Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. MOKP Dir. tlf NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb 5. november 2012 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde bymidte og skal udstikke retningslinjer og løsninger for parkeringen i bymidten på både kort og langt sigt. Samtidig skal den give mulighed for fleksibilitet i forhold til de valgte løsninger, så der til enhver tid er plads til, at den mest hensigtsmæssige løsning kan findes i forhold til kommunens borgere, de handlende og miljøet. Baggrunden for parkeringsstrategien er byrådets ønske om at styrke Roskilde Bymidte som hele kommunens dynamiske handels- og kulturcentrum, blandt andet ved at planlægge for flere butikker, arbejdspladser, boliger og kulturelle aktiviteter i bymidten. Dette vil betyde flere gæster i bymidten og dermed en større efterspørgsel på parkering. Samtidig vil fortætningen og omdannelsen i bymidten komme til at ske på arealer, der i dag anvendes til parkering, og der skal derfor etableres nye centralt placerede parkeringshuse til erstatning for de parkeringspladser, der nedlægges. Som en del af parkeringsstrategien ønsker Roskilde Kommune at indføre betalingsparkering i bymidten, dels for at regulere parkeringen, dels for at sikre et provenu til nye parkeringsanlæg. Betalingsparkering kan skabe usikkerhed om konsekvenser for detailhandelen. For at imødegå dette er der opstillet følgende forudsætninger, som skal være opfyldt, for at betalingsparkering kan være et element i parkeringsstrategien: Betalingsparkering skal omfatte både bymidten og RO s Torv (samtidighed og fælles regler). Provenuet skal bruges til nyt P-hus, bedre kapacitet og et henvisningssystem. Der skal indføres et P-henvisningssystem inden eller samtidig med betalingsparkering. Betalingssystemet skal være enkelt. Betaling bør ske efter medgået tid, og det skal være muligt at betale kreditkort, mobiltelefon og mønter.

2 Side2/11 Parkeringsstrategiens indhold 1. Parkeringsstrategiens formål, principper og realisering. 2. Parkeringsstrategiens konsekvenser for den dynamiske bymidte. 3. Parkering i bymidten i dag. 4. Fremtidigt behov for parkeringspladser i bymidten, herunder parkeringsnormer for nybyggeri og ændret anvendelse. 5. Fordeling af parkeringen i bymidten. 6. Parkeringshusenes udformning. 7. Virkemidler til regulering af parkeringen. Koordineret henvisningssystem. Betalingsparkering. Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik. 8. Betalingsparkering (zoner og takster). 9. Tekniske løsninger (krav til opkrævningssystem og henvisningssystem). 10. Realisering af parkeringsstrategien. Bilag 1. Økonomiske konsekvenser. Bilag 2. DATEA s bemærkninger til betalingsparkering 1. Parkeringsstrategiens formål, principper og realisering Formål Parkeringsstrategien skal understøtte byrådets vision om den dynamiske bymidte, hvor Roskilde bymidte videreudvikles med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende. Det overordnede formål med parkeringsstrategien er at sikre bymidtens gæster lettilgængelige parkeringspladser, mindske den parkeringssøgende trafik og frigøre centrale arealer til ny bebyggelse og aktiviteter. Principper Dette formål kan omsættes i følgende mere konkrete mål og principper: Der skal være tilstrækkeligt med parkeringspladser, så bilister med ærinde i bymidten oplever et fornuftigt og indbydende parkeringstilbud afvejet med hensynet til en bæredygtig udvikling både miljømæssigt og økonomisk. Det skal være let at komme til bymidten og let at finde frem til en parkeringsplads. Bilisterne skal hurtigst muligt ledes fra de overordnede veje til en ledig parkeringsplads. Parkeringssystemet skal gøres mere overskueligt ved, at parkeringen samles i færre, større anlæg. Parkering på gader og mindre pladser, der ikke er omfattet af henvisningssystemet, skal begrænses for at mindske den parkeringssøgende trafik, øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler. Parkering på Stændertorvet opretholdes i hverdagssituationer, men skal kunne indskrænkes i takt med, at der kommer nye aktiviteter på torvet, og der findes alternative p-pladser i nærområdet.

3 Side3/11 Nye parkeringsanlæg skal være af høj kvalitet og tilpasses de omgivende byrum. Større parkeringsanlæg skal etableres som parkeringshuse eller parkeringskældre med et minimum forbrug af overfladeareal. For at regulere parkeringen og sikre et provenu til nye parkeringsanlæg skal der indføres betalingsparkering i hele bymidten. For at undgå skævvridning af detailhandelen sigtes der mod fælles regler og samtidig indførelse af betalingsparkering på offentlige parkeringspladser og private parkeringspladser med offentlig adgang. Takststrukturen skal tilgodese korttidsparkering og begrænse langtidsparkering i den centrale del af bymidten. Der skal anvises gratis pladser til langtidsparkering i udkanten af bymidten. Beboere og erhvervsdrivende skal have mulighed for at købe årslicenser. Der kan indføres tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten, for at undgå at parkeringen flyttes til boliggaderne umiddelbart uden for bymidten. Der skal sikres gode forhold for cykelparkering i umiddelbar nærhed af alle større besøgsmål i bymidten for at gøre det mere attraktivt at cykle. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i nærheden af stationen til at betjene pendlere for at gøre det mere attraktivt at benytte tog og busser. Realisering Realiseringen af parkeringsstrategien vil ske trinvis, så det bliver muligt at evaluere resultater og nye udfordringer på baggrund af den faktiske udvikling og derefter eventuelt justere strategien. Som første led i parkeringsstrategien vil Roskilde Kommune gennemføre følgende: A. Der laves aftale med ejerne af RO s Torv og andre større, private parkeringspladser med offentlig adgang i bymidten om samtidig indførelse af og fælles regler for betalingsparkering på offentlige og private parkeringspladser. B. Der opsættes et dynamisk parkeringshenvisningssystem. C. Der indføres betalingsparkering i bymidten og på RO s Torv på 10 kr. i timen, idet dog første time er gratis. D. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for Roskilde Kommune, detailhandelen og erhvervslivet i bymidten og på RO s Torv til løbende at følge konsekvenserne af parkeringsstrategien. Om nødvendigt vil Roskilde Kommune justere strategien. 2. Parkeringsstrategiens konsekvenser for den dynamiske bymidte Parkeringsstrategien skal understøtte byrådets vision om den dynamiske bymidte, hvor Roskilde bymidte videreudvikles med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende. Især følgende forhold vurderes at påvirke mulighederne for mere liv og flere besøgende: Centrale arealer kan bruges mere aktivt Ved at parkeringen samles på et mindre areal, vil centrale arealer i bymidten kunne anvendes til nye butikker, arbejdspladser, boliger og kulturelle aktiviteter, hvilket forventes at medføre flere gæster i bymidten og dermed mere liv.

4 Side4/11 Mindre parkeringssøgende trafik Færre større parkeringsanlæg vil gøre parkeringssystemet mere overskueligt. Det vil dermed blive lettere for de besøgende at finde en ledig parkeringsplads, og der vil opstå færre frustrationer i unødig søgning efter ledige pladser. Dette forventes blandt andet at kunne styrke handelslivet i bymidten. Samtidig vil biltrafikken internt i bymidten blive begrænset, fordi en del af den parkeringssøgende trafik i bymidten fjernes. Dette vil medføre mere sikker færdsel i byen og mindre støj - og dermed et bedre bymiljø, der indbyder til ophold. Denne effekt kan dog til dels modvirkes af, at nogle trafikanter vil parkere lidt kortere tid, når der skal betales for parkeringen. Derved sker der en større udskiftning på de centrale pladser, hvilket leder til mere trafik. Mere trafik på indfaldsvejene Flere aktiviteter vil betyde flere besøgende og dermed mere trafik til bymidten. Roskilde Kommune vil vurdere trafikforholdene nøje i forbindelse med de enkelte byggeprojekter og sikre, at eventuelle nødvendige ændringer af gadestrækninger og -kryds gennemføres, inden byggeriet tages i brug. Roskilde Kommune vil desuden tænke byfortætningen sammen med bedre forhold for cyklister og mere effektiv kollektiv trafik. Dette vil erfaringsmæssigt få flere til at vælge cykel og bus frem for privatbil og dermed mindske biltrafikmængden. Risiko for at nogle kunder finder andre indkøbssteder Afhængig af prisen kan betalingsparkering medføre, at en del af kunderne finder andre indkøbssteder. Erfaringen fra blandt andet Hillerød og Svendborg viser dog, at kunderne hurtigt vender tilbage igen. Roskilde Kommune vil følge udviklingen tæt. De negative konsekvenser søges imødegået gennem: Samtidighed og fælles regler for offentlige og private parkeringspladser. God kommunikation i forbindelse med indførelse af betalingsparkering. En enkel og gennemskuelig struktur. 3. Parkeringen i bymidten i dag I bymidten er der i dag offentligt tilgængelige parkeringspladser inden for eller i umiddelbar tilknytning til den indre ringvej af pladserne ligger mindre end 300 meter fra gågaden, som er den afstand, kunderne erfaringsmæssigt er villige til at gå (delområde 1). På RO s Torv er der i dag ca parkeringspladser.

5 Side5/11 Parkeringspladserne i eller tæt på bymidten. 1. Borchsgade Schmeltz Plads Læderstræde 8. VUC Allehelgensgade 9. Gråbrødre Skole (weekends) 10. Frue Kirke Stræde 11. Fruegade 12. Hersegade Sortebrødre Plads 15. Sct. Ols Stræde 16. Stændertorvet Bag Rådhuset 20. Bondetinget 21. Bønnelyckes Plads 22. Kildegården ved Helligkorsgade Rådmandshaven Føtex 27. Københavnsvej 28. Kirkegårdsvej 29. Havnen 30. Lille Maglekilde Stræde 31. Hedegade En parkeringsanalyse, som konsulentfirmaet ViaTrafik lavede for Roskilde Kommune i 2008, viser, at der samlet set er ledige p-pladser i bymidten, men at nogle bilister kører forgæves til de mest centrale pladser. En stikprøveanalyse i sommeren 2012 bekræfter disse forhold. Flest pladser er optaget midt på dagen. På pladserne nærmest gågaden (delområde 1) er omkring 80 % af pladserne i brug midt på dagen både hverdage og lørdage. For de mest centrale pladser tæt ved Stændertorvet er omkring 90 % af pladserne i brug midt på dagen på hverdage og tæt på 100 % lørdag formiddage. Normalt bør der være en reservekapacitet på minimum 20 % for at undgå for meget unødig parkeringssøgende trafik. Umiddelbart uden for den indre ringvej er der stor ledig kapacitet på pladserne bag Kildegården ved Helligkorsvej (nr. 22) og ved Rådmandshaven (nr. 23 og 24), der begge ligger ca. 500 m fra gågaden. På de to pladser er der således omkring 140 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst, og omkring 80 ledige pladser om lørdagen. Desuden er der ledige parkeringspladser på havnen, der ligger ca. 850 m fra gågaden. Parkeringsanalysen viser desuden, at en del parkerer længere tid end tilladt, og at ca. 100 af parkeringspladserne nærmest gågaden optages af egentlige langtidsparkanter. En lille del af langtidsparkanterne i dagtimerne er formentlig beboere, som har licens til at parkere uden tidsbegrænsninger på udvalgte pladser i bymidten. Men typisk er det folk, som arbejder i bymidten. I forbindelse med analysen blev 542 brugere spurgt om deres syn på parkeringsforholdene. Over halvdelen af de adspurgte har vurderet, at parkeringsforholdene i Roskilde Bymidte ikke er tilfredsstillende. På interviewdagen har 87 % imidlertid svaret, at de ikke er kørt forgæves til en parkeringsplads. Brugernes utilfredshed kan derfor skyldes

6 Side6/11 forholdene om lørdagen, hvor der er færre ledige pladser, eller andre forhold som eksempelvis adgangsforholdene til butikkerne mm. 4. Fremtidigt behov for parkering På baggrund af parkeringsanalysen er det Roskilde Kommunes vurdering, at den nuværende parkeringskapacitet i bymidten er tilstrækkelig til at dække det aktuelle behov, hvis langtidsparkeringen uden beboerlicens flyttes til mindre centrale pladser, fx pladserne ved Kildegården, Rådmandshaven, Hedegade og på havnen, hvor der alle steder er ledige pladser. Herved vil der blive ca. 100 pladser mere til kunder og andre besøgende med korte ærinder i bymidten. Erstatning for parkeringspladser der nedlægges Roskilde Kommune planlægger, at en del af de centrale parkeringspladser skal anvendes til nye butikker, cafeer, kulturtilbud, erhverv og boliger, der kan bidrage aktivt til en mere dynamisk bymidte. For at denne fortætning og omdannelsen kan gennemføres, skal en del af parkeringen samles i parkeringshuse eller parkeringskældre, som er mindre arealkrævende end den nuværende parkering på terræn. Desuden er det hensigten at flytte parkeringen fra gader og mindre pladser, hvor der er risiko for uforholdsmæssigt meget parkeringssøgende trafik. Derved vil det blive muligt at øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler. Som udgangspunkt skal antallet af erstatningspladser svare til det antal, der nedlægges. Det betyder, at der vil være behov for ca erstatningspladser ved en fuld udbygning af fortætningsområderne. I starten er der dog behov for en nettoforøgelse i antallet af parkeringspladser, blandt andet for at kunne tilbyde midlertidige erstatningspladser under byggeperioderne. Undervejs vil Roskilde Kommune i samarbejde med repræsentanter for detailhandelen og erhvervslivet i bymidten følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet. Kapaciteten vil kunne øges ved at give kommende parkeringshuse en større kapacitet. Parkering til nybyggeriet I takt med at der opføres nye butikker, arbejdspladser, boliger og kulturaktiviteter vil der blive behov for yderligere parkeringspladser. Det præcise antal afhænger af nybyggeriets endelige omfang og fordelingen mellem butikker, kontorer og boliger. Ved nybyggeri og ændret arealanvendelse i bymidten skal anvendes følgende parkeringsnormer: Boliger: 1 p-plads pr. 100 m 2. (Parkeringsnormen er reduceret i forhold til den gældende norm i Kommuneplan 2009, men svarer til den forventede efterspørgsel og er i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger for etageboliger i tætte byområder.) Erhverv: 1 p-plads pr. 25 m 2 dagligvarebutik, 1 p-plads pr. 50 m 2 udvalgsvarebutik og 1 p-plads pr. 100 m 2 byerhverv i øvrigt. Ved større samlede byggerier med både boliger og erhverv kan parkeringsnormen reduceres med ca. 15 % på grund af mulighederne for dobbeltudnyttelse.

7 Side7/11 Midlertidige pladser i byggeperioderne Under byggeperioderne vil Roskilde Kommune anvise midlertidige, alternative parkeringspladser i de tilfælde, hvor byggeriet berører eksisterende parkeringspladser. De midlertidige pladser skal placeres så tæt på de berørte parkeringspladser som muligt. Pendlerparkering Ved Roskilde Station findes ca. 200 parkeringspladser, der er forbeholdt togpassagerer. Den stigende trængsel på vejene og parkeringsproblemer i specielt det indre København forventes at medføre behov for yderligere pendlerparkering. Roskilde Kommune vil afklare behovet i samarbejde med DSB i forbindelse med en kommende byudvikling på rangér- og parkeringsarealerne ved Ny Østergade. Andre forhold Det fremtidige behov for parkering afhænger desuden af den generelle udvikling i trafikken, der igen afhænger af samfundskonjunkturen, olieprisen, den førte trafikpolitik mv. Eksempelvis kan bedre forhold for cyklister og mere direkte busruter med mange daglige afgange få flere til at vælge cykel og bus frem for privatbil og dermed nedbringe parkeringsbehovet. For at følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet, vil kommunen løbende følge udviklingen. Målet er, at der skal være en reservekapacitet i spidstimerne på 20 %. 5. Fordeling af parkeringen i bymidten Udover antallet af parkeringspladser spiller placeringen af pladserne, og hvor nemt det er at finde en egnet p-plads, en meget vigtig rolle for, hvordan bilisterne oplever serviceniveauet. Ved valg af placering af de nye parkeringshuse og -kældre skal der ske en afvejning mellem ønsket om god tilgængelighed fra de overordnede veje og ønsket om, at afstanden fra parkeringsanlæggene til gågaden og andre vigtige besøgsmål ikke blive for stor 1. Parkeringshusene skal desuden så vist muligt ligge tæt på dagligvarebutikker, mens der godt må være længere mellem parkering og udvalgsvarebutikker. Der peges derfor på Sortebrødre Plads, Schmeltz Plads, Bønnelyckes Plads og Ny Østergade som egnede lokaliseringer. Her kan der opnås tilstrækkelig kapacitet, og bortset fra Schmeltz Plads er der en god kobling til det indre ringvejssystem. Med de nævnte placeringer vil der i stort set hele bymidten være mindre end 400 m til de 4 mulige, større parkeringshuse, hvilket svarer til 5-6 minutters gang. De eksisterende store dagligvarebutikker vil komme til at ligge umiddelbart op til et parkeringshus. For også at tilgodese den midterste del af gågaden vil Roskilde Kommune vurdere mulighederne for at bevare parkeringen ved Sct. Ols Stræde/Sct. Peders Stræde i forbindelse med et kommende byggeprojekt på grunden. Parkering på Stændertorvet opretholdes i hverdagssituationer, men skal kunne indskrænkes i takt med, at der kommer nye aktiviteter på torvet, og der findes alternative p-pladser i nærområdet. 1 I en svensk undersøgelse har kunder oplyst, at de var villige til at gå m til en konkret specialbutik, men de havde reelt kun gået m.

8 Side8/11 Fremtidig parkering i Roskilde Bymidte med 400 meters afstande til de mulige, større P-huse indtegnet 6. Parkeringshusenes udformning Parkeringsanlæg er ofte det første indtryk, som gæster får af Roskilde bymidte. Da parkeringshuse eller -kældre samtidig er en langsigtet investering, som byen kommer til at leve med en årrække, er det vigtigt, at anlæggene bliver af høj kvalitet. Parkeringshusene skal æstetisk tilpasses det omgivende byrum. Indretningen skal være lys og venlig med en god akustik og kørselsforholdene overskuelige, så parkeringshusene føles indbydende og trygge at færdes i. Desuden ønsker Roskilde Kommune at parkeringsanlæggene får mindst én anden anvendelsesmulighed, så de kan anvendes til fx leg og boldspil på tidspunkter, hvor parkeringskapaciteten ikke udnyttes fuldt ud. 7. Virkemidler For at sikre en god og effektiv udnyttelse af bymidtens parkeringspladser vil Roskilde Kommune indføre et koordineret henvisningssystem og betalingsparkering i bymidten. Betalingsparkering skal desuden være med til at sikre et provenu, som kan anvendes til forbedringer af parkeringsforholdene. Herudover vil kommunen forbedre forholdene for cyklisterne og den kollektive trafik, så efterspørgslen efter parkeringspladser mindskes.

9 Side9/11 Koordineret parkeringshenvisning En dynamisk parkeringshenvisning, der viser trafikanterne, hvor og hvor mange ledige parkeringspladser der findes, vil synliggøre de ledige pladser og lede bilisterne hurtigere frem til dem. Dette vil sandsynligvis begrænse den parkeringssøgende trafik og sprede parkeringen til flere pladser. Betalingsparkering Betaling på de centrale parkeringspladser i bymidten vil fjerne en stor del af langtidsparkeringen og derved frigøre pladser til kunder og andre besøgende med korte ærinder i bymidten Betalingsparkering kan desuden betyde, at nogle trafikanter vil holde lidt kortere tid på pladsen. Det giver mere flow på pladserne, og det vil derfor være nemmere at finde en ledig plads. Denne effekt kan dog til dels modvirkes af, at andre trafikanter vil benytte sig af, at de kan parkere længere tid, end den eksisterende tidsbegrænsning tillader. Endelig vil en del af de besøgende, som bor tæt på bymidten, måske vælge at cykle eller gå, så der bliver bedre plads til besøgende længere væk fra. For at undgå en skævvridning af handelen vil Roskilde Kommune lave aftaler med de relevante grundejere om, at der samtidig indføres betalt parkering på RO s Torv og på de større, private parkeringspladser med offentlig adgang i den centrale del af bymidten. Provenuet fra betalingsparkering skal anvendes til forbedringer af parkeringsforholdene. Fakta om lovgivningen for betalingsparkering Vejlovens 107, stk. 1 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelse af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Det følger heraf, at kommunens indtægter fra parkering maksimalt må svare til kommunens afledte udgifter i forbindelse hermed til fx daglig drift, administration og anlæg. Vejlovens 107, stk. 2 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlig vej dvs. både parkering på egentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre og parkering langs kantstenen. Parkeringsbilletterne må kun opkræves af trafikale hensyn, men der er ikke noget loft over størrelsen på betalingen. Lov om kommunale parkeringsindtægter indebærer, at kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke må overstige kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering. Hvis kommunens indtægter fra betalingsparkering overstiger denne ramme, vil der ske en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik skal få flere til at vælge cykel, bus og tog frem for privatbil til gavn for både bymiljø, sundhed, trafiksikkerhed og klima. Roskilde Kommune vil blandt andet etablere gode cykelforbindelser til bymidten og bedre parkeringsforhold for cykler ved de vigtigste besøgsmål i bymidten

10 Side10/11 Roskilde Kommune har indført 2 A-buslinjer, der betjener bymidten fra nord, syd øst og vest med 15 minutters interval i dagtimerne. Udvalgte busstoppesteder opgraderes, blandt andet med dynamiske oplysningsskilte og gode opholdsmuligheder. Roskilde Kommune vil desuden gå sammen med virksomhederne i bymidten om kampagner, der opfordrer medarbejderne til samkørsel, til at tage cykel eller kollektiv trafik på arbejde eller at gå lidt længere fra parkeringspladsen til arbejdsstedet, fx ved at sætte fokus på 10 minutters frisk luft morgen og eftermiddag. 8. Betalingszoner og takster Takststrukturen skal tilgodese gæster og besøgende med korte ærinder i bymidten. Desuden skal beboere og erhvervsdrivende i bymidten tilgodeses, så det bliver muligt for beboerne at parkere tæt på deres bolig og for erhvervsdrivende at parkere deres firmabiler tæt på virksomheden. Ansatte og andre med behov for at parkere i længere tid skal henvises til pladserne længere væk. Takststrukturen skal desuden være så enkel og gennemskuelig som muligt, så brugerne forstår priserne og årsagerne til, at nogle pladser eventuelt er billigere end andre. Med udgangspunkt i andre byers niveau for betalingsparkering er det Roskilde Kommunes vurdering, at en takst på omkring 10 kr. i timen er realistisk og fornuftig, men prisen må afprøves i praksis og om nødvendigt justeres efter en evalueringsperiode på fx 2 år. Langtidsparkering Langtidsparkering henvises til pladserne ved Kildegården, Rådmandshaven og Hedegade, hvor der i dag er omkring 160 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst. Desuden kan der henvises til ledige pladser på havnen. Herudover kan der blive behov for at finde pladser til langtidsparkering øst for bymidten til erstatning for de ca. 60 pladser uden tidsrestriktion, der i dag findes på Sortebrødre Plads. Tidsbegrænsning i randzone omkring bymidten For at undgå at parkeringen flyttes til boligvejene umiddelbart uden for bymidten, når der indføres betalingsparkering, vil Roskilde Kommune indføre tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten. Beboerlicenser Beboerne i bymidten skal fortsat have mulighed for at købe licens, der giver adgang til fri parkering på udvalgte pladser. I forbindelse med den mere detaljerede planlægning skal det vurderes, i hvor høj grad hver parkeringsplads har kapacitet til licenser. Som udgangspunkt skal de nuværende beboerlicenser opretholdes. Desuden skal der kunne udstedes beboerlicenser til beboerne umiddelbart uden for bymidten, hvis der indføres tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten. Licenserne til beboerne uden for bymidten skal give adgang til fri parkering i boligernes umiddelbare nærområde, men ikke til gratis parkering i bymidten. Erhvervslicenser For håndværksvirksomheder og lignende, der har registreringsadresse i områder med parkeringsafgift, indføres en licensordning for virksomhedens firmabiler. Erhvervslicenserne skal give adgang til fri parkering på parkeringspladserne tæt på virksomheden.

11 Side11/11 9. Tekniske løsninger Krav til opkrævningssystem Betaling af parkering skal kunne ske med både mønter, betalingskort og mobiltelefon. Brugerne skal desuden have mulighed for at vælge enten at betale forud, når parkeringen starter, eller at betale bagud, når de forlader pladsen, så de ved nøjagtigt, hvor lang tid de skal betale for. Krav til henvisningssystem Henvisningssystemet skal omfatte alle større parkeringspladser i bymidten og på RO s Torv. Systemet skal vise antal ledige pladser og desuden vejlede trafikanterne til at benytte de gadestrækninger frem mod parkeringspladserne, som giver den mindste belastning af bymiljøet. Systemet skal være robust og driftssikkert. Det skal kunne etableres forholdsvis simpelt i starten og udbygges i takt med de nye parkeringsanlæg. 10. Processen frem mod realisering af parkeringsstrategien Roskilde Kommune har med parkeringsstrategien søgt at lægge rammerne for en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Roskilde bymidte. Realiseringen vil ske trinvis, så det bliver muligt at evaluere resultater og nye udfordringer på baggrund af den faktiske udvikling og derefter evt. tilrette strategien. Strategiens tidsperspektiv afhænger blandt andet af interessen fra private aktører i at byde ind med ny bebyggelse og aktiviteter, men også af kommunens økonomi. Som første led i strategien vil der blive indført parkeringshenvisning og betalingsparkering, og der vil blive opført et parkeringshus til 525 biler på Sortebrødre Plads. Parkeringshenvisning igangsættes inden eller samtidig med betalingsparkering. Parkeringshuset igangsættes senest året efter, at der er indført betalingsparkering, og skal stå klart, før de øvrige byggerier på Sortebrødre Plads igangsættes. Under byggeperioden anvises midlertidige erstatningspladser på fx den kommunale parkeringsplads ved Rådhuset, på Hestetorvet, i Folkeparken mv. Med parkeringshuset vil der være skabt en ekstra kapacitet på ca. 90 parkeringspladser. Den ekstra kapacitet kan i første omgang fungere som erstatningspladser i forbindelse med de forskellige byggeprojekter i bymidten. Undervejs vil Roskilde Kommune i samarbejde med repræsentanter for detailhandelen og erhvervslivet i bymidten følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet. Kapaciteten vil kunne øges ved at give kommende parkeringshuse en større kapacitet. Omvendt vil flere parkeringspladser på terræn kunne fjernes, hvis det viser sig, at der bliver en overkapacitet. Der nedsættes en projektgruppe, der kan stå for den praktiske indførelse af betalingsparkering, herunder valg af tekniske løsninger samt endelig afgrænsning af betalingszonen og en bufferzone, der skal sikre, at parkeringen ikke flyttes til de tilgrænsende boligområder.

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

PARKERING 2015. Parkeringsredegørelse

PARKERING 2015. Parkeringsredegørelse PARKERING 2015 Parkeringsredegørelse PARKERING 2015 I forbindelse med Budget 2015 vedtog Borgerrepræsentationen følgende: Budgettekst Parkeringsredegørelse (B15) Parterne er enige om, at Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 2. Status på antal elbilplad og belægningsprocent I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 22. september

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere