeringspladser vil Roskilde Kommune indføre et koordineret henvisningssystem og betalingsparkering i bymidten. Betalingsparkering skal desuden være med til at sikre et provenu, som kan anvendes til forbedringer af parkeringsforholdene. Herudover vil kommunen forbedre forholdene for cyklisterne og den kollektive trafik, så efterspørgslen efter parkeringspladser mindskes.

9 Side9/11 Koordineret parkeringshenvisning En dynamisk parkeringshenvisning, der viser trafikanterne, hvor og hvor mange ledige parkeringspladser der findes, vil synliggøre de ledige pladser og lede bilisterne hurtigere frem til dem. Dette vil sandsynligvis begrænse den parkeringssøgende trafik og sprede parkeringen til flere pladser. Betalingsparkering Betaling på de centrale parkeringspladser i bymidten vil fjerne en stor del af langtidsparkeringen og derved frigøre pladser til kunder og andre besøgende med korte ærinder i bymidten Betalingsparkering kan desuden betyde, at nogle trafikanter vil holde lidt kortere tid på pladsen. Det giver mere flow på pladserne, og det vil derfor være nemmere at finde en ledig plads. Denne effekt kan dog til dels modvirkes af, at andre trafikanter vil benytte sig af, at de kan parkere længere tid, end den eksisterende tidsbegrænsning tillader. Endelig vil en del af de besøgende, som bor tæt på bymidten, måske vælge at cykle eller gå, så der bliver bedre plads til besøgende længere væk fra. For at undgå en skævvridning af handelen vil Roskilde Kommune lave aftaler med de relevante grundejere om, at der samtidig indføres betalt parkering på RO s Torv og på de større, private parkeringspladser med offentlig adgang i den centrale del af bymidten. Provenuet fra betalingsparkering skal anvendes til forbedringer af parkeringsforholdene. Fakta om lovgivningen for betalingsparkering Vejlovens 107, stk. 1 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelse af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Det følger heraf, at kommunens indtægter fra parkering maksimalt må svare til kommunens afledte udgifter i forbindelse hermed til fx daglig drift, administration og anlæg. Vejlovens 107, stk. 2 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlig vej dvs. både parkering på egentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre og parkering langs kantstenen. Parkeringsbilletterne må kun opkræves af trafikale hensyn, men der er ikke noget loft over størrelsen på betalingen. Lov om kommunale parkeringsindtægter indebærer, at kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke må overstige kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering. Hvis kommunens indtægter fra betalingsparkering overstiger denne ramme, vil der ske en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik skal få flere til at vælge cykel, bus og tog frem for privatbil til gavn for både bymiljø, sundhed, trafiksikkerhed og klima. Roskilde Kommune vil blandt andet etablere gode cykelforbindelser til bymidten og bedre parkeringsforhold for cykler ved de vigtigste besøgsmål i bymidten

10 Side10/11 Roskilde Kommune har indført 2 A-buslinjer, der betjener bymidten fra nord, syd øst og vest med 15 minutters interval i dagtimerne. Udvalgte busstoppesteder opgraderes, blandt andet med dynamiske oplysningsskilte og gode opholdsmuligheder. Roskilde Kommune vil desuden gå sammen med virksomhederne i bymidten om kampagner, der opfordrer medarbejderne til samkørsel, til at tage cykel eller kollektiv trafik på arbejde eller at gå lidt længere fra parkeringspladsen til arbejdsstedet, fx ved at sætte fokus på 10 minutters frisk luft morgen og eftermiddag. 8. Betalingszoner og takster Takststrukturen skal tilgodese gæster og besøgende med korte ærinder i bymidten. Desuden skal beboere og erhvervsdrivende i bymidten tilgodeses, så det bliver muligt for beboerne at parkere tæt på deres bolig og for erhvervsdrivende at parkere deres firmabiler tæt på virksomheden. Ansatte og andre med behov for at parkere i længere tid skal henvises til pladserne længere væk. Takststrukturen skal desuden være så enkel og gennemskuelig som muligt, så brugerne forstår priserne og årsagerne til, at nogle pladser eventuelt er billigere end andre. Med udgangspunkt i andre byers niveau for betalingsparkering er det Roskilde Kommunes vurdering, at en takst på omkring 10 kr. i timen er realistisk og fornuftig, men prisen må afprøves i praksis og om nødvendigt justeres efter en evalueringsperiode på fx 2 år. Langtidsparkering Langtidsparkering henvises til pladserne ved Kildegården, Rådmandshaven og Hedegade, hvor der i dag er omkring 160 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst. Desuden kan der henvises til ledige pladser på havnen. Herudover kan der blive behov for at finde pladser til langtidsparkering øst for bymidten til erstatning for de ca. 60 pladser uden tidsrestriktion, der i dag findes på Sortebrødre Plads. Tidsbegrænsning i randzone omkring bymidten For at undgå at parkeringen flyttes til boligvejene umiddelbart uden for bymidten, når der indføres betalingsparkering, vil Roskilde Kommune indføre tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten. Beboerlicenser Beboerne i bymidten skal fortsat have mulighed for at købe licens, der giver adgang til fri parkering på udvalgte pladser. I forbindelse med den mere detaljerede planlægning skal det vurderes, i hvor høj grad hver parkeringsplads har kapacitet til licenser. Som udgangspunkt skal de nuværende beboerlicenser opretholdes. Desuden skal der kunne udstedes beboerlicenser til beboerne umiddelbart uden for bymidten, hvis der indføres tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten. Licenserne til beboerne uden for bymidten skal give adgang til fri parkering i boligernes umiddelbare nærområde, men ikke til gratis parkering i bymidten. Erhvervslicenser For håndværksvirksomheder og lignende, der har registreringsadresse i områder med parkeringsafgift, indføres en licensordning for virksomhedens firmabiler. Erhvervslicenserne skal give adgang til fri parkering på parkeringspladserne tæt på virksomheden.

11 Side11/11 9. Tekniske løsninger Krav til opkrævningssystem Betaling af parkering skal kunne ske med både mønter, betalingskort og mobiltelefon. Brugerne skal desuden have mulighed for at vælge enten at betale forud, når parkeringen starter, eller at betale bagud, når de forlader pladsen, så de ved nøjagtigt, hvor lang tid de skal betale for. Krav til henvisningssystem Henvisningssystemet skal omfatte alle større parkeringspladser i bymidten og på RO s Torv. Systemet skal vise antal ledige pladser og desuden vejlede trafikanterne til at benytte de gadestrækninger frem mod parkeringspladserne, som giver den mindste belastning af bymiljøet. Systemet skal være robust og driftssikkert. Det skal kunne etableres forholdsvis simpelt i starten og udbygges i takt med de nye parkeringsanlæg. 10. Processen frem mod realisering af parkeringsstrategien Roskilde Kommune har med parkeringsstrategien søgt at lægge rammerne for en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Roskilde bymidte. Realiseringen vil ske trinvis, så det bliver muligt at evaluere resultater og nye udfordringer på baggrund af den faktiske udvikling og derefter evt. tilrette strategien. Strategiens tidsperspektiv afhænger blandt andet af interessen fra private aktører i at byde ind med ny bebyggelse og aktiviteter, men også af kommunens økonomi. Som første led i strategien vil der blive indført parkeringshenvisning og betalingsparkering, og der vil blive opført et parkeringshus til 525 biler på Sortebrødre Plads. Parkeringshenvisning igangsættes inden eller samtidig med betalingsparkering. Parkeringshuset igangsættes senest året efter, at der er indført betalingsparkering, og skal stå klart, før de øvrige byggerier på Sortebrødre Plads igangsættes. Under byggeperioden anvises midlertidige erstatningspladser på fx den kommunale parkeringsplads ved Rådhuset, på Hestetorvet, i Folkeparken mv. Med parkeringshuset vil der være skabt en ekstra kapacitet på ca. 90 parkeringspladser. Den ekstra kapacitet kan i første omgang fungere som erstatningspladser i forbindelse med de forskellige byggeprojekter i bymidten. Undervejs vil Roskilde Kommune i samarbejde med repræsentanter for detailhandelen og erhvervslivet i bymidten følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet. Kapaciteten vil kunne øges ved at give kommende parkeringshuse en større kapacitet. Omvendt vil flere parkeringspladser på terræn kunne fjernes, hvis det viser sig, at der bliver en overkapacitet. Der nedsættes en projektgruppe, der kan stå for den praktiske indførelse af betalingsparkering, herunder valg af tekniske løsninger samt endelig afgrænsning af betalingszonen og en bufferzone, der skal sikre, at parkeringen ikke flyttes til de tilgrænsende boligområder.

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 November 2013 STÆNDERTORVET KULTURSTRØGET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS HANDLEPLAN 2014-17 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013)

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013) ARBEJDSNOTAT 6. oktober 2014 ARH Baggrund Denne skrivelse er en opsamling på et indlæg vedr. trafikale tal og tendenser, som Via Trafik præsenterede på Byplanlaboratoriets arrangement, 2. netværksmøde

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads

NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 96895 Brevid. 1273903 Ref. MARTINFE/MOKP Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur NOTAT Projekt Røde Port Kunde CbH Notat nr. 2, ver. 2 Dato 2010-05-31 Tidspunkt Til Fra Claus B. Hansen Søren Hansen 1. Trafikal vision for Røde Port Dato 31-5-2010 Der er de seneste år rettet stor opmærksomhed

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere